Anúncio
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Anúncio
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Anúncio
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Anúncio
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Skf q4 2010_pr_sv
Anúncio
Skf q4 2010_pr_sv
Próximos SlideShares
Skf q3 2010_pr_svSkf q3 2010_pr_sv
Carregando em ... 3
1 de 20
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Skf q4 2010_pr_sv

 1. SKF – Bokslutskommuniké 2010 Tom Johnstone, vd och koncernchef: ”SKF levererade ett mycket bra resultat under 2010, med rekordsiffror för rörelseresultat och rörelsemarginal samt ett starkt kassaflöde. Vi tog ett antal steg under året för att ytterligare stärka koncernen och öppnade tre nya fabriker, samt informerade om två nya fabriker till som ska stärka vår utveckling i snabbväxande områden och segment. Vi avslutade dessutom förvärvet av Lincoln Industrial som kompletterar vår befintliga smörjsystemverksamhet. Alla divisioner och geografiska områden visade som förväntat en mycket god tillväxt under fjärde kvartalet. I början av 2011 förväntar vi oss en fortsatt positiv volymutveckling. Vi kommer dock möta motvind på grund av valutan och högre råmaterialkostnader, utöver det vi redan sett under fjärde kvartalet. För att understödja vårt långsiktiga resultat och tillväxtmål kommer vi att ytterligare öka våra investeringar inom tillverkning, forskning och utveckling, samt öka försäljnings- och ingenjörsresurser.” Kv4 Kv4 Helår Helår 2010 2009 2010 2009 Försäljning, Mkr 15 409 13 887 61 029 56 227 Rörelseresultat, Mkr 2 202 1 004 8 452 3 203 Rörelsemarginal, % 14,3 7,2 13,8 5,7 Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 14,9 10,1 14,2 8,0 Resultat före skatt, Mkr 2 048 765 7 549 2 297 Nettoresultat, Mkr 1 350 505 5 296 1 705 Resultat per aktie, kr 2,87 1,05 11,28 3,61 Försäljningsökningen på 11,0% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 16,3%, pris/mix 0,9% och valutaeffekter -6,2%. För helåret kan ökningen på 8,6%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym 14,1%, pris/mix 0,1% och valutaeffekter -5,6%. Kvartalet inkluderade kostnader, till följd av förvärvet av Lincoln Industrial, på cirka 100 Mkr som påverkar rörelseresultatet. Engångsposterna som påverkade rörelseresultatet för helåret uppgick till totalt 190 Mkr. Förslag till utdelning Till följd av företagets starka resultat, kassaflöde och marknadsutsikter har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en ökning av utdelningen med 43%, vilket ger en utdelning på 5,00 (3,50) kronor per aktie. Marknadsutsikter för första kvartalet 2011 Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen och för samtliga geografiska områden. Industrial Division och Service Division förväntas bli något högre och Automotive Division högre. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och något högre jämfört med fjärde kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.
 2. Sidan 1 av 20 Utvecklingen under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år Försäljningen i lokala valutor var påtagligt högre för koncernen, för Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien, samt för divisionerna. Tillverkningsnivån var påtagligt högre än under fjärde kvartalet föregående år. Finansiella fakta 31 december 30 september 31 december Nyckelsiffror 2010 2010 2009 Varulager i % av årsförsäljningen 21,1 20,2 20,9 Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, % 24,0 20,7 9,1 Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, % 28,4 24,3 9,0 Soliditet, % 36,0 36,0 35,8 Skuldsättningsgrad, % 48,6 47,6 49,3 Nettoskuldsättning/eget kapital, % 80,5 61,5 68,9 Registrerat antal anställda 44 742 42 475 41 172 SKF-koncernens balansräkning och nyckelsiffror ovan är påverkade av förvärvet av Lincoln Industrials preliminära balansräkning. Exklusive Lincoln Industrial var varulagret 20.0% och antalet anställda var 42 735. Den totala köpeskillingen för Lincoln Industrial var 7 047 Mkr med en kassaflödeseffekt om 6 764 Mkr. Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, var -5 966 Mkr (1 445) för fjärde kvartalet och -2 838 Mkr (5 752) för helåret 2010. Exklusive förvärvet av Lincoln Industrial var kassaflödet 798 Mkr för fjärde kvartalet och 3 926 Mkr för helåret. Finansnettot för fjärde kvartalet 2010 var -154 Mkr (-239) och för helåret var det -903 Mkr (-906). Siffran för helåret har en negativ effekt på 225 Mkr, vilket hänför sig till en förlust på den räntebärande fordran på Ovako. Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en negativ effekt på 50 Mkr på SKFs rörelseresultat under fjärde kvartalet och en negativ effekt på cirka 400 Mkr under helåret, jämfört med samma period föregående år. Det beräknas bli en negativ effekt på 150 Mkr på rörelseresultatet under första kvartalet och för helåret en negativ effekt på 900 Mkr, baserat på nuvarande antaganden och valutakurser samt jämfört med samma period föregående år. Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 1 184 Mkr (1 217), vilket var 1,9% (2,2) av den årliga försäljningen, exklusive investeringar i IT-lösningar. Antalet nya patentsökningar var 251 (218). SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 För att fortsätta att sammanlänka de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressen föreslår styrelsen att årsstämman i april 2011 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011. Villkoren för föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 är i allt väsentligt de samma som villkoren för programmen för 2008, 2009 och 2010. Det är föreslaget att programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen, inklusive koncernledningen, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i SKF. Antalet aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnad av finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med SKF-koncernens styrmodell TVA och avse perioden 2011 till och med 2013 och uppgå till högst 1 000 000 serie B aktier.
