Tajik - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Tajik - Testament of Benjamin.pdf
БОБИ 1
Бинёмин, писари дувоздаҳуми Яъқуб ва
Роҳел, тифли оила, файласуф ва хайрхоҳ
мегардад.
1Нусхаи суханони Биньёмин, ки ба
писарони худ фармуд, ки риоя кунанд, пас аз
умри саду бисту панҷ сол.
2 Ва онҳоро бӯсид ва гуфт: «Чунон ки Исҳоқ
дар пирии Иброҳим таваллуд шуда буд, ман
низ барои Яъқуб таваллуд шудаам».
3 Ва азбаски модарам Роҳел ҳангоми
таваллуди ман мурд, шир надоштам;
бинобар ин маро канизи вай Билҳо шир
медод.
4 Зеро ки Роҳел пас аз таваллуди Юсуф
дувоздаҳ сол нозой монд; ва дувоздаҳ рӯз
рӯза дошта, ба Худованд дуо гуфт, ва
ҳомила шуда, Маро зоид.
5 Зеро падари ман Роҳелро хеле дӯст
медошт ва дуо мекард, ки аз вай ду писар
таваллуд ёбад.
6 Бинобар ин ман Биньёмин номида шудаам,
яъне писари айём.
7 Ва ҳангоме ки ба Миср, назди Юсуф
рафтам, ва бародарам маро шинохт, ба ман
гуфт: «Вақте ки маро фурӯхтанд, ба падарам
чӣ гуфтанд?
8 Ва ман ба ӯ гуфтам: «Онҳо куртаатро бо
хун омехта, фиристоданд ва гуфтанд:
«Бидон, ки оё ин куртаи писарат аст».
9 Ва ӯ ба ман гуфт: «Ҳамин тавр, эй бародар!
10 Ва яке аз онҳо, ки маро бо асо зада буд,
шер бо ӯ вохӯрда, ӯро кушт.
11 Ва шариконаш ба ҳарос афтоданд.
12 Пас, шумо, эй фарзандони ман, ба
намунаи Юсуфи нек ва муқаддас пайравӣ
намуда, Худованд Худои осмону заминро
дӯст доред ва аҳкоми Ӯро риоя кунед.
13 Ва бигзор фикри шумо нек бошад, чунон
ки Маро мешиносед; зеро ҳар кӣ ақли худро
оббозӣ мекунад, ҳама чизро дуруст мебинад.
14 Аз Худованд битарс ва ёри худро дӯст
бидор; Ва ҳарчанд арвоҳи муъмин даъво
доранд, ки туро ба ҳар бадӣ гирифтор кунӣ,
вале онҳо бар шумо ҳукмронӣ нахоҳанд
кард, чунон ки бар бародарам Юсуф набуд.
15 Чӣ бисёр одамон мехостанд, ки ӯро
бикушанд, ва Худо ӯро муҳофизат кард!
16 Зеро ҳар кӣ аз Худо метарсад ва ёри
худро дӯст медорад, наметавонад ба рӯҳи
имондор зарба занад, зеро аз тарси Худо
муҳофизат карда шудааст.
17 Ва бо найрангҳои одамон ва ҳайвоноти
ваҳшӣ бар вай ҳукмронӣ карда наметавонад,
зеро ки Худованд ба воситаи муҳаббате ки
нисбат ба ёри худ дорад, ба ӯ кӯмак мекунад.
18 Зеро Юсуф низ аз падари мо илтимос
мекард, ки барои бародаронаш дуо гӯяд, то
ки Худованд ҳар бадие, ки ба ӯ карда буданд,
онҳоро гуноҳ накунад.
19Ва Яъқуб нидо кард: «Эй фарзанди неки
ман!
20 Ва ӯро ба оғӯш гирифт ва ду соат бӯсид
ва гуфт:
21 Дар ту пешгӯии осмон дар бораи Барраи
Худо ва Наҷотдиҳандаи ҷаҳон иҷро хоҳад
шуд, ва беайб ба дасти шарирон таслим
карда хоҳад шуд, ва бегуноҳ барои одамони
осиён бо хуни аҳд хоҳад мурд. , барои
наҷоти халқҳо ва Исроил, ва Белиар ва
навкарони ӯро несту нобуд хоҳад кард.
