Welsh - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Welsh - Testament of Benjamin.pdf
PENNOD 1
Benjamin, deuddegfed mab Jacob a Rachel,
baban y teulu, yn troi yn athronydd ac yn
ddyngarwr.
1 Copi o eiriau Benjamin, y rhai y
gorchmynnodd efe i'w feibion eu cadw, wedi
iddo fyw am bum mlynedd ar hugain.
2 Ac efe a'u cusanodd hwynt, ac a ddywedodd,
Fel y ganwyd Isaac i Abraham yn ei henaint,
felly hefyd y myfi i Jacob.
3 A chan fod Rahel fy mam wedi marw wrth roi
genedigaeth i mi, nid oedd gennyf laeth; am
hynny y sugnwyd fi gan ei llawforwyn Bilha.
4 Canys Rachel a fu yn ddiffrwyth am
ddeuddeng mlynedd wedi iddi esgor ar Ioseph;
a hi a weddiodd ar yr Arglwydd ag ympryd
ddeuddeng niwrnod, a hi a feichiogodd ac a
ymddug i mi.
5 Canys fy nhad a garodd Rachel yn fawr, ac a
weddïodd ar weld dau fab wedi eu geni oddi hi.
6 Am hynny y gelwais i Benjamin, hynny yw,
mab dyddiau.
7 A phan euthum i'r Aipht, at Ioseph, a'm brawd
fy adnabod, efe a ddywedodd wrthyf, Beth a
ddywedasant hwy wrth fy nhad pan werthasant
fi?
8 A dywedais wrtho, Hwy a dablasant dy wisg
â gwaed, ac a'i hanfonasant, ac a ddywedasant,
Gwybydd ai hon yw wisg dy fab.
9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Er hynny, frawd,
wedi iddynt dynnu i mi fy nghôt, hwy a
roddasant i mi i'r Ismaeliaid, a rhoddasant i mi
liain lwyn, ac yn fflangellu fi, a gorchymyn i mi
redeg.
10 Ac am un o'r rhai oedd wedi fy nghuro â
gwialen, llew a gyfarfu ag ef, ac a'i lladdodd.
11 Ac felly ei gymdeithion a ddychrynodd.
12 A wnewch chwithau, gan hynny, fy mhlant,
garu Arglwydd Dduw nef a daear, a chadw ei
orchmynion ef, gan ddilyn siampl y gŵr da a
sanctaidd Joseff.
13 A bydded eich meddwl yn dda, fel yr
adwaenoch fi; canys yr hwn sydd yn golchi ei
feddwl yn iawn, sydd yn gweled pob peth yn
iawn.
14 Ofnwch yr Arglwydd, a châr eich
cymmydog; ac er bod ysbrydion Beliar yn
hawlio i chwi eich cystuddio â phob drwg, eto
ni bydd ganddynt arglwyddiaethu arnoch, fel
nad oedd ganddynt ar Joseff fy mrawd.
15 Faint o ddynion a fynnai ei ladd, a Duw a'i
gwarchododd!
16 Canys yr hwn sydd yn ofni Duw ac yn caru
ei gymmydog, ni ddichon ei daro gan yspryd
Beliar, wedi ei gysgodi gan ofn Duw.
17 Ni all chwaith gael ei lywodraethu trwy
ddyfais dynion neu anifeiliaid, canys
cynorthwyir ef gan yr Arglwydd trwy y cariad
sydd ganddo tuag at ei gymydog.
18 Canys Ioseph hefyd a attolygodd ar ein tad
ni ar iddo weddio dros ei frodyr, ar yr
Arglwydd lesu i'w gyfrif hwynt yn bechod, pa
ddrwg bynnag a wnaethent iddo.
19 Fel hyn y llefodd Jacob, Fy mhlentyn da,
gorthrechaist ar ymysgaroedd dy dad Jacob.
20 Ac efe a’i cofleidiodd ef, ac a’i cusanodd ef
am ddwy awr, gan ddywedyd,
21 Ynot ti y cyflawnir proffwydoliaeth y
nefoedd am Oen Duw, a Gwaredwr y byd, ac y
traddodir yr un di-fai dros ddynion digyfraith, a
marw dros ddynion annuwiol yng ngwaed y
cyfamod. , er iachawdwriaeth y Cenhedloedd ac
Israel, ac a ddifetha Beliar a'i weision.