 3. Sidan 2 av 20 SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008, vilket beslutades av årsstämman den 16 april 2008, kommer att avslutas under första kvartalet 2011. Resultatet är att runt 250 av SKF-koncernens befattningshavare kommer att få cirka 117 000 aktier av serie B i SKF (cirka 12% av maximal tilldelning), motsvarande cirka 25 Mkr inklusive sociala avgifter. Året i korthet Koncernens pågående aktiviteter för att minska kostnader, tillsammans med de förbättrade försäljnings- och tillverkningsvolymerna, samt det fortsatta genomförandet av koncernens strategi hade en mycket positiv effekt på koncernens rörelseresultat och resulterade i rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal. De åtgärder som har tagits under senare år för att göra SKF ett mer robust företag har gett resultat, vilket man ser på den positiva utvecklingen under 2010 och återhämtningen under 2009. Som ett resultat av SKF-koncernens starka utveckling och strategi meddelades nya finansiella mål i oktober 2010. De nya målen är att hålla en rörelsemarginal på nivån 15%, årlig försäljningsökning i lokala valutor på 8% och avkastning på sysselsatt kapital på 27%. Målet för varulager, som är 18% av försäljningen, kvarstår. De huvudsakliga initiativen för att understödja strategin och målen framöver kommer vara att accelerera den lönsamma tillväxten, minska kostnader och investera i tillväxt. Tre nya fabriker öppnades under året, två i Indien, i Haridwar och Ahmedabad, och en i Tver i Ryssland. Dessa fabriker, som alla nya SKF-lokaler, är byggda enligt LEED-standard, det amerikanska miljöklassningssystemet för byggnader. SKF meddelade också byggnation av två nya fabriker, som kommer att öppna senare delen av 2011. En ny tätningsfabrik är under byggnation i Mysore, Indien, och en lagerfabrik etableras i Dalian, Kina, som ska tillverka mellanstora lager till industrimarknaden. SKF öppnade nio SKF Solution Factory-anläggningar under året, vilka var totalt 17 vid slutet av 2010. Dessa anläggningar samlar SKFs expertis under ett tak och har redan visat sig vara till nytta för kunder och återförsäljare genom att göra SKFs kunskap mer lättåtkomlig för dem. För att stödja utvecklingen i Asien öppnade SKF ett nytt globalt teknikcenter i Kina, för att komplettera det center som öppnade i Indien under 2009. Dessa nya globala teknikcenter kommer att bli en väsentlig del av SKF-koncernens globala tekniknätverk och kommer att föra ny produktutveckling närmare kunderna i denna snabbväxande region. Förvärv av Lincoln Industrial (se separat pressmeddelande daterat den 23 december 2010) SKFs förvärv av Lincoln Holdings Enterprises (Lincoln Industrial), en ledande leverantör av smörjsystem och smörjverktyg, avslutades vid årsskiftet. Lincoln Industrial har sitt huvudkontor i St. Louis i Missouri, USA och har cirka 2 000 anställda och hade en försäljning 2010 på cirka 400 miljoner US-dollar med en rörelsemarginal på cirka 24%. Det här förvärvet är helt i linje med SKFs strategi att växa inom smörjsystemmarknaden. Lincoln Industrial utgör ett starkt komplement till SKFs befintliga smörjsystemverksamhet när det gäller geografisk närvaro, teknik och tillverkning, speciellt i Nordamerika och Asien. Lincoln Industrial ger SKF dessutom förbättrad tillgång till eftermarknaden för smörjverktyg och smörjutrustning i Nordamerika.
