Els éssers vius més senzills 2

A
M.F.M.X
     7 Els éssers vius més senzills

      Mikel Collera, Xavier Ganau,
         Maritxell Fornell i
          Ferran Rubio

            3/4/2013
            1r ESO
1-Ferran/2-Xavier/3-Mikel/4-Mikel/5-Maritxell /6-Maritxell

   Ciències de la Naturalesa, curs 2012/2013
7. ELS ESSERS VIUS MÉS SENZILLS
1. EL REGNE DELS PROTOCTISTS

 El regne dels protoctist compren organismes unicèl·lulars i pluricèl·lulars, amb cèl·lules eucariotes, sense teixits ni organs.
 Pertanyen a aquest regne els protozous i les algues.

 ELS PROTOZOUS
 Son organsmes microscòpics amb formes i mides variades.

     Son unicèl·lulars.

     Son eteròtrofs.

     Viuen en medis aquatics.
    FLAGELATS                                 CILITS
    Es mouen per mitja de flagels.N¡hi a de vida lliure i           Es mouen per mitja de cilids.N’hi ha de vida lliure i
    son parasits. El tripanosoma causa la malaltia de la            de parasits. El parameci té dos nuclis i forma de
    son.                                    sabatilla.
     CILATS                                  ESPOROZOUS
     Es mouen per mitjà de prolongacions del citoplasma            Són immòbils perquè no tenen estructures de locomo-
     anomenades pseudòpodes. El plasmodi causa la               ció. El plasmodi causa la malària.
     malària.


1. Quin tipus de cèl·lules tenen els organismes del regne dels protoctists? Tenen organismos celulars i pluricelulars.

2. Esmenta tres estructures que els protozous utilitzen per moure’s. es desplacen per les correns de aire o aigua.
LES ALGUES
 Un grup d’éssers vius molt divers i tenen cèl·lules molt semblants.

     Poden ser unicèl·lulars o pluricèl·lulars. Les unicèl·lulars poden furmar colònies.
     Són autòtrofes Es produeixen la materia orgànica.
     Són aquatiques, tan marines com `d’aigua dolça.
                          ALGUES VERDES
                          Els pigments mes abundants son la clorofina. Poden ser unicel·lulars o pluricèl·lulars.
                          Viuen en aigues marines i continentals.
 ALGUES BRUNES
 Tenen un pigment groguenc que domina la clorofil·la. Son Marines. Solen trovar-se a
 les costes rocoses i altres viuen surant a l’aigua. Poden ser unicèl·lulars i plu-
 ricèl·lulars.
                          ALGUES VERMELLES
                          Tenen un pigment vermell a mes de la clorofil·la. Es troben en aigues tranquiles i
                          calides. Poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars.
3. Les algues tenen teixits autèntics? Per que? No, perque tenen pigments que els fa canviar el color.

4. Busca en els conceptes clau els termes zooplancton i fitoplàncton. Els zooplancton son protozous que viuen surant a la superficie de
l’aigua i els fitoplàncton son els que suren a la superficie de l’aigua.
2 EL REGNE DE LES MONERES
     Forma arrodonida                                  Forma espiral
     Forma allargada                                  Forma de coma
 Són microorganismes unicel.lulars i amb cèl.lules procariotes( sense nucli diferenciat).
 Pertanyen a aquest regne els bacteris que viuen absolutament a tot arreu i en qualse-
 vol temperatura.
 Solen viure aillats però de vegades formen colònies encara que cada un té la seva
 independencia.
L’ estructura dels bacteris  Són molt senzills perqué no tenen nucli ni la majoria d´orgànols
  cel.lulars.

