Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării(20)

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilorș ț Dezvoltarea regională –Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltareapremisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriisocio-economică a ţării Veaceslav Guţuţui, viceministru BĂLŢI 2013BĂLŢI 2013
 2. 1. Respectarea autoadministrării locale 2. Încurajarea parteneriatelor ale actorilor implicaţi 3. Stimulare şi utilizarea eficientă a iniţiativelor din regiuni 4. Susţinerea dezvoltării continue a potenţialului regiunilor. Principiile DR DR - un concept nou de politici publice, pentru îmbunătăţirea nivelului/calităţii vieţii cetăţenilor într- o regiune/teritoriu anume şi a ţării în general
 3. Dezvoltarea regională în UE  La nivel european este constituit un sistem complex de elaborare, finan are i implementareț ș al proiectelor regionale.  Fiecare stat a Uniunii Europene are propriul sistem şi mecanism de implementare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi diferite domenii de intervenţie.  Bugetul destinat DR, la nivel european este unul din cele mai mari, formînd 1/3 din bugetul UE sau 386 mlrd. Euro pentru perioada 2007-2013.
 4. Direcţiile fundamentale ale politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova 1. Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul RM 2. Reducerea dezechilibrului nivelurilor de dezvoltare social- economică dintre regiuni şi din interiorul lor 3. Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor 4. Susţinerea activităţii APL, colectivităţilor locale, în dezvoltarea lor social-economică şi coordonarea interacţiunii acestora cu strategiile/programele naţionale, de sector şi regionale
 5. Implementarea politicii de dezvoltare regională Elaborarea şi aprobarea legii privind DR (28.12.2006) Crearea ADR şi CRD Nord, Centru şi Sud (sf. anului 2009) Elaborarea şi aprobarea documentelor normative şi regulatorii în DR (2010-2011) Implementarea proiectelor în cele 3 regiuni: Nord, Centru şi Sud (din 2010) Dezvoltarea unor importante cooperări cu partenerii şi donatorii externi (din 2010) Elaborarea metodologiei de monitorizare iș evaluare a măsurilor de sus inere a DRț (2012) Ini ierea procesului de corelare i implicareaț ș ministerelor de resort şi APC în DR (2012) Lansarea Centrului de Informare APL (2012) Prima etapă: Stabilirea şi instituţionalizarea procesului de dezvoltare regională în RM (2010-2012)
 6. Proiectele investiţionale de dezvoltare regională FNDR – 32 proiecte în implementare, cca. 19 mln. euro în 2011-2012  apă şi canalizare – 8  construcţie/reabilitare drumuri - 9  dezvoltarea sectorului privat - 2  managementul deşeurilor menajere solide - 9  dezvoltarea turismului – 4. GIZ – 5 proiecte în implementare, 0,93 mln. Euro + contribuţia suplimentară pentru 2012-2014 (10,9 mln. Euro)  apă şi canalizare – 2  managementul deşeurilor menajere solide – 1  eficienta energetică – 2.
 7. Rezultatele implementării proiectelor  Au fost construite: 1 sta ie deț tratare a apei potabile şi 1 sta ie deț epurare, 100,3 km re ele de apeductț i 23,7 km re ele de canalizare, 2ș ț poligoane iș 870 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS.  Procurate 3700 containere, 700 urne stradale iș 20 unită i de tehnicăț specializată.  Au fost reabilitate sediile incubatorului de afaceri din c.Larga, Briceni, ÎM din Cahul, oldăne ti,Ș ș Coste ti, spitalului regional dinș or.Orhei şi dotate cu tehnică de calcul, mobilier i echipamente;ș construit drumul de acces către Zona Economică Liberă Băl i şiț infrastructura de apă/canal.
 8. Principalele provocări ale DR  Insuficienţa fondurilor de dezvoltare fa ă deț necesită ile locale i regionaleț ș  Capacită ile APL slab dezvoltate în elaborarea iț ș implementarea proiectelor regionale  Nivel redus de cooperarea dintre APC şi APL la implementarea strategiilor sectoriale şi a proiectelor  Lipsa indicatorilor de monitorizare a dezvoltării regionale dezagrega i pe regiuni de dezvoltareț  Mecanisme neclare pentru implementarea politicilor sectoriale naţionale la nivel regional/ local.
 9. Implementarea politicii de dezvoltare regională Revizuirea cadrului legal-normativ în conformitate cu experienţa acumulată şi politicile existente în UE Extinderea politicii de DR către celelalte regiuni Dezvoltarea cooperării inter-comunale în realizarea proiectelor Implementarea politicii oraşe-poli de creştere Intensificarea parteneriatului inter- ministerial pentru implementarea strategiilor sectoriale în regiuni Dezvoltarea statisticii regionale Consolidarea capacităţilor ale ADR şi CRD Fortificarea cooperării cu partenerii A doua etapă: Dezvoltarea şi extinderea procesului de DR (2013-2015)
 10. Mecanisme inovative pentru DR Diminuarea disparită ilor locale, inter- i intra-regionaleț ș clusterizarea serviciilor în domenii interconectate diferite forme de parteneriate în realizarea proiectelor regionalizarea serviciilor de utilitate publică observatorul teritorial cooperarea inter- ministerială şi comunitară planuri strategice integrate
 11. Concluzii  Politica DR asigură o mai bună coordonare a eforturilor de implementare a planificării sectoriale şi a descentralizării în teritoriu, cu identificarea domeniilor prioritare şi locaţiilor pentru investiţii.  Parteneriatul complex al actorilor regionali, naţionali şi internaţionali este o precondiţie pentru utilizarea eficientă a fondurilor pentru implementarea strategiilor şi proiectelor.  Aplicarea instrumentelor inovative ale DR are ca efect micşorarea nivelului de subdezvoltare în regiuni.  Evenimentele de nivel regional reprezintă platforme reuşite în promovarea culturii, tradiţiilor şi a brandurilor regionale, atragerea potenţialilor parteneri/investitori.
 12. Veaceslav Guţuţui, Viceministrul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor Str. Cosmonauţilor 9, bir. 601, Chisinău, Republica Moldova Tel: +373-22-204-550, fax: +373-22-204-550 E-mail: veaceslav.gututui@mdrc.gov.md veaceslav.gututui@gmail.com Vă mulţumesc pentru atenţie!
Anúncio