 4. Sidan 3 av 20 Lincoln Industrial ingår i koncernens balansräkning vid årsskiftet 2010 med följande preliminära förvärvsbalanser: Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar (Mkr): Immateriella tillgångar 7 032 Rörelsetillgångar 1 747 Övriga skulder -1 732 Köpeskilling 7 047 Förvärvade likvida medel -283 Kassaflödeseffekt 6 764 Lincoln Industrials resultaträkning kommer att ingå i koncernen från och med första kvartalet 2011, som en del av en ny affärsenhet för smörjsystem inom SKF Industrial Division. Baserat på de preliminära förvärvsbalanserna förväntas de årliga avskrivningarna bli knappt 25 miljoner US-dollar avseende förvärvade immateriella tillgångar och materiella anläggnings-tillgångar efter justeringar till verkligt värde. Rörelseresultatet kommer att påverkas negativt huvudsakligen i första kvartalet med cirka 15 miljoner US-dollar, relaterat till justering till verkligt värde på varulager som en del av förvärvsbalanser för Lincoln Industrial. Se bilaga 8 för mer information angående förvärvet av Lincoln Industrial. Avyttring efter bokslutsdagen SKF avyttrade sin smidesverksamhet, Officine Meccaniche Villar Perosa SpA (OMVP), i Villar Perosa, Italien, till det tyskbaserade företaget Neumayer Tekfor Holding GmbH, ett av Europas största smidesföretag. Försäljningen är i linje med SKFs strategi att avyttra tillverkning som inte tillhör kärnverksamheten och kommer att ha en begränsad påverkan på resultaten och kassaflödet. OMVP har runt 550 anställda och en försäljning på cirka 100 miljoner euro, huvudsakligen till andra SKF- verksamheter. Parterna har kommit överens om fortsatt leverans samt att stärka samarbetet. Divisionerna Kommentarer rörande försäljning utgår från lokala valutor och jämfört med samma period 2009. Rörelsemarginalen är beräknad på försäljningen inklusive intern försäljning. Industrial Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 902 Mkr (237), vilket gav en rörelsemarginal på 12,1% (3,5) på försäljningen inkl. intern försäljning. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3 498 Mkr (1 551), vilket gav en rörelsemarginal på 11,8% (5,4). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 7 443 Mkr (6 745) och för helåret 29 607 Mkr (28 546). Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 904 Mkr (4 508) och för helåret 19 424 Mkr (19 534). Ökningen på 8,8% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 16,6% och valutaeffekter -7,8%. För helåret kan minskningen på -0,6% hänföras till: organisk tillväxt 6,0% och valutaeffekter -6,6%. Försäljningen, i lokala valutor, under fjärde kvartalet var påtagligt högre i Europa, Nordamerika och Asien. För helåret var försäljningen lägre i Europa, högre i Nordamerika och påtagligt högre i Asien.
 5. Sidan 4 av 20 Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte inom alla huvudsegment, med en särskilt god utveckling i utrustning till entreprenadmaskiner, hydraulik och pneumatik, samt industriella växellådor. Service Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 841 Mkr (729), vilket gav en rörelsemarginal på 14,6% (14,3). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3 036 Mkr (2 585), vilket gav en rörelsemarginal på 13,5% (13,0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 763 Mkr (5 098) och för helåret 22 408 Mkr (19 957). Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 5 664 Mkr (5 008) och för helåret 22 029 Mkr (19 599). Ökningen på 13,1% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 17,2% och valutaeffekter -4,1%. För helåret kan ökningen på 12,4% hänföras till: organisk tillväxt 16,1% och valutaeffekter -3,7%. Försäljningen, i lokala valutor, under fjärde kvartalet var påtagligt högre i Europa, Asien, Nordamerika och Latinamerika. I Mellanöstern och Afrika var den högre. För helåret var försäljningen påtagligt högre i Europa, Asien, Latinamerika, samt Mellanöstern och Afrika. I Nordamerika var försäljningen högre, påverkad av återförsäljarnas pågående arbete med att minska sina lager. Automotive Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 445 Mkr (92), vilket gav en rörelsemarginal på 8,2% (1,9). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 1 859 Mkr (-785), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5% (-4,1). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 439 Mkr (4 880) och för helåret 21 989 Mkr (19 103). Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 491 Mkr (4 110) och för helåret 18 231 Mkr (16 051). Ökningen på 9,3% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 16,3% och valutaeffekter -7,0%. För helåret kan ökningen på 13,6% hänföras till: organisk tillväxt 20,2% och valutaeffekter -6,6%. Försäljningen, i lokala valutor, till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar i Europa och Nordamerika var högre under kvartalet och påtagligt högre under helåret. I Asien var försäljningen påtagligt högre under både kvartalet och helåret. Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar i Europa, Nordamerika och Asien var påtagligt högre under både kvartalet och helåret. Försäljningen till fordonseftermarknaden i Europa, Latinamerika och Asien var påtagligt högre under både kvartalet och helåret. I Nordamerika var försäljningen påtagligt högre under kvartalet och relativt oförändrad under helåret. Försäljningen till elektrisk industri i Europa, samt även till tillverkare av tvåhjulingar i Asien, var påtagligt högre under både kvartalet och helåret. Händelser under kvartalet: I Europa skrevs ett nytt kontrakt med Isuzu för SKFs motortätning med låg friktion. Denna tätning lanserades under 2010 och används i många olika fordonsapplikationer. Den ger en lägre bränsleförbrukning samt minskar koldioxidutsläppen tack vare betydligt lägre friktion. I Tyskland utvecklades en lagerenhet för växellådor tillsammans med Daimler till deras tunga motorer. Detta är en kundanpassad konisk rullagerenhet konstruerad för att tåla tung belastning.