22 A welwch chwi gan hynny, fy mhlant,
ddiwedd y gwr da?
23 Byddwch gan hynny ddilynwyr ei dosturi ef
â meddwl da, fel y gwisgoch hefyd goronau
gogoniant.
24 Canys nid oes gan y gŵr da lygad tywyll;
canys y mae efe yn dangos trugaredd i bawb, er
eu bod yn bechaduriaid.
25 Ac er eu dyfeisio trwy fwriad drwg. yn ei
gylch ef, trwy wneuthur daioni y mae yn
gorchfygu drygioni, yn cael ei amddiffyn gan
Dduw; ac y mae efe yn caru y cyfiawn fel ei
enaid ei hun.
26 Os gogoneddir neb, nid yw yn eiddigeddus
wrtho; os cyfoethogir neb, nid yw yn
eiddigeddus; os bydd neb yn ddewr, efe a'i
canmola ef; y gwr rhinweddol a ganmola ; ar y
dyn tlawd y mae efe yn drugaredd; ar y gwan y
tosturia ; i Dduw y mae yn canu mawl.
27 A'r hwn sydd ganddo ras yspryd da, y mae
efe yn ei garu fel ei enaid ei hun.
28 Felly, os bydd gennych chwithau hefyd
feddwl da, yna bydd y ddau ddrwg yn
heddychlon â chwi, a'r afradlon a'ch parchant,
ac a dry at y daioni; a bydd y trachwantus nid
yn unig yn darfod o'u chwant anorfod, ond hyd
yn oed yn rhoddi gwrthddrychau eu trachwant
i'r rhai cystuddiedig.
29 Os da y gwnewch, yr ysbrydion aflan a
ffoant oddi wrthych; a'r bwystfilod a'th
ddychrynant.
30 Canys lle y mae parch i weithredoedd da a
goleuni yn y meddwl, y mae tywyllwch yn ffoi
rhagddo.
31 Canys od oes neb yn gwneuthur trais ar ŵr
sanctaidd, efe a edifarha; canys y dyn sanctaidd
sydd drugarog wrth ei ddialydd, ac yn dal ei
heddwch.
32 Ac od oes neb yn bradychu gŵr cyfiawn, y
mae'r cyfiawn yn gweddïo: er ei fod yn
ostyngedig am ychydig, eto nid hir y mae'n
ymddangos yn llawer mwy gogoneddus, fel fy
mrawd Ioseph.
33 Nid yw tueddfryd y dyn da yng ngrym twyll
ysbryd Beliar, oherwydd angel yr heddwch
sydd yn llywio ei enaid.
34 Ac nid yw efe yn syllu yn angerddol ar
bethau llygredig, ac nid yw yn casglu cyfoeth
trwy ddymuniad pleser.
35 Nid yw'n ymhyfrydu mewn mwynhad, nid
yw'n galaru i'w gymydog, nid yw'n eistedd â
moethau, nid yw'n cyfeiliorni wrth ddyrchafu'r
llygaid, oherwydd yr Arglwydd yw ei ran.
36 Nid yw'r tueddfryd da yn derbyn gogoniant
na gwaradwydd gan ddynion, ac ni ŵyr ddim
twyll, na chelwydd, nac ymladd na dialedd;
canys yr Arglwydd sydd yn trigo ynddo, ac yn
goleuo ei enaid, ac y mae efe yn llawenychu at
bawb bob amser.
37 Nid oes gan y meddwl da ddau dafod, o
fendith a melltith, o lyfnder ac anrhydedd, o
ofid a llawenydd, o dawelwch a dryswch, o
ragrith a gwirionedd, o dlodi a chyfoeth; ond y
mae iddi un agwedd, anllygredig a phur, am
bob dyn.
38 Nid oes iddo olwg dwbl, na chlyw dwbl;
canys ym mhob peth y mae efe yn ei wneuthur,
neu yn llefaru, neu yn ei weled, efe a ŵyr fod yr
Arglwydd yn edrych ar ei enaid ef.
39 Ac y mae efe yn glanhau ei feddwl rhag ei
gondemnio gan ddynion yn gystal a chan Dduw.
40 Ac yn yr un modd y mae gweithredoedd
Beliar yn ddeublyg, ac nid oes undod ynddynt.
41 Am hynny, fy mhlant, meddaf i chwi,
ffowch rhag malais Beliar; canys y mae efe yn
rhoddi cleddyf i'r rhai a ufuddhant iddo.
