Turkmen - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Turkmen - Testament of Benjamin.pdf
1-nji bap
Jacobakubyň we Raheliň on ikinji ogly,
maşgalanyň çagasy Benýamin filosof we haýyr-
sahawatçy bolýar.
1 Benýaminiň ýüz ýigrimi bäş ýyl ýaşandan soň,
ogullaryna gözegçilik etmegi buýran sözleriniň
göçürmesi.
2 Olary ogşady we aýtdy: Yshak Ybraýymyň
garrylygynda dogulşy ýaly, men hem
Jacobakupda doguldym.
3 Ejem Rahel meni dogurmak üçin ölenden soň,
süýdüm ýokdy; Şonuň üçin meni gyrnagy Bilha
emdi.
4 Rahel Josephusuby dünýä inenden soň on iki
ýyllap önelgesiz galdy; Ol on iki gün agyz
beklemek bilen Rebbe doga etdi, göwreli bolup,
meni dogurdy.
5 Çünki kakam Raheliň söýgüsini gowy
görýärdi we ondan iki ogluny görmegini
dileýärdi.
6 Şonuň üçin maňa Benýamin, ýagny günleriň
ogly diýdiler.
7 Müsüre, Josephusubyň ýanyna baranymda,
doganym meni tanady, maňa: «Kakam meni
satanlarynda näme diýdiler?
8 Men oňa: «Paltaňy gana batyrdylar-da,
iberdiler-de:« Ogluňyň eşigi ýa-da däldigini bil
»diýdim.
9 Ol maňa: «Şeýle-de bolsa, dogan, eşigimi
çykaryp, ysmaýyl halkyna berdiler-de, maňa
eşik berdiler, ýenjip, gaçmagy buýurdylar.
10 Meni taýak bilen uran biri hakda bolsa, bir
ýolbars ony garşy alyp öldürdi.
11 Şeýdip, onuň ýaranlary gorkdular.
12 Şonuň üçin, çagalarym, gökdäki we ýerdäki
Taňry Hudaýy söýýärsiňizmi we gowy we
mukaddes adam Josephusubyň göreldesine
eýerip, Onuň buýruklaryny ýerine
ýetirýärsiňizmi?
13 Meni tanaýşyňyz ýaly, pikiriňizem gowu
bolsun; aklyny ýuwýan adam hemme zady
dogry görýär.
14 Rebden gorkuň we goňşyňyzy söýüň.
Belýaryň ruhlary seni her ýamanlyk bilen jebir
çekjekdigiňi aýtsalar-da, doganym
Josephusubyň üstünden bolşy ýaly, saňa-da
agalyk edip bilmezler.,
15 Näçe adam ony öldürmek isledi we Hudaý
ony gorady!
16 Çünki Hudaýdan gorkýan we goňşusyny
söýýän adam, Hudaýdan gorkmak bilen
goralýan Beliaryň ruhy bilen urulyp bilmez.
17 Şeýle hem, adamlar ýa-da haýwanlar
tarapyndan dolandyrylyp bilinmez, çünki Reb
oňa goňşusyna bolan söýgüsi arkaly kömek
edýär.
18 Çünki Josephusup kakamyzdan doganlaryna
doga etmegini, Rebbiň özüne eden
ýamanlyklaryny günäkärlemezligi üçin dileg
etdi.
19 Şeýdip, Jacobakup gygyrdy: «Gowy çagam,
sen kakaň Jacobakubyň içegesinden üstün
çykdyň.
20 Ony gujaklady we iki sagatlap ogşady:
21 Gögüň Taňrynyň Guzusy we dünýäniň
Halasgäri baradaky weliligi ýerine ýetiriler we
bir bigünä adam bikanun adamlar üçin halas
ediler we günäsiz adam äht ganynda hudaýsyz
adamlar üçin öler. butparazlaryň we Ysraýylyň
halas bolmagy üçin Beliary we onuň
hyzmatkärlerini ýok eder.
22 Şonuň üçin, çagalarym, gowy adamyň
soňuny görüň?
