ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Alexandra Gerakini
Alexandra Gerakiniteacher at 6th secondary school em 6th secondary school of Kavala

ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α

 Σχηματισμός Παθητικού Μέλλοντα

 Ο Παθητικός Μέλλοντας α σχηματίζεται με το ρηματικό θέμα + το πρόσφυμα -

 θη- + τις καταλήξεις του μέσου Μέλλοντα :

   Παραδείγματα:

      παιδεύομαι: παιδευθήσομαι

      λύομαι: λυθήσομαι

      τοξεύομαι: τοξευθήσομαι ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α

                   παιδευθήσομαι

      Οριστική             Ευκτική         Απαρέμφατο

 παιδευθήσομαι         παιδευθησοίμην

                                παιδευθήσεσθαι
 παιδευθήσῃ          παιδευθήσοιο

 παιδευθήσεται         παιδευθήσοιτο          Μετοχή

 παιδευθησόμεθα        παιδευθησοίμεθα         παιδευθησόμενος

 παιδευθήσεσθε         παιδευθήσοισθε         παιδευθησομένη

 παιδευθήσονται        παιδευθήσοιντο         παιδευθησόμενον Αφωνόληκτα ρήματα

Τα ρήματα με χαρακτήρα ένα άφωνο σύμφωνο, δηλαδή ένα ουρανικό(κ,γ,χ) π.χ.

λέγομαι ή ένα χειλικό(π,β,φ) π.χ καλύπτομαι ή ένα οδοντικό (τ,δ,θ) π.χ.

ψεύδομαι , σχηματίζουν παθητικό Μέλλοντα α με όμοιο τρόπο με τον παθητικό

μέλλοντα των φωνηεντόληκτων ρημάτων.

   Όμως πραγματοποιούνται ορισμένες μεταβολές.
   Προσοχή!! Μεταβολές!!                     1
α) Χειλικά (π,β,πτ     φ)

 β) Ουρανικά( κ,γ,ττ,σσ        χ)

 γ)Οδοντικά( τ,δ,θ,ζ       σ)

 Αφωνόληκτα ρήματα

 Παραδείγματα σχηματισμού Παθητικού Μέλλοντα α

     ἂγομαι       ἀχθήσομαι

     καλύπτομαι     καλυφθήσομαι

     κομίζομαι      κομισθήσομαι

Το –σ- βέβαια, προστίθεται και σε κάποια ρήματα που δεν είναι οδοντικόληκτα,

π.χ: ἀκούομαι       ἀκουσθήσομαι, κελεύομαι      κελευσθήσομαι,

θραύομαι         θραυσθήσομαιΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α

Ο Παθητικός Αόριστος α σχηματίζεται με αύξηση + το ρηματικό θέμα +το

πρόσφυμα -θη- +τις καταλήξεις του Παθητικού Αορίστου.

   Παραδείγματα

     παιδεύομαι: ἐπαιδεύθην

     λύομαι: ἐλύθην

     τοξεύομαι: ἐτοξεύθην

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στα αφωνόληκτα ρήματα κατά το

σχηματισμό του Παθητικού Μέλλοντα α ισχύουν και για τον Παθητικό Αόριστο

α.

 Αφωνόληκτα ρήματα

 Παραδείγματα σχηματισμού Παθητικού       Αορίστου α

     τάττομαι      ἐτάχθην

     τρέπομαι      ἐτρέφθην

     ψεύδομαι      ἐψεύσθην
                      2
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α

                        ἐπαιδεύθην

   Οριστική         Υποτακτική       Ευκτική      Προστακτική     Απαρέμφατο

ἐπαιδεύθην       παιδευθῶ        παιδευθείην                 παιδευθῆναι

ἐπαιδεύθης       παιδευθῇς        παιδευθείης      παιδεύθητι

ἐπαιδεύθη       παιδευθῇ        παιδευθείη      παιδευθήτω       Μετοχή

ἐπαιδεύθημεν      παιδευθῶμεν       παιδευθείημεν                παιδευθείς

                        παιδευθεῖμεν

ἐπαιδεύθητε      παιδευθῆτε       παιδευθείητε     παιδεύθητε       παιδευθεῖσα

                        παιδευθεῖτε

ἐπαιδεύθησαν      παιδευθῶσι(ν)      παιδευθείησαν     παιδευθέντων      παιδευθέν

                        παιδευθεῖεν      παιδευθήτωσαν       Το –σ- βέβαια προστίθεται και σε κάποια ρήματα που δεν είναι οδοντικόληκτα,

       π.χ. ἀκούομαι      ἠκούσθην, θραύομαι      ἐθραύσθην, κελεύομαι

       ἐκελεύσθην

       ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β

           Κάποια αρχαιοελληνικά ρήματα σχηματίζουν παθητικό μέλλοντα που

           δεν έχει πρόσφυμα -θη- αλλά -η-, κλίνεται όπως ο παθητικός μέλλοντας

           α και λέγεται παθητικός μέλλοντας β.

           Επίσης εμφανίζουν παθητικό αόριστο που δεν έχει πρόσφυμα -θη- ή -

           θε- αλλά -η- ή -ε-, κλίνεται όπως ο παθητικός αόριστος α, με

           διαφορετική κατάληξη στο β ενικό προστακτικής, δηλαδή -θι- αντί -τι-

           (π.χ γράφηθι αντί γράφητι) και λέγεται παθητικός αόριστος β.
                           3
Παραδείγματα

Παθητικός Μέλλοντας β

    ἐκπλήττομαι: ἐκπλαγήσομαι

    τρέπομαι: τραπήσομαι

    βλάπτομαι: βλαβήσομαι

    ἀλλάττομαι: ἀλλαγήσομαι

Παθητικός Αόριστος β

    γράφομαι: ἐγράφην

    ἀλλάττομαι: ἠλλάγην

    φαίνομαι: ἐφάνην

    ἐκπλήττομαι: ἐξεπλάγηνΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

    Σε ρήματα παθητικής διάθεσης το υποκείμενο δε δηλώνει αυτόν που

    ενήργησε αλλά αυτόν που δέχθηκε μία ενέργεια από κάποιον άλλο. Ο

    όρος που φανερώνει τον υπεύθυνο για το πάθημα του υποκειμένου

    είναι το ποιητικό αίτιο.

    Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται ως ποιητικό αίτιο ό,τι είναι

    ουσιαστικό αλλά και όποιο μέρος του λόγου λειτουργεί ως ουσιαστικό.

    Η πιο συνηθισμένη μορφή ποιητικού αιτίου είναι η εμπρόθετη γενική με

    την πρόθεση ὑπό δηλαδή: ὑπό+γενική αλλά υπάρχουν και άλλες

    μορφές ποιητικού αιτίου όπως η απρόθετη δοτική και οι προθέσεις ἀπό,

    ἐκ, παρά, προς+γενική.    Παραδείγματα ποιητικού αιτίου

    Κέφαλος ἐπείσθη ὑπό Περικλέους.

    Ἐγκαταλαμβάνεται ὑπό τοῦ πυρός.

    Ἐπράχθη οὐδέν ἀπ’αυτῶν.

    Τὰ δῶρα πέμπεται παρὰ του βασιλεύοντος.

    Πάντα ἡμῖν πεποίηται.                    4
Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοι.

    Εἰρήσεται αὐτοῖς τἀληθές.Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

Μεταβολές

    Το ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό.

    Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο στο

    παθητικό ρήμα.

    Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο στο

    παθητικό ρήμα.

    Στα δίπτωτα ρήματα το άμεσο αντικείμενο γίνεται υποκείμενο του

    ρήματος και το έμμεσο αντικείμενο γίνεται αντικείμενο του ρήματος.

    Το κατηγορούμενο αντικειμένου γίνεται κατηγορούμενο υποκειμένου.

Παράδειγμα

Ὁ πατήρ ἒπεμψε τόν παῖδα.      Ὁ παῖς ἐπέμφθη ὑπό τοῦ πατρός.

Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική

Μεταβολές

    Το ρήμα από παθητικό γίνεται ενεργητικό.

    Το ποιητικό αίτιο του παθητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο στο

    ενεργητικό ρήμα.

    Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο στο

    ενεργητικό ρήμα.

Παράδειγμα

 Πάντα ἡμῖν πεποίηται     Ἡμεῖς πεποιήκαμεν πάντα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 ΑΣΚΗΣΗ 1


 Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο

 του παθητικού ρήματος που βρίσκεται στην παρένθεση:

  1. Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ …………………………(σώζομαι, Παθ. Μέλλοντας)


                   5
2. Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν …………………………….(σώζομαι,
   Παθ.Αόριστος)
  3. Οὐ ……………………..σύ τοῖς τούτων λόγοις (πείθομαι,Παθ.
   Μέλλοντας)
  4. ………………………οἱ ἀδικοῦντες. (κολάζομαι, Παθ. Μέλλοντας)
  5. Ἡμεῖς ὑπό τῶν διδασκάλων ……………………(παιδεύομαι, Παθ.
   Αόριστος).
  6. Ἐβούλετο………………………..(πείθομαι, απαρ. Παθ. Αορ.) τοῖς
   φρονίμως κρίνουσιν.
  7. …………………………….(πορεύομαι, Προστ. Παθ. Αορ) οὖν, παῖδες,
   πρός τήν μητέρα καί ταῦτα ἀγγείλατε αὐτή.
  8. Ἢλπιζον………………………….(κηρύττομαι, απαρ. Παθ. Μελλ.) πάντα
   ταῦτα τοῖς Κύρου στρατιώταις.
  9. Ἐάν ὑφ’ ἡμῶν τοῦτο …………………………..(πράττομαι, υποτ. Παθ.
   Αορ.) οὐδείς τῶν θεῶν ἒσται εὐμενής.
  10. Ὁ δέ Ἰησοῦς………………………..(αποκρίνομαι, μετ. Παθ. Αορ.) τῷ
   Πιλάτῳ λέγει αὐτῷ.
ΑΣΚΗΣΗ 2
Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

 Ενεστώτας   Παρατατικός   Αόριστος   Παθ.Μέλλοντας   Παθ.Αόριστος

Διώκεσθε

Πείθομαι

Κελευόμεθα

Καλύπτεσθε
ΑΣΚΗΣΗ 3

Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη στα επόμενα

παραδείγματα:


                   6
1. Οἱ φρουροί τήν πόλιν ἒσωσαν.
……………………………………………………………………………………

2. Ὁ βασιλεύς κελεύει τούς Ἓλληνας.
………………………………………………………………………………………

3. Οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τάς ψυχάς τῶν συμμάχων.
………………………………………………………………………………………

4. Οἱ Πλαταιεῖς τούς τριακοσίους Θηβαίους ἐφόνευσαν.
………………………………………………………………………………………

5. Κῦρος τούς τοξότας ἒταξε παρά τῷ ποταμῷ.
………………………………………………………………………………………

6. Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τόν Κῦρον.

……………………………………………………………………………………..

7. Ὑμεῖς ἐβοηθήσατε τοῖς φίλοις.

………………………………………………………………………………………

8. Οἱ Ἓλληνες ἒπεμψαν κήρυκας.

………………………………………………………………………………………

9. Ὁ δῆμος τοὺς τυράννους μισεῖ.

………………………………………………………………………………………

10. Ξενοφῶν τοῦτο προσέταξε.

………………………………………………………………………………………

11. Οἱ Καλλιμάχου λόγοι ὑμᾶς πείθουσι.

………………………………………………………………………………………
                  7

Recomendados

Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις por
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςΗ Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
138.3K visualizações4 slides
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης por
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςAntonis Stergiou
175.8K visualizações19 slides
αόριστος β΄πίνακας por
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςcgialopsos
88K visualizações1 slide
ανώμαλα παραθετικά αρχαία por
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαΑ Χ
163.3K visualizações1 slide
αρχικοι χρονοι por
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιGeorgia Sofi
180.1K visualizações2 slides
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου por
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουΑ Χ
83.5K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ por
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣAnna Boukouvala
25.8K visualizações15 slides
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις por
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
43.9K visualizações2 slides
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ por
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣGeorgia Sofi
80.8K visualizações1 slide
ρήμα γίγνομαι por
ρήμα γίγνομαιρήμα γίγνομαι
ρήμα γίγνομαιThanos Stavropoulos
66.9K visualizações1 slide
Ερωτόκριτος por
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςStella Stath
41.3K visualizações31 slides
α' β΄ κλιση ουσιαστικων por
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικωνEleni Kots
28.2K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ por Anna Boukouvala
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Anna Boukouvala25.8K visualizações
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις por Georgia Dimitropoulou
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Georgia Dimitropoulou43.9K visualizações
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ por Georgia Sofi
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
Georgia Sofi80.8K visualizações
ρήμα γίγνομαι por Thanos Stavropoulos
ρήμα γίγνομαιρήμα γίγνομαι
ρήμα γίγνομαι
Thanos Stavropoulos66.9K visualizações
Ερωτόκριτος por Stella Stath
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
Stella Stath41.3K visualizações
α' β΄ κλιση ουσιαστικων por Eleni Kots
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
Eleni Kots28.2K visualizações
Σταυροφορίες Β' Λυκείου por Maria Marselou
Σταυροφορίες Β' ΛυκείουΣταυροφορίες Β' Λυκείου
Σταυροφορίες Β' Λυκείου
Maria Marselou19.5K visualizações
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ por mono030156
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
mono030156308.8K visualizações
σχηματα λογου por Georgia Sofi
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογου
Georgia Sofi21.7K visualizações
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ por Nasia Fatsi
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Nasia Fatsi38.6K visualizações
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ por Αγγελα Μπουρτζακη
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
Αγγελα Μπουρτζακη57.1K visualizações
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) por Kats961
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96177.4K visualizações
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5 por Alexandra Gerakini
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Alexandra Gerakini56.1K visualizações
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ por Alexadro Del Mel
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Β΄ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Alexadro Del Mel112.6K visualizações
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία por Georgia Dimitropoulou
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαEλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Georgia Dimitropoulou41.7K visualizações
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά por mvourtsian
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία ΕλληνικάΜετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά
Μετοχές, είδη μετοχών Αρχαία Ελληνικά
mvourtsian2.8K visualizações
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα por vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμαΝεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
vserdaki273.7K visualizações
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por ssuserf86bc9
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ssuserf86bc95.6K visualizações

Destaque

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β por
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β Αγγελα Μπουρτζακη
3.6K visualizações1 slide
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ por
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙGeorgia Sofi
16.1K visualizações3 slides
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια por
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαEleni Kots
19.9K visualizações5 slides
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής por
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΠαθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
18.7K visualizações2 slides
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής por
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΜέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
5.9K visualizações2 slides
Λύομαι-παθητική φωνή por
Λύομαι-παθητική φωνήΛύομαι-παθητική φωνή
Λύομαι-παθητική φωνήOlga Paizi
37.3K visualizações2 slides

Destaque(6)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ por Georgia Sofi
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Georgia Sofi16.1K visualizações
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια por Eleni Kots
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωριαπαθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
παθητικοι χρονοι α΄ β΄-θεωρια
Eleni Kots19.9K visualizações
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής por Georgia Dimitropoulou
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΠαθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Georgia Dimitropoulou18.7K visualizações
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής por Georgia Dimitropoulou
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΜέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Georgia Dimitropoulou5.9K visualizações
Λύομαι-παθητική φωνή por Olga Paizi
Λύομαι-παθητική φωνήΛύομαι-παθητική φωνή
Λύομαι-παθητική φωνή
Olga Paizi37.3K visualizações

Similar a ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωρια por
ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωριαρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωρια
ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωριαEleni Kots
22.6K visualizações10 slides
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α... por
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...mvourtsian
4.3K visualizações4 slides
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docx por
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docxαπαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docx
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docxssuser58b4591
7 visualizações9 slides
Lathi sti xrisi tis glosas por
Lathi sti xrisi tis glosasLathi sti xrisi tis glosas
Lathi sti xrisi tis glosasΕιρήνη Κονταρίδου
415 visualizações15 slides
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωρια por
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωριαρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωρια
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωριαEleni Kots
14.9K visualizações9 slides
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄ por
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄Χρήστος Χαρμπής
22.9K visualizações111 slides

Similar a ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ(20)

ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωρια por Eleni Kots
ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωριαρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωρια
ρηματα εἶμι, φημί, οἶδα θεωρια
Eleni Kots22.6K visualizações
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α... por mvourtsian
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
mvourtsian4.3K visualizações
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docx por ssuser58b4591
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docxαπαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docx
απαρέμφατο_θεωρία και ασκήσεις.docx
ssuser58b45917 visualizações
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωρια por Eleni Kots
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωριαρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωρια
ρηματα επίσταμαι, δύναμαι, μέμνημαι, κειμαι, κάθημαι θεωρια
Eleni Kots14.9K visualizações
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 4ης Ενότητας ΄΄Eμένα με νοιάζει...΄΄
Χρήστος Χαρμπής22.9K visualizações
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.docx por ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.docxΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.docx
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.docx
επιρρηματικη κατηγορηματικη Metoxh por Evi Kousidou
επιρρηματικη κατηγορηματικη Metoxhεπιρρηματικη κατηγορηματικη Metoxh
επιρρηματικη κατηγορηματικη Metoxh
Evi Kousidou1.6K visualizações
Οι Εγκλίσεις του ρήματος por Christos Skarkos
Οι Εγκλίσεις του ρήματοςΟι Εγκλίσεις του ρήματος
Οι Εγκλίσεις του ρήματος
Christos Skarkos402 visualizações
οριστική Ε.Φ. βαρυτόνων ρημάτων por zazagina
οριστική Ε.Φ. βαρυτόνων ρημάτωνοριστική Ε.Φ. βαρυτόνων ρημάτων
οριστική Ε.Φ. βαρυτόνων ρημάτων
zazagina10.1K visualizações
ρήματα σε μι φωνηεντοληκτα por ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΧ
ρήματα σε μι φωνηεντοληκταρήματα σε μι φωνηεντοληκτα
ρήματα σε μι φωνηεντοληκτα
ΜΙΧΑΗΛ ΚΤΧ1.4K visualizações
όμοιοι και ομόηχοι τύποι por zazagina
όμοιοι και ομόηχοι τύποιόμοιοι και ομόηχοι τύποι
όμοιοι και ομόηχοι τύποι
zazagina1.7K visualizações
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΌΛΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) por Eleni Kots
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΌΛΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΌΛΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΌΛΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)
Eleni Kots13.7K visualizações
επιθετικη μετοχη por Eleni Kots
επιθετικη μετοχηεπιθετικη μετοχη
επιθετικη μετοχη
Eleni Kots3.9K visualizações
5.μετοχες τα παντα! por Eleni Kots
5.μετοχες τα παντα!5.μετοχες τα παντα!
5.μετοχες τα παντα!
Eleni Kots1K visualizações
επαναληπτικεσ ασκησεισ αρχαιων ελληνικων α por arischatzis
επαναληπτικεσ ασκησεισ αρχαιων ελληνικων αεπαναληπτικεσ ασκησεισ αρχαιων ελληνικων α
επαναληπτικεσ ασκησεισ αρχαιων ελληνικων α
arischatzis5.1K visualizações
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ por anny1976
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
anny19769.2K visualizações
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ por anny1976
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
anny19763.3K visualizações
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις) por mvourtsian
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
Αναδιπλασιασμός- Παρακείμενος –Υπερσυντέλικος (θεωρία-ασκήσεις)
mvourtsian790 visualizações
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επανάληψη 13ης ενότητας ΄΄ Κατασκευές ΄΄
Χρήστος Χαρμπής31.8K visualizações

Mais de Alexandra Gerakini

Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909) por
Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)
Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)Alexandra Gerakini
523 visualizações26 slides
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα por
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του ΌθωναΑπό την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του ΌθωναAlexandra Gerakini
176 visualizações15 slides
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές) por
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)Alexandra Gerakini
1.9K visualizações65 slides
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18 por
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18Alexandra Gerakini
158 visualizações25 slides
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ... por
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...Alexandra Gerakini
2.4K visualizações22 slides
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ por
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗAlexandra Gerakini
630 visualizações34 slides

Mais de Alexandra Gerakini(20)

Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909) por Alexandra Gerakini
Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)
Από την έξωση του Όθωνα(1862) έως το κίνημα στο Γουδί(1909)
Alexandra Gerakini523 visualizações
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα por Alexandra Gerakini
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του ΌθωναΑπό την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα
Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα
Alexandra Gerakini176 visualizações
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές) por Alexandra Gerakini
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)
Ανεστραμμένη τάξη(Θεωρία και εφαρμογές)
Alexandra Gerakini1.9K visualizações
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18 por Alexandra Gerakini
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18
Aπό την άφιξη του Όθωνα-Ενότητα 18
Alexandra Gerakini158 visualizações
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ... por Alexandra Gerakini
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...
Ο Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤ...
Alexandra Gerakini2.4K visualizações
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ por Alexandra Gerakini
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Alexandra Gerakini630 visualizações
Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη por Alexandra Gerakini
Ελληνική Επανάσταση και ΕυρώπηΕλληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη
Alexandra Gerakini2.5K visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ por Alexandra Gerakini
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ
Alexandra Gerakini337 visualizações
Η ίδρυση της φιλικής εταιρείας και η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες por Alexandra Gerakini
Η ίδρυση της φιλικής εταιρείας και η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίεςΗ ίδρυση της φιλικής εταιρείας και η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
Η ίδρυση της φιλικής εταιρείας και η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
Alexandra Gerakini2.8K visualizações
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. por Alexandra Gerakini
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Alexandra Gerakini2.8K visualizações
ΘΟΥΡΙΟΣ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ por Alexandra Gerakini
ΘΟΥΡΙΟΣ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΟΥΡΙΟΣ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΟΥΡΙΟΣ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Alexandra Gerakini3K visualizações
Η Γαλλική Επανάσταση por Alexandra Gerakini
Η Γαλλική Επανάσταση Η Γαλλική Επανάσταση
Η Γαλλική Επανάσταση
Alexandra Gerakini3.2K visualizações
Αμερικανική Επανάσταση por Alexandra Gerakini
Αμερικανική ΕπανάστασηΑμερικανική Επανάσταση
Αμερικανική Επανάσταση
Alexandra Gerakini3K visualizações
Διαφωτισμός_Εξελίξεις Ευρώπη_Φύλλο εργασιας 1 por Alexandra Gerakini
Διαφωτισμός_Εξελίξεις Ευρώπη_Φύλλο εργασιας 1Διαφωτισμός_Εξελίξεις Ευρώπη_Φύλλο εργασιας 1
Διαφωτισμός_Εξελίξεις Ευρώπη_Φύλλο εργασιας 1
Alexandra Gerakini558 visualizações
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1) por Alexandra Gerakini
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Alexandra Gerakini6.9K visualizações
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ por Alexandra Gerakini
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Alexandra Gerakini1.7K visualizações
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 por Alexandra Gerakini
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Alexandra Gerakini8.8K visualizações
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ por Alexandra Gerakini
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Alexandra Gerakini8.2K visualizações
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8 por Alexandra Gerakini
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8
Alexandra Gerakini4.7K visualizações
Mου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ; por Alexandra Gerakini
Mου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ;Mου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ;
Mου μαθαίνετε να χαμογελάω, σας παρακαλώ;
Alexandra Gerakini808 visualizações

Último

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ por
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣssuser43d27b
50 visualizações18 slides
Έγκυρη ενημέρωση por
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
16 visualizações10 slides
SOLAR_TOYS.pptx por
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptxssuser668519
15 visualizações3 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
30 visualizações22 slides
ATT00004.pdf por
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
92 visualizações3 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 visualizações2 slides

Último(20)

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ por ssuser43d27b
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b50 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 visualizações
SOLAR_TOYS.pptx por ssuser668519
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851915 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd92 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki8 visualizações
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki9 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas9 visualizações
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ. por ssuser43d27b
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b25 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 visualizações
Dikaiomata_2023.pptx por 41dimperisteriou
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou236 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ por ssuser43d27b
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b33 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx por Krokus kokkus
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus58 visualizações
Επιχειρηματολογία por Dimitra Mylonaki
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki28 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou7 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 19 visualizações
τεχ22 23.pptx por Ilias Pappas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 visualizações

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 • 1. ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α Σχηματισμός Παθητικού Μέλλοντα Ο Παθητικός Μέλλοντας α σχηματίζεται με το ρηματικό θέμα + το πρόσφυμα - θη- + τις καταλήξεις του μέσου Μέλλοντα : Παραδείγματα: παιδεύομαι: παιδευθήσομαι λύομαι: λυθήσομαι τοξεύομαι: τοξευθήσομαι ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α παιδευθήσομαι Οριστική Ευκτική Απαρέμφατο παιδευθήσομαι παιδευθησοίμην παιδευθήσεσθαι παιδευθήσῃ παιδευθήσοιο παιδευθήσεται παιδευθήσοιτο Μετοχή παιδευθησόμεθα παιδευθησοίμεθα παιδευθησόμενος παιδευθήσεσθε παιδευθήσοισθε παιδευθησομένη παιδευθήσονται παιδευθήσοιντο παιδευθησόμενον Αφωνόληκτα ρήματα Τα ρήματα με χαρακτήρα ένα άφωνο σύμφωνο, δηλαδή ένα ουρανικό(κ,γ,χ) π.χ. λέγομαι ή ένα χειλικό(π,β,φ) π.χ καλύπτομαι ή ένα οδοντικό (τ,δ,θ) π.χ. ψεύδομαι , σχηματίζουν παθητικό Μέλλοντα α με όμοιο τρόπο με τον παθητικό μέλλοντα των φωνηεντόληκτων ρημάτων. Όμως πραγματοποιούνται ορισμένες μεταβολές. Προσοχή!! Μεταβολές!! 1
 • 2. α) Χειλικά (π,β,πτ φ) β) Ουρανικά( κ,γ,ττ,σσ χ) γ)Οδοντικά( τ,δ,θ,ζ σ) Αφωνόληκτα ρήματα Παραδείγματα σχηματισμού Παθητικού Μέλλοντα α ἂγομαι ἀχθήσομαι καλύπτομαι καλυφθήσομαι κομίζομαι κομισθήσομαι Το –σ- βέβαια, προστίθεται και σε κάποια ρήματα που δεν είναι οδοντικόληκτα, π.χ: ἀκούομαι ἀκουσθήσομαι, κελεύομαι κελευσθήσομαι, θραύομαι θραυσθήσομαι ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α Ο Παθητικός Αόριστος α σχηματίζεται με αύξηση + το ρηματικό θέμα +το πρόσφυμα -θη- +τις καταλήξεις του Παθητικού Αορίστου. Παραδείγματα παιδεύομαι: ἐπαιδεύθην λύομαι: ἐλύθην τοξεύομαι: ἐτοξεύθην Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στα αφωνόληκτα ρήματα κατά το σχηματισμό του Παθητικού Μέλλοντα α ισχύουν και για τον Παθητικό Αόριστο α. Αφωνόληκτα ρήματα Παραδείγματα σχηματισμού Παθητικού Αορίστου α τάττομαι ἐτάχθην τρέπομαι ἐτρέφθην ψεύδομαι ἐψεύσθην 2
 • 3. ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α ἐπαιδεύθην Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο ἐπαιδεύθην παιδευθῶ παιδευθείην παιδευθῆναι ἐπαιδεύθης παιδευθῇς παιδευθείης παιδεύθητι ἐπαιδεύθη παιδευθῇ παιδευθείη παιδευθήτω Μετοχή ἐπαιδεύθημεν παιδευθῶμεν παιδευθείημεν παιδευθείς παιδευθεῖμεν ἐπαιδεύθητε παιδευθῆτε παιδευθείητε παιδεύθητε παιδευθεῖσα παιδευθεῖτε ἐπαιδεύθησαν παιδευθῶσι(ν) παιδευθείησαν παιδευθέντων παιδευθέν παιδευθεῖεν παιδευθήτωσαν Το –σ- βέβαια προστίθεται και σε κάποια ρήματα που δεν είναι οδοντικόληκτα, π.χ. ἀκούομαι ἠκούσθην, θραύομαι ἐθραύσθην, κελεύομαι ἐκελεύσθην ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β Κάποια αρχαιοελληνικά ρήματα σχηματίζουν παθητικό μέλλοντα που δεν έχει πρόσφυμα -θη- αλλά -η-, κλίνεται όπως ο παθητικός μέλλοντας α και λέγεται παθητικός μέλλοντας β. Επίσης εμφανίζουν παθητικό αόριστο που δεν έχει πρόσφυμα -θη- ή - θε- αλλά -η- ή -ε-, κλίνεται όπως ο παθητικός αόριστος α, με διαφορετική κατάληξη στο β ενικό προστακτικής, δηλαδή -θι- αντί -τι- (π.χ γράφηθι αντί γράφητι) και λέγεται παθητικός αόριστος β. 3
 • 4. Παραδείγματα Παθητικός Μέλλοντας β ἐκπλήττομαι: ἐκπλαγήσομαι τρέπομαι: τραπήσομαι βλάπτομαι: βλαβήσομαι ἀλλάττομαι: ἀλλαγήσομαι Παθητικός Αόριστος β γράφομαι: ἐγράφην ἀλλάττομαι: ἠλλάγην φαίνομαι: ἐφάνην ἐκπλήττομαι: ἐξεπλάγην ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Σε ρήματα παθητικής διάθεσης το υποκείμενο δε δηλώνει αυτόν που ενήργησε αλλά αυτόν που δέχθηκε μία ενέργεια από κάποιον άλλο. Ο όρος που φανερώνει τον υπεύθυνο για το πάθημα του υποκειμένου είναι το ποιητικό αίτιο. Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται ως ποιητικό αίτιο ό,τι είναι ουσιαστικό αλλά και όποιο μέρος του λόγου λειτουργεί ως ουσιαστικό. Η πιο συνηθισμένη μορφή ποιητικού αιτίου είναι η εμπρόθετη γενική με την πρόθεση ὑπό δηλαδή: ὑπό+γενική αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές ποιητικού αιτίου όπως η απρόθετη δοτική και οι προθέσεις ἀπό, ἐκ, παρά, προς+γενική. Παραδείγματα ποιητικού αιτίου Κέφαλος ἐπείσθη ὑπό Περικλέους. Ἐγκαταλαμβάνεται ὑπό τοῦ πυρός. Ἐπράχθη οὐδέν ἀπ’αυτῶν. Τὰ δῶρα πέμπεται παρὰ του βασιλεύοντος. Πάντα ἡμῖν πεποίηται. 4
 • 5. Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοι. Εἰρήσεται αὐτοῖς τἀληθές. Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική Μεταβολές Το ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό. Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο στο παθητικό ρήμα. Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο στο παθητικό ρήμα. Στα δίπτωτα ρήματα το άμεσο αντικείμενο γίνεται υποκείμενο του ρήματος και το έμμεσο αντικείμενο γίνεται αντικείμενο του ρήματος. Το κατηγορούμενο αντικειμένου γίνεται κατηγορούμενο υποκειμένου. Παράδειγμα Ὁ πατήρ ἒπεμψε τόν παῖδα. Ὁ παῖς ἐπέμφθη ὑπό τοῦ πατρός. Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική Μεταβολές Το ρήμα από παθητικό γίνεται ενεργητικό. Το ποιητικό αίτιο του παθητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο στο ενεργητικό ρήμα. Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο στο ενεργητικό ρήμα. Παράδειγμα Πάντα ἡμῖν πεποίηται Ἡμεῖς πεποιήκαμεν πάντα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του παθητικού ρήματος που βρίσκεται στην παρένθεση: 1. Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ …………………………(σώζομαι, Παθ. Μέλλοντας) 5
 • 6. 2. Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν …………………………….(σώζομαι, Παθ.Αόριστος) 3. Οὐ ……………………..σύ τοῖς τούτων λόγοις (πείθομαι,Παθ. Μέλλοντας) 4. ………………………οἱ ἀδικοῦντες. (κολάζομαι, Παθ. Μέλλοντας) 5. Ἡμεῖς ὑπό τῶν διδασκάλων ……………………(παιδεύομαι, Παθ. Αόριστος). 6. Ἐβούλετο………………………..(πείθομαι, απαρ. Παθ. Αορ.) τοῖς φρονίμως κρίνουσιν. 7. …………………………….(πορεύομαι, Προστ. Παθ. Αορ) οὖν, παῖδες, πρός τήν μητέρα καί ταῦτα ἀγγείλατε αὐτή. 8. Ἢλπιζον………………………….(κηρύττομαι, απαρ. Παθ. Μελλ.) πάντα ταῦτα τοῖς Κύρου στρατιώταις. 9. Ἐάν ὑφ’ ἡμῶν τοῦτο …………………………..(πράττομαι, υποτ. Παθ. Αορ.) οὐδείς τῶν θεῶν ἒσται εὐμενής. 10. Ὁ δέ Ἰησοῦς………………………..(αποκρίνομαι, μετ. Παθ. Αορ.) τῷ Πιλάτῳ λέγει αὐτῷ. ΑΣΚΗΣΗ 2 Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παθ.Μέλλοντας Παθ.Αόριστος Διώκεσθε Πείθομαι Κελευόμεθα Καλύπτεσθε ΑΣΚΗΣΗ 3 Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη στα επόμενα παραδείγματα: 6
 • 7. 1. Οἱ φρουροί τήν πόλιν ἒσωσαν. …………………………………………………………………………………… 2. Ὁ βασιλεύς κελεύει τούς Ἓλληνας. ……………………………………………………………………………………… 3. Οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τάς ψυχάς τῶν συμμάχων. ……………………………………………………………………………………… 4. Οἱ Πλαταιεῖς τούς τριακοσίους Θηβαίους ἐφόνευσαν. ……………………………………………………………………………………… 5. Κῦρος τούς τοξότας ἒταξε παρά τῷ ποταμῷ. ……………………………………………………………………………………… 6. Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τόν Κῦρον. …………………………………………………………………………………….. 7. Ὑμεῖς ἐβοηθήσατε τοῖς φίλοις. ……………………………………………………………………………………… 8. Οἱ Ἓλληνες ἒπεμψαν κήρυκας. ……………………………………………………………………………………… 9. Ὁ δῆμος τοὺς τυράννους μισεῖ. ……………………………………………………………………………………… 10. Ξενοφῶν τοῦτο προσέταξε. ……………………………………………………………………………………… 11. Οἱ Καλλιμάχου λόγοι ὑμᾶς πείθουσι. ……………………………………………………………………………………… 7