K1 julai2014

questi

SULIT 015/1
1
1 Bundarkan 217 584 kepada puluh ribu yang terdekat.
A 200 000
B 210 000
C 220 000
D 300 000
2 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 3
100
23
?
A 3.023
B 3.123
C 3.231
D 3.203
3 1
4
3
+
3
2
=
A 1
12
5
B 1
12
7
C 2
12
5
D 2
12
7
4 41.2 − ( 16.38 + 9.76 ) =
A 15.06
B 15.32
C 15.48
D 16.34
SULIT 015/1
2
5 Rajah 1 terdiri daripada empat buah segi empat sama yang sama saiz.
Rajah 1
Berapakah peratusan bahagian yang berlorek ?
A 20 %
B 25 %
C 30 %
D 40 %
6 Antara berikut, yang manakah salah ?
A 21 hari = 3 minggu
B 3 dekad 5 tahun = 35 tahun
C 240 minit = 4 jam
D 56 jam = 2 hari
7
4
3
daripada 800 g =
A 0.6 kg
B 6.0 kg
C 60 kg
D 600 kg
SULIT 015/1
3
8 Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid, cari isi padu kuboid tersebut.
Rajah 2
A 65 cm3
B 70 cm3
C 72 cm3
D 85 cm3
9 Cari purata bagi 108, 94, 102, 88 dan 68.
A 84
B 88
C 92
D 96
10 46 285 x 20 =
A 625 700
B 735 800
C 925 600
D 925 700
4 cm
6 cm
3 cm
SULIT 015/1
4
11 5 056 200 + 241 300 + 52 500 =
A 0.53 juta
B 0.535 juta
C 5.3 juta
D 5.35 juta
12 7 613 + 306 x 4 =
A 8 837
B 8 897
C 31 076
D 31 676
13 Antara pecahan berikut, yang manakah tidak setara dengan
12
4
?
A
3
1
B
6
2
C
9
3
D
18
10
SULIT 015/1
5
14 67 – 15.45 + 13.401 =
A 64.951
B 65.401
C 65. 952
D 66.321
15 Rajah 3 menunjukkan kedudukan rumah Aniq, kedai dan sekolah.
Rajah 3
Aniq ke kedai untuk membelikan ibunya sekampit tepung. Setelah memberikan
tepung itu kepada ibunya, dia terus ke sekolah. Hitungkan jumlah jarak, dalam km,
yang dilaluinya sehingga sampai ke sekolah.
A 3.446 km
B 3.456 km
C 4.23 km
D 5.21 km
16 86 cm + 77 mm =
A 16.3 mm
B 85.6 mm
C 93.7 mm
D 937 mm
Kedai
Rumah
Aniq Sekolah
980 m
3.25 km
SULIT 015/1
6
17 Jika 4 biji limau berharga RM2.20, berapakah harga 8 biji limau yang sama?
A RM4.05
B RM4.40
C RM6.40
D RM17.60
18 Rajah 4 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas.
Rajah 4
Semua air itu dituang sama banyak ke dalam 5 buah bekas kecil.
Berapakah isipadu air, dalam l, bagi setiap bekas kecil itu?
A 0.42 l
B 0.44 l
C 42 l
D 44 l
SULIT 015/1
7
19 Rajah 5 menunjukkan waktu tamat suatu perlawanan bola sepak.
Rajah 5
Perlawanan itu mengambil masa 1
4
1
jam.
Muka jam yang manakah menunjukkan waktu perlawanan itu bermula?
A
B
C
D
SULIT 015/1
8
20 Rajah 6 menunjukkan lantai berbentuk segiempat sama bersisi 5 m dilitupi sehelai
tikar yang berkeluasan 16 m2.
Rajah 6
Berapakah luas, dalam m2, lantai yang tidak dilitupi tikar?
A 80
B 21
C 11
D 9
21 Rajah 7 menunjukkan petak-petak segi empat tepat yang sama besar.
Rajah 7
Luas kawasan yang berlorek ialah 16 cm2.
Berapakah luas, dalam cm2, seluruh rajah?
A 40
B 48
C 56
D 80
Lantai
Tikar
SULIT 015/1
9
22 Rajah 8 menunjukkan gabungan bentuk dua buah kuboid.