23 Şonuň üçin şöhrat täçlerini geýmegiňiz üçin,
rehimdarlygynyň yzyna eýeriň.
24 Çünki gowy adamyň gara gözleri ýok; Çünki
günäkär bolsa-da, ähli adamlara rehim edýär.
25 evilöne erbet niýet bilen pikir etseler-de. Ol
hakda, ýagşylyk edip, Hudaý tarapyndan
goralýan ýamanlygy ýeňýär; dogruçyllary öz
jany ýaly söýýär.
26 Kimde-kim şöhratlansa, oňa göriplik etmez.
kimdir biri baý bolsa, gabanjaň däl; kimdir biri
batyr bolsa, ony öwýär; wasp edýän ahlakly
adam; garyp adama rehim edýär; ejizlere rehim
edýär; Hudaýa alkyş aýdýar.
27 Gowy ruhuň merhemetine eýe bolan adam,
öz jany ýaly söýýär.
28 Şonuň üçin hem siziň pikiriňiz gowy bolsa,
erbetleriň ikisi-de siziň bilen parahatçylykda
ýaşarlar, biwepalyk edenler size hormat
goýarlar we ýagşylyga öwrüler; açgözler diňe
bir aşa isleglerinden el çekmez, hatda açgözlük
zatlaryny ejir çekýänlere berer.
29 Gowy etseň, haram ruhlaram senden gaçar;
haýwanlar sizi gorkuzarlar.
30 Çünki ýagşy işlere we aňda ýagtylyga
hormat goýulýan ýerde hatda garaňkylyk hem
ondan gaçýar.
31 Çünki kimdir biri mukaddes adama zulum
etse, toba eder. mukaddes adam özüni
kemsidýänine rehim edýär we rahatlygyny
saklaýar.
32 Kimdir biri dogruçyllyga dönüklik etse,
dogruçyl adam doga edýär: azajyk kiçelse-de,
doganym Josephusup ýaly has şöhratly
görünýär.
33 Gowy adamyň meýli Belýaryň ruhunyň
aldawynda däl, çünki parahatçylyk perişdesi
kalbyna ýol görkezýär.
34 Ol zaýalanýan zatlara höwes bilen seredip
bilenok, lezzet islegi bilen baýlyk ýygnamaýar.
35 Ol göwnünden turmaýar, goňşusyna
gynanmaýar, rahatlyk bilen oturmaýar, gözleri
ýokary galdyrmaýar, çünki Reb onuň paýydyr.
36 Gowy meýil adamlardan şöhrat ýa-da
masgaraçylyk almaýar, hile ýa-da ýalan, söweş
ýa-da sögünç bilmeýär; Çünki Reb Onda
ýaşaýar we janyny ýakýar we hemişe ähli
adamlara begenýär.
37 Gowy pikiriň berekella, näletlemek,
yzygiderli we hormat, gaýgy we şatlyk,
asudalyk we bulaşyklyk, ikiýüzlilik we hakykat,
garyplyk we baýlyk hakda iki dili ýok; emma
ähli adamlara degişlilikde bir hili,
korrumpirlenen we arassa.
38 Iki gezek görmek ýa-da goşa eşitmek ýok;
çünki edýän, gürleýän ýa-da görýän her bir
işinde Rebbiň kalbyna seredýändigini bilýär.
39 Adamlar we Hudaý tarapyndan
ýazgarylmazlygy üçin aklyny arassalaýar.
40 Edil şonuň ýaly, Beliaryň eserleri iki esse,
olarda ýekelik ýok.
41 Şonuň üçin çagalarym, Belýaryň
hilegärliginden gaçyň! çünki özüne gulak
asýanlara gylyç berýär.
42 Gylyç ýedi erbetligiň enesidir. Ilki bilen akyl
Beliar arkaly göwreli bolýar, ilki bilen gan
dökülýär; ikinjiden weýran etmek; üçünjiden,
muşakgat; dördünjiden, sürgün; bäşinjiden,
açlyk; altynjy, howsala; ýedinji, weýrançylyk.
43 'Şonuň üçin Kabyl Hudaý tarapyndan ýedi ar
aldy, çünki Reb her ýüz ýylda bir gezek oňa bir
gyrgyn getirdi.