42 A'r cleddyf sydd fam saith o ddrygioni. Yn
gyntaf y meddwl sydd yn beichiogi trwy Beliar,
ac yn gyntaf y mae tywallt gwaed; yn ail adfail;
yn drydydd, gorthrymder; yn bedwerydd,
alltud ; yn bumed, diffyg ; yn chweched, panig;
seithfed, dinystr.
43 Am hynny y traddodwyd Cain hefyd i saith
ddialedd gan Dduw, canys yr Arglwydd a ddug
un pla arno bob can mlynedd.
44 A phan oedd efe ddau gant oed efe a
ddechreuodd ddioddef, ac yn y naw canfed
flwyddyn y difethwyd ef.
45 Canys o achos Abel ei frawd, â'r holl
ddrygau y barnwyd ef, ond Lamech â saith a
thrigain o weithiau.
46 Oherwydd am byth y rhai sydd fel Cain
mewn cenfigen a chasineb brodyr, a gosbir â'r
un farn.
PENNOD 2
Mae adnod 3 yn cynnwys enghraifft drawiadol
o gartrefoldeb - ond eto bywiogrwydd ffigurau
lleferydd y patriarchiaid hynafol hyn.
1 A ydych chwithau, fy mhlant, yn ffoi rhag
drwg, cenfigen, a chasineb brodyr, a glynu wrth
ddaioni a chariad.
2 Y sawl sydd â meddwl pur mewn cariad, nid
yw'n gofalu am wraig gyda golwg ar odineb;
canys nid oes ganddo halogiad yn ei galon, am
fod Yspryd Duw yn gorphwys arno.
3 Canys fel nad yw'r haul yn cael ei halogi gan
lewyrch ar dom a llaid, ond yn hytrach yn
sychu i fyny ac yn gyrru i ffwrdd arogl drwg;
felly hefyd y meddwl pur, er ei fod wedi ei
amgylchynu gan halogion y ddaear, yn hytrach
yn eu glanhau, ac nid yw ei hun wedi ei halogi.
4 Ac yr wyf yn credu y bydd ddrygioni hefyd
yn eich plith, oddi wrth eiriau Enoch y cyfiawn:
y byddwch yn puteindra â godineb Sodom, ac a
ddifethir, oll ond ychydig, ac yr adnewyddwch
weithredoedd di-ben-draw gyda gwragedd. ; ac
ni bydd teyrnas yr Arglwydd yn eich plith chwi,
canys yn ebrwydd y cymer efe hi ymaith.
5 Er hynny teml Dduw fydd yn eich rhan chwi,
a'r deml olaf a fydd yn fwy gogoneddus na'r
gyntaf.
6 A'r deuddeg llwyth a gesglid yno, a'r holl
Genhedloedd, hyd oni anfono y Goruchaf ei
iachawdwriaeth ef yn ymweled â phrophwyd
unig-anedig.
7 Ac efe a â i mewn i'r deml gyntaf, ac yno yr
Arglwydd a drinnir â llid, ac efe a ddyrchefir ar
bren.
8 A gorchudd y deml a rwygir, ac Yspryd Duw
a draddodi i'r Cenhedloedd fel tân wedi ei
dywallt.
9 Ac efe a esgyn o Hades, ac a dramwy o'r
ddaear i'r nef.
10 Ac mi a wn mor ostyngedig fydd efe ar y
ddaear, ac mor ogoneddus yn y nef.
11 Pan oedd Joseff yn yr Aifft, yr oeddwn yn
dyheu am weld ei lun a ffurf ei wyneb; a thrwy
weddiau Jacob, fy nhad, mi a'i gwelais ef, tra yn
effro yn ystod y dydd, ei holl ffigur yn union fel
yr oedd.
12 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, efe a
ddywedodd wrthynt, Gwybyddwch gan hynny,
fy mhlant, fy mod yn marw.
13 Gan hynny, gwiriwch bob un i'w gymydog,
a chedwch gyfraith yr Arglwydd a'i orchmynion
ef.
14 Canys y pethau hyn yr ydwyf yn eich gadael
yn lle etifeddiaeth.
15 Felly hefyd, rhoddwch hwynt i'ch plant yn
feddiant tragywyddol; canys felly y gwnaeth
Abraham, ac Isaac, a Jacob.