Rajah 8
Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang berlorek.
A 56
B 64
C 100
D 107
23 Seorang guru besar menganggarkan 70% daripada 1 450 orang ibu bapa akan hadir
pada Hari Anugerah Kecemerlangan sekolah, tetapi 856 orang ibu bapa hadir pada
hari tersebut.
Berapakah beza antara anggaran kehadiran dengan bilangan kehadiran sebenar?
A 159
B 259
C 544
D 594
7 cm
3 cm
5 cm
SULIT 015/1
10
24 Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas tali P,Q,R, dan S.
Tali Panjang (meter)
P 250 m
Q 60 m
R Kurang 30 m daripada panjang tali P
S 50% daripada panjang tali R
Jadual 1
Hitungkan purata panjang, dalam m, empat utas tali itu.
A 103
B 113
C 160
D 170
25 Jadual 2 menunjukkan jumlah markah yang diperolehi oleh Auni dalam suatu ujian.
Mata pelajaran Markah
Bahasa Melayu 80
Matematik 4 lebih daripada markah Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
4
3
daripada markah Matematik
Sains 7 kurang daripada markah Bahasa Melayu
Jadual 2
Berapakah pecahan markah Bahasa Melayu daripada seluruh markah yang diperolehi
Auni?
A
10
4
B
10
5
C
15
4
D
20
3
SULIT 015/1
11
26 Pak Imran ada 98 biji durian. 20 biji dimakan oleh keluarganya dan 12 biji diberikan
kepada kawannya. Baki durian itu dikongsi sama banyak antara 4 orang jirannya.
Antara berikut, pengiraan yang manakah betul untuk menghitung bilangan durian
yang diberi kepada setiap jirannya itu?
A
4
)1220(98 
B (98 – 20 + 12) ÷ 4
C 98 – 20 – 12 ÷4
D
4
)1220(98 
27 Jadual 3 menunjukkan bilangan murid berkaca mata dan tidak berkaca mata dalam
tiga kelas.
Kelas Bilangan murid
berkaca mata
Bilangan murid tidak
berkaca mata
Arif 9 15
Bijak 12 16
Cemerlang 7 21
Jadual 3
Berapakah peratusan bilangan murid yang tidak berkaca mata daripada jumlah semua
murid itu?
A 42
B 65
C 70
D 80
SULIT 015/1
12
28 Jadual 4 menunjukkan bilangan buku yang dibeli oleh Cikgu Azari.
Kuantiti buku Harga seunit
4 buah buku aktiviti RM8
20 buah buku tulis 50 sen
4 buah buku nota RM6
Jadual 4
Cikgu Azari mempunyai wang sebanyak RM80 untuk membeli semua buku itu.
Kesemua baki wang yang ada padanya digunakan untuk membeli 4 buah buku cerita
yang sama harga.
Berapakah harga sebuah buku cerita itu?
A RM3.50
B RM4.50
C RM12
D RM14
29 Rajah 9 menunjukkan sekotak limau.
Rajah 9
Balqis membelanjakan RM105 untuk membeli 7 kotak limau yang sama. 75 biji
daripada limau itu telah dimakan. Balqis menjual semua baki limau dengan harga 50
sen sebiji.
Hitungkan untung jualan Balqis.
A RM 10
B RM 15
C RM 20
D RM 25
45 biji
SULIT 015/1
13
30
Jadual 5 menunjukkan bil yang tidak lengkap.
Kuantiti Barang Harga seunit Harga
2 beg Beras RM26 RM52
5 kg Gandum RM2.30 RM11.50
Gula RM2.45
Jadual 5
Ainul membayar dengan 2 keping wang kertas RM50. Dia menerima baki sebanyak