22 Пас, эй фарзандони ман, оқибати одами
некро мебинед?
23 Пас, бо ақли нек пайрави марҳамати Ӯ
бошед, то ки шумо низ тоҷҳои ҷалол дар бар
кунед.
24 Зеро одами нек чашми сиёҳ надорад; зеро
ки Ӯ ба ҳама марҳамат мекунад, гарчанде ки
онҳо гунаҳкор бошанд ҳам.
25 Ва агарчи ба нияти бад макр мекунанд.
дар бораи вай, бо кори нек вай ба бадӣ ғолиб
меояд, дар сурате ки аз ҷониби Худо
муҳофизат карда шудааст; ва одилро мисли
ҷони худ дӯст медорад.
26 Агар касе ҷалол ёбад, ба вай ҳасад
намебарад; агар касе бой бошад, ҳасад
намекунад; агар касе далер бошад, вайро
таъриф мекунад; одами некӯкорро ситоиш
мекунад; ба бечора раҳм мекунад; ба
нотавон раҳм мекунад; Худоро ситоиш
мекунад.
27 Ва ҳар кӣ файзи рӯҳи нек дорад, мисли
ҷони худ дӯст медорад.
28 Пас, агар шумо низ ақли нек дошта
бошед, он гоҳ ҳар ду шарир бо шумо сулҳ
хоҳанд кард, ва исрофкорон аз шумо
метарсанд ва ба некӣ рӯй хоҳанд овард; ва
тамаъкорон на танҳо аз ҳавасҳои аз ҳад
зиёди худ даст мекашанд, балки чизҳои
тамаъкории худро ба ранҷу азоб медиҳанд.
29 Агар некӣ кунед, ҳатто арвоҳи палид аз
шумо мегурезанд; ва ҳайвонҳо аз шумо
метарсанд.
30 Зеро дар ҷое ки эҳтиром ба аъмоли нек ва
нур дар ақл вуҷуд дорад, ҳатто торикӣ аз ӯ
дур мешавад.
31 Зеро, агар касе ба шахси муқаддас
зӯроварӣ кунад, тавба мекунад; зеро ки
одами муқаддас ба дашномдиҳандаи худ
раҳм мекунад ва хомӯш аст.
32 Ва агар касе ба одил хиёнат кунад, одил
дуо мегӯяд: агарчи андаке фурӯтан бошад,
вале дере нагузашта, мисли бародари ман
Юсуф ҷалолтаре зоҳир мегардад.
33 Тамоюли одами некӯ дар қудрати макри
рӯҳи имондор нест, зеро фариштаи
осоиштагӣ ҷони ӯро роҳнамоӣ мекунад.
34 Ва ӯ ба чизҳои фосид бо ҳавас нигоҳ
намекунад, ва бо ҳаваси ҳаловат сарват ҷамъ
намекунад.
35 Ӯ аз ҳаловат лаззат намебарад, ёри худро
ғамгин намекунад, бо айшу ишрат сер
намешавад, дар баланд бардоштани чашмон
гумроҳ намешавад, зеро ки Худованд насиби
вай аст.
36 Майли нек аз мардум ҷалол ва нангинро
қабул намекунад, ва ҳеҷ макр, дурӯғ, ё ҷангу
дашномро намедонад; зеро ки Худованд дар
вай сокин аст ва рӯҳи ӯро равшан мекунад,
ва ӯ ҳамеша аз ҳама одамон шодӣ мекунад.
37 Ақли нек ду забон надорад: аз баракат ва
лаънат, аз ғамгинӣ ва иззат, аз ғам ва шодӣ,
аз хомӯшӣ ва ошуфтагӣ, аз риёкорӣ ва ростӣ,
дар фақр ва сарват; балки як хислате дорад,
ки бефоида ва пок аст, нисбат ба тамоми
одамон.
38 На диди дугона дорад ва на ду шунавоӣ;
зеро дар ҳар коре ки мекунад, ё сухан
мегӯяд, ё мебинад, медонад, ки Худованд ба
ҷони ӯ менигарад.
39 Ва ақли худро пок мекунад, то на аз
ҷониби одамон ва на аз ҷониби Худо маҳкум
карда шавад.
40 Ва ба ин монанд, аъмоли Белиар
дутарафа аст, ва дар онҳо ягонагӣ нест.
