Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf(20)

Mais de akipress(20)

Anúncio

Último(20)

УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-бвлугун0, “Кыргыз Республикасьгаын жарандыгы женунде” жана “Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ортосундагы жарандык алуунун женвкейлетулгвн тартиби женунде макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АБДИРАИМОВА (Юсупова) Жазгул Абдыманаповна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунда туулган; 2) АБДРАИМОВ Элпзар Каримович, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Талас шаарында туулган; 3) АБДРАХМАНОВА Асыл Сыйлыковиа, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Манас районунда туулган; 4) АБДРАХМАНОВА Тамара Джанибековна, кыргыз, 1953-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 004185 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ _ _ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в граизданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» и «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АБДИРАИМОВА (Юсупова) Жазгул Абдыманаповна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; 2) АБДРАИМОВ Элизар Каримович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец города Талас Таласской области Кыргызской Республики; 3) АБДРАХМАНОВА Асыл Сыйлыковиа, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Манасского района Таласской области Кыргызской Республики; 4) АБДРАХМАНОВА Тамара Джанибековна, 1953 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; 004068 *
 2. 5) АБДУВАЛИЕВА Иродахон Бахадировна, езбек, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 6) АБДУКАРИМОВ Марлен Шергазыевич, кыргыз, 2001-жылы Россия Федерациясынын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында зуулган; 7) АБДУЛЛИН Камил Фергатович, татар, 1960-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 8) АБДУЛЛИНА (Азимова) Гульнара Фархатовна, татар, 1964-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 9) АБДЫБАКИРОВ Алымкул Берсинбекович, кыргыз, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант жумушчулар поселогунда туулган; 10) АБДЫКАДЫРОВ Бекжан Жылдызбекович, кыргыз, 1993-жьшы Россия Федерациясынын Тюмень облусунун Нягань шаарында туулган; 11) АБДЫКАДЫРОВ Жылдызбек Саламатович, кыргыз, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Жети-0гуз районунда туулган; 12) АБДЬ1КАДЫРОВА (Дуйшекеева) Назгул Шайлооевна, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Жети-0гуз районунда туулган; 13) АБДЬПСАДЫРОВА Роза Бурканбековна, кыргыз, 2001-жьшы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 14) АБДЫЛЛАЕВ Рустам Орозбекович, кыргыз, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Кербен шаарында туулган; 15) АБДЫРАЗАКОВА (Чонмурунова Назгуль) Наргиза Орозбековна, кыргыз, 1986-жылы РСФСРдын Чита облусунун Краснокаменск шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Аманкулов Нурхан; 5) АБДУВАЛИЕВА Иродахон Бахадировна, 2004 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 6) АБДУКАРИМОВ Марлен Шергазыевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Новосибирск Новосибирской области Российской Федерации; 7) АБДУЛЛИН Камил Фергатович, 1960 года рождения, татарин, уроженец города Казань Татарской АССР; 8) АБДУЛЛИНА (Азимова) Гульнара Фархатовна, 1964 года рождения, татарка, уроженка города Казань Татарской АССР; 9) АБДЫБАКИРОВ Алымкул Берсинбекович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец рабочего поселка Кант Кантского района Киргизской ССР; 10) АБДЬПСАДЫРОВ Бекжан Жылдызбекович, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец города Нягань Тюменской области Российской Федерации; 11) АБДЫКАДЫРОВ Жылдызбек Саламатович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 12) АБДЬПСАДЫРОВА (Дуйшекеева) Назгул Шайлооевна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 13) АБДЫКАДЫРОВА Роза Бурканбековна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; 14) АБДЫЛЛАЕВ Рустам Орозбекович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец города Кербен Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 15) АБДЫРАЗАКОВА (Чонмурунова Назгуль) Наргиза Орозбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Краснокаменск Читинской области РСФСР. Вместе с ней сын Аманкулов Нурхан 2020 года рождения;
 3. 16) АБДЫРАХМАНОВ Алибек Райканович, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Талас шаарында туулган; 17) АБЖАЛИЛОВА Зарина Чынгызовна, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 18) АБИТОВА (Амирова) Жаз*уч кыргыз, ~~ 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2017-жылы туулган Абитова Ясина, 2019-жылы туулган Абитов Альяс; 19) АБУЗЯРОВА Элина Фуатовна, орус, 1986-жьшы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 20) АВАЗБЕК уулу Баястан, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 21) АДИЕВА Камелия Руслановна, кыргыз, 2009-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 22) АЗИМОВ Хожиакбар Даниярович, озбек, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 23) АИСУЛУУ Бекмамат кызы (Бекмамат кызы Айсулуу), кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасьшын Ош облусунун Озген районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Естебесов Артур, 2018-жылы туулган Естебесов Даниэль; 24) АКИМОВА Буажар Токтосуновна, кыргыз, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 25) АКСЕНТЬЕВА Анна Алексеевна, орус, 1987-жылы Казак ССРинин Алмата шаарында туулган; 26) АКСЮТИН Владимир Николаевич, орус, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Аксютина Мирослава, 2015-жылы туулган Аксютин Максим; 16) АБДЫРАХМАНОВ Алибек Райканович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Талас Таласской области Кыргызской Республики; 17) АБЖАЛИЛОВА Зарина Чынгызовна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики; -------- 18)— АБИТОВА ' (Амирова) Жазгул Сапарбаевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Абитова Ясина 2017 года рождения, Абитов Альяс 2019 года рождения; 19) АБУЗЯРОВА Элина Фуатовна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 20) АВАЗБЕК уулу Баястан, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; 21) АДИЕВА Камелия Руслановна, 2009 года рождения, кыргызка, уроженка города Москвы Российской Федерации; 22) АЗИМОВ Хожиакбар Даниярович, 1994 года рождения, узбек, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 23) АЙСУЛУУ Бекмамат кызы (Бекмамат кызы Айсулуу), 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Естебесов Артур 2016 года рождения, Естебесов Даниэль 2018 года рождения; 24) АКИМОВА Буажар Токтосуновна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; 25) АКСЕНТЬЕВА Анна Алексеевна, 1987 года рождения, русская, уроженка города Алматы Казахской ССР; 26) АКСЮТИН Владимир Николаевич, 1973 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР.
