استخدام کارآموز دارالترجمه

استخدام کارآموز دارالترجمه با تضمین 100 درصدی استخدام دائم به همراه قرارداد یکساله در دارالترجمه رسمی پارسیس کاراموز دارالترجمه و فرم زن نیاز مند همکاری موادم با مترجم حضوری در دارالترجمه رسمی پارسیس است , به این معنی است که فرم زن با تسلط خود قادر است متون دریافتی ترجمه شده از مترجم را در قالب فرم ترجمه رسمی انجام دهد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی سایت دارالترجمه رسمی پارسیس مراجعه نمایید https://parsistrans.com

‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬
‫کارآموز‬ ‫استخدام‬‫دارالترجمه‬
‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬
‫باشند‬
‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫کارآموزان‬ ‫که‬ ‫میرود‬ ‫انتظار‬ , ‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫مطلوب‬ ‫ویژگی‬ ‫بتوانند‬ ‫آموزشی‬
‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خود‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫تمام‬‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫مهارت‬ ‫استخراج‬
. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫امتحان‬ ‫و‬
: ‫کارآموزی‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫به‬ ‫مشغول‬ ‫آموزش‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهم‬ ‫شبیه‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫کارورزی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارآموزی‬ ‫وازه‬
‫پ‬ ‫فرما‬ ‫کار‬ ‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بابت‬ ‫السعی‬ ‫حق‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کار‬. ‫گردد‬ ‫رداخت‬
‫به‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرصتی‬ ‫کارآموزی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ , ‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫غالب‬ ‫علم‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫روحیه‬ ‫کارآموزش‬ ‫در‬
. ‫باشد‬ ‫فعالیت‬ ‫مشغول‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫کارمندان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫خود‬ ‫نیروی‬
‫کا‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دانشجویانی‬ ‫معموال‬ ‫کارآموزان‬‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫موقت‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رشناسی‬
. ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫کارموز‬ ‫دانش‬ ‫میزان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫صالحدید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داشته‬
‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫نظ‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫رایگان‬ ‫کاراموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫سطح‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ , ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ر‬
‫محک‬ ‫شخص‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫طبیعی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫مهارت‬
. ‫بخورد‬
‫زیر‬ , ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫برای‬ ‫ارزشمندی‬ ‫راهکار‬ ‫میتواند‬ ‫رایکان‬ ‫کاراموزی‬ ‫و‬ ‫کارورزی‬
‫کا‬‫و‬ ‫سازنده‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خود‬ ‫کارفرمای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫رآموزان‬
. ‫میکنند‬ ‫پیشرفت‬ ‫ارشد‬
‫بین‬ ‫کاؤموزی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مهمول‬ ‫طور‬ ‫به‬2‫تا‬5‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫هرچند‬ , ‫بیانجامد‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ماه‬
‫ه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫مختلف‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کارآموز‬ ‫مهارت‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫مه‬
. ‫است‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬ ‫کاراموزی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ ‫نیست‬ ‫تخصصی‬ ‫فوق‬ ‫مدارک‬ ‫مستلزم‬ ‫کاراموز‬ ‫یک‬
‫کارموزی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ , ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫تعهدات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬
‫طبقه‬‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بندی‬
‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫کارآموزش‬
‫اداری‬ ‫های‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫پایینتری‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫کارموزی‬ ‫دروه‬
‫نویس‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ , ‫فتوکپی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫کار‬ , ‫چون‬ ‫مختلفی‬‫که‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ه‬ ‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ,
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ماه‬ ‫چندین‬ ‫تا‬ ‫هفته‬ ‫چندین‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫معموال‬
‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫کارموزی‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫تجر‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروزه‬. ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫مفید‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫به‬
‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫کارآموزی‬
‫موثر‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ , ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫دائم‬ ‫استخدام‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫کارفرمایان‬
‫رشد‬ ‫با‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫استخدامی‬ ‫برنامه‬ ‫ترین‬70‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آمار‬ ‫درصدی‬
‫است‬ ‫منطبق‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
---
‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬
---
‫کارموز‬ ‫موثر‬ ‫نقش‬
‫اکثر‬‫ط‬ ‫کارآموزان‬‫ی‬‫ف‬‫وس‬‫ی‬‫ع‬‫ی‬‫وظا‬ ‫از‬‫ی‬‫ف‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬‫یک‬ ‫خاص‬ ‫وظایف‬ , ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫اجرا‬ ‫نفس‬ ‫تازه‬ ‫نیروی‬ ‫یک‬ ‫نقش‬
‫کارآمو‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ , ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫زی‬
. ‫دارد‬ ‫را‬ ‫استغال‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫کارآموزی‬ , ‫استخدام‬ ‫برخالف‬
‫دارالترجمه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کاراموزش‬ ‫استخدام‬
‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ , ‫دارالترجمه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫آگهی‬ ‫انتشار‬ ‫با‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬
‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫فراهم‬ ‫جدید‬ ‫کارآموزان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫را‬ ‫سازمان‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫مهارت‬ ‫کارآموز‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫میخواهیم‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫استخد‬ ‫را‬ ‫بوده‬ ‫موفق‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫وضایف‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نماییم‬ ‫دائم‬ ‫ام‬