16 Canys yr holl bethau hyn a roddasant i ni yn
etifeddiaeth, gan ddywedyd, Cadw
orchymynion Duw, hyd oni ddatguddia yr
Arglwydd ei iachawdwriaeth i’r holl
Genhedloedd.
17 Ac yna y gwelwch Enoch, Noa, a Sem, ac
Abraham, ac Isaac, a Jacob, yn cyfodi ar y llaw
ddeau mewn llawenydd,
18 Yna nyni a gyfodwn hefyd, bob un dros ein
llwyth, gan addoli Brenin nef, yr hwn a
ymddangosodd ar y ddaear ar lun gŵr mewn
gostyngeiddrwydd.
19 A'r sawl sy'n credu ynddo ar y ddaear, a
lawenychant gydag ef.
20 Yna hefyd y cyfyd pawb, rhai i ogoniant, a
rhai i warth.
21 A'r Arglwydd a farn Israel yn gyntaf, am eu
hanghyfiawnder; canys pan ymddangosodd Efe
fel Duw yn y cnawd i'w gwared ni chredasant
iddo.
22 Ac yna y barna efe yr holl Genhedloedd,
cynnifer ag na chredasant iddo pan
ymddangosodd ar y ddaear.
23 Ac efe a gollfarn Israel trwy etholedigion y
Cenhedloedd, megis y ceryddodd efe Esau trwy
y Midianiaid, y rhai a dwyllodd eu brodyr
hwynt, fel y syrthiasant i butteindra, ac
eilunaddol- iaeth; a hwy a ymddieithrasant oddi
wrth Dduw, gan ddyfod felly yn blant o ran y
rhai a ofnant yr Arglwydd.
24 Os rhodiwch chwithau, fy mhlant, mewn
sancteiddrwydd, yn ôl gorchmynion yr
Arglwydd, chwi a drigo eto yn ddiogel gyda mi,
a holl Israel a gesglir at yr Arglwydd.
25 Ac ni'm gelwir mwyach yn flaidd cigfrain o
achos eich anrhaith, ond yn weithiwr i'r
Arglwydd yn dosbarthu bwyd i'r rhai sy'n
gwneud yr hyn sydd dda.
26 Ac fe gyfyd yn y dyddiau diwethaf un
annwyl gan yr Arglwydd, o lwyth Jwda a Lefi,
gwneuthurwr ei ddaioni yn ei enau, a
gwybodaeth newydd yn goleuo'r Cenhedloedd.
27 Hyd ddiwedd oes y bydd yn synagogau'r
Cenhedloedd, ac ymhlith eu llywodraethwyr, yn
straen cerddoriaeth yng ngenau pawb.
28 A bydd arysgrif yn y llyfrau sanctaidd, ei
waith a'i air, a bydd yn un etholedig Duw am
byth.
29 A thrwyddynt hwy y mae efe yn myned yn
ôl ac ymlaen fel fy nhad Jacob, gan ddywedyd,
Efe a lenwir yr hyn sydd ddiffygiol o'th lwyth
di.
30 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn efe a
estynnodd ei draed ef.
31 A bu farw mewn cwsg hardd a da.
32 A'i feibion a wnaethant fel y gorchmynnodd
efe iddynt, a hwy a gymerasant ei gorff ef, ac a'i
claddasant yn Hebron gyda'i dadau.
33 A rhifedi ei einioes oedd gant a phump ar
hugain o flynyddoedd.

Recomendados

Welsh - Book of Baruch.pdf por
Welsh - Book of Baruch.pdfWelsh - Book of Baruch.pdf
Welsh - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Welsh - Testament of Naphtali.pdf por
Welsh - Testament of Naphtali.pdfWelsh - Testament of Naphtali.pdf
Welsh - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Welsh - Testament of Dan.pdf por
Welsh - Testament of Dan.pdfWelsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Welsh - Testament of Gad.pdf por
Welsh - Testament of Gad.pdfWelsh - Testament of Gad.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Welsh - Testament of Asher.pdf por
Welsh - Testament of Asher.pdfWelsh - Testament of Asher.pdf
Welsh - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Welsh - Testament of Zebulun.pdf por
Welsh - Testament of Zebulun.pdfWelsh - Testament of Zebulun.pdf
Welsh - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Welsh - Testament of Benjamin.pdf

Welsh - Dangers of Wine.pdf por
Welsh - Dangers of Wine.pdfWelsh - Dangers of Wine.pdf
Welsh - Dangers of Wine.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações5 slides
Welsh - Testament of Joseph.pdf por
Welsh - Testament of Joseph.pdfWelsh - Testament of Joseph.pdf
Welsh - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Welsh - Prayer of Azariah.pdf por
Welsh - Prayer of Azariah.pdfWelsh - Prayer of Azariah.pdf
Welsh - Prayer of Azariah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações3 slides
Welsh - Management Principles from the Bible.pdf por
Welsh - Management Principles from the Bible.pdfWelsh - Management Principles from the Bible.pdf
Welsh - Management Principles from the Bible.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Welsh - Poverty.pdf por
Welsh - Poverty.pdfWelsh - Poverty.pdf
Welsh - Poverty.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides
Welsh - Susanna.pdf por
Welsh - Susanna.pdfWelsh - Susanna.pdf
Welsh - Susanna.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações3 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zulu - 2nd Maccabees.pdf por
Zulu - 2nd Maccabees.pdfZulu - 2nd Maccabees.pdf
Zulu - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yoruba - 2nd Maccabees.pdf por
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfYoruba - 2nd Maccabees.pdf
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yiddish - 2nd Maccabees.pdf por
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfYiddish - 2nd Maccabees.pdf
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Xhosa - 2nd Maccabees.pdf por
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfXhosa - 2nd Maccabees.pdf
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdf por
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfWestern Frisian - 2nd Maccabees.pdf
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações18 slides
Welsh - 2nd Maccabees.pdf por
Welsh - 2nd Maccabees.pdfWelsh - 2nd Maccabees.pdf
Welsh - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Welsh - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. PENNOD 1 Benjamin, deuddegfed mab Jacob a Rachel, baban y teulu, yn troi yn athronydd ac yn ddyngarwr. 1 Copi o eiriau Benjamin, y rhai y gorchmynnodd efe i'w feibion eu cadw, wedi iddo fyw am bum mlynedd ar hugain. 2 Ac efe a'u cusanodd hwynt, ac a ddywedodd, Fel y ganwyd Isaac i Abraham yn ei henaint, felly hefyd y myfi i Jacob. 3 A chan fod Rahel fy mam wedi marw wrth roi genedigaeth i mi, nid oedd gennyf laeth; am hynny y sugnwyd fi gan ei llawforwyn Bilha. 4 Canys Rachel a fu yn ddiffrwyth am ddeuddeng mlynedd wedi iddi esgor ar Ioseph; a hi a weddiodd ar yr Arglwydd ag ympryd ddeuddeng niwrnod, a hi a feichiogodd ac a ymddug i mi. 5 Canys fy nhad a garodd Rachel yn fawr, ac a weddïodd ar weld dau fab wedi eu geni oddi hi. 6 Am hynny y gelwais i Benjamin, hynny yw, mab dyddiau. 7 A phan euthum i'r Aipht, at Ioseph, a'm brawd fy adnabod, efe a ddywedodd wrthyf, Beth a ddywedasant hwy wrth fy nhad pan werthasant fi? 8 A dywedais wrtho, Hwy a dablasant dy wisg â gwaed, ac a'i hanfonasant, ac a ddywedasant, Gwybydd ai hon yw wisg dy fab. 9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Er hynny, frawd, wedi iddynt dynnu i mi fy nghôt, hwy a roddasant i mi i'r Ismaeliaid, a rhoddasant i mi liain lwyn, ac yn fflangellu fi, a gorchymyn i mi redeg. 10 Ac am un o'r rhai oedd wedi fy nghuro â gwialen, llew a gyfarfu ag ef, ac a'i lladdodd. 11 Ac felly ei gymdeithion a ddychrynodd. 12 A wnewch chwithau, gan hynny, fy mhlant, garu Arglwydd Dduw nef a daear, a chadw ei orchmynion ef, gan ddilyn siampl y gŵr da a sanctaidd Joseff. 13 A bydded eich meddwl yn dda, fel yr adwaenoch fi; canys yr hwn sydd yn golchi ei feddwl yn iawn, sydd yn gweled pob peth yn iawn. 14 Ofnwch yr Arglwydd, a châr eich cymmydog; ac er bod ysbrydion Beliar yn hawlio i chwi eich cystuddio â phob drwg, eto ni bydd ganddynt arglwyddiaethu arnoch, fel nad oedd ganddynt ar Joseff fy mrawd. 15 Faint o ddynion a fynnai ei ladd, a Duw a'i gwarchododd! 16 Canys yr hwn sydd yn ofni Duw ac yn caru ei gymmydog, ni ddichon ei daro gan yspryd Beliar, wedi ei gysgodi gan ofn Duw. 17 Ni all chwaith gael ei lywodraethu trwy ddyfais dynion neu anifeiliaid, canys cynorthwyir ef gan yr Arglwydd trwy y cariad sydd ganddo tuag at ei gymydog. 18 Canys Ioseph hefyd a attolygodd ar ein tad ni ar iddo weddio dros ei frodyr, ar yr Arglwydd lesu i'w gyfrif hwynt yn bechod, pa ddrwg bynnag a wnaethent iddo. 19 Fel hyn y llefodd Jacob, Fy mhlentyn da, gorthrechaist ar ymysgaroedd dy dad Jacob. 20 Ac efe a’i cofleidiodd ef, ac a’i cusanodd ef am ddwy awr, gan ddywedyd, 21 Ynot ti y cyflawnir proffwydoliaeth y nefoedd am Oen Duw, a Gwaredwr y byd, ac y traddodir yr un di-fai dros ddynion digyfraith, a marw dros ddynion annuwiol yng ngwaed y cyfamod. , er iachawdwriaeth y Cenhedloedd ac Israel, ac a ddifetha Beliar a'i weision. 22 A welwch chwi gan hynny, fy mhlant, ddiwedd y gwr da? 23 Byddwch gan hynny ddilynwyr ei dosturi ef â meddwl da, fel y gwisgoch hefyd goronau gogoniant.
  • 3. 24 Canys nid oes gan y gŵr da lygad tywyll; canys y mae efe yn dangos trugaredd i bawb, er eu bod yn bechaduriaid. 25 Ac er eu dyfeisio trwy fwriad drwg. yn ei gylch ef, trwy wneuthur daioni y mae yn gorchfygu drygioni, yn cael ei amddiffyn gan Dduw; ac y mae efe yn caru y cyfiawn fel ei enaid ei hun. 26 Os gogoneddir neb, nid yw yn eiddigeddus wrtho; os cyfoethogir neb, nid yw yn eiddigeddus; os bydd neb yn ddewr, efe a'i canmola ef; y gwr rhinweddol a ganmola ; ar y dyn tlawd y mae efe yn drugaredd; ar y gwan y tosturia ; i Dduw y mae yn canu mawl. 27 A'r hwn sydd ganddo ras yspryd da, y mae efe yn ei garu fel ei enaid ei hun. 28 Felly, os bydd gennych chwithau hefyd feddwl da, yna bydd y ddau ddrwg yn heddychlon â chwi, a'r afradlon a'ch parchant, ac a dry at y daioni; a bydd y trachwantus nid yn unig yn darfod o'u chwant anorfod, ond hyd yn oed yn rhoddi gwrthddrychau eu trachwant i'r rhai cystuddiedig. 29 Os da y gwnewch, yr ysbrydion aflan a ffoant oddi wrthych; a'r bwystfilod a'th ddychrynant. 30 Canys lle y mae parch i weithredoedd da a goleuni yn y meddwl, y mae tywyllwch yn ffoi rhagddo. 31 Canys od oes neb yn gwneuthur trais ar ŵr sanctaidd, efe a edifarha; canys y dyn sanctaidd sydd drugarog wrth ei ddialydd, ac yn dal ei heddwch. 32 Ac od oes neb yn bradychu gŵr cyfiawn, y mae'r cyfiawn yn gweddïo: er ei fod yn ostyngedig am ychydig, eto nid hir y mae'n ymddangos yn llawer mwy gogoneddus, fel fy mrawd Ioseph. 33 Nid yw tueddfryd y dyn da yng ngrym twyll ysbryd Beliar, oherwydd angel yr heddwch sydd yn llywio ei enaid. 34 Ac nid yw efe yn syllu yn angerddol ar bethau llygredig, ac nid yw yn casglu cyfoeth trwy ddymuniad pleser. 35 Nid yw'n ymhyfrydu mewn mwynhad, nid yw'n galaru i'w gymydog, nid yw'n eistedd â moethau, nid yw'n cyfeiliorni wrth ddyrchafu'r llygaid, oherwydd yr Arglwydd yw ei ran. 36 Nid yw'r tueddfryd da yn derbyn gogoniant na gwaradwydd gan ddynion, ac ni ŵyr ddim twyll, na chelwydd, nac ymladd na dialedd; canys yr Arglwydd sydd yn trigo ynddo, ac yn goleuo ei enaid, ac y mae efe yn llawenychu at bawb bob amser. 37 Nid oes gan y meddwl da ddau dafod, o fendith a melltith, o lyfnder ac anrhydedd, o ofid a llawenydd, o dawelwch a dryswch, o ragrith a gwirionedd, o dlodi a chyfoeth; ond y mae iddi un agwedd, anllygredig a phur, am bob dyn. 38 Nid oes iddo olwg dwbl, na chlyw dwbl; canys ym mhob peth y mae efe yn ei wneuthur, neu yn llefaru, neu yn ei weled, efe a ŵyr fod yr Arglwydd yn edrych ar ei enaid ef. 39 Ac y mae efe yn glanhau ei feddwl rhag ei gondemnio gan ddynion yn gystal a chan Dduw. 40 Ac yn yr un modd y mae gweithredoedd Beliar yn ddeublyg, ac nid oes undod ynddynt. 41 Am hynny, fy mhlant, meddaf i chwi, ffowch rhag malais Beliar; canys y mae efe yn rhoddi cleddyf i'r rhai a ufuddhant iddo. 42 A'r cleddyf sydd fam saith o ddrygioni. Yn gyntaf y meddwl sydd yn beichiogi trwy Beliar, ac yn gyntaf y mae tywallt gwaed; yn ail adfail; yn drydydd, gorthrymder; yn bedwerydd, alltud ; yn bumed, diffyg ; yn chweched, panig; seithfed, dinystr. 43 Am hynny y traddodwyd Cain hefyd i saith ddialedd gan Dduw, canys yr Arglwydd a ddug un pla arno bob can mlynedd. 44 A phan oedd efe ddau gant oed efe a ddechreuodd ddioddef, ac yn y naw canfed flwyddyn y difethwyd ef.
  • 4. 45 Canys o achos Abel ei frawd, â'r holl ddrygau y barnwyd ef, ond Lamech â saith a thrigain o weithiau. 46 Oherwydd am byth y rhai sydd fel Cain mewn cenfigen a chasineb brodyr, a gosbir â'r un farn. PENNOD 2 Mae adnod 3 yn cynnwys enghraifft drawiadol o gartrefoldeb - ond eto bywiogrwydd ffigurau lleferydd y patriarchiaid hynafol hyn. 1 A ydych chwithau, fy mhlant, yn ffoi rhag drwg, cenfigen, a chasineb brodyr, a glynu wrth ddaioni a chariad. 2 Y sawl sydd â meddwl pur mewn cariad, nid yw'n gofalu am wraig gyda golwg ar odineb; canys nid oes ganddo halogiad yn ei galon, am fod Yspryd Duw yn gorphwys arno. 3 Canys fel nad yw'r haul yn cael ei halogi gan lewyrch ar dom a llaid, ond yn hytrach yn sychu i fyny ac yn gyrru i ffwrdd arogl drwg; felly hefyd y meddwl pur, er ei fod wedi ei amgylchynu gan halogion y ddaear, yn hytrach yn eu glanhau, ac nid yw ei hun wedi ei halogi. 4 Ac yr wyf yn credu y bydd ddrygioni hefyd yn eich plith, oddi wrth eiriau Enoch y cyfiawn: y byddwch yn puteindra â godineb Sodom, ac a ddifethir, oll ond ychydig, ac yr adnewyddwch weithredoedd di-ben-draw gyda gwragedd. ; ac ni bydd teyrnas yr Arglwydd yn eich plith chwi, canys yn ebrwydd y cymer efe hi ymaith. 