41 «Бинобар ин, эй фарзандони ман, ба
шумо мегӯям: аз кинае, ки балиар аст,
бигрезед; зеро ки ба итоаткунандагони худ
шамшер медиҳад.
42 Ва шамшер модари ҳафт бадӣ аст. Аввал
ақл тавассути Белиар ҳомиладор мешавад ва
аввал хунрезӣ мешавад; дуюм харобӣ; сеюм,
мусибат; чорум, бадарға; панҷум, камобӣ;
шашум, воҳима; ҳафтум, харобшавӣ.
43 «Бинобар ин Қобил низ аз ҷониби Худо
ба ҳафт интиқом таслим карда шуд, зеро дар
ҳар сад сол Худованд ба сари ӯ як бало
меовард.
44 Ва ҳангоме ки дусадсола шуд, азоб
кашидан гирифт, ва дар соли нӯҳсадум вай
нобуд шуд.
45 Зеро ки бародараш Ҳобил бо тамоми бадӣ
доварӣ карда шуд, вале Ломек бо ҳафтод
карат ҳафт.
46 Зеро ки то абад мисли Қобил дар ҳасад ва
нафрат нисбат ба бародарон бо ҳамон довар
ҷазо хоҳанд гирифт.
БОБИ 2
Ояти 3 намунаи барҷастаи хонанишиниро
дар бар мегирад, аммо возеҳи суханронии ин
патриархҳои қадимӣ.
1 Ва шумо, эй фарзандони ман, аз бадӣ,
ҳасад ва нафрати бародарон бигрезед ва ба
некӣ ва муҳаббат часпида гиред.
2 Касе ки ақли пок дар муҳаббат дорад, ба
зан ба хотири зино нигоҳ намекунад; зеро ки
вай дар дили худ палид нест, зеро ки Рӯҳи
Худо бар вай ором аст.
3 Зеро, чунон ки офтоб бо дурахши пору ва
ботлоқ наҷис намешавад, балки ҳар дуро
хушк мекунад ва бӯи бадро меронад;
инчунин ақли пок, гарчанде ки палидҳои
заминро фаро гирифта бошад ҳам, балки
онҳоро пок мекунад ва худаш наҷис нест.
4 Ва ман имон дорам, ки дар байни шумо
низ аз суханони Ҳанӯх одил корҳои бад рӯй
хоҳанд дод, ки шумо бо зинои Садӯм зино
хоҳед кард, ва ҳама, ба ҷуз андаке, ҳалок
хоҳед шуд, ва корҳои ношоистаро бо занон
нав хоҳед кард. ; ва Малакути Худованд дар
миёни шумо нахоҳад буд, зеро ки дарҳол Ӯ
онро аз байн мебарад.
5 Бо вуҷуди ин, маъбади Худо дар насиби
шумо хоҳад буд, ва маъбади охирин аз аввал
ҷалолтар хоҳад буд.
6 Ва дувоздаҳ сибт ва тамоми халқҳо дар он
ҷо ҷамъ хоҳанд шуд, то даме ки Ҳаққи
Таоло наҷоти Худро ба ҳасби пайғамбари
ягоназод фиристод.
7 Ва Ӯ ба маъбади аввал дохил хоҳад шуд,
ва дар он ҷо Худованд хашмгин хоҳад шуд,
ва Ӯ бар дарахте бардошта хоҳад шуд.
8 Ва пардаи маъбад дарида хоҳад шуд, ва
Рӯҳи Худо мисли оташе, ки берун мерехт, ба
халқҳо мегузарад.
9 Ва Ӯ аз дӯзах сууд карда, аз замин ба
осмон хоҳад рафт.
10 Ва ман медонам, ки Ӯ дар рӯи замин чӣ
қадар паст хоҳад буд ва дар осмон чӣ қадар
ҷалол хоҳад дошт.
11 Ва ҳангоме ки Юсуф дар Миср буд, ман
орзу мекардам, ки симои ӯ ва намуди чеҳраи
ӯро бубинам; ва ба василаи дуоҳои падарам
Яъқуб ӯро дидам, дар ҳоле ки рӯзона бедор
шудам, ҳатто тамоми пайкарашро ҳамон
тавре ки буд, дидам.