‫چندان‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ , ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫اگر‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫تعهد‬ ‫این‬ ‫ما‬
. ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫دائم‬ ‫استخدام‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫نیاز‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫نمایند‬
‫به‬ , ‫است‬ ‫شما‬ ‫تجربه‬ ‫اسجاد‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫کارآموزی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫داوطلب‬, ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫رایگان‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فکر‬ ‫این‬
‫در‬ ‫شخص‬ ‫تخصصی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ , ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫نیمه‬ ‫مشاغل‬ ‫همواره‬
‫به‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫انتقال‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محیطی‬
‫کارموز‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ان‬
‫استخدام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ترجمه‬ ‫آموزش‬100‫تضمینی‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫رزومه‬ ‫که‬ ‫کارآموزانی‬ ‫برای‬ ‫صدی‬ ‫در‬
. ‫بود‬ ‫خواهد‬
‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫پیوستند‬ ‫با‬ ‫عزیران‬ ‫شما‬
‫میکن‬ ‫دنبال‬ ‫کارفرمایان‬. ‫دهید‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫ند‬
‫دیگر‬ ‫یکی‬ , ‫اید‬ ‫گذاشته‬ ‫قدم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫درجریان‬ ‫واقعا‬ ‫شاید‬ , ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫میتواند‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫فرصتی‬ ‫این‬
‫که‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫کارآموزی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برخی‬ , ‫است‬ ‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫محیط‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بادی‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬
‫س‬ ‫برای‬ ‫کارآموزان‬. ‫هستند‬ ‫واجب‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫ما‬ ‫ازمان‬
‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫دارالترجمه‬ ‫اهداف‬
‫کنار‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫نیروی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬ ‫,به‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫اصلی‬ ‫اهداف‬
‫مه‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ‫امر‬ ‫این‬ , ‫است‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ارت‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اطالع‬
1-‫توانا‬‫یی‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ارز‬ ‫و‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫کارآموزان‬
‫آ‬‫گاه‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫نکه‬‫ن‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫برا‬ ‫کارمندان‬‫ی‬‫ت‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬‫بس‬‫ی‬‫ار‬.‫است‬ ‫مهم‬‫متصور‬ ‫سامان‬ ‫یک‬ ‫اهداف‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫در‬
. ‫بود‬ ‫خواهد‬‫م‬ ‫انتظار‬‫ی‬‫رود‬‫کارکنان‬‫ا‬ ‫حرفه‬‫ی‬‫قب‬‫تکل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ی‬‫ف‬‫ن‬ ،‫آموزش‬‫ی‬‫از‬‫تجز‬ ‫به‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫ن‬ ‫کامل‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫داش‬‫ته‬
‫ا‬ ،‫باشند‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ی‬‫چ‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫کند‬‫ی‬‫ز‬‫تع‬ ‫را‬‫یی‬‫ن‬‫کن‬‫ی‬‫د‬–
. ‫بزنید‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫توانایی‬ ‫آنکه‬ ‫بعدی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫جدید‬ ‫کارمند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارآموزی‬ ‫یادگیری‬ ‫اینکه‬ ‫یک‬
‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬
‫حت‬‫ی‬‫ا‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ن‬‫بس‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مثال‬‫ی‬‫ار‬‫باشد‬ ‫خاص‬–‫از‬ ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫ناپایدار‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫که‬ ‫میداند‬ ‫خودبی‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬
. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫شکست‬
‫کنار‬ ‫در‬ ‫کارموزان‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫گیج‬ ‫حاشیه‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫بکارگیری‬ ‫در‬ ‫ناتوانی‬
‫باع‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬‫را‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ث‬
. ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬‫ز‬ ‫تعامل‬ ‫به‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ی‬‫ن‬‫مد‬ ‫با‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مستق‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬
‫فرا‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ند‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫شما‬ ‫آموزش‬‫کارآموز‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫کل‬ ‫واقعا‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫بنابرا‬ ،‫است‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫کس‬ ‫هر‬‫ی‬‫که‬ ‫کند‬ ‫درک‬ ‫تواند‬
‫م‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫برخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬‫ی‬‫موارد‬‫حت‬‫ی‬‫خود‬‫را‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ی‬.‫کند‬
2‫قو‬ ‫ارتباطات‬ .‫ی‬‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫فرد‬‫ی‬
‫صرف‬‫ا‬ ‫از‬ ‫نظر‬‫ی‬‫نکه‬‫ها‬ ‫برنامه‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ی‬‫ده‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫نه‬‫د‬‫انجام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫درک‬ ‫ر‬
.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نحواحسن‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آموزش‬
‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫دارایی‬ ‫کارمندی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آرامش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫همزبانی‬ , ‫همدلی‬, ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫همدلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬
‫بهترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬ ‫درک‬‫مدیران‬ , ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬
‫کاراموز‬ . ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انها‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫ارتباط‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موثر‬
‫تخصص‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫نفس‬ ‫تازه‬ ‫نیرویی‬ ‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫کی‬ ‫یابد‬ ‫انتقال‬ ‫ی‬‫فیت‬
. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫حاصل‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ ‫آموزشی‬
‫پارت‬ ‫دارالترجمه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫منبع‬
https://parttr.com