 4. 27) АКУНСАРТОВ Талгат Кудайбергенович, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 28) АЛАПАЕВА Сайрагуль Бектуровна, кыргыз, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 29) АЛИШЕВ Эдуард Анварович, татар, 1985-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 30) АЛИШЕР кызы Феруза, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Араван районунда туулган; 31) АЛЫМКУЛОВА Асема Шамиловна, кыргыз, 2007-жылы Россия Федерациясынын Самара облусунун Самара шаарында туулган; 32) АЛЫШБАЕВА Айгерим Канатбековна, кыргыз, 2002-жьшы Россия Федерациясынын Иркутск облусунун Ангарск шаарында туулган; 33) АЛЯКИНА (Подмарькова) Елена Александровна, орус, 1980-жылы РСФСРдын Ульянов облусунун Карсун районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Алякина Анастасия, 2012-жылы туулган Алякина Виктория, 2017-жылы туулган Алякина Дарья; 34) АМАНТУРОВ Кубанычбек Кыдыкбекович, кыргыз, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 35) АМАЯКЯН Артем Липаритович, армян, 1985-жьшы Краснодарск крайында туулган; 36) АНАРБАЕВА Аделина Рустамовна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 37) АНДРЕЕВ Олег Юрьевич, орус, 1978-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 38) АНДРЕЙЧУК (Некипелая) Татьяна Викторовна, украин, 1972-жылы Украина ССРинин Полтава облусунун Кременчуг шаарында туулган. Вместе с ним дети; Аксютина Мирослава 2012 года рождения, Аксютин Максим 2015 года рождения; 27) АКУНСАРТОВ Талгат Кудайбергенович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 28) АЛАПАЕВА Сайрагуль Бектуровна, 1966 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 29) АЛИШЕВ Эдуард Анварович, 1985 года рождения, татарин, уроженец города Казань Татарской АССР; 30) АЛИШЕР кызы Феруза, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Араванского района Ошской области Кыргызской Республики; 31) АЛЫМКУЛОВА Асема Шамиловна, 2007 года рождения, кыргызка, уроженка города Самара Самарской области Российской Федерации; 32) АЛЫШБАЕВА Айгерим Канатбековна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка города Ангарск Иркутской области Российской Федерации; 33) АЛЯКИНА (Подмарькова) Елена Александровна, 1980 года рождения, русская, уроженка Карсунского района Ульяновской области РСФСР. Вместе с ней дети: Алякина Анастасия 2006 года рождения, Алякина Виктория 2012 года рождения, Алякина Дарья 2017 года рождения; 34) АМАНТУРОВ Кубанычбек Кыдыкбекович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 35) АМАЯКЯН Артем Липаритович, 1985 года рождения, армянин, уроженец Краснодарского края РСФСР; 36) АНАРБАЕВА Аделина Рустамовна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 37) АНДРЕЕВ Олег Юрьевич, 1978 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР;
 5. Аны менен бирге 2005-жылы туулган кызы Анлрейчук Мария; 39) АНИКАНОВ Александр Владимирович, орус, 1984-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 40) АРАПОВ Курманбек Абдиашимович, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 41) АРЕПЬЕВА (Демьянова) Татьяна Евгеньевна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган; 42) АРЗЫМАТОВ Ислам Абдыбекович кыргыз, 2005-жылы Россия Федерациясынын Хакасия Республикасынын Абакан шаарында туулган; 43) АРТЕМЬЕВ Максим Дмитриевич, орус, 1977-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Артемьев Всеволод, 2014-жылы туулган Артемьева Александра, 2020-жылы туулган Артемьева Алиса; 44) АРТЕМЬЕВА (Левичева) Ольга Юрьевна, орус, 1982-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 45) АТАХАНОВ Тынчтыкбек Бахтыбекович, кыргыз, 2002- жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу шаарында туулган; 46) БАБАЯРОВ Алан Абдулазизович, кыргыз, 2000-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 47) БАЕНДАЕВА Алёна Баировна, бурят, 1986-жылы Бурят АССРинин Улан-Удэ шаарында туулган; 48) БАЙБОСУНОВ Мурат Асылбекович, кыргыз, 1992-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 49) БАЙМАМБЕТОВА Мээрим Болотовна, кыргыз, 1994-жылы Россия Федерациясынын Хабаровск крайында туулган; 50) БАЙМУРАТОВ Амирбек Талантбекович, кыргыз, 2003- жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 38) АНДРЕЙЧУК (Некипелая) Татьяна Викторовна, 1972 года рождения, украинка, уроженка города Кременчуг Полтавской области Украинской ССР. Вместе с ней дочь Андрейчук Мария 2005 года рождения; 39) АНИКАНОВ Александр Владимирович, 1984 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 40) АРАПОВ Курманбек Абдиашимович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 41) АРЕПЬЕВА (Демьянова) Татьяна Евгеньевна, 1985 года рождения, русская, уроженка Аламединского района Киргизской ССР; 42) АРЗЫМАТОВ Ислам Абдыбекович 2005 года рождения, кыргыз, уроженец города Абакан Республики Хакасия Российской Федерации; 43) АРТЕМЬЕВ Максим Дмитриевич, 1977 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР. Вместе с ним дети: Артемьев Всеволод 2013 года рождения, Артемьева Александра 2014 года рождения, Артемьева Алиса 2020 года рождения; 44) АРТЕМЬЕВА (Левичева) Ольга Юрьевна, 1982 года рождения, русская, уроженка города Ленинград РСФСР; 45) АТАХАНОВ Тынчтыкбек Бахтыбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 46) БАБАЯРОВ Алан Абдулазизович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации; 47) БАЕНДАЕВА Алёна Баировна, 1986 года рождения, бурятка, уроженка города Улан-Удэ Бурятской АССР; 48) БАЙБОСУНОВ Мурат Асылбекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации;
 6. 51) БАКИРОВ Руслан Субанбекович, кыргыз, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Сокулук айылында туулган; 52) БАКЛАГА Олег Владимирович, немис, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 53) БАКЛАГА (Кузыбаева) Юлдуз Сатывалдиевна, татар, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 54) БАЛИХИН Дмитрий Андреевич, орус, 1983-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 55) БАЛАЕВ Эднан Миралович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 56) БАТКУЛДАЕВ Бекжан Уранович, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 57) БАТЧАЕВ Харун Хасанович, карачай, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 58) БАХРИЕВ Аслан Кадыроглы, турк, 1991-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 59) БЕЗЪЯЗЫЧНОВ Глеб Васильевич, орус, 1992-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 60) БЕКБНОВ Арген Джон Даниярович, кыргыз, 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 61) БЕКЕНОВА Айлин Данияровна, кыргыз, 2014-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 62) БЕКИЁВ Ринат Канатович, кыргыз, 2017-жылы Россия Федерациясынын Приморск крайынын Владивосток шаарында туулган; 63) БЕЛОВА Милана Ивановна, орус, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 64) БЕЛОШИЩСИЙ Андрей Евгеньевич, орус, 1972-жьшы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 49) БАЙМАМБЕТОВА Мээрим Болотовна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Хабарювского