RM14.45.
Berapakah jisim, dalam kg, gula yang dibeli oleh Ainul?
A 8 kg
B 9 kg
C 20 kg
D 22 kg
31 Rizam ada RM45. Wang itu ialah
5
1
daripada harga sebuah basikal.
Berapakah wang yang diperlukan lagi oleh Rizam untuk membeli basikal itu?
A RM160
B RM180
C RM225
D RM230
SULIT 015/1
14
32 Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari Bandar J ke
Bandar K. Jika bas itu bertolak dari J pada jam 9.30 p.m hari Selasa, bilakah bas itu
sampai di K?
A 1.20 a,m, hari Rabu
B 2.00 a.m, hari Rabu
C 1.20 p.m, hari Rabu
D 2.00 p.m, hari Rabu
33 Rajah 10 menunjukkan satu peta jalan
Rajah 10
Qistina memandu kereta dari P ke R melalui Q. Kemudian dia balik ke P mengikut
jalan yang terdekat sekali.
Berapakah jumlah jarak , dalam km , yang dilalui oleh Qistina?
A 22
B 35
C 39
D 40
34 Purata jisim 5 orang budak di dalam sebuah van ialah 54.3 kg. Apabila bapa masuk
ke dalam van itu, purata jisim mereka menjadi 57.65 kg.
Berapakah jisim bapa, dalam kg?
A 64.4 kg
B 74.2 kg
C 74.4 kg
D 85.4 kg
10 km
14 km
4 km
6 km
8 km
9 km
P
Q
R
T
12 km
S
SULIT 015/1
15
35 Rajah 11 menunjukkan jisim beras dalam sebuah beg.
Rajah 11
Emak membeli 6 beg beras tersebut dan membungkus semula beras itu dalam 20 beg
yang kecil. Setiap beg kecil mengandungi jisim yang sama.
Berapakah jisim beras, dalam gram, setiap beg?
A 600
B 1 000
C 1 200
D 1 500
36 Puan Aleeya ada 35 meter kain. Dia membuat 25 helai tudung daripada kain itu.
Jika sehelai tudung memerlukan
5
4
meter kain, berapa meterkah kain yang tinggal?
A 5
B 10
C 15
D 30
5 kg
SULIT 015/1
16
37 Jadual 6 menunjukkan isi padu susu dalam tiga botol P, Q, R dan S. Isipadu susu
dalam botol R tidak ditunjukkan.
Botol Isi padu susu
P 3 l 35 ml
Q
5
4
1
l
R
S 7.6 l
Jadual 6
Isi padu susu dalam botol R adalah 0.6 l lebih daripada isi padu susu dalam bekas P.
Hitung purata isi padu, dalam ml, susu dalam sebuah botol.
A 4 880
B 4 958
C 5 880
D 5 958
SULIT 015/1
17
38 Rajah 12 menunjukkan segi empat tepat yang dibentukkan daripada seutas dawai.
Rajah 12
Antara segi empat tepat berikut, yang manakah boleh dibentukkan daripada dawai
yang sama, jika seluruh dawai itu digunakan
A
B
C
D
8 cm
4 cm
12 cm
5 cm
10 cm
5 cm
3 cm
7 cm
9 cm
3 cm
SULIT 015/1
18
39 Rajah 13 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQS dan segitiga sama kaki PRS.
Rajah 13
Hitung luas segitiga PRS, dalam cm2.
A 10
B 12
C 16
D 20
4 cm
Q 3 cm R S
cm
P
5 cm
SULIT 015/1
19
40 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kertas berwarna merah, putih
dan biru. Bilangan kertas berwarna biru tidak ditunjukkan.
Rajah 14
Jumlah kertas warna dalam piktograf ialah 204 keping.
Berapakah perlu dilukis pada ruang kertas berwarna biru?
A 4
B 5
C 12
D 48
KERTAS SOALAN TAMAT
mewakili 12 keping kertas