44 Iki ýüz ýaşyndaka ejir çekip başlady we
dokuz ýüz ýylda heläk boldy.
45 Sebäbi dogany Abel sebäpli ähli erbetliklere
höküm edildi, Lamek ýetmiş gezek ýedi gezek
höküm edildi.
46 Sebäbi hemişe göriplik we doganlary
ýigrenmek bilen Kabyla meňzeýänler şol bir
höküm bilen jezalandyrylar.
2-nji bap
3-nji aýatda öý-içginligiň ajaýyp mysaly bar,
ýöne bu gadymy ata-babalaryň söz şekilleriniň
aýdyňlygy.
1 Eý, çagalarym, ýamanlykdan, göriplikden we
doganlary ýigrenmekden gaçyp, ýagşylyga we
söýgä ýapyşýarsyňyzmy?
2 Söýgüde päk akly bolan, zyna etmek üçin bir
aýala seretmez; ýüreginde haramlyk ýok, çünki
Hudaýyň Ruhy onuň üstünde.
3 Çünki, goýun we palçykda şöhle saçmak
bilen hapalanman, ikisini guradýar we erbet ysy
ýok edýär; arassa akyl, ýeriň haramlygy bilen
gurşalan hem bolsa, olary arassalaýar we haram
däl.
4 Dogruçyl Henogyň sözlerinden araňyzda-da
erbetlikleriň boljakdygyna ynanýaryn:
Sodomyň zyna etmegi bilen zyna edersiňiz we
heläk bolarsyňyz, hemmesi az sanly adamdan
halas bolar we aýallar bilen eden-etdiliklerini
täzelär. ; Rebbiň Patyşalygy siziň araňyzda
bolmaz, çünki derrew ony alar.
5 Muňa garamazdan, Hudaýyň ybadathanasy
siziň paýyňyzda bolar we iň soňky ybadathana
birinjiden has şöhratly bolar.
6 On iki taýpa we Beýik Biribar pygamberiň
ýanyna Öz gutulyşyny iberýänçä, ähli milletler
şol ýere jemlener.
7 Ilkinji ybadathana girer, Rebbiň gahary geler
we agajyň üstünde göteriler.
8 Ybadathananyň perdesi ýyrtylar we Hudaýyň
Ruhy ot dökülen ýaly butparazlara geçer.
9 Ol dowzahdan çykyp, ýerden asmana geçer.
10 Onuň ýer ýüzünde nähili pesdigini we
asmanda nähili şöhratlydygyny bilýärin.
11 Josephusup Müsürde bolanda, onuň keşbini
we ýüz keşbini görmek isledim. Kakam
Jacobakubyň dogalary bilen gündizine ukudan
oýanýarkam, hatda tutuş keşbini-de gördüm.
12 Bu sözleri aýdandan soň, olara: «Çagalarym,
meniň ölýändigimi biliň!
13 Şonuň üçin her birini goňşusyna hakykat
edip, Rebbiň kanunlaryny we buýruklaryny
ýerine ýetirýärsiňizmi?
14 Çünki bu zatlary mirasyň ýerine goýýaryn.
15 Şonuň üçin olary çagalara ebedi eýeçilik
üçin berýärsiňizmi? Ybraýym, Yshak we
Jacobakup hem şeýle etdiler.
16 Bularyň hemmesi üçin bize miras bermek
üçin: "Hudaýyň tabşyryklaryny ýerine ýetiriň,
tä Reb ähli milletlere gutulyşyny aýan
edýänçä."
17 Şonda Hanok, Nuh, Şem, Ybraýym, Yshak
we Jacobakup sag tarapda begenip ýokary
göterilendigini görersiňiz.
18 Soňra hem her bir taýpamyzyň üstünden ýer
ýüzünde kiçigöwünlilik bilen peýda bolan Gök
Patyşasyna ybadat ederis.
19 earther ýüzünde Oňa iman edenleriň
hemmesi Onuň bilen şatlanarlar.