     La membrana cel.lular :Regula l´entrada i la sortida de substàn-
     cies a través seu.
     La paret cel.lular bacteriana: És l´envolcall rígid que envolta la
     membrana cel.lular donant-li forma i protecció.
     La càpsula bacteriana: És una càpsula més o menys gruixuda
     envoltant la paret cel.lular. Serveix de protección i d´aillament a
     alguns bacteris que provoquen malalties.
     El citoplasma: Ocupa l´interior cel.lular. És on s´eleboren les
     substàncies perquè els bacteris facin les seves funcions vitals.
     El material genètic: O també anomenat ADN. Es troba en el
     citoplasma controlant i regulant el funcionament de la cèl.lula.
     No està envoltat per cap membrana.
     Flagels: Són prolongacions filamentoses que tenen alguns bacte-
     ris per desplaçar-se.
La nutrició dels bacteris                                       ACTIVITATS
 La majoria són eteròtrofs ( alimentació d´altres éssers vius). Segons com viuen          5. Quina és la diferencia princi-
 n´hi ha de tres grups.                                      pal que hi ha entre els organis-
                                                  mos del regne dels protoctists i
 Bacteris paràsits: Prenen el menjar d´altres éssers vius als que perjudiquen i els        el regne de les moneres?
 hi poden produir malalties. Ex. Tuberculosis, cólera.                       Els protoctists tenen cèl.lules
 Barteris sapròfits: Viuen sobre matèris orgánica , morta o en descomposició. Són         eucariotes mentre que les mo-
 descomponedors (transformen les substàncies orgàniques del sól en substàncies           neres tenen cèl.lules procariotes.
 inorgàniques).Ex. El.laboració del iogurt i formatge a partir de la llet.
 Bacteris simbionts: Viuen associats a unaltre individu i tots dos en treuen benefi-        6. Com es poden clasificar els
 ci.. Ex. Bacteris en el sistema digestiu de molts mamífers.                    bacteris segons el tipus de nutri-
                                                  ció? I segons la forma?
 També hi ha bacteris autòtrofs ( es fan les substàncies orgàniques a partir            Segons la seva nutrició poden
 d´inorgàniques). Ex. Els cianobacteris que fan la fonosíntesi.                  ser heteròtrofs (s´alimenten de
                                                  substàncies orgàniques) o autò-
                                                  trofs ( s´alimenten de substàn-
                                                  cies inorgàniques).
                                                  I segons la seva forma poden
                                                  ser: cocs, bacils, espirils o vi-
                                                  brions.

                                                  7. Què són els cianobacteris?.
                                                  Quin efecte van produir en la
                                                  composició inicial de
La reproducció i la relació dels bacteris                             l´atmosfera?.
                                                  Són bacteris autòtrofs. I van
                                                  produir oxigen a l´atmosfera ja
                                                  que consumien diòxid de carbo-
 Normalment els bacteris es reprodueixen per bipartició. Cada fill bacteri creix fins       ni .
 que es torna a dividir en dos bacteris.Aquest procés és molt ràpit i continuat.
 Els bacteris es relacionen i s´adapten a les variacions del medi on viuen. Per exemple
 alguns formen una paret gruixuda i formen espores de resistència per superar con-
 dicions desfavorables.
 Un bacteri es pot dividir cada trenta                  Les espores són formes de resistència que
 minuts, de manera que es multiplica                   permeten als bacteris suportar condicions
 molt ràpidament.                            desfavorables.
3. VIRUS

 Estan formats per:


                Càpsida         El virus te una mida molt petita, i
                           per això no es pot veure a ull nu i ne-
                           cessitem un microscopi elèctric.
                            El virus no es poden considerar es-
                           sers vius autèntics , ja que no duen a
                 Coberta externa   terme per si mateixos cap funció vital.
                            Poden infectar cèl·lules vives. Són
                           paràsits obligats.
                            Es poden reproduir infectant una
                           cèl·lula
                Àcid nucleic
8. Podem observar el virus amb un microscopi òptic? Per què? No, perque es tan petit que necessitem un microscopi elèctric.

9. Per què es considera que els virus són paràsits obligats? Perque es poden reproduir.

10. Quina es la única funció que comparteixen els virus amb la resta d’essers virus? Que están vius.
4. ELS MICROORGANISMES I EL SEU PAPER EN LA BIOSFERA
 Habiten tots els medis i tenen funcions importants en la
 biosfera .
 Hi ha dos tipus de microorganismes: beneficiosos i els perjudici-
 als. Hi ha més microorganismes beneficiosos que perjudicials.Els Beneficiosos

-descomponedors
-Plàcton
                                          Microorganisme
-Flora intestinal                                 beneficiós
-Fabricació d’aliments
-Antibiotics
          Els perjudicials

          Els microorganismes perjudi-   (Fer les activitats 11a 13)
          cials són els potógens que
          transmeten malalties a les per-  13. quina funció té la flora intestinal?
          sones i els altres essers vius  quins microorganismes la formes?
                           Prodiur vitamines i altres substànciesi esta
          amb el simple contacte.      formada per vacteris.
 Microorganismes                   14. quins microorganismesens poden
 perjudicials
                           causar malalties?
                           Els microorganismes perjudicials.

                           15. com es diuen, en general, els bacte-
                           ris que reprodueixen malalties a les
                           persones?
                           Patògens.
5. LES MALALTIES PRODUÏDES PER MICROORGANISMES

El nostre entorn és ple de microorganismes patògens, capaços de produir
malalties. Perquè aquets microorganismes pugin desenvolupar els seus efec-
tes, s’han d’introduir dins dels éssers vius.                         Principals vies d’entrada de
Les principals vies d’entrada de microorganismes són la pell a través d’una
ferida, la via respiratòria, la via digestiva o per contacte sexual.                microorganismes
La invasió d’un ésser viu duta a terme per un microorganisme patogen
s’anomena infecció, i les malalties que es produeixen, malalties infeccioses
Una vegada es troben a l’interior de l’ésser viu, els microorganismes es co-
mencen a reproduir amb una gran rapidesa i causen diversos efectes, entre
els quals destaca la febre.
Els efectes produïts per la infecció no es manifesten d’una manera immedia-
ta, sinó que normalment ha de passar un cert període de temps, de duració
variable, anomenat període d’incubació. Un cop ha passat aquest període, es
manifesten els primers símptomes de la malaltia.
Els microorganismes es transmeten d’un individu malalt a un altre de sa per
contagi. Hi ha un gran nombre de tipus de contagi diferents entre els indivi-
dus; els mes freqüents són a través d’animals, de l’aire, de la pell, de les
relacions sexuals o per la ingesta d’aigua o aliments que estan contaminats.

Algunes malalties produïdes per microorganismes

Malaltia      Microorganis-   Com es trans-   Símptomes
          me         met
Refredat      Virus       Per l’aire     Congestió na-
 Jjhj                          sal, esternuts,
                             tos i febre
Sida        Virus       Per transmissió  Debilitat gene-    14. Què és una malaltia infecciósa? Com es trans-
                   sexual i/o san-  ral, disminució    met?
                   guínia       de les defenses    Una malaltia infecciosa és la que es pot contagiar.
                                        Es transmet per diverses formes però les mes co-
Pneumònia     Bacteri      Per l’aire     Febre, tos i      munes són per Via respiratòria, via digestiva, pell i
                             infecció pulmo-    Contacte sexual
                             nar
                                        15. Què és el període d’incubació d’una malaltia?
Salmonel·losi   Bacteri      Per aliments    Febre alta, nàu-
                                        És el període de temps que passa la malaltia abans
                   conteminats    sees, vòmits i
                                        de que es produeixin els efectes
                             diarrea
Còlera       Bacteri      Per aigües con-  Nàusees, vò-      16. Quina és la via d’entrada en cadascuna de les
                   taminades     mits, dolor in-    malalties que conté la taula de damunt?
                             restinal i diarre-   Refredat—Virus Sida—Virus Pneumònia—
                             es agudes       Bacteri Salmonel·losi—Bacteri Còlera—Bacteri
                                        Malària o paludisme—Protozou
Malària o palu-  Protozou      Per la picada de Mal de cap,       Peu d’atleta—Fong microscòpic
disme                 la femella del  vòmits i febres
                   mosquit     intermitents
                   Anopheles
Peu d’atleta    Fong microscó- Per contacte    Picor i pell cli-
          pic      físic, a través de vellada que es
                 la pell      desprèn entre
                           els dits dels
                           peus
6. LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES INFECCIOSES


Algunes de les maneres de prevenir les malalties infeccioses són la higiene cor-
poral i el consum d’aliments i begudes en bon estat. Per això és imprescindible
que ens rentem regularment amb aigua i sabó, i que evitem consumir aliments
que no s’haguin manipulat amb les mesures higièniques adequades.
Actualment, la medicina disposa de diversos recursos que ens ajuden a prevenir
les infeccions o a superar-les quan ja s’han produït. Entre aquestes mesures
destaquen les vacunes i els antibiòtics.

LES VACUNES
Una vacuna és un preparat que conté microorganismes morts o afeblits d’una
malaltia determinada, que ja no tenen la capacitat de reproduir-la             Per mitjà de la vacunacció, el nostre
Les vacunes no provoquen la malaltia, però permeten que el nostre cos           organisme es prepara per combatre
“aprengui” a lluitar-hi. Són, per tant, un mètode preventiu. De manera que, si       microorganismes patòjens i, d’aquesta
més endevant estem exposats al microorganismes d’aquesta malaltia, els po-         manera, evitar desenvolupar la malal-
drem combatre sense desenvolupar la malaltia                        tia
En general, les vacunes tenen una acció protectora que dura tota la vida, tot i
que en algunes l’efecte que produeixen tan sols dura un temps determinat, i per
això s’han de tornar a administrar dosis de record

ELS ANTIBIÒTICS
Els antibiòtics són substàncies produïdes per determinats bacteris i fongs, i
també sintèticament, que permeten eliminar o impedir el creixement de micro-
organismes que causen malalties.
Els antibiòtics són, per tant, un mètode curatiu per combatre malalties en els
éssers vius.
El descobriment dels antibiòtics va significar per a la medicina un dels avenços
més importants de la historia. El primer antibiòtic que es ba produir ba ser la
penicil·lina. La va descobrir Alexander Fleming.
Els antibiòtics són substàncies que sempre requereixen una prescripció mèdica,
ja que molts tenen afectes secundaris.
Els antibiòtics no són eficaços contre les malalties produïdes pels virus. Contra
aquests microorganismes tan sols hi ha medicaments que ajuden a alleujar els
símptomes causats per la malaltia.
                                              El 1928, Fleming va observar que un
                                              fong, anomenat Penicillium, impedia
                                              d’un cultiu de bacteris, i va deduir que
                                              aquest fong devia produir una
                                              substància que inhibia el creixament
                                              bacterià
17. Per què es diu que les vacunes són un mètode preventiu i que els antibiòtics són un mètode curatiu?
Les vacunes són un mètode preventiu perquè actúen abans de que la malaltia es contagi per tot el cos i les antibiòtics actuen
cuan la malaltia ja esta formada.

18. Podríem curar un refredat amb antibiòtics? Justifica la resposta.
Si, hi han xarops especials per a curar o alleugar els mals dels afectes dels refredats.

Recomendados

Els protoctists por
Els protoctistsEls protoctists
Els protoctistsescolagirasol
19.2K visualizações10 slides
Regne protoctists por
Regne protoctistsRegne protoctists
Regne protoctistserodr34
2.2K visualizações4 slides
Regne protoctist por
Regne protoctistRegne protoctist
Regne protoctistcolobor
54.4K visualizações18 slides
Unitat nº2. els protozous por
Unitat nº2. els protozousUnitat nº2. els protozous
Unitat nº2. els protozousjusescola
2.9K visualizações10 slides
Protoctist 1 eso por
Protoctist 1 esoProtoctist 1 eso
Protoctist 1 esobsaura2
984 visualizações15 slides
Regne dels bacteris o moneres por
Regne dels bacteris o moneresRegne dels bacteris o moneres
Regne dels bacteris o moneresannacarlaferran
7.2K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Fongs - diversitat 1 eso por
Fongs - diversitat 1 esoFongs - diversitat 1 eso
Fongs - diversitat 1 esobsaura2
22K visualizações18 slides
Protozous por
ProtozousProtozous
ProtozousPilarillo
5K visualizações10 slides
Natus treball essers vius por
Natus treball essers viusNatus treball essers vius
Natus treball essers viusjordimartinezpoch5
1.4K visualizações15 slides
Els protists por
Els protistsEls protists
Els protistsJudith Mercade Sanchez
4.4K visualizações14 slides
Regne moneres por
Regne moneresRegne moneres
Regne monerescolobor
12.8K visualizações11 slides
El regne dels protists por
El regne dels protistsEl regne dels protists
El regne dels protistsaquitawin
443 visualizações4 slides

Mais procurados(20)

Fongs - diversitat 1 eso por bsaura2
Fongs - diversitat 1 esoFongs - diversitat 1 eso
Fongs - diversitat 1 eso
bsaura222K visualizações
Protozous por Pilarillo
ProtozousProtozous
Protozous
Pilarillo5K visualizações
Natus treball essers vius por jordimartinezpoch5
Natus treball essers viusNatus treball essers vius
Natus treball essers vius
jordimartinezpoch51.4K visualizações
Regne moneres por colobor
Regne moneresRegne moneres
Regne moneres
colobor12.8K visualizações
El regne dels protists por aquitawin
El regne dels protistsEl regne dels protists
El regne dels protists
aquitawin443 visualizações
Els essers vius mes senzills por alex_mascu
Els essers vius mes senzillsEls essers vius mes senzills
Els essers vius mes senzills
alex_mascu2.8K visualizações
Safa bahous 5 regnes por marksasali
Safa bahous 5 regnesSafa bahous 5 regnes
Safa bahous 5 regnes
marksasali1.6K visualizações
Els éssers vius més senzills. por alex_mascu
Els éssers vius més senzills.Els éssers vius més senzills.
Els éssers vius més senzills.
alex_mascu2.9K visualizações
Protoctists i moneres por Mprof
Protoctists i moneres Protoctists i moneres
Protoctists i moneres
Mprof5.8K visualizações
Les moneres por escolagirasol
Les moneresLes moneres
Les moneres
escolagirasol17.7K visualizações
Protoctists por Raquel Ibáñez
ProtoctistsProtoctists
Protoctists
Raquel Ibáñez1.2K visualizações
Moneres por lourdesestadella
MoneresMoneres
Moneres
lourdesestadella5.8K visualizações
Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu4.1K visualizações
Protozous,virus i bacteris por trescicles
Protozous,virus i bacterisProtozous,virus i bacteris
Protozous,virus i bacteris
trescicles2.1K visualizações
7 els éssers vius més senzills por blasman
7 els éssers vius més senzills7 els éssers vius més senzills
7 els éssers vius més senzills
blasman2.6K visualizações
Els cinc regnes animals (tot complet) por PowerYur
Els cinc regnes animals (tot complet)Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)
PowerYur8.4K visualizações
Els fongs por aquitawin
Els fongsEls fongs
Els fongs
aquitawin441 visualizações

Similar a Els éssers vius més senzills 2

Els éssers vius més senzills por
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzillsalex_mascu
1.5K visualizações13 slides
Els éssers vius més senzills por
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzillsalex_mascu
526 visualizações13 slides
Els essers vius més senzills por
Els essers vius més senzillsEls essers vius més senzills
Els essers vius més senzillsalex_mascu
2.2K visualizações8 slides
Biologia moneres por
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneresernywarrior
646 visualizações6 slides
Biologia moneres por
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneresernywarrior
756 visualizações6 slides
Els éssers vius por
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusAnna Fané
2.4K visualizações17 slides

Similar a Els éssers vius més senzills 2(20)

Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu1.5K visualizações
Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu526 visualizações
Els essers vius més senzills por alex_mascu
Els essers vius més senzillsEls essers vius més senzills
Els essers vius més senzills
alex_mascu2.2K visualizações
Biologia moneres por ernywarrior
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneres
ernywarrior646 visualizações
Biologia moneres por ernywarrior
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneres
ernywarrior756 visualizações
Els éssers vius por Anna Fané
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Anna Fané2.4K visualizações
5 regnes por dafemu
5 regnes5 regnes
5 regnes
dafemu464 visualizações
5 regnes por dafemu
5 regnes5 regnes
5 regnes
dafemu857 visualizações
Nº2organització procariota i virus por jusescola
Nº2organització procariota i virusNº2organització procariota i virus
Nº2organització procariota i virus
jusescola664 visualizações
Els éssers vius por jordirojas13
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
jordirojas132.9K visualizações
5 regnes por Nytta
5 regnes 5 regnes
5 regnes
Nytta490 visualizações
Classificació d'essers vius por Encarna Alcacer Tomas
Classificació d'essers vius Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius
Encarna Alcacer Tomas31.6K visualizações
La diversitat dels_essers_vius por txapisan
La diversitat dels_essers_viusLa diversitat dels_essers_vius
La diversitat dels_essers_vius
txapisan2.4K visualizações
Els cinc regnes por sergi3006
Els cinc regnesEls cinc regnes
Els cinc regnes
sergi3006524 visualizações
Organització cel·lular por Iris Plaza
Organització cel·lularOrganització cel·lular
Organització cel·lular
Iris Plaza1.3K visualizações
Classifiquem els éssers vius por PEPESTEL
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers vius
PEPESTEL9.1K visualizações
Els 5 regnes por mifear
Els 5 regnesEls 5 regnes
Els 5 regnes
mifear126 visualizações

Mais de alex_mascu

Voyager por
VoyagerVoyager
Voyageralex_mascu
558 visualizações7 slides
Projecte cassini por
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
260 visualizações9 slides
Mart en el dia d’avui por
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
321 visualizações8 slides
L’home a mart por
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
190 visualizações11 slides
Forats negres por
Forats negresForats negres
Forats negresalex_mascu
490 visualizações7 slides
Astronomia i astrologia xinesa por
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
183 visualizações13 slides

Mais de alex_mascu(20)

Voyager por alex_mascu
VoyagerVoyager
Voyager
alex_mascu558 visualizações
Projecte cassini por alex_mascu
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassini
alex_mascu260 visualizações
Mart en el dia d’avui por alex_mascu
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
alex_mascu321 visualizações
L’home a mart por alex_mascu
L’home a martL’home a mart
L’home a mart
alex_mascu190 visualizações
Forats negres por alex_mascu
Forats negresForats negres
Forats negres
alex_mascu490 visualizações
Astronomia i astrologia xinesa por alex_mascu
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
alex_mascu183 visualizações
Astronomia egipcia antiga por alex_mascu
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
alex_mascu224 visualizações
Tintín por alex_mascu
TintínTintín
Tintín
alex_mascu125 visualizações
Projecte apolo 11 por alex_mascu
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
alex_mascu214 visualizações
Maies inques asteques por alex_mascu
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
alex_mascu1.2K visualizações
Estació espacial nasa por alex_mascu
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
alex_mascu237 visualizações
Els ovnis (16) por alex_mascu
Els ovnis (16)Els ovnis (16)
Els ovnis (16)
alex_mascu102 visualizações
El cometa halley por alex_mascu
El cometa halleyEl cometa halley
El cometa halley
alex_mascu92 visualizações
Coets i llançadores especials por alex_mascu
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
alex_mascu298 visualizações
Astronomia grega por alex_mascu
Astronomia gregaAstronomia grega
Astronomia grega
alex_mascu226 visualizações
Nous projectes de la NASA por alex_mascu
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
alex_mascu419 visualizações
Aigua a Mart por alex_mascu
Aigua a MartAigua a Mart
Aigua a Mart
alex_mascu285 visualizações
Projectes NASA por alex_mascu
Projectes NASAProjectes NASA
Projectes NASA
alex_mascu266 visualizações
Temes astronomia por alex_mascu
Temes astronomiaTemes astronomia
Temes astronomia
alex_mascu207 visualizações
Sputnik i Laika por alex_mascu
Sputnik i LaikaSputnik i Laika
Sputnik i Laika
alex_mascu182 visualizações

Els éssers vius més senzills 2

 • 1. M.F.M.X 7 Els éssers vius més senzills Mikel Collera, Xavier Ganau, Maritxell Fornell i Ferran Rubio 3/4/2013 1r ESO 1-Ferran/2-Xavier/3-Mikel/4-Mikel/5-Maritxell /6-Maritxell Ciències de la Naturalesa, curs 2012/2013
 • 2. 7. ELS ESSERS VIUS MÉS SENZILLS 1. EL REGNE DELS PROTOCTISTS El regne dels protoctist compren organismes unicèl·lulars i pluricèl·lulars, amb cèl·lules eucariotes, sense teixits ni organs. Pertanyen a aquest regne els protozous i les algues. ELS PROTOZOUS Son organsmes microscòpics amb formes i mides variades.  Son unicèl·lulars.  Son eteròtrofs.  Viuen en medis aquatics. FLAGELATS CILITS Es mouen per mitja de flagels.N¡hi a de vida lliure i Es mouen per mitja de cilids.N’hi ha de vida lliure i son parasits. El tripanosoma causa la malaltia de la de parasits. El parameci té dos nuclis i forma de son. sabatilla. CILATS ESPOROZOUS Es mouen per mitjà de prolongacions del citoplasma Són immòbils perquè no tenen estructures de locomo- anomenades pseudòpodes. El plasmodi causa la ció. El plasmodi causa la malària. malària. 1. Quin tipus de cèl·lules tenen els organismes del regne dels protoctists? Tenen organismos celulars i pluricelulars. 2. Esmenta tres estructures que els protozous utilitzen per moure’s. es desplacen per les correns de aire o aigua.
 • 3. LES ALGUES Un grup d’éssers vius molt divers i tenen cèl·lules molt semblants.  Poden ser unicèl·lulars o pluricèl·lulars. Les unicèl·lulars poden furmar colònies.  Són autòtrofes Es produeixen la materia orgànica.  Són aquatiques, tan marines com `d’aigua dolça. ALGUES VERDES Els pigments mes abundants son la clorofina. Poden ser unicel·lulars o pluricèl·lulars. Viuen en aigues marines i continentals. ALGUES BRUNES Tenen un pigment groguenc que domina la clorofil·la. Son Marines. Solen trovar-se a les costes rocoses i altres viuen surant a l’aigua. Poden ser unicèl·lulars i plu- ricèl·lulars. ALGUES VERMELLES Tenen un pigment vermell a mes de la clorofil·la. Es troben en aigues tranquiles i calides. Poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars. 3. Les algues tenen teixits autèntics? Per que? No, perque tenen pigments que els fa canviar el color. 4. Busca en els conceptes clau els termes zooplancton i fitoplàncton. Els zooplancton son protozous que viuen surant a la superficie de l’aigua i els fitoplàncton son els que suren a la superficie de l’aigua.
 • 4. 2 EL REGNE DE LES MONERES Forma arrodonida Forma espiral Forma allargada Forma de coma Són microorganismes unicel.lulars i amb cèl.lules procariotes( sense nucli diferenciat). Pertanyen a aquest regne els bacteris que viuen absolutament a tot arreu i en qualse- vol temperatura. Solen viure aillats però de vegades formen colònies encara que cada un té la seva independencia. L’ estructura dels bacteris Són molt senzills perqué no tenen nucli ni la majoria d´orgànols cel.lulars.  La membrana cel.lular :Regula l´entrada i la sortida de substàn- cies a través seu.  La paret cel.lular bacteriana: És l´envolcall rígid que envolta la membrana cel.lular donant-li forma i protecció.  La càpsula bacteriana: És una càpsula més o menys gruixuda envoltant la paret cel.lular. Serveix de protección i d´aillament a alguns bacteris que provoquen malalties.  El citoplasma: Ocupa l´interior cel.lular. És on s´eleboren les substàncies perquè els bacteris facin les seves funcions vitals.  El material genètic: O també anomenat ADN. Es troba en el citoplasma controlant i regulant el funcionament de la cèl.lula. No està envoltat per cap membrana.  Flagels: Són prolongacions filamentoses que tenen alguns bacte- ris per desplaçar-se.
 • 5. La nutrició dels bacteris ACTIVITATS La majoria són eteròtrofs ( alimentació d´altres éssers vius). Segons com viuen 5. Quina és la diferencia princi- n´hi ha de tres grups. pal que hi ha entre els organis- mos del regne dels protoctists i Bacteris paràsits: Prenen el menjar d´altres éssers vius als que perjudiquen i els el regne de les moneres? hi poden produir malalties. Ex. Tuberculosis, cólera. Els protoctists tenen cèl.lules Barteris sapròfits: Viuen sobre matèris orgánica , morta o en descomposició. Són eucariotes mentre que les mo- descomponedors (transformen les substàncies orgàniques del sól en substàncies neres tenen cèl.lules procariotes. inorgàniques).Ex. El.laboració del iogurt i formatge a partir de la llet. Bacteris simbionts: Viuen associats a unaltre individu i tots dos en treuen benefi- 6. Com es poden clasificar els ci.. Ex. Bacteris en el sistema digestiu de molts mamífers. bacteris segons el tipus de nutri- ció? I segons la forma? També hi ha bacteris autòtrofs ( es fan les substàncies orgàniques a partir Segons la seva nutrició poden d´inorgàniques). Ex. Els cianobacteris que fan la fonosíntesi. ser heteròtrofs (s´alimenten de substàncies orgàniques) o autò- trofs ( s´alimenten de substàn- cies inorgàniques). I segons la seva forma poden ser: cocs, bacils, espirils o vi- brions. 7. Què són els cianobacteris?. Quin efecte van produir en la composició inicial de La reproducció i la relació dels bacteris l´atmosfera?. Són bacteris autòtrofs. I van produir oxigen a l´atmosfera ja que consumien diòxid de carbo- Normalment els bacteris es reprodueixen per bipartició. Cada fill bacteri creix fins ni . que es torna a dividir en dos bacteris.Aquest procés és molt ràpit i continuat. Els bacteris es relacionen i s´adapten a les variacions del medi on viuen. Per exemple alguns formen una paret gruixuda i formen espores de resistència per superar con- dicions desfavorables. Un bacteri es pot dividir cada trenta Les espores són formes de resistència que minuts, de manera que es multiplica permeten als bacteris suportar condicions molt ràpidament. desfavorables.
 • 6. 3. VIRUS Estan formats per: Càpsida  El virus te una mida molt petita, i per això no es pot veure a ull nu i ne- cessitem un microscopi elèctric.  El virus no es poden considerar es- sers vius autèntics , ja que no duen a Coberta externa terme per si mateixos cap funció vital.  Poden infectar cèl·lules vives. Són paràsits obligats.  Es poden reproduir infectant una cèl·lula Àcid nucleic 8. Podem observar el virus amb un microscopi òptic? Per què? No, perque es tan petit que necessitem un microscopi elèctric. 9. Per què es considera que els virus són paràsits obligats? Perque es poden reproduir. 10. Quina es la única funció que comparteixen els virus amb la resta d’essers virus? Que están vius.
 • 7. 4. ELS MICROORGANISMES I EL SEU PAPER EN LA BIOSFERA Habiten tots els medis i tenen funcions importants en la biosfera . Hi ha dos tipus de microorganismes: beneficiosos i els perjudici- als. Hi ha més microorganismes beneficiosos que perjudicials. Els Beneficiosos -descomponedors -Plàcton Microorganisme -Flora intestinal beneficiós -Fabricació d’aliments -Antibiotics Els perjudicials Els microorganismes perjudi- (Fer les activitats 11a 13) cials són els potógens que transmeten malalties a les per- 13. quina funció té la flora intestinal? sones i els altres essers vius quins microorganismes la formes? Prodiur vitamines i altres substànciesi esta amb el simple contacte. formada per vacteris. Microorganismes 14. quins microorganismesens poden perjudicials causar malalties? Els microorganismes perjudicials. 15. com es diuen, en general, els bacte- ris que reprodueixen malalties a les persones? Patògens.
 • 8. 5. LES MALALTIES PRODUÏDES PER MICROORGANISMES El nostre entorn és ple de microorganismes patògens, capaços de produir malalties. Perquè aquets microorganismes pugin desenvolupar els seus efec- tes, s’han d’introduir dins dels éssers vius. Principals vies d’entrada de Les principals vies d’entrada de microorganismes són la pell a través d’una ferida, la via respiratòria, la via digestiva o per contacte sexual. microorganismes La invasió d’un ésser viu duta a terme per un microorganisme patogen s’anomena infecció, i les malalties que es produeixen, malalties infeccioses Una vegada es troben a l’interior de l’ésser viu, els microorganismes es co- mencen a reproduir amb una gran rapidesa i causen diversos efectes, entre els quals destaca la febre. Els efectes produïts per la infecció no es manifesten d’una manera immedia- ta, sinó que normalment ha de passar un cert període de temps, de duració variable, anomenat període d’incubació. Un cop ha passat aquest període, es manifesten els primers símptomes de la malaltia. Els microorganismes es transmeten d’un individu malalt a un altre de sa per contagi. Hi ha un gran nombre de tipus de contagi diferents entre els indivi- dus; els mes freqüents són a través d’animals, de l’aire, de la pell, de les relacions sexuals o per la ingesta d’aigua o aliments que estan contaminats. Algunes malalties produïdes per microorganismes Malaltia Microorganis- Com es trans- Símptomes me met Refredat Virus Per l’aire Congestió na- Jjhj sal, esternuts, tos i febre Sida Virus Per transmissió Debilitat gene- 14. Què és una malaltia infecciósa? Com es trans- sexual i/o san- ral, disminució met? guínia de les defenses Una malaltia infecciosa és la que es pot contagiar. Es transmet per diverses formes però les mes co- Pneumònia Bacteri Per l’aire Febre, tos i munes són per Via respiratòria, via digestiva, pell i infecció pulmo- Contacte sexual nar 15. Què és el període d’incubació d’una malaltia? Salmonel·losi Bacteri Per aliments Febre alta, nàu- És el període de temps que passa la malaltia abans conteminats sees, vòmits i de que es produeixin els efectes diarrea Còlera Bacteri Per aigües con- Nàusees, vò- 16. Quina és la via d’entrada en cadascuna de les taminades mits, dolor in- malalties que conté la taula de damunt? restinal i diarre- Refredat—Virus Sida—Virus Pneumònia— es agudes Bacteri Salmonel·losi—Bacteri Còlera—Bacteri Malària o paludisme—Protozou Malària o palu- Protozou Per la picada de Mal de cap, Peu d’atleta—Fong microscòpic disme la femella del vòmits i febres mosquit intermitents Anopheles Peu d’atleta Fong microscó- Per contacte Picor i pell cli- pic físic, a través de vellada que es la pell desprèn entre els dits dels peus
 • 9. 6. LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES INFECCIOSES Algunes de les maneres de prevenir les malalties infeccioses són la higiene cor- poral i el consum d’aliments i begudes en bon estat. Per això és imprescindible que ens rentem regularment amb aigua i sabó, i que evitem consumir aliments que no s’haguin manipulat amb les mesures higièniques adequades. Actualment, la medicina disposa de diversos recursos que ens ajuden a prevenir les infeccions o a superar-les quan ja s’han produït. Entre aquestes mesures destaquen les vacunes i els antibiòtics. LES VACUNES Una vacuna és un preparat que conté microorganismes morts o afeblits d’una malaltia determinada, que ja no tenen la capacitat de reproduir-la Per mitjà de la vacunacció, el nostre Les vacunes no provoquen la malaltia, però permeten que el nostre cos organisme es prepara per combatre “aprengui” a lluitar-hi. Són, per tant, un mètode preventiu. De manera que, si microorganismes patòjens i, d’aquesta més endevant estem exposats al microorganismes d’aquesta malaltia, els po- manera, evitar desenvolupar la malal- drem combatre sense desenvolupar la malaltia tia En general, les vacunes tenen una acció protectora que dura tota la vida, tot i que en algunes l’efecte que produeixen tan sols dura un temps determinat, i per això s’han de tornar a administrar dosis de record ELS ANTIBIÒTICS Els antibiòtics són substàncies produïdes per determinats bacteris i fongs, i també sintèticament, que permeten eliminar o impedir el creixement de micro- organismes que causen malalties. Els antibiòtics són, per tant, un mètode curatiu per combatre malalties en els éssers vius. El descobriment dels antibiòtics va significar per a la medicina un dels avenços més importants de la historia. El primer antibiòtic que es ba produir ba ser la penicil·lina. La va descobrir Alexander Fleming. Els antibiòtics són substàncies que sempre requereixen una prescripció mèdica, ja que molts tenen afectes secundaris. Els antibiòtics no són eficaços contre les malalties produïdes pels virus. Contra aquests microorganismes tan sols hi ha medicaments que ajuden a alleujar els símptomes causats per la malaltia. El 1928, Fleming va observar que un fong, anomenat Penicillium, impedia d’un cultiu de bacteris, i va deduir que aquest fong devia produir una substància que inhibia el creixament bacterià 17. Per què es diu que les vacunes són un mètode preventiu i que els antibiòtics són un mètode curatiu? Les vacunes són un mètode preventiu perquè actúen abans de que la malaltia es contagi per tot el cos i les antibiòtics actuen cuan la malaltia ja esta formada. 18. Podríem curar un refredat amb antibiòtics? Justifica la resposta. Si, hi han xarops especials per a curar o alleugar els mals dels afectes dels refredats.