Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Alush Kryeziu
Alush KryeziuMësimdhënës at Shkolla Rrezor em Shkolla Rrezor
FAKULTETI I EDUKIMIT
PROGRAMI MASTER
DREJTIMI: MËSIMDHËNIE DHE KURRIKULË

Tema: Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
KURSI: Komunikimi në arsim

Prishtinë, 2013
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Çka është Komunikimi dhe pse është i rëndësishëm?

Komunikimi është aftësia për të ndarë informacion me njerëz dhe
për të kuptuar se çfarë informacioni dhe ndjenjash janë duke u
përcjellë nga ne, ose nga të tjerët. Komunikimi paraqet në vete
shumë forma, dhe secila nga këto forma është art në vete.
LOGO

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Arti
i komunikimit

Mësuesit që kanë zgjedhur të zhvillojnë shkathtësinë e
komunikimit efektiv duhet të zotërojnë këto shkathtësi: Të
menduarit kritik, të komunikuarit verbal, të komunikuarit
joverbal, të dëgjuarit dhe të parashtruarit e pyetjeve
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Ndikimi i mësuesit dhe
format inkurajuese
Mosha dhe dallimet e
zhvillimit social dhe
emocional të fëmijëve
Komunikimi i lirshëm

Përdorimi i teknologjive të reja
në arsim fuqizon
komunikimin me nxënës
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

1
1

Të menduarit kritik

2
2

Të komunikuarit verbal

3
3

Të komunikuarit joverbal

4
4

Të dëgjuarit efektiv

5
5

Të parashtruarit e pyetjeve
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
1
1

Të menduarit kritik

Të menduarit kritik - është procesi intelektualisht i disiplinuar e
në mënyrë aktive dhe me shkathtësi konceptimi, duke aplikuar,
duke analizuar, sintetizuar, ose duke vlerësuar informacionin e
mbledhur ose të krijuar nga vëzhgimi, përvoja, reflektimi,
arsyetimi, ose komunikimi si një udhërrëfyes i besimit dhe
veprimit. Në formën e tij shembullore, mendimi kritik është
bazuar në vlerat universale intelektuale që i tejkalojnë
kundërshtimet në këto çështje: qartësi, saktësi, qëndrueshmëri,
lidhshmëri , dëshmi të shëndosha, arsye të dëshmuara, thellësi
shkencore e gjerësi dhe drejtësi.
 Mendimi kritik ndryshon në bazë të motivimit, prandaj detyrë
parësore e mësuesve duhet të jetë motivimi i nxënësve për të menduar
në formën progresiste.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
2
2

Të komunikuarit verbal

Të komunikuarit verbal - Shkëmbimi i informacionit
ndërmjet individëve duke përdorur fjalën. Individët gjithë jetën e
tyre duhet të përdorin në mënyrë efektive komunikimin verbal,
njerëzit me fjalë kuptohen lehtësisht, por duhet të sigurohen së
mënyra në të komunikuar paraqet shqiptim të drejtë, dhe toni i
zërit me të cilin fjalët kanë shprehur janë të përshtatshme.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
3
3

Të komunikuarit joverbal

Të komunikuarit joverbal
Fuqia joverbale e komunikimit – Gjuha trupore
Komunikimi joverbal, apo gjuha e trupit, është një formë e rëndësishme e
komunikimit. Kur ne të ndërveprojmë me të tjerët, ne vazhdimisht japim dhe
marrim sinjale të panumërta pa fjalë.
Llojet e komunikimit joverbal – Gjuha trupore
Ka shumë lloje të ndryshme të komunikimit joverbal, si:
• Shprehjet e fytyrës
• Lëvizjet e trupit
• Kontakti me sy
• Prekja
• Hapësira dhe
• Zëri
Të komunikuarit joverbal
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Shprehjet
e fytyrës
Gjashtë
emocionet:
zemërim,
neveri,
frikë,
lumturi,
trishtim
dhe
befasi
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Të gjithë dëgjojmë ndryshe…
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Çfarë nënkupton/mundëson të dëgjuarit
efektiv ?
 Komunikimi i drejtë
 Deshifrimi i qëllimeve
 Të kuptuarit se çfarë kërkohet dhe çfarë duhet bërë
***
 Na bën produktivë
 Siguron suksesin e punës ekipore

Pengesat në të dëgjuar

 paragjykimet
 dallimet gjuhësore / dialektore
 zhurma
 frika
 mungesa e vëmendjes
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Si të jemi dëgjues të
dëgjueshëm ?
 Kontakti me sy
 Mos - ndërprerja
 Gjuha fizike (pohim me kokë etj.)
 Parafrazimi & verifikimi
…
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

5
5

Të parashtruarit e pyetjeve

Shkathtësitë dhe arti i të pyeturit
“Të dish të bësh pyetje si duhet, do të thotë të dish të
japësh mësim. Më shumë se çdo gjë tjetër, arti i bukur i
mësimdhënies varet nga mjeshtëria e përdorimit të
pyetjeve…” Djui
 Pyetja është rruga drejt diturisë
 Të pyeturit është rruga prej parashikimit deri te
realizimi i qëllimit
 Pyetja është çdo formulim (me gojë ose me
shkrim) që nxit të menduarit dhe kërkon nga
bashkëbiseduesi një përgjigje - B. Musai
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
5
5

Të parashtruarit e pyetjeve

Rëndësia e të pyeturit
 Tërheqja e vëmendjes dhe nxitja e interesit
 Diagnostifikimi dhe kontrollimi
 Riprodhimi i fakteve të veçanta apo informacionit
 Nxitja e procesit të të menduarit e nivelit të lartë
 Strukturimi dhe riorientimi i diskutimit
 Shprehja e emocioneve
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Arti i të komunikuarit ndërpersonal në arsim
Komunikimi ndërpersonal është një aftësi kyçe e punës dhe e jetës sonë që
na bën të mundur:

Të japim dhe të marrim informacion.
Të ndikojmë në qëndrimet dhe sjelljet e të tjerëve.
Për të ruajtur marrëdhënie të mira me të tjerët.
Të kuptuarit e botës dhe përvojave tona në të.
Përmes nevojave personale dhe për të kuptuar nevojat e të tjerëve.
Të japim dhe të marrin mbështetje emocionale.
Të marrim vendime për zgjidhjen e problemeve.
Të parashikojmë sjelljen.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Komunikimi (jo)efektiv në klasë
Puna me nxënës në klasë adreson disa çështje që kanë të bëjnë kryesisht
me komunikimin efektiv ose joefektiv.
1 . Urdhërimi,
2 . Paralajmërimi ose format kërcënuese
3 . Moralizimet, duke predikuar apo duke dhënë “vërejtje”
4 . Këshillimi, duke ofruar zgjidhje apo sugjerime
5 . Mësimdhënia duke i dhënë argumente logjike
Këto përgjigje në vazhdim kanë tendencë për të komunikuar mospërputhjet dhe gabimet:
6 . Duke gjykuar, kritikuar, duke mos u pajtuar, duke fajësuar
7 . Thërrasim me emra tjerë fëmijët, etiketimi
8 . Duke interpretuar, analizuar apo diagnostikuar
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Komunikimi (jo)efektiv në klasë
Mesazhe të tjera kur përpiqet të bëjë që nxënësi të ndjehet më mirë ose
mohon se ka një problem:
9 . Duke vlerësuar, duke rënë dakord, duke i dhënë vlerësime pozitive
10 . Siguri, simpati, ngushëllim, mbështetje
Kjo përgjigje ka tendencë përpjekjen për të zgjidhur problemin për nxënësin:
11 . Pyetje provokative, pyetje rishqyrtuese
Këto mesazhe komunikuese kanë tendencë për të devijuar nxënësin krejt:
12 . Tërheqjes, shkëputjes, humorit
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Përparësitë në komunikimin efektiv:
1 . Qëndrimi
2 . Kontakti me sy
3 . Shprehja e fytyrës
4 . Distanca
5 . Gjestet trupore
6 . Zëri - intonacioni
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës në klasë, lë të kuptohet vlera të dobishme:

1 . Mësuesi krijon një marrëdhënie pozitive me nxënësit
2 . Detyra mësuesit është për të inkurajuar nxënësit
3 . Mësuesi të jetë pozitiv në të folur me nxënësit, dhe tu shmanget “nënçmimeve”
4 . Kur është e mundur dhe e nevojshme, mësuesi të përgatitet për orë mësimore
5 . Mësuesi thërret në emër nxënësit.
6 . Kur jep udhëzime, të marrë opinionin edhe nga nxënësit.
7 . Mësuesi flet në mënyrë të qetë.
8 . Mundohet për të ruajtur kontaktin me sy me nxënësin.
9 . Minimizon pengesat.
10 . Mësuesi njofton nxënësit se tema është e rëndësishme.
11 . Duhet ta dinë nxënësit se ju jeni duke folur që ata të përfitojnë.
12 . Mësuesi përdor pyetje për të përfshirë nxënësit dhe për të monitoruar të kuptuarit.
13 . Mësuesi përfshin shembuj nga përvoja e nxënësit.
14 . Shmangni diskutimin e problemeve personale të nxënësit.
15 . Mësuesi menaxhon: fërkimet, zemërimet, humbjen e interesimit, mërzinë etj..
16 . Mësuesi mbështet nxënësit për të dëgjuar.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Mësuesi kërkon në mënyrë efektive parashtrimin e pyetjeve të nxënësve...
1 . Mësuesi udhëzon nxënësit dhe ndalon në mënyrë efektive para dhe pas
çdo pjese të orës, duke bërë të mundur që nxënësit të parashtrojnë pyetje
2 . Ndërveprimet në pyetjet këshilluese - Çfarë lloje të pyetjeve ju kërkoni?
3 . Pyetje kuptimplote – Udhëzo se sa pyetje kërkoni dhe llojet e pyetjeve.
4 . Kontrollo me mirëkuptim - Është e rëndësishme që ne të monitorojmë dhe
t’i kuptojmë nxënësit. Për të parë nëse nxënësit kanë kuptuar se çfarë është thënë,
mësuesi kërkon nga nxënësit me pyetjet e parashtruara të përsërisin
përmbledhjen e asaj që është thënë në orën e mësimit.
Duke u bërë një pyetësi më efektive, nxënësit do të nxitën që të jenë më
reflektues në situatat që ata ishin të përfshirë në mënyrë aktive në orë mësimi,
prandaj stili i mësuesit në format e parashtrimit të pyetjeve është pjesë e
pandashme e komunikimit efektiv në klasë.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Shkathtësia e të komunikuarit - Vetëvlerësimi
Nr. Aftësia ime në të komunikuar

Me 1 shkalla më e ulët e vetëvlerësimit dhe
me 5 shkalla më e lartë e vetëvlerësimit.

