O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bicol Mass ppt.

4.096 visualizações

Publicada em

Using the revised Roman Missal.

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

Bicol Mass ppt.

 1. 1. IIKKAA--XXXXIIIIII NNAA DDOOMMIINNGGOO NNIINN TTAAOONN
 2. 2. TTEEMMAA:: AANN MMAARRHHAAYY NNAA RREELLAACCIIOONN SSAA KKAAPPWWAA.. KKiittaa ggaabbooss mmaaggttuurruuggaanngg kkii CCrriissttoo bbiillaanngg mmggaa bbiinnoonnyyaaggaanngg CCrriissttiiaannoo.. MMiinnaammaawwoott nniinn KKaagguurraannggnnaann nnaa
 3. 3. AN BANAL NA MISA
 4. 4. BANWAAN NIN MGA DUKHA KITA AN BANWAAN NIN DIOS SARARO SA PAGMAW-OT SA BUHAY NA BALAOG NA GIKAN SA MAHAL NA DIOS SI JESUS AN PIGSUSUNOD MAGIN DUKHA ASIN NAGTIOS
 5. 5. NAGIN SIMBAHAN NIN MGA DUKHA MAGIN MAYAMAN SA KARAHAYAN PARA SA KATONINONGAN KATANOSAN KATALINGKASAN MANTANG KITA YAON SA PAGLAKBAY MAGPINTAKASI DIGDI SA KINABAN 2x.
 6. 6. Kaogmahan na daing makakaagaw kun Ika uya sa samuyang tahaw. Kaogmahan na daing makakahale Kun kami saimo minapuli.
 7. 7. Bunga nin pagtiripon nin mga magturugang sa saimong harong. Pagtubod niamo lugod magrarom Ika andam na kami akoon
 8. 8. Kaogmahan na daing makakaagaw kun Ika uya sa samuyang tahaw. Kaogmahan na daing makakahale Kun kami saimo minapuli.
 9. 9. Bunga nin paggi-romdom kan Tipan sa liwanag kan Tataramon, paglaom niamo lugod magrigon Ika an kaligtasan sa gabos na panahon
 10. 10. Kaogmahan na daing makakaagaw kun Ika uya sa samuyang tahaw. Kaogmahan na daing makakahale Kun kami saimo minapuli.
 11. 11. Bunga nin pagpa-kinabang kan Hawak asin kan Dugo na Atang, pagkamoot niamo lugod magtalubo Ika an enot na namoot samo.
 12. 12. Kaogmahan na daing makakaagaw kun Ika uya sa samuyang tahaw. Kaogmahan na daing makakahale Kun kami saimo minapuli.
 13. 13. KAOGMAHAN NA DAING MAKAKAHALE KUN KAMI SAIMO MINAPULI.
 14. 14. AMEN
 15. 15. ASIN SA SAIMONG ESPIRITU
 16. 16. NNaaggkkuukkuummppiissaall aakkoo ssaa DDiiooss nnaa mmaakkaakkaammhhaann aassiinn ssaaiinnddoo mmggaa ttuuggaanngg ttaa nnaaggkkaassaallaa aakkoo nniinn mmaakkuurrii ssaa iissiipp,, ssaa ttaattaarraammoonn,,
 17. 17. ssaa ggiibboo aassiinn ssaa kkaappaabbaayyaaaann.. SSaallaa kkoo,, ssaallaa kkoo,, mmaakkuurriinngg ssaallaa kkoo.. KKaayyaa aakkoo nnaannggaannggaaddyyee kkii SSaannttaa MMaarriiaa ddaannaayy
 18. 18. ssaa ggaabbooss nnaa AAnnggeelleess aassiinn SSaannttooss,, aassiinn ssaaiinnddoo mmggaa ttuuggaanngg,, nnaa aakkoo iippaammiibbii ssaa KKaagguurraannggnnaann ttaanngg DDiiooss..
 19. 19. KAGURANGNAN MAHERAK KA.
 20. 20. KRISTO MAHERAK KA.
 21. 21. KAGURANGNAN MAHERAK KA.
 22. 22. AMEN
 23. 23. Kagurangnan, maherak ka (2x) Cristo, maherak ka (2x) Kagurangnan, maherak ka (2x)
 24. 24. KAMURAWAYAN SA dIOS Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan asin sa daga katoninongan sa mga tawong marahay an boot. Inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, Sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika
 25. 25. IIkkaa nnaa nnaaggppaappaarraa kkaann mmggaa kkaassaallaann kan kinaban, kaheraki kami; Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akoa an samong pakimaherak Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, Kaheraki kami.
 26. 26. AMEN
 27. 27. LITURGIA KAN TATARAMON
 28. 28. ENOT NA BABASAHON Libro ni Profeta Ezekiel (33: 7 - 9)
 29. 29. SALAMAT SA DIOS!
 30. 30. SALMO: KUN NGONIAN MADANGOG NINDO AN SAIYANG TINGOG, HARE PAGPATAGASA AN SAINDONG MGA PUSO.
 31. 31. IKADUWANG BABASAHON Surat ni San Pablo sa mga taga-Roma (13: 6-10)
 32. 32. SALAMAT SA DIOS!
 33. 33. EVANGELIO SAN MATEO (18: 15 - 20)
 34. 34. Naglalaom ako sa Kagurangnan, nagsasarig sa saiyang tataramon.
 35. 35. ASIN SA SAIMONG ESPIRITU
 36. 36. KAMURAWAYAN SAIMO KAGURANGNAN
 37. 37. PAG-OMAW SAIMO CRISTO
 38. 38. Nagtutubod ako sa Dios Amang makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin ki JesuCristo, Aking bogtong Niya, Kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa cruz, nagadan, asin ilinubong, huminilig sa manga gadan, kan ikatolong aldaw nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa
 39. 39. kalangitan, nagtutukaw sa too kan Dios Amang makakamhan, hale duman mabalik sa pag-hukom, sa manga buhay asin manga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na Simbahan na catolico, sa paropakinabang nin manga santos, sa pagpatawad nin manga kasalan, sa pag-kabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
 40. 40. PAMIBI NIN BANWAAN Kagurangnan, hinanyoga an samuyang pamibi.
 41. 41. AMEN
 42. 42. OFFERTORY
 43. 43. TINAPAY NG BUHAY KORO: IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY, BINASBASAN HINATI’T INIALAY, BUHAY NA BANAL ANG SA AMI’Y KALOOB AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN.
 44. 44. 1. BASBASAN ANG BUHAY NAMING HANDOG NAWA’Y MATULAD SA PAG-AALAY MO, BUHAY NA LAAN AT LUBOS SA MUNDO’Y SA PAG-IBIG AY KAPOS.
 45. 45. KORO: IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY, BINASBASAN HINATI’T INIALAY, BUHAY NA BANAL ANG SA AMI’Y KALOOB AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN.
 46. 46. 2. MARAPATIN SA KAPWA MAGING TINAPAY, KAGALAKAN SA NALULUMBAY, KATARUNGAN SA NAAPI AT KANLUNGAN NG BAYAN MONG SAWI.
 47. 47. KORO: IKAW HESUS ANG TINAPAY NG BUHAY, BINASBASAN HINATI’T INIALAY, BUHAY NA BANAL ANG SA AMI’Y KALOOB AT PAGSASALONG WALANG HANGGAN.
 48. 48. PAGINOON TURUAN MO AKONG MAGING BUKAS PALAD, TURUAN MO AKONG MAGLINGKOD SA IYO, NA MAGBIGAY NG AYON SA NARARAPAT, NA WALANG HINIHINTAY MULA SA’YO.
 49. 49. NA MAKIBAKANG DI INAALINTANA, MGA HIRAP NA DINARANAS SA TUWINA’Y MAGSUMIKAP NA HINDI HUMAHANAP NG KAPALIT NA KAGINHAWAAN.
 50. 50. NA DI NAGHIHINTAY KUNDI ANG AKING MABATID NA ANG LOOB S’YANG SINUSUNDAN.
 51. 51. PAGINOON TURUAN MO AKONG MAGING BUKAS PALAD, TURUAN MO AKONG MAGLINGKOD SA IYO, NA MAGBIGAY NG AYON SA NARARAPAT, NA WALANG HINIHINTAY MULA SA’YO.
 52. 52. AKOA HESUS INING ATANG NGUNIAN NA NAHANDA SA BANAL MONG NGARAN
 53. 53. UNANG ALAY Kunin at tanggapin Ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, Tanda ng bawat puso Pagkat inibig mo, Ngayo’y nananalig Nagmamahal sa’yo.
