O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Abrahan lincoln

379 visualizações

Publicada em

A todo momento erros e coisas outras são frutos da falta da educação. A Carta e suas frases devem ser seguidas, exemplos que tornam melhor um cidadão e uma Nação.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Abrahan lincoln

 1. 1. AABBRRAAHHAANN LLIINNCCOOLLNN **CCAARRTTAA AAOO PPRROOFFEESSSSOORR DDOO SSEEUU FFIILLHHOO** CLICAR
 2. 2. ""CCaarroo pprrooffeessssoorr,, eellee tteerráá ddee aapprreennddeerr qquuee nneemm ttooddooss ooss hhoommeennss ssããoo jjuussttooss,, nneemm ttooddooss ssããoo vveerrddaaddeeiirrooss,, mmaass ppoorr ffaavvoorr ddiiggaa--llhhee qquuee,, ppaarraa ccaaddaa vviillããoo hháá uumm hheerróóii,, ppaarraa ccaaddaa eeggooííssttaa,, hháá uumm llííddeerr ddeeddiiccaaddoo.
 3. 3. Ensine-lhe que para cada inimigo haverá ttaammbbéémm uumm aammiiggoo,, ee qquuee mmaaiiss vvaallee uummaa mmooeeddaa ggaannhhaa qquuee uummaa mmooeeddaa eennccoonnttrraaddaa.
 4. 4. Ensine-o a perder, mas também a saber ggoozzaarr ddaa vviittóórriiaa,, aaffaassttee--oo ddaa iinnvveejjaa ee ddêê--llhhee aa ccoonnhheecceerr aa aalleeggrriiaa pprrooffuunnddaa aaqquueellaa... AA DDOO SSOORRRRIISSOO SSIILLEENNCCIIOOSSOO !!
 5. 5. Faça-o maravilhar-ssee ccoomm ooss lliivvrrooss,, mmaass ddeeiixxee--oo ttaammbbéémm ppeerrddeerr--ssee ccoomm ooss ppáássssaarrooss nnoo ccééuu,, aass fflloorreess nnoo ccaammppoo,, ooss mmoonntteess ee ooss vvaalleess..
 6. 6. Nas brincadeiras ccoomm ooss aammiiggooss,, eexxpplliiqquuee--llhhee qquuee aa ddeerrrroottaa hhoonnrroossaa vvaallee mmuuiittoo mmaaiiss qquuee aa vviittóórriiaa vveerrggoonnhhoossaa,, eennssiinnee--oo aa aaccrreeddiittaarr eemm ssii,, mmeessmmoo ssee ssoozziinnhhoo ccoonnttrraa ttooddooss..
 7. 7. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro ccoomm ooss dduurrooss,, eennssiinnee--oo aa nnuunnccaa eennttrraarr nnoo ccoommbbooiioo ssiimmpplleessmmeennttee ppoorrqquuee ooss ddeemmaaiiss oouuttrrooss...... ttaammbbéémm eennttrraarraamm !!
 8. 8. EEnnssiinnee--oo aa oouuvviirr ttooddooss,, mmaass,, nnaa hhoorraa ddaa vveerrddaaddee,, aa ddeecciiddiirr ssoozziinnhhoo;; eennssiinnee--oo aa ssoorrrriirr qquuaannddoo eessttiivveerr ttrriissttee...... ee eexxpplliiqquuee--llhhee qquuee ppoorr vveezzeess ooss hhoommeennss ddee vveerrddaaddee ttaammbbéémm cchhoorraamm..
 9. 9. Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam ssaanngguuee ee aa lluuttaarr ssóó ccoonnttrraa ttooddooss,, ssee eellee aacchhaarr qquuee tteemm aa ssuuaa rraazzããoo..
 10. 10. TTrraattee--oo bbeemm,, mmaass nnããoo oo mmiimmee,, ppooiiss ssóó oo tteessttee ddoo ffooggoo éé qquuee ffaazz ‘‘aaqquueellee’’ vveerrddaaddeeiirroo aaççoo.. DDeeiixxee--oo tteerr aa ccoorraaggeemm ddee sseerr iimmppaacciieennttee ee aa ppaacciiêênncciiaa ppaarraa sseerr ccoorraajjoossoo..
 11. 11. Transmita-lhe uma fé sublime nnoo CCrriiaaddoorr ee...... fféé ttaammbbéémm eemm ssii,, ppooiiss ssóó aassssiimm ppooddeerráá tteerr fféé nnooss hhoommeennss.. EEuu sseeii qquuee eessttoouu ppeeddiinnddoo mmuuiittoo sseennhhoorr pprrooffeessssoorr ,, mmaass vveejjaa oo qquuee ppooddeess ffaazzeerr.. MMUUIITTOO AAGGRRAADDEECCIIDDOO””.. AAbbrraahhaamm LLiinnccoollnn,, 11883300