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02IMSHA LEARNING
4.2K visualizações6 slides
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3share with me
63.5K visualizações26 slides
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides

Mais procurados(19)

UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02
IMSHA LEARNING4.2K visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3
share with me63.5K visualizações
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
Ministry of Education Malaysia103 visualizações
Set 3Set 3
Set 3
share with me423 visualizações
Cemerlang matematik siri 3Cemerlang matematik siri 3
Cemerlang matematik siri 3
Wan Azman Ahmad3.6K visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
7 m3 k1 ukuran panjang7 m3 k1 ukuran panjang
7 m3 k1 ukuran panjang
Thanabalan Munuswamy80 visualizações
Set 2Set 2
Set 2
share with me1.7K visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir881 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Modul latihan matematik upsr peratusModul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratus
soulmoon20.7K visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197998 visualizações
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
share with me562 visualizações

Destaque

Jejak gemilang 2Jejak gemilang 2
Jejak gemilang 2amierulkaramah
463 visualizações8 slides
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontotamierulkaramah
175 visualizações6 slides
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontotamierulkaramah
100 visualizações4 slides
Jasamu di kenangJasamu di kenang
Jasamu di kenangamierulkaramah
327 visualizações6 slides
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontotamierulkaramah
153 visualizações4 slides

Destaque(15)

Jejak gemilang 2Jejak gemilang 2
Jejak gemilang 2
amierulkaramah463 visualizações
Pencapaian bahasa inggeris kontotPencapaian bahasa inggeris kontot
Pencapaian bahasa inggeris kontot
amierulkaramah174 visualizações
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontot
amierulkaramah175 visualizações
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontot
amierulkaramah100 visualizações
Jasamu di kenangJasamu di kenang
Jasamu di kenang
amierulkaramah327 visualizações
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontot
amierulkaramah153 visualizações
Analisis itemAnalisis item
Analisis item
amierulkaramah449 visualizações
Pencapaian upsr vle kontotPencapaian upsr vle kontot
Pencapaian upsr vle kontot
amierulkaramah207 visualizações
Jejak gemilangJejak gemilang
Jejak gemilang
amierulkaramah229 visualizações
Sasaran upsr 2014Sasaran upsr 2014
Sasaran upsr 2014
amierulkaramah270 visualizações
Prog kecemerlangan 2014Prog kecemerlangan 2014
Prog kecemerlangan 2014
amierulkaramah285 visualizações
Reading scalesReading scales
Reading scales
amierulkaramah584 visualizações
Multiplication and division_rulesMultiplication and division_rules
Multiplication and division_rules
amierulkaramah245 visualizações
Jejak gemilangJejak gemilang
Jejak gemilang
amierulkaramah337 visualizações
Larry Ellison Introduces Oracle Database In-MemoryLarry Ellison Introduces Oracle Database In-Memory
Larry Ellison Introduces Oracle Database In-Memory
OracleCorporate10.2K visualizações

Similar a K1 julai2014

Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
224 visualizações14 slides
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
122 visualizações21 slides

Similar a K1 julai2014(20)

Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
panjang, jisim dan isipadu cecair.pdfpanjang, jisim dan isipadu cecair.pdf
panjang, jisim dan isipadu cecair.pdf
mages sasi94 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir844 visualizações
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy305 visualizações
Set 5Set 5
Set 5
share with me338 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob73 visualizações
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
latha81304 visualizações
Set4Set4
Set4
share with me306 visualizações
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Matematik kertas 1 lipis pahangMatematik kertas 1 lipis pahang
Matematik kertas 1 lipis pahang
share with me1.5K visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me477 visualizações
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações

Mais de amierulkaramah

Contoh rph pa21 kitContoh rph pa21 kit
Contoh rph pa21 kitamierulkaramah
40 visualizações1 slide
Program ihya ramadhan 2014Program ihya ramadhan 2014
Program ihya ramadhan 2014amierulkaramah
5.2K visualizações10 slides
Jasamu di kenangJasamu di kenang
Jasamu di kenangamierulkaramah
196 visualizações6 slides
Jejak gemilangJejak gemilang
Jejak gemilangamierulkaramah
403 visualizações5 slides
Pencapaian sains kontotPencapaian sains kontot
Pencapaian sains kontotamierulkaramah
175 visualizações3 slides
Pencapaian matematik kontotPencapaian matematik kontot
Pencapaian matematik kontotamierulkaramah
270 visualizações3 slides

Mais de amierulkaramah(9)