 6. Sidan 5 av 20 Ett antal nya erbjudanden lanserades under kvartalet. Lösningarna bestod bland annat av en remskiveenhet konstruerad för motorns generator och en enhet som hjälper till att minska energi- och vattenförbrukningen i frontmatade tvättmaskiner. Föregående bedömning av marknadsutsikter: Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2010 Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och oförändrad jämfört med tredje kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster. Händelser under föregående kvartal • SKF har tilldelats ett kontrakt från Guohua Energy Investment, ett större kinesiskt energi- företag, för leverans av 180 SKF WindCon-system för att förbättra driftsäkerhetsunderhåll till redan befintliga vindkraftsturbiner. Guohua Investment förbereder också en ny vindpark i Beijing, till vilken SKF kommer att leverera 58 SKF WindCon-system. • SKF har lanserat 13 ny erbjudanden för att hjälpa kunder att öka driftsäkerheten och samtidigt minska kostnader, koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Lösningarna omfattar ett fyrradigt koniskt rullager för valsverk, X-Tracker hjullagerenhet med låg friktion för bilar och lätta lastbilar, ventillyftsenheter för direktinsprutningssystem för bilar och lastbilar, tjänster för anläggningsoptimering för kranar, speciallager för undervattensapplikationer och pumpar i extrema miljöer inom olje- och gasindustrin, samt en hydraulisk smörjapparat för hydraulspett för anläggningsindustrin. • SKF har nu dokumenterat att kunder har sparat över 2 miljarder US-dollar som ett resultat av att de använt SKFs lösningar. Data har samlats in under en tioårsperiod i nära samarbete med kunder och med hjälp av SKFs patenterade program för att dokumentera lösningar. • SKF bygger en fabrik för mellanstora lager i Kina. Fabriken kommer att förläggas i Dalian, nära SKFs befintliga fabrik för stora lager. Den nya investeringen uppgår till cirka 400 Mkr och förväntas vara i drift 2011 och ha 250 anställda. • SKF har beslutat utvidga sin befintliga kapacitet för tillverkning av tätningar genom att bygga en ny fabrik i Mysore i Indien, som kommer betjäna kunder inom segmenten fordon, tåg och industriella tillämpningar. Investeringen uppgår till cirka 160 Mkr och kommer att vara i full drift vid halvårsskiftet 2012 och ha cirka 600 anställda. • SKF investerar cirka 18 miljoner US-dollar i en ny härdanläggning i Falconer i USA. Denna investering är del i utvidgningen av flygmotorverksamheten i USA. Den nya anläggningen kommer att ha en ny högteknologisk vakuumugn för uppkolning och härdning av ett flertal material och utgör ett mycket viktigt moment i lagertillverkningen. • Två nya SKF Solution Factory-anläggningar invigdes under kvartalet, en i England och en i Turkiet. Det finns nu 14 stycken sådana anläggningar runtom i världen. • SKFs nybyggda fabrik i Tver i Ryssland samt det nya huvudkontoret i Lansdale i USA har båda planerats och uppförts enligt LEED-standard (Leadership in Energy and Environment Design). LEED är ett system som tagits fram av U.S. Green Building Council för att bedöma en byggnads miljömässighet. Fabriken i Tver har nu uppnått guldnivå i certifieringen och är den första fabrik i
 7. Sidan 6 av 20 Ryssland som gjort detta, medan kontoret i Lansdale uppnått platinanivå – den högsta nivån inom LEED-certifieringen. • SKF blev medlem i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för elfte året i rad och blev även invald i FTSE4Good Index Series för tionde året i rad. • SKF invigde sin nya fabrik i Tver, Ryssland, där den nya generationen av SKFs tätade och engångssmorda kompakta koniska lagerenheter kommer att tillverkas för ryska och internationella järnvägskunder. Fabriken kommer att bli en av de första i Ryssland och Europa med LEED-certifiering. Investeringen uppgår till cirka 235 Mkr och fabriken kommer att ha 100 anställda. • SKF invigde SKF Global Technical Centre China i Shanghai. Centret ingår i SKFs globala nätverk av teknikcenter och ger möjlighet att på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt utveckla produkter och lösningar för lokala och globala kunder. • SKF har vunnit ett avtal med ZF Sachs Italia för leverans av 140 000 oljetätningar och avstrykare till motorcykelgafflar. • SKF tecknade ett treårskontrakt värt cirka 34 Mkr med Valeo för att leverera SKF rotorpositioneringslager till nya i-StARS, Valeos start/stopp-system. i-StARS stänger automatiskt av fordonets motor när det saktar ner till under 8 km/h, till exempel vid rödljus. Systemet innebär ytterligare minskning av koldioxidutsläpp. • SKF undertecknade ett ramavtal med State Forestry Administration i Kina att plantera ny skog i avlägset belägna delar av landet. Projektet väntas pågå i fem år. • SKF mottog utmärkelsen Golden Mousetrap för 2010 års bästa produkt inom kategorin för Elektronik/Test och Mätning av tidningen Design News. Detta var för den nya SKF Machine Condition Advisor, ett handburet instrument som enkelt övervakar maskinens tillstånd och ger en tidig indikation om eventuella fel. Denna årliga utmärkelse uppmärksammar ingenjörsinnovation och kreativitet inom produktdesign. • SKF har bidragit till att S-OIL, ett stort sydkoreanskt oljeraffinaderi, ökat sin produktivitet och minskat potentiella produktionsstopp. Projektet resulterade i en återbetalningstid för S-OIL på mindre än elva månader. SKFs lösning omfattade utveckling av en strategi för anläggningen, eliminering av fel och operatörsledd tillförlitlighet. • Tre nya Solution Factory-anläggningar invigdes, en i Schweinfurt, Tyskland, en i Montigny-le- Bretonneux, Frankrike och en i Moskva, Ryssland. • SKF invigde två nya fabriker i Indien. Fabriken i Haridwar kommer att tillverka spårkullager och fabriken i Ahmedabad kommer att tillverka olika typer av medelstora och stora lager. • Ett program fastställdes i mars för att anpassa tillverkningskapaciteten i Göteborg. Den totala kostnaden för dessa aktiviteter, cirka 90 Mkr, påverkade huvudsakligen Industrial Division och har belastat första kvartalets resultaträkning. Dessa åtgärder kommer att innebära besparingar på cirka 50 Mkr per år när de är fullt införda vid tredje kvartalet. • Den nionde SKF Solution Factory-anläggningen invigdes i Houston, USA.
