O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Η τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Η τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο

 1. 1. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 1
 2. 2. Ηαρχιτεκτονικήτησ κλαςικήσ εποχήσΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 2
 3. 3. Θ Αρχιτεκτονικι Στισ αρχζσ του 5ου αι. π.Χ. θ αρχιτεκτονικι βρίςκεται κάτω από τθν επίδραςθ των αιςκθτικϊν αντιλιψεων και των τεχνικϊν γνϊςεων τθσ αρχαϊκι εποχισ. Θ εξζλιξθ όμωσ είναι ιδθ φανερι από το πρϊτο μιςό του 5ου αι. π.Χ.. Πολλά από τα ναϊκά οικοδομιματα ςυνδφαςαν το δωρικό ρυκμό με ιωνικά ςτοιχεία: π.χ. τα Προπφλαια και ο Παρκενϊνασ ςτθν Ακρόπολθ τθσ Ακινασ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 3
 4. 4. Ο Παρκενϊνασ (από τθν ΝΑ πλευρά) 448/7 – 438 [432] π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 4
 5. 5. Το Προπφλαια 437-431 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 5
 6. 6. Ο ναόσ τθσ Ακθνάσ (Απτζρου) Νίκθσ 427-424 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 6
 7. 7. Το Ερεχκείον 425-406 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 7
 8. 8. Ο ναόσ του Θφαίςτου (Θθςείο) 450-416 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 8
 9. 9. Ο ναόσ του Θφαίςτου (Θθςείο) 450-416 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 9
 10. 10. Ο ναόσ του Ποςειδϊνα (Σοφνιο) 444-440 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 10
 11. 11. Τον 4ο αι. π.Χ. θ αρχιτεκτονικι προβάλλει νζεσ αντιλιψεισ:1. Θ πλοφςια διακόςμθςθ και θ πρόκλθςθ εντφπωςθσ2. Θ γενίκευςθ τθσ καταςκευισ νζου τφπου κτιςμάτων, όπωσ κόλοι, κζατρα, βουλευτιρια.3. Θ παραβίαςθ των κανόνων τθσ αρμονίασ (πιο ελεφκερθ ςφνκεςθ)4. Ζνα νζο τφπου κιονόκρανο, το κορινθιακό. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 11
 12. 12. Ο ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ ςτθν Ζφεςο(αναπαράςταςθ) 4οσ αι. π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 12
 13. 13. Το αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου 340 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 13
 14. 14. Θ Θόλοσ τθσ Επιδαφρου 365-325 (περίπου) π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 14
 15. 15. Θ Θόλοσ των Δελφϊν 4οσ αι. π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 15
 16. 16. Ηαρχιτεκτονική τησελληνιςτικήσ εποχήσΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 16
 17. 17. Κατά τθν Ελλθνιςτικι εποχι (3οσ αι. π.Χ.) θ αρχιτεκτονικι απζκτθςε κοςμικό χαρακτιρα και εξυπθρζτθςε τισ ανάγκεσ και τθν πολιτικι των θγεμόνων:  οι ναϊκζσ καταςκευζσ περιορίηονται  κτιρια που προβάλλουν το μεγαλείο των θγεμόνων (ανάκτορα) ι που εξυπθρετοφν πρακτικοφσ ςκοποφσ (αγορζσ, γυμνάςια, ςτοζσ)  μεγάλεσ πολυτελείσ κατοικίεσΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 17
 18. 18.  Αρχίηει ςταδιακά να δίνεται ζμφαςθ ςτο διακοςμθτικό ςε ςχζςθ με το λειτουργικό χαρακτιρα των αρχιτεκτονικϊν μελϊν, ενϊ διακρίνεται ςτισ αρχιτεκτονικζσ δθμιουργίεσ μία νζα ηωγραφικι αντίλθψθ ςε βάροσ τθσ κλαςικισ πλαςτικότθτασ.  Ο ιωνικόσ ρυκμόσ επικρατεί παντοφ, αφοφ οι υψθλζσ και λεπτζσ αναλογίεσ των ιωνικϊν κιόνων, ςε ςυνδυαςμό τισ περιςςότερεσ φορζσ με τα περίτεχνα κορινκιακά κιονόκρανα, εξυπθρετοφν καλφτερα τισ διακοςμθτικζσ απαιτιςεισ των ελλθνιςτικϊν καλλιτεχνϊν.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 18
 19. 19. Ο βωμόσ του Διόσ ςτθν Πζργαμο 2οσ αι. π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 19
 20. 20. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 20