Contoh rph pa21 kitContoh rph pa21 kit
Contoh rph pa21 kit
amierulkaramah40 visualizações
Program ihya ramadhan 2014Program ihya ramadhan 2014
Program ihya ramadhan 2014
amierulkaramah5.2K visualizações
Jasamu di kenangJasamu di kenang
Jasamu di kenang
amierulkaramah196 visualizações
Jejak gemilangJejak gemilang
Jejak gemilang
amierulkaramah403 visualizações
Pencapaian sains kontotPencapaian sains kontot
Pencapaian sains kontot
amierulkaramah175 visualizações
Pencapaian matematik kontotPencapaian matematik kontot
Pencapaian matematik kontot
amierulkaramah270 visualizações
Pencapaian bmp kontotPencapaian bmp kontot
Pencapaian bmp kontot
amierulkaramah169 visualizações
Pencapaian bmk kontotPencapaian bmk kontot
Pencapaian bmk kontot
amierulkaramah160 visualizações
Pencapaian upsr vlePencapaian upsr vle
Pencapaian upsr vle
amierulkaramah1.6K visualizações

K1 julai2014

 • 1. SULIT 015/1 1 1 Bundarkan 217 584 kepada puluh ribu yang terdekat. A 200 000 B 210 000 C 220 000 D 300 000 2 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 3 100 23 ? A 3.023 B 3.123 C 3.231 D 3.203 3 1 4 3 + 3 2 = A 1 12 5 B 1 12 7 C 2 12 5 D 2 12 7 4 41.2 − ( 16.38 + 9.76 ) = A 15.06 B 15.32 C 15.48 D 16.34
 • 2. SULIT 015/1 2 5 Rajah 1 terdiri daripada empat buah segi empat sama yang sama saiz. Rajah 1 Berapakah peratusan bahagian yang berlorek ? A 20 % B 25 % C 30 % D 40 % 6 Antara berikut, yang manakah salah ? A 21 hari = 3 minggu B 3 dekad 5 tahun = 35 tahun C 240 minit = 4 jam D 56 jam = 2 hari 7 4 3 daripada 800 g = A 0.6 kg B 6.0 kg C 60 kg D 600 kg
 • 3. SULIT 015/1 3 8 Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid, cari isi padu kuboid tersebut. Rajah 2 A 65 cm3 B 70 cm3 C 72 cm3 D 85 cm3 9 Cari purata bagi 108, 94, 102, 88 dan 68. A 84 B 88 C 92 D 96 10 46 285 x 20 = A 625 700 B 735 800 C 925 600 D 925 700 4 cm 6 cm 3 cm
 • 4. SULIT 015/1 4 11 5 056 200 + 241 300 + 52 500 = A 0.53 juta B 0.535 juta C 5.3 juta D 5.35 juta 12 7 613 + 306 x 4 = A 8 837 B 8 897 C 31 076 D 31 676 13 Antara pecahan berikut, yang manakah tidak setara dengan 12 4 ? A 3 1 B 6 2 C 9 3 D 18 10
 • 5. SULIT 015/1 5 14 67 – 15.45 + 13.401 = A 64.951 B 65.401 C 65. 952 D 66.321 15 Rajah 3 menunjukkan kedudukan rumah Aniq, kedai dan sekolah. Rajah 3 Aniq ke kedai untuk membelikan ibunya sekampit tepung. Setelah memberikan tepung itu kepada ibunya, dia terus ke sekolah. Hitungkan jumlah jarak, dalam km, yang dilaluinya sehingga sampai ke sekolah. A 3.446 km B 3.456 km C 4.23 km D 5.21 km 16 86 cm + 77 mm = A 16.3 mm B 85.6 mm C 93.7 mm D 937 mm Kedai Rumah Aniq Sekolah 980 m 3.25 km
 • 6. SULIT 015/1 6 17 Jika 4 biji limau berharga RM2.20, berapakah harga 8 biji limau yang sama? A RM4.05 B RM4.40 C RM6.40 D RM17.60 18 Rajah 4 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Rajah 4 Semua air itu dituang sama banyak ke dalam 5 buah bekas kecil. Berapakah isipadu air, dalam l, bagi setiap bekas kecil itu? A 0.42 l B 0.44 l C 42 l D 44 l
