Anúncio
ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
ЛЕКЦ №2.pdf
Anúncio
ЛЕКЦ №2.pdf
Próximos SlideShares
Analitek geometrhicheeliin lektsiin huraangui.odonAnalitek geometrhicheeliin lektsiin huraangui.odon
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

ЛЕКЦ №2.pdf

  1. Лекц № 2. Матриц. ); , 1 , , 1 ( , n j m i aij = = тоонуудаар зохиосон тэгш өнцөгт таблицийг (mxn) хэмжээст матриц гэж нэрлээд ; 2 1 2 22 21 1 12 11               = mn m m n n a a a a a a a a a A       гэж тэмдэглэнэ. Матрицийг товчоор ); , 1 , , 1 ( ), ( n j m i a A ij = = = гэж бичиж болно. Матрицын мөр баганын тоо тэнцүү буюу n m = бол квадрат матриц гэнэ. Матрицыг нэмэх ба тоогоор үржүүлэх: ); , 1 , , 1 ( ), ( ), ( n j m i b B a A ij ij = = = = ижил хэмжээст матрицуудын хувьд тэдгээрийн нийлбэр матриц ) ( ij c C = нь дараахь дүрмээр тодорхойлогдоно. ); , 1 , , 1 ( , n j m i b a c B A C ij ij ij = = + =  + = Матрицыг тоогоор үржүүлэхэд түүний бүх элементүүд уг тоогоор үржигдэнэ. ); , 1 , , 1 ( , n j m i a c A C ij ij = =  =   =   Матрицуудыг үржүүлэх: А ба В матрицууд харгалзан (mxk) ба (kxn) хэмжээст бол B A C  = үржвэр матриц дараахь дүрмээр тодорхойлогдоно. ); , 1 , , 1 ( , 1 n j m i b a c B A C k l lj il ij = = =   =  = Жишээ 5. ; 3 1 2 0 7 5 ; 4 0 1 3 2 1         − =         − = B A бол 2A+B – г ол. ; 11 1 4 6 11 7 3 1 2 0 7 5 8 0 2 6 4 2 3 1 2 0 7 5 4 0 1 3 2 1 2 2         − =         − +         − = =         − +         −  = + B A Жишээ 6. ; 3 1 2 1 1 1 ; 6 5 4 3 2 1           =         = B A бол AB ба BA – г ол. ; 32 15 14 6 3 6 2 5 1 4 1 6 1 5 1 4 3 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 6 5 4 3 2 1         =          +  +   +  +   +  +   +  +  = =                    = AB
  2. ; 21 17 13 15 12 9 9 7 5 6 3 3 1 5 3 2 1 4 3 1 1 6 2 3 1 5 2 2 1 4 2 1 1 6 1 3 1 5 1 2 1 4 1 1 1 6 5 4 3 2 1 3 1 2 1 1 1           =            +   +   +   +   +   +   +   +   +  = =                    = BA Матрицын бүх элементүүд тэгтэй тэнцүү бол уг матрицыг тэг (0) матриц гэнэ. A+0=0+A=A; байна. Гол диагоналийн элементүүд нь 1, бусад элементүүд нь 0-тэй тэнцүү квадрат матрицыг нэгж матриц гэж нэрлээд ; 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1                 =        E гэж тэмдэглэнэ. A матриц (nxn) хэмжээст бол ; A A E E A =  =  байна. ; 1 1 E A A A A =  =  − − нөхцлийг хангадаг 1 − A матрицыг А матрицын урвуу матриц гэнэ. ; 2 1 2 22 21 1 12 11               = nn n n n n a a a a a a a a a A       бол ; 1 2 1 2 22 12 1 21 11 1                = − nn n n n n A A A A A A A A A A       байна. Энд ; 2 1 2 22 21 1 12 11 nn n n n n a a a a a a a a a       =  Урвуу матрицыг олох өөр нэг аргыг Жишээ 7-д үзүүлэв. Жишээ 7. ; 4 3 2 1 2 1 1 1 1           = A бол урвуу матрицыг ол. ; 5 . 