Mais conteúdo relacionado

Similar a استخدام کارآموز دارالترجمه(20)

کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچک
کسب و کار شما31 visualizações
کسب و کارکسب و کار
کسب و کار
کسب و کار شما78 visualizações
پنج اشتباه در مدیریت کالسنترپنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
saeed rostamov108 visualizações
BpmBpm
Bpm
Alireza Hadipour8 visualizações
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمان
Reihan Rabiei40 visualizações
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
کسب و کار شما30 visualizações
Mental flexibilityMental flexibility
Mental flexibility
Hossein Nourian, DBA14 visualizações
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
Mohammad Mahdi Pourbasir128 visualizações
ناتوانی در اجرای استراتژی هاناتوانی در اجرای استراتژی ها
ناتوانی در اجرای استراتژی ها
Hossein Nourian, DBA139 visualizações

Mais de alighobyshavi

ترجمه گواهی ایزوترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزوalighobyshavi
45 visualizações8 slides
ترجمه فیلمترجمه فیلم
ترجمه فیلمalighobyshavi
33 visualizações21 slides
ترجمه چینیترجمه چینی
ترجمه چینیalighobyshavi
46 visualizações4 slides
ترجمه عربیترجمه عربی
ترجمه عربیalighobyshavi
78 visualizações6 slides
ترجمه ترکی ترجمه ترکی
ترجمه ترکی alighobyshavi
48 visualizações5 slides

Mais de alighobyshavi(20)

