12-2 (دعای شب نیمه شعبان).ppsx

‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ض‬َّ‫ر‬َ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬
َ‫ون‬ُ‫ض‬ ِ
‫ر‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ِ‫ل‬
‫الهى‬
‫شب‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫روى‬
‫سوى‬ ‫به‬ ‫آوردند‬
،‫آورندگان‬ ‫روى‬ ‫تو‬
‫و‬
‫قصدكنندگان‬
‫قصد‬
‫تو‬
‫نمودند‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َ‫َك‬‫د‬َ‫ص‬َ‫ق‬ َ‫و‬
َ‫ُون‬‫د‬ ِ
‫اص‬َ‫ق‬‫ال‬
َ
‫و‬
‫ض‬َ‫ف‬ َ‫ل‬َّ‫م‬َ‫أ‬
َ‫ك‬َ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ل‬
َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬
‫نمودند‬ ‫تو‬ ‫قصد‬ ‫وقصدكنندگان‬
‫و‬
‫احسانت‬ ‫و‬ ‫فضل‬
‫راجويندگان‬
‫آرزو‬
‫كردند‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ٌ‫ات‬َ‫ح‬َ‫ف‬َ‫ن‬ ِ‫ل‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫و‬
ُ‫ب‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫و‬َ‫م‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ُ‫ز‬
‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ء‬‫َا‬‫ش‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ُّ‫ن‬ُ‫م‬َ‫ت‬
َ‫ك‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬
‫اين‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫جانب‬ ‫از‬
، ‫شب‬
‫رحمت‬ ‫هاى‬ ‫نسيم‬
‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مواهبى‬ ‫و‬ ‫عطاها‬ ‫و‬ ‫هدايا‬ ‫و‬
‫می‬ ‫ل‬ّ
‫ض‬‫تف‬ ‫بخواهى‬ ‫بندگانت‬ ‫از‬ ‫هركس‬
‫كنى‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َ‫و‬
‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ق‬ِ‫ب‬‫س‬َ‫ت‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ن‬‫م‬َ‫ت‬
َ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ َُُ‫ي‬‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ع‬
‫و‬
‫كه‬ ‫هركس‬ ‫از‬
‫شامل‬ ‫عنايتت‬ ‫پيشينه‬
‫دارى‬ ‫مى‬ ‫باز‬ ‫نگشته‬ ‫او‬ ‫حال‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ير‬ِ‫ق‬َ‫ف‬‫ال‬ َ‫ُك‬‫د‬‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ َ‫و‬
َ‫ك‬َ‫ل‬‫ض‬َ‫ف‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫ك‬‫ي‬
َ‫و‬
َ‫ك‬َ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬
،‫تو‬ ‫كوچك‬ ‫بنده‬ ‫اين‬ ‫من‬ ‫اينك‬ ‫هم‬
‫به‬ ‫نيازمند‬
، ‫تو‬
‫ات‬ ‫نيكى‬ ‫و‬ ‫احسان‬
‫را‬
‫آرزومندم‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬
َ‫ت‬‫ل‬َّ‫ض‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫الي‬‫و‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ت‬‫ُن‬‫ك‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َُِ‫ل‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬
ٍ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬
‫ن‬ِ‫م‬
َ‫ك‬ِ‫ق‬‫ل‬َ‫خ‬
‫چنانچه‬
‫كه‬ ‫جايگاهى‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫موالى‬ ‫اى‬
‫بندگانت‬ ‫از‬ ‫يكى‬ ‫بر‬ ‫شب‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫احسان‬
‫نمودى‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َ‫و‬
‫َط‬‫ع‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫د‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬‫ُد‬‫ع‬
َ‫ك‬ِ‫ف‬
‫و‬
،‫كردى‬ ‫عطا‬ ‫اى‬ ‫جايزه‬ ‫او‬ ‫بر‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َّ‫ط‬‫ال‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬
َ‫ين‬ ِ
‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ َ‫ين‬ِ‫ب‬ِ‫ي‬
َ‫ين‬ ِ
‫ر‬ِ‫ي‬َ‫خ‬‫ال‬
َ‫ين‬ِ‫ل‬ ِ
‫اض‬َ‫ف‬‫ال‬
‫پس‬
‫پاكان‬ ‫كه‬ ‫د‬ّ
‫م‬‫مح‬ ‫خاندان‬ ‫و‬ ‫د‬ّ
‫م‬‫مح‬ ‫بر‬
‫برترينند‬ ‫و‬ ‫نيكوكاران‬ ‫و‬ ‫پاكيزگان‬ ‫و‬
‫درود‬
‫فرست‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َ‫و‬
ِ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬‫و‬َ‫ط‬ِ‫ب‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫د‬ُ‫ج‬
َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ك‬
َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬‫ال‬
‫و‬
‫بر‬ ‫ات‬ ‫نيكى‬ ‫و‬ ‫نعمت‬ ‫از‬
‫پروردگار‬ ‫اى‬ ‫ببخش‬ ‫من‬
‫جهانيان‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫م‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫خ‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ
‫َّللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫و‬
ِ
‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬
َ‫و‬ َ‫ين‬
َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬
‫يما‬ِ‫ل‬‫س‬َ‫ت‬
‫بر‬ ‫بسيار‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫درود‬ ‫و‬
‫و‬ ‫پيامبران‬ ‫خاتم‬ ‫د‬ّ
‫م‬‫مح‬
،‫باد‬ ‫پاكش‬ ‫خاندان‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫و‬
ٌ‫د‬‫ي‬ ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫د‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫ح‬ َ َّ
‫َّللا‬
‫به‬
‫بزرگوار‬ ‫و‬ ‫ستوده‬ ‫خدا‬ ‫كه‬ ‫درستى‬
‫است‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ َ‫ُوك‬‫ع‬‫د‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬
َ‫ت‬‫ر‬َ‫م‬َ‫أ‬
‫خدايا‬
!
‫كه‬ ‫آنچنان‬ ‫خوانم‬ ‫مى‬ ‫را‬ ‫تو‬
‫فرمان‬
‫دادى‬
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
‫ب‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬‫اس‬َ‫ف‬
‫ال‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ت‬‫َد‬‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ل‬
َ‫د‬‫ا‬َ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬‫ال‬ ُُِ‫ل‬‫خ‬ُ‫ت‬
‫پس‬
‫برسان‬ ‫اجابت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دعايم‬
‫تو‬ ‫كه‬ ،‫فرمودى‬ ‫وعده‬ ‫همانطوركه‬
‫ف‬ّ
‫تخل‬ ‫خويش‬ ‫وعده‬ ‫از‬ ‫هرگز‬
‫نكنى‬
.
‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
1 de 14