 54. 54. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, Pagkaing nagbibigay ng buhay mo, At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inuming nagbibigay lakas.
 55. 55. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t, pagsubok. Lahat ng lakas at kahinaan ko iaaalay kong lahat buong pagkatao ito ay isusunod sayo.
 56. 56. Kami ay dumudulog at nagsusumamo, nawa’y tanggapin at pagpalain mo. Ang alay na nagmula sa aming pagsisikap at bunga ng aming paggawa.
 57. 57. Kunin at tanggapin Ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, Tanda ng bawat puso Pagkat inibig mo, Ngayo’y nananalig Nagmamahal sa’yo.
 58. 58. ITO LAMANG AMA WALA NANG IBA PA AKONG HINIHILING.
 59. 59. KAGGIBO ASIN KAGTAO Kaggibo asin kagtao gabos sadiri mo; Kapinonan, kapanoan nin mga karahayan
 60. 60. Ano an ikakadolot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini dai mabilang na mga biyaya ano baya an ikakabalos ko?
 61. 61. Kaggibo asin kagtao, Gabos ikinaugay mo. Maninigo asin matanos na danay asin minsan saen magpasalamat kami saimo, kami saimo.
 62. 62. AKOA KAGURANGNAN AN DOLOT MI SIMO MGA BUNGA KAN DAGA ASIN KAN DAGAT HALE SA SAMUYANG KAPAGALAN MGA PAGHIHINGOHA,
 63. 63. ANONG MAIDODOLOT SAIMO KAGURANGNAN KAKUSUGAN ASIN MAN SAMONG KAKAYAHAN NA MABAG-O MI AN KAMUGTAKAN KAN BUHAY SA KINABAN,
 64. 64. HILNGA O’ KAGURANGNAN AN SIMONG BANWAAN INAGRANGAY DANGOGA, MADYA KAMI TABANGAN MAHAWAS SA KASAKITAN.
 65. 65. ANONG MAIDODOLOT SAIMO KAGURANGNAN KAKUSUGAN ASIN MAN SAMONG KAKAYAHAN NA MABAG-O MI AN KAMUGTAKAN KAN BUHAY SA KINABAN,
 66. 66. HILNGA O’ KAGURANGNAN AN SIMONG BANWAAN INAGRANGAY DANGOGA, MADYA KAMI TABANGAN MAHAWAS SA KASAKITAN.
 67. 67. AN KATONINONGAN IWINAWALAT KO AN SAKONG KATONINONGAN SA SAINDO ITINATAO MAGDANAY KAMO SAKO SAINDO AN KAOGMAHAN KO
 68. 68. AKOA AN ATANG, MAKIPAGOLIAN SAKUYANG PAGKAMOOT SA SAINDO
 69. 69. AN KATONINONGAN IWINAWALAT KO AN SAKONG KATONINONGAN SA SAINDO ITINATAO MAGDANAY KAMO SAKO SAINDO AN KAOGMAHAN KO
 70. 70. PAGKAMOOT NANGGAD DANAY NA ITATAO ASIN AN PAGLAOM SA GABOS NA TAWO
 71. 71. AN KATONINONGAN IWINAWALAT KO AN SAKONG KATONINONGAN SA SAINDO ITINATAO MAGDANAY KAMO SAKO SAINDO AN KAOGMAHAN KO.
 72. 72. Akoon man lugod kan Kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaomawan asin kamurawayan kan Saiyang Ngaran, para man sa pakinabang niato asin kan bilog Niyang Banal na Simbahan.
 73. 73. PPAAMMIIBBII SSAA PPAAGGDDOOLLOOTT
 74. 74. AMEN
 75. 75. ASIN SA SAIMONG ESPIRITU
 76. 76. INITAAS MI NA SA KAGURANGNAN
 77. 77. MANINIGO ASIN DAPAT
 78. 78. BANAL, BANAL, BANAL AN KAGURANGNAN DIOS NIN MGA HUKBO AN LANGIT ASIN DAGA PANO KAN SAIMONG KAMURAWAYAN
 79. 79. HOSANA SA KAITAASAN PALADAN AN MINADIGDI SA NGARAN KAN KAGURANGNAN HOSANA SA KAITAASAN.
 80. 80. MALUHOD PO AN GABOS
 81. 81. An pagkagadan Mo Kagurangnan ipina-pamareta niamo. An pagkabuhay Mo liwat ipinapahayag sagkod na ika magdatong.
 82. 82. Aaamen, Aaaamen, Aaaamen, Aaaamen, Aaaamen, Amen, Aaaamen
 83. 83. AAMMAA NNIIAAMMOO
 84. 84. Magdatong an kahadean mo;
 85. 85. nin siring sa langit
 86. 86. An samong kakanon sa aroaldaw
