O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت

Baixar para ler offline

دراینجا 10 قانونی که ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت از آن تبعیت کرده و ماهم به تبعیت استفاده از این قوانین به نتیجه مشابه خواهیم رسید

دراینجا 10 قانونی که ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت از آن تبعیت کرده و ماهم به تبعیت استفاده از این قوانین به نتیجه مشابه خواهیم رسید

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت (20)

Mais de aliaalistartup (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت

  1. 1. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 01‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ماسک‬ ‫ایالن‬ ‫قانون‬ ‫خوش‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫چه‬.‫است‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫رکورد‬ ‫دارای‬ ‫ماسک‬ ‫ایالن‬ ،‫بیاید‬ ‫بدتان‬ ‫چه‬ ‫بیاید‬ ‫تان‬ ‫آینده‬ ‫تفکر‬‫کارآفرینانه‬ ‫نگری‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫فضاهای‬ ‫و‬ ،‫اینترنت‬ ،‫ماشین‬ ،‫فضا‬ ‫باشد؛‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫اسمش‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫وی‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫شما‬ ‫اما‬ .‫عمومی‬‫این‬ ‫ی‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫دانید‬‫چه‬ :‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بدانید‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫مطمئنیم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬‫می‬ ‫طور‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫توانید‬ ۰1‫نزدیک‬ ‫شاید‬ ‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫خالص‬ ‫ارزش‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ترین‬01‫توصیه‬‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ماسک‬ ‫آقای‬ ‫ی‬ ‫باشد‬. ‫توصیه‬‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ 0.‫نشو‬ ‫تسلیم‬ ‫هرگز‬.‫کرد‬ ‫لطفی‬ ‫کم‬ ‫است‬ ‫سرسخت‬ ‫ماسک‬ ‫بگوییم‬ ‫اگر‬‫ه‬‫و‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫مواجه‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫ایم‬ ‫مصاحبه‬ ‫در‬ .‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بلند‬ ‫همیشه‬ ‫او‬ ‫ورشکستگی‬‫ای‬۰1‫دقیقه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫ای‬۰10۲،‫ِلی‬‫پ‬ ‫اسکات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫ماسک‬: ‫نمی‬ ‫تسلیم‬ ‫هرگز‬ ‫من‬‫از‬ ‫یا‬ ‫باشم‬ ‫مرده‬ ‫باید‬ ‫یا‬ .‫شوم‬‫کار‬‫افتاده‬. ۰.‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاری‬‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫واقعا‬ ‫کنید‬‫باشید‬.‫ار‬ ‫یک‬ ‫در‬‫که‬ ‫گفت‬ ‫ماسک‬ ‫ائه‬: ‫زمینه‬ ‫هر‬ ‫در‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫ای‬‫بهترین‬ ِ‫ن‬‫بهتری‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫شوید‬‫فکر‬ ‫من‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شکست‬ ‫شانس‬ ‫همیشه‬ ،‫باشید‬ ‫ها‬ ‫می‬‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫واقعا‬ ‫که‬ ‫کنم‬‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫کنید‬‫نداشته‬ ‫دوستش‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬‫کوتاه‬ ‫بسیار‬ ‫زندگی‬ ،‫باشید‬ ‫است‬! 3.‫ندهید‬ ‫گوش‬ ‫عادی‬ ‫افراد‬ ‫به‬.‫بازمی‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫باور‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫به‬ :‫ندهید‬ ‫گوش‬ ‫دارند‬ ‫گفت‬ ‫ِلی‬‫پ‬ ‫به‬ ‫ماسک‬ .‫اشتباهند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ثابت‬ ‫آنها‬:
  2. 2. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫خیلی‬‫دیوانه‬ ،‫کنند‬ ‫منصرف‬ ‫شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫منفجر‬ ‫ویدئوهای‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ .‫بود‬ ‫کننده‬ ‫موشک‬ ‫شدن‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬‫کرد‬ ‫آوری‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫و‬‫نمی‬ ‫او‬ .‫کنم‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پولم‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫خواست‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫ما‬ .‫بدهم‬‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهیم‬‫خوش‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ،‫شوند‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آید‬‫بوده‬ ‫شانس‬‫این‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ،‫ایم‬ ‫شده‬ ‫موفق‬ ‫و‬ ،‫اواخر‬‫ایم‬. ۲.‫ریسک‬‫باشید‬ ‫پذیر‬.‫فارغ‬ ‫جشن‬ ‫سخنرانی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫چند‬ ‫ماسک‬ ،‫جنوبی‬ ‫کالیفرنیای‬ ‫دانشگاه‬ ‫برای‬ ‫التحصیلی‬ ‫فارغ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫گذاشت‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫التحصیالن‬‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫اآلن‬ .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫باشید‬ ‫برجسته‬. ‫ریسک‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫اآلن‬‫بزرگ‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ .‫ندارید‬ ‫بچه‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫پذیر‬‫می‬ ‫تر‬‫مسئولیت‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫زیاد‬ ‫هایتان‬‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫خانواده‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫خانواده‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫شما‬ ،‫دهید‬‫می‬ ‫ریسک‬ ‫تان‬‫انجام‬ .‫کنید‬‫کارهایی‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫ندهند‬‫می‬ ‫تر‬‫داشته‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫است‬ ‫وقتش‬ ‫اآلن‬ ‫پس‬ .‫شود‬‫من‬ .‫باشید‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫شما‬‫تا‬ ‫کنم‬‫ریسک‬‫نمی‬ ‫پشیمان‬ :‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫برجسته‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫پذیر‬‫شوید‬! 5.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مهم‬ ‫کاری‬.‫گفت‬ ‫ِلی‬‫پ‬ ‫به‬ ‫ماسک‬: ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫واقعا‬ ‫من‬‫می‬ ‫فکر‬ ،‫شود‬ ‫موفق‬ ‫تسال‬ ‫کردم‬‫فکر‬ ‫حداقل‬ ‫من‬ ‫اما‬ .‫بخوریم‬ ‫شکست‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫احتمال‬ ‫کردم‬ ‫می‬‫ماشین‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اصالح‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫کردم‬.‫باشد‬ ‫ُند‬‫ک‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫گلف‬ ‫زمین‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫باید‬ ‫الکتریکی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬‫نتیجه‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫کافی‬ ‫ی‬‫باشد‬ ‫شکست‬ ‫احتمالی‬ ‫ی‬. ۰.‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫سیگنال‬ ‫روی‬ ،‫پارازیت‬ ‫جای‬ ‫به‬.‫هم‬ ‫او‬‫فارغ‬ ‫به‬ ‫چنین‬‫گفت‬ ‫التحصیالن‬: ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫گیج‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫شوند؛‬‫را‬ ‫پول‬ ‫ها‬‫سرمایه‬ ‫چیزی‬ ‫روی‬‫می‬ ‫گذاری‬‫بهتر‬ ‫را‬ ‫محصوالتشان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬‫هیچ‬ ‫ما‬ ،‫تسال‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫نکرده‬ ‫خرج‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫پولی‬ ‫هیچ‬ ‫وقت‬‫روی‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫تمام‬ ‫ما‬ .‫ایم‬R&D‫و‬
  3. 3. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫گذاشته‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تولید‬‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫ایم‬‫فکر‬ .‫درآوریم‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫می‬‫ا‬ ‫راهی‬ ‫این‬ ‫کنم‬‫باید‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫پیش‬‫که‬ ‫کرد‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫شرکتی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫بگیریم‬“‫تالش‬ ‫این‬ ‫آیا‬‫می‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بهبود‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫تالش‬ ‫آن‬ ،‫نیست‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫خدمات‬‫کنند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫ها‬. 7.‫کننده‬ ‫حل‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫باشید‬ ‫مسائل‬ ‫های‬.‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫شما‬ ‫ماموریت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬‫باید‬ ،‫بپیوندند‬ ‫کننده‬ ‫حل‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫باشید‬ ‫مسائل‬ ‫واقعی‬ ‫های‬. ‫می‬ ‫ازشان‬ ،‫کنند‬ ‫کار‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫میکنم‬ ‫مصاحبه‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫وقتی‬‫کار‬ ‫آنها‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫که‬ ‫خواهم‬ ‫کرده‬‫حل‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫و‬ ‫بگویند‬ ‫برایم‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫شان‬‫حل‬ ‫را‬ ‫مساله‬ ‫واقعا‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫فردی‬ ‫او‬ ‫اگر‬ .‫اند‬‫کرده‬‫اس‬‫خواهد‬ ‫قادر‬ ،‫ت‬‫بود‬ ‫جواب‬ ‫مختلفی‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫که‬‫قادر‬ ،‫دهد‬‫می‬ ‫گیر‬ ،‫نباشد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫کاو‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬‫روی‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫زیرا‬ .‫کند‬ ‫مساله‬‫شده‬ ‫درگیر‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫ای‬‫نمی‬ ‫فراموشش‬ ‫هرگز‬ ،‫باشد‬‫کند‬. 8.‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫افراد‬.‫می‬ ‫ماسک‬‫م‬ ‫بزرگ‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫گوید‬‫ی‬‫یا‬ ،‫پیوندید‬ ‫آن‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫آوری‬‫برسید‬ ‫تالش‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫جمعی‬ ‫موفقیتی‬ ‫به‬ ‫خواهید‬. ‫می‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تمام‬‫شده‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مردمی‬ ‫گروه‬ ،‫سازد‬‫خلق‬ ‫را‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫تا‬ ‫اند‬.‫کنند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫پس‬‫درجه‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫پرتالش‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫با‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫که‬‫ای‬‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫خوب‬ ‫جهتی‬ ‫در‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬،‫اند‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫شرکت‬ ‫موفقیت‬‫ایجاد‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ .‫خورد‬‫می‬‫هم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫بکنید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ،‫کنید‬ ‫جمع‬‫کنید‬. 9.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫عالی‬ ‫محصولی‬.
  4. 4. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫می‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬[ .‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫واقعا‬ ‫باید‬ ،‫خدمت‬ ‫نوعی‬ ‫چه‬ ‫بزرگ‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ،‫کنید‬…]‫اگر‬‫و‬‫ارد‬‫چیزی‬‫می‬‫شوید‬ ‫که‬‫یک‬‫بازا‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ،‫شماست‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫رقابتی‬ ‫بزرگ‬ ‫ر‬‫یک‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫شما‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫برند‬‫قابل‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫مگر‬ ‫کنید‬‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫فقط‬ ‫نباید‬ .‫باشد‬ ‫توجه‬. 01.‫کنید‬ ‫کار‬ ‫سخت‬ ‫خیلی‬.‫این‬ ‫ماسک‬‫سخنرانی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توصیه‬‫فارغ‬ ‫برای‬ ‫اش‬‫شد‬ ‫متذکر‬ ‫التحصیالن‬: ‫ساعت‬ ‫تمام‬ ‫یعنی‬ ‫چی؟‬ ‫یعنی‬ ‫سخت‬ ‫خیلی‬ ‫کار‬‫بیداری‬ ‫های‬‫می‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ .‫تان‬‫به‬ ،‫گویم‬‫یک‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫شرکت‬‫می‬ ‫اندازی‬‫شخصی‬ ‫مثال‬ ،‫باشید‬ ‫بلد‬ ‫سرانگشتی‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬51‫می‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬‫شما‬ ‫و‬ ‫کند‬011 ‫آورید‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شما‬ ‫پس‬ ،‫ساعت‬. ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫ماسک‬ ‫ایالن‬‫بگیرد؟‬ ‫یاد‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مان‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫تحسین‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫وسواس‬‫ایالن‬‫ماسک‬‫بر‬‫کسی‬‫پوشیده‬‫نیست‬‫و‬‫نابغه‬ ‫این‬ .‫نیستیم‬ ‫شرمنده‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫دالری‬ ‫میلیارد‬ ‫چند‬ ‫شرکت‬ ‫چهار‬ ‫او‬ :‫باشیم‬ ‫متصور‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫میلیاردر‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هرکدام‬‫می‬ ‫متوجه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬ ‫متفاوت‬ ‫ی‬‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫فعالیت‬ ‫توقف‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫شویم‬. ‫این‬ ‫چطور‬ ‫او‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬‫دهد؟‬ ‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫او‬ ‫موفقیت‬ ‫نامشهود‬ ‫عوامل‬ ‫دیگر‬ ‫میان‬ ‫در‬. ‫ایالن‬‫چه‬‫کاری‬‫انجام‬‫می‬‫دهد؟‬
  5. 5. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫بیشتر‬ ‫چگونگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ما‬ ‫خوشبختانه‬ .‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫ایالن‬ ‫امپراتوری‬ ‫هنوز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫شبیه‬‫ماسک‬‫بودن‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫آنچه‬‫که‬‫او‬‫در‬‫مصاحبه‬‫هایش‬‫و‬‫حتی‬‫یک‬Reddit AMA.‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬۰105‫در‬ ‫خردمندانه‬ ‫تمایز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ماسک‬‫ردیت‬‫در‬‫مورد‬‫اینکه‬‫چگونه‬‫یاد‬‫می‬‫گیرد‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشته‬‫شده‬. ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫شاخه‬ ‫یعنی‬ ‫بنیادی‬ ‫اصول‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫معنایی‬ ‫درخت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫کنید‬ ‫درک‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برسید‬ ‫برگ/جزئیات‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫بزرگ‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنچه‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫اینجا‬‫کند‬“‫تفکر‬ ‫اصول‬ ‫اولین‬”‫می‬ ‫نامیده‬‫ماسک‬ .