края Российской Федерации; 50) БАЙМУРАТОВ Амирбек Талантбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 51) БАКИРОВ Руслан Субанбекович, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец села Сокулук Сокулукского района Киргизской ССР; 52) БАКЛАГА Олег Владимирович, 1971 года рождения, немец, уроженец города Ош Киргизской ССР; 53) БАКЛАГА (Кузыбаева) Юлдуз Сатывалдиевна, 1972 года рождения, татарка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 54) БАЛИХИН Дмитрий Андреевич, 1983 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 55) БАПАЕВ Эднан Миралович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 56) БАТКУЛДАЕВ Бекжан Уранович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 57) БАТЧАЕВ Харун Хасанович, 1981 года рождения, карачаевец, уроженец города Каракол Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 58) БАХРИЕВ Аслан Кадыроглы, 1991 года рождения, турок, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 59) БЕЗЪЯЗЫЧНОВ Глеб Васильевич, 1992 года рождения, русский, уроженец города Москвы Российской Федерации; 60) БЕКЕНОВ Арген Джон Даниярович, 2012 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 61) БЕКЕНОВА Айлин Данияровна, 2014 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
 7. 65) БЕРЕЗОВСКАЯ (Харченко) Раиса Николаевна, орус, 1956-жылы Казак ССРинин Павлодар облусунун Цюрупинск районунда туулган; 66) БЕССОНОВ Александр Юрьевич, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасыньш Бишкек шаарында туулган; 67) БИККУЛОВА (Рувель) Лилия Рашидовна, татар, 1981-ЖЫЛЫ Кыргыз ССРинин Фрунче. птаярынпя ТУУПГЯН — -------- Аны менен бирге балдары; 2006-жьшы туулган Рувель Альберт, 2008-жылы туулган Рувель София; 68) БИЛАЛОВА Сабина Алиевна, чечен, 2001-жылы Кыргыз Республикасыньш Бишкек шаарында туулган; 69) БОЕВ Нурали Шакарджонович, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасыньш Ош шаарында туулган; 70) БОЛОТ кызы Жанара, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасыньш Талас облусунун Талас шаарында туулган; 71) БОЛОТБЕК уулу Артур, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 72) БОРОНОВ Даниль Семетеевич, кыргыз, 2021-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 73) БОРУБАЕВА Нуржамал Кадыржановна, кыргыз, 2004-жылы Россия Федерациясынын Омск облусунун Омск шаарында туулган; 74) БУЛАНОВ Андрей Александрович, орус, 1977-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Красноярск шаарында туулган. Агы менен бирге 2010-жылы туулган кызы Буланова Мария; 75) БУЛАНОВА (Колмакова) Вероника Владимировна, орус, 1978-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Красноярск шаарында туулган; 76) БУЛАНОВА Мария Александровна, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жьшы туулган Батанов Дмитрий, 2010-жылы туулган Батанов Владимир; 62) БЕКИЕВ Ринат Канатович, 2017 года рождения, кыргыз, уроженец города Владивосток Приморского края Российской Федерации; 63) БЕЛОВА Милана Ивановна, 2003 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 64) БЕЛОШИЦКИЙ Андрей Евгеньевич, 1972 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР; 65) БЕРЕЗОВСКАЯ (Харченко) Раиса Николаевна, 1956 года рождения, русская, уроженка Цюрупинского района Павлодарской области Казахской ССР; 66) БЕССОНОВ Александр Юрьевич, 1995 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 67) БИККУЛОВА (Рувель) Лилия Рашидовна, 1981 года рождения, татарка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Рувель Альберт 2006 года рождения, Рувель София 2008 года рождения; 68) БИЛАЛОВА Сабина Алиевна, 2001 года рождения, чеченка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 69) БОЕВ Нурали Шакарджонович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Кыргызской Республики; 70) БОЛОТ кызы Жанара, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Таласской области Кыргызской Республики; 71) БОЛОТБЕК уулу Артур, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 72) БОРОНОВ Даниль Семетеевич, 2021 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации; 73) БОРУБАЕВА Нуржамал Кадыржановна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка города Омск Омской области Российской Федерации; 74) БУЛАНОВ Андрей Александрович, 1977 года рождения, русский, уроженец города Красноярск Красноярского края РСФСР. Вместе с ним дочь Буланова Мария 2010 года рождения;
 8. 77) БУЛАНОВ Михаил Евгеньевич, орус, 1990-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 78) БУТУЗОВ Денис Андреевич, татар, 1985-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 79) БУРХАНОВ Айбек Хамидович, кыргыз, 2003-жылы Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында туулган; 80) БУХЕР (Дрокова) Мария Александровна, орус, 1989-жылы РСФСРдын Тамбов шаарында туулган; 81) БЫЛИНКИНА (Клейменова) Ирина Львовна, орус, 1960-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 82) БЫСТРОВ Владислав Владимирович, орус, 1972-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Быстрова Алёна, 2016-жылы туулган Быстрова Алиса; 83) БЫХОВЕЦ Игорь Станиславович, украин, 1968-жылы Украина ССРинин Чернигов шаарында туулган; 84) ВАШАЕВА (Гутовская) Лика Николаевна, орус, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кек-Жацгак шаарында туулган; 85) ВЕРИГО Олег Игоревич, орус, 1987-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 86) ВЕРЧЕНКО Александр Владимирович, орус, 1979-жылы РСФСРдын Ростов облусунун Шахты шаарында туулган; 87) ВЕСЕЛОВ Роман Викторович, орус, 1975-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 88) ВЕЩИЦКИЙ Виктор Артемович, орус, 1981-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Назаров шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Вещицкая Алина, 2009-жылы туулган Вещицкая Елизавета; 89) ВЕЩИЦКИЙ Денис Артемович, орус, 1984-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Назаров шаарында туулган; 8 75) БУЛАНОВА (Колмакова) Вероника Владимировна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Красноярск Красноярского края РСФСР; 76) БУЛАНОВА Мария Александровна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Батанов Дмитрий 2006 года рождения, Батанов Владимир 2010 года рождения; 77) БУЛАНОВ Михаил Евгеньевич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 78) БУТУЗОВ Денис Андреевич, 1985 года рождения, татарин, уроженец города Казань Татарской АССР; 79) БУРХАНОВ Айбек Хамидович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Санкт-Петербург Российской Федерации; 80) БУХЕР (Дрокова) Мария Александровна, 1989 года рождения, русская, уроженка города Тамбов РСФСР; 81) БЫЛИНКИНА (Клейменова) Ирина Львовна, 1960 года рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР; 82) БЫСТРОВ Владислав Владимирович, 1972 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР. Вместе с ним дети: Быстрова Алёна 2012 года рождения, Быстрова Алиса 2016 года рождения; 83) БЫХОВЕЦ Игорь Станиславович, 1968 года рождения, украинец, уроженец города Чернигов Украинской ССР; 84) ВАШАЕВА (Гутовская) Лика Николаевна, 1966 года рождения, русская, уроженка города Кок-Янгак Ошской области Киргизской ССР; 85) ВЕРИГО Олег Игоревич, 1987 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР; 86) ВЕРЧЕНКО Александр Владимирович, 1979 года рождения, русский, уроженец города Шахты Ростовской области РСФСР;