0 5 . 0 5 . 0 0 1 1 5 . 0 5 . 0 5 . 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 . 0 5 . 0 5 . 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 : , , − − − − − ⎯ ⎯ → ⎯ − − − − → ⎯ ⎯ ⎯ → ⎯ − − − ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → ⎯ − − − − − III I III II I I II II I III ; 5 . 0 5 . 0 5 . 0 0 1 1 5 . 0 5 . 0 5 . 2 1           − − − − − = − A Бодлого 1: (Тархвар судлалын I ба II зэргийн хавьтал). 3 хүн халдварт өвчнөөр өвчилсөн гэе. 2-р группын 6 хүнээс энэ 3 өвчтний хэнтэй нь хавьтсаныг илрүүлэх зорилгоор асуулт тавъя. Дараа нь 3-р группын 7 хүнээс 2-р группын 6
  3. хүний хэнтэй нь хавьтсан талаар асуусан гэе. 1 ба 2-р группын хувьд ); 6 , 1 , 3 , 1 ( ), ( = = = j i a A ij матрицыг тодорхойлж болно. 1-р группын i -р өвчтөнтэй 2-р группын j -р хүн хавьтсан бол ; 1 = ij a гэж тэмдэглэе. Эсрэг тохиолдолд ; 0 = ij a (ө.х. Контакт үүсгээгүй). Yүнтэй ижлээр ); 7 , 1 , 6 , 1 ( ), ( = = = j i b B ij матрицыг тодорхойлно. ; 1 = ij b гэдэг нь 2-р группын i -р хүнтэй 3-р группын j -р хүн хавьтсан гэсэн үг. Эсрэг тохиолдолд ; 0 = ij b Тухайлбал: ; 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0           = A ; 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0                     = B Энэ матрицууд нь группуудын хоорондох 1-р зэргийн хавьтлын схемийг харуулна. Энд ; 1 24 = a гэдэг нь 1-р группын 2 дахь өвчтөнтэй, 2-р группын 4-р хүн хавьтсан гэсэн үг. ; 0 33 = b гэдэг нь 2-р группын 3 дахь хүнтэй, 3-р группын 3- р хүн хавьтаагүй. Одоо 3-р группын 7 хүн ба эхний 3 өвчтөний хоорондох II зэргийн хавьтал буюу шууд биш хавьталыг сонирхож болно. Энэ II зэргийн хавьтлыг ); 7 , 1 , 3 , 1 ( ), ( = = = = j i c AB C ij матрицан үржвэр илэрхийлдэг. ij c элемент нь I группын i -р өвчтөн ба III группын j -р хүний хоорондох II эрэмбийн хавьтлын тоог харуулна. ; 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1           = = AB C ; 2 23 = c элемент нь III группын 3 дахь хүн ба I группын 2-р өвчтөний хооронд II эрэмбийн хавьтал 2 байсныг илрүүлнэ. (ө.х. III группын 3 дахь хүн I группын 2-р өвчтөнөөс 2 замаар хавьтал авсныг харуулж байна.) Мөн III группын 6 дахь хүн I группын өвчтөнүүдтэй нийт 1+1+2=4 ширхэг шууд биш хавьталтай байна. III группын 5 дахь хүн ерөөсөө ийм хавьталгүй байна. Шугаман тэгшитгэлийн систем. Крамерын дүрэм: n хувьсагчтай n ширхэг шугаман тэгшитгэлийн систем        = + + + = + + + = + + + n n nn n n n n n n b x a x a x a b x a x a x a b x a x a x a       2 2 1 1 2 2 2 22 1 21 1 1 2 12 1 11 байна. Энд ); , 1 ( n j xj = үл мэдэгдэгч, ); , 1 , , 1 ( , n j n i b a i ij = = нь өгөгдсөн тоонууд. Эдгээр тоонуудаар дараахь тодорхойлогчуудыг зохиоё.
