O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Портфолио на (две имена)
(име на институцията – училище)
(град)
(година)
Съдържание
1. За мен
2. Резултати от педагогическата ми
дейност
3. Учебна дейност
4. Извънучебна дейност
5. Принос за мате...
1. За мен
• Образование
• Квалификации
• Специализации
• Предмети
• Моите ученици
• Моята педагогическа философия
• Атести...
Образование
Описание на образованието,
дипломи № и дата на
завършване, придобити
образователни степени и
специалности
(фам...
Квалификации
• Наименование на
квалификационното обучение
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого
(напр. лекто...
Специализации
• Наименование на
специализацията
• Времетраене и година
• Къде е проведено и от кого (напр.
лектор)
(фамили...
Предмети
Преподавани учебни
предмети, контекст –
напр. Английски език,
ниво А2, за 5 кл.
(фамилия, година)
Моите ученици
Класове, възраст, ниво на владеене на
английски език, специфика (напр. деца
със СОП или изявени и т.н.), бро...
Моята педагогическа философия
• От SWOT анализа
• Виждането Ви за преподаването:
Какво означава да си добър учител? Какво ...
Атестиране
Информация от предходна атестация
• Година
• Квалификационна категория
• Документация (брой приложени документи...
2. Резултати от педагогическата ми дейност
• Постигнато от моите ученици
• Грамоти и награди
• Благодарности
(фамилия, год...
Постигнато от моите ученици
• Резултати от изпити на ученици, входно-
изходни нива
• Резултати от олимпиади, състезания,
п...
Грамоти, сертификати и награди
Удостоверяващи участия в събития,
обучения, състезания, представяния,
конференции, проекти ...
Благодарности
Поздравителни адреси,
благодарствени писма от ученици,
родители, партньори по проекти, от
участия в организа...
3. Учебна дейност
• Методи и техники на обучение
• Избор на програма и учебници
• Методически разработки
• Използване на и...
Методи и техники на обучение
Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии
• Формиране на „меки“ умения: за търсене и оце...
Избор на програма и учебници
• Обосновка на избор на образователна
програма, учебници, помагала и книжки,
съобразено с ДОС...
Методически разработки
• Самооценка – ресурси, планиране на
урок, оценяване
• Разработени урочни планове*,
дейности и мате...
Урочни планове
• Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други
учители, на единичен урок или серия от уроц...
Информационни технологии в моите
часове
• Мотивиране на избор на технологии
• Описание на интегрирането им - по какъв
начи...
Проведени уроци, казуси
• Саморефлексия за проведен урок – какво се
е получило от планираното, какво не се е
получило, как...
Класно ръководство
• Анализ на постиженията
• Оценяване, обратна връзка и мотивиране
• Участие на класа в училищни и извън...
Работа в педагогически колектив (екипна)
• Дейности с колеги от собственото
училище
• Съвместни дейности с
настоятелството...
4. Извънучебна дейност
• Конференции
• Статии, есета, публикации
• Творчество
• Научноизследователска
дейност
• Проекти
• ...
Конференции
Изброяване на конференциите –
Наименование, място, дати,
форма на участие – участник,
представяне на постер,
п...
Статии, есета, публикации
Списък с публикации – пълна
библиографска справка -
вкл. в интернет, с кратки
анотации и връзка ...
Творчество
Картини, изложби, спортни събития,
музикални участия, театрални
постановки, тържества, събития на
училищно, рег...
Научноизследователска дейност
• Изследване на собствената практика
• Участие в научноизследователски
проекти
• Участие в н...
Проекти • Име, номер, период, финансираща
институция, описание на проекта и
дейността, в която Вие или ваши ученици
са взе...
Подпомагане на стажанти и новопостъпили
учители
Период, имена на
стажантите, портфолио на
стажанта, документация за
стажан...
5. Принос за материално-техническите
условия
• За физическата среда
• За информационното и
библиотечното
осигуряване
(фами...
Физическа среда
(фамилия, година)
Информационно и библиотечно
осигуряване
(фамилия, година)
6. Ефективност и планове
• Обобщение на опита - самооценка
• Ефективност
• Бъдещи планове
(фамилия, година)
Обобщение на опита - саморефлексия
• За периода от последната атестация – напр. 4
години
• Открити уроци, тържества (сцена...
Ефективност
• Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства
(изследване на собствената педагогическата прак...
Планове
• Бъдещи планове (на базата на
SWOT, от досието на EPOSTIL) –
график с планирани дейности
• Краткосрочни – до 1 г....
(имена)
(училище, град)
(година)
(фамилия, година)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Шаблон за портфолио на учител

35.855 visualizações

Publicada em

Шаблонът може да послужи за основа на изработване на собствено порфолио на учител, отговарящо на изискванията на Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН от 1.09.2016 г. Портфолиото е съществена част от атестирането, също така може да се ползва за търсене на работа и планиране на професионалното развитие на учителя.
На всеки слайд са дадени предложения за съдържание, които да се изтрият и заменят със собствената информация. Слайд, за който няма подходяща информация, следва да се изтрие.
Шаблонът е предвиден да се ползва от учители по чужд език, но може да послужи за основа на учителско портфолио, независимо от преподавания предмет.