 9. 90) ВЕЩИЦКАЯ (Дудина) Екатерина Николаевна, орус, 1982-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Красноярск шаарында туулган; 91) ВЛАСОВ Никита Максимович, орус, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 92) ВОЛОДИН Сергей Николаевич, орус, 1989-жылы РСФСРдын Тула облусунун Новомосковскшаарында туупган Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу Володин Никита; 93) ВОРОЧЕВ Вадим Владимирович, орус, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Таш-Кемур шаарында туулган; 94) ВЯЛЬШИН Руслан Дамирович, татар, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 95) ГАБДРАХМАНОВА (Марданова) Альбина Наиловна, татар, 1988-жьшы Татар АССРинин Альметьевск шаарында туулган; 96) ГАВРИЛОВ Сергей Леонидович, орус, 1961-жьшы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 97) ГАЗЫЕВА Айдана Эркинбековна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Баткен шаарында туулган; 98) ГАЙБАЛИЕВ Нурлан Кыязович, кыргыз, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 99) ГАЛИЕВ Ринат Арсенович, татар, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 100) ГАЛИМОВ Ильдар Равильевич, татар, 1987-жылы РСФСРдын Куйбышев шаарында туулган; 101) ГАННИЦКИЙ Константин Алексеевич, украин, 1973-жылы РСФСРдын Тюмень облусунун Тюмень шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Ганницкая София, 2012-жылы туулган Ганницкий Давид, 2015-жылы туулган Ганницкий Марк; 87) ВЕСЕЛОВ Роман Викторович, 1975 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 88) ВЕЩИЦКИИ Виктор Артемович, 1981 года рождения, русский, уроженец города Назарово Красноярского края РСФСР. Вместе с ним дети: Вещицкая Алина 2005 года рождения, Вещицкая Елизавета 2009 года рождения; — 89) ВЕЩИЦКИИ Денис ^Артемович, 198ТТода рождения. русский, уроженец города Назарово Красноярского края РСФСР; 90) ВЕЩИЦКАЯ (Дудина) Екатерина Николаевна, 1982 года рождения, русская, уроженка города Красноярск Красноярского края РСФСР; 91) ВЛАСОВ Никита Максимович, 2006 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 92) ВОЛОДИН Сергей Николаевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Новомосковск Тульской области РСФСР. Вместе с ним сын Володин Никита 2016 года рождения; 93) ВОРОЧЕВ Вадим Владимирович, 1969 года рождения, русский, уроженец города Таш-Кумыр Ошской области Киргизской ССР; 94) ВЯЛЬШИН Руслан Дамирович, 1985 года рождения, татарин, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 95) ГАБДРАХМАНОВА (Марданова) Альбина Наиловна, 1988 года рождения, татарка, уроженка города Альметьевск Татарской АССР; 96) ГАВРИЛОВ Сергей Леонидович, 1961 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 97) ГАЗЫЕВА Айдана Эркинбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка города Баткен Баткенской области Кыргызской Республики; 98) ГАЙБАЛИЕВ Нурлан Кыязович, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Киргизской ССР;
 10. 102) ГАМБАШИДЗЕ Илья Андреевич, орус, 1977-жылы Украина ССРинин Киев шаарында туулган; 103) ГАПАРОВ Эрлан Аскарович, кыргыз, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кызыл-Кьы шаарында туулган; 104) ГАСИМОВ Марат Ильхамович, татар, 1974-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 105) ГЕРАСИМОВА Елена Владимировна, орус, 1988-жылы РСФСРдын Новосибирск крайынын Новосибирск районунда туулган; 106) ГИЛЬМУТДИНОВ Руслан Дамирович, татар, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 107) ГИМАЛТДИНОВ Ильгиз Фадисович, татар, 1987-жылы Башкыр АССРинин Балтачев районунда туулган; 108) ГОЛУБЕВА Светлана Валерьевна, орус, 1970-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Прошлецова Мария; 109) ГОРЕЛОВА Екатерина Александровна, орус, 1989-жылы РСФСРдын Оренбург облусунун Орск шаарында туулган; 110) ГОРЧАКОВ Артём Игоревич, орус, 1990-жьшы Казак ССРинин Актюбинск облусунун Актюбинск шаарында туулган; 111) ГРЕБЕНКИН Анатолий Анатольевич, украин, 1967-жылы РСФСРдын Волгоград облусунун Среднеахтубинск районунда туулган; 112) ГРЕБЕНЩИКОВ Михаил Анатольевич, орус, 1979-жьшы РСФСРдын Челябинск облусунун Коркино шаарында туулган; ИЗ) ГРИГОРЬЕВА (Егорова) Татьяна Геннадьевна, орус, 1977-жылы РСФСРдын Тверь облусунун Бологое шаарында туулган; 114) ГРОМОЗДИН Андрей Владимирович, орус, 1975-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 10 99) ГАЛИЕВ Ринат Арсенович, 2004 года рождения, татарин, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 100) ГАЛИМОВ Ильдар Равилевич, 1987 года рождения, татарин, уроженец города Куйбышев РСФСР; 101) ГАННИЦКИЙ Константин Алексеевич, 1973 года рождения, украинец, уроженец города Тюмень Тюменской области РСФСР. Вместе с ним дети: Ганницкая София 2008 года рождения, Ганницкий Давид 2012 года рождения, Ганницкий Марк 2015 года рождения; 102) ГАМБАШИДЗЕ Илья Андреевич, 1977 года рождения, русский, уроженец города Киев Украинской ССР; 103) ГАПАРОВ Эрлан Аскарович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики; 104) ГАСИМОВ Марат Ильхамович, 1974 года рождения, татарин, уроженец города Казань Татарской АССР; 105) ГЕРАСИМОВА Елена Владимировна, 1988 года рождения, русская, уроженка Новосибирского района Новосибирской области РСФСР; 106) ГИЛЬМУТДИНОВ Руслан Дамирович, 1987 года рождения, татарин, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 107) ГИМАЛТДИНОВ Ильгиз Фадисович, 1987 года рождения, татарин, уроженец Балтачевского района Башкирской АССР; 108) ГОЛУБЕВА Светлана Валерьевна, 1970 года рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР. Вместе с ней дочь Прошлецова Мария 2006 года рождения; 109) ГОРЕЛОВА Екатерина Александровна, 1989 года рождения, русская, уроженка города Орск Оренбургской области РСФСР; 10