 • 7. SULIT 015/1 7 19 Rajah 5 menunjukkan waktu tamat suatu perlawanan bola sepak. Rajah 5 Perlawanan itu mengambil masa 1 4 1 jam. Muka jam yang manakah menunjukkan waktu perlawanan itu bermula? A B C D
 • 8. SULIT 015/1 8 20 Rajah 6 menunjukkan lantai berbentuk segiempat sama bersisi 5 m dilitupi sehelai tikar yang berkeluasan 16 m2. Rajah 6 Berapakah luas, dalam m2, lantai yang tidak dilitupi tikar? A 80 B 21 C 11 D 9 21 Rajah 7 menunjukkan petak-petak segi empat tepat yang sama besar. Rajah 7 Luas kawasan yang berlorek ialah 16 cm2. Berapakah luas, dalam cm2, seluruh rajah? A 40 B 48 C 56 D 80 Lantai Tikar
 • 9. SULIT 015/1 9 22 Rajah 8 menunjukkan gabungan bentuk dua buah kuboid. Rajah 8 Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang berlorek. A 56 B 64 C 100 D 107 23 Seorang guru besar menganggarkan 70% daripada 1 450 orang ibu bapa akan hadir pada Hari Anugerah Kecemerlangan sekolah, tetapi 856 orang ibu bapa hadir pada hari tersebut. Berapakah beza antara anggaran kehadiran dengan bilangan kehadiran sebenar? A 159 B 259 C 544 D 594 7 cm 3 cm 5 cm
 • 10. SULIT 015/1 10 24 Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas tali P,Q,R, dan S. Tali Panjang (meter) P 250 m Q 60 m R Kurang 30 m daripada panjang tali P S 50% daripada panjang tali R Jadual 1 Hitungkan purata panjang, dalam m, empat utas tali itu. A 103 B 113 C 160 D 170 25 Jadual 2 menunjukkan jumlah markah yang diperolehi oleh Auni dalam suatu ujian. Mata pelajaran Markah Bahasa Melayu 80 Matematik 4 lebih daripada markah Bahasa Melayu Bahasa Inggeris 4 3 daripada markah Matematik Sains 7 kurang daripada markah Bahasa Melayu Jadual 2 Berapakah pecahan markah Bahasa Melayu daripada seluruh markah yang diperolehi Auni? A 10 4 B 10 5 C 15 4 D 20 3
 • 11. SULIT 015/1 11 26 Pak Imran ada 98 biji durian. 20 biji dimakan oleh keluarganya dan 12 biji diberikan kepada kawannya. Baki durian itu dikongsi sama banyak antara 4 orang jirannya. Antara berikut, pengiraan yang manakah betul untuk menghitung bilangan durian yang diberi kepada setiap jirannya itu? A 4 )1220(98  B (98 – 20 + 12) ÷ 4 C 98 – 20 – 12 ÷4 D 4 )1220(98  27 Jadual 3 menunjukkan bilangan murid berkaca mata dan tidak berkaca mata dalam tiga kelas. Kelas Bilangan murid berkaca mata Bilangan murid tidak berkaca mata Arif 9 15 Bijak 12 16 Cemerlang 7 21 Jadual 3 Berapakah peratusan bilangan murid yang tidak berkaca mata daripada jumlah semua murid itu? A 42 B 65 C 70 D 80
 • 12. SULIT 015/1 12 28 Jadual 4 menunjukkan bilangan buku yang dibeli oleh Cikgu Azari. Kuantiti buku Harga seunit 4 buah buku aktiviti RM8 20 buah buku tulis 50 sen 4 buah buku nota RM6 Jadual 4 Cikgu Azari mempunyai wang sebanyak RM80 untuk membeli semua buku itu. Kesemua baki wang yang ada padanya digunakan untuk membeli 4 buah buku cerita yang sama harga. Berapakah harga sebuah buku cerita itu? A RM3.50 B RM4.50 C RM12 D RM14 29 Rajah 9 menunjukkan sekotak limau. Rajah 9 Balqis membelanjakan RM105 untuk membeli 7 kotak limau yang sama. 75 biji daripada limau itu telah dimakan. Balqis menjual semua baki limau dengan harga 50 sen sebiji. Hitungkan untung jualan Balqis. A RM 10 B RM 15 C RM 20 D RM 25 45 biji
