Toon dugaarlal lekts n1

Бага боловсролын цөм
хөтөлбөр
Математик
Онол, үзэл баримтлалын өөрчлөлт
• 1920-1940 онд нийлэмж рефлексийн онол
• 1940-1960 онд тогтолцооны онол
• 1960-1990 онд сурган хүмүүжүүлэх тогтолцооны
онол
• 1950-1990 онд сургалтыг эрчимжүүлэх онол
• 1950-иад оноос хөгжүүлэх сургалтын онол
• 1950-1980 онд программчилсан сургалтын онол
• 1950-1970 онд асуудал шийдвэрлэх сургалтын онол
• 1920-оноос өнөөг хүртэл тайлбарлан үзүүлэх
сургалтын онол
Арга зүйн өөрчлөлтүүд
• Оросын хөтөлбөр, сурах бичиг, арга зүйг авч
хэрэглэж байсан.(Пышкало, Моро, Истимино,
...)
• 1990 оноос хойш
• Данидагийн “Шавь төвтэй сургалт” төсөл
• Соросын “Алхам алхмаар” төсөл
• Жайкагийн “Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх”
төсөл, хичээлийн судалгаа
• Кембрижийн “Идэвхтэй сургалтын арга зүй” төсөл
• Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих арга зүй
• ...
Бид
• Агуулгын инвариант(үл өөрчлөгдөх) хэсгийг
судлах
• Өөрийн орны онцлогт тохируулах(монгол
контекст)
Цөм хөтөлбөр
• Боловсрол Шинжлэх Ухааны Сайдын 2014
оны 06 сарын 03-ны өдрийн А/240
тушаалаар батлагдсан.
• Бага боловсролын цөм хөтөлбөр
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
• УИХ-аас баталсан МУЗГ-аас 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт “Эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах
ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэсэн “Зөв Монгол
хүүхэд” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. ЕБ-ын сургалтад
хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бодлого баримтлан стандарт,
үндэсний сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулна” гэсэн
зорилтын хүрээнд Бага дунд боловсролын чанарын шинэчлэл
хийгдэж байна.
• Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих хандлага, үзэл баримтлал
болон Монгол Улсын Боловсролын хууль тогтоомж,
боловсролын бодлогын шинэлэг үзэл санааг тусган шиэнчлэх
хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн бага боловсролын сургалтын
цөм хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулсан.
Хоёр. Цөм хөтөлбөрийг боловсруулахад
баримталсан зарчим
• Нийтлэг зарчим:
• Хүүхэд бүрийн авьяас, сонирхол, чадвар, хувийн онцлог шинжийг нээх,
дэмжих, хөгжүүлэх үндэс болох
• Агуулга нь өргөсөх ба гүнзгийрэх залгамж холбоотой, тасралтгүй, сурлагын
ахиц дэвшлийг хангахуйц байх
• Тухайн насны хүүхдийн нас, сэтгэхүй, хөгжлийн онцлогт нийцсан байх
• Суралцагчдад сурах арга барил, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байх
• Шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг амьдралд хэрэглэх чадвар
эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байх
• Хүүхэд бүртэй ажиллах арга зүйд суурилан сургалтыг уян хатан төлөвлөх,
зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх
• Эцэг эх олон нийтийн оролцоог хангасан, бие даасан, нээлттэй сургуулийн
менежмент бодлогыг дэмжсэн байх
• Агуулгыг сонгох зарчим:
• Математик, хүн ба орчин, хүн ба байгаль, англи хэлний агуулгыг сонгохдоо
олон улсын ерөнхий боловсролын хөтөлбөртэй нийцүүлэн боловсруулсан
I-V ангийн математик, англи хэл, байгалийн шинжлэлийн хөтөлбөртэй
уялдсан байх
Гурав. Цөм хөтөлбөрийн зорилго,
зорилт, үйл ажиллагаа
• Зорилго:
• Хүүхэд бүрийн эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг, сурах
арга барилтай, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг, өөртөө итгэлтэй, бүтээлч
сэтгэлгээтэй, эрүүл аж төрөх зөв дадал хэвшилтэй, насан туршдаа
суралцах, хамтран ажиллах амьдрах чадвартай, иргэн болж төлөвшихэд
чиглэсэн сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
• Зорилт:
• Эх хэл, үндэсний соёл, ёс заншил, уламжлалыг мэдэж хүндэтгэх, эх
орноороо бахархах, хүрээлэн буй орчноо таних, хайрлан хамгаалах, хүн
төрөлхтний хэл, соёлоос суралцах
• Суралцах үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах, мэдээлэлтэй ажиллах,
оюуны үйл, үйлдлийг гүйцэтгэх арга барил эзэмшиж, сурах хүсэл
эрмэлзэлтэй болох
• Авьяас сонирхол, ур чадвараа нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх хүсэлтэй болох
• Өдөр тутмын ахуй амьдралдаа харилцааны болон ёс зүйн хэм хэмжээг
баримтлах, эрүүл аж төрөх зөв дадал, эхвшилд суралцах
• Үйл ажиллагаа:
Цөм хөтөлбөрийг дараах үйл
ажиллагаанд ашиглана.
Сургуулийн
удирдлага
•Сургуулийн
менежментийг
чиглүүлэх
•Сургалтын
орчин
бүрдүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх
•Сургуулийн
өөрийн үнэлгээ
хийхэд
Бага ангийн
багш
•Сургалтаа
зохион
байгуулах
•Удирдах
•Үнэлэх
•Үр дүнг тооцох
Суралцагч
•Сурах арга
барил, чадвар
эзэмших
•Сурлагын
чанараа
дээшлүүлэхэд
Боловсролын
ажилтан
•Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
хяналт үнэлгээ
хийх
•Мэргэжил арга
зүйн зөвлөгөө
өгөх
•Дэмжлэг
үзүүлэх
Эцэг эх
•Хүүхдийнхээ
сурлагын ахиц
амжилт,
хөгжил
төлөвшлийг
дэмжих, үнэлэх
•Сургууль
багштай
холбоо тогтоох
•Хамтран
ажиллах
Дөрөв. Цөм хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт
Төлөвлөлт
•I-III
•IV-V
•Сургалт ба
сургалтыг дэмжих
үйл ажиллагаа
Арга зүй
•Хүүхдийн хэрэгцээ
сонирхол,
туршлага, чадварт
суурилж, тэдний
бие даан суралцах
арга барилыг
хөгжүүлэх
•Хүүхэд бүр
ярилцлага,
мэтгэлцээн,
хэлэлцүүлэгт
оролцох, дүрд
тоглох, хамтран
ажиллахад
анхаарна.
Орчин
•Танхим болон
танхимаас гадуурх
байгаль нийгэм,
соёлын орчинг
ойлгоно.
•Үйлийн орчин
•Дүрс дуу бичлэг,
хэвлэмэл, бодит,
цахим
хэрэглэгдэхүүн
•Орон нутгийн
онцлог боломжийг
харгалзсан гарын
дорх материалаар
хэрэглэгдэхүүн
бэлдэнэ.
Үнэлгээ
•Суралцагчийн
үнэлгээ(явцын ,
эцсийн)
•Хэрэгжилтийн
үнэлгээ(5 жил
тутам)
•Боловсролын
чанарын үнэлгээ
Тав. Бага боловсролын түвшинд
суралцагчийн эзэмших чадвар
Чадамж Ерөнхий чадвар
Танин мэдэхүйн чадамж
Сэтгэн бодох
Асуудал шийдвэрлэх
Хэл-нийгмийн чадамж
Харилцах
Хамтран суралцах
Амьдрах ухааны чадамж
Бие даан суралцах
Мэдээлэл, технологитой ажиллах
Эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй
болох
Байгаль орчинтой зөв харилцах
Математикийн тусгай чадвар
1. Тоолох
2. Тоог унших, бичих, цэгээр тэмдэглэх, жиших,
тоймлох
3. Тооны үйлдлийг гүйцэтгэх
4. Дүрс биетийг судлах
5. Юмсын байршил хөдөлгөөнийг тодорхойлох
6. Хэмжигдэхүүнийг ойлгох, хэмжих
7. Шинж, зүй тогтол болону чир шалтгааны
талаар өгөгдөл, мэдээллийг олох, ойлгох,
дүрслэх боловсруулах
Тооны дугаарлалыг таниулах
арга зүй
Дугаарлалын тухай мэдлэг бүтээхэд
баримтлах дараалал
• Тоог үүсгэх
• Тэр тооны юмсыг
ялган авах
• Тэр тоог оролцуулан
тоолох дасгал
ажиллуулах
• Жиших
• Дармал болон
бичмэл цифртэй
танилцуулах
• Харьцуулснаа бичих
• Тооны утга, бүтэц
• Бодит юмсын тоо,
олонлогийн
элементийн тоо
• Загвар
• Бичих
• Хэрэглэх
• Жиших
Шинэ тоотой танилцах үйл
ажиллагааны дараалал
1000 хүртэл
1000 хүртэл
100 хүртэл
Концентр
10
хүртэл
Олон оронтой тоо
2 үе шатаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 Бэлтгэл үе:
 Арав доторх тооны дугаарлал
10-ын доторх
тооны
дугаарлал
Бэлтгэл үе
o Зураг үзүүлж тоолуулах,
o 5-8 савхыг үзүүлж төчнөөн савх авч үзүүлэх,
o 6 хонь, 8 ямааны зураг үзүүлж, аль нь их вэ? Яагаад?
o Дараалан байрласан ном, дэвтэр харандаа цүнхний зураг
үзүүлж, юуны өмнө хойно хооронд юу юу байгааг нэрлүүлэх
- Бодитоор тоолох,
- Чээжээр тоолох,
- Шууд тоолох,
- Урвуугаар тоолох
 Тоолж жишүүлнэ.
 Олонлогуудын элементүүдийн хооронд ХНУ
харгалзаагаар жишүүлнэ.
 Тэнцүү биш тоотой олонлогуудын элементийн тоог
тэнцүүлнэ.
Баруун, зүүн, дээр, доор гэх мэтийг тодорхойлох дасгал
ажиллуулна.
Ширээн дээр дэвтрээ зөв байрлуулах, цэг зураас нэмэх
хасах тэмдэг, геометрийн зарим дүрс зуруулах,
•Өмнөх төсөөллийг
илрүүлэх
•Тоолох чадварыг
дэмжих
•Тоо жиших чадварыг
дэмжих
•Огторгуйн төсөөллийг
хөгжүүлэх
•Бичих чадварыг дэмжих
Тоолох үйлийн эцсийн үр дүн:
Тоолох дүрэм
1-ээс эхэлж тоолно,
Нэг ч зүйлийг орхиж алгасаж тоолохгүй,
Нэг зүйлийг дахин тоолохгүй,
Ямар ч дарааллаар тоолоход үр дүн адил,
Тоолоход хамгийн сүүлчийн тоо дугаарыг
заахаас гадна ширхгийг заадаг.
Арав доторх
тооны дугаарлал
o Зураг үзүүлж тоолуулах,
o Тоолох хэрэгсэл ашиглан тоолуулах
o Өмнөх тоон дээр 1-ийг нэмж тоолуулах
o Өгсөн тоотой юмсыг ангиас олуулах
o 5 хүртэл тооны +, -үйлдэл хийх боломж олгох
o Бичүүлэх
o Нуруун дээр нь багш бичээд өөрөөр нь самбарт бичүүлэх
o Дууны аянд оруулж, цифр бичих дарааллыг тогтоолгох
o Сонин дээрээс тоо олуулах
o Ярилцах, учрыг тайлбарлуулах
o Багш тоо өгч тэр тооны юмсыг самбарт наалгах
o Тоон шат үүсгэх
o Хэц татаад хүүхдүүдэд цаасаар хийсэн, 1-10 хүртэлх тоо
бүхий цамц тарааж өгөөд хэцэд өлгүүлэх
o Энгэрт нь тоо наагаад жагсаах, зөв байрлалд зогсох
•Тоо бүр өмнөх болон
дараагийн тооноос
хэрхэн үүсдэг тухай
•Тоо бүрийн нэр, бичмэл
дармал цифр
•Тоо бүр өмнөхөөс хэдээр
их, дараагийн тооноос
хэдээр бага
•Тоо бүр 1-10 хүртэлх
дараалалд ямар байр
эзэлдэг бэ?
Онцлог
- Тоог бусад тоотой уялдан холбож
ойлгосноор натурал тоон дарааллын