Recomendados

5910134 (1).ppt por
5910134 (1).ppt5910134 (1).ppt
5910134 (1).pptahmad100640
6 visualizações17 slides
1245 (2).pptx por
1245 (2).pptx1245 (2).pptx
1245 (2).pptxahmad100640
3 visualizações7 slides
Bioleaching-1.pptx por
Bioleaching-1.pptxBioleaching-1.pptx
Bioleaching-1.pptxahmad100640
2 visualizações41 slides
Rickettsia.pptx por
Rickettsia.pptxRickettsia.pptx
Rickettsia.pptxahmad100640
7 visualizações9 slides
2754_FILE_Gama.ir_IanPKv.pptx por
2754_FILE_Gama.ir_IanPKv.pptx2754_FILE_Gama.ir_IanPKv.pptx
2754_FILE_Gama.ir_IanPKv.pptxahmad100640
2 visualizações24 slides
نماز.pptx por
نماز.pptxنماز.pptx
نماز.pptxahmad100640
6 visualizações44 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd27.1K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.4K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.8K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.5K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.4K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

12-2 (دعای شب نیمه شعبان).ppsx

 • 2. ‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ض‬َّ‫ر‬َ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ون‬ُ‫ض‬ ِ ‫ر‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ِ‫ل‬ ‫الهى‬ ‫شب‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫روى‬ ‫سوى‬ ‫به‬ ‫آوردند‬ ،‫آورندگان‬ ‫روى‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫قصدكنندگان‬ ‫قصد‬ ‫تو‬ ‫نمودند‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 3. َ‫َك‬‫د‬َ‫ص‬َ‫ق‬ َ‫و‬ َ‫ُون‬‫د‬ ِ ‫اص‬َ‫ق‬‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ض‬َ‫ف‬ َ‫ل‬َّ‫م‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ ‫نمودند‬ ‫تو‬ ‫قصد‬ ‫وقصدكنندگان‬ ‫و‬ ‫احسانت‬ ‫و‬ ‫فضل‬ ‫راجويندگان‬ ‫آرزو‬ ‫كردند‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 4. ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ٌ‫ات‬َ‫ح‬َ‫ف‬َ‫ن‬ ِ‫ل‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ب‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫و‬َ‫م‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ُ‫ز‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ء‬‫َا‬‫ش‬َ‫ت‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ُّ‫ن‬ُ‫م‬َ‫ت‬ َ‫ك‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ، ‫شب‬ ‫رحمت‬ ‫هاى‬ ‫نسيم‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مواهبى‬ ‫و‬ ‫عطاها‬ ‫و‬ ‫هدايا‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫ل‬ّ ‫ض‬‫تف‬ ‫بخواهى‬ ‫بندگانت‬ ‫از‬ ‫هركس‬ ‫كنى‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 5. َ‫و‬ ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ق‬ِ‫ب‬‫س‬َ‫ت‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ن‬‫م‬َ‫ت‬ َ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ َُُ‫ي‬‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ع‬ ‫و‬ ‫كه‬ ‫هركس‬ ‫از‬ ‫شامل‬ ‫عنايتت‬ ‫پيشينه‬ ‫دارى‬ ‫مى‬ ‫باز‬ ‫نگشته‬ ‫او‬ ‫حال‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 6. َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ير‬ِ‫ق‬َ‫ف‬‫ال‬ َ‫ُك‬‫د‬‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ل‬‫ض‬َ‫ف‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫ك‬‫ي‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬ ،‫تو‬ ‫كوچك‬ ‫بنده‬ ‫اين‬ ‫من‬ ‫اينك‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نيازمند‬ ، ‫تو‬ ‫ات‬ ‫نيكى‬ ‫و‬ ‫احسان‬ ‫را‬ ‫آرزومندم‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 7. ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ َ‫ت‬‫ل‬َّ‫ض‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫الي‬‫و‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ت‬‫ُن‬‫ك‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َُِ‫ل‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ٍ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ق‬‫ل‬َ‫خ‬ ‫چنانچه‬ ‫كه‬ ‫جايگاهى‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫موالى‬ ‫اى‬ ‫بندگانت‬ ‫از‬ ‫يكى‬ ‫بر‬ ‫شب‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫احسان‬ ‫نمودى‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 8. َ‫و‬ ‫َط‬‫ع‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫د‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ ِ‫ه‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬‫ُد‬‫ع‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ‫و‬ ،‫كردى‬ ‫عطا‬ ‫اى‬ ‫جايزه‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 9. َّ‫ط‬‫ال‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬ َ‫ين‬ ِ ‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ َ‫ين‬ِ‫ب‬ِ‫ي‬ َ‫ين‬ ِ ‫ر‬ِ‫ي‬َ‫خ‬‫ال‬ َ‫ين‬ِ‫ل‬ ِ ‫اض‬َ‫ف‬‫ال‬ ‫پس‬ ‫پاكان‬ ‫كه‬ ‫د‬ّ ‫م‬‫مح‬ ‫خاندان‬ ‫و‬ ‫د‬ّ ‫م‬‫مح‬ ‫بر‬ ‫برترينند‬ ‫و‬ ‫نيكوكاران‬ ‫و‬ ‫پاكيزگان‬ ‫و‬ ‫درود‬ ‫فرست‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 10. َ‫و‬ ِ‫ف‬‫و‬ُ‫ر‬‫ع‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬‫و‬َ‫ط‬ِ‫ب‬ َّ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫د‬ُ‫ج‬ َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫و‬ ‫بر‬ ‫ات‬ ‫نيكى‬ ‫و‬ ‫نعمت‬ ‫از‬ ‫پروردگار‬ ‫اى‬ ‫ببخش‬ ‫من‬ ‫جهانيان‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 11. َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫م‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫خ‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫و‬ ِ ‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ ‫يما‬ِ‫ل‬‫س‬َ‫ت‬ ‫بر‬ ‫بسيار‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫درود‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫پيامبران‬ ‫خاتم‬ ‫د‬ّ ‫م‬‫مح‬ ،‫باد‬ ‫پاكش‬ ‫خاندان‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 12. َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫و‬ ٌ‫د‬‫ي‬ ِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫د‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫ح‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫به‬ ‫بزرگوار‬ ‫و‬ ‫ستوده‬ ‫خدا‬ ‫كه‬ ‫درستى‬ ‫است‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 13. ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ َ‫ُوك‬‫ع‬‫د‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َ‫ت‬‫ر‬َ‫م‬َ‫أ‬ ‫خدايا‬ ! ‫كه‬ ‫آنچنان‬ ‫خوانم‬ ‫مى‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫فرمان‬ ‫دادى‬ ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬
 • 14. ‫ب‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬‫اس‬َ‫ف‬ ‫ال‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ت‬‫َد‬‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫د‬‫ا‬َ‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬‫ال‬ ُُِ‫ل‬‫خ‬ُ‫ت‬ ‫پس‬ ‫برسان‬ ‫اجابت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دعايم‬ ‫تو‬ ‫كه‬ ،‫فرمودى‬ ‫وعده‬ ‫همانطوركه‬ ‫ف‬ّ ‫تخل‬ ‫خويش‬ ‫وعده‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫نكنى‬ . ‫شعبان‬ ‫نیمه‬ ‫شب‬ ‫دعای‬