Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Humanae vitae in_filipino

  1. Free Powerpoint Templates Buhay, Pamilya, at Bayan
  2. Ani Hesus: "Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagka't makikita nila ang Diyos ( Mateo  5: 8).
  3. Ang pagkakaroon ng malinis na puso .   Ang ibig sabihin ng kalinisan ay paggamit sa ating sekswalidad ayon sa hangarin ng Diyos.  Ang may asawa ay dapat magmahal at maging tapat sa kanilang asawa at magkaroon ng anak.  Ang walang asawa naman ay dapat umiwas sa anumang gawaing sekswal.  Ang kalinisan ay posible sa tulong ng panalangin, pagdisiplina sa sarili, at pag-iwas sa paanyaya ng tukso.  Ang taong may malinis na puso ay magiging masaya at pagpapalain ng Diyos.  Sinasabi sa Banal na Kasulatan:  Mapalad ka na may takot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang daan.  Kakainin mo ang bunga ng iyong pinaghirapan, pagpapalain ka at papalarin sa lahat.  Mapalad ang iyong maybahay, ang mabungang punong-ubas ng iyong tahanan.  Mapalad ang iyong mga anak, mga supling ng olibo sa iyong hapag  (Salmo 128: 1-3).
  4. Ang pang-anim na utos ng Diyos .   Waring payak at tahasan ang pang-anim na Utos, "Huwag kayong mangangalunya" ( Exo 20: 14; Deut 5: 17 ).  Pinagbabawalan nito ang mga taong may-asawa na makipagtalik sa iba maliban sa kanilang asawa.  Nguni't para sa mga sinaunang Israelita, ang kahalagahan ng Utos na ito ay higit na panlipunan kaysa sekswal.   Nilalayon nitong  pangalagaan ang pamilya, ang pangunahing sangkap ng lipunan.  Tuwirang tinitingnan ang pamilya at pag-aasawa sa pananaw ng dalawang kasaysayan ng paglikha sa aklat ng Genesis.  Nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae upang hindi mag-isa ang lalaki ( Tingnan Gen 2: 18 ) at upang magparami at punuin ang daigdig ( Tingnan Gen 1: 27-28 ).
  5. Ang paliwanag po’ng ito ay matatagpuan online sa site na ito: Chastity, Fidelity, Abstinence
Anúncio