1

Raporti me nxënës

1

2

3

4

5

2

Komunikimi me mbikëqyrës – mentorin

1

2

3

4

5

3

Komunikimi me anëtarët e tjerë të stafit

1

2

3

4

5

4

Komunikimi me prindërit e fëmijëve

1

2

3

4

5

5

Bashkëpunimi me administratën

1

2

3

4

5

6

Dashamirësia në bashkëpunim

1

2

3

4

5

7

Pranimi i kritikave konstruktive

1

2

3

4

5

8

U përmbahem standardeve etike

1

2

3

4

5

9

Vetë kontrolli në situata të stresit

1

2

3

4

5
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Avancimet në telekomunikacion dhe teknologji kanë transformuar në masë
të madhe komunikimin tradicional. Sot komunikimi përmes telefonave dhe
komunikimi përmes internetit, në linjë, ofrojnë komunikim nga
distanca të largëta. Në këto zhvillime teknologjike, nuk ka dyshim, se edhe puna
e mësuesve, pashmangshëm, duhet të lidhet ngushtë në përdorimin e këtyre
teknologjive të avancuara edhe në klasat ku ata japin mësim.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore, fuqizohet edhe nga
aftësia e mësuesve në përdorimin e teknologjive të reja në arsim,
sepse komunikimi vazhdon të ndryshojë krahas zhvillimeve dhe avancimeve
teknologjike.
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Përgatiti: A. Kryeziu
1 de 24

Recomendados

Menaxhimi i Klases por
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
95.3K visualizações43 slides
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE por
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
92.8K visualizações31 slides
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore por
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
56.1K visualizações5 slides
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca por
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaValbona Imeraj
30.4K visualizações11 slides
Prezantim mendimi kritik por
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritikAnida Rroshi
14.7K visualizações15 slides
Kurrikula me baze kompetencat por
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatValbona Imeraj
69.8K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kundrinori i drejtë por
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëAlush Kryeziu
85.2K visualizações6 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.3K visualizações12 slides
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 por
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Valbona Imeraj
16.4K visualizações25 slides
Problemet e arsimit e shkolles sot por
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
33.7K visualizações10 slides
Modeli i një planifikimi ditor por
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
87.1K visualizações29 slides
Lasgush por
LasgushLasgush
Lasgushnonavet
31.6K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

Kundrinori i drejtë por Alush Kryeziu
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
Alush Kryeziu85.2K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.3K visualizações
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 por Valbona Imeraj
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Valbona Imeraj16.4K visualizações
Problemet e arsimit e shkolles sot por Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.7K visualizações
Modeli i një planifikimi ditor por Valbona Imeraj
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor
Valbona Imeraj87.1K visualizações
Lasgush por nonavet
LasgushLasgush
Lasgush
nonavet31.6K visualizações
Struktura për hartimin e planit edukativ por #MesueseAurela Elezaj
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
#MesueseAurela Elezaj15.2K visualizações
Fjala dhe perberesit e saj por BlerinaMuobega
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e saj
BlerinaMuobega45.8K visualizações
Kohezioni dhe koherenca por Menaxherat
Kohezioni dhe koherencaKohezioni dhe koherenca
Kohezioni dhe koherenca
Menaxherat32.1K visualizações
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt por EdaKotarja
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
1. Arsimi gjithëpërfshires (1).ppt
EdaKotarja523 visualizações
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK por #MesueseAurela Elezaj
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
#MesueseAurela Elezaj74.3K visualizações
Projekt kurrikular por Valbona Imeraj
Projekt kurrikularProjekt kurrikular
Projekt kurrikular
Valbona Imeraj39.9K visualizações
Fjalia e përbërë me bashkërenditje por Alush Kryeziu
Fjalia e përbërë me bashkërenditjeFjalia e përbërë me bashkërenditje
Fjalia e përbërë me bashkërenditje
Alush Kryeziu42.5K visualizações
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA por Besjona Jusufi
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Besjona Jusufi11.5K visualizações
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!! por #MesueseAurela Elezaj
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
#MesueseAurela Elezaj29.7K visualizações
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore por proudtobealbanian11
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendoreIntegrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
proudtobealbanian115.1K visualizações
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli por irena kotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
12 shprehi të të menduarit kritik byirenakotobelli
irena kotobelli3.1K visualizações
Komunikimi por Self employed
KomunikimiKomunikimi
Komunikimi
Self employed32.4K visualizações
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI " por #MesueseAurela Elezaj
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
#MesueseAurela Elezaj107.2K visualizações
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene por #MesueseAurela Elezaj
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
#MesueseAurela Elezaj22.1K visualizações

Similar a Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor por
Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtorPrezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor
Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtorZekë Muqkurtaj
1.1K visualizações13 slides
Ese por
EseEse
Eseqweryu
472 visualizações2 slides
ESE por
ESEESE
ESEAlgita Mesiti
5.1K visualizações5 slides
Met ndervepruese mesimin_mat por
Met ndervepruese mesimin_matMet ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_matSeadin Xhaferi
852 visualizações9 slides
Komunikimi ne mardheniet e studenteve por
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
757 visualizações2 slides
Komunikimi ne mardheniet e studenteve por
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
414 visualizações2 slides

Similar a Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore(20)

Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor por Zekë Muqkurtaj
Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtorPrezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor
Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor
Zekë Muqkurtaj1.1K visualizações
Ese por qweryu
EseEse
Ese
qweryu472 visualizações
ESE por Algita Mesiti
ESEESE
ESE
Algita Mesiti5.1K visualizações
Met ndervepruese mesimin_mat por Seadin Xhaferi
Met ndervepruese mesimin_matMet ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_mat
Seadin Xhaferi852 visualizações
Komunikimi ne mardheniet e studenteve por Self employed
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Self employed757 visualizações
Komunikimi ne mardheniet e studenteve por Self employed
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Self employed414 visualizações
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏ por Alush Kryeziu
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Alush Kryeziu8K visualizações
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4 por Valbona Imeraj
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Valbona Imeraj6K visualizações
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia por anele892
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
anele8922.2K visualizações
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia por anele892
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjiaMetodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
Metodologjia dhe puna_praktike_nga_teknologjia
anele892728 visualizações
Te lexuarit dhe të nxënët nderveprues byirenakotobelli por irena kotobelli
Te lexuarit dhe të nxënët nderveprues byirenakotobelliTe lexuarit dhe të nxënët nderveprues byirenakotobelli
Te lexuarit dhe të nxënët nderveprues byirenakotobelli
irena kotobelli923 visualizações
Menaxhimi i klases.pdf por KlodjanaTopciuLeka
Menaxhimi i klases.pdfMenaxhimi i klases.pdf
Menaxhimi i klases.pdf
KlodjanaTopciuLeka32 visualizações
Arti i te folurit publik por Menaxherat
Arti i te folurit publikArti i te folurit publik
Arti i te folurit publik
Menaxherat36.1K visualizações
Përbërësit e kurrikulit MNK por Alush Kryeziu
Përbërësit e kurrikulit MNKPërbërësit e kurrikulit MNK
Përbërësit e kurrikulit MNK
Alush Kryeziu421 visualizações
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2 por Zekë Muqkurtaj
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Zekë Muqkurtaj614 visualizações
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2 por Zekë Muqkurtaj
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Zekë Muqkurtaj1K visualizações
Arti i te folurit publike por Studentët e Pejës
Arti i te folurit publikeArti i te folurit publike
Arti i te folurit publike
Studentët e Pejës3K visualizações
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx por computerpc6
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
computerpc67 visualizações
tema por kulla 2010
tema tema
tema
kulla 20104.5K visualizações
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc por Kejsi Gerdeci
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.docPlani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Plani Qytetari 8-Erik - OK-2022.doc
Kejsi Gerdeci60 visualizações

Mais de Alush Kryeziu

Honore de balzak por
Honore de balzakHonore de balzak
Honore de balzakAlush Kryeziu
8.1K visualizações10 slides
Xhorxh Gordon Bajron por
Xhorxh Gordon BajronXhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon BajronAlush Kryeziu
7.9K visualizações21 slides
Kategoritë gram të emrit por
Kategoritë gram të emritKategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emritAlush Kryeziu
8.1K visualizações1 slide
Mënyra dëftore - kohët por
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Alush Kryeziu
26.6K visualizações1 slide
Fjalia e përbërë por
Fjalia e përbërëFjalia e përbërë
Fjalia e përbërëAlush Kryeziu
43K visualizações7 slides
Parafjala por
ParafjalaParafjala
ParafjalaAlush Kryeziu
25K visualizações7 slides

Mais de Alush Kryeziu(20)

Honore de balzak por Alush Kryeziu
Honore de balzakHonore de balzak
Honore de balzak
Alush Kryeziu8.1K visualizações
Xhorxh Gordon Bajron por Alush Kryeziu
Xhorxh Gordon BajronXhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon Bajron
Alush Kryeziu7.9K visualizações
Kategoritë gram të emrit por Alush Kryeziu
Kategoritë gram të emritKategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emrit
Alush Kryeziu8.1K visualizações
Mënyra dëftore - kohët por Alush Kryeziu
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
Alush Kryeziu26.6K visualizações
Fjalia e përbërë por Alush Kryeziu
Fjalia e përbërëFjalia e përbërë
Fjalia e përbërë
Alush Kryeziu43K visualizações
Parafjala por Alush Kryeziu
ParafjalaParafjala
Parafjala
Alush Kryeziu25K visualizações
Rrethanori por Alush Kryeziu
RrethanoriRrethanori
Rrethanori
Alush Kryeziu12.8K visualizações
Rrethanori i kohës por Alush Kryeziu
Rrethanori i kohësRrethanori i kohës
Rrethanori i kohës
Alush Kryeziu5.3K visualizações
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë por Alush Kryeziu
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Alush Kryeziu48.4K visualizações
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë por Alush Kryeziu
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Alush Kryeziu44.7K visualizações
Kryefjala por Alush Kryeziu
KryefjalaKryefjala
Kryefjala
Alush Kryeziu25.1K visualizações
Kallëzuesori i kryefjalës por Alush Kryeziu
Kallëzuesori i kryefjalësKallëzuesori i kryefjalës
Kallëzuesori i kryefjalës
Alush Kryeziu15.9K visualizações
Kallëzuesi por Alush Kryeziu
KallëzuesiKallëzuesi
Kallëzuesi
Alush Kryeziu14.8K visualizações
Lidhëza por Alush Kryeziu
LidhëzaLidhëza
Lidhëza
Alush Kryeziu9.8K visualizações
Shkrimi i vjetër shqip por Alush Kryeziu
Shkrimi i vjetër shqipShkrimi i vjetër shqip
Shkrimi i vjetër shqip
Alush Kryeziu3.4K visualizações
Mënyrat e shtjelluara të foljes por Alush Kryeziu
Mënyrat e shtjelluara të foljesMënyrat e shtjelluara të foljes
Mënyrat e shtjelluara të foljes
Alush Kryeziu4.5K visualizações
Pikësimi por Alush Kryeziu
PikësimiPikësimi
Pikësimi
Alush Kryeziu1.3K visualizações
Vizitë studimore në Skoci por Alush Kryeziu
Vizitë studimore në SkociVizitë studimore në Skoci
Vizitë studimore në Skoci
Alush Kryeziu542 visualizações
Vizita studimore në skoci por Alush Kryeziu
Vizita studimore në skociVizita studimore në skoci
Vizita studimore në skoci
Alush Kryeziu824 visualizações
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim por Alush Kryeziu
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimShkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Alush Kryeziu6.8K visualizações