 21. 21. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 21
 22. 22. Ο Φάροσ τθσ Αλεξάνδρειασ 280 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 22
 23. 23. Θ Πλαςτικι Θ γλυπτικι τζχνθ των αρχαϊκϊν χρόνων είχε κακιερϊςει ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςτθ μορφι, τθν ζκφραςθ και τθν κίνθςθ, τουσ γνωςτοφσ κοφρουσ και κόρεσ. Το «παιδί του Κριτίου» (490-480 π.Χ.) ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ αρχαϊκισ εποχισ και τθν αυγι τθσ κλαςικισ εποχισ. Κίνθςθ και θ εςωτερικι δφναμθ των προςϊπων αντιπροςωπεφουν τα ζργα του «αυςτθροφ» ρυκμοφ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 23
 24. 24. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 24
 25. 25. Ο «αυςτθρόσ» ρυκμόσ (ο θνίοχοσ των Δελφϊν 477 ι474 π.Χ. και ο Ποςειδϊνασ του Αρτεμιςίου 460-450 π.Χ.)Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 25
 26. 26. Θ «ςχολι» του ΦειδίαΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 26
 27. 27. Μφρων - Πολφκλειτοσ Ο Διςκοβόλοσ 450 π.Χ. Ο Διαδούμενοσ 420 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 27
 28. 28. Πολφκλειτοσ (κανόνασ) Δορυφόροσ 440 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 28
 29. 29. Πραξιτζλθσ Ο Ερμήσ τησ Ολυμπίασ Ο Απόλλων Σαυροκτόνοσ 340 – 330 π.Χ. 350 – 330 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 29
 30. 30. Το παιδί του Μαρακϊνα (325 – 320 π.Χ.) και ο ζφθβοσ των Αντικυκιρων (340-330 π.Χ.)Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 30
 31. 31. Κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι θ πλαςτικι με τα ζργα τθσ εξωτερίκευςε τον ψυχικό κόςμο του ανκρϊπου τθσ εποχισ. Οι καλλιτζχνεσ μζςω ζντονων κινιςεων και εκφράςεων που αποτφπωναν ςτα πρόςωπα των γλυπτϊν μορφϊν προςπάκθςαν να απεικονίςουν τθν αγωνία, τον πόνο και γενικότερα το πάκοσ του ανκρϊπου των ταραγμζνων εκείνων χρόνων: θ Νίκθ τθσ Σαμοκράκθσ, θ Αφροδίτθ τθσ Μιλου, τα γλυπτά του βωμοφ του Διόσ ςτθν Πζργαμο, το ςφμπλεγμα του Λαοκόοντα.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 31
 32. 32. Θ Νίκθ τθσ Σαμοκράκθσ 190 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 32
 33. 33. Θ ηωφόροσ του Βωμοφ του Διόσ ςτθν Πζργαμο 2οσ αι. π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 33
 34. 34. Θ Αφροδίτθ τθσ Μιλου 150-140 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 34
 35. 35. Ο αναβάτθσ του Αρτεμιςίου 140-130 π.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 35
 36. 36. Το ςφμπλεγμα του Λαοκόοντα 1οσ αι. μ.Χ.Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 36
 37. 37. Θ αγγειοπλαςτικιΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 37
 38. 38. Λευκζσ λικυκοιΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 38
 39. 39. ΗωγραφικιΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 39
 40. 40. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 40
 41. 41. Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 41
 42. 42. Θ προτίμθςθ ςτα πολφτιμα μζταλλα κατά τθν ελλθνιςτικι εποχιΙ.Π. ΑΜΠΕΛΑ΢ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΗ΢ ΢ΧΟΛΗ΢ 42

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • HarisNikolayidis

  Apr. 5, 2014
 • seventekidou

  Sep. 23, 2014
 • AlenochkaBuryachenko

  Apr. 19, 2015
 • ssuserfff515

  Feb. 3, 2016
 • KaterinaKoutoupa

  Feb. 16, 2016
 • TheodosiosStaikopoul

  Feb. 27, 2017
 • NadaVeltsou

  Oct. 20, 2018

Vistos

Vistos totais

10.502

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4.239

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

7

×