20 Şonda ähli adamlar direler, käbiri şöhrat,
käbiri utanç üçin.
21 Reb ilki bilen Ysraýyly adalatsyzlygy üçin
höküm eder. Haçanda Ol olary halas etmek üçin
bedende Hudaý bolup görünse, Oňa
ynanmadylar.
22 Soň bolsa, ýer ýüzünde görünmediklere
iman etmedikleriň hemmesini höküm eder.
23 Öz doganlaryny aldap, zyna we butparazlyga
uçran Midýanlylaryň üsti bilen Ysawy käýinşi
ýaly, başga milletlerden saýlananlar arkaly
Ysraýyly höküm eder. we olar Hudaýdan
daşlaşdylar, şonuň üçin Rebden gorkýanlaryň
arasynda çaga boldular.
24 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň tabşyryklary
boýunça mukaddeslikde gezseňiz, ýene meniň
bilen arkaýyn ýaşarsyňyz we bütin Ysraýyl
Rebbe ýygnanar.
25 Zyýanlaryňyz sebäpli meni indi garga möjek
diýip atlandyrmazlar, Rebbiň işçisi ýagşylyk
edýänlere iýmit paýlaýar.
26 Soňky günlerde Judahahuda we Lewi
taýpasyndan bolan Rebbiň söýgüli biri, başga
milletlere ýagtylyk berýän täze bilim bilen
peýda bolar.
27 Döwrüň gutarýança, ol beýleki milletleriň
sinagogalarynda we olaryň hökümdarlarynyň
arasynda aýdym-saz sesi ýaly bolar.
28 Mukaddes kitaplara, işine-de, sözüne-de
ýazylar we ebedi Hudaýyň saýlan adamy bolar.
29 Olaryň üsti bilen kakam Jacobakup ýaly
aýlanyp: «Tire-taýpaňyzyň ýok zadyny
doldurar» diýýär.
30 Bu sözleri aýdandan soň, aýaklaryny uzatdy.
31 Gözel we gowy ukuda öldi.
32 Ogullary buýruşy ýaly etdiler, jesedini alyp,
Hebronda atalary bilen jaýladylar.
33 Ömrüniň günleri bir ýüz ýigrimi bäş ýyl
boldy.

Recomendados

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 visão12 slides
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações12 slides
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf por
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações3 slides
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações12 slides
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Turkmen - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. 1-nji bap Jacobakubyň we Raheliň on ikinji ogly, maşgalanyň çagasy Benýamin filosof we haýyr- sahawatçy bolýar. 1 Benýaminiň ýüz ýigrimi bäş ýyl ýaşandan soň, ogullaryna gözegçilik etmegi buýran sözleriniň göçürmesi. 2 Olary ogşady we aýtdy: Yshak Ybraýymyň garrylygynda dogulşy ýaly, men hem Jacobakupda doguldym. 3 Ejem Rahel meni dogurmak üçin ölenden soň, süýdüm ýokdy; Şonuň üçin meni gyrnagy Bilha emdi. 4 Rahel Josephusuby dünýä inenden soň on iki ýyllap önelgesiz galdy; Ol on iki gün agyz beklemek bilen Rebbe doga etdi, göwreli bolup, meni dogurdy. 5 Çünki kakam Raheliň söýgüsini gowy görýärdi we ondan iki ogluny görmegini dileýärdi. 6 Şonuň üçin maňa Benýamin, ýagny günleriň ogly diýdiler. 7 Müsüre, Josephusubyň ýanyna baranymda, doganym meni tanady, maňa: «Kakam meni satanlarynda näme diýdiler? 8 Men oňa: «Paltaňy gana batyrdylar-da, iberdiler-de:« Ogluňyň eşigi ýa-da däldigini bil »diýdim. 