 87. 87. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan
 88. 88. Siring na pinapatawad niamo
 89. 89. an manga nagkakasala samuya
 90. 90. Asin hare kami pagdaraha sa sogot
 91. 91. Kundi agawa kami sa maraot.
 92. 92. Huli ta Saimo an kahadean, asin an kapangyarihan siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan.
 93. 93. AMEN
 94. 94. ASIN SA SAIMONG ESPIRITU
 95. 95. CORDERO KAN DIOS NA NAGPAPARA KAN MGA KASALAN KAN KINABAN KAHERAKI KAMI (2X)
 96. 96. CORDERO KAN DIOS NA NAGPAPARA KAN MGA KASALAN KAN KINABAN TAWI KAMI NIN KATONINONGAN.
 97. 97. MALUHOD PO AN GABOS
 98. 98. SALMO 27 KORO: ANG PANGINOON ANG AKING TANGLAW SA PANGANIB AKO’Y IINGATAN KANINO AKO MASISINDAK MATATAKOT KUNG AKO’Y LAGING NASA PILING NIYA.
 99. 99. I. O DIYOS PAKINGGAN MO ANG AKING TAWAG AT SA AKI’Y MAAWA’T MAHABAG BUHAY KO MA’Y PAGTANGKAAN BUHAY KO MA’Y PAGBANTAAN SA’YO PA RIN MAGTITIWALA KAILANMAN.
 100. 100. II. O DIYOS SANA’Y PAHINTULUTANG MAMALAGI SA BANAL MONG HARAPAN. ANG TINIG MO’Y MAPAKINGGAN PAG-IBIG MO’Y MARAMDAMAN KADAKILAAN MO’T GANDA’Y MASAKSIHAN.
 101. 101. KORO: ANG PANGINOON ANG AKING TANGLAW SA PANGANIB AKO’Y IINGATAN KANINO AKO MASISINDAK MATATAKOT KUNG AKO’Y LAGING NASA PILING NIYA.2x
 102. 102. Omawon si Jesus sa Sacramento Omawon kan gabos na tawo Omawon Siya kan Pilipino sa pagkaboronyog amponon Mo.
 103. 103. IKA PALAN Uya na sa mga kamot, Labi pa sa kaipohan Sa irarom nin boot Garo igwa pa nin kulang
 104. 104. Dai pinatoninong Nagsiyasat, naghapot, kan Ika namidbidan Nasabotan an namatean.
 105. 105. Ika palan Kagurangnan, an makakahipno Ika palan Kagurangnan, an makakapano
 106. 106. An panugang pamana na hinihidaw nin sakuyang dukhang puso.
 107. 107. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan Pakusoga sa kaluyahan mautob saimong kabotan
 108. 108. Dawa an gabos mawara Dawa an gabos mag-baya An orog na mahalaga Ika mapasakuya,
 109. 109. Ika palan Kagurangnan, an makakahipno Ika palan Kagurangnan, an makakapano
 110. 110. An panugang Pamana na hinihidaw nin sakuyang dukhang puso.
 111. 111. KAGURANGNAN JESUKRISTO NAMOTAN MO SIMONG BANWAAN SA EUKARISTIYA ITINAO MO AN PAGKAMOOT ASIN AN BUHAY
 112. 112. SARONG TINAPAY, SARONG BANWAAN, SA SARONG HAWAK NIN KAGURANGNAN AN SAKRAMENTONG MAMURAWAYON SATUYANG KAMOTAN ASIN AKOON.
 113. 113. KAGURANGNAN JESUKRISTO TINUBOS MO AN KATAWOHAN SA SAKRAMENTO NA TINOGDAS MO NAGTAO NIN KALIGTASAN.
 114. 114. SARONG TINAPAY, SARONG BANWAAN, SA SARONG HAWAK NIN KAGURANGNAN AN SAKRAMENTONG MAMURAWAYON SATUYANG KAMOTAN ASIN
 115. 115. KAGURANGNAN JESUKRISTO NA NAGPARA NIN MGA KASALAN AN SAIMONG HAWAK ASIN SIMONG DUGO BUHAY NA DAING KASAGKORAN.
 116. 116. SARONG TINAPAY, SARONG BANWAAN, SA SARONG HAWAK NIN KAGURANGNAN AN SAKRAMENTONG MAMURAWAYON SATUYANG KAMOTAN ASIN AKOON.
 117. 117. PPAAMMIIBBII PPAAKKAA-- CCOOMMUUNNYYOONN
 118. 118. AMEN
 119. 119. ASIN SA SAIMONG ESPIRITU
 120. 120. AMEN
 121. 121. SALAMAT SA DIOS!
 122. 122. VISION
 123. 123. panahon naghihingoha sa Paglaom sa Pag-abot kan Kahadean sa Pag-abot kan Kahadean nin Dios.

×