‫شود‬‫گفت‬ ‫مصاحبه‬ ‫یک‬ ‫در‬: “‫می‬ ‫فکر‬ ‫من‬ ‫زندگی‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫عادی‬ ‫رفتارهای‬ .‫باشد‬ ‫منطقی‬ ‫مشابهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫نخستین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫مان‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬‫حقایق‬ ‫ابتدا‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دیگران‬ ‫توسط‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫همان‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫گیرید‬‫کنید‬.” ‫از‬ ‫بیش‬۰311‫ارسطو‬ ‫قبل‬ ‫سال‬‫تفکر‬ ‫روش‬ ‫همان‬‫اول‬ ‫اصل‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫فیلسوف‬ ‫این‬ .‫داد‬ ‫نشان‬ ‫را‬“‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبنایی‬ ‫اولین‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫آن‬‫شود‬”. ‫روش‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫مبانی‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ماسک‬‫ر‬‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫ا‬‫کند‬. ‫در‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬ ‫گرفتن‬ ‫عمل‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ .‫یادگیری‬ ‫انتقال‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫دیگر‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫گیرید‬ ‫می‬ ‫این‬‫مثل‬ ‫دنیا‬ ‫واقعی‬ ‫مساله‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫اید‬ ‫آموخته‬ ‫مثلثات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مثلث‬ ‫مانند‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫استخر‬ ‫بازی‬(pool)‫مورد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫این‬ .‫است‬Musk‫ن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫گرفتن‬ ‫معنای‬ ‫به‬‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫رم‬ ‫هوافضاست‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫فهمیدید‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫مرز‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬Musk‫می‬ ‫متمایز‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫و‬‫کند‬.
  6. 6. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 Keith Hoyoak‫دانشگاه‬ ‫روانشناسی‬ ‫استاد‬UCLA‫مردم‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫استدالل‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫پیشرو‬ ‫متفکران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫توصیه‬‫می‬:‫ببرند‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تا‬ ‫بپرسند‬ ‫را‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫خودشان‬ ‫از‬ ‫کند‬”‫یادآوری‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫این‬ ‫می‬‫کند؟‬”‫و‬“‫می‬ ‫یادآوری‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫چرا‬‫کند؟‬“ ‫بشناسید‬ ‫کامال‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫استفاده‬Musk‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫یادگیری‬ ‫انتقال‬ ‫از‬‫متخصص‬ :‫آورد‬‫اینها‬ .‫عمومی‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬‫می‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫چیز‬ ‫رسد‬‫دانند‬. ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬99u‫می‬ ‫توضیح‬‫عمومی‬ ‫متخصصان‬ ‫دهد‬“‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫فراوان‬ ‫اشتیاق‬‫بودن‬ ‫باز‬ ‫و‬”‫می‬ ‫ایجاد‬‫باعث‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬‫بگیرند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫بتوانند‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫شود‬. ‫قدیمی‬ ‫اصطالح‬ ‫این‬“‫است‬ ‫کاره‬ ‫هیچ‬ ‫کاره‬ ‫همه‬”‫نمی‬ ‫اعمال‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫قطعا‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫شود‬Musk‫دیگر‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫عمومی‬ ‫متخصصان‬‫می‬ ‫شود‬‫کار‬ ‫همه‬ ‫توانید‬‫می‬ .‫باشید‬ ‫ه‬)‫درخت‬ ‫ریشه‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ( ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫چگونه؟‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هرکجا‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫اعمال‬ ‫و‬‫بپرسید‬ ‫فقط‬ ‫دارید‬ ‫شک‬ ‫وقتی‬ .‫توانید‬Elon‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چ‬ ‫می‬‫دهد؟‬ .‫نمایید‬ ‫اعالم‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫کامنت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫لطفا‬ ‫درانتها‬ ‫زاد‬ ‫حیدری‬ ‫مرتضی‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

×