O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM

Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya. Actuacions 2013. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM

 1. 1. rural P rograma de dones del món2013 i marítim de Catalunya. Actuacions © Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Primera edició: octubre de 2013 Dipòsit legal: B.24755-2013
 2. 2. Índex d’objectius estratègics i operatius Pàgina 1. Transversalitat 1.1 Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’Administració de la Generalitat 1.2 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la formació de qualitat, informació i difondre els recursos i serveis existents 3 4 2. Visibilitat i reconeixement 2.1 Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim 2.2 Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones 2.3 Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries 2.4 Avançar en el coneixement de les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim 2.5 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació, difusió de recursos i serveis existents 5 7 8 9 10 3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge 3.1 Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores 3.2 Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim 3.3 Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat 3.4 Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari 11 14 15 16 4. Participació 4.1 Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, potenciant la seva presència i participació en tots els àmbits 4.2 Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 DAAM 17 18
 3. 3. Annex 1. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus Annex 1 20 Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la Jornada de Treball del 16 de juny de 2012 Annex 2 21 Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 DAAM
 4. 4. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 1. Transversalitat Objectiu operatiu 1.1. Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’Administració de la Generalitat Actuació Impulsar el disseny, elaborar, coordinar i fer el seguiment del 1.1.1 Programa de dones del món rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Publicació del programa Realització de l’informe d’execució del programa d’actuacions de 2013 Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Aplicar el criteri de transversalitat de gènere en el disseny, i aplicar 1.1.2 i avaluar els resultats de plans, programes, polítiques i convocatòries d’ajuts que dugui a terme el DAAM i puguin tenir un impacte en el sector rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de reunions, comissions i grups de treball que han tingut lloc Mecanismes organitzatius implementats Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Crear el grup de coordinació intradepartamental de dones del món 1.1.3 rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de reunions de treball que han tingut lloc Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Incorporar la transversalitat de gènere en el desenvolupament i 1.1.4 l’aplicació de les polítiques en l’àmbit marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre d’informes d’impacte de gènere Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 3
 5. 5. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 1.2. Fomentar la millora la formació de les dones de les zones rurals i àmbit marítim Actuació 1.2.1 Analitzar els interessos de les dones en el sector agroalimentari en relació amb l’oferta formativa anual del DAAM Tipologia d’actuació Indicadors Coordinació, seguiment i avaluació Realització de l’anàlisi d’assistència a cursos Nombre de dones en els cursos Unitat coordinadora DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 4
 6. 6. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 2 / eix 2. Visibilitat i reconeixement Objectiu operatiu 2.1. Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim Actuació Celebració del Dia de la Dona Rural el dia 15 d’octubre 2.1.1 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’assistents als actes organitzats pel DAAM Gabinet Tècnic Fundació del Món Rural Actuació Visualitzar i reconèixer les aportacions de les dones al sector marítim 2.1.2 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de l’estudi que quantifiqui aquestes aportacions Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Celebració del Dia de la Gent del Mar. Visibilitat de les propostes 2.1.3 de dones en l’entorn marítim dins del sector Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’actuacions organitzades pel DAAM per donar difusió d’aquest dia Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Premi a l’emprenedor/a 2013 2.1.4 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones que es presenten al premi Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 5
 7. 7. Actuacions 2013 Actuació Premi al/a la jove artesà/ana innovador/a 2013 2.1.5 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones que es presenten al premi Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Premis PITA 2013 2.1.6 Tipologia d’actuació Difusió i sensibilització Indicadors Percentatge de dones que es presenten al premi en cada modalitat Unitat coordinadora Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 6
 8. 8. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.2. Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones Actuació Avaluar el nombre d’inscripcions a la titularitat compartida a les 2.2.1 explotacions agràries a través de la DUN Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de dones donades d’alta amb titularitat compartida Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 7
 9. 9. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.3. Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries Actuació Impulsar el canvi de visió publicitària de la dona en l’entorn 2.3.1 marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de línies de canvi de tendència publicitària introduïdes Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Revisar el web del DAAM pel que fa al llenguatge i les imatges de 2.3.2 dones rurals i marítimes Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Perentatge d’igualtat en gènere d’imatge i text Direcció de Serveis - Servei d’Organització Actuació Habilitar l’apartat “Polítiques de dones” al web del DAAM a fi de donar 2.3.3 visibilitat al mandat sobre aquesta política en la Resolució 671/VIII Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de visites rebudes Direcció de Serveis - Servei d’Organització Actuació Informar sobre l’impacte de gènere en el disseny de les noves 2.3.4 normatives / polítiques que afectin el desenvolupament del món Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora rural i marítim Normativa Nombre d’informes sobre impacte de gènere emesos Secretaria General - Assessoria Jurídica Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 8
 10. 10. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.4. Avançar en el coneixement sobre les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim Actuació Impulsar la desagregació sistemàtica per sexe en les dades dels 2.4.1 estudis, les estadístiques i els indicadors de l’àmbit rural i marítim Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de nous estudis, estadístiques o informes realitzats pel DAAM on s’ha introduït de manera sistemàtica la desagregació per sexe Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en els nous programaris relacionats amb 2.4.2 la gestió de la ramaderia, a fi de disposar de la informació desagregada sobre gènere de les persones vinculades a les explotacions ramaderes Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Introducció del camp en el programari Recompte i percentatge del nombre total de dones en relació amb el global Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Introduir el camp ‘Gènere’ en el Registre d’Operadors Ecològics en 2.4.3 relació amb el titular de la inscripció pel que fa a les persones Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora físiques o la persona representant en el cas de persones jurídiques Difusió i sensibilització Introducció del camp en el programari Percentatge de dones titulars inscrites en el Registre Percentatge de dones representants que figuren en el Registre Unitat de Producció Agrària Ecològica Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Analitzar amb perspectiva de gènere els registres sobre lleure de 2.4.4 caça i pesca Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formació i recerca Informes sobre impacte de gènere Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 9
 11. 11. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 2.5. Promoure l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació i difondre recursos i serveis existents Actuació Promoure continguts sobre la dona rural en la xarxa. Potenciar 2.5.1 Rudona Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Nombre de visites al web Rudona Fundació del Món Rural Actuació Promoure continguts sobre la dona rural en el web Ruralcat 2.5.2 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de visites als continguts sobre dones del web Ruralcat Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 10
 12. 12. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge Objectiu operatiu 3.1. Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones Actuació Promoure projectes Leader liderats per dones en el moment de la 3.1.1 selecció per part dels GAL Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Percentatge de dones promotores de projectes Leader seleccionats Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Incrementar la participació / els cursos / la informació per al 3.1.2 desenvolupament de projectes empresarials Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Percentatge de dones que participa als cursos Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Impartir jornades i/o cursos per a dones emprenedores del sector 3.1.3 agroalimentari Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Nombre de jornades realitzades Percentatge de dones participants Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Promoure l’increment del nombre de dones com a caps d’explotació 3.1.4 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge d’explotacions agràries amb dones com a cap de l’explotació Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 11
 13. 13. Actuacions 2013 Actuació Promoure l’increment del nombre d’explotacions agràries 3.1.5 prioritàries (EAP) on la dona és la titular Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge d’explotacions agràries prioritàries (EAP) on la dona és la titular Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Agroemprèn 3.1.6 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades que formen part d’aquest projecte Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es menors de 40 3.1.7 anys Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’ajuts a dones menors de 40 anys Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació 3.1.8 Ajuts a plans de modernització de les explotacions agràries Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’ajuts a la modernització destinats a dones Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació 3.1.9 Ajuts per a serveis d’assessorament Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut als serveis d’assessorament Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts agroambientals Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 12
 14. 14. Actuacions 2013 3.1.10 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a l’agricultura ecològica Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajuts d’indemnització compensatòria per desenvolupar l’activitat 3.1.11 agroalimentària en zones amb handicaps naturals Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut d’indemnització compensatòria Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut a la creació i el desenvolupament de microempreses en zona 3.1.12 Leader Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a microempreses Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 13
 15. 15. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.2. Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim Actuació Ajut a la diversificació de l’activitat agrària en zona Leader 3.2.1 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut a la diversificació Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut a la millora de processos de transformació i comercialització 3.2.2 dels productes agraris en zona Leader Tipologia d’actuació Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Indicadors Nombre de dones beneficiades per l’ajut a processos de transformació i comercialització Unitat coordinadora Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Ajut al foment d’activitats turístiques en zona Leader 3.2.3 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre de dones beneficiades per l’ajut al foment d’activitats turístiques Direcció General de Desenvolupament Rural Actuació Realització d’una diagnosi sobre el rol de la dona en el sector 3.2.4 marítim a fi de determinar i fomentar la seva presència en els diferents subsectors Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de la diagnosi Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuació Promoure les activitats de les dones en el sector marítim 3.2.5 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, avaluació i seguiment Nombre de dones que s’incorporen a la pesca-turisme i al turisme pesquer i aqüícola Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 14
 16. 16. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.3. Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat Actuació Promoure el comerç de proximitat mitjançant l’aprovació del decret 3.3.1 de venda de proximitat i l’anàlisi de l’acolliment desagregada per gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de dones donades d’alta a la DUN en comerç de proximitat Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Incrementar la formació en distribució de productes de km 0 i/o 3.3.2 internacionalització Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Formativa i de recerca Percentatge de dones en els cursos Nombre de tallers realitzats Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 15
 17. 17. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 3.4. Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari Actuació Elaborar l’informe sobre l’impacte de les actuacions d’Odisseu 3.4.1 2013 que desenvolupen els GAL on les dades estiguin desagregades per gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Realització de l’informe Direcció General de Desenvolupament Rural – ARCA – Grups d’Acció Local Actuació Impulsar estudis sobre les possibilitats d’ocupació de les dones 3.4.2 del món rural. Dones de muntanya: serveis d’atenció a les persones grans a les comarques del Pirineu lleidatà Tipologia d’actuació Formativa i de recerca Indicadors Realització de l’estudi Unitat coordinadora Fundació del Món Rural Actuació Participar com a ponents en jornades de difusió sobre dones rurals 3.4.3 en matèria d’ocupació i empresa rural Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre de ponències exposades Fundació del Món Rural Actuació Promoure noves activitats professionals entre les dones que 3.4.4 disposen de títol d’esbarjo Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Nombre d’assistentes a les activitats Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 16
 18. 18. Actuacions 2013 Objectiu estratègic 4. Participació Objectiu operatiu 4.1. Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, i potenciar-ne la presència i participació en tots els àmbits Facilitar espais de trobada de les dones relacionades amb Actuació activitats marítimes que a la llarga permeti l’empoderament 4.1.1 col·lectiu que doni lloc a l’associacionisme Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Nombre d’actuacions (espais de trobada, xerrades, etc.) Direcció General de Pesca i Afers Marítims Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 17
 19. 19. Actuacions 2013 Objectiu operatiu 4.2. Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Estudiar mesures de priorització en l’atorgament de l’ajut al Pla de Actuació concentració de cooperatives agràries per a aquelles cooperatives 4.2.1 que tinguin paritat de gènere en el seu Consell rector Tipologia d’actuació Creació i/o gestió de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques Indicadors Implementació de mesures de priorització Nombre de cooperatives prioritzades per tenir paritat de gènere en el Consell rector Unitat coordinadora Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Analitzar des de la perspectiva de gènere l’assistència a taules Actuació sectorials i taula agrària, fer difusió dels resultats i estudiar 4.2.2 possibles mesures que afavoreixin la paritat Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Difusió i sensibilització Percentatge de dones presents en les taules sectorials i taula agrària Direcció General d'Agricultura i Ramaderia Actuació Modificar la composició de la Comissió Catalana de la Marca de 4.2.3 Qualitat Alimentària amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Assoliment de la paritat en la CCMQ (sí, no) Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Actuació Analitzar des de la perspectiva de gènere la composició dels Grups 4.2.4 d’Acció Local (GAL) Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de dones en els òrgans de decisió dels GAL Direcció General de Desenvolupament Rural Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 18
 20. 20. Actuacions 2013 Actuació Valorar la paritat de gènere en els jurats encarregats de decidir 4.2.5 l’atorgament de premis i mencions del DAAM Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de jurats de premis constituïts amb paritat Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries Incrementar la presència de les dones en els òrgans de decisió en Actuació què intervingui el DAAM en l’àmbit del Medi Natural a partir del 4.2.6 Tipologia d’actuació Indicadors Unitat coordinadora resultat de l’anàlisi que es realitzi Coordinació, seguiment i avaluació Percentatge de dones en òrgans decisoris o representatius en l’àmbit del Medi Natural Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 19
 21. 21. Actuacions 2013 Annex. Quadre-resum del nombre d’actuacions per tipus Nombre Objectiu Objectiu operatiu estratègic d’actuacions per objectiu operatiu 1.1 Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la formació de qualitat, informació i difondre els recursos i serveis existents 2.2 Visibilització i reconeixement 2.3 2.4 2.5 Emprenedoria, 3.1 activitat 3 econòmica i lideratge 3.2 3.3 3.4 4.1 4 per objectiu estratègic 1 Transversalitat 2.1 2 d’actuacions 4 1.2 1 Implementar la transversalitat de gènere en les polítiques del sector agrari i marítim de l’administració de la Generalitat Nombre Participació 4.2 Fomentar la millora del reconeixement i valoració social i econòmica de les dones de l’entorn rural i marítim Incrementar la titularitat compartida a les explotacions agràries, pesqueres i aqüícoles de dones Visibilitzar les dones de l’entorn rural i marítim en el llenguatge i les imatges publicitàries Avançar en el coneixement de les situacions que condicionen la qualitat de vida de les dones de l’entorn rural i marítim Garantir l’accés de les dones de l’entorn rural i marítim a la informació, difusió de recursos i serveis existents Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores Promoure la participació de la dona en la diversificació de les activitats econòmiques de l’entorn rural i marítim Impulsar el rol de la dona en l’entorn rural i marítim en el comerç de proximitat Fomentar l’ocupació de les dones de l’entorn rural i marítim, especialment en el sector agrari Dinamitzar el teixit associatiu femení del món rural i marítim, potenciant la seva presència i participació en tots els àmbits Incrementar la participació de les dones en els òrgans de decisió de l’entorn rural i marítim en l’àmbit sindical, professional, cooperatiu i polític Total Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 5 6 1 4 17 4 2 12 5 23 2 4 1 7 6 52 20
 22. 22. Annex 2. Llista d’entitats i organismes participants en la Jornada de Treball del 16 de juny de 2012 • ADEDE Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre • ADESCO Associació per a la Cooperació i el Desenvolupament de la Dona • AGE Associació Gironina d’Empresàries (Girona) • AGE Associació Gironina d’Empresàries (Solsona) • Assemblea Territorial de Dones de Girona • Assemblea Territorial de Dones de la Catalunya Central • Assemblea Territorial de Dones de l’Alt Pirineu i l’Aran • Assemblea Territorial de Dones de Lleida • Assemblea Territorial de Dones de Tarragona • Assemblea Territorial de Dones de les Terres de l'Ebre • Associació de Dones CERESCAT • Associació de Dones de Campdevànol - El Roser • Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Olot) • Associació de Dones de la Garrotxa. Alba (Tarragona) • Associació de Dones Mont Rural Cerdà • Associació de Dones Navegants Tanit • Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Barcelona • Associació de Famílies i Dones del Medi Rural AFAMMER Lleida • Associació Femenina del Medi Rural AMFAR Catalunya • CEDRICAT Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya • Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya • Dones per al Desenvolupament Social, Rural i Cultural del Berguedà • Federació d’Associacions de Dones de les Garrigues • Federació d’Associacions de Dones del Pla d'Urgell. Consell de Dones del Pla d'Urgell • Federació d'Associacions i Grups de Dones del Maresme • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya • Federació de Dones de l’Alt Camp (Valls) • Federació de Dones del Baix Camp (Reus) • Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat • Federació de Grup de Dones del Tarragonès • Fundació Internacional de la Dona Emprenedora - FIDEM • Fundació Maria Aurèlia Capmany • Gremi de Peixaters de Catalunya • JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Actuacions 2013 del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2013-2015 - DAAM 21

×