5 Er hynny teml Dduw fydd yn eich rhan chwi, a'r deml olaf a fydd yn fwy gogoneddus na'r gyntaf. 6 A'r deuddeg llwyth a gesglid yno, a'r holl Genhedloedd, hyd oni anfono y Goruchaf ei iachawdwriaeth ef yn ymweled â phrophwyd unig-anedig. 7 Ac efe a â i mewn i'r deml gyntaf, ac yno yr Arglwydd a drinnir â llid, ac efe a ddyrchefir ar bren. 8 A gorchudd y deml a rwygir, ac Yspryd Duw a draddodi i'r Cenhedloedd fel tân wedi ei dywallt. 9 Ac efe a esgyn o Hades, ac a dramwy o'r ddaear i'r nef. 10 Ac mi a wn mor ostyngedig fydd efe ar y ddaear, ac mor ogoneddus yn y nef. 11 Pan oedd Joseff yn yr Aifft, yr oeddwn yn dyheu am weld ei lun a ffurf ei wyneb; a thrwy weddiau Jacob, fy nhad, mi a'i gwelais ef, tra yn effro yn ystod y dydd, ei holl ffigur yn union fel yr oedd. 12 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, efe a ddywedodd wrthynt, Gwybyddwch gan hynny, fy mhlant, fy mod yn marw. 13 Gan hynny, gwiriwch bob un i'w gymydog, a chedwch gyfraith yr Arglwydd a'i orchmynion ef. 14 Canys y pethau hyn yr ydwyf yn eich gadael yn lle etifeddiaeth. 15 Felly hefyd, rhoddwch hwynt i'ch plant yn feddiant tragywyddol; canys felly y gwnaeth Abraham, ac Isaac, a Jacob. 16 Canys yr holl bethau hyn a roddasant i ni yn etifeddiaeth, gan ddywedyd, Cadw orchymynion Duw, hyd oni ddatguddia yr Arglwydd ei iachawdwriaeth i’r holl Genhedloedd. 17 Ac yna y gwelwch Enoch, Noa, a Sem, ac Abraham, ac Isaac, a Jacob, yn cyfodi ar y llaw ddeau mewn llawenydd, 18 Yna nyni a gyfodwn hefyd, bob un dros ein llwyth, gan addoli Brenin nef, yr hwn a ymddangosodd ar y ddaear ar lun gŵr mewn gostyngeiddrwydd. 19 A'r sawl sy'n credu ynddo ar y ddaear, a lawenychant gydag ef. 20 Yna hefyd y cyfyd pawb, rhai i ogoniant, a rhai i warth.
  • 5. 21 A'r Arglwydd a farn Israel yn gyntaf, am eu hanghyfiawnder; canys pan ymddangosodd Efe fel Duw yn y cnawd i'w gwared ni chredasant iddo. 22 Ac yna y barna efe yr holl Genhedloedd, cynnifer ag na chredasant iddo pan ymddangosodd ar y ddaear. 23 Ac efe a gollfarn Israel trwy etholedigion y Cenhedloedd, megis y ceryddodd efe Esau trwy y Midianiaid, y rhai a dwyllodd eu brodyr hwynt, fel y syrthiasant i butteindra, ac eilunaddol- iaeth; a hwy a ymddieithrasant oddi wrth Dduw, gan ddyfod felly yn blant o ran y rhai a ofnant yr Arglwydd. 24 Os rhodiwch chwithau, fy mhlant, mewn sancteiddrwydd, yn ôl gorchmynion yr Arglwydd, chwi a drigo eto yn ddiogel gyda mi, a holl Israel a gesglir at yr Arglwydd. 25 Ac ni'm gelwir mwyach yn flaidd cigfrain o achos eich anrhaith, ond yn weithiwr i'r Arglwydd yn dosbarthu bwyd i'r rhai sy'n gwneud yr hyn sydd dda. 26 Ac fe gyfyd yn y dyddiau diwethaf un annwyl gan yr Arglwydd, o lwyth Jwda a Lefi, gwneuthurwr ei ddaioni yn ei enau, a gwybodaeth newydd yn goleuo'r Cenhedloedd. 27 Hyd ddiwedd oes y bydd yn synagogau'r Cenhedloedd, ac ymhlith eu llywodraethwyr, yn straen cerddoriaeth yng ngenau pawb. 28 A bydd arysgrif yn y llyfrau sanctaidd, ei waith a'i air, a bydd yn un etholedig Duw am byth. 29 A thrwyddynt hwy y mae efe yn myned yn ôl ac ymlaen fel fy nhad Jacob, gan ddywedyd, Efe a lenwir yr hyn sydd ddiffygiol o'th lwyth di. 30 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn efe a estynnodd ei draed ef. 31 A bu farw mewn cwsg hardd a da. 32 A'i feibion a wnaethant fel y gorchmynnodd efe iddynt, a hwy a gymerasant ei gorff ef, ac a'i claddasant yn Hebron gyda'i dadau. 33 A rhifedi ei einioes oedd gant a phump ar hugain o flynyddoedd.