12 Ва ин суханонро гуфт, ба онҳо гуфт: «Пас,
эй фарзандонам, медонед, ки Ман мемирам».
13 Пас, ҳар яке ба ёри худ ростқавлона
рафтор кунед, ва шариати Худованд ва
аҳкоми Ӯро риоя кунед.
14 Барои ин ман шуморо ба ҷои мерос
мегузорам.
15 Пас, шумо низ онҳоро ба фарзандони худ
ба моликияти абадӣ медиҳед; зеро ки ҳам
Иброҳим, ҳам Исҳоқ ва ҳам Яъқуб чунин
карданд.
16 Зеро ки ҳамаи ин чизҳо ба мо мерос
доданд ва гуфтанд: «Аҳкоми Худоро риоят
кунед, то даме ки Худованд наҷоти Худро ба
ҳамаи халқҳо ошкор накунад».
17Ва он гоҳ Ҳанӯх, Нӯҳ ва Сом ва Иброҳим
ва Исҳоқ ва Яъқубро хоҳед дид, ки бо шодӣ
аз тарафи рост бархоста,
18 Он гоҳ мо низ бар сибти худ бархоста, ба
Подшоҳи Осмон, ки дар симои одами
фурӯтанӣ дар рӯи замин зоҳир шуда буд,
саҷда хоҳем кард.
19 Ва ҳар кӣ дар рӯи замин ба Ӯ имон
оварад, бо Ӯ шодӣ хоҳад кард.
20 «Он гоҳ ҳама бархоста хоҳанд шуд,
баъзеҳо барои ҷалол ва баъзеҳо барои хиҷил.
21Ва Худованд аввал Исроилро барои
ноинсофиашон доварӣ хоҳад кард; зеро
вақте ки Ӯ ҳамчун Худо ба ҷисм зоҳир шуд,
то онҳоро наҷот диҳад, ба Ӯ имон
наоварданд.
22 «Ва он гоҳ ҳамаи халқҳоро, ки дар вақти
зоҳир шуданаш бар замин ба Ӯ имон
наоварданд, доварӣ хоҳад кард.
23 Ва Ӯ Исроилро ба воситаи баргузидагони
ғайрияҳудиён маҳкум хоҳад кард, чунон ки
Ӯ Эсовро ба воситаи мидёниён мазаммат
кард, ки бародарони онҳоро фиреб дода, ба
зино ва бутпарастӣ афтода буданд; ва онҳо
аз Худо бегона шуданд, бинобар ин, дар
қисми тарси Худованд фарзандон шуданд.
24 Пас, агар шумо, эй фарзандони ман,
мувофиқи аҳкоми Худованд дар қудсият
рафтор кунед, боз бо ман бехатар сокин
хоҳед шуд, ва тамоми Исроил назди
Худованд ҷамъ хоҳанд шуд.
25 Ва ман дигар аз сабаби харобиҳои шумо
гурги дарранда хонда нахоҳам шуд, балки
коргари Худованд, ки ба онҳое ки кори
некӯкорӣ мекунанд, ғизо медиҳад.
26 Ва дар айёми охир маҳбуби Худованд, аз
сибти Яҳудо ва Левӣ, ки дар даҳони худ
писанди Ӯст, ва бо дониши наве, ки
ғайрияҳудиёнро равшан мекунад, ба майдон
хоҳад омад.
27 То ба охир расидани замон Ӯ дар
куништҳои ғайрияҳудиён ва дар миёни
сарварони онҳо хоҳад буд, чунон ки садои
мусиқӣ дар даҳони ҳама.
28Ва ӯ дар китобҳои муқаддас, ҳам кори худ
ва ҳам каломи ӯ навишта хоҳад шуд, ва ӯ то
абад баргузидаи Худо хоҳад буд.
29 Ва ба воситаи онҳо мисли падарам Яъқуб
гаштаву баргашта гӯяд: «Он чиро, ки аз
сибти ту камӣ дорад, пур хоҳад кард».
30 Ва ин суханонро гуфта, пойҳои Худро
дароз кард.
31 Ва дар хоби зебо ва хуб мурд.
32Ва писаронаш ончунон ки Ӯ ба онҳо
фармуда буд, ба ҷо оварданд, ва ҷасади ӯро
бардошта, дар Ҳебрӯн назди падаронаш
дафн карданд.