 11. 115) ГРЯЗНОВА Наталья Валерьевна, орус, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 116) ГУДИМЧУК Михаил Борисович, орус, 1988-жылы РСФСРдын Ставрополь крайынын Ставрополь шаарында туулган; 117) ГУЛИНА (Михайлова) Ольга Владимировна, орус, 1966-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 118) ГУСЕВ Владимир Александрович, орус, 1988-жылы РСФСРдын Саратов шаарында туулган; 119) ГУСЯКОВ Дмитрий Николаевич, орус, 1979-жылы Башкир АССРинин Стерлитамак шаарында туулган; 120) ДЕЛЯЕВ Андрей Викторович, орус, 1983-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 121) ДЕМЬЯНЕНКО (Джакипова) Ельвира Абдулазизовна, кыргыз, 1990-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 122) ДЕРЕВЯНКО Андрей Алексеевич, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 123) ДЕСЯТОВ Александр Витальевич, орус, 1977-жылы РСФСРдын Тюмень облусунун Нижневартовск шаарында туулган; 124) ДЖАВРИЕВ Тимурлан Сулейманович, 1987-жылы ©збек ССРинин Ташкент облусунда туулган; турк. 125) ДЖАМАНГУЛОВ Нурбек Эсенакунович, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 126) ДЖОРОЕВА Акбийке Уларбековна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 127) ДЖУМАКОВА Кыял Абдыбековна, кыргыз, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кол облусунун Тоц районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Кыдыкбекова Айдай, 2008-жылы туулган Кыдыкбекова Каныкей, 2015-жылы туулган Амантуров Эртай, 2020-жылы туулган Джумакова Аруэль; 11 ПО) ГОРЧАКОВ Артём Игоревич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Актюбинск Актюбинской области Казахской ССР; 111) ГРЕБЕНКИН Анатолий Анатольевич, 1967 года рождения, украинец, уроженец Среднеахтубинского района Волгоградской области РСФСР; ' П2) ГРЕБЕНЩИКОВ Михаил Анатольевич, 1979 года рождения, русский, уроженец города Коркино Челябинской области РСФСР; 113) ГРИГОРЬЕВА (Егорова) Татьяна Геннадьевна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Бологое Тверской области РСФСР; 114) ГРОМОЗДИН Андрей Владимирович, 1975 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 115) ГРЯЗНОВА Наталья Валерьевна, 1980 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 116) ГУДИМЧУК Михаил Борисович, 1988 года рождения, русский, уроженец города Ставрополь Ставропольского края РСФСР; 117) ГУЛИНА (Михайлова) Ольга Владимировна, 1966 года рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР; 118) ГУСЕВ Владимир Александрович, 1988 года рождения, русский, уроженец города Саратов РСФСР; 119) ГУСЯКОВ Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения, русский, уроженец города Стерлитамак Башкирской АССР; 120) ДЕЛЯЕВ Андрей Викторович, 1983 года рождения, русский, уроженец города Казань Татарской АССР; 121) ДЕМЬЯНЕНКО (Джакипова) Ельвира Абдулазизовна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка города Москвы РСФСР; 122) ДЕРЕВЯНКО Андрей Алексеевич, 1988 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 11
 12. 128) ДЖУНУСОВ Элебай Кенжебаевич, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 129) ДОБРЫНИН Роман Николаевич, орус, 1993-жьшы Россия Федерациясынын Краснодарок крайынын Краснодарок шаарында туулган; 130) ДОЛБАЕВА Адиля Даурийевна, дунган, 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Токмок шаарында туулган; 131) ДОЛЖЕНКО Максим Витальевич, кыргыз, 2001-жьшы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 132) ДОЛИНИН Степан Васильевич, орус, 1980-жылы РСФСРдын Чернигов облусунун Прилуки шаарында туулган; 133) ДОЛМАТОВА (Насырова) Альбина Наильевна, татар, 1987-жылы РСФСРдын Калинин облусунун Кимры шаарында туулган; 134) ДОРЖИНОВ Айс Николаевич, орус, 1985-жылы Калмык АССРинин Яшкул районунда туулган; 135) ДРАЧЕВ Кирилл Сергеевич, орус, 1989-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Драчев Максим; 136) ДРЯГАЛОВ Денис Витальевич, орус, 1987-жылы РСФСРдын Астрахань облусунун Астрахань шаарында туулган; 137) ДУБАНАЕВА Алина Асхатовна, кыргыз, 2022-жылы Россия Федерациясынын Томск облусунун Томск шаарында туулган; 138) ДУДНИКОВА Александра Александровна, орус, 1985- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Эм Владислав; 139) ДУДНИКОВ Андрей Андреевич, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 140) ДУДНИКОВА (Горбатенко) Оксана Юрьевна, украин, 1986- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жьшы туулган Дудников Сергей, 2014-жылы туулган Дудников Роман; 12 123) ДЕСЯТОВ Александр Витальевич, 1977 года рождения, русский, уроженец города Нижневартовск Тюменской области РСФСР; 124) ДЖАВРИЕВ Тимурлан Сулейманович, 1987 года рождения, турок, уроженец Ташкентской области Узбекской ССР; 125) ДЖАМАНГУЛОВ Нурбек Эсенакунович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 126) ДЖОРОЕВА Акбийке Уларбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 127) ДЖУМАКОВА Кыял Абдыбековна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Кыдыкбекова Айдай 2005 года рождения, Кыдыкбекова Каныкей 2008 года рождения, Амантуров Эртай 2015 года рождения, Джумакова Аруэль 2020 года рождения; 128) ДЖУНУСОВ Элебай Кенжебаевич, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Киргизской ССР; 129) ДОБРЫНИН Роман Николаевич, 1993 года рождения, русский, уроженец города Краснодар Краснодарского края Российской Федерации; 130) ДОЛБАЕВА Адиля Даурийевна, 2007 года рождения, дунганка, уроженка города Токмок Кыргызской Республики; 131) ДОЛЖЕНКО Максим Витальевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 132) ДОЛИНИН Степан Васильевич, 1980 года рождения, русский, уроженец города Прилуки Черниговской области РСФСР; 133) ДОЛМАТОВА (Насырова) Альбина Наильевна, 1987 года рождения, татарка, уроженка города Кимры Калининской области РСФСР; 134) ДОРЖИНОВ Айс Николаевич, 1985 года рождения, русский, уроженец Яшкульского района Калмыцкой АССР; 12
 13. 141) ДУЙШЕКЕЕВ Кубанычбек Дуйшекеевич, кыргыз, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 142) ДУМАНОВ Денис Сергеевич, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 143) ДЮШЕНАЛИЕВ Аскарбек, кыргыз, 1949-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Киров айылында туулган; 144) EBTV^OB Александр Александрович, орус, 1973-жылы РСФСРдын Белгород облусунун Белгород шаарында туулган; 145) ЕВТУХОВА (Жданова) Ольга Викторовна, орус, 1979-жылы РСФСРдын Белгород облусунун Белгород шаарында туулган; 146) ЕГОРОВ Денис Владимирович, орус, 1971-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 147) ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Васильевич, якут, 1988-жылы Якут АССРинин Намск районунда туулган; 148) ЕШМУРАТОВА Бегимай Абдулажановна, кыргыз, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 149) ЖАКЫПОВА Гулбарчын Темировна, 1сыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 150) ЖАКЫПОВА Раткан Ныязовна, кыргыз, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Таш-Кемур шаарында туулган; 151) ЖАНТАЕВА Айнура Арслонбековна, кыргыз, 1973-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Туракурган районунда туулган; 152) ЖАНЫБЕКОВ (Ызаков) Мирлан Жаиыбекович, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Кара-Кел шаарында туулган; 153) ЖАРСКИЙ Андрей Валерьевич, белорус, 1976-жьшы Белорусь ССРинин Гродненск облусунун Корелич районунда туулган; 13 135) ДРАЧЕВ Кирилл Сергеевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР. Вместе с ним сын Драчев Максим 2018 года рождения; 136) ДРЯГАЛОВ Денис Витальевич, 1987 года рождения, русский, уроженец города Астрахань Астраханской области РСФСР; 137) ДУБАНАЕВА Алина Асхатовна, 2 ^ 2 года рождения, кыргызка, уроженка города Томск Томской области Российской Федерации; 138) ДУДНИКОВА Александра Александровна, 1985 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Эм Владислав 2005 года рождения; 139)ДУДНИКОВ Андрей Андреевич, 1982 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 140)ДУДНИКОВА (Горбатенко) Оксана Юрьевна, 1986 года рождения, украинка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети; Дудников Сергей 2012 года рождения, Дудников Роман 2014 года рождения; 141) ДУЙШЕКЕЕВ Кубанычбек Дуйшекеевич, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 142) ДУМАНОВ Денис Сергеевич, 1983 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 143) ДЮШЕНАЛИЕВ Аскарбек, 1949 года рождения, кыргыз, уроженец села Кирова Чуйского района Киргизской ССР; 144) ЕВТУХОВ Александр Александрович, 1973 года рождения, русский, уроженец города Белгород Белгородской области РСФСР; 145) ЕВТУХОВА (Жданова) Ольга Викторовна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Белгород Белгородской области РСФСР; 146) ЕГОРОВ Денис Владимирович, 1971 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 13