ترجمه گواهی ایزوترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزو
alighobyshavi45 visualizações
ترجمه فیلمترجمه فیلم
ترجمه فیلم
alighobyshavi33 visualizações
دارالترجمه رسمی در تهراندارالترجمه رسمی در تهران
دارالترجمه رسمی در تهران
alighobyshavi60 visualizações
ترجمه چینیترجمه چینی
ترجمه چینی
alighobyshavi46 visualizações
ترجمه عربیترجمه عربی
ترجمه عربی
alighobyshavi78 visualizações
ترجمه ترکی ترجمه ترکی
ترجمه ترکی
alighobyshavi48 visualizações
ترجمه روسی ترجمه روسی
ترجمه روسی
alighobyshavi32 visualizações
ترجمه آلمانیترجمه آلمانی
ترجمه آلمانی
alighobyshavi36 visualizações
خدمات ترجمه رمانخدمات ترجمه رمان
خدمات ترجمه رمان
alighobyshavi30 visualizações
ترجمه مقاله انگلیسیترجمه مقاله انگلیسی
ترجمه مقاله انگلیسی
alighobyshavi37 visualizações
ترجمه مقاله فرانسویترجمه مقاله فرانسوی
ترجمه مقاله فرانسوی
alighobyshavi27 visualizações
ترجمه مقاله ترکی ترجمه مقاله ترکی
ترجمه مقاله ترکی
alighobyshavi30 visualizações
ترجمه مقاله انگلیسیترجمه مقاله انگلیسی
ترجمه مقاله انگلیسی
alighobyshavi46 visualizações
ترجمه آنلاینترجمه آنلاین
ترجمه آنلاین
alighobyshavi54 visualizações
ترجمه فیلم ترجمه فیلم
ترجمه فیلم
alighobyshavi36 visualizações
ترجمه کتابترجمه کتاب
ترجمه کتاب
alighobyshavi19 visualizações
ترجمه مقاله انگلیسی مهاجرت ترجمه مقاله انگلیسی مهاجرت
ترجمه مقاله انگلیسی مهاجرت
alighobyshavi38 visualizações
ترجمه تخصصی اسپانیایی ترجمه تخصصی اسپانیایی
ترجمه تخصصی اسپانیایی
alighobyshavi13 visualizações
ترجمه تخصصی آلمانی ترجمه تخصصی آلمانی
ترجمه تخصصی آلمانی
alighobyshavi25 visualizações
ترجمه تخصصی انگلیسی ترجمه تخصصی انگلیسی
ترجمه تخصصی انگلیسی
alighobyshavi22 visualizações