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

 • 1. FAKULTETI I EDUKIMIT PROGRAMI MASTER DREJTIMI: MËSIMDHËNIE DHE KURRIKULË Tema: Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore KURSI: Komunikimi në arsim Prishtinë, 2013
 • 2. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 • 3. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Çka është Komunikimi dhe pse është i rëndësishëm? Komunikimi është aftësia për të ndarë informacion me njerëz dhe për të kuptuar se çfarë informacioni dhe ndjenjash janë duke u përcjellë nga ne, ose nga të tjerët. Komunikimi paraqet në vete shumë forma, dhe secila nga këto forma është art në vete.
 • 4. LOGO Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i komunikimit Mësuesit që kanë zgjedhur të zhvillojnë shkathtësinë e komunikimit efektiv duhet të zotërojnë këto shkathtësi: Të menduarit kritik, të komunikuarit verbal, të komunikuarit joverbal, të dëgjuarit dhe të parashtruarit e pyetjeve
 • 5. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Ndikimi i mësuesit dhe format inkurajuese Mosha dhe dallimet e zhvillimit social dhe emocional të fëmijëve Komunikimi i lirshëm Përdorimi i teknologjive të reja në arsim fuqizon komunikimin me nxënës
 • 6. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 1 1 Të menduarit kritik 2 2 Të komunikuarit verbal 3 3 Të komunikuarit joverbal 4 4 Të dëgjuarit efektiv 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve
 • 7. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 1 1 Të menduarit kritik Të menduarit kritik - është procesi intelektualisht i disiplinuar e në mënyrë aktive dhe me shkathtësi konceptimi, duke aplikuar, duke analizuar, sintetizuar, ose duke vlerësuar informacionin e mbledhur ose të krijuar nga vëzhgimi, përvoja, reflektimi, arsyetimi, ose komunikimi si një udhërrëfyes i besimit dhe veprimit. Në formën e tij shembullore, mendimi kritik është bazuar në vlerat universale intelektuale që i tejkalojnë kundërshtimet në këto çështje: qartësi, saktësi, qëndrueshmëri, lidhshmëri , dëshmi të shëndosha, arsye të dëshmuara, thellësi shkencore e gjerësi dhe drejtësi.  Mendimi kritik ndryshon në bazë të motivimit, prandaj detyrë parësore e mësuesve duhet të jetë motivimi i nxënësve për të menduar në formën progresiste.
 • 8. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 2 2 Të komunikuarit verbal Të komunikuarit verbal - Shkëmbimi i informacionit ndërmjet individëve duke përdorur fjalën. Individët gjithë jetën e tyre duhet të përdorin në mënyrë efektive komunikimin verbal, njerëzit me fjalë kuptohen lehtësisht, por duhet të sigurohen së mënyra në të komunikuar paraqet shqiptim të drejtë, dhe toni i zërit me të cilin fjalët kanë shprehur janë të përshtatshme.
 • 9. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 3 3 Të komunikuarit joverbal Të komunikuarit joverbal Fuqia joverbale e komunikimit – Gjuha trupore Komunikimi joverbal, apo gjuha e trupit, është një formë e rëndësishme e komunikimit. Kur ne të ndërveprojmë me të tjerët, ne vazhdimisht japim dhe marrim sinjale të panumërta pa fjalë. Llojet e komunikimit joverbal – Gjuha trupore Ka shumë lloje të ndryshme të komunikimit joverbal, si: • Shprehjet e fytyrës • Lëvizjet e trupit • Kontakti me sy • Prekja • Hapësira dhe • Zëri
 • 10. Të komunikuarit joverbal Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Shprehjet e fytyrës Gjashtë emocionet: zemërim, neveri, frikë, lumturi, trishtim dhe befasi
 • 11. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Të gjithë dëgjojmë ndryshe…
 • 12. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Çfarë nënkupton/mundëson të dëgjuarit efektiv ?  Komunikimi i drejtë  Deshifrimi i qëllimeve  Të kuptuarit se çfarë kërkohet dhe çfarë duhet bërë ***  Na bën produktivë  Siguron suksesin e punës ekipore Pengesat në të dëgjuar  paragjykimet  dallimet gjuhësore / dialektore  zhurma  frika  mungesa e vëmendjes
 • 13. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Si të jemi dëgjues të dëgjueshëm ?  Kontakti me sy  Mos - ndërprerja  Gjuha fizike (pohim me kokë etj.)  Parafrazimi & verifikimi …
 • 14. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve Shkathtësitë dhe arti i të pyeturit “Të dish të bësh pyetje si duhet, do të thotë të dish të japësh mësim. Më shumë se çdo gjë tjetër, arti i bukur i mësimdhënies varet nga mjeshtëria e përdorimit të pyetjeve…” Djui  Pyetja është rruga drejt diturisë  Të pyeturit është rruga prej parashikimit deri te realizimi i qëllimit  Pyetja është çdo formulim (me gojë ose me shkrim) që nxit të menduarit dhe kërkon nga bashkëbiseduesi një përgjigje - B. Musai
 • 15. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve Rëndësia e të pyeturit  Tërheqja e vëmendjes dhe nxitja e interesit  Diagnostifikimi dhe kontrollimi  Riprodhimi i fakteve të veçanta apo informacionit  Nxitja e procesit të të menduarit e nivelit të lartë  Strukturimi dhe riorientimi i diskutimit  Shprehja e emocioneve
