CCoommiissssããoo ddee JJuussttiiççaa ee PPaazz 
NNaass PPaarrooqquuiiaass:: 
SSaannttoo AAnnttóónniioo,, GGuurroo 
SSããoo ...
DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass
DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo::
DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa mmééddiiccaa
DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss
DDiirreeiittoo aa sseerr ffeelliizz
DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo
DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass 
MMAATTEERRIIAALL DDEE AAPPOOIIOO 
• BBrroocchhuurraa ddooss DDiirreeiittooss dda...
SINTESIS DDOO CCOONNTTEEUUDDOO DDAASS PPAALLEESSTTRRAASS 
DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo:: 
• CCaassaa, vveessttuuaa...
DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo:: 
• DDoo ppaaggaammeennttoo ddaa mmaattrrííccuullaa ddaa eessccoollaa 
• DDaa ccoommpp...
Programa ddaa CCoommiissssããoo ddee JJeePP ppaarraa EEssccoollaass,, 
tteeaattrroo ee ppaalleessttrraa ssoobbrree OOss DDi...
COMISSÃO DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA EE PPAAZZ 
NNAASS NNOOSSSSAASS PPAARRÓÓQQUUIIAASS 
PP.. GGeerraallddoo GGuuaajjaarrddoo 
rree...
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Direitos das criancas
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Direitos das criancas

145 visualizações

Publicada em

Direitos das crianças

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Direitos das criancas

 1. 1. CCoommiissssããoo ddee JJuussttiiççaa ee PPaazz NNaass PPaarrooqquuiiaass:: SSaannttoo AAnnttóónniioo,, GGuurroo SSããoo CCaarrllooss LLwwaannggaa,, TTaammbbaarraa AAggoossttoo ddee 22001111
 2. 2. DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass
 3. 3. DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo::
 4. 4. DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa mmééddiiccaa
 5. 5. DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss
 6. 6. DDiirreeiittoo aa sseerr ffeelliizz
 7. 7. DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo
 8. 8. DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaannççaass MMAATTEERRIIAALL DDEE AAPPOOIIOO • BBrroocchhuurraa ddooss DDiirreeiittooss ddaa CCrriiaannccaa ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) • 22aa.. BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: AA ffiilliiaaççããoo ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddaa DDiioocceessee ddee CChhiimmooiioo)) • BBrroocchhuurraa ddaa LLeeii ddee ffaammíílliiaa:: LLeeii NNoo.. 1100//22000044 ddee 2255 ddee AAggoossttoo ((ddaa CCoommiissssããoo JJeePP ddoo CCeennttrroo DDoomm SSeebbaassttiiããoo,, BBeeiirraa))
 9. 9. SINTESIS DDOO CCOONNTTEEUUDDOO DDAASS PPAALLEESSTTRRAASS DDiirreeiittoo aa PPrrootteeccççããoo:: • CCaassaa, vveessttuuaarriioo.. • SSeerr aammaaddoo ee rreessppeeiittaaddoo.. DDiirreeiittoo aaooss AAlliimmeennttooss:: • UUmmaa aalliimmeennttaaççããoo bbaallaanncceeaaddaa qquuee aajjuuddee aaoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo iinntteerrggaall ddaa ppeessssooaa.. DDiirreeiittoo aa AAssssiissttêênncciiaa:: SSaaúúddee • DDee sseerr lleevvaaddoo aaoo HHoossppiittaall • RReecceebbeerr mmeeddiiccaammeennttoo • SSeerr aatteennddiiddoo ppeelloo DDoouuttoorr..
 10. 10. DDiirreeiittoo aa EEdduuccaaççããoo:: • DDoo ppaaggaammeennttoo ddaa mmaattrrííccuullaa ddaa eessccoollaa • DDaa ccoommpprraa ddee mmaatteerriiaall eessccoollaarr • DDaa ccoommpprraa ddee ffaarrddaammeennttoo DDiirreeiittoo ddee sseerr RReeggiissttrraaddoo • IInnmmeeddiiaannttaammeennttee aa ppóóss oo nnaacciimmeennttoo DDiirreeiittoo aa ppoossuuiirr uumm NNoommee pprroopprriioo ee uussaarr ooss AAppeelliiddooss ddooss ppaaiiss, qquuee iiddeennttiiffiiccaamm aa ffaammiilliiaa..
 11. 11. Programa ddaa CCoommiissssããoo ddee JJeePP ppaarraa EEssccoollaass,, tteeaattrroo ee ppaalleessttrraa ssoobbrree OOss DDiirreeiittooss ddaass CCrriiaaççaass • EEPPCC 1122 ddee OOuuttuubbrroo,, GGuurroo 1166 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPP11,, CCaattooee 1177 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPPCC,, SSaannggaa 2233 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss.. • EEPP11,, MMuupphhaa 2244 ddee AAggoossttoo ddee 22001111 aa ppaarrttiirr ddaass 99::0000 hhrrss..
 12. 12. COMISSÃO DDEE JJUUSSTTIIÇÇAA EE PPAAZZ NNAASS NNOOSSSSAASS PPAARRÓÓQQUUIIAASS PP.. GGeerraallddoo GGuuaajjaarrddoo rreessppoonnssaavveell ddaa ccoommiissssããoo ppaarrooqquuiiaall UUmm eeqquuiippaa ddee jjoovveennss nnaa ccoommiissssããoo CClleemmeennttiinnaa NNeevveess,, ccoooorrddeennaaddoorraa LLuuiissaa JJuulliioo GGeerrmmaannoo JJuulliioo JJaaiimmiittoo PPiirreess JJaacciinnttoo GGoonnzzaallvveess,, AAnnttóónniioo MMooaannaallaavvuu SSaalleemmaa BBaassiilliioo JJuuvveenncciioo RReennddiiççããoo NNeellssoonn MMaaffuuttaa

×