Publicada em: Educação
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Шаблон за портфолио на учител

 1. 1. Портфолио на (две имена) (име на институцията – училище) (град) (година)
 2. 2. Съдържание 1. За мен 2. Резултати от педагогическата ми дейност 3. Учебна дейност 4. Извънучебна дейност 5. Принос за материално-техническите условия 6. Ефективност и планове (фамилия, година)
 3. 3. 1. За мен • Образование • Квалификации • Специализации • Предмети • Моите ученици • Моята педагогическа философия • Атестиране (фамилия, година)
 4. 4. Образование Описание на образованието, дипломи № и дата на завършване, придобити образователни степени и специалности (фамилия, година)
 5. 5. Квалификации • Наименование на квалификационното обучение • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 6. 6. Специализации • Наименование на специализацията • Времетраене и година • Къде е проведено и от кого (напр. лектор) (фамилия, година)
 7. 7. Предмети Преподавани учебни предмети, контекст – напр. Английски език, ниво А2, за 5 кл. (фамилия, година)
 8. 8. Моите ученици Класове, възраст, ниво на владеене на английски език, специфика (напр. деца със СОП или изявени и т.н.), брой обучавани в клас/група, общ брой, друго (фамилия, година)
 9. 9. Моята педагогическа философия • От SWOT анализа • Виждането Ви за преподаването: Какво означава да си добър учител? Какво прави един час успешен? Какви характерни трудности срещате по време на час, как ги решавате? Какво прави преподаването Ви по-успешно? Как поддържате връзка с учениците, получавате ли обратна връзка от тях за преподаването си? Как поддържате контакт с родителите, успявате ли да ги ангажирате за нуждите на обучението по Вашия предмет? Как оценявате учениците, по какви критерии? Те убедени ли са, че оценката е заслужена? (фамилия, година)
 10. 10. Атестиране Информация от предходна атестация • Година • Квалификационна категория • Документация (брой приложени документи) • Форма на представяне – обща информация, атестационна карта, атестационно резюме, опис на документи (фамилия, година)
 11. 11. 2. Резултати от педагогическата ми дейност • Постигнато от моите ученици • Грамоти и награди • Благодарности (фамилия, година)
 12. 12. Постигнато от моите ученици • Резултати от изпити на ученици, входно- изходни нива • Резултати от олимпиади, състезания, проекти, обучения • Награди, класирания (място): година, вид състезание (фамилия, година)
 13. 13. Грамоти, сертификати и награди Удостоверяващи участия в събития, обучения, състезания, представяния, конференции, проекти – сканирани и придружени от списък с описание (име на събитието, период, място, кратко описание на събитието и кратко описание на участието ми в него) (фамилия, година)
 14. 14. Благодарности Поздравителни адреси, благодарствени писма от ученици, родители, партньори по проекти, от участия в организация на събития и т.н. (фамилия, година)
 15. 15. 3. Учебна дейност • Методи и техники на обучение • Избор на програма и учебници • Методически разработки • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образователния процес • Проведени уроци, казуси • Класен ръководител/ръководител на група • Работа в педагогически колектив • Обобщение на опита (фамилия, година)
 16. 16. Методи и техники на обучение Самооценка – методика. По Наредба 12, критерии • Формиране на „меки“ умения: за търсене и оценяване на информация, комуникативни, планиране, работа в екип, критично мислене и др. • За работа с деца със СОП, с уязвими групи, с изявени деца, с деца с майчин език различен от български, интегриране • Според изискванията на програмата, иновативни техники, интегриране на информационни и комуникационни технологии и др. (фамилия, година)
 17. 17. Избор на програма и учебници • Обосновка на избор на образователна програма, учебници, помагала и книжки, съобразено с ДОС • Учебен план, програма по английски език – съответствие със спецификата на контекста (стратегията на училището, възраст на учениците, индивидуални характеристики на учениците, брой обучаеми) (фамилия, година)
 18. 18. Методически разработки • Самооценка – ресурси, планиране на урок, оценяване • Разработени урочни планове*, дейности и материали – използване на шаблони • Списък на представеното с кратко описание – наименование, вид на ресурса, за какво ниво е използван, с какви технически средства е приложен (фамилия, година)
 19. 19. Урочни планове • Урочни планове, създадени самостоятелно или съвместно с други учители, на единичен урок или серия от уроци* • „Сценарии“* на уроци (напр. кои конкретни думи на целевия език да се използват) и/или транскрипция на част или цял урок • Видео запис на част/ цяла урочна единица*/ избрани моменти от урок • Примери на задачи за учениците, помощни средства за работа в клас, обучителни материали, уебсайтове и др., създадени от учителя или създадени/ използвани в клас, с мотивация за направения избор (фамилия, година)