шинэ ойлголт буй болно.
- Нэмэх,хасах үйлдлийн бэлтгэл шат
явагдана.
- Их, бага, тэнцүүгийн харьцааны
түүний тэмдэглэгээг таниулж
хэрэглэнэ.
- Сантиметрийг таниулж, түүний
урттай хэрчим зурах, хэмжих дасгал
ажиллана.
100 доторх тооны дугаарлал
100 доторх
10 доторх
тооны
100 доторх тооны
дугаарлал
• Тооллын шинэ нэгж аравтыг таних,
• Оронгийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах,
• Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 45=40+5
o Ангийн хүүхдийг тоолуулж бичүүлэх
o 10 шооны тусламжтайгаар бүтэн аравтыг дүрслэх
o 2х5 хүснэгтийн тусламжтайгаар аравтыг дүрслэх
o 100 эрхи бүхий сампин дээр тоолуулах
o Чээж бичиг хийлгэх
o Загварыг цифрээр бичүүлэх
o Бичсэн тоонуудыг уншуулах
o 100 доторх тоонуудыг жиших, хэрэгцээ үүсгэх
o Аравтын орны цифр ижил бол нэгжийг жиших гэсэн
ойлголтод хүрэх
o Тоон шулуун дээрх байрлалаар жиших
o Гадна орчноос 100 доторх тоогоор дугаарласан зүйлийг олох
o Анги дотор 100 дотор тоогоор илэрхийлэгдсэн зүйл 3-аас
•Тооны утга, бүтэц
•Бодит юмсын тоон
чанарыг илэрхийлэх
нь
•Загварчлах
•Бичих, унших
•Жиших
•Хэрэглэх
Хэрэглэгдэхүүнүүд
1000 хүртэл
1000
доторх
тооны
дугаар
лал
100 доторх
10 доторх
тооны
1000 доторх
тооны дугаарлал
• Тооллын шинэ нэгж зуутыг таних,
• Орон, ангийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах,
• Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 145=100+40+5
o Мөнгөн дэвсгэртийг тоолуулж бичүүлэх
o Уутанд тооны арифметик загвар хийгээд тэмтрүүлж, бичүүлэх
o 10х10 шооны тусламжтайгаар бүтэн зуутыг дүрслэх
o Арифметик хайрцаг үзүүлэх, бүтээлгэх
o Чээж бичиг хийлгэх
o Загварыг цифрээр бичүүлэх
o Бичсэн тоонуудыг уншуулах
o 1000 доторх тоонуудыг жиших хэрэгцээ үүсгэх
o Зуутын орны цифр ижил бол аравтын оронг жиших гэсэн
ойлголтод хүрэх
o Гадна орчноос 1000 доторх тоогоор дугаарласан зүйлийг олох
o 900 ширхэг ном давхарлаж тавихад ямар өндөр болохыг
тооцоолох
•Тооны утга, бүтэц
•Бодит юмсын
тоон чанарыг
илэрхийлэх нь
•Загварчлах
•Бичих, унших
•Жиших
•Хэрэглэх
Хэрэглэгдэхүүнүүд
Зуун
сая
Арван
сая
Сая
Зуун
мянга
Арван
мянга
Мянга
Зуу Арав Нэгж
Сая Мянга Нэгж
Олон оронтой
1000 хүртэл
Олон
оронтой
тооны
дугаар-
лал
100 доторх
10 доторх
тооны
Олон оронтой
тооны дугаарлал
• Тооллын шинэ нэгж мянгат, 10 мянгат, 100мянгат, саятыг таних,
• Орон, ангийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах,
• Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 4145=4000+100+40+5
o Нэг өдрийн өрхийн хоолны төсвийг тооцоолох
o Дэлгүүрийн барааны үнийн судалгаа хийх
o Арифметик хайрцаг үзүүлэх, бүтээлгэх
o Орон ангийн хүснэгт хэрэглэх
o Чээж бичиг хийлгэх
o Орон ангийн тухай ойлголтыг унших бичихэд ашиглах
o Загварыг цифрээр бичүүлэх
o Бичсэн тоонуудыг уншуулах
o Олон оронтой тоонуудыг жиших хэрэгцээ үүсгэх:Аймгуудын хүн
амыг жиших, эрэмбэлэх
o Улс орнуудын хүн амыг олж мэдэх
•Тооны утга, бүтэц
•Бодит юмсын
тоон чанарыг
илэрхийлэх нь
•Загварчлах
•Бичих, унших
•Жиших
•Хэрэглэх
Нэгтгэхэд
10 хүртэл 100 хүртэлх 1000 хүртэлх Олон оронтой
тоо
Тооны утга,
бүтэц
10 нэгжээс
тогтоно
10 арав эсвэл
100 нэгжээс
тогтоно.
53=50+3
10 зуу эсвэл 100
арав, эсвэл 1000
нэгжээс тогтоно.
654=600+50+4
10 зуугаас илүү
тоо
3758=3000+700+
50+8
Бодит юмсын
тоон чанарыг
илэрхийлэх нь
Гарын хуруунууд Ангийн
хүүхдийн тоо
Мөнгөний тоо Монгол улсын
хүн амын тоо
Загвар
Бичих, унших Нэг хоёр гурав...
1 2 3
Хорин гурав 23,
хорин дөрөв 24
Таван зуун
далан найм-578
Гурван сая
найман зуун
арван нэг-
3000811
Жиших Их, бага, тэнцүү Төдөөр их, бага,
төчнөөн, өчнөөн
Төд дахин их,
бага
Орон оронгоор
жиших
Хэрэглэх Тоолж сурах Ангид хэдэн
хүүхэд байна вэ?
Мөнгө хэрэглэх,
тооцоолох
Худалдаа
наймаа хийх
Эх сурвалж, ном, сурах бичиг
• Редактор Б.Бүндэн, Ц.Шаравнямбуу. Бага ангид математик заах арга зүй. УБ. 1983.
• М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Методика преподавания математики в начальных классах.
Москва. 1984.
• Н.Б.Истомина. Методика обучения математике в начальных классах. Москва. 2001.
• А.В.Белошистая. Методика обучения математике в начальной школе. Москва. 2007.
• П.У.Байрамукова. А.У.Уртенова. Методика обучения математике в начальных классах. Ростов-
на-Дону. 2009.
• С.А.Зайцева. И.Б.Румянцева. И.И.Целищева. Методика обучения математике в начальной
школе. Москва. 2008.
Дараагийн лекц
• Internet Explorer
• Primarymath.mn
• Лекц №2: Нэмэх хасах үйлдлийн тухай
мэдлэг бүтээлгэх
1 de 32