33 Ва шумораи рӯзҳои умри ӯ саду бисту
панҷ сол буд.

Mais conteúdo relacionado

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfWestern Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfHaitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGreek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGerman - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Galician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGalician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Galician - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
French - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFrench - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
French - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Finnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFinnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Finnish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Ewe - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEwe - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Ewe - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEstonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEsperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Esperanto - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Dogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Dogri - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDanish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCzech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCroatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCorsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Chinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chinese (Simplified) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 visão

Tajik - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. БОБИ 1 Бинёмин, писари дувоздаҳуми Яъқуб ва Роҳел, тифли оила, файласуф ва хайрхоҳ мегардад. 1Нусхаи суханони Биньёмин, ки ба писарони худ фармуд, ки риоя кунанд, пас аз умри саду бисту панҷ сол. 2 Ва онҳоро бӯсид ва гуфт: «Чунон ки Исҳоқ дар пирии Иброҳим таваллуд шуда буд, ман низ барои Яъқуб таваллуд шудаам». 3 Ва азбаски модарам Роҳел ҳангоми таваллуди ман мурд, шир надоштам; бинобар ин маро канизи вай Билҳо шир медод. 4 Зеро ки Роҳел пас аз таваллуди Юсуф дувоздаҳ сол нозой монд; ва дувоздаҳ рӯз рӯза дошта, ба Худованд дуо гуфт, ва ҳомила шуда, Маро зоид. 5 Зеро падари ман Роҳелро хеле дӯст медошт ва дуо мекард, ки аз вай ду писар таваллуд ёбад. 6 Бинобар ин ман Биньёмин номида шудаам, яъне писари айём. 7 Ва ҳангоме ки ба Миср, назди Юсуф рафтам, ва бародарам маро шинохт, ба ман гуфт: «Вақте ки маро фурӯхтанд, ба падарам чӣ гуфтанд? 8 Ва ман ба ӯ гуфтам: «Онҳо куртаатро бо хун омехта, фиристоданд ва гуфтанд: «Бидон, ки оё ин куртаи писарат аст». 9 Ва ӯ ба ман гуфт: «Ҳамин тавр, эй бародар! 10 Ва яке аз онҳо, ки маро бо асо зада буд, шер бо ӯ вохӯрда, ӯро кушт. 11 Ва шариконаш ба ҳарос афтоданд. 12 Пас, шумо, эй фарзандони ман, ба намунаи Юсуфи нек ва муқаддас пайравӣ намуда, Худованд Худои осмону заминро дӯст доред ва аҳкоми Ӯро риоя кунед. 13 Ва бигзор фикри шумо нек бошад, чунон ки Маро мешиносед; зеро ҳар кӣ ақли худро оббозӣ мекунад, ҳама чизро дуруст мебинад. 14 Аз Худованд битарс ва ёри худро дӯст бидор; Ва ҳарчанд арвоҳи муъмин даъво доранд, ки туро ба ҳар бадӣ гирифтор кунӣ, вале онҳо бар шумо ҳукмронӣ нахоҳанд кард, чунон ки бар бародарам Юсуф набуд. 15 Чӣ бисёр одамон мехостанд, ки ӯро бикушанд, ва Худо ӯро муҳофизат кард! 16 Зеро ҳар кӣ аз Худо метарсад ва ёри худро дӯст медорад, наметавонад ба рӯҳи имондор зарба занад, зеро аз тарси Худо муҳофизат карда шудааст. 17 Ва бо найрангҳои одамон ва ҳайвоноти ваҳшӣ бар вай ҳукмронӣ карда наметавонад, зеро ки Худованд ба воситаи муҳаббате ки нисбат ба ёри худ дорад, ба ӯ кӯмак мекунад. 18 Зеро Юсуф низ аз падари мо илтимос мекард, ки барои бародаронаш дуо гӯяд, то ки Худованд ҳар бадие, ки ба ӯ карда буданд, онҳоро гуноҳ накунад. 19Ва Яъқуб нидо кард: «Эй фарзанди неки ман! 20 Ва ӯро ба оғӯш гирифт ва ду соат бӯсид ва гуфт: 21 Дар ту пешгӯии осмон дар бораи Барраи Худо ва Наҷотдиҳандаи ҷаҳон иҷро хоҳад шуд, ва беайб ба дасти шарирон таслим карда хоҳад шуд, ва бегуноҳ барои одамони осиён бо хуни аҳд хоҳад мурд. , барои наҷоти халқҳо ва Исроил, ва Белиар ва навкарони ӯро несту нобуд хоҳад кард. 22 Пас, эй фарзандони ман, оқибати одами некро мебинед? 23 Пас, бо ақли нек пайрави марҳамати Ӯ бошед, то ки шумо низ тоҷҳои ҷалол дар бар кунед. 24 Зеро одами нек чашми сиёҳ надорад; зеро ки Ӯ ба ҳама марҳамат мекунад, гарчанде ки онҳо гунаҳкор бошанд ҳам.