 12. 12. AAbbrraahhaamm LLiinnccoollnn,, ttaammbbéémm ccoonnhheecciiddoo ccoommoo...... OO PPEENNSSAADDOORR EESSCCRREEVVEEUU PPAARRAA EETTEERRNNIIZZAARR mmaaiiss ddee 7700 ffrraasseess...... eeiiss aallgguummaass ddeellaass::
 13. 13. ÉÉ mmeellhhoorr ccaallaarr--ssee ee ddeeiixxaarr ccoomm qquuee aass ppeessssooaass ppeennsseemm qquuee vvooccêê éé uumm iiddiioottaa ddoo qquueerr ffaallaarr ee aaccaabbaarr ccoomm aa ddúúvviiddaa.. QQuuaassee ttooddooss ooss hhoommeennss ssããoo ccaappaazzeess ddee ssuuppoorrttaarr aaddvveerrssiiddaaddeess,, mmaass ssee qquuiisseerr ppoorr àà pprroovvaa oo ccaarráátteerr ddee uumm hhoommeemm,, ddêê--llhhee ppooddeerr.. NNããoo eessqquueeççaa qquuee eessttrraannhhooss ssããoo aammiiggooss qquuee aaiinnddaa nnããoo ccoonnhheecceess.. QQuuaannddoo pprraattiiccoo oo bbeemm,, ssiinnttoo--mmee mmuuiittoo bbeemm;; qquuaannddoo pprraattiiccoo oo mmaall,, ssiinnttoo--mmee ppééssssiimmoo.. EEiiss aa mmiinnhhaa rreelliiggiiããoo.. PPooddeeiiss eennggaannaarr ttooddaa aa ggeennttee dduurraannttee uumm cceerrttoo tteemmppoo;; ppooddeeiiss mmeessmmoo eennggaannaarr aallgguummaass ppeessssooaass ttooddoo oo tteemmppoo;; mmaass nnããoo vvooss sseerráá ppoossssíívveell eennggaannaarr sseemmpprree ttooddaa aa ggeennttee.. AA mmeellhhoorr ppaarrttee ddaa vviiddaa ddee uummaa ppeessssooaa eessttáá nnaass ssuuaass aammiizzaaddeess..
 14. 14. QQuuaassee sseemmpprree aa mmaaiioorr oouu mmeennoorr ffeelliicciiddaaddee ddeeppeennddeerráá ddaa ddeecciissããoo ddee sseerr ffeelliizz.. OO ccaammppoo ddaa ddeerrrroottaa nnããoo eessttáá ppoovvooaaddoo ddee ffrraaccaassssooss,, mmaass ddee hhoommeennss qquuee ttoommbbaarraamm aanntteess ddee vveenncceerr.. PPeeccaarr ppeelloo ssiillêênncciioo,, aaoo iinnvvééss ddee pprrootteessttaarr,, ttrraannssffoorrmmaa hhoommeennss eemm ccoovvaarrddeess.. NNeennhhuumm mmeennttiirroossoo tteemm mmeemmóórriiaa ssuuffiicciieenntteemmeennttee bbooaa ppaarraa sseerr uumm mmeennttiirroossoo ddee êêxxiittoo.. OOss pprriinnccííppiiooss mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess ppooddeemm ee ddeevveemm sseerr iinnfflleexxíívveeiiss.. OO ccaarráátteerr éé ccoommoo uummaa áárrvvoorree ee aa rreeppuuttaaççããoo ccoommoo ssuuaa ssoommbbrraa.. AA ssoommbbrraa éé oo qquuee nnóóss ppeennssaammooss ddeellaa;; aa áárrvvoorree éé aa ccooiissaa rreeaall.. TTaattoo éé aa ccaappaacciiddaaddee ddee ssee ddeessccrreevveerr ooss oouuttrrooss ttaall ccoommoo eelleess ssee jjuullggaamm.. NNiinngguuéémm éé ssuuffiicciieenntteemmeennttee ccoommppeetteennttee ppaarraa ggoovveerrnnaarr oouuttrraa ppeessssooaa,, sseemm qquuee hhaajjaa oo sseeuu pprróópprriioo ccoonnsseennttiimmeennttoo.. SSóó tteemm oo ddiirreeiittoo ddee ccrriittiiccaarr aaqquueellee qquuee pprreetteennddee aajjuuddaarr !! AAbbrraahhaamm LLiinnccoollnn
 15. 15. EENNCCEERRRRAANNDDOO...... FFPP//1111..1111..1111 -- VVAALLEE LLEEMMBBRRAARR ,, QQUUEE IISSSSOO DDEEVVEE SSEERRVVIIRR CCOOMMOO UUMM OORRIIEENNTTAATTIIVVOO AA SSEERR AAPPLLIICCAADDOO EEMM ““TTOODDAASS”” AASS FFAAMMÍÍLLIIAASS ,, PPAARRAA SSEE BBUUSSCCAARR UUMMAA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO MMAAIISS AATTUUAANNTTEE,, SSAAUUDDÁÁVVEELL EE CCOONNSSCCIIEENNTTEE,, PPAARRAA OO EENNGGRRAANNDDEECCIIMMEENNTTOO DDAA HHUUMMAANNIIDDAADDEE EE DDOO UUNNIIVVEERRSSOO..

×