Recomendados

хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо por
хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоохүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо
хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцооschool14
40K visualizações12 slides
илтгэл хэрхэн бичих вэ por
илтгэл хэрхэн бичих вэилтгэл хэрхэн бичих вэ
илтгэл хэрхэн бичих вэanaranar
46.1K visualizações3 slides
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3 por
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3
гэр бүлийн харилцааны үндсэн ойлголт 3Tywshin
29K visualizações18 slides
зөрчилдөөн гэж юу вэ por
зөрчилдөөн гэж юу вэзөрчилдөөн гэж юу вэ
зөрчилдөөн гэж юу вэBayarmaa Anu
16K visualizações24 slides
Параллель зөөлт, эргүүлэлт por
Параллель зөөлт, эргүүлэлтПараллель зөөлт, эргүүлэлт
Параллель зөөлт, эргүүлэлтtsbmb
15.3K visualizações24 slides
гадаргуугын талбай por
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайOyuOyu-Erdene
104.6K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

темпрамент зан төлөв Copy por
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв CopySiner AG
72.1K visualizações58 slides
Оюуны зураглал por
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
26.1K visualizações14 slides
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги por
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р ангиtsbmb
9.2K visualizações27 slides
Багшийн ёс зүй харилцаа por
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
62.6K visualizações30 slides
таван хошуу мал por
таван хошуу малтаван хошуу мал
таван хошуу малNNaraa
15.4K visualizações6 slides
ёс зүй нийгмийн хариуцлага por
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаMunkhtur Davaanyam
31.1K visualizações24 slides

Mais procurados(20)

темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K visualizações
Оюуны зураглал por Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K visualizações
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги por tsbmb
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
tsbmb9.2K visualizações
Багшийн ёс зүй харилцаа por mnuser
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
mnuser62.6K visualizações
таван хошуу мал por NNaraa
таван хошуу малтаван хошуу мал
таван хошуу мал
NNaraa15.4K visualizações
ёс зүй нийгмийн хариуцлага por Munkhtur Davaanyam
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
Munkhtur Davaanyam31.1K visualizações
эцэг эхийн оролцоо por school14
эцэг эхийн оролцооэцэг эхийн оролцоо
эцэг эхийн оролцоо
school1416.5K visualizações
монгол үндэсний хувцас por R Buyanhishig Buya
монгол үндэсний хувцасмонгол үндэсний хувцас
монгол үндэсний хувцас
R Buyanhishig Buya18.9K visualizações
куб por sainzaya68
кубкуб
куб
sainzaya6819.4K visualizações
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх por Enkhbold1211
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
Enkhbold121160.4K visualizações
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya por Bulgan Blg
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
Bulgan Blg73.4K visualizações
нэгж хичээлийн хөтөлбөр por Tsoomoo Myagmar
нэгж хичээлийн хөтөлбөрнэгж хичээлийн хөтөлбөр
нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Tsoomoo Myagmar27.5K visualizações
оюун ухаан ба авьяас чадвар por Enkhtuya Batchuluun
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвар
Enkhtuya Batchuluun12.1K visualizações
миний дуртай мэргэжил por П. Энжила
миний дуртай мэргэжилминий дуртай мэргэжил
миний дуртай мэргэжил
П. Энжила28.2K visualizações
"Экологи байгаль хамгаалал" Хичээл-2 por E-Gazarchin Online University
"Экологи байгаль хамгаалал" Хичээл-2"Экологи байгаль хамгаалал" Хичээл-2
"Экологи байгаль хамгаалал" Хичээл-2
E-Gazarchin Online University4.9K visualizações
17 соцеметрийн судалгаа por Tsuntsaga Ch
17 соцеметрийн судалгаа 17 соцеметрийн судалгаа
17 соцеметрийн судалгаа
Tsuntsaga Ch11.2K visualizações
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги por Baagii Bataa
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангисургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
Baagii Bataa16.2K visualizações
монгол ардын зүйр цэцэн үгс por euuganaa
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
euuganaa58.1K visualizações
Математик-1 анги por sumkab
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
sumkab57.7K visualizações
гэр бүл хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлөх вэ por Baterdene Tserendash
гэр бүл хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлөх вэгэр бүл хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлөх вэ
гэр бүл хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлөх вэ
Baterdene Tserendash7.4K visualizações

Similar a Toon dugaarlal lekts n1

өгөгдөл ажиллах технологи por
өгөгдөл ажиллах технологиөгөгдөл ажиллах технологи
өгөгдөл ажиллах технологиХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
5.1K visualizações10 slides
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг por
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
4.5K visualizações8 slides
математик цэвэлмаа por
математик цэвэлмааматематик цэвэлмаа
математик цэвэлмааtsevelmaa30
2.4K visualizações5 slides
Olonlog n4 por
Olonlog n4Olonlog n4
Olonlog n4amartuvshind
2.5K visualizações22 slides
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй por
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
15.8K visualizações9 slides