 8. Sidan 7 av 20 Risker och osäkerheter i verksamheten SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Det finns också politiska och regulatoriska risker förenade med en omfattande geografisk närvaro. Regulatoriska krav, skatter, tullar och andra handelshinder, pris- och valutaregleringar eller andra statliga åtgärder kan begränsa SKF-koncernens verksamhet. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US-dollarn och US- dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Göteborg den 1 februari 2011 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari kl. 12.00.
 9. Sidan 8 av 20 Telefonkonferens och möte (på engelska) den 1 februari kl. 13.30 Ring Genesys direkt på tel: 08-5052 0114, ref. nr. 885203 Lokal: Operaterrassen Karl XII:s torg Stockholm Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt. All information angående rapporten för fjärde kvartalet 2010 finns på SKFs webbplats http://investors.skf.com/kvartalsrapportering/ Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens balansräkningar 4. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 5. Koncernens finansiella information - helårs- och kvartalsvärden 6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 7. Moderbolagets resultaträkningar, rapporter över totalresultatet, balansräkningar och fotnot 8. Förvärv av Lincoln Industrial SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF- koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2009. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2010 hade någon betydande påverkan på koncernen. Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKFs rapport för första kvartalet 2011 kommer att publiceras tisdagen den 19 april 2011. SKF håller ordinarie årsstämma torsdagen den 28 april 2011 i Göteborg. SKF Årsredovisning inkluderande Hållbarhetsredovisning 2010 kommer att publiceras i pdf-format på SKFs webbplats http://investors.skf.com den 11 mars 2011. Den tryckta rapporten levereras den 24 mars 2011 och finns tillgänglig på företaget från detta datum. Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com Marita Björk, Investor Relations tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 10. Sidan 9 av 20 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Försäljning 15 409 13 887 61 029 56 227 Kostnad för sålda varor -11 139 -11 049 -44 216 -45 024 Bruttoresultat 4 270 2 838 16 813 11 203 ← Försäljnings- och administrationskostnader -2 020 -1 838 -8 222 -7 915 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, -49 2 -139 -74 netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 1 2 0 -11 Rörelseresultat 2 202 1 004 8 452 3 203 ← Rörelsemarginal, % 14,3 7,2 13,8 5,7 ← Finansiella intäkter och kostnader - netto -154 -239 -903 -906 Resultat före skatt 2 048 765 7 549 2 297 Skatter -698 -260 -2 253 -592 Periodens resultat 1 350 505 5 296 1 705 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 311 476 5 138 1 642 Minoritetsintressen 39 29 158 63 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,87 1,05 11,28 3,61 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,87 1,05 11,28 3,61 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 460 505 1 651 1 975 Registrerat antal anställda 44 742 41 172 44 742 41 172 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % 24,0 9,1 24,0 9,1 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ANTAL AKTIER Totalt antal aktier 455 351 455 351 455 351 068 455 351 068 068 068 - varav A-aktier 44 915 45 421 44 915 604 45 421 604 004 004 - varav B-aktier 410 435 409 930 410 435 464 409 930 464 064 064 ← Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068 ← Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 365 536
 11. Sidan 10 av 20 Bilaga 2 KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Periodens resultat 1 350 505 5 296 1 705 ← Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 22 456 -1 660 -798 ← Finansiella tillgångar som kan säljas 119 79 169 134 Kassaflödessäkringar 14 -41 18 182 ← Aktuariella vinster och förluster 839 -75 -616 -888 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -286 8 56 105 Övrigt totalresultat, netto 708 427 -2 033 -1 265 Periodens totalresultat 2 058 932 3 263 440 Periodens totalresultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 2 012 869 3 131 412 Minoritetsintressen 46 63 132 28 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) ← December 2010 December 2009 Ingående balans 1 januari ← ← 18 280 19 689 Periodens totalresultat ← ← 3 263 440 Kostnader för aktieprogram och inlösen av ← ← optioner, netto 8 -12 Transaktioner med minoritetsägare ← ← -35 -208 Totala utdelningar ← ← -1 622 -1 629 Utgående balans eget kapital ← ← 19 894 18 280
 12. Sidan 11 av 20 Bilaga 3 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) December 2010 December 2009 Goodwill 6 309 ← 2 759 ← ← Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 164 ← 1 255 ← ← Materiella anläggningstillgångar 12 922 13 933 Uppskjutna skattefordringar 1 695 1 665 Övriga materiella anläggningstillgångar 1 411 1 502 Anläggningstillgångar 26 501 21 114 Varulager 12 879 11 771 Kundfordringar 9 859 8 800 Övriga kortfristiga fordringar 2 839 3 590 Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 3 146 5 740 Omsättningstillgångar 28 723 29 901 SUMMA TILLGÅNGAR 55 224 51 015 Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF ← 18 935 ← 17 411 ← ← ← Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen ← 959 ← 869 ← ← Långfristiga finansiella skulder 10 850 8 987 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 7 093 7 020 Uppskjutna skatteskulder 2 132 754 Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 622 1 599 Långfristiga skulder 21 697 18 360 Leverantörsskulder 4 476 3 989 Kortfristiga finansiella skulder 1 325 2 018 Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 7 832 8 368 Kortfristiga skulder 13 633 14 375 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 224 51 015
 13. Sidan 12 av 20 Bilaga 4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Operativa aktiviteter: ← ← ← ← Rörelseresultat 2 202 1 004 8 452 3 203 Avskrivningar och nedskrivningar 539 503 1 992 2 171 Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för -30 15 -5 29 försäljning Skatter -511 -227 -1 722 -1 068 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -453 206 -1 950 590 Förändring av rörelsekapital -489 467 -1 216 3 076 Nettokassaflöde från rörelsen 1 258 1 968 5 551 8 001 Investeringsaktiviteter: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier och andelar -7 239 -532 -8 496 -2 271 Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter, aktier och andelar samt tillgångar som innehas för försäljning 15 9 107 22 Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -7 224 -523 -8 389 -2 249 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering* -5 966 1 445 -2 838 5 752 Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån 3 636 -2 078 2 281 -2 048 Betalning av finansiella leasingskulder -1 0 -11 -6 Utdelning 0 -1 -1 622 -1 629 Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -119 -169 -788 -2 831 Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 631 1 441 996 2 461 Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter 4 147 -807 856 -4 053 NETTOKASSAFLÖDE -1 819 638 -1 982 1 699 Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 oktober/1 januari 4 193 3 761 4 430 2 793 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade -2 102 638 -2 265 1 699 verksamheter Kassaflödeseffekt förvärvade verksamheter 283 0 283 0 Valutakurseffekt 21 31 -53 -62 Likvida medel 31 december 2 395 4 430 2 395 4 430 Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvade/ Icke kassa- Utgående räntebärande nettoskuld balans kurs- påverkande sålda verk- påverkande balans 1 jan effekt förändringar samheter förändringar 31 dec 2010 2010 Lån, lång- och kortfristiga 10 750 -1 289 2 281 0 54 11 796 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, 6 993 -760 -466 163 1 117 7 047 netto Övriga finansiella -1 512 76 208 -2 217 -1 013 tillgångar Likvida medel -4 430 53 2 265 -283 0 -2 395 Räntebärande nettoskuld 11 801 -1 920 4 288 -122 1 388 15 435 * Justerat för förvärvet av Lincoln Industrial Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009
 14. Sidan 13 av 20 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering -5 966 1 445 -2 838 5 752 Justering för förvärvet av Lincoln Industrial 6 764 0 6 764 0 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering justerat för förvärvet av Lincoln Industrial 798 1 445 3 926 5 752
 15. Sidan 14 av 20 Bilaga 5 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) ← Helår Helår ← 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 4/10 2010 Försäljning 14 849 14 167 13 324 13 887 56 227 14 446 15 709 15 465 15 409 61 029 Kostnad för sålda varor -11 844 -11 656 -10 475 -11 049 -45 024 -10 701 -11 336 -11 040 -11 139 -44 216 Bruttoresultat 3 005 2 511 2 849 2 838 11 203 3 745 4 373 4 425 4 270 16 813 Bruttomarginal, % 20,2 17,7 21,4 20,4 19,9 25,9 27,8 28,6 27,7 27,5 Försäljnings- och administrationsomkostnader -2 219 -2 007 -1 851 -1 838 -7 915 -2 032 -2 128 -2 042 -2 020 -8 222 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -14 -25 -37 2 -74 -7 -7 -76 -49 -139 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -4 -5 -4 2 -11 -4 1 2 1 0 Rörelseresultat 768 474 957 1 004 3 203 1 702 2 239 2 309 2 202 8 452 Rörelsemarginal, % 5,2 3,4 7,2 7,2 5,7 11,8 14,3 14,9 14,3 13,8 Finansiella intäkter och kostnader, netto -237 -162 -268 -239 -906 -198 -192 -359 -154 -903 Resultat före skatt 531 312 689 765 2 297 1 504 2 047 1 950 2 048 7 549 Vinstmarginal före skatt, % 3,6 2,2 5,2 5,5 4,1 10,4 13,0 12,6 13,3 12,4 Skatter -137 11 -206 -260 -592 -434 -596 -525 -698 -2 253 Periodens resultat 394 323 483 505 1 705 1 070 1 451 1 425 1 350 5 296 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 390 314 462 476 1 642 1 033 1 405 1 389 1 311 5 138 Minoritetsintressen 4 9 21 29 63 37 46 36 39 158 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 2,87 11,28 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 2,87 11,28 Utdelning i kronor per aktie - 3,50 - - 3,50 - 3,50 - - 3,50 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månaders- perioden, % 18,7 13,4 10,2 9,1 9,1 11,9 16,8 20,7 24,0 24,0 Skuldsättningsgrad, %** 50,1 51,1 52,9 49,3 49,3 48,3 47,4 47,6 48,6 48,6 Soliditet, % 35,9 34,6 33,5 35,8 35,8 36,2 36,0 36,0 36,0 36,0 Substansvärde per aktie, kr* 43 40 36 38 38 38 38 37 42 42 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 494 442 534 505 1 975 389 433 369 460 1 651 Registrerat antal anställda 43 653 42 422 41 756 41 172 41 172 41 055 41 644 42 475 44 742 44 742 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort- och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut.
 16. Sidan 15 av 20 Bilaga 6 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN** (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) ← Helår Helår 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 4/10 2010 Industrial Division Försäljning 5 802 4 844 4 380 4 508 19 534 4 695 4 873 4 952 4 904 19 424 Försäljning inkl. intern 8 187 7 120 6 494 6 745 28 546 7 105 7 514 7 545 7 443 29 607 försäljning Rörelseresultat 635 344 335 237 1 551 713 909 974 902 3 498 Rörelsemarginal* 7,8% 4,8% 5,2% 3,5% 5,4% 10,0% 12,1% 12,9% 12,1% 11,8% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 8,0% 5,5% 5,7% 6,6% 6,5% 11,2% 12,1% 12,9% 12,1% 12,1% Tillgångar och skulder, netto 18 734 17 474 15 948 15 966 15 966 15 511 15 960 14 843 23 392 23 392 Registrerat antal anställda 19 010 18 616 18 093 17 853 17 853 17 701 17 715 17 882 19 922 19 922 Service Division Försäljning 5 011 4 944 4 636 5 008 19 599 5 093 5 635 5 637 5 664 22 029 Försäljning inkl. intern 5 118 5 028 4 713 5 098 19 957 5 181 5 725 5 739 5 763 22 408 försäljning Rörelseresultat 598 636 622 729 2 585 647 745 803 841 3 036 Rörelsemarginal* 11,7% 12,7% 13,2% 14,3% 13,0% 12,5% 13,0% 14,0% 14,6% 13,5% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 11,7% 12,9% 13,5% 14,6% 13,1% 12,5% 13,0% 14,0% 14,6% 13,5% Tillgångar och skulder, netto 5 471 5 333 4 734 4 819 4 819 5 345 5 650 5 054 5 125 5 125 Registrerat antal anställda 5 940 5 823 5 761 5 725 5 725 5 731 5 710 5 773 5 832 5 832 Automotive Division Försäljning 3 747 4 126 4 068 4 110 16 051 4 362 4 850 4 528 4 491 18 231 Försäljning inkl. intern 4 555 4 884 4 784 4 880 19 103 5 230 5 825 5 495 5 439 21 989 försäljning Rörelseresultat -437 -468 28 92 -785 374 570 470 445 1 859 Rörelsemarginal* -9,6% -9,6% 0,6% 1,9% -4,1% 7,2% 9,8% 8,5% 8,2% 8,5% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* -6,2% -0,6% 3,7% 5,5% 0,7% 7,2% 9,8% 8,5% 8,2% 8,5% Tillgångar och skulder, netto 10 359 9 143 8 177 8 073 8 073 8 437 8 502 7 976 8 034 8 034 Registrerat antal anställda 14 318 13 744 13 778 13 480 13 480 13 569 14 002 14 399 14 469 14 469 * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Avstämning av koncernens resultat före skatt** Jan-dec 2010 Jan-dec 2009 Rörelseresultat: Industrial Division 3 498 1 551 Service Division 3 036 2 585 Automotive Division 1 859 -785 Övrig verksamhet utanför divisionerna 341 158 Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -282 -306 Finansnetto -903 -906 Koncernens resultat före skatt 7 549 2 297 ** Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2010. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter/koncerngemensamma aktiviteter och divisionerna.
 17. Sidan 16 av 20 Bilaga 7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) ← Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Försäljning 438 447 1 683 1 623 Kostnad för sålda tjänster -438 -447 -1 683 -1 623 Bruttoresultat 0 0 0 0 Administrationskostnader -95 -18 -213 -101 Övriga rörelseintäkter och rörelse- kostnader, netto -2 1 -14 0 Rörelseresultat -97 -17 -227 -101 Finansiella intäkter och kostnader, -68 -68 1 718 2 602 netto Resultat före skatt -165 -85 1 491 2 501 Bokslutsdispositioner -178 -145 -178 -145 Skatter 68 53 157 99 Periodens resultat -275 -177 1 470 2 455 MODERBOLAGETS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Periodens resultat ← -275 -177 1 470 2 455 ← Övrigt totalresultat ← Finansiella tillgångar som kan ← 118 76 168 134 säljas Övrigt totalresultat, netto ← 118 76 168 134 ← Periodens totalresultat ← -157 -101 1 638 2 589 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) N December 2010 December o 2009 t Aktier och andelar i dotterföretag 22 255 17 211 Fordringar hos dotterföretag ← 10 592 8 614 Övriga anläggningstillgångar ← 689 524 Anläggningstillgångar ← 33 536 26 349 ← Fordringar hos dotterföretag ← 3 285 3 472 Övriga fordringar 154 209 Omsättningstillgångar 3 439 3 681 SUMMA TILLGÅNGAR 36 975 30 030 Eget kapital 1 11 490 10 208 Obeskattade reserver ← 1 417 1 240 Avsättningar ← 165 151 Långfristiga skulder 10 581 8 614 Kortfristiga skulder 13 322 9 817 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 36 975 30 030 Ansvarsförbindelser 5 5 Not 1. Eget kapital (Mkr) ← December December 2010 2009 Ingående balans 1 januari ← 10 208 8 258 Utdelningar till aktieägare ← -1 594 -1 594
 18. Sidan 17 av 20 Periodens totalresultat ← 1 638 2 589 Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto ← 31 -11 Koncernbidrag, netto ← 1 207 966 Utgående balans eget kapital ← 11 490 10 208 Bilaga 8 Förvärv av Lincoln Industrial Den 28 december 2010 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Lincoln Holding Enterprises Inc (Lincoln Industrial) från Harbour Group. Lincoln Industrial är en ledare inom konstruktion, tillverkning och leverans av avancerade smörjsystem, smörjverktyg och smörjutrustning. Företaget har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri i USA. Lincoln Industrials tre främsta produktlinjer omfattar automatiserade smörjsystem, slangrullar, och smörjsprutor, med fokus på fettbaserade system. Försäljningen kommer främst från automatiserade smörjsystem och relaterade produkter. De största marknaderna finns inom segmenten industri, energi, tunga arbetsfordon, gruvor, jordbruk och stål. Av den globala försäljningen kommer runt 50% från Nordamerika, 25% från Europa och 20% från Asien/ Stillahavsområdet. Företaget har cirka 2 000 anställda och fabriker i USA, Asien och Europa. Lincoln Industrial kommer att vara en del av en nyskapad affärsenhet för smörjsystem inom SKFs Industrial Division. Förvärvet av Lincoln Industrial är i linje med SKFs strategi och följer en rad förvärv inom sektorn för smörjsystem under de senaste sex åren. Lincoln Industrial kompletterar SKFs nuvarande smörjsystemverksamhet mycket väl, med begränsad överlappning av produkter och geografisk täckning. Förvärvet främjar SKFs strategi ytterligare bland annat genom att det: • förbättrar smörjsystemplattformen genom Lincoln Industrials kompletterande produktsortiment. Smörjsystem är ett mycket viktigt område för att minska friktion • ökar den geografiska närvaron med försäljning i Nordamerika och Asien • utvidgar verksamheten inom fordonseftermarknaden i USA • utökar tillverkningen genom Lincoln Industrials starka närvaro som tillverkare i USA och Asien. SKF förväntar sig betydande synergier genom ökad försäljning och förbättrad effektivitet. Lincoln Industrial ingår i koncernens balansräkning per den 31 december 2010, men inte i koncernens resultaträkning 2010. Deras resultat kommer att inkluderas i koncernens resultaträkning från och med den 1 januari 2011. En preliminär allokering av förvärvspriset har gjorts till de identifierbara förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna (nettotillgångarna). Alla allokeringar är preliminära i avvaktan på den slutliga revisionen. Värderingen av tillgångarna förväntas vara avslutad i Q2 2011. De preliminära värdena följer nedan: Verkliga värden av nettotillgångarna (Mkr): Varumärken 1 020 Kundrelationer 1 836 Övriga immateriella tillgångar 287 Materiella anläggningstillgångar 358 Kundfordringar 441 Varulager 648 Övriga tillgångar 300 Uppskjutna skatter -1 225 Pensioner -163 Övriga skulder -344 3 158 Goodwill 3 889 Köpeskilling 7 047 Förvärvade likvida medel -283 Kassaflödeseffekt 6 764
 19. Sidan 18 av 20 Förvärvspriset justeras enbart för de slutliga reviderade nivåer av kassa, rörelsekapital och skuldsättningsgrad. Förvärvet betalades genom befintlig kassa och befintliga kreditlöften. Kostnader om 99 Mkr relaterade till förvärvet ingick i koncernens resultaträkning, varav 80 Mkr inkluderades i övriga rörelsekostnader och 19 Mkr i försäljningskostnader. Kundfordringar uppkommer från den normala affärsverksamheten och inkluderar en reservering för osäkra fordringar av ungefär 16 Mkr. Förvärvet inkluderar alla verksamheter och varumärken avseende Lincoln, Alemite och Reelcraft. Dessa varumärken värderades i den preliminära förvärvsbalansen till 1 020 Mkr och anses ha obegränsade nyttjandeperioder då koncernen avser att marknadsföra dessa varumärken i en överskådlig framtid. Preliminära värden allokerades till övriga signifikanta immateriella tillgångar såsom kundrelationer med en förväntad livslängd om 15 år. Goodwill förväntas inte vara skattemässigt avdragsgill. Den preliminära goodwillen hänför sig till Lincoln Industrials förväntade förmåga att kontinuerligt förnya sin teknologi vilket leder till förbättrade försäljningsmöjligheter samt deras förmåga att kontinuerligt prestera bra finansiella resultat. Proforma intäkter och resultat Om Lincoln Industrial förvärvats den 1 januari 2010, hade koncernens intäkter uppgått till 63 858 Mkr, och årets resultat skulle ha varit 5 509 Mkr. Den oreviderade proforma informationen tar hänsyn till Lincoln Industrials resultaträkning för 2010 exklusive deras förvärvsrelaterade kostnader och finansiella kostnader, samt justerad för de extra avskrivningar och kostnader för varulager som uppstår genom värderingen till verkliga värden. Dessutom har finansiella kostnader justerats för att återspegla förändringen i koncernens räntebärande nettoskuld orsakad av betalningen av köpeskillingen. Skatter har beaktats i samtliga proformajusteringar.
Anúncio