 14. 154) ЖЕНАЛИЕВ Байел Жыргалбекович, кыргыз, 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 155) ЖЕНАЛИЕВ Даниел Жыргалбекович, кыргыз, 2010-жылы Россия Федерациясынын Челябинск облусунун Челябинск шаарында туулган; 156) ЖОРОЕВ Эмирлан Женишбекович, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 157) ЖУСУПОВ Самат Темирович, кыргыз, 2003-жылы Россия Федерациясынын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 158) ЗАБОЛОТНЫЙ Дмитрий Владимирович, орус, 1981-жылы РСФСРдын Калининград облусунун Калининград шаарында туулган; 159) ЗАГИДУЛЛИНА Камилла Эдвардовна, татар, 1985-жьшы РСФСРдын Челябинск облусунун Златоуст шаарында туулган; 160) ЗАГРЕТДИНОВ Тимур Гамирович, татар, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 161) ЗАДОРИН Валерий Борисович, орус, 1957-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 162) ЗАДОРИНА (Москалева) Анна Вячеславовна, орус, 1987-жылы Украина ССРинин Харьков шаарында туулган. Аны менен бирге 2022-жылы туулган кызы Задорина Ева; 163) ЗАДОРИНА Арина Михайловна, орус, 2007-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 164) ЗАДОРИНА (Журавлева) Екатерина Сергеевна, орус, 1984-жылы РСФСРдын Калуга облусунун Обнинск шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Задорина Валерия, 2015-жылы туулган Задорин Валерий; 165) ЗАДОРИНА (Каткова) Ирина Степановна, орус, 1957-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 14 147) ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Васильевич, 1988 года рождения, якут, уроженец Намского района Якутской АССР; 148) ЕШМУРАТОВА Бегимай Абдулажановна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики; 149) ЖАКЫПОВА Гулбарчын Темировна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 150) ЖАКЬШОВА Раткан Ныязовна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка города Таш-Кумыр Ошской области Киргизской ССР; 151) ЖАНТАЕВА Айнура Арслонбековна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Туракурганского района Наманганской области Узбекской ССР; 152) ЖАНЫБЕКОВ (Ызаков) Мирлан Жаныбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Кара-Куль Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 153) ЖАРСКИЙ Андрей Валерьевич, 1976 года рождения, белорус, уроженец Кореличского района Гродненской области Белорусской ССР; 154) ЖЕНАЛИЕВ Байел Жыргалбекович, 2017 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 155) ЖЕНАЛИЕВ Даниел Жыргалбекович, 2010 года рождения, кыргыз, уроженец города Челябинск Челябинской области Российской Федерации; 156) ЖОРОЕВ Эмирлан Женишбекович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 157) ЖУСУПОВ Самат Темирович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Новосибирск Новосибирской области Российской Федерации; 158) ЗАБОЛОТНЫЙ Дмитрий Владимирович, 1981 года рождения, русский, уроженец города Калининград Калининградской области РСФСР; 14
 15. 166) ЗАДОРИН Павел Борисович, орус, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 167) ЗУДОВ Олег Геннадьевич, орус, 1974-жылы Татар АССРинин Казань шаарында туулган; 168) ИБАХАДЩСИЕВ Зелимхан Хасанович, чечен, 1985-жьшы Чечен АССРинин Грозный шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулгэн И бяхядж иак Магамед, 2010-жьшы туулган Ибахаджиев Муслим, 2015-жылы туулган Ибахаджиев Юсуф; 169) ИБАХАДЖИЕВА (Багиева) Хава Адамовна, чечен, 1988-жылы Чечен АССРинин Ачхой-Мартанов районунда туулган; 170) ИЛЮЩЕНКО Владимир Александрович, орус, 1986-жылы РСФСРдын Тюмень облусунун Тюмень шаарында туулган; 171) ИСАЕВ Бейшен Касымович, кыргыз, 1975-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 172) ИСАКОВ Атай Эрнисович, кыргыз, 2015-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 173) ИСАКОВА Амелия Эрнисовна, кыргыз, 2011-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 174) ИСМАГАМБЕТОВА Гульзира Канатбаевна, казак, 1980-жылы Казак ССРинин Кызыл-Орда облусунун Аральск шаарында туулган; 175) ИСРАИЛОВА Азиза Шералиевна, кыргыз, 2004-жылы Россия Федерациясынын Алтай крайынын Совет районунда туулган; 176) КАДЫРОВ Арслан Добурбекович, кыргыз, 2007-жылы Россия Федерациясынын Заволжье шаарында туулган; 177) КАЕМ Кирилл Владимирович, орус, 1969-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 178) КАЗАКОВ Азизбек Шермаматович, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 15 159) ЗАГИДУЛЛИНА Камилла Эдвардовна, 1985 года рождения, татарка, уроженка города Златоуст Челябинской области РСФСР; 160) ЗАГРЕТДИНОВ Тимур Гамирович, 1981 года рождения, татарин, уроженец города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; 461) ЗАДОРШ ! Валерий Борисович, 1957 года рождения. русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 162) ЗАДОРИНА (Москалева) Анна Вячеславовна, 1987 года рождения, русская, уроженка города Харьков Украинской ССР. Вместе с ней дочь Задорина Ева 2022 года рождения; 163) ЗАДОРИНА Арина Михайловна, 2007 года рождения, русская, уроженка города Москвы Российской Федерации; 164) ЗАДОРИНА (Журавлева) Екатерина Сергеевна, 1984 года рождения, русская, уроженка города Обнинск Калужской области РСФСР. Вместе с ней дети: Задорина Валерия 2013 года рождения. Задорин Валерий 2015 года рождения; 165) ЗАДОРИНА (Каткова) Ирина Степановна, 1957 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 166) ЗАДОРИН Павел Борисович, 1969 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 167) ЗУДОВ Олег Геннадьевич, 1974 года рождения, русский, уроженец города Казань Татарской АССР; 168) ИБАХАДЖИЕВ Зелимхан Хасанович, 1985 года рождения, чеченец, уроженец города Грозный Чеченской АССР. Вместе с ним дети: Ибахаджиев Магамед 2007 года рождения, Ибахаджиев Муслим 2010 года рождения, Ибахаджиев Юсуф 2015 года рождения; 169) ИБАХАДЖИЕВА (Багиева) Хава Адамовна, 1988 года рождения, чеченка, уроженка Ачхой-Мартановского района Чеченской АССР; 15