استخدام کارآموز دارالترجمه

  • 1. ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬‫دارالترجمه‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬ ‫باشند‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫کارآموزان‬ ‫که‬ ‫میرود‬ ‫انتظار‬ , ‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫همواره‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫سازند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫مطلوب‬ ‫ویژگی‬ ‫بتوانند‬ ‫آموزشی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خود‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫تمام‬‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫مهارت‬ ‫استخراج‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫امتحان‬ ‫و‬ : ‫کارآموزی‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫آموزش‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بعضا‬ ‫و‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهم‬ ‫شبیه‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫کارورزی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارآموزی‬ ‫وازه‬ ‫پ‬ ‫فرما‬ ‫کار‬ ‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بابت‬ ‫السعی‬ ‫حق‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کار‬. ‫گردد‬ ‫رداخت‬ ‫به‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرصتی‬ ‫کارآموزی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ , ‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫غالب‬ ‫علم‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫روحیه‬ ‫کارآموزش‬ ‫در‬ . ‫باشد‬ ‫فعالیت‬ ‫مشغول‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫کارمندان‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫خود‬ ‫نیروی‬ ‫کا‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دانشجویانی‬ ‫معموال‬ ‫کارآموزان‬‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫موقت‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رشناسی‬ . ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫کارموز‬ ‫دانش‬ ‫میزان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫صالحدید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نظ‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫رایگان‬ ‫کاراموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫سطح‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ , ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ر‬ ‫محک‬ ‫شخص‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫طبیعی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ . ‫بخورد‬ ‫زیر‬ , ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫برای‬ ‫ارزشمندی‬ ‫راهکار‬ ‫میتواند‬ ‫رایکان‬ ‫کاراموزی‬ ‫و‬ ‫کارورزی‬ ‫کا‬‫و‬ ‫سازنده‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خود‬ ‫کارفرمای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫رآموزان‬ . ‫میکنند‬ ‫پیشرفت‬ ‫ارشد‬ ‫بین‬ ‫کاؤموزی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مهمول‬ ‫طور‬ ‫به‬2‫تا‬5‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫هرچند‬ , ‫بیانجامد‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ماه‬ ‫ه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫مختلف‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کارآموز‬ ‫مهارت‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫مه‬ . ‫است‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬ ‫کاراموزی‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ ‫نیست‬ ‫تخصصی‬ ‫فوق‬ ‫مدارک‬ ‫مستلزم‬ ‫کاراموز‬ ‫یک‬ ‫کارموزی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ , ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫تعهدات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬ ‫طبقه‬‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫ذیل‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫کارآموزش‬ ‫اداری‬ ‫های‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫پایینتری‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫کارموزی‬ ‫دروه‬ ‫نویس‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ , ‫فتوکپی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫با‬ ‫کار‬ , ‫چون‬ ‫مختلفی‬‫که‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ه‬ ‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ , ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ماه‬ ‫چندین‬ ‫تا‬ ‫هفته‬ ‫چندین‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫میتواند‬ ‫کارموزی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫تجر‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پروزه‬. ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫مفید‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫کارآموزی‬ ‫موثر‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ , ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫دائم‬ ‫استخدام‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫کارفرمایان‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫کارآموزان‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫استخدامی‬ ‫برنامه‬ ‫ترین‬70‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آمار‬ ‫درصدی‬ ‫است‬ ‫منطبق‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ---
  • 2. ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ --- ‫کارموز‬ ‫موثر‬ ‫نقش‬ ‫اکثر‬‫ط‬ ‫کارآموزان‬‫ی‬‫ف‬‫وس‬‫ی‬‫ع‬‫ی‬‫وظا‬ ‫از‬‫ی‬‫ف‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫در‬ ‫را‬‫یک‬ ‫خاص‬ ‫وظایف‬ , ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫اجرا‬ ‫نفس‬ ‫تازه‬ ‫نیروی‬ ‫یک‬ ‫نقش‬ ‫کارآمو‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ , ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫زی‬ . ‫دارد‬ ‫را‬ ‫استغال‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫کارآموزی‬ , ‫استخدام‬ ‫برخالف‬ ‫دارالترجمه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کاراموزش‬ ‫استخدام‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ , ‫دارالترجمه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫آگهی‬ ‫انتشار‬ ‫با‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫فراهم‬ ‫جدید‬ ‫کارآموزان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫مهارت‬ ‫کارآموز‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫میخواهیم‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫استخد‬ ‫را‬ ‫بوده‬ ‫موفق‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫وضایف‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نماییم‬ ‫دائم‬ ‫ام‬ ‫چندان‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ , ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کارآموزان‬ ‫اگر‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫تعهد‬ ‫این‬ ‫ما‬ . ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫دائم‬ ‫استخدام‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫نیاز‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫نمایند‬ ‫به‬ , ‫است‬ ‫شما‬ ‫تجربه‬ ‫اسجاد‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫کارآموزی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫داوطلب‬, ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫رایگان‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شخص‬ ‫تخصصی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫اما‬ , ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫وقت‬ ‫نیمه‬ ‫مشاغل‬ ‫همواره‬ ‫به‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫انتقال‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محیطی‬ ‫کارموز‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ان‬ ‫استخدام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ترجمه‬ ‫آموزش‬100‫تضمینی‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫رزومه‬ ‫که‬ ‫کارآموزانی‬ ‫برای‬ ‫صدی‬ ‫در‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموزی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫پیوستند‬ ‫با‬ ‫عزیران‬ ‫شما‬ ‫میکن‬ ‫دنبال‬ ‫کارفرمایان‬. ‫دهید‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫ند‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ , ‫اید‬ ‫گذاشته‬ ‫قدم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مسیر‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫درجریان‬ ‫واقعا‬ ‫شاید‬ , ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫میتواند‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫فرصتی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫کارآموزی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برخی‬ , ‫است‬ ‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫محیط‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بادی‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫س‬ ‫برای‬ ‫کارآموزان‬. ‫هستند‬ ‫واجب‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫ما‬ ‫ازمان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫دارالترجمه‬ ‫اهداف‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫نیروی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫رساندن‬ ‫حداکثر‬ ‫,به‬ ‫رایگان‬ ‫کارآموز‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫پارسیس‬ ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫اصلی‬ ‫اهداف‬ ‫مه‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ‫امر‬ ‫این‬ , ‫است‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ارت‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اطالع‬ 1-‫توانا‬‫یی‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ارز‬ ‫و‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫کارآموزان‬ ‫آ‬‫گاه‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫نکه‬‫ن‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫برا‬ ‫کارمندان‬‫ی‬‫ت‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫م‬‫بس‬‫ی‬‫ار‬.‫است‬ ‫مهم‬‫متصور‬ ‫سامان‬ ‫یک‬ ‫اهداف‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫در‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬‫م‬ ‫انتظار‬‫ی‬‫رود‬‫کارکنان‬‫ا‬ ‫حرفه‬‫ی‬‫قب‬‫تکل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ی‬‫ف‬‫ن‬ ،‫آموزش‬‫ی‬‫از‬‫تجز‬ ‫به‬‫ی‬‫ه‬‫تحل‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫ن‬ ‫کامل‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫داش‬‫ته‬ ‫ا‬ ،‫باشند‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ی‬‫چ‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫کند‬‫ی‬‫ز‬‫تع‬ ‫را‬‫یی‬‫ن‬‫کن‬‫ی‬‫د‬– . ‫بزنید‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫توانایی‬ ‫آنکه‬ ‫بعدی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫جدید‬ ‫کارمند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارآموزی‬ ‫یادگیری‬ ‫اینکه‬ ‫یک‬
  • 3. ‫رسمی‬ ‫دارالترجمه‬ ‫حت‬‫ی‬‫ا‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ن‬‫بس‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مثال‬‫ی‬‫ار‬‫باشد‬ ‫خاص‬–‫از‬ ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫ناپایدار‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫که‬ ‫میداند‬ ‫خودبی‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫شکست‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کارموزان‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫گیج‬ ‫حاشیه‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫بکارگیری‬ ‫در‬ ‫ناتوانی‬ ‫باع‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬‫را‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ث‬ . ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ازها‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬‫ز‬ ‫تعامل‬ ‫به‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ی‬‫ن‬‫مد‬ ‫با‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مستق‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬ ‫فرا‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫ند‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫شما‬ ‫آموزش‬‫کارآموز‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫کل‬ ‫واقعا‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫بنابرا‬ ،‫است‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫کس‬ ‫هر‬‫ی‬‫که‬ ‫کند‬ ‫درک‬ ‫تواند‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫برخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬‫ی‬‫موارد‬‫حت‬‫ی‬‫خود‬‫را‬‫ارز‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ی‬.‫کند‬ 2‫قو‬ ‫ارتباطات‬ .‫ی‬‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫و‬‫ی‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫فرد‬‫ی‬ ‫صرف‬‫ا‬ ‫از‬ ‫نظر‬‫ی‬‫نکه‬‫ها‬ ‫برنامه‬‫ی‬‫آموزش‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ی‬‫ده‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫نه‬‫د‬‫انجام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫درک‬ ‫ر‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نحواحسن‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کاری‬ ‫چارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫دارایی‬ ‫کارمندی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آرامش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫همزبانی‬ , ‫همدلی‬, ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫همدلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬ ‫درک‬‫مدیران‬ , ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫کاراموز‬ . ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫انها‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫ارتباط‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارکنان‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫نفس‬ ‫تازه‬ ‫نیرویی‬ ‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫کی‬ ‫یابد‬ ‫انتقال‬ ‫ی‬‫فیت‬ . ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫حاصل‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ ‫آموزشی‬ ‫پارت‬ ‫دارالترجمه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫منبع‬ https://parttr.com