9 Ol maňa: «Şeýle-de bolsa, dogan, eşigimi çykaryp, ysmaýyl halkyna berdiler-de, maňa eşik berdiler, ýenjip, gaçmagy buýurdylar. 10 Meni taýak bilen uran biri hakda bolsa, bir ýolbars ony garşy alyp öldürdi. 11 Şeýdip, onuň ýaranlary gorkdular. 12 Şonuň üçin, çagalarym, gökdäki we ýerdäki Taňry Hudaýy söýýärsiňizmi we gowy we mukaddes adam Josephusubyň göreldesine eýerip, Onuň buýruklaryny ýerine ýetirýärsiňizmi? 13 Meni tanaýşyňyz ýaly, pikiriňizem gowu bolsun; aklyny ýuwýan adam hemme zady dogry görýär. 14 Rebden gorkuň we goňşyňyzy söýüň. Belýaryň ruhlary seni her ýamanlyk bilen jebir çekjekdigiňi aýtsalar-da, doganym Josephusubyň üstünden bolşy ýaly, saňa-da agalyk edip bilmezler., 15 Näçe adam ony öldürmek isledi we Hudaý ony gorady! 16 Çünki Hudaýdan gorkýan we goňşusyny söýýän adam, Hudaýdan gorkmak bilen goralýan Beliaryň ruhy bilen urulyp bilmez. 17 Şeýle hem, adamlar ýa-da haýwanlar tarapyndan dolandyrylyp bilinmez, çünki Reb oňa goňşusyna bolan söýgüsi arkaly kömek edýär. 18 Çünki Josephusup kakamyzdan doganlaryna doga etmegini, Rebbiň özüne eden ýamanlyklaryny günäkärlemezligi üçin dileg etdi. 19 Şeýdip, Jacobakup gygyrdy: «Gowy çagam, sen kakaň Jacobakubyň içegesinden üstün çykdyň. 20 Ony gujaklady we iki sagatlap ogşady: 21 Gögüň Taňrynyň Guzusy we dünýäniň Halasgäri baradaky weliligi ýerine ýetiriler we bir bigünä adam bikanun adamlar üçin halas ediler we günäsiz adam äht ganynda hudaýsyz adamlar üçin öler. butparazlaryň we Ysraýylyň halas bolmagy üçin Beliary we onuň hyzmatkärlerini ýok eder. 22 Şonuň üçin, çagalarym, gowy adamyň soňuny görüň? 23 Şonuň üçin şöhrat täçlerini geýmegiňiz üçin, rehimdarlygynyň yzyna eýeriň. 24 Çünki gowy adamyň gara gözleri ýok; Çünki günäkär bolsa-da, ähli adamlara rehim edýär.
  • 3. 25 evilöne erbet niýet bilen pikir etseler-de. Ol hakda, ýagşylyk edip, Hudaý tarapyndan goralýan ýamanlygy ýeňýär; dogruçyllary öz jany ýaly söýýär. 26 Kimde-kim şöhratlansa, oňa göriplik etmez. kimdir biri baý bolsa, gabanjaň däl; kimdir biri batyr bolsa, ony öwýär; wasp edýän ahlakly adam; garyp adama rehim edýär; ejizlere rehim edýär; Hudaýa alkyş aýdýar. 27 Gowy ruhuň merhemetine eýe bolan adam, öz jany ýaly söýýär. 28 Şonuň üçin hem siziň pikiriňiz gowy bolsa, erbetleriň ikisi-de siziň bilen parahatçylykda ýaşarlar, biwepalyk edenler size hormat goýarlar we ýagşylyga öwrüler; açgözler diňe bir aşa isleglerinden el çekmez, hatda açgözlük zatlaryny ejir çekýänlere berer. 29 Gowy etseň, haram ruhlaram senden gaçar; haýwanlar sizi gorkuzarlar. 30 Çünki ýagşy işlere we aňda ýagtylyga hormat goýulýan ýerde hatda garaňkylyk hem ondan gaçýar. 31 Çünki kimdir biri mukaddes adama zulum etse, toba eder. mukaddes adam özüni kemsidýänine rehim edýär we rahatlygyny saklaýar. 