 • 16. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i të komunikuarit ndërpersonal në arsim Komunikimi ndërpersonal është një aftësi kyçe e punës dhe e jetës sonë që na bën të mundur: Të japim dhe të marrim informacion. Të ndikojmë në qëndrimet dhe sjelljet e të tjerëve. Për të ruajtur marrëdhënie të mira me të tjerët. Të kuptuarit e botës dhe përvojave tona në të. Përmes nevojave personale dhe për të kuptuar nevojat e të tjerëve. Të japim dhe të marrin mbështetje emocionale. Të marrim vendime për zgjidhjen e problemeve. Të parashikojmë sjelljen.
 • 17. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Komunikimi (jo)efektiv në klasë Puna me nxënës në klasë adreson disa çështje që kanë të bëjnë kryesisht me komunikimin efektiv ose joefektiv. 1 . Urdhërimi, 2 . Paralajmërimi ose format kërcënuese 3 . Moralizimet, duke predikuar apo duke dhënë “vërejtje” 4 . Këshillimi, duke ofruar zgjidhje apo sugjerime 5 . Mësimdhënia duke i dhënë argumente logjike Këto përgjigje në vazhdim kanë tendencë për të komunikuar mospërputhjet dhe gabimet: 6 . Duke gjykuar, kritikuar, duke mos u pajtuar, duke fajësuar 7 . Thërrasim me emra tjerë fëmijët, etiketimi 8 . Duke interpretuar, analizuar apo diagnostikuar
 • 18. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Komunikimi (jo)efektiv në klasë Mesazhe të tjera kur përpiqet të bëjë që nxënësi të ndjehet më mirë ose mohon se ka një problem: 9 . Duke vlerësuar, duke rënë dakord, duke i dhënë vlerësime pozitive 10 . Siguri, simpati, ngushëllim, mbështetje Kjo përgjigje ka tendencë përpjekjen për të zgjidhur problemin për nxënësin: 11 . Pyetje provokative, pyetje rishqyrtuese Këto mesazhe komunikuese kanë tendencë për të devijuar nxënësin krejt: 12 . Tërheqjes, shkëputjes, humorit
 • 19. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Përparësitë në komunikimin efektiv: 1 . Qëndrimi 2 . Kontakti me sy 3 . Shprehja e fytyrës 4 . Distanca 5 . Gjestet trupore 6 . Zëri - intonacioni
 • 20. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i të komunikuarit me nxënës në klasë, lë të kuptohet vlera të dobishme: 1 . Mësuesi krijon një marrëdhënie pozitive me nxënësit 2 . Detyra mësuesit është për të inkurajuar nxënësit 3 . Mësuesi të jetë pozitiv në të folur me nxënësit, dhe tu shmanget “nënçmimeve” 4 . Kur është e mundur dhe e nevojshme, mësuesi të përgatitet për orë mësimore 5 . Mësuesi thërret në emër nxënësit. 6 . Kur jep udhëzime, të marrë opinionin edhe nga nxënësit. 7 . Mësuesi flet në mënyrë të qetë. 8 . Mundohet për të ruajtur kontaktin me sy me nxënësin. 9 . Minimizon pengesat. 10 . Mësuesi njofton nxënësit se tema është e rëndësishme. 11 . Duhet ta dinë nxënësit se ju jeni duke folur që ata të përfitojnë. 12 . Mësuesi përdor pyetje për të përfshirë nxënësit dhe për të monitoruar të kuptuarit. 13 . Mësuesi përfshin shembuj nga përvoja e nxënësit. 14 . Shmangni diskutimin e problemeve personale të nxënësit. 15 . Mësuesi menaxhon: fërkimet, zemërimet, humbjen e interesimit, mërzinë etj.. 16 . Mësuesi mbështet nxënësit për të dëgjuar.
 • 21. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Mësuesi kërkon në mënyrë efektive parashtrimin e pyetjeve të nxënësve... 1 . Mësuesi udhëzon nxënësit dhe ndalon në mënyrë efektive para dhe pas çdo pjese të orës, duke bërë të mundur që nxënësit të parashtrojnë pyetje 2 . Ndërveprimet në pyetjet këshilluese - Çfarë lloje të pyetjeve ju kërkoni? 3 . Pyetje kuptimplote – Udhëzo se sa pyetje kërkoni dhe llojet e pyetjeve. 4 . Kontrollo me mirëkuptim - Është e rëndësishme që ne të monitorojmë dhe t’i kuptojmë nxënësit. Për të parë nëse nxënësit kanë kuptuar se çfarë është thënë, mësuesi kërkon nga nxënësit me pyetjet e parashtruara të përsërisin përmbledhjen e asaj që është thënë në orën e mësimit. Duke u bërë një pyetësi më efektive, nxënësit do të nxitën që të jenë më reflektues në situatat që ata ishin të përfshirë në mënyrë aktive në orë mësimi, prandaj stili i mësuesit në format e parashtrimit të pyetjeve është pjesë e pandashme e komunikimit efektiv në klasë.
 • 22. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Shkathtësia e të komunikuarit - Vetëvlerësimi Nr. Aftësia ime në të komunikuar Me 1 shkalla më e ulët e vetëvlerësimit dhe me 5 shkalla më e lartë e vetëvlerësimit. 1 Raporti me nxënës 1 2 3 4 5 2 Komunikimi me mbikëqyrës – mentorin 1 2 3 4 5 3 Komunikimi me anëtarët e tjerë të stafit 1 2 3 4 5 4 Komunikimi me prindërit e fëmijëve 1 2 3 4 5 5 Bashkëpunimi me administratën 1 2 3 4 5 6 Dashamirësia në bashkëpunim 1 2 3 4 5 7 Pranimi i kritikave konstruktive 1 2 3 4 5 8 U përmbahem standardeve etike 1 2 3 4 5 9 Vetë kontrolli në situata të stresit 1 2 3 4 5
 • 23. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Avancimet në telekomunikacion dhe teknologji kanë transformuar në masë të madhe komunikimin tradicional. Sot komunikimi përmes telefonave dhe komunikimi përmes internetit, në linjë, ofrojnë komunikim nga distanca të largëta. Në këto zhvillime teknologjike, nuk ka dyshim, se edhe puna e mësuesve, pashmangshëm, duhet të lidhet ngushtë në përdorimin e këtyre teknologjive të avancuara edhe në klasat ku ata japin mësim. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore, fuqizohet edhe nga aftësia e mësuesve në përdorimin e teknologjive të reja në arsim, sepse komunikimi vazhdon të ndryshojë krahas zhvillimeve dhe avancimeve teknologjike.
 • 24. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Përgatiti: A. Kryeziu

Notas do Editor

 1. Nxënësit në shkollë përjetojnë qasje nga më të ndryshmet nga mësues të ndryshëm. Në orët mësimore të disa mësuesve krijohet atmosferë e këndshme dhe nxënësit angazhohen dhe janë bashkëpjesëmarrës në proces. Por, ndodh edhe e kundërta, ka nga disa mësues që nuk menaxhojnë klasën siç duhet dhe në këto orë zhurma penguese përhapët me shpejtësi në klasë dhe jashtë klasës. Profesioni i mësuesisë nuk është i lehtë, sa e konsiderojnë disa, sepse ky profesion është art dhe për të qenë në hap me kohën, ky profesion fisnik kërkon që mësuesit të posedojnë shkathtësi të shumta dhe në radhë të parë shkathtësinë e të komunikuarit efektiv me nxënës gjatë orës mësimore.
 2. Çka është Komunikimi dhe pse është i rëndësishëm?   Komunikimi është aftësia për të ndarë informacion me njerëz dhe për të kuptuar se çfarë informacioni dhe ndjenjash janë duke u përcjellë nga ose në të tjerët. Komunikimi paraqet në vete shumë forma, dhe secila nga këto forma është art në vete. Përpos fjalës, në komunikim përfshihen edhe gjeste, shprehje të fytyrës, shenja, intonacioni dhe komunikimit me shkrim. Mësuesit dhe nxënësit shpesh përdorin metoda edhe joverbale për të komunikuar komunikimin verbal. Ka nxënës që shpesh tregojnë indiferencë në shkollë duke shmangur kontaktin me tjerët ose mësuesin. Kanë prirje të ulën në fund të klasës dhe heshtja pushton zemrat e tyre, kanë indiferencë edhe në nota. Në anën tjetër, një e qeshur e mësuesit i motivon dhe në fytyrën e tyre rritet interesimi si dëgjues të dëgjueshëm. Komunikimi përfshin një gamë të gjerë të veprimeve të cilat ndihmojnë mësuesit të punojnë në mënyrë më efikase me nxënësit e tyre. Ashtu sikur aftësitë e komunikimit që janë të rëndësishme edhe aftësitë e të dëgjuarit dhe të të pyeturit janë gjithashtu të nevojshme për komunikim efektiv .
 3. Mësuesit që kanë zgjedhur të zhvillojnë shkathtësinë e komunikimit efektiv, krahas zhvillimit profesional, janë mësues efektiv, sepse e dija dhe aftësitë e tyre do të reflektojnë që edhe tjerët të zhvillohen dhe të përfitojnë personalisht dhe profesionalisht. Përhapja e shpejtë e globalizimit ka krijuar nevojën për të komunikuar me njerëz nga prejardhje të ndryshme, si rezultat i shkathtësive të fituara në shkollë nga mësues efektiv në të komunikuar, nxënësit do të arrijnë një nivel më i lartë i vetëbesimit kur ata të komunikojnë me kolegët e tyre, me miqtë dhe me familjen. Komunikimi efektiv bën që ne më lehtë të shprehim idetë tona dhe t’i interpretojmë ato. Mësues, që zotërojnë komunikimin efektiv, sipas mendimit tim, janë gurë themeltarë për zhvillimin e nxënësve për t'u bërë ata në të ardhmen qytetarë të harmonishëm në vend e botë.
 4. Duhet theksuar se ndikimi i mësuesit parashkollor, dallon nga një mësues i klasës së nëntë, në ketë rast zhvillimi social dhe emocional i fëmijëve nuk është i njëjtë, prandaj format inkurajuese në komunikim janë të ndryshme. Mësuesit me aftësinë e tyre menaxhojnë suksesshëm emocionet e fëmijëve në mënyrë mbështetëse. Mësuesit mund të ndihmojnë në nxitjen e një mjedisi në klasë ku fëmijët janë të motivuar dhe të etur për të mësuar edhe duke përdorur teknologji të reja në arsim, prandaj mësuesit duhet pa reshtur t’i parashtrojnë pyetjen vetes së tyre: “a jam koherent me zhvillimet globale dhe çfarë ishte e gabuar dhe çfarë ishte e mirë në atë që thash ose në atë që bëra në klasë”? Mësuesit janë efektiv, janë ata të cilët kanë zhvilluar artin e komunikimit me nxënësit e tyre në klasat ku ata japin mësim, sepse ata kanë mësuar të shohin bukurinë në fëmijët, që kanë për detyrë t’i edukojnë e arsimojnë. Mësuesit efektivë gjithherë janë me zemrat dhe mendjet e nxënësve të tyre, ata kurrë nuk e vënë një kapak mbi dëshirën e natyrshme të tyre për të komunikuar, në këtë mënyrë nxënësit shprehin lirshëm veten e tyre.
 5. Të menduarit kritik është procesi intelektualisht i disiplinuar e në mënyrë aktive dhe me shkathtësi konceptimi, duke aplikuar, duke analizuar, sintetizuar, ose duke vlerësuar informacionin e mbledhur ose të krijuar nga vëzhgimi, përvoja, reflektimi, arsyetimi, ose komunikimi si një udhërrëfyes i besimit dhe veprimit. Në formën e tij shembullore, mendimi kritik është bazuar në vlerat universale intelektuale që i tejkalojnë kundërshtimet në këto çështje: qartësi, saktësi, qëndrueshmëri, lidhshmëri , dëshmi të shëndosha, arsye të dëshmuara, thellësi shkencore e gjerësi dhe drejtësi. Të menduarit kritik - duke qenë i përgjegjshëm për çështje e qëllime të ndryshueshme, duke përfshirë mënyra të të menduarit nga më e thjeshta deri tek më e përbëra, si: të menduarit shkencor, të menduarit matematikore, të menduarit historik e antropologjik, të menduarit ekonomik, të menduarit moral dhe filozofik. Gjithkush mendon, është natyra jonë për ta bërë këtë. Por shumë nga të menduarit tonë, në vetvete, është i njëanshëm, i shtrembëruar, i pjesshëm, i painformuar ose mbështjell në vete paragjykime. Megjithatë, cilësia e jetës sonë varet pikërisht nga cilësia e mendimit tonë. Mendimi kritik ndryshon në bazë të motivimit, prandaj detyrë parësore e mësuesve duhet të jetë motivimi i nxënësve për të menduar në formën progresiste.
 6. Ka shumë lloje të ndryshme të komunikimit joverbal. Shenjat e mëposhtme të komunikimit joverbal paraqesin interes për ju për investimet në të tjerët...     Shprehjet e fytyrës Fytyra e njeriut është tejet ekspresive, është në gjendje të shpreh emocionet e panumërta pa thënë asnjë fjalë. Dhe për dallim nga disa forma të komunikimit joverbal, shprehjet e fytyrës janë universale. Shprehjet e fytyrës për lumturi, trishtim, zemërim, habi, frikë dhe neveri janë të njëjta në të gjitha vendet e botës dhe në të gjitha kulturat e shoqërive njerëzore.     Lëvizjet e trupit   Mendoni se perceptimet tuaja për njerëz janë të ndryshme, si; nga mënyra që ata ulen, si ecin, si  qëndrojnë lart apo si ata mbajnë pozitën e kokës së tyre. Mënyra që ju lëvizni dhe pozita e trupit që mbani në vetvete paraqet një informacion për botën që ju rrethon. Ky lloj i komunikimit joverbal përfshin sjelljen tuaj, duke pasur për bazë qëndrimin dhe lëvizjet delikate të trupit.   Gjestet   Gjestet janë të shpërndara në strukturën e jetës sonë të përditshme. Ne përdorim duart tona, kur ne jemi duke argumentuar apo duke folur për diçka. Ka raste kur ne shprehemi veten me gjeste, shpesh pa menduar. Megjithatë, kuptimi i gjesteve mund të jetë i ndryshëm në vende, kultura  dhe rajone në botë, kështu që është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm për të shmangur keqkuptimin.     Kontakti me sy   Të kuptuarit vizual është dominant për shumicën e njerëzve, kontakti me sy është një lloj veçanërisht i rëndësishëm i komunikimit joverbal. Kontakti me sy, është mënyrë që ju të shikoni në dikë dhe në çast të komunikoni për shumë gjëra pa folur fare, duke përfshirë interes, dashuri, armiqësi apo tërheqje. Kontakti me sy është gjithashtu shumë i rëndësishëm në ruajtjen e rrjedhës së bisedës dhe për të vlerësuar reagimin e personit tjetër.   Prekja   Ne komunikojmë jo pak edhe përmes prekjes. Mendoni në fuqinë e mesazheve të dhëna nga sa më poshtë: një shtrëngim duarsh, një trokitje të lehtë si turpshëm mbi supe, një përqafim të ngrohtë, një përkëdhelje qetësuese në shpinë, një përkëdhelje në kokë apo krahu kontrollues mbi krahun tënd.   Hapësira   A keni ndjerë ndonjëherë i pakëndshëm gjatë një bisede sepse personi tjetër ishte duke ju qëndruar shumë afër duke pushtuar hapësirën tuaj? Ne të gjithë kemi nevojë për hapësirë fizike, edhe pse nevoja për këtë ndryshon në varësi të kulturës, situatave dhe afërsisë së marrëdhënies. Ju mund të përdorni hapësirën fizike për të komunikuar me shumë mesazhe të ndryshme joverbale, duke përfshirë edhe sinjalet e intimitetit, agresionit, dominimit ose dashurisë.     Zëri   Ne komunikojmë me zërat tanë edhe kur ne nuk jemi duke përdorur fjalë. Fjalimi joverbal tingëllon si zë, (i ultë, i lartë, i qetë, ritmik etj.), janë norma dhe elemente të rëndësishme të këtij lloj komunikimi. Ky lloj i të folurit joverbal me tinguj na japë të dhëna delikate, por të fuqishme në ndjenjat tona të vërteta dhe atë që ne me të vërtetë duamë të themi. Mendoni se si toni i zërit, për shembull, mund të tregojë sarkazëm, zemërim, dashuri apo besim