 20. 20. Информационни технологии в моите часове • Мотивиране на избор на технологии • Описание на интегрирането им - по какъв начин, примерни дейности или задачи, резултати от използването им • Доказателствен материал – запис на проведен час, снимков материал, презентации от учителя, презентации или проекти изработени от ученици, опис на доказателствата – бр., използвани електронни средства, използвани електронни източници, вкл. електронни учебници и интернет ресурси (фамилия, година)
 21. 21. Проведени уроци, казуси • Саморефлексия за проведен урок – какво се е получило от планираното, какво не се е получило, как да се подобри следващия път (фамилия, година) • Коментари, анкети и резултати от учениците • Наблюдения от колеги, от външен наблюдател • Доказателства за провеждането на урок – снимков материал, видео, изработени материали от учениците, опис на доказателствата с пояснения – бр., в резултат на коя задача, използвани ресурси и т.н. • Резултати от изпълнение на поставените задачи в часа – домашна работа, оценяване, постижения
 22. 22. Класно ръководство • Анализ на постиженията • Оценяване, обратна връзка и мотивиране • Участие на класа в училищни и извънучилищни събития • Работа с родителите - информиране, поддържане на обратна връзка; привличане за участие в извънкласни дейности, спонсорство, за облагородяване на средата (напр. засаждане на дървета, почистване, ремонт) и др. • Документи, доказващи дейностите (фамилия, година)
 23. 23. Работа в педагогически колектив (екипна) • Дейности с колеги от собственото училище • Съвместни дейности с настоятелството • Дейности с колеги от други училища • Дейности с други организации – НПО, бизнес, университети • Съвместна работа с институции и организации извън страната (напр. по проекти) • Други (фамилия, година)
 24. 24. 4. Извънучебна дейност • Конференции • Статии, есета, публикации • Творчество • Научноизследователска дейност • Проекти • Ръководство на стажант- учители (фамилия, година)
 25. 25. Конференции Изброяване на конференциите – Наименование, място, дати, форма на участие – участник, представяне на постер, представяне на доклад, участие в организацията и т.н. (фамилия, година)
 26. 26. Статии, есета, публикации Списък с публикации – пълна библиографска справка - вкл. в интернет, с кратки анотации и връзка към публикацията (ако е достъпна онлайн) (фамилия, година)
 27. 27. Творчество Картини, изложби, спортни събития, музикални участия, театрални постановки, тържества, събития на училищно, регионално, национално и международно ниво – кога, къде, кратко описание на формата на участие или произведението, снимков и видео материал, отзиви за участието – напр. съобщение в медиите и т.н. (фамилия, година)
 28. 28. Научноизследователска дейност • Изследване на собствената практика • Участие в научноизследователски проекти • Участие в научноизследователски комисии, екипи, публикации (фамилия, година)
 29. 29. Проекти • Име, номер, период, финансираща институция, описание на проекта и дейността, в която Вие или ваши ученици са взели участие • В качеството си на какъв/каква сте участвали – член на екипа, координатор, бенефициент, експерт и т.н. – кратко описание, доказателства • Резултати от дейността Ви по проекта- доказателства • Резултати от участието на Ваши ученици в проекта • Уебсайт на проекта, връзка към публикации по него и т.н. (фамилия, година)
 30. 30. Подпомагане на стажанти и новопостъпили учители Период, имена на стажантите, портфолио на стажанта, документация за стажанта (фамилия, година)
 31. 31. 5. Принос за материално-техническите условия • За физическата среда • За информационното и библиотечното осигуряване (фамилия, година)
 32. 32. Физическа среда (фамилия, година)
 33. 33. Информационно и библиотечно осигуряване (фамилия, година)
 34. 34. 6. Ефективност и планове • Обобщение на опита - самооценка • Ефективност • Бъдещи планове (фамилия, година)
 35. 35. Обобщение на опита - саморефлексия • За периода от последната атестация – напр. 4 години • Открити уроци, тържества (сценарии, снимков и видео материал) • Разработени програми • Публикации, конференции и представяния • Реферати, работилници • Проекти и изследователска работа (фамилия, година)
 36. 36. Ефективност • Ефективност – обратна връзка, описателна част, доказателства (изследване на собствената педагогическата практика) – интервюта с ученици, родители, колеги; наблюдения от колеги, инспектори, ръководство; анкети • Сравнителен анализ на дейността Ви на основата на вътрешно оценяване – за 1 – 4 години, саморефлексия, SWOT анализ, доказателствен материал • Форми на оценяване на учениците и резултат от обучението – представяне на външни оценявания • Какви успехи имат Вашите ученици в извънучебни дейности по предмета • Какви предизвикателства срещате и как ги преодолявате – според различните възможности и потребности на учениците, вкл. тези със СОП, в риск, изявени и т.н. (фамилия, година)
 37. 37. Планове • Бъдещи планове (на базата на SWOT, от досието на EPOSTIL) – график с планирани дейности • Краткосрочни – до 1 г. • Дългосрочни – за следващия атестационен период (фамилия, година) 2017 2018 2019
 38. 38. (имена) (училище, град) (година) (фамилия, година)

×