32 Kimdir biri dogruçyllyga dönüklik etse, dogruçyl adam doga edýär: azajyk kiçelse-de, doganym Josephusup ýaly has şöhratly görünýär. 33 Gowy adamyň meýli Belýaryň ruhunyň aldawynda däl, çünki parahatçylyk perişdesi kalbyna ýol görkezýär. 34 Ol zaýalanýan zatlara höwes bilen seredip bilenok, lezzet islegi bilen baýlyk ýygnamaýar. 35 Ol göwnünden turmaýar, goňşusyna gynanmaýar, rahatlyk bilen oturmaýar, gözleri ýokary galdyrmaýar, çünki Reb onuň paýydyr. 36 Gowy meýil adamlardan şöhrat ýa-da masgaraçylyk almaýar, hile ýa-da ýalan, söweş ýa-da sögünç bilmeýär; Çünki Reb Onda ýaşaýar we janyny ýakýar we hemişe ähli adamlara begenýär. 37 Gowy pikiriň berekella, näletlemek, yzygiderli we hormat, gaýgy we şatlyk, asudalyk we bulaşyklyk, ikiýüzlilik we hakykat, garyplyk we baýlyk hakda iki dili ýok; emma ähli adamlara degişlilikde bir hili, korrumpirlenen we arassa. 38 Iki gezek görmek ýa-da goşa eşitmek ýok; çünki edýän, gürleýän ýa-da görýän her bir işinde Rebbiň kalbyna seredýändigini bilýär. 39 Adamlar we Hudaý tarapyndan ýazgarylmazlygy üçin aklyny arassalaýar. 40 Edil şonuň ýaly, Beliaryň eserleri iki esse, olarda ýekelik ýok. 41 Şonuň üçin çagalarym, Belýaryň hilegärliginden gaçyň! çünki özüne gulak asýanlara gylyç berýär. 42 Gylyç ýedi erbetligiň enesidir. Ilki bilen akyl Beliar arkaly göwreli bolýar, ilki bilen gan dökülýär; ikinjiden weýran etmek; üçünjiden, muşakgat; dördünjiden, sürgün; bäşinjiden, açlyk; altynjy, howsala; ýedinji, weýrançylyk. 43 'Şonuň üçin Kabyl Hudaý tarapyndan ýedi ar aldy, çünki Reb her ýüz ýylda bir gezek oňa bir gyrgyn getirdi. 44 Iki ýüz ýaşyndaka ejir çekip başlady we dokuz ýüz ýylda heläk boldy. 45 Sebäbi dogany Abel sebäpli ähli erbetliklere höküm edildi, Lamek ýetmiş gezek ýedi gezek höküm edildi. 46 Sebäbi hemişe göriplik we doganlary ýigrenmek bilen Kabyla meňzeýänler şol bir höküm bilen jezalandyrylar. 2-nji bap 3-nji aýatda öý-içginligiň ajaýyp mysaly bar, ýöne bu gadymy ata-babalaryň söz şekilleriniň aýdyňlygy.
  • 4. 1 Eý, çagalarym, ýamanlykdan, göriplikden we doganlary ýigrenmekden gaçyp, ýagşylyga we söýgä ýapyşýarsyňyzmy? 2 Söýgüde päk akly bolan, zyna etmek üçin bir aýala seretmez; ýüreginde haramlyk ýok, çünki Hudaýyň Ruhy onuň üstünde. 3 Çünki, goýun we palçykda şöhle saçmak bilen hapalanman, ikisini guradýar we erbet ysy ýok edýär; arassa akyl, ýeriň haramlygy bilen gurşalan hem bolsa, olary arassalaýar we haram däl. 4 Dogruçyl Henogyň sözlerinden araňyzda-da erbetlikleriň boljakdygyna ynanýaryn: Sodomyň zyna etmegi bilen zyna edersiňiz we heläk bolarsyňyz, hemmesi az sanly adamdan halas bolar we aýallar bilen eden-etdiliklerini täzelär. ; Rebbiň Patyşalygy siziň araňyzda bolmaz, çünki derrew ony alar. 5 Muňa garamazdan, Hudaýyň ybadathanasy siziň paýyňyzda bolar we iň soňky ybadathana birinjiden has şöhratly bolar. 