  • 3. 25 Ва агарчи ба нияти бад макр мекунанд. дар бораи вай, бо кори нек вай ба бадӣ ғолиб меояд, дар сурате ки аз ҷониби Худо муҳофизат карда шудааст; ва одилро мисли ҷони худ дӯст медорад. 26 Агар касе ҷалол ёбад, ба вай ҳасад намебарад; агар касе бой бошад, ҳасад намекунад; агар касе далер бошад, вайро таъриф мекунад; одами некӯкорро ситоиш мекунад; ба бечора раҳм мекунад; ба нотавон раҳм мекунад; Худоро ситоиш мекунад. 27 Ва ҳар кӣ файзи рӯҳи нек дорад, мисли ҷони худ дӯст медорад. 28 Пас, агар шумо низ ақли нек дошта бошед, он гоҳ ҳар ду шарир бо шумо сулҳ хоҳанд кард, ва исрофкорон аз шумо метарсанд ва ба некӣ рӯй хоҳанд овард; ва тамаъкорон на танҳо аз ҳавасҳои аз ҳад зиёди худ даст мекашанд, балки чизҳои тамаъкории худро ба ранҷу азоб медиҳанд. 29 Агар некӣ кунед, ҳатто арвоҳи палид аз шумо мегурезанд; ва ҳайвонҳо аз шумо метарсанд. 30 Зеро дар ҷое ки эҳтиром ба аъмоли нек ва нур дар ақл вуҷуд дорад, ҳатто торикӣ аз ӯ дур мешавад. 31 Зеро, агар касе ба шахси муқаддас зӯроварӣ кунад, тавба мекунад; зеро ки одами муқаддас ба дашномдиҳандаи худ раҳм мекунад ва хомӯш аст. 32 Ва агар касе ба одил хиёнат кунад, одил дуо мегӯяд: агарчи андаке фурӯтан бошад, вале дере нагузашта, мисли бародари ман Юсуф ҷалолтаре зоҳир мегардад. 33 Тамоюли одами некӯ дар қудрати макри рӯҳи имондор нест, зеро фариштаи осоиштагӣ ҷони ӯро роҳнамоӣ мекунад. 34 Ва ӯ ба чизҳои фосид бо ҳавас нигоҳ намекунад, ва бо ҳаваси ҳаловат сарват ҷамъ намекунад. 35 Ӯ аз ҳаловат лаззат намебарад, ёри худро ғамгин намекунад, бо айшу ишрат сер намешавад, дар баланд бардоштани чашмон гумроҳ намешавад, зеро ки Худованд насиби вай аст. 36 Майли нек аз мардум ҷалол ва нангинро қабул намекунад, ва ҳеҷ макр, дурӯғ, ё ҷангу дашномро намедонад; зеро ки Худованд дар вай сокин аст ва рӯҳи ӯро равшан мекунад, ва ӯ ҳамеша аз ҳама одамон шодӣ мекунад. 37 Ақли нек ду забон надорад: аз баракат ва лаънат, аз ғамгинӣ ва иззат, аз ғам ва шодӣ, аз хомӯшӣ ва ошуфтагӣ, аз риёкорӣ ва ростӣ, дар фақр ва сарват; балки як хислате дорад, ки бефоида ва пок аст, нисбат ба тамоми одамон. 38 На диди дугона дорад ва на ду шунавоӣ; зеро дар ҳар коре ки мекунад, ё сухан мегӯяд, ё мебинад, медонад, ки Худованд ба ҷони ӯ менигарад. 39 Ва ақли худро пок мекунад, то на аз ҷониби одамон ва на аз ҷониби Худо маҳкум карда шавад. 40 Ва ба ин монанд, аъмоли Белиар дутарафа аст, ва дар онҳо ягонагӣ нест. 41 «Бинобар ин, эй фарзандони ман, ба шумо мегӯям: аз кинае, ки балиар аст, бигрезед; зеро ки ба итоаткунандагони худ шамшер медиҳад. 42 Ва шамшер модари ҳафт бадӣ аст. Аввал ақл тавассути Белиар ҳомиладор мешавад ва аввал хунрезӣ мешавад; дуюм харобӣ; сеюм, мусибат; чорум, бадарға; панҷум, камобӣ; шашум, воҳима; ҳафтум, харобшавӣ. 43 «Бинобар ин Қобил низ аз ҷониби Худо ба ҳафт интиқом таслим карда шуд, зеро дар ҳар сад сол Худованд ба сари ӯ як бало меовард. 44 Ва ҳангоме ки дусадсола шуд, азоб кашидан гирифт, ва дар соли нӯҳсадум вай нобуд шуд.
  • 4. 45 Зеро ки бародараш Ҳобил бо тамоми бадӣ доварӣ карда шуд, вале Ломек бо ҳафтод карат ҳафт. 46 Зеро ки то абад мисли Қобил дар ҳасад ва нафрат нисбат ба бародарон бо ҳамон довар ҷазо хоҳанд гирифт. БОБИ 2 Ояти 3 намунаи барҷастаи хонанишиниро дар бар мегирад, аммо возеҳи суханронии ин патриархҳои қадимӣ. 1 Ва шумо, эй фарзандони ман, аз бадӣ, ҳасад ва нафрати бародарон бигрезед ва ба некӣ ва муҳаббат часпида гиред. 2 Касе ки ақли пок дар муҳаббат дорад, ба зан ба хотири зино нигоҳ намекунад; зеро ки вай дар дили худ палид нест, зеро ки Рӯҳи Худо бар вай ором аст. 3 Зеро, чунон ки офтоб бо дурахши пору ва ботлоқ наҷис намешавад, балки ҳар дуро хушк мекунад ва бӯи бадро меронад; инчунин ақли пок, гарчанде ки палидҳои заминро фаро гирифта бошад ҳам, балки онҳоро пок мекунад ва худаш наҷис нест. 4 Ва ман имон дорам, ки дар байни шумо низ аз суханони Ҳанӯх одил корҳои бад рӯй хоҳанд дод, ки шумо бо зинои Садӯм зино хоҳед кард, ва ҳама, ба ҷуз андаке, ҳалок хоҳед шуд, ва корҳои ношоистаро бо занон нав хоҳед кард. ; ва Малакути Худованд дар миёни шумо нахоҳад буд, зеро ки дарҳол Ӯ онро аз байн мебарад. 5 Бо вуҷуди ин, маъбади Худо дар насиби шумо хоҳад буд, ва маъбади охирин аз аввал ҷалолтар хоҳад буд. 6 Ва дувоздаҳ сибт ва тамоми халқҳо дар он ҷо ҷамъ хоҳанд шуд, то даме ки Ҳаққи Таоло наҷоти Худро ба ҳасби пайғамбари ягоназод фиристод. 7 Ва Ӯ ба маъбади аввал дохил хоҳад шуд, ва дар он ҷо Худованд хашмгин хоҳад шуд, ва Ӯ бар дарахте бардошта хоҳад шуд. 8 Ва пардаи маъбад дарида хоҳад шуд, ва Рӯҳи Худо мисли оташе, ки берун мерехт, ба халқҳо мегузарад. 9 Ва Ӯ аз дӯзах сууд карда, аз замин ба осмон хоҳад рафт. 10 Ва ман медонам, ки Ӯ дар рӯи замин чӣ қадар паст хоҳад буд ва дар осмон чӣ қадар ҷалол хоҳад дошт. 11 Ва ҳангоме ки Юсуф дар Миср буд, ман орзу мекардам, ки симои ӯ ва намуди чеҳраи ӯро бубинам; ва ба василаи дуоҳои падарам Яъқуб ӯро дидам, дар ҳоле ки рӯзона бедор шудам, ҳатто тамоми пайкарашро ҳамон тавре ки буд, дидам. 12 Ва ин суханонро гуфт, ба онҳо гуфт: «Пас, эй фарзандонам, медонед, ки Ман мемирам». 13 Пас, ҳар яке ба ёри худ ростқавлона рафтор кунед, ва шариати Худованд ва аҳкоми Ӯро риоя кунед. 14 Барои ин ман шуморо ба ҷои мерос мегузорам. 15 Пас, шумо низ онҳоро ба фарзандони худ ба моликияти абадӣ медиҳед; зеро ки ҳам Иброҳим, ҳам Исҳоқ ва ҳам Яъқуб чунин карданд. 16 Зеро ки ҳамаи ин чизҳо ба мо мерос доданд ва гуфтанд: «Аҳкоми Худоро риоят кунед, то даме ки Худованд наҷоти Худро ба ҳамаи халқҳо ошкор накунад». 17Ва он гоҳ Ҳанӯх, Нӯҳ ва Сом ва Иброҳим ва Исҳоқ ва Яъқубро хоҳед дид, ки бо шодӣ аз тарафи рост бархоста, 18 Он гоҳ мо низ бар сибти худ бархоста, ба Подшоҳи Осмон, ки дар симои одами фурӯтанӣ дар рӯи замин зоҳир шуда буд, саҷда хоҳем кард. 19 Ва ҳар кӣ дар рӯи замин ба Ӯ имон оварад, бо Ӯ шодӣ хоҳад кард. 20 «Он гоҳ ҳама бархоста хоҳанд шуд, баъзеҳо барои ҷалол ва баъзеҳо барои хиҷил.
  • 5. 21Ва Худованд аввал Исроилро барои ноинсофиашон доварӣ хоҳад кард; зеро вақте ки Ӯ ҳамчун Худо ба ҷисм зоҳир шуд, то онҳоро наҷот диҳад, ба Ӯ имон наоварданд. 22 «Ва он гоҳ ҳамаи халқҳоро, ки дар вақти зоҳир шуданаш бар замин ба Ӯ имон наоварданд, доварӣ хоҳад кард. 23 Ва Ӯ Исроилро ба воситаи баргузидагони ғайрияҳудиён маҳкум хоҳад кард, чунон ки Ӯ Эсовро ба воситаи мидёниён мазаммат кард, ки бародарони онҳоро фиреб дода, ба зино ва бутпарастӣ афтода буданд; ва онҳо аз Худо бегона шуданд, бинобар ин, дар қисми тарси Худованд фарзандон шуданд. 24 Пас, агар шумо, эй фарзандони ман, мувофиқи аҳкоми Худованд дар қудсият рафтор кунед, боз бо ман бехатар сокин хоҳед шуд, ва тамоми Исроил назди Худованд ҷамъ хоҳанд шуд. 25 Ва ман дигар аз сабаби харобиҳои шумо гурги дарранда хонда нахоҳам шуд, балки коргари Худованд, ки ба онҳое ки кори некӯкорӣ мекунанд, ғизо медиҳад. 26 Ва дар айёми охир маҳбуби Худованд, аз сибти Яҳудо ва Левӣ, ки дар даҳони худ писанди Ӯст, ва бо дониши наве, ки ғайрияҳудиёнро равшан мекунад, ба майдон хоҳад омад. 27 То ба охир расидани замон Ӯ дар куништҳои ғайрияҳудиён ва дар миёни сарварони онҳо хоҳад буд, чунон ки садои мусиқӣ дар даҳони ҳама. 28Ва ӯ дар китобҳои муқаддас, ҳам кори худ ва ҳам каломи ӯ навишта хоҳад шуд, ва ӯ то абад баргузидаи Худо хоҳад буд. 29 Ва ба воситаи онҳо мисли падарам Яъқуб гаштаву баргашта гӯяд: «Он чиро, ки аз сибти ту камӣ дорад, пур хоҳад кард». 30 Ва ин суханонро гуфта, пойҳои Худро дароз кард. 31 Ва дар хоби зебо ва хуб мурд. 32Ва писаронаш ончунон ки Ӯ ба онҳо фармуда буд, ба ҷо оварданд, ва ҷасади ӯро бардошта, дар Ҳебрӯн назди падаронаш дафн карданд. 33 Ва шумораи рӯзҳои умри ӯ саду бисту панҷ сол буд.