  4. ; 2 1 2 22 21 1 12 11 nn n n n n a a a a a a a a a       =  ; 1 1 1 2 1 2 2 1 2 21 1 1 1 1 1 1 11 nn nj n nj n n j j n j j j a a b a a a a b a a a a b a a           + − + − + − =  ); , 1 ( n j = Тэгвэл ; 0   бол ; ; ; 2 2 1 1   =   =   = n n x x x  байна. Харин ; 0 =  бол эсвэл төгсгөлгүй олон шийдтэй, эсвэл шийдгүй байна. n хувьсагчтай m ширхэг шугаман тэгшитгэлийн систем        = + + + = + + + = + + + m n mn m m n n n n b x a x a x a b x a x a x a b x a x a x a       2 2 1 1 2 2 2 22 1 21 1 1 2 12 1 11 (1) байна. Энд ); , 1 , , 1 ( , n j m i b a i ij = = нь өгөгдсөн тоонууд. ); , 1 ( n j xj = үл мэдэгдэгч. Мөн n m  гэж үзэж болно. ; 2 1 2 2 22 21 1 1 12 11 *               = m mn m m n n b a a a b a a a b a a a A       матрицыг (1)-д харгалзах өргөтгөсөн матриц гэнэ. Өргөтгөсөн матрицыг гурвалжин хэлбэрт оруулбал ерөнхий тохиолдолд ; 0 0 0 0 0 0 3 3 33 2 2 23 22 1 1 13 12 11                 m mn mm n n n d c c d c c d c c c d c c c c           болох ба уг матрицаар зохиосон (1)-тэй эквивалент шугаман тэгшитгэлийн систем        = + + = + + + = + + + + m n mn m mm n n n n d x c x c d x c x c x c d x c x c x c x c       2 2 3 23 2 22 1 1 3 13 2 12 1 11 (2) болж ерөнхий шийд олдоно. Жишээ 8: a)    = − = + 1 2 4 1 2 1 2 1 x x x x b)    = + = + 2 2 2 1 2 1 2 1 x x x x c)    = − = − 3 2 6 2 3 2 1 2 1 x x x x a) ; 6 2 4 1 1 − = − =  ; 3 2 1 1 1 1 − = − =  ; 3 1 4 1 1 2 − = =  ; 2 1 ; 2 1 2 2 1 1 =   = =   = x x b) , 0 =  ; 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 *         →         = A     = = +  0 0 1 2 1 x x ерөнхий шийд . ; 1 2 2 1 R x x x  − = болно. c) ; 1 0 0 2 1 3 3 2 6 2 1 3 *         − − →         − − = A      − = = −  1 0 2 3 2 1 x x Жишээ 9: a)      = + − − = − + = + + 11 3 2 2 2 4 10 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 x x x x x x x x x b)      = + + = + − = + + 20 5 4 7 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 x x x x x x x x x c)      = + + = + − = + + 13 5 4 7 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 x x x x x x x x x
  5. a) ; 70 1 1 3 2 2 4 3 4 1 − = − − =  ; 140 1 1 11 2 2 2 3 4 10 1 − = − − − =  ; 70 1 11 3 2 2 4 3 10 1 2 = − − =  ; 280 11 1 3 2 2 4 10 4 1 3 − = − − =  ; 4 70 280 ; 1 70 70 ; 2 70 140 3 2 1 = − − = − = − = = − − = x x x b) ; 7 0 0 0 1 1 3 0 3 1 1 1 8 1 3 0 1 1 3 0 3 1 1 1 20 5 1 4 7 3 1 2 3 1 1 1 4 , 2 *           − ⎯ ⎯ → ⎯           − − ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → ⎯           − = − − − II III I III I II A        = = + − = + +  7 0 1 3 3 3 2 3 2 1 x x x x x c) ; 0 0 0 0 1 1 3 0 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 3 0 3 1 1 1 13 5 1 4 7 3 1 2 3 1 1 1 4 , 2 *           − ⎯ ⎯ → ⎯           − − ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → ⎯           − = − − − II III I III I II A R x x x x x x x x x x         − = − =       = = + − = + +  3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 4 10 3 1 0 0 1 3 3 гэж ерөнхий шийд олдоно.
Anúncio