6 On iki taýpa we Beýik Biribar pygamberiň ýanyna Öz gutulyşyny iberýänçä, ähli milletler şol ýere jemlener. 7 Ilkinji ybadathana girer, Rebbiň gahary geler we agajyň üstünde göteriler. 8 Ybadathananyň perdesi ýyrtylar we Hudaýyň Ruhy ot dökülen ýaly butparazlara geçer. 9 Ol dowzahdan çykyp, ýerden asmana geçer. 10 Onuň ýer ýüzünde nähili pesdigini we asmanda nähili şöhratlydygyny bilýärin. 11 Josephusup Müsürde bolanda, onuň keşbini we ýüz keşbini görmek isledim. Kakam Jacobakubyň dogalary bilen gündizine ukudan oýanýarkam, hatda tutuş keşbini-de gördüm. 12 Bu sözleri aýdandan soň, olara: «Çagalarym, meniň ölýändigimi biliň! 13 Şonuň üçin her birini goňşusyna hakykat edip, Rebbiň kanunlaryny we buýruklaryny ýerine ýetirýärsiňizmi? 14 Çünki bu zatlary mirasyň ýerine goýýaryn. 15 Şonuň üçin olary çagalara ebedi eýeçilik üçin berýärsiňizmi? Ybraýym, Yshak we Jacobakup hem şeýle etdiler. 16 Bularyň hemmesi üçin bize miras bermek üçin: "Hudaýyň tabşyryklaryny ýerine ýetiriň, tä Reb ähli milletlere gutulyşyny aýan edýänçä." 17 Şonda Hanok, Nuh, Şem, Ybraýym, Yshak we Jacobakup sag tarapda begenip ýokary göterilendigini görersiňiz. 18 Soňra hem her bir taýpamyzyň üstünden ýer ýüzünde kiçigöwünlilik bilen peýda bolan Gök Patyşasyna ybadat ederis. 19 earther ýüzünde Oňa iman edenleriň hemmesi Onuň bilen şatlanarlar. 20 Şonda ähli adamlar direler, käbiri şöhrat, käbiri utanç üçin. 21 Reb ilki bilen Ysraýyly adalatsyzlygy üçin höküm eder. Haçanda Ol olary halas etmek üçin bedende Hudaý bolup görünse, Oňa ynanmadylar. 22 Soň bolsa, ýer ýüzünde görünmediklere iman etmedikleriň hemmesini höküm eder. 23 Öz doganlaryny aldap, zyna we butparazlyga uçran Midýanlylaryň üsti bilen Ysawy käýinşi ýaly, başga milletlerden saýlananlar arkaly Ysraýyly höküm eder. we olar Hudaýdan daşlaşdylar, şonuň üçin Rebden gorkýanlaryň arasynda çaga boldular. 24 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň tabşyryklary boýunça mukaddeslikde gezseňiz, ýene meniň bilen arkaýyn ýaşarsyňyz we bütin Ysraýyl Rebbe ýygnanar. 25 Zyýanlaryňyz sebäpli meni indi garga möjek diýip atlandyrmazlar, Rebbiň işçisi ýagşylyk edýänlere iýmit paýlaýar. 26 Soňky günlerde Judahahuda we Lewi taýpasyndan bolan Rebbiň söýgüli biri, başga
  • 5. milletlere ýagtylyk berýän täze bilim bilen peýda bolar. 27 Döwrüň gutarýança, ol beýleki milletleriň sinagogalarynda we olaryň hökümdarlarynyň arasynda aýdym-saz sesi ýaly bolar. 28 Mukaddes kitaplara, işine-de, sözüne-de ýazylar we ebedi Hudaýyň saýlan adamy bolar. 29 Olaryň üsti bilen kakam Jacobakup ýaly aýlanyp: «Tire-taýpaňyzyň ýok zadyny doldurar» diýýär. 30 Bu sözleri aýdandan soň, aýaklaryny uzatdy. 31 Gözel we gowy ukuda öldi. 32 Ogullary buýruşy ýaly etdiler, jesedini alyp, Hebronda atalary bilen jaýladylar. 33 Ömrüniň günleri bir ýüz ýigrimi bäş ýyl boldy.