Csp criteria

A
‫معیارها‬‫اقدامات‬ ‫و‬‫پروژه‬CSP
‫نقشه‬‫راهی‬‫برای‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫گیری‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫معیارهای‬‫موفقیت‬
‫محتوا‬ ‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬CSP
‫بررسی‬‫اجمالی‬‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫مدل‬
‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬
‫مهم‬ ‫عناوین‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫اجمالی‬ ‫بررسی‬
‫تعاریف‬
‫ها‬ ‫معیار‬
‫برای‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫واحدهای‬
‫مقادی‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬،‫ر‬
‫آستانه‬‫ها‬،،‫ها‬‫محدودیت‬
‫محتوا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬،‫مدت‬
‫زمان‬،‫و‬ ‫حداکثرها‬‫حداقل‬
‫ها‬،‫و‬ ‫میانگین‬...‫می‬ ‫فراهم‬
‫کند‬.
‫اقدامات‬
‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬
‫درک‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫که‬
،‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫مشترک‬‫شرایط‬
‫استفاده‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬‫د‬.
‫تعاریف‬
‫ها‬ ‫معیار‬
‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫توصیف‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬:
‫کسر،مخرج،ورودی‬ ‫صورت‬
‫ها‬ ‫استثنا‬ ‫و‬ ‫ها‬(‫ممنوعیت‬
‫هه‬)
‫اهداف‬
‫ارزش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫این‬
‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متریک‬
‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خواهد‬‫می‬
‫کند‬.
‫ها‬ ‫معیار‬-‫ها‬ ‫چالش‬
‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬
‫ها‬
‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬
‫گزارش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫معیارهای‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬.
‫فقدان‬‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬
‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬.
‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫روش‬ ‫هیچ‬
‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬.
‫خرید‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫فقدان‬
‫برای‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬
‫عملکرد‬ ‫انجام‬.
‫روش‬‫برای‬ ‫رسمی‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫ایجاد‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬(‫برنامه‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬)
‫مشار‬ ‫یا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هیچ‬‫کت‬
‫تعر‬ ‫برای‬ ‫برتر‬ ‫مدیریتی‬‫و‬ ‫یف‬
‫ندار‬ ‫وجود‬ ‫متریک‬ ‫مدیریت‬‫د‬.
‫همبستگ‬ ،‫مداوم‬ ‫تقویت‬ ‫عدم‬‫ی‬
‫پروژه‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫معیارها‬.
‫ه‬ ‫داده‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫اعتبار‬ ‫تأیید‬‫ا‬
‫وجود‬‫ندارد‬.
‫جدول‬‫و‬ ‫پاالیش‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬
‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫راستای‬
‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫سازی‬.
‫معیارها‬-‫کلید‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬‫ی‬
‫موفقیت‬ ‫عوامل‬
‫کلیدی‬
، ‫روشن‬ ‫منشور‬‫و‬ ‫دامنه‬
،‫محدوده‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬
‫و‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬‫اندازه‬
‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫گیری‬
‫فقدان‬‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬
‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬.
‫و‬ ‫اصطالحات‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫تقویت‬
‫تعاریف‬‫متری‬‫ک‬computer)
aided learning)
‫ابتدای‬ ‫در‬‫پروژه‬،‫معیار‬
‫پروژه‬ ‫های‬‫توسعه‬ ‫را‬
‫دهید‬.
‫توافق‬‫معیارهای‬ ‫بر‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬
‫برنامه‬ ‫و‬‫ها‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫حصول‬
‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬.
‫داشبورد‬ ‫ارائه‬‫و‬‫خالصه‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫گزارش‬‫اجرای‬
‫توسعه‬ ‫برنامه‬
‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫معیارها‬ ‫تعریف‬
‫پروژه‬
‫و‬ ‫واضح‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬
‫مختصر‬
‫ک‬ ‫از‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫سب‬
‫کار‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬
‫ها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫معیارها‬-‫ر‬ ‫نقشه‬‫اه‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫شناسایی‬
‫نقطه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫شروع‬
‫صنعتی‬ ‫معیارهای‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬‫اهداف‬
‫گزارش‬ ‫روند‬ ‫تهیه‬
‫دهی‬
‫پیاده‬ ‫بازرسی‬
‫سازی‬/‫ممیزی‬
1 2 3 4
5 6 7 8
‫و‬ ‫دامنه‬‫حاکمیت‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫دامنه‬ ‫تعریف‬
•‫حاکمیتی‬ ‫فرآیند‬ ‫تعریف‬
•‫کلیدی‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬
•‫سطح‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫تعریف‬
‫پاسخگویی‬
•‫ساختار‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫تعریف‬
‫گزارش‬
‫تهدیدات‬
•‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫درک‬ ‫نبود‬
‫محتوا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬
•‫مشارکت‬ ‫کمبود‬
•‫کمیته‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تعهد‬ ‫عدم‬
‫راهبری‬
•‫از‬ ‫روشنی‬ ‫تعریف‬ ‫فقدان‬
‫قدرت‬(‫کسی‬ ‫چه‬‫تواند‬ ‫می‬
‫کند‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬)
‫معیارها‬-‫محدوده‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬
‫و‬ ‫شناسایی‬
‫سنجی‬ ‫اعتبار‬
‫ها‬ ‫معیار‬
‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬
•‫معرفی‬metric owner
•‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫توسعه‬
•‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫تهیه‬
•‫گزارش‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تولید‬/‫تغییرات‬
•‫ذینفعان‬ ‫کردن‬ ‫دخیل‬
•‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫همبستگی‬
‫کسب‬ ‫اهداف‬‫وکا‬‫ر‬
•‫معیار‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬
‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫های‬
•‫محاسبات‬ ‫نویس‬ ‫پیش‬‫و‬
‫تعاریف‬
‫های‬ ‫فرآیند‬
‫مدیریتی‬
•‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬‫بهب‬‫ود‬
•‫مناسب‬ ‫هدف‬ ‫تعیین‬(‫تقدم‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬)
•‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫ایجاد‬
•‫نتایج‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
•‫بهبود‬ ‫های‬‫محدوده‬ ‫ای‬‫دوره‬ ‫مرور‬.
‫ها‬ ‫معیار‬ ‫شناسایی‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫فنی‬ ‫اصطالحات‬ ‫تعریف‬
•‫پایه‬ ‫تعاریف‬
•‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫شناسایی‬
•‫تعریف‬‫اینکه‬‫چه‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬
‫بگیرید‬
•‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
‫اهداف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫پروژه‬
•‫و‬ ‫معیارها‬ ،‫رویکرد‬ ‫تعریف‬‫محاسبات‬
•‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫معیار‬ ‫تعریف‬
•‫شد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫اثرات‬ ‫شناسایی‬‫ه‬
‫پروژه‬
‫تهدیدات‬
•‫اصطالحات‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬
‫فنی‬
•‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫آگاهی‬ ‫عدم‬
‫شود‬
•‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫فاقد‬
•‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫فاقد‬
‫معیار‬ ‫مشخصات‬-‫ضوابط‬
‫هدف‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تالش‬‫معیار‬
(‫متریک‬)
‫معیار‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫مالی‬ ‫سنجش‬(‫متریک‬)
‫سنجش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬‫معی‬‫ار‬
(‫متریک‬)
‫خ‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫متریک‬ ‫آیا‬‫یر‬.
‫قابلیت‬‫اطمینان‬(‫پذیری‬ ‫باور‬)‫ا‬‫ز‬‫حمای‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬‫از‬ ‫ت‬
‫متریک‬
‫شروع‬ ‫نقطه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ضوابط‬
•‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫اندازه‬ ‫شناسایی‬
•‫کیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫دوره‬
•‫فرآیندها‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
•‫آماری‬ ‫اعتبار‬
•‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫نحوه‬ ‫شناسایی‬
•‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سازگاری‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
‫اجرای‬‫سیستم‬
‫تهدیدات‬
•‫برای‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫فاقد‬
‫مبنا‬ ‫خط‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•‫داده‬ ‫تعریف‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ‫بدون‬
‫ها‬,‫و‬ ‫منبع‬/‫مجموعه‬ ‫فرایند‬ ‫یا‬.
•‫اندا‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫دستورالعملی‬ ‫نبود‬‫زه‬
‫گیری‬
•‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫دستورالعملی‬ ‫نبود‬‫و‬
‫فرآیندها‬ ‫بازرسی‬
‫اهداف‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫فنی‬ ‫اصطالحات‬ ‫بررسی‬
•‫صنعتی‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬
•‫معیار‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
•‫تلرانس‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ ‫تعریف‬
•‫اهداف‬ ‫ایجاد‬
•‫شناسایی‬Metric owners
•‫تاییدیه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
‫تهدیدات‬
•‫وجو‬ ‫تحقیق‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫تعهد‬ ‫هیچ‬‫د‬
‫ندارد‬
•‫دقیق‬ ‫تعریف‬ ‫اصالحات‬ ‫محدوده‬
‫ندارند‬
•‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫تلرانس‬
•‫و‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫هدف‬/‫درک‬ ‫عدم‬ ‫یا‬
•‫هدف‬ ‫نشدن‬ ‫تایید‬
‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫روند‬ ‫تهیه‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫رویکرد‬ ‫تعریف‬
•‫مسئولیت‬ ‫تعریف‬‫گردآوری‬‫تالی‬ ،‫و‬ ‫ف‬
‫داده‬ ‫اعتبار‬ ‫تایید‬‫ها‬
•‫نیازهای‬ ‫تعریف‬‫گزارش‬‫دهی‬
،‫اجرایی‬‫آموزشی‬
•‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫داده‬ ‫مخزن‬ ‫تعریف‬
•‫م‬ ‫انجام‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫تعریف‬‫ی‬
‫شود‬.
‫تهدیدات‬
•‫زمانی‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ‫کمبود‬
•‫داده‬ ‫منابع‬ ‫بروی‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬
•‫و‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫اجرایی‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬/
‫ندارد‬ ‫معنی‬ ‫یا‬.
•‫مو‬ ‫در‬ ‫تحصیالتی‬ ‫یا‬ ‫آموزشی‬ ‫هیچ‬‫رد‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫این‬
•‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫مخزن‬ ‫هیچ‬
‫آن‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
•‫را‬ ‫هدف‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫معیارهای‬
‫با‬‫مقایس‬ ‫واقعی‬ ‫متریک‬ ‫های‬ ‫گزارش‬‫ه‬
‫کنید‬.
•‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫مرور‬
•‫ب‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مالکیت‬ ‫برای‬ ‫بررسی‬‫رنامه‬
‫عملیاتی‬ ‫های‬
•‫ممیزی‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬
‫داخلی‬
‫تهدیدات‬
•‫برن‬ ‫و‬ ‫واریانس‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬‫امه‬
‫عملیاتی‬
•‫گزارش‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬
‫دهی‬
•‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫نبودن‬ ‫متریک‬
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫مدل‬
‫مدل‬‫معیارها‬‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬
‫معیارها‬ ‫دستورالعمل‬
‫به‬ ‫تنظیم‬‫تعریف‬ ‫اهداف‬ ‫وضوح‬‫شده‬
‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫پروژه‬ ‫مسائل‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬(‫ریسک‬ ‫مدیریت‬)
‫معیارها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬
‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫تعهد‬ ‫اخذ‬
‫خودکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫فرآیند‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬
‫ندارند‬ ‫پایانی‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫درک‬.
•‫ک‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیح‬ ،‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫چیط‬ ‫همه‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫معیارها‬‫نند‬
•‫مسائل‬ ‫اکثر‬/‫د‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬‫نیاز‬ ‫رک‬
‫دارند‬.
•‫جایگزین‬ ‫نه‬ ،‫شوند‬ ‫تقویت‬ ‫خوب‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫معیار‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دستورالعمل‬
‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بازخورد‬ ‫تشویق‬
‫باشند‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫نهادینه‬ ‫باید‬
‫پروژه‬ ‫توسعه‬/‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫طرح‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫پاداش‬
‫ها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مورد‬‫بی‬
‫است‬ ‫فایده‬
‫باشد‬ ‫فرآیند‬ ‫بهبود‬ ‫کلی‬ ‫تالش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باید‬.
‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫ناشناس‬ ‫باید‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫نتایج‬
•‫نکن‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫افراد‬
•‫محصول‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫پروژه‬ ‫معیارهای‬
‫ها‬ ‫معیار‬-‫فرآیند‬ ‫مراحل‬
1-‫شناسایی‬
‫معیارهای‬
‫مشتریان‬
2-‫نشانه‬
‫اهداف‬ ‫گیری‬
3-‫سوال‬
‫بپرسید‬
4-‫ها‬ ‫معیار‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬
5-‫استاندارد‬
‫تعاریف‬ ‫سازی‬
6-‫مدل‬ ‫یک‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬
8-‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫معیار‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫تصمیم‬ ‫های‬
9-‫تعریف‬
‫های‬ ‫مکانیسم‬
‫دهی‬ ‫گزارش‬
10-‫تعاریف‬
‫را‬ ‫اضافی‬
‫کنید‬ ‫مشخص‬
11-‫جمع‬
‫داده‬ ‫آوری‬
12-‫نظر‬ ‫در‬
‫گرفتن‬
‫فاکتورهای‬
‫انسانی‬
7-‫ایجاد‬
‫ضوابط‬
‫شمارش‬
‫تمرکز‬-‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬
‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫و‬ ‫معیارها‬
‫اقدامات‬
‫ها‬ ‫قرارداد‬
‫بندی‬ ‫زمان‬
‫هزینه‬/‫بوئجه‬
‫و‬ ‫محدوده‬
‫محتوا‬
‫وضیعت‬
‫ذینفعان‬
‫مدیریت‬
‫تغییر‬
‫ریسک‬
‫کیفیت‬
‫منابع‬‫ها‬ ‫قرارداد‬
‫بندی‬ ‫زمان‬
‫هزینه‬/
‫بودجه‬
‫و‬ ‫محدوده‬
‫محتوا‬
‫وضیعت‬
‫ذینفعان‬
‫مثال‬-‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫هزینه‬
•EV, AC,PV
•CPI, SPI, EAC, VAC
‫بندی‬ ‫زمان‬
•‫ها‬ ‫فعالیت‬
•‫ها‬ ‫مایلستون‬
•‫ها‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬
•‫ها‬ ‫تعهد‬
•‫تکمیل‬ ‫تاریخ‬
‫منابع‬
•‫واکنش‬ ‫زمان‬
•‫ظرفیت‬/‫بارگزاری‬
•‫بینی‬ ‫پیش‬/‫واقعی‬ ‫مصرف‬
‫ریسک‬
•،‫منابع‬ ،‫هزینه‬ ،‫بندی‬ ‫زمان‬
‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬
‫کیفیت‬
•‫موضوع‬
•‫عیوب‬
•‫کاری‬ ‫دوباره‬
‫مثال‬-‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫توضیحات‬ ‫معیار‬
‫مالی‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫محدوده‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درخواست‬
‫محدوده‬
‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫محدوده‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫محدوده‬ ‫تغییر‬ ‫مصویات‬
‫اما‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬‫نشده‬ ‫تمام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫کارهای‬‫افتاده‬ ‫عقب‬
‫شروع‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫وظایف‬
‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کارهای‬‫بودجه‬ ‫از‬
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬(BCWP) ‫ارزش‬‫شده‬ ‫کسب‬
‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫منابع‬ ‫از‬. ‫بیش‬‫تخصیص‬ ‫منابع‬ ‫از‬
‫شده‬
‫یا‬ ‫کشیدند‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬‫تیم‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫گردش‬
‫آموزش‬ ‫ساعات‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬. ‫آموزش‬ ‫ساعات‬
‫ها‬ ‫معیار‬-Do & Don’t
Do
•‫داران‬ ‫سهام‬ ‫سهام‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
•‫بازخورد‬ ‫ارائه‬
•‫هدف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫انتخاب‬
•‫تولیدات‬ ،‫فرآیندها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫و‬
‫خدمات‬
Don’t
•‫ها‬ ‫داده‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬
•‫معیار‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬
•‫افراد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
•Use metrics as a
“carrot” & “stick”
‫پروژه‬ ‫اقدامات‬
‫شناخت‬
‫محصوالت‬ ،‫فرآیندها‬
‫خدمات‬ ‫و‬
‫ارزیابی‬
‫پیش‬
‫بینی‬
‫کنترل‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫فرآیند‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬-‫اهداف‬
‫پیشرفت‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬
‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬
‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬
‫تعاریف‬
‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬-‫پیگیری‬
‫گزارش‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضیعت‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫جلسه‬
‫پیشرفت‬
‫پروژه‬ ‫مایلستون‬ ‫از‬ ‫رسمی‬ ‫بررسی‬
‫ش‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫مقایسه‬‫ده‬
‫هر‬ ‫برای‬‫فعالیت‬‫پروژه‬.
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬
‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
‫نامطلوب‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫یا‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫واریانس‬ ‫ارزیابی‬ ‫عدم‬.
‫پایش‬ ‫عدم‬‫وضعیت‬‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اغلب‬‫پروژه‬
‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫بر‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫عدم‬
‫وضعی‬ ‫عینی‬ ‫پایش‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫نقاط‬ ‫یا‬ ‫عطف‬ ‫نقاط‬‫و‬ ‫ت‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬.
‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫بالقوه‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬-‫عنوا‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ن‬
‫به‬ ‫زمانبندی‬ ‫انحرافات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ،‫مثال‬‫طور‬
‫گذارد‬‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫کلی‬.
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬
‫تعاریف‬
‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ارزش‬(PV)‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(BCWS)
•‫مطابق‬ ‫وظایف‬ ‫تکمیل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نقدی‬ ‫جریان‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫هزینه‬‫با‬
‫پروژه‬ ‫بودجه‬ ‫برنامه‬
‫واقعی‬ ‫هزینه‬(AC)‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(ACWP)
•‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫وظایف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬(EV)‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(BCWP)
•‫از‬ ‫معینی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫بودجه‬ ‫میزان‬‫ب‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫صرف‬ ‫کار‬‫ه‬
‫برسانیم‬ ‫اتمام‬.
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫بودجه‬ ،‫مثال‬
‫پروژه‬ ‫بودجه‬:40000$
‫بندی‬ ‫زمان‬:4‫ماه‬
‫ها‬ ‫فعالیت‬:20‫فعالیت‬(‫از‬ ‫بیش‬ ‫مساوی‬ ‫طور‬ ‫به‬4‫تقسیم‬
‫است‬ ‫شده‬)
•2000$‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬
•5‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬
‫یا‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ارزش‬BCWS:10000$‫ماه‬ ‫در‬
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫بودجه‬ ،‫مثال‬
‫اول‬ ‫ماه‬ ‫پرداخت‬ ‫فاکتور‬:8000$=‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ACWP
‫اول‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کار‬:3‫هزینه‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬8000$‫برابر‬ ‫در‬
6000$(3*2000$)
‫یا‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬(BCWP:)6000$
‫مقایسه‬PV-AC & EV
‫عملکرد‬ ‫شاخص‬ ‫هزینه‬
‫هزینه‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫هزینه‬ ‫واریانس‬–‫هزی‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫هزینه‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬‫نه‬
‫واقعی‬
•CV=EV-AC or BCWP-ACWP
•CV<0= over budget and/ or behind schedule
•CV>0= under budget/ or ahead of schedule
‫هزینه‬ ‫عملکرد‬ ‫شاخص‬(CPI)–‫صرف‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫درصد‬1‫دالر‬
•CPI= EV/AC or BCWP/ACWP
•CPI<0= ahead of schedule and/ or under budget
•CPI>0= behind schedule and/ or over budget
‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫واریانس‬–‫ف‬ ‫پیشرفت‬ ‫بین‬ ‫هزینه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫درتفاوت‬ ‫اختالف‬‫در‬ ‫و‬ ‫علی‬
‫پیشرفت‬ ‫اصل‬‫برنامه‬
•SV=EV-PV or BCWP-BCWS
•‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫عملکرد‬ ‫شاخص‬(SPI)–‫برنامه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫نسبت‬
‫ریزی‬‫شده‬
•SPI= EV/PV or BCWP/BCWP
•SPI<0= ahead of schedule and/ or under budget
•SPI>0= behind schedule and/ or over budget
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫های‬ ‫معیار‬
‫بدتر‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫حداقل‬‫نشود‬
•‫بودجه‬ ‫حداقل‬=‫اصلی‬ ‫بودجه‬ ‫کل‬/CPI
‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬‫بدتر‬ ‫لغزش‬ ‫سطح‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫اوضاع‬ ‫اگر‬‫شود‬
•‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬=‫اصلی‬ ‫بودجه‬ ‫کل‬( /CPI*SPI)
1 de 43

Recomendados

مدیریت کیفیت داده por
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت دادهHosseinieh Ershad Public Library
646 visualizações72 slides
تحلیل متقارن por
تحلیل متقارنتحلیل متقارن
تحلیل متقارنsetare behzadi
562 visualizações53 slides
ISO 9001:2015 por
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K visualizações77 slides
2- Agile BABOK - Ali Razi por
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali RaziAli Moghadam
887 visualizações22 slides
Agile & BABOK | By Ali Razi por
Agile & BABOK | By Ali RaziAgile & BABOK | By Ali Razi
Agile & BABOK | By Ali RaziIran Agile Community
539 visualizações22 slides
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx por
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxMohamad Ashrafi
5 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Csp criteria

1st day basic management por
1st day basic management 1st day basic management
1st day basic management داکتر نبیل
11 visualizações70 slides
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي por
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيمدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيOmid Aminzadeh Gohari
2.8K visualizações26 slides
Competency based hrm por
Competency based hrmCompetency based hrm
Competency based hrmOmid Aminzadeh Gohari
346 visualizações26 slides
Competency based hrm por
Competency based hrmCompetency based hrm
Competency based hrmOmid Aminzadeh Gohari
408 visualizações26 slides
Competency based hrm_2 por
Competency based hrm_2Competency based hrm_2
Competency based hrm_2Omid Aminzadeh Gohari
542 visualizações26 slides
Feasibility study por
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility studyNAGHSHI
434 visualizações38 slides

Similar a Csp criteria(20)

1st day basic management por داکتر نبیل
1st day basic management 1st day basic management
1st day basic management
داکتر نبیل11 visualizações
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي por Omid Aminzadeh Gohari
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيمدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
Omid Aminzadeh Gohari2.8K visualizações
Feasibility study por NAGHSHI
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility study
NAGHSHI434 visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 visualizações
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته por Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفتهاسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته
اسلايد آموزشي مدیریت استراتژیک پیشرفته
Ali Masoombeigi12.5K visualizações
Internal audit QMS por Dr Peshevar
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMS
Dr Peshevar852 visualizações
1641974770-e84vY-presentation.pptx por ssuser968b5a
1641974770-e84vY-presentation.pptx1641974770-e84vY-presentation.pptx
1641974770-e84vY-presentation.pptx
ssuser968b5a7 visualizações
Devops Time - ebps8 por Amid Borhani
Devops Time - ebps8Devops Time - ebps8
Devops Time - ebps8
Amid Borhani97 visualizações
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی por fereidoon Habibzadeh
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعیرویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
رویکرد آریانا در طرح ریزی استراتژی سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
fereidoon Habibzadeh2.6K visualizações
performance evaluation por mohammad reza azin
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
mohammad reza azin92 visualizações
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por Hosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library416 visualizações
Rasis stragey-web 950126 por Dr. Mostafa Morshedi
Rasis stragey-web 950126Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126
Dr. Mostafa Morshedi958 visualizações
Internal assessment por Sina Bagherinezhad
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
Sina Bagherinezhad1.2K visualizações
Software Requirements Analysis - course overview por softwareacademy
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 visualizações
Crisp dm.1.0 por ali ahmadi
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0
ali ahmadi197 visualizações
Raزcional process por ali khosravi
Raزcional processRaزcional process
Raزcional process
ali khosravi163 visualizações
RUP (Rational Unified Process) por Javad Pourhosaini
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)
Javad Pourhosaini580 visualizações

Csp criteria

 • 1. ‫معیارها‬‫اقدامات‬ ‫و‬‫پروژه‬CSP ‫نقشه‬‫راهی‬‫برای‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫گیری‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫معیارهای‬‫موفقیت‬ ‫محتوا‬ ‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬CSP
 • 2. ‫بررسی‬‫اجمالی‬‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مهم‬ ‫عناوین‬
 • 3. ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫اجمالی‬ ‫بررسی‬
 • 4. ‫تعاریف‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫برای‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫واحدهای‬ ‫مقادی‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬،‫ر‬ ‫آستانه‬‫ها‬،،‫ها‬‫محدودیت‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬،‫مدت‬ ‫زمان‬،‫و‬ ‫حداکثرها‬‫حداقل‬ ‫ها‬،‫و‬ ‫میانگین‬...‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کند‬. ‫اقدامات‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫مشترک‬‫شرایط‬ ‫استفاده‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫شو‬ ‫می‬‫د‬.
 • 5. ‫تعاریف‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫توصیف‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬: ‫کسر،مخرج،ورودی‬ ‫صورت‬ ‫ها‬ ‫استثنا‬ ‫و‬ ‫ها‬(‫ممنوعیت‬ ‫هه‬) ‫اهداف‬ ‫ارزش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫این‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متریک‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫کند‬.
 • 6. ‫ها‬ ‫معیار‬-‫ها‬ ‫چالش‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫معیارهای‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬. ‫فقدان‬‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬. ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫روش‬ ‫هیچ‬ ‫سرمایه‬ ‫بازدهی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬. ‫خرید‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫فقدان‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫عملکرد‬ ‫انجام‬. ‫روش‬‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫ایجاد‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬(‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬) ‫مشار‬ ‫یا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هیچ‬‫کت‬ ‫تعر‬ ‫برای‬ ‫برتر‬ ‫مدیریتی‬‫و‬ ‫یف‬ ‫ندار‬ ‫وجود‬ ‫متریک‬ ‫مدیریت‬‫د‬. ‫همبستگ‬ ،‫مداوم‬ ‫تقویت‬ ‫عدم‬‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫معیارها‬. ‫ه‬ ‫داده‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫اعتبار‬ ‫تأیید‬‫ا‬ ‫وجود‬‫ندارد‬. ‫جدول‬‫و‬ ‫پاالیش‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫راستای‬ ‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫سازی‬.
 • 7. ‫معیارها‬-‫کلید‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬‫ی‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ ‫کلیدی‬ ، ‫روشن‬ ‫منشور‬‫و‬ ‫دامنه‬ ،‫محدوده‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬‫اندازه‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫گیری‬ ‫فقدان‬‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫عناصر‬ ‫سازی‬. ‫و‬ ‫اصطالحات‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫تقویت‬ ‫تعاریف‬‫متری‬‫ک‬computer) aided learning) ‫ابتدای‬ ‫در‬‫پروژه‬،‫معیار‬ ‫پروژه‬ ‫های‬‫توسعه‬ ‫را‬ ‫دهید‬. ‫توافق‬‫معیارهای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫ها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫حصول‬ ‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬. ‫داشبورد‬ ‫ارائه‬‫و‬‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫گزارش‬‫اجرای‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫معیارها‬ ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫مختصر‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫سب‬ ‫کار‬
 • 8. ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬
 • 9. ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫معیارها‬-‫ر‬ ‫نقشه‬‫اه‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫شناسایی‬ ‫نقطه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شروع‬ ‫صنعتی‬ ‫معیارهای‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫اهداف‬ ‫گزارش‬ ‫روند‬ ‫تهیه‬ ‫دهی‬ ‫پیاده‬ ‫بازرسی‬ ‫سازی‬/‫ممیزی‬ 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 10. ‫و‬ ‫دامنه‬‫حاکمیت‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫دامنه‬ ‫تعریف‬ •‫حاکمیتی‬ ‫فرآیند‬ ‫تعریف‬ •‫کلیدی‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬ •‫سطح‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫تعریف‬ ‫پاسخگویی‬ •‫ساختار‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫تعریف‬ ‫گزارش‬ ‫تهدیدات‬ •‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫درک‬ ‫نبود‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ •‫مشارکت‬ ‫کمبود‬ •‫کمیته‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تعهد‬ ‫عدم‬ ‫راهبری‬ •‫از‬ ‫روشنی‬ ‫تعریف‬ ‫فقدان‬ ‫قدرت‬(‫کسی‬ ‫چه‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬)
 • 11. ‫معیارها‬-‫محدوده‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ •‫معرفی‬metric owner •‫پایه‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫توسعه‬ •‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫تهیه‬ •‫گزارش‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تولید‬/‫تغییرات‬ •‫ذینفعان‬ ‫کردن‬ ‫دخیل‬ •‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫همبستگی‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬‫وکا‬‫ر‬ •‫معیار‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫های‬ •‫محاسبات‬ ‫نویس‬ ‫پیش‬‫و‬ ‫تعاریف‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫مدیریتی‬ •‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬‫بهب‬‫ود‬ •‫مناسب‬ ‫هدف‬ ‫تعیین‬(‫تقدم‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬) •‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫طرح‬ ‫ایجاد‬ •‫نتایج‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ •‫بهبود‬ ‫های‬‫محدوده‬ ‫ای‬‫دوره‬ ‫مرور‬.
 • 12. ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫فنی‬ ‫اصطالحات‬ ‫تعریف‬ •‫پایه‬ ‫تعاریف‬ •‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫شناسایی‬ •‫تعریف‬‫اینکه‬‫چه‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫بگیرید‬ •‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫پروژه‬ •‫و‬ ‫معیارها‬ ،‫رویکرد‬ ‫تعریف‬‫محاسبات‬ •‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫معیار‬ ‫تعریف‬ •‫شد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫اثرات‬ ‫شناسایی‬‫ه‬ ‫پروژه‬ ‫تهدیدات‬ •‫اصطالحات‬ ‫و‬ ‫تعاریف‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬ ‫فنی‬ •‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫آگاهی‬ ‫عدم‬ ‫شود‬ •‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫فاقد‬ •‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫فاقد‬
 • 13. ‫معیار‬ ‫مشخصات‬-‫ضوابط‬ ‫هدف‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تالش‬‫معیار‬ (‫متریک‬) ‫معیار‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫مالی‬ ‫سنجش‬(‫متریک‬) ‫سنجش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬‫معی‬‫ار‬ (‫متریک‬) ‫خ‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫متریک‬ ‫آیا‬‫یر‬. ‫قابلیت‬‫اطمینان‬(‫پذیری‬ ‫باور‬)‫ا‬‫ز‬‫حمای‬ ‫در‬ ‫پایه‬ ‫اطالعات‬‫از‬ ‫ت‬ ‫متریک‬
 • 14. ‫شروع‬ ‫نقطه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ضوابط‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نمونه‬ ‫اندازه‬ ‫شناسایی‬ •‫کیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫دوره‬ •‫فرآیندها‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ •‫آماری‬ ‫اعتبار‬ •‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫نحوه‬ ‫شناسایی‬ •‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫سازگاری‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫اجرای‬‫سیستم‬ ‫تهدیدات‬ •‫برای‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫فاقد‬ ‫مبنا‬ ‫خط‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •‫داده‬ ‫تعریف‬ ‫سازی‬ ‫استاندارد‬ ‫بدون‬ ‫ها‬,‫و‬ ‫منبع‬/‫مجموعه‬ ‫فرایند‬ ‫یا‬. •‫اندا‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫دستورالعملی‬ ‫نبود‬‫زه‬ ‫گیری‬ •‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫دستورالعملی‬ ‫نبود‬‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫بازرسی‬
 • 15. ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫فنی‬ ‫اصطالحات‬ ‫بررسی‬ •‫صنعتی‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬ •‫معیار‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ •‫تلرانس‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ ‫تعریف‬ •‫اهداف‬ ‫ایجاد‬ •‫شناسایی‬Metric owners •‫تاییدیه‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫تهدیدات‬ •‫وجو‬ ‫تحقیق‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫تعهد‬ ‫هیچ‬‫د‬ ‫ندارد‬ •‫دقیق‬ ‫تعریف‬ ‫اصالحات‬ ‫محدوده‬ ‫ندارند‬ •‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫تلرانس‬ •‫و‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫هدف‬/‫درک‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ •‫هدف‬ ‫نشدن‬ ‫تایید‬
 • 16. ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫روند‬ ‫تهیه‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫رویکرد‬ ‫تعریف‬ •‫مسئولیت‬ ‫تعریف‬‫گردآوری‬‫تالی‬ ،‫و‬ ‫ف‬ ‫داده‬ ‫اعتبار‬ ‫تایید‬‫ها‬ •‫نیازهای‬ ‫تعریف‬‫گزارش‬‫دهی‬ ،‫اجرایی‬‫آموزشی‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫داده‬ ‫مخزن‬ ‫تعریف‬ •‫م‬ ‫انجام‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫تعریف‬‫ی‬ ‫شود‬. ‫تهدیدات‬ •‫زمانی‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ‫کمبود‬ •‫داده‬ ‫منابع‬ ‫بروی‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬ •‫و‬ ‫نشده‬ ‫تعریف‬ ‫اجرایی‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬/ ‫ندارد‬ ‫معنی‬ ‫یا‬. •‫مو‬ ‫در‬ ‫تحصیالتی‬ ‫یا‬ ‫آموزشی‬ ‫هیچ‬‫رد‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ •‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫مخزن‬ ‫هیچ‬
 • 17. ‫آن‬ ‫بازرسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ •‫را‬ ‫هدف‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫معیارهای‬ ‫با‬‫مقایس‬ ‫واقعی‬ ‫متریک‬ ‫های‬ ‫گزارش‬‫ه‬ ‫کنید‬. •‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫مرور‬ •‫ب‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مالکیت‬ ‫برای‬ ‫بررسی‬‫رنامه‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ •‫ممیزی‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫داخلی‬ ‫تهدیدات‬ •‫برن‬ ‫و‬ ‫واریانس‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫توافق‬ ‫عدم‬‫امه‬ ‫عملیاتی‬ •‫گزارش‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫دهی‬ •‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫نبودن‬ ‫متریک‬
 • 18. ‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬ ‫مدل‬
 • 20. ‫معیارها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫به‬ ‫تنظیم‬‫تعریف‬ ‫اهداف‬ ‫وضوح‬‫شده‬ ‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پروژه‬ ‫مسائل‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬(‫ریسک‬ ‫مدیریت‬) ‫معیارها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫تعهد‬ ‫اخذ‬ ‫خودکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫فرآیند‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫ندارند‬ ‫پایانی‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫درک‬. •‫ک‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیح‬ ،‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫چیط‬ ‫همه‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫معیارها‬‫نند‬ •‫مسائل‬ ‫اکثر‬/‫د‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬‫نیاز‬ ‫رک‬ ‫دارند‬. •‫جایگزین‬ ‫نه‬ ،‫شوند‬ ‫تقویت‬ ‫خوب‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫معیار‬
 • 21. ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دستورالعمل‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بازخورد‬ ‫تشویق‬ ‫باشند‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫نهادینه‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫توسعه‬/‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫طرح‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫پاداش‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬-‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مورد‬‫بی‬ ‫است‬ ‫فایده‬ ‫باشد‬ ‫فرآیند‬ ‫بهبود‬ ‫کلی‬ ‫تالش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باید‬. ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫ناشناس‬ ‫باید‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫نتایج‬ •‫نکن‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫افراد‬ •‫محصول‬ ‫و‬ ‫فرآیند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
 • 23. ‫ها‬ ‫معیار‬-‫فرآیند‬ ‫مراحل‬ 1-‫شناسایی‬ ‫معیارهای‬ ‫مشتریان‬ 2-‫نشانه‬ ‫اهداف‬ ‫گیری‬ 3-‫سوال‬ ‫بپرسید‬ 4-‫ها‬ ‫معیار‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ 5-‫استاندارد‬ ‫تعاریف‬ ‫سازی‬ 6-‫مدل‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ 8-‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫معیار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬ 9-‫تعریف‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ 10-‫تعاریف‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ 11-‫جمع‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ 12-‫نظر‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫فاکتورهای‬ ‫انسانی‬ 7-‫ایجاد‬ ‫ضوابط‬ ‫شمارش‬
 • 24. ‫تمرکز‬-‫پروژه‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫اقدامات‬ ‫ها‬ ‫قرارداد‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫هزینه‬/‫بوئجه‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫محتوا‬ ‫وضیعت‬ ‫ذینفعان‬ ‫مدیریت‬ ‫تغییر‬ ‫ریسک‬ ‫کیفیت‬ ‫منابع‬‫ها‬ ‫قرارداد‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫هزینه‬/ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫محتوا‬ ‫وضیعت‬ ‫ذینفعان‬
 • 25. ‫مثال‬-‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫هزینه‬ •EV, AC,PV •CPI, SPI, EAC, VAC ‫بندی‬ ‫زمان‬ •‫ها‬ ‫فعالیت‬ •‫ها‬ ‫مایلستون‬ •‫ها‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ •‫ها‬ ‫تعهد‬ •‫تکمیل‬ ‫تاریخ‬ ‫منابع‬ •‫واکنش‬ ‫زمان‬ •‫ظرفیت‬/‫بارگزاری‬ •‫بینی‬ ‫پیش‬/‫واقعی‬ ‫مصرف‬ ‫ریسک‬ •،‫منابع‬ ،‫هزینه‬ ،‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫ها‬ ‫دادنی‬ ‫تحویل‬ ‫کیفیت‬ •‫موضوع‬ •‫عیوب‬ •‫کاری‬ ‫دوباره‬
 • 26. ‫مثال‬-‫پروژه‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫توضیحات‬ ‫معیار‬ ‫مالی‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫محدوده‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درخواست‬ ‫محدوده‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫محدوده‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫محدوده‬ ‫تغییر‬ ‫مصویات‬ ‫اما‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬‫نشده‬ ‫تمام‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫کارهای‬‫افتاده‬ ‫عقب‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫وظایف‬ ‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کارهای‬‫بودجه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬(BCWP) ‫ارزش‬‫شده‬ ‫کسب‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫منابع‬ ‫از‬. ‫بیش‬‫تخصیص‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫یا‬ ‫کشیدند‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬‫تیم‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫گردش‬ ‫آموزش‬ ‫ساعات‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬. ‫آموزش‬ ‫ساعات‬
 • 27. ‫ها‬ ‫معیار‬-Do & Don’t Do •‫داران‬ ‫سهام‬ ‫سهام‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ •‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ •‫هدف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫انتخاب‬ •‫تولیدات‬ ،‫فرآیندها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫و‬ ‫خدمات‬ Don’t •‫ها‬ ‫داده‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ •‫معیار‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ •‫افراد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ •Use metrics as a “carrot” & “stick”
 • 32. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬-‫اهداف‬ ‫پیشرفت‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫میزان‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫تعاریف‬
 • 33. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬-‫پیگیری‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضیعت‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫جلسه‬ ‫پیشرفت‬ ‫پروژه‬ ‫مایلستون‬ ‫از‬ ‫رسمی‬ ‫بررسی‬ ‫ش‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫مقایسه‬‫ده‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫فعالیت‬‫پروژه‬. ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬
 • 34. ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫نامطلوب‬ ‫های‬ ‫گرایش‬ ‫یا‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫واریانس‬ ‫ارزیابی‬ ‫عدم‬. ‫پایش‬ ‫عدم‬‫وضعیت‬‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اغلب‬‫پروژه‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫بر‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫عدم‬ ‫وضعی‬ ‫عینی‬ ‫پایش‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫نقاط‬ ‫یا‬ ‫عطف‬ ‫نقاط‬‫و‬ ‫ت‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬. ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫بالقوه‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬-‫عنوا‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ن‬ ‫به‬ ‫زمانبندی‬ ‫انحرافات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ،‫مثال‬‫طور‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫کلی‬.
 • 36. ‫تعاریف‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ارزش‬(PV)‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(BCWS) •‫مطابق‬ ‫وظایف‬ ‫تکمیل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نقدی‬ ‫جریان‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫هزینه‬‫با‬ ‫پروژه‬ ‫بودجه‬ ‫برنامه‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬(AC)‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(ACWP) •‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫وظایف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬(EV)‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫بودجه‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬(BCWP) •‫از‬ ‫معینی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫بودجه‬ ‫میزان‬‫ب‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫صرف‬ ‫کار‬‫ه‬ ‫برسانیم‬ ‫اتمام‬.
 • 37. ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫بودجه‬ ،‫مثال‬ ‫پروژه‬ ‫بودجه‬:40000$ ‫بندی‬ ‫زمان‬:4‫ماه‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬:20‫فعالیت‬(‫از‬ ‫بیش‬ ‫مساوی‬ ‫طور‬ ‫به‬4‫تقسیم‬ ‫است‬ ‫شده‬) •2000$‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ •5‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ارزش‬BCWS:10000$‫ماه‬ ‫در‬
 • 38. ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫بودجه‬ ،‫مثال‬ ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫پرداخت‬ ‫فاکتور‬:8000$=‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ACWP ‫اول‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کار‬:3‫هزینه‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬8000$‫برابر‬ ‫در‬ 6000$(3*2000$) ‫یا‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬(BCWP:)6000$
 • 41. ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫هزینه‬ ‫واریانس‬–‫هزی‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫هزینه‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬‫نه‬ ‫واقعی‬ •CV=EV-AC or BCWP-ACWP •CV<0= over budget and/ or behind schedule •CV>0= under budget/ or ahead of schedule ‫هزینه‬ ‫عملکرد‬ ‫شاخص‬(CPI)–‫صرف‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫درصد‬1‫دالر‬ •CPI= EV/AC or BCWP/ACWP •CPI<0= ahead of schedule and/ or under budget •CPI>0= behind schedule and/ or over budget
 • 42. ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫واریانس‬–‫ف‬ ‫پیشرفت‬ ‫بین‬ ‫هزینه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫درتفاوت‬ ‫اختالف‬‫در‬ ‫و‬ ‫علی‬ ‫پیشرفت‬ ‫اصل‬‫برنامه‬ •SV=EV-PV or BCWP-BCWS •‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫عملکرد‬ ‫شاخص‬(SPI)–‫برنامه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫نسبت‬ ‫ریزی‬‫شده‬ •SPI= EV/PV or BCWP/BCWP •SPI<0= ahead of schedule and/ or under budget •SPI>0= behind schedule and/ or over budget
 • 43. ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫بدتر‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫حداقل‬‫نشود‬ •‫بودجه‬ ‫حداقل‬=‫اصلی‬ ‫بودجه‬ ‫کل‬/CPI ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬‫بدتر‬ ‫لغزش‬ ‫سطح‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫اوضاع‬ ‫اگر‬‫شود‬ •‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬=‫اصلی‬ ‫بودجه‬ ‫کل‬( /CPI*SPI)