Persian - Testament of Zebulun.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Persian - Testament of Zebulun.pdf
‫فصل‬
1
،‫زبولون‬
‫ششمین‬
‫پسر‬
‫یعقوب‬
‫و‬
.‫لیا‬
‫مخترع‬
‫و‬
.‫نیکوکار‬
‫آنچه‬
‫او‬
‫در‬
‫نتیجه‬
‫توطئه‬
‫علیه‬
‫یوسف‬
.‫آموخت‬
1
‫رونوشت‬
‫سخنان‬
‫زبولون‬
‫که‬
‫پسران‬
‫خود‬
‫را‬
‫قبل‬
‫از‬
‫مرگ‬
‫در‬
‫صد‬
‫و‬
‫چهاردهمین‬
‫سال‬
‫زندگی‬
،‫خود‬
‫دو‬
‫سال‬
‫پس‬
‫از‬
‫مرگ‬
،‫یوسف‬
‫سفارش‬
.‫کرد‬
2
‫و‬
‫به‬
‫ایشان‬
:‫گفت‬
‫ای‬
‫پسران‬
‫زبولون‬
‫به‬
‫سخنان‬
‫پدر‬
‫خود‬
‫گوش‬
‫فرا‬
.‫دهید‬
3
‫من‬
‫زبولون‬
‫هدیه‬
‫خوبی‬
‫برای‬
‫پدر‬
‫و‬
‫مادرم‬
‫به‬
‫دنیا‬
.‫آمدم‬
4
‫زیرا‬
‫وقتی‬
‫من‬
‫به‬
‫دنیا‬
،‫آمدم‬
‫پدرم‬
‫در‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫گل‬
‫و‬
‫‌ها‬
‫ه‬‫گل‬
‫بسیار‬
‫زیاد‬
،‫شد‬
‫چون‬
‫سهم‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫‌های‬
‫ه‬‫میل‬
‫‌دار‬
‫ه‬‫رگ‬
.‫داشت‬
۵
‫‌دانم‬
‫ی‬‫نم‬
‫که‬
‫تمام‬
‫روزهایم‬
‫گناه‬
،‫‌ام‬
‫ه‬‫کرد‬
‫مگر‬
‫در‬
.‫فکر‬
6
‫و‬
‫هنوز‬
‫به‬
‫یاد‬
‫‌آورم‬
‫ی‬‫نم‬
‫که‬
‫هیچ‬
‫گناهی‬
‫مرتکب‬
،‫‌ام‬
‫ه‬‫شد‬
‫جز‬
‫گناه‬
‫نادانی‬
‫که‬
‫در‬
‫حق‬
‫یوسف‬
‫مرتکب‬
.‫شدم‬
‫زیرا‬
‫با‬
‫برادرانم‬
‫عهد‬
‫بستم‬
‫که‬
‫به‬
‫پدرم‬
‫نگویم‬
‫که‬
‫چه‬
‫شده‬
.‫است‬
7
‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬
‫روزها‬
‫به‬
‫خاطر‬
‫یوسف‬
‫در‬
‫نهان‬
،‫گریستم‬
‫زیرا‬
‫از‬
‫برادرانم‬
،‫‌ترسیدم‬
‫ی‬‫م‬
‫زیرا‬
‫همگی‬
‫متفق‬
‫القول‬
‫بودند‬
‫که‬
‫اگر‬
‫کسی‬
‫راز‬
‫را‬
‫اعالم‬
،‫کند‬
‫کشته‬
.‫شود‬
8
‫اما‬
‫چون‬
‫خواستند‬
‫او‬
‫را‬
،‫بکشند‬
‫با‬
‫گریه‬
‫آنها‬
‫را‬
‫بسیار‬
‫قسم‬
‫دادم‬
‫که‬
‫مرتکب‬
‫این‬
‫گناه‬
.‫نباشند‬
9
‫زیرا‬
‫شمعون‬
‫و‬
‫جاد‬
‫بر‬
‫یوسف‬
‫آمدند‬
‫تا‬
‫او‬
‫را‬
،‫بکشند‬
‫و‬
‫او‬
‫با‬
‫اشک‬
‫به‬
‫آنها‬
:‫گفت‬
‫بر‬
‫من‬