 • 13. SULIT 015/1 13 30 Jadual 5 menunjukkan bil yang tidak lengkap. Kuantiti Barang Harga seunit Harga 2 beg Beras RM26 RM52 5 kg Gandum RM2.30 RM11.50 Gula RM2.45 Jadual 5 Ainul membayar dengan 2 keping wang kertas RM50. Dia menerima baki sebanyak RM14.45. Berapakah jisim, dalam kg, gula yang dibeli oleh Ainul? A 8 kg B 9 kg C 20 kg D 22 kg 31 Rizam ada RM45. Wang itu ialah 5 1 daripada harga sebuah basikal. Berapakah wang yang diperlukan lagi oleh Rizam untuk membeli basikal itu? A RM160 B RM180 C RM225 D RM230
 • 14. SULIT 015/1 14 32 Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari Bandar J ke Bandar K. Jika bas itu bertolak dari J pada jam 9.30 p.m hari Selasa, bilakah bas itu sampai di K? A 1.20 a,m, hari Rabu B 2.00 a.m, hari Rabu C 1.20 p.m, hari Rabu D 2.00 p.m, hari Rabu 33 Rajah 10 menunjukkan satu peta jalan Rajah 10 Qistina memandu kereta dari P ke R melalui Q. Kemudian dia balik ke P mengikut jalan yang terdekat sekali. Berapakah jumlah jarak , dalam km , yang dilalui oleh Qistina? A 22 B 35 C 39 D 40 34 Purata jisim 5 orang budak di dalam sebuah van ialah 54.3 kg. Apabila bapa masuk ke dalam van itu, purata jisim mereka menjadi 57.65 kg. Berapakah jisim bapa, dalam kg? A 64.4 kg B 74.2 kg C 74.4 kg D 85.4 kg 10 km 14 km 4 km 6 km 8 km 9 km P Q R T 12 km S
 • 15. SULIT 015/1 15 35 Rajah 11 menunjukkan jisim beras dalam sebuah beg. Rajah 11 Emak membeli 6 beg beras tersebut dan membungkus semula beras itu dalam 20 beg yang kecil. Setiap beg kecil mengandungi jisim yang sama. Berapakah jisim beras, dalam gram, setiap beg? A 600 B 1 000 C 1 200 D 1 500 36 Puan Aleeya ada 35 meter kain. Dia membuat 25 helai tudung daripada kain itu. Jika sehelai tudung memerlukan 5 4 meter kain, berapa meterkah kain yang tinggal? A 5 B 10 C 15 D 30 5 kg
 • 16. SULIT 015/1 16 37 Jadual 6 menunjukkan isi padu susu dalam tiga botol P, Q, R dan S. Isipadu susu dalam botol R tidak ditunjukkan. Botol Isi padu susu P 3 l 35 ml Q 5 4 1 l R S 7.6 l Jadual 6 Isi padu susu dalam botol R adalah 0.6 l lebih daripada isi padu susu dalam bekas P. Hitung purata isi padu, dalam ml, susu dalam sebuah botol. A 4 880 B 4 958 C 5 880 D 5 958
 • 17. SULIT 015/1 17 38 Rajah 12 menunjukkan segi empat tepat yang dibentukkan daripada seutas dawai. Rajah 12 Antara segi empat tepat berikut, yang manakah boleh dibentukkan daripada dawai yang sama, jika seluruh dawai itu digunakan A B C D 8 cm 4 cm 12 cm 5 cm 10 cm 5 cm 3 cm 7 cm 9 cm 3 cm
 • 18. SULIT 015/1 18 39 Rajah 13 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQS dan segitiga sama kaki PRS. Rajah 13 Hitung luas segitiga PRS, dalam cm2. A 10 B 12 C 16 D 20 4 cm Q 3 cm R S cm P 5 cm
 • 19. SULIT 015/1 19 40 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kertas berwarna merah, putih dan biru. Bilangan kertas berwarna biru tidak ditunjukkan. Rajah 14 Jumlah kertas warna dalam piktograf ialah 204 keping. Berapakah perlu dilukis pada ruang kertas berwarna biru? A 4 B 5 C 12 D 48 KERTAS SOALAN TAMAT mewakili 12 keping kertas