 16. 179) КАЛБАЕВ Максат Тологонович, кыргыз, 2004-жьшы Россия Федерациясынын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 180) КАЛБЕКОВА Алтынай Кубатбековна, кыргыз, 2005-жылы Россия Федерациясынын Свердлов облусунун Екатеринбург шаарында туулган; 181) КАЛИШКИН Виталий Борисович, еврей, 1973-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 182) КАЛМАМАТ уулу Бекназар, кыргыз, 1998-жьшы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 183) КАЛЫКАХУНОВ Зулькарнай Нуриллаевич, кыргыз, 1997-жьшы Россия Федерациясынын Томск облусунун Томск шаарында туулган; 184) КАЛЫШЕВА Нуриза Калыбековна, кыргыз, 2005-жылы Россия Федерациясынын Алтай крайынын Рубцовск шаарында туулган; 185) КАНИН Руслан Викторович, орус, 1981-жылы РСФСРдын Вологодск облусунун Череповец шаарында туулган; 186) КАНАРОВ Бай-эл Даиылович, кыргыз, 2006-жылы Россия Федерациясынын Свердловск облусунун Невьянск шаарьшда туулган; 187) КАНАРОВА Асема Даиыловна, кыргыз, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 188) КАНАРОВА Назема Даиыловна, кыргыз, 2011-жылы Россия Федерациясынын Свердлов облусунун Новоуральск шаарында туулган; 189) КАРАСЕВ Азамат Камилевич, кыргыз, 1989-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 190) КАРАТАЕВА Айчурок Русланбековна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 191) КАРИМОВ (Шманенко Петр) Исмаил Васильевич, орус, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 16 170) ИЛЮЩЕЕЖО Владимир Александрович, 1986 года рождения, русский, уроженец города Тюмень Тюменской области РСФСР; 171) ИСАЕВ Бейшен Касымович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы РСФСР; 172) ИСАКОВ Атай Эрнисович, 2015 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации; 173) ИСАКОВА Амелия Эрнисовна, 2011 года рождения, кыргызка, уроженка города Москвы Российской Федерации; 174) ИСМАГАМБЕТОВА Гульзира Каиатбаевиа, 1980 года рождения, казашка, уроженка города Аральск Кызыл-Ординской области Казахской ССР; 175) ИСРАИЛОВА Азиза Шералиевна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Советского района Алтайского края Российской Федерации; 176) КАДЫРОВ Арслан Добурбекович, 2007 года рождения, кыргыз, уроженец города Заволжье Российской Федерации; 177) КАЕМ Кирилл Владимирович, 1969 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР; 178) КАЗАКОВ Азизбек Шермаматович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики; 179) КАЛБАЕВ Максат Тологонович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Новосибирск Новосибирской области Российской Федерации; 180) КАЛБЕКОВА Алтынай Кубатбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации; 181) КАЛИШКИН Виталий Борисович, 1973 года рождения, еврей, уроженец города Ленинград РСФСР; 16
 17. 192) КАСИМОВ Чынгыз Абдугафорович, кыргыз, 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 193) КАСИМОВА Диана Абдугафоровиа, кыргыз, 2006- жылы Россия Федерациясынын Приморск крайынын Владивосток шаарында туулган; 194) КАСЫМАЛИЕВА Аурелия Д анипроина,— кмргыЗ;---- 2020-ЖШы Россия Федерациясынын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 195) КАСЫМОВ Малик-Абдулазиз Жамолович, езбек, 2007- жылы Россия Федерациясынын Пермь крайынын Красновишерск шаарында туулган; 196) КАСЫМОВА Фирузахан Рахимджановна, езбек, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 197) КАТОРГИН Вадим Станиславович, орус, 1990-жылы Коми АССРинин Инта шаарында туулган; 198) КАТОРГИН Илья Станиславович, орус, 1984-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 199) КЕНСЕБАЕВА Анара Абайдилдаевна, казак, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ак-Суу районунда туулган; 200) КЕНЕНСАРИЕВА Гульнара Иманбековна, кыргыз, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунда туулган; 201) КЕРМАЛИЕВА Гульсина Анаркуловна, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Киров районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Сейитов Канат; 202) КИМ Александр Вилорьевич, корей, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 203) КЛЕЩУКОВА Александра Александровна, орус, 2011-жылы Россия Федерациясынын Волгоград облусунун Михайловка шаарында туулган; 17 182) КАЛМАМАТ уулу Бекназар, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; 183) КАЛЫКАХУНОВ Зулькарнай Нуриллаевич, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец города Томск Томской области Российской Федерации; --------104) 1САЛЫШЕВА Нуриза Калыбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Рубцовск Алтайского края Российской Федерации; 185) КАНИН Руслан Викторович, 1981 года рождения, русский, уроженец города Череповец Вологодской области РСФСР; 186) КАНАРОВ Бай-Эл Данылович, 2006 года рождения, кыргыз, уроженец города Невьянск Свердловской области Российской Федерации; 187) КАНАРОВА Асема Даныловна, 2016 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 188) КАНАРОВА Назема Даныловна, 2011 года рождения, кыргызка, уроженка города Новоуральск Свердловской области Российской Федерации; 189) КАРАСЕВ Азамат Камилевич, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы РСФСР; 190) КАРАТАЕВА Айчурок Русланбековна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 191) КАРИМОВ (Шманенко Петр) Исмаил Васильевич, 1973 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 192) КАСИМОВ Чынгыз Абдугафорович, 2012 года рождения, кыргыз, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 193) КАСИМОВА Диана Абдугафоровиа, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка города Владивосток Приморского края Российской Федерации; 17
 18. 204) КЛИМОВ Егор Викторович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Кел шаарында туулган; 205) КЛИМОВА (Дашут) Елена Евгеньевна, орус, 1982-жьшы РСФСРдын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 206) КОВАЛЁВ (Швачка) Александр Анатольевич, орус, 1984-жылы РСФСРдын Краснодарск крайынын Хадыженск шаарында туулган; 207) КОВАЛЬЧУК Олег Игоревич, орус, 1985-жылы Украина ССРинин Николаев шаарында туулган; 208) КОГАЙ Александр Андреевич, корей, 2017-жьшы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 209) КОЖОЕВА Аделя Кубанычбековна, кыргыз, 2003-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 210) КОЖОЕВА (Исмаилова) Жылдыз Аскаралиевна, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Кожоев Элхан; 211) КОЖОЕВ Шерхан Кубанычбекович, кыргыз, 1998-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 212) КОЖОКМАТОВА Адинай Канатбековна, кыргыз, 2005-жылы Россия Федерациясынын Красноярск крайынын Партизан районунда туулган; 213) КОЖОКМАТОВ Даниэль Канатбекович, кыргыз, 2011-жылы Россия Федерациясынын Красноярск крайынын Партизан районунда туулган; 214) КОЗУБАЕВ Мунарбек Уланбекович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 215) КОРОБОВСКАЯ Ольга Владимировна, орус, 1980-жылы РСФСРдын Челябинск облусунун Кыштым шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Мухина Мария, 2013-жылы туулган Мухин Александр; 18 194) КАСЫМАЛИЕВА Аурелия Данияровна, 2020 года рождения, кыргызка, уроженка города Новосибирск Новосибирской области Российской Федерации; 195) КАСБ1МОВ Малик-Абдулазиз Жамолович, 2007 года рождения, узбек, уроженец города Красновишерск Пермского края Российской Федерации; 196) КАСЫМОВА Фирузахан Рахимджановна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 197) КАТОРГИН Вадим Станиславович, 1990 года рождения, русский, уроженец города Инга Коми АССР; 198) КАТОРГИН Илья Станиславович, 1984 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 199) КЕНСЕБАЕВА Анара Абайдилдаевна, 1987 года рождения, казашка, уроженка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 200) КЕНЕНСАРИЕВА Гульнара Иманбековна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка Калининского района Киргизской ССР; 201) КЕРМАЛИЕВА Гульсина Анаркуловна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Кировского района Киргизской ССР. Вместе с ней сын Сейитов Канат 2009 года рождения; 202) КИМ Александр Вилорьевич, 1984 года рождения, кореец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 203) КЛЕЩУКОВА Александра Александровна, 2011 года рождения, русская, уроженка города Михайловка Волгоградской области Российской Федерации; 204) КЛИМОВ Егор Викторович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Кара-Куль Ошской области Киргизской ССР; 205) КЛИМОВА (Дашут) Елена Евгеньевна, 1982 года рождения, русская, уроженка города Новосибирск Новосибирской области РСФСР; 18
 19. 216) КОНДРАШЕВ Сергей Станиславович, орус, 1973-жылы Украина ССРинин Ворошиловград облусунун Северодонецк шаарында туулган; 217) КОНДАУРОВ Сергей Николаевич, орус, 1974-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 218) КОРОБОВЦЕВ Виктор Константинович, орус, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 219) КОРОЛЕВ Анатолий Георгиевич, орус, 1950-жылы РСФСРдын Сахалин облусунун Корсаков районунда туулган; 220) КОРОЛЕВА (Лясота) Татьяна Константиновна, орус, 1971-жылы Украина ССРинин Виница шаарында туулган; 221) КОСОРУКОВ Станислав Сергеевич, орус, 1989-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 222) КОСЫХ Сергей Сергеевич, орус, 1991-жылы РСФСРдын Омск облусунун Омск шаарында туулган; 223) КОТОВ Дмитрий Геннадьевич, орус, 1989-жылы РСФСРдын Оренбург облусунун Оренбург шаарында туулган; 224) КОТОВА (Крашенинникова, Андрейчева) Марина Сергеевна, орус, 1972-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 225) КОЧЕТКОВ Эдуард Тимурович, немис, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 226) КОЧКОРОВА Райкан Толонбаевна, кыргыз, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 227) КРАСНОМИРОВ Андрей Александрович, орус, 1968-жылы РСФСРдын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 228) КРЫЛОВ Григорий Александрович, орус, 1969-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 229) КРЫЛОВА (Стрелец) Вера Викторовна, орус, 1972-жылы РСФСРдын Москва облусунун Ногинск районунда туулган; 19 206) КОВАЛЁВ (Швачка) Александр Анатольевич, 1984 года рождения, русский, уроженец города Хадыженск Краснодарского края РСФСР; 207) КОВАЛЬЧУК Олег Игоревич, 1985 года рождения, русский, уроженец города Николаев Украинской ССР; 208) КОГАИ Александр Андреевич, 2017 года рождения, кореец, уроженец города Москвы Российской Федерации: 209) КОЖОЕВА Аделя Кубанычбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка города Москвы Российской Федерации; 210) КОЖОЕВА (Исмаилова) Жылдыз Аскаралиевна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Кожоев Элхан 2005 года рождения; 211) КОЖОЕВ Шерхан Кубанычбекович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец города Москвы Российской Федерации; 212) КОЖОКМАТОВА Адинай Канатбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Партизанского района Красноярского края Российской Федерации; 213) КОЖОКМАТОВ Даниэль Канатбекович, 2011 года рождения, кыргыз, уроженец Партизанского района Красноярского края Российской Федерации; 214) КОЗУБАЕВ Мунарбек Уланбековнч, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; 215) КОРОБОВСКАЯ Ольга Владимировна, 1980 года рождения, русская, уроженка города Кыштым Челябинской области РСФСР. Вместе с ней дети: Мухина Мария 2008 года рождения, Мухин Александр 2013 года рождения; 216) КОНДРАШЕВ Сергей Станиславович, 1973 года рождения, русский, уроженец города Северодонецк Ворошиловградской области Украинской ССР; 19
 20. 230) КУЗНЕЦОВ Антон Валерьевич, орус, 1982-жылы РСФСРдын Куйбышев шаарында туулган; 231) КУЗНЕЦОВ Максим Анатольевич, орус, 1979-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 232) КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович, орус, 1985-жылы РСФСРдын Томск облусунун Томск шаарында туулган; 233) КУЗНЕЦОВ Ярослав Евгеньевич, орус, 1970-жылы РСФСРдын Красноярск крайынын Красноярск шаарында туулган; 234) КУЗЬМИНА Елена Владимировна, орус, 1988-жылы РСФСРдын Москва шаарында туулган; 235) КУЛИКОВ Денис Сергеевич, орус, 1978-жылы РСФСРдын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 236) КУЛМАМБЕТОВА Чолпон Дилдемуратовна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунда туулган; 237) КУРАГИНА Мария Николаевна, орус, 1980-жылы РСФСРдын Киров облусунун Киров шаарында туулган; 238) КУТЮХИН Михаил Александрович, орус, 1967-жылы РСФСРдын Свердлов облусунун Серов шаарында туулган; 239) КУТЮХИНА (Мартьянова) Анна Юрьевна, орус, 1971-жылы РСФСРдын Свердлов облусунун Богданович шаарьшда туулган; 240) КУШУБАКОВ Айдар Мухамбетович, кыргыз, 2007-жьшы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 241) ЛАНТУХ (Калиева) Евгения Павловна, татар, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Лантух Александр; 242) ЛАШКОВ Борис Михайлович, орус, 1961-жылы РСФСРдын Ленинград шаарында туулган; 243) ЛЕМЕШКО Дарья Евгеньевна, украин, 2003-жылы Казахстан Республикасынын Жамбул облусунун Курдай районунда туулган; 20 217) КОНДАУРОВ Сергей Николаевич, 1974 года рождения, русский, уроженец города Ленинград РСФСР; 218) КОРОБОВЦЕВ Виктор Константинович, 2000 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 219) КОРОЛЕВ Анатолий Георгиевич, 1950 года рождения, русский, уроженец Корсаковского района Сахалинской области РСФСР; 220) КОРОЛЕВА (Лясота) Татьяна Константиновна, 1971 года рождения, русская, уроженка города Виница Украинской ССР; 221) КОСОРУКОВ Станислав Сергеевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 222) КОСЫХ Сергей Сергеевич, 1991 года рождения, русский, уроженец города Омск Омской области РСФСР; 223) КОТОВ Дмитрий Геннадьевич, 1989 года рождения, русский, уроженец города Оренбург Оренбургской области РСФСР; 224) КОТОВА (Крашенинникова, Андрейчева) Марина Сергеевна, 1972 года рождения, русская, уроженка города Москвы РСФСР; 225) КОЧЕТКОВ Эдуард Тимурович, 2004 года рождения, немец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 226) КОЧКОРОВА Райкан Толонбаевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; 227) КРАСНОМИРОВ Андрей Александрович, 1968 года рождения, русский, уроженец города Новосибирск Новосибирской области РСФСР; 228) КРЫЛОВ Григорий Александрович, 1969 года рождения, русский, уроженец города Москвы РСФСР; 229) КРЫЛОВА (Стрелец) Вера Викторовна, 1972 года рождения, русская, уроженка Ногинского района Московской области РСФСР; 20
Anúncio