‫رحم‬
،‫کنید‬
‫برادران‬
،‫من‬
‫بر‬
‫اندام‬
‫پدر‬
‫ما‬
‫یعقوب‬
‫رحم‬
.‫کنید‬
‫در‬
‫حق‬
‫شما‬
‫گناه‬
‫نکرده‬
10
‫و‬
‫اگر‬
ً‫ا‬‫واقع‬
‫گناه‬
،‫‌ام‬
‫ه‬‫کرد‬
‫ای‬
‫برادران‬
،‫من‬
‫مرا‬
‫تنبیه‬
،‫کنید‬
‫اما‬
‫به‬
‫خاطر‬
‫پدر‬
‫ما‬
،‫یعقوب‬
‫دست‬
‫خود‬
‫را‬
‫بر‬
‫من‬
‫دراز‬
.‫نکنید‬
11
‫و‬
‫چون‬
‫او‬
‫این‬
‫سخنان‬
‫را‬
‫می‬
،‫گفت‬
‫در‬
‫حالی‬
‫که‬
‫ناله‬
‫می‬
،‫کرد‬
‫نتوانستم‬
‫ناله‬
‫های‬
‫او‬
‫را‬
‫تحمل‬
‫کنم‬
‫و‬
‫شروع‬
‫به‬
‫گریستن‬
‫کردم‬
‫و‬
‫جگرم‬
‫ریخته‬
‫شد‬
‫و‬
‫تمام‬
‫مواد‬
‫روده‬
‫ام‬
‫شل‬
.‫شد‬
12
‫و‬
‫با‬
‫یوسف‬
‫گریستم‬
‫و‬
‫قلبم‬
‫به‬
‫صدا‬
‫در‬
‫آمد‬
‫و‬
‫مفاصل‬
‫بدنم‬
‫لرزید‬
‫و‬
‫توان‬
‫ایستادن‬
.‫نداشتم‬
13
‫و‬
‫چون‬
‫یوسف‬
‫مرا‬
‫دید‬
‫که‬
‫با‬
‫او‬
‫گریه‬
‫‌کنم‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫آنان‬
‫برای‬
‫کشتن‬
‫او‬
‫به‬
‫سوی‬
‫او‬
،‫‌آیند‬
‫ی‬‫م‬
‫از‬
‫پشت‬
‫سر‬
‫من‬
‫فرار‬
‫کرد‬
‫و‬
‫آنها‬
‫را‬
‫التماس‬
.‫کرد‬
14
‫اما‬
‫در‬
‫این‬
،‫حال‬
‫روبن‬
‫برخاست‬
‫و‬
:‫گفت‬
‫ای‬
‫برادران‬
‫من‬
،‫بیایید‬
‫او‬
‫را‬
،‫نکشیم‬
‫بلکه‬
‫او‬
‫را‬
‫در‬
‫یکی‬
‫از‬
‫این‬
‫‌های‬
‫ل‬‫گودا‬
‫خشک‬
،‫بیندازیم‬
‫که‬
‫پدران‬
‫ما‬
‫آن‬
‫را‬
‫کندند‬
‫و‬
‫آب‬
.‫نیافتند‬
15
‫زیرا‬
‫به‬
‫همین‬
‫دلیل‬
‫خداوند‬
‫منع‬
‫کرده‬
‫است‬
‫که‬
‫آب‬
‫در‬
‫آنها‬
‫باال‬
‫بیاید‬
‫تا‬
‫یوسف‬
‫حفظ‬
.‫شود‬
16
‫و‬
‫آنها‬
‫چنین‬
‫کردند‬
‫تا‬
‫اینکه‬
‫او‬
‫را‬
‫به‬
‫اسماعیلیان‬
.‫فروختند‬
17
‫زیرا‬
‫فرزندانم‬
‫در‬
‫قیمت‬
‫او‬
‫سهمی‬
.‫نداشتم‬
18
‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬
‫شمعون‬
‫و‬
‫جاد‬
‫و‬
‫شش‬
‫تن‬
‫دیگر‬
‫از‬
‫برادران‬
‫ما‬
‫قیمت‬
‫یوسف‬
‫را‬
‫گرفتند‬
‫و‬
‫برای‬
‫خود‬
‫و‬
‫زنان‬
‫و‬
‫فرزندانشان‬
‫صندل‬
‫خریدند‬
‫و‬
:‫گفتند‬
19
‫از‬
‫آن‬
‫نخواهیم‬
،‫خورد‬
‫زیرا‬
‫بهای‬
‫خون‬
‫برادرمