O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

whipping stress in the ship structure

100 visualizações

Publicada em

whipping stress in the ship structure

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

whipping stress in the ship structure

 1. 1. ‫کشتی‬ ‫سازه‬ ‫در‬ ‫شلاقی‬ ‫تنشهای‬ ‫بررسی‬
 2. 2. ‫س‬ ‫در‬ ‫شلاقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫پدیده‬ ‫بررسی‬‫ازه‬ ‫کشتی‬ ‫شلاقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫زنی‬ ‫شلاق‬ ‫پدیده‬ ‫بررسی‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫بررسی‬ ‫موضوع‬ ‫تاریخچه‬ ‫بررسی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تجربی‬ ‫آزمایش‬ ‫بررسی‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬
 3. 3. ‫ش‬ ‫های‬ ‫وتنش‬ ‫زنی‬ ‫شلاق‬ ‫پدیده‬ ‫بررسی‬‫لاقی‬ ‫در‬‫دریاهای‬‫خشن‬(ROUGH SEA)‫سینه‬‫و‬‫پاشنه‬‫کشتی‬‫طی‬‫یک‬‫بازه‬‫ی‬‫زمانی‬‫کوتاه‬‫در‬‫آب‬‫فرو‬‫رفته‬‫و‬‫پ‬‫س‬‫از‬ ‫خروج‬‫با‬‫شدت‬‫بسیار‬‫بالا‬‫به‬‫سطح‬‫آب‬‫برخورد‬‫میکند‬(Slamming).‫کشتی‬‫ها‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫شراط‬‫دریایی‬‫و‬ ‫همچنین‬‫شرایط‬‫عملیاتی‬‫وبارگیری‬‫ممکن‬‫است‬‫تحت‬‫حرکات‬‫پرشتاب‬‫دینامیکی‬‫قرار‬‫بگیرند‬‫که‬‫این‬‫موضوع‬ ‫سبب‬‫ایجاد‬‫نیروهای‬‫متغییر‬‫سریع‬‫هیدرودینامیکی‬‫می‬‫شود‬. ‫بارگزاری‬‫ضربه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫کف‬‫شناور‬‫صورت‬‫میگیرد‬‫سبب‬‫ایجاد‬‫ارتعاشات‬‫در‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫با‬‫فرک‬‫انسی‬‫بسیار‬ ‫بزرگتر‬‫از‬‫فرکانس‬‫های‬‫طبیعی‬‫آن‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫به‬‫این‬‫پدیده‬‫شلاق‬‫زنی‬(whipping)‫و‬‫به‬‫تنش‬‫های‬‫به‬‫وجود‬ ‫آمده‬‫از‬‫آن‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬(whipping stress)‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫پریود‬‫آن‬‫در‬‫بازه‬2-0.5‫ثانیه‬‫است‬. ‫در‬ ‫شلاقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫اسلمینگ‬ ‫طول‬
 4. 4. ‫ه‬ ‫وتنش‬ ‫زنی‬ ‫شلاق‬ ‫پدیده‬ ‫بررسی‬‫ای‬ ‫شلاقی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ارتعاش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ضربه‬ ‫بارگزاری‬ ‫اسلمینگ‬
 5. 5. ‫های‬ ‫وتنش‬ ‫زنی‬ ‫شلاق‬ ‫پدیده‬ ‫بررسی‬ ‫شلاقی‬ ‫تنش‬‫های‬‫ارتعاشی‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫یاهمان‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫فرکانس‬‫هایی‬‫بالاتر‬‫فرکانس‬‫ها‬‫ی‬‫ارتعاشات‬ ‫ایجاد‬‫شده‬‫تحت‬‫اثر‬‫امواج‬‫و‬‫فرکانس‬‫های‬‫طبیعی‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫میشوند‬.‫این‬‫تنش‬‫های‬‫همچنین‬‫موجب‬‫افز‬‫ایش‬ ‫گشتاور‬‫خمشی‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫در‬‫طول‬‫سازه‬‫کشتی‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫این‬‫امر‬‫سبب‬‫افزایش‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬ ‫خستگی‬‫می‬‫شود‬. ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫ترک‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫خستگی‬ ‫ب‬ ‫شناور‬ ‫یک‬ ‫سازه‬ ‫در‬‫ا‬ ‫عملیاتی‬ ‫عمر‬2-5 ‫سال‬
 6. 6. ‫پدیده‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫بررسی‬ ‫شالقی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫آیین‬‫نامه‬ABS‫یک‬‫روش‬‫تحت‬‫عنوان‬"‫راهنما‬‫جهت‬‫ارزیابی‬‫استحکام‬‫و‬‫بارهای‬‫اسلمینگ‬"‫به‬‫منظور‬‫ارزیابی‬ ‫استحکام‬‫سازه‬‫تحت‬‫بار‬‫گزاری‬‫های‬‫ضربه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫قبل‬‫به‬‫آن‬‫اشاره‬‫شد‬‫فراهم‬‫آورده‬‫است‬‫که‬‫در‬‫روندنما‬‫ی‬‫زیر‬ ‫نشان‬‫داده‬‫شده‬‫است‬.‫درواقع‬‫این‬‫مسیر‬‫به‬‫منظور‬‫بررسی‬‫پاسخ‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫تحت‬‫بارهای‬‫گفته‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫طور‬ ‫مشخص‬‫اثر‬‫شلاقی‬‫در‬‫سازه‬‫کشتی‬‫در‬‫نظرگرفته‬‫شده‬‫است‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نمای‬ ‫روند‬ ‫سازه‬ ‫استحکام‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫تحت‬ ‫کشتی‬ ‫شلاقی‬
 7. 7. ‫های‬ ‫تنش‬ ‫پدیده‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫بررسی‬ ‫شالقی‬ ‫طی‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫است‬ ‫لازم‬ ‫شلاقی‬ ‫اثر‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬‫شوند‬ .1‫محاسبه‬‫بارهای‬،‫بحرانی‬‫سرعت‬،‫حرکت‬‫تعریف‬‫عملیاتی‬‫کشتی‬‫و‬ ‫استحکام‬‫طولی‬‫کشتی‬ .2‫انتخاب‬‫شرایط‬‫دریایی‬‫به‬‫وسیله‬‫نمودارهای‬‫مربوط‬‫به‬‫ارتفاع‬‫و‬ ‫طیف‬‫امواج‬‫آورده‬‫شده‬‫در‬‫پیوست‬‫و‬‫موجود‬‫در‬‫منبع‬(4) .3‫تحلیل‬‫دریامانی‬‫کشتی‬‫در‬‫شرایط‬‫دریایی‬‫انتخاب‬‫شده‬ .4‫محاسبه‬‫بارگزاری‬‫ضربه‬‫ای‬‫ناشی‬‫از‬‫اسلمینگ‬ .5‫محاسبه‬‫گشتاور‬‫خمشی‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫تحت‬‫این‬‫بارگزاری‬ .6‫محاسبه‬‫مجموع‬‫گشتاورهای‬‫خمشی‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬ .7‫ارزیابی‬‫استحکام‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬ .8‫ارزیابی‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬‫خستگی‬‫تحت‬‫اثر‬‫تنش‬‫های‬‫شالقی‬ .9‫محاسبه‬‫مجموع‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬‫خستگی‬‫در‬‫سازه‬‫کشتی‬
 8. 8. ‫امواج‬ ‫پراکندگی‬ ‫نمودار‬(wave scatter diagram) •‫کشتی‬‫های‬‫تجاری‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫متحرک‬‫های‬‫دریایی‬‫به‬‫منظور‬‫بهره‬‫برداری‬‫در‬‫شرایط‬‫دریایی‬‫مشخص‬‫طراحی‬‫می‬ ‫شوند‬.‫نمودار‬‫پراکندگی‬‫امواج‬‫به‬‫منظور‬‫ارزیابی‬‫استحکام‬‫سازه‬‫کشتی‬‫و‬‫همچنین‬‫انجام‬‫تحلیل‬‫های‬‫خستگی‬‫بر‬‫روی‬ ‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫میگیرد‬.‫در‬‫این‬‫نمودارها‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫شرایط‬‫دریایی‬‫رخداده‬‫شده‬‫در‬‫هر‬‫صد‬‫هزار‬‫مشاهده‬‫آورده‬ ‫شده‬‫است‬.TZ‫میانگین‬‫پریود‬‫امواج‬‫ثبت‬‫شده‬‫و‬HS‫ارتفاع‬‫ثبت‬‫شده‬‫برای‬‫امواج‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫پیوست‬‫یک‬‫نمونه‬‫از‬‫این‬ ‫دیاگرام‬‫آورده‬‫شده‬‫است‬.‫نمونه‬‫از‬‫این‬‫دیاگرام‬‫ها‬‫برای‬‫دریای‬‫آتلانتیک‬‫شمالی‬‫در‬‫پیوست‬‫قرار‬‫داده‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫کامل‬ ‫آن‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫مرجع‬(4)‫مشاهده‬‫کرد‬.
 9. 9. ‫های‬ ‫آزمایش‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫بررسی‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تجربی‬ ‫در‬‫سال‬2007‫کشتی‬‫کانتینر‬‫بر‬(MSC-Napoli)‫دچار‬‫شکست‬‫و‬‫آبگرفتگی‬‫شد‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫بازرسی‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬ ‫مشخص‬‫شد‬‫که‬‫شکست‬‫رخ‬‫داده‬‫در‬‫سازه‬‫این‬‫شناور‬‫در‬‫اثر‬‫گسترش‬‫ترک‬‫های‬‫خستگی‬‫ناشی‬‫شده‬‫از‬‫ارتعاشا‬‫ت‬ ‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫در‬‫فرکانس‬‫های‬‫بالا‬‫یا‬‫همان‬‫پدیده‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫بوده‬‫است‬
 10. 10. ‫گرف‬ ‫صورت‬ ‫تجربی‬ ‫آزمایش‬ ‫بررسی‬‫ته‬ ‫موسسه‬ ‫حادثه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬MAIB‫مانند‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫موسسات‬ ‫وهمچنین‬ ‫فعال‬ ‫کارخانجات‬ ‫و‬ ‫دریایی‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ BV,DNV‫را‬ ‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ایجاد‬ ‫پیشنهاد‬‫داد‬ ‫در‬‫یک‬‫مدلسازی‬‫انجام‬‫شده‬‫که‬‫در‬‫طی‬‫آن‬‫یک‬‫کانتنر‬‫بر‬‫به‬‫طول‬350‫متر‬‫در‬‫مقیاس‬‫آزمایشگاهی‬‫مدلسازی‬‫شد‬‫و‬‫در‬ ‫شرایط‬‫دریایی‬‫مختلف‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫گرفت‬.‫در‬‫این‬‫تحقیق‬‫از‬‫گیج‬‫های‬‫اندازه‬‫گیری‬‫فشار‬‫بالا‬‫که‬‫در‬‫س‬،‫ینه‬،‫پاشنه‬ ‫کف‬‫و‬‫عرشه‬‫شناور‬‫تعبیه‬‫شده‬‫بود‬‫به‬‫منظور‬‫اندازه‬‫گیری‬‫بارگزاری‬‫دینامیکی‬‫ناشی‬‫از‬‫حرکت‬‫در‬‫شرایط‬‫در‬‫یایی‬‫ایجاد‬ ‫شده‬‫در‬‫آزمایشگاه‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفت‬.‫امواج‬‫تولید‬‫شده‬‫در‬‫مقیاس‬‫آزمایشگاهی‬‫نیز‬‫براساس‬‫نمودار‬‫پ‬‫راکندگی‬ ‫موج‬‫و‬‫در‬‫محدوده‬‫جغرافیایی‬‫یک‬‫پیمایش‬‫دریایی‬‫از‬‫شرق‬‫آسیا‬‫به‬‫اروپا‬‫انتخاب‬‫شد‬.‫همچنین‬‫مدل‬‫آزمایشگاهی‬‫به‬ ‫صورت‬‫انعطاف‬‫پذیر‬‫ساخته‬‫شد‬‫تا‬‫بتوان‬‫تنش‬‫های‬‫پیچشی‬‫و‬‫گشتاور‬‫خمشی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫طول‬‫مدل‬‫را‬‫اند‬‫ازه‬‫گیری‬ ‫کرده‬‫و‬‫تاثیر‬‫اثر‬‫شلاقی‬‫را‬‫بر‬‫روی‬‫آن‬‫مطالعه‬‫نمود‬. ‫انجام‬ ‫آزمایش‬ ‫مدل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫بر‬ ‫کانتینر‬
 11. 11. ‫صورت‬ ‫تجربی‬ ‫آزمایش‬ ‫بررسی‬ ‫گرفته‬ ‫اثر‬‫دمپینگ‬‫بر‬‫روی‬‫این‬‫مدل‬‫بسیار‬‫کم‬‫در‬‫ن‬‫ظر‬ ‫گرفته‬‫شد‬‫چرا‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫کشتی‬‫های‬ ‫کانتینر‬‫بر‬‫بخاطر‬‫استفاده‬‫از‬‫مهار‬‫برای‬‫ک‬‫انتینر‬ ‫ها‬‫از‬‫لحظ‬‫ساختاری‬‫دارای‬‫دمپینگ‬‫بالا‬‫بوده‬‫و‬ ‫احتمال‬‫وقوع‬‫پدیده‬‫تشدید‬‫در‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫مقایس‬‫ه‬ ‫با‬‫تانکر‬‫ها‬‫بسیار‬‫کمتر‬‫می‬‫باشد‬.‫اما‬‫در‬ ‫مطالعه‬‫این‬‫شناورها‬‫در‬‫مقیاس‬‫واقعی‬‫این‬ ‫موضوع‬‫بسیار‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫بوده‬‫و‬‫قابل‬‫صر‬‫ف‬ ‫نظر‬‫کردن‬‫نیست‬.‫دمپینگ‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫ش‬‫ده‬ ‫برای‬‫مدل‬‫در‬‫حدود‬1%‫بوده‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫در‬ ‫حالت‬‫واقعی‬‫این‬‫مقدار‬(1.5-2)‫درصد‬‫می‬ ‫باشد‬.‫همچنین‬‫عمر‬‫عملیاتی‬‫این‬‫شناور‬‫جهت‬ ‫منظور‬‫کردن‬‫در‬‫محاسبات‬‫خستگی‬20‫سال‬‫در‬ ‫نظر‬‫گرفته‬‫شد‬‫که‬‫از‬‫این‬‫مدت‬‫زمان‬85%‫آن‬‫را‬ ‫در‬‫دریا‬‫سپری‬‫کرده‬‫است‬
 12. 12. ‫مدل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خستگی‬ ‫ارزیابی‬ ‫محاسبات‬‫مربوط‬‫به‬‫خستگی‬‫در‬27‫شرایط‬‫دریایی‬‫مختلف‬‫و‬‫از‬5‫شرایط‬‫دریایی‬‫هم‬‫برای‬‫جهت‬‫شبیه‬‫سازی‬‫دریای‬ ‫خشن‬‫و‬‫بارگزاری‬‫های‬‫بزرگاستفاده‬‫شد‬.‫نتایج‬‫حاصله‬‫حاکی‬‫از‬‫افزایش‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫به‬‫سمت‬ ‫پاشنه‬‫شناور‬‫بوده‬.‫اندازه‬‫گیری‬‫آسیب‬‫های‬‫خستگی‬‫نیز‬‫در‬‫یک‬‫بازه‬‫زمانی‬‫سی‬‫دقیقه‬‫ای‬‫ودر‬‫سه‬‫مقطع‬‫عرض‬‫ی‬‫انجام‬ ‫شده‬‫و‬‫نشان‬‫دهنده‬‫ی‬‫این‬‫مطلب‬‫بوده‬‫که‬‫با‬‫افزایش‬‫ارتفاع‬‫موج‬‫طبیعتا‬‫انرژی‬‫آن‬‫این‬‫آسیب‬‫ها‬‫افزایش‬‫یاف‬‫ته‬‫و‬ ‫همچنین‬‫پریود‬‫ارتعاشات‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫که‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫را‬‫به‬‫همراه‬‫دارند‬‫نیز‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬ WF=Wave frequency HF=High frequency ‫ناش‬ ‫های‬ ‫فرکانس‬ ‫نسبی‬ ‫مقایسه‬‫ی‬ ‫ناشی‬ ‫فرکانس‬ ‫و‬ ‫امواج‬ ‫بارگزاری‬ ‫از‬‫از‬ ‫ای‬ ‫ضربه‬ ‫های‬ ‫بارگزاری‬
 13. 13. ‫مدل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خستگی‬ ‫ارزیابی‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫نواحی‬ ‫ض‬ ‫بارگزاری‬ ‫بیشترین‬ ‫تحت‬‫ای‬ ‫ربه‬ ‫دید‬ ‫آسیب‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫گی‬ ‫دارند‬ ‫را‬
 14. 14. ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خستگی‬ ‫ارزیابی‬‫مدل‬ ‫نتایج‬‫آزمایش‬‫انجام‬‫شده‬‫روی‬ ‫مدل‬‫به‬‫منظور‬‫محاسبه‬‫گشتا‬‫ور‬ ‫خمشی‬‫همراه‬‫با‬‫تنش‬‫های‬ ‫شلاقی‬‫و‬‫بدون‬‫تنش‬‫های‬ ‫شلاقی‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫اندازه‬ ‫گیری‬‫برای‬‫شرایط‬‫دریایی‬‫با‬ ‫ارتفاع‬‫موج‬9.5‫متر‬‫که‬‫در‬ ‫مقیاس‬‫مدل‬‫انجام‬‫شده‬‫است‬ ‫مقایسه‬‫گشتاور‬‫خمشی‬‫ایجاد‬ ‫شده‬‫در‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫همراه‬‫و‬ ‫بدون‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫نشان‬ ‫دهنده‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫اثر‬‫تنش‬‫های‬ ‫شلاقی‬‫در‬‫این‬‫گشتاور‬‫بسیا‬‫ر‬ ‫حائز‬‫اهمیت‬‫بوده‬‫و‬‫می‬‫بایست‬ ‫در‬‫فرآیند‬‫طراحی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفت‬‫ه‬
 15. 15. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ •‫در‬‫این‬‫گزارش‬‫به‬‫معرفی‬‫و‬‫بررسی‬‫پدیده‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫که‬‫عموما‬‫در‬‫اثر‬‫بارگزاری‬‫های‬‫ضربه‬‫ای‬‫بزرگ‬‫ایجاد‬‫می‬ ‫شوند‬‫پرداخته‬‫شد‬‫و‬‫روند‬‫آیین‬‫نامه‬‫ای‬‫محاسبه‬‫این‬‫تنش‬‫ها‬‫آورده‬‫شد‬.‫سپس‬‫به‬‫بررسی‬‫آزمایش‬‫تجربی‬‫ان‬‫جام‬‫شده‬‫بر‬ ‫روی‬‫یک‬‫مدل‬‫از‬‫کانتینر‬‫بر‬‫با‬‫ظرفیت‬13000TEU‫پرداخته‬‫شد‬‫و‬‫نتایج‬‫نموداری‬‫حاصل‬‫جهت‬‫تحلیل‬‫خستگی‬‫که‬‫در‬‫ای‬‫ن‬ ‫آزمایش‬‫بدست‬‫آمده‬‫بود‬‫ارائه‬‫گردید‬.‫تفسیر‬‫نهایی‬‫این‬‫نتایج‬‫و‬‫داده‬‫های‬‫عددی‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫صورت‬‫زیر‬‫ب‬‫یان‬‫نمود‬: ‫طبق‬‫اندازه‬‫گیری‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫مجموع‬‫آسیب‬‫های‬‫ناشی‬‫از‬‫خستگی‬(‫همراه‬‫با‬‫تنشهای‬‫شلاقی‬)‫در‬‫شرایط‬ ‫دریایی‬28-32‫کاهش‬‫چشمگیری‬‫نسبت‬‫به‬‫بازه‬1-10‫دارد‬ ‫مقایسه‬‫گشتاور‬‫خمشی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫همراه‬‫و‬‫بدون‬‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫نشان‬‫دهنده‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫اثر‬ ‫تنش‬‫های‬‫شلاقی‬‫در‬‫این‬‫گشتاور‬‫بسیار‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫بوده‬‫و‬‫می‬‫بایست‬‫در‬‫فرآیند‬‫طراحی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفت‬‫ه‬‫شود‬ ‫اثر‬‫دمپینگ‬‫در‬‫ارتعاشات‬‫شاهتیر‬‫بدنه‬‫در‬‫مدل‬‫آزمایشگاهی‬‫بسیار‬‫ناچیز‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شد‬‫اما‬‫مطالع‬‫ه‬‫این‬‫پدیده‬ ‫در‬‫مقیاس‬‫واقی‬‫لازم‬‫به‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫اثر‬‫دمپینگ‬‫می‬‫باشد‬
 16. 16. ‫منابع‬ • [1] Storhaug, G., Derbanne, Q., Choi, B.K., Moan, T. and Hermundstad, O.A., 2011, January. Effect of whipping on fatigue and extreme loading of a 13000TEU container vessel in bow quartering seas based on model tests. In ASME 2011 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (pp. 293-302). American Society of Mechanical Engineers. • [2] Kapsenberg, G.K., van’t Veer, A.P., Hackett, J.P. and Levadou, M.M.D., 2002, July. Whipping loads due to aft body slamming. In 24th Symposium on Naval Hydrodynamics, Fukuoka (Japan) (pp. 25-39). • [3] Fricke, W. and Paetzold, H., 2014. Effect of whipping stresses on the fatigue damage of ship structures. Welding in the World, 58(2), pp.261-268. • [4] Veritas, N., 2000. Environmental conditions and environmental loads. Det Norske Veritas. • [5] Malenica, S. and Tuitman, J.T., 2008. 3DFEM-3DBEM model for springing and whipping analysis of ships. London UK: The royal institution of naval architects.

×