Similar a Toon dugaarlal lekts n1(20)

математик цэвэлмаа por tsevelmaa30
математик цэвэлмааматематик цэвэлмаа
математик цэвэлмаа
tsevelmaa302.4K visualizações
Olonlog n4 por amartuvshind
Olonlog n4Olonlog n4
Olonlog n4
amartuvshind2.5K visualizações
Math. i angi por moogii102
Math. i angiMath. i angi
Math. i angi
moogii1021.5K visualizações
matematik por sumkab
matematikmatematik
matematik
sumkab1.8K visualizações
Математик por sumkab
МатематикМатематик
Математик
sumkab1.4K visualizações
Matematik 1r angi por urangua85
Matematik 1r angiMatematik 1r angi
Matematik 1r angi
urangua852.1K visualizações
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар por TumurOchirGantumur
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар
TumurOchirGantumur1.3K visualizações
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf por ssuser1b2171
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfӨгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
ssuser1b2171347 visualizações
Toon dugaarlal lekts n1 1 por amartuvshind
Toon dugaarlal lekts n1 1Toon dugaarlal lekts n1 1
Toon dugaarlal lekts n1 1
amartuvshind1K visualizações
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай por Азжаргал Нинжбадгар
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайматематикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
зураг урлал Iv por saraa97
зураг урлал Ivзураг урлал Iv
зураг урлал Iv
saraa974.2K visualizações
мат.оюунцэцэг por ByOyuntsetseg
мат.оюунцэцэгмат.оюунцэцэг
мат.оюунцэцэг
ByOyuntsetseg430 visualizações
4 por deegiii
44
4
deegiii1.2K visualizações

Mais de amartuvshind

Olonlog n8 por
Olonlog n8Olonlog n8
Olonlog n8amartuvshind
869 visualizações28 slides
Olonlog n7 por
Olonlog n7Olonlog n7
Olonlog n7amartuvshind
882 visualizações14 slides
Olonlog n6 por
Olonlog n6Olonlog n6
Olonlog n6amartuvshind
993 visualizações15 slides
Olonlog n5 por
Olonlog n5Olonlog n5
Olonlog n5amartuvshind
754 visualizações12 slides
Olonlog n3 por
Olonlog n3Olonlog n3
Olonlog n3amartuvshind
562 visualizações26 slides
Olonlog n2 por
Olonlog n2Olonlog n2
Olonlog n2amartuvshind
759 visualizações21 slides

Mais de amartuvshind(20)

Olonlog n8 por amartuvshind
Olonlog n8Olonlog n8
Olonlog n8
amartuvshind869 visualizações
Olonlog n7 por amartuvshind
Olonlog n7Olonlog n7
Olonlog n7
amartuvshind882 visualizações
Olonlog n6 por amartuvshind
Olonlog n6Olonlog n6
Olonlog n6
amartuvshind993 visualizações
Olonlog n5 por amartuvshind
Olonlog n5Olonlog n5
Olonlog n5
amartuvshind754 visualizações
Olonlog n3 por amartuvshind
Olonlog n3Olonlog n3
Olonlog n3
amartuvshind562 visualizações
Olonlog n2 por amartuvshind
Olonlog n2Olonlog n2
Olonlog n2
amartuvshind759 visualizações
Olonlog n1 por amartuvshind
Olonlog n1Olonlog n1
Olonlog n1
amartuvshind433 visualizações
Algebr ba-geometr-n8-ogtorguin-bietiin-habtgain-durslel por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n8-ogtorguin-bietiin-habtgain-durslelAlgebr ba-geometr-n8-ogtorguin-bietiin-habtgain-durslel
Algebr ba-geometr-n8-ogtorguin-bietiin-habtgain-durslel
amartuvshind225 visualizações
Algebr ba-geometr-n7-baiguulalt-ba-huvirgalt por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n7-baiguulalt-ba-huvirgaltAlgebr ba-geometr-n7-baiguulalt-ba-huvirgalt
Algebr ba-geometr-n7-baiguulalt-ba-huvirgalt
amartuvshind685 visualizações
Algebr ba-geometr-n6-havtgain-geometr por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n6-havtgain-geometrAlgebr ba-geometr-n6-havtgain-geometr
Algebr ba-geometr-n6-havtgain-geometr
amartuvshind186 visualizações
Algebr ba-geometr-n5-tegshitgelt-bish por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n5-tegshitgelt-bishAlgebr ba-geometr-n5-tegshitgelt-bish
Algebr ba-geometr-n5-tegshitgelt-bish
amartuvshind108 visualizações
Algebr ba-geometr-n4-adiltgal-tentsuu-ilerhiilel por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n4-adiltgal-tentsuu-ilerhiilelAlgebr ba-geometr-n4-adiltgal-tentsuu-ilerhiilel
Algebr ba-geometr-n4-adiltgal-tentsuu-ilerhiilel
amartuvshind180 visualizações
Algebr ba-geometr-n3-algebriin-uildel por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n3-algebriin-uildelAlgebr ba-geometr-n3-algebriin-uildel
Algebr ba-geometr-n3-algebriin-uildel
amartuvshind266 visualizações
Algebr ba-geometr-n2-haritsaa por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n2-haritsaaAlgebr ba-geometr-n2-haritsaa
Algebr ba-geometr-n2-haritsaa
amartuvshind867 visualizações
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaa por amartuvshind
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaaAlgebr ba-geometr-n1-hargalzaa
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaa
amartuvshind866 visualizações
Nemeh hasah uildel lekts n2 por amartuvshind
Nemeh hasah uildel lekts n2Nemeh hasah uildel lekts n2
Nemeh hasah uildel lekts n2
amartuvshind2.1K visualizações
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25 por amartuvshind
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25
amartuvshind136 visualizações
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загвар por amartuvshind
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загварЭэлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загвар
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загвар
amartuvshind3.3K visualizações
Ur chadvar uraldaan udirdamj por amartuvshind
Ur chadvar uraldaan udirdamjUr chadvar uraldaan udirdamj
Ur chadvar uraldaan udirdamj
amartuvshind2.3K visualizações
2x5 husnegt olnoor por amartuvshind
2x5 husnegt olnoor2x5 husnegt olnoor
2x5 husnegt olnoor
amartuvshind1.2K visualizações

Toon dugaarlal lekts n1

 • 2. Онол, үзэл баримтлалын өөрчлөлт • 1920-1940 онд нийлэмж рефлексийн онол • 1940-1960 онд тогтолцооны онол • 1960-1990 онд сурган хүмүүжүүлэх тогтолцооны онол • 1950-1990 онд сургалтыг эрчимжүүлэх онол • 1950-иад оноос хөгжүүлэх сургалтын онол • 1950-1980 онд программчилсан сургалтын онол • 1950-1970 онд асуудал шийдвэрлэх сургалтын онол • 1920-оноос өнөөг хүртэл тайлбарлан үзүүлэх сургалтын онол
 • 3. Арга зүйн өөрчлөлтүүд • Оросын хөтөлбөр, сурах бичиг, арга зүйг авч хэрэглэж байсан.(Пышкало, Моро, Истимино, ...) • 1990 оноос хойш • Данидагийн “Шавь төвтэй сургалт” төсөл • Соросын “Алхам алхмаар” төсөл • Жайкагийн “Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх” төсөл, хичээлийн судалгаа • Кембрижийн “Идэвхтэй сургалтын арга зүй” төсөл • Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих арга зүй • ...
 • 4. Бид • Агуулгын инвариант(үл өөрчлөгдөх) хэсгийг судлах • Өөрийн орны онцлогт тохируулах(монгол контекст)
 • 5. Цөм хөтөлбөр • Боловсрол Шинжлэх Ухааны Сайдын 2014 оны 06 сарын 03-ны өдрийн А/240 тушаалаар батлагдсан. • Бага боловсролын цөм хөтөлбөр
 • 6. Нэг. Нийтлэг үндэслэл • УИХ-аас баталсан МУЗГ-аас 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэсэн “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. ЕБ-ын сургалтад хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бодлого баримтлан стандарт, үндэсний сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулна” гэсэн зорилтын хүрээнд Бага дунд боловсролын чанарын шинэчлэл хийгдэж байна. • Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих хандлага, үзэл баримтлал болон Монгол Улсын Боловсролын хууль тогтоомж, боловсролын бодлогын шинэлэг үзэл санааг тусган шиэнчлэх хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулсан.
 • 7. Хоёр. Цөм хөтөлбөрийг боловсруулахад баримталсан зарчим • Нийтлэг зарчим: • Хүүхэд бүрийн авьяас, сонирхол, чадвар, хувийн онцлог шинжийг нээх, дэмжих, хөгжүүлэх үндэс болох • Агуулга нь өргөсөх ба гүнзгийрэх залгамж холбоотой, тасралтгүй, сурлагын ахиц дэвшлийг хангахуйц байх • Тухайн насны хүүхдийн нас, сэтгэхүй, хөгжлийн онцлогт нийцсан байх • Суралцагчдад сурах арга барил, чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байх • Шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг амьдралд хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн байх • Хүүхэд бүртэй ажиллах арга зүйд суурилан сургалтыг уян хатан төлөвлөх, зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх • Эцэг эх олон нийтийн оролцоог хангасан, бие даасан, нээлттэй сургуулийн менежмент бодлогыг дэмжсэн байх • Агуулгыг сонгох зарчим: • Математик, хүн ба орчин, хүн ба байгаль, англи хэлний агуулгыг сонгохдоо олон улсын ерөнхий боловсролын хөтөлбөртэй нийцүүлэн боловсруулсан I-V ангийн математик, англи хэл, байгалийн шинжлэлийн хөтөлбөртэй уялдсан байх
 • 8. Гурав. Цөм хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа • Зорилго: • Хүүхэд бүрийн эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг, сурах арга барилтай, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг, өөртөө итгэлтэй, бүтээлч сэтгэлгээтэй, эрүүл аж төрөх зөв дадал хэвшилтэй, насан туршдаа суралцах, хамтран ажиллах амьдрах чадвартай, иргэн болж төлөвшихэд чиглэсэн сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулна. • Зорилт: • Эх хэл, үндэсний соёл, ёс заншил, уламжлалыг мэдэж хүндэтгэх, эх орноороо бахархах, хүрээлэн буй орчноо таних, хайрлан хамгаалах, хүн төрөлхтний хэл, соёлоос суралцах • Суралцах үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах, мэдээлэлтэй ажиллах, оюуны үйл, үйлдлийг гүйцэтгэх арга барил эзэмшиж, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болох • Авьяас сонирхол, ур чадвараа нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх хүсэлтэй болох • Өдөр тутмын ахуй амьдралдаа харилцааны болон ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, эрүүл аж төрөх зөв дадал, эхвшилд суралцах • Үйл ажиллагаа:
 • 9. Цөм хөтөлбөрийг дараах үйл ажиллагаанд ашиглана. Сургуулийн удирдлага •Сургуулийн менежментийг чиглүүлэх •Сургалтын орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх •Сургуулийн өөрийн үнэлгээ хийхэд Бага ангийн багш •Сургалтаа зохион байгуулах •Удирдах •Үнэлэх •Үр дүнг тооцох Суралцагч •Сурах арга барил, чадвар эзэмших •Сурлагын чанараа дээшлүүлэхэд Боловсролын ажилтан •Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх •Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх •Дэмжлэг үзүүлэх Эцэг эх •Хүүхдийнхээ сурлагын ахиц амжилт, хөгжил төлөвшлийг дэмжих, үнэлэх •Сургууль багштай холбоо тогтоох •Хамтран ажиллах
 • 10. Дөрөв. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт Төлөвлөлт •I-III •IV-V •Сургалт ба сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа Арга зүй •Хүүхдийн хэрэгцээ сонирхол, туршлага, чадварт суурилж, тэдний бие даан суралцах арга барилыг хөгжүүлэх •Хүүхэд бүр ярилцлага, мэтгэлцээн, хэлэлцүүлэгт оролцох, дүрд тоглох, хамтран ажиллахад анхаарна. Орчин •Танхим болон танхимаас гадуурх байгаль нийгэм, соёлын орчинг ойлгоно. •Үйлийн орчин •Дүрс дуу бичлэг, хэвлэмэл, бодит, цахим хэрэглэгдэхүүн •Орон нутгийн онцлог боломжийг харгалзсан гарын дорх материалаар хэрэглэгдэхүүн бэлдэнэ. Үнэлгээ •Суралцагчийн үнэлгээ(явцын , эцсийн) •Хэрэгжилтийн үнэлгээ(5 жил тутам) •Боловсролын чанарын үнэлгээ
 • 11. Тав. Бага боловсролын түвшинд суралцагчийн эзэмших чадвар Чадамж Ерөнхий чадвар Танин мэдэхүйн чадамж Сэтгэн бодох Асуудал шийдвэрлэх Хэл-нийгмийн чадамж Харилцах Хамтран суралцах Амьдрах ухааны чадамж Бие даан суралцах Мэдээлэл, технологитой ажиллах Эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болох Байгаль орчинтой зөв харилцах
 • 12. Математикийн тусгай чадвар 1. Тоолох 2. Тоог унших, бичих, цэгээр тэмдэглэх, жиших, тоймлох 3. Тооны үйлдлийг гүйцэтгэх 4. Дүрс биетийг судлах 5. Юмсын байршил хөдөлгөөнийг тодорхойлох 6. Хэмжигдэхүүнийг ойлгох, хэмжих 7. Шинж, зүй тогтол болону чир шалтгааны талаар өгөгдөл, мэдээллийг олох, ойлгох, дүрслэх боловсруулах
 • 14. Дугаарлалын тухай мэдлэг бүтээхэд баримтлах дараалал • Тоог үүсгэх • Тэр тооны юмсыг ялган авах • Тэр тоог оролцуулан тоолох дасгал ажиллуулах • Жиших • Дармал болон бичмэл цифртэй танилцуулах • Харьцуулснаа бичих • Тооны утга, бүтэц • Бодит юмсын тоо, олонлогийн элементийн тоо • Загвар • Бичих • Хэрэглэх • Жиших
 • 15. Шинэ тоотой танилцах үйл ажиллагааны дараалал
 • 16. 1000 хүртэл 1000 хүртэл 100 хүртэл Концентр 10 хүртэл Олон оронтой тоо
 • 17. 2 үе шатаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  Бэлтгэл үе:  Арав доторх тооны дугаарлал 10-ын доторх тооны дугаарлал
 • 18. Бэлтгэл үе o Зураг үзүүлж тоолуулах, o 5-8 савхыг үзүүлж төчнөөн савх авч үзүүлэх, o 6 хонь, 8 ямааны зураг үзүүлж, аль нь их вэ? Яагаад? o Дараалан байрласан ном, дэвтэр харандаа цүнхний зураг үзүүлж, юуны өмнө хойно хооронд юу юу байгааг нэрлүүлэх - Бодитоор тоолох, - Чээжээр тоолох, - Шууд тоолох, - Урвуугаар тоолох  Тоолж жишүүлнэ.  Олонлогуудын элементүүдийн хооронд ХНУ харгалзаагаар жишүүлнэ.  Тэнцүү биш тоотой олонлогуудын элементийн тоог тэнцүүлнэ. Баруун, зүүн, дээр, доор гэх мэтийг тодорхойлох дасгал ажиллуулна. Ширээн дээр дэвтрээ зөв байрлуулах, цэг зураас нэмэх хасах тэмдэг, геометрийн зарим дүрс зуруулах, •Өмнөх төсөөллийг илрүүлэх •Тоолох чадварыг дэмжих •Тоо жиших чадварыг дэмжих •Огторгуйн төсөөллийг хөгжүүлэх •Бичих чадварыг дэмжих
 • 19. Тоолох үйлийн эцсийн үр дүн: Тоолох дүрэм 1-ээс эхэлж тоолно, Нэг ч зүйлийг орхиж алгасаж тоолохгүй, Нэг зүйлийг дахин тоолохгүй, Ямар ч дарааллаар тоолоход үр дүн адил, Тоолоход хамгийн сүүлчийн тоо дугаарыг заахаас гадна ширхгийг заадаг.
 • 20. Арав доторх тооны дугаарлал o Зураг үзүүлж тоолуулах, o Тоолох хэрэгсэл ашиглан тоолуулах o Өмнөх тоон дээр 1-ийг нэмж тоолуулах o Өгсөн тоотой юмсыг ангиас олуулах o 5 хүртэл тооны +, -үйлдэл хийх боломж олгох o Бичүүлэх o Нуруун дээр нь багш бичээд өөрөөр нь самбарт бичүүлэх o Дууны аянд оруулж, цифр бичих дарааллыг тогтоолгох o Сонин дээрээс тоо олуулах o Ярилцах, учрыг тайлбарлуулах o Багш тоо өгч тэр тооны юмсыг самбарт наалгах o Тоон шат үүсгэх o Хэц татаад хүүхдүүдэд цаасаар хийсэн, 1-10 хүртэлх тоо бүхий цамц тарааж өгөөд хэцэд өлгүүлэх o Энгэрт нь тоо наагаад жагсаах, зөв байрлалд зогсох •Тоо бүр өмнөх болон дараагийн тооноос хэрхэн үүсдэг тухай •Тоо бүрийн нэр, бичмэл дармал цифр •Тоо бүр өмнөхөөс хэдээр их, дараагийн тооноос хэдээр бага •Тоо бүр 1-10 хүртэлх дараалалд ямар байр эзэлдэг бэ?
 • 21. Онцлог - Тоог бусад тоотой уялдан холбож ойлгосноор натурал тоон дарааллын шинэ ойлголт буй болно. - Нэмэх,хасах үйлдлийн бэлтгэл шат явагдана. - Их, бага, тэнцүүгийн харьцааны түүний тэмдэглэгээг таниулж хэрэглэнэ. - Сантиметрийг таниулж, түүний урттай хэрчим зурах, хэмжих дасгал ажиллана.
 • 22. 100 доторх тооны дугаарлал 100 доторх 10 доторх тооны
 • 23. 100 доторх тооны дугаарлал • Тооллын шинэ нэгж аравтыг таних, • Оронгийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах, • Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 45=40+5 o Ангийн хүүхдийг тоолуулж бичүүлэх o 10 шооны тусламжтайгаар бүтэн аравтыг дүрслэх o 2х5 хүснэгтийн тусламжтайгаар аравтыг дүрслэх o 100 эрхи бүхий сампин дээр тоолуулах o Чээж бичиг хийлгэх o Загварыг цифрээр бичүүлэх o Бичсэн тоонуудыг уншуулах o 100 доторх тоонуудыг жиших, хэрэгцээ үүсгэх o Аравтын орны цифр ижил бол нэгжийг жиших гэсэн ойлголтод хүрэх o Тоон шулуун дээрх байрлалаар жиших o Гадна орчноос 100 доторх тоогоор дугаарласан зүйлийг олох o Анги дотор 100 дотор тоогоор илэрхийлэгдсэн зүйл 3-аас •Тооны утга, бүтэц •Бодит юмсын тоон чанарыг илэрхийлэх нь •Загварчлах •Бичих, унших •Жиших •Хэрэглэх
 • 26. 1000 доторх тооны дугаарлал • Тооллын шинэ нэгж зуутыг таних, • Орон, ангийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах, • Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 145=100+40+5 o Мөнгөн дэвсгэртийг тоолуулж бичүүлэх o Уутанд тооны арифметик загвар хийгээд тэмтрүүлж, бичүүлэх o 10х10 шооны тусламжтайгаар бүтэн зуутыг дүрслэх o Арифметик хайрцаг үзүүлэх, бүтээлгэх o Чээж бичиг хийлгэх o Загварыг цифрээр бичүүлэх o Бичсэн тоонуудыг уншуулах o 1000 доторх тоонуудыг жиших хэрэгцээ үүсгэх o Зуутын орны цифр ижил бол аравтын оронг жиших гэсэн ойлголтод хүрэх o Гадна орчноос 1000 доторх тоогоор дугаарласан зүйлийг олох o 900 ширхэг ном давхарлаж тавихад ямар өндөр болохыг тооцоолох •Тооны утга, бүтэц •Бодит юмсын тоон чанарыг илэрхийлэх нь •Загварчлах •Бичих, унших •Жиших •Хэрэглэх
 • 29. Олон оронтой тооны дугаарлал • Тооллын шинэ нэгж мянгат, 10 мянгат, 100мянгат, саятыг таних, • Орон, ангийн ухагдахууныг шинээр мэдэж авах, • Оронгийн нэмэгдэхүүнд задлах 4145=4000+100+40+5 o Нэг өдрийн өрхийн хоолны төсвийг тооцоолох o Дэлгүүрийн барааны үнийн судалгаа хийх o Арифметик хайрцаг үзүүлэх, бүтээлгэх o Орон ангийн хүснэгт хэрэглэх o Чээж бичиг хийлгэх o Орон ангийн тухай ойлголтыг унших бичихэд ашиглах o Загварыг цифрээр бичүүлэх o Бичсэн тоонуудыг уншуулах o Олон оронтой тоонуудыг жиших хэрэгцээ үүсгэх:Аймгуудын хүн амыг жиших, эрэмбэлэх o Улс орнуудын хүн амыг олж мэдэх •Тооны утга, бүтэц •Бодит юмсын тоон чанарыг илэрхийлэх нь •Загварчлах •Бичих, унших •Жиших •Хэрэглэх
 • 30. Нэгтгэхэд 10 хүртэл 100 хүртэлх 1000 хүртэлх Олон оронтой тоо Тооны утга, бүтэц 10 нэгжээс тогтоно 10 арав эсвэл 100 нэгжээс тогтоно. 53=50+3 10 зуу эсвэл 100 арав, эсвэл 1000 нэгжээс тогтоно. 654=600+50+4 10 зуугаас илүү тоо 3758=3000+700+ 50+8 Бодит юмсын тоон чанарыг илэрхийлэх нь Гарын хуруунууд Ангийн хүүхдийн тоо Мөнгөний тоо Монгол улсын хүн амын тоо Загвар Бичих, унших Нэг хоёр гурав... 1 2 3 Хорин гурав 23, хорин дөрөв 24 Таван зуун далан найм-578 Гурван сая найман зуун арван нэг- 3000811 Жиших Их, бага, тэнцүү Төдөөр их, бага, төчнөөн, өчнөөн Төд дахин их, бага Орон оронгоор жиших Хэрэглэх Тоолж сурах Ангид хэдэн хүүхэд байна вэ? Мөнгө хэрэглэх, тооцоолох Худалдаа наймаа хийх
 • 31. Эх сурвалж, ном, сурах бичиг • Редактор Б.Бүндэн, Ц.Шаравнямбуу. Бага ангид математик заах арга зүй. УБ. 1983. • М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Методика преподавания математики в начальных классах. Москва. 1984. • Н.Б.Истомина. Методика обучения математике в начальных классах. Москва. 2001. • А.В.Белошистая. Методика обучения математике в начальной школе. Москва. 2007. • П.У.Байрамукова. А.У.Уртенова. Методика обучения математике в начальных классах. Ростов- на-Дону. 2009. • С.А.Зайцева. И.Б.Румянцева. И.И.Целищева. Методика обучения математике в начальной школе. Москва. 2008.
 • 32. Дараагийн лекц • Internet Explorer • Primarymath.mn • Лекц №2: Нэмэх хасах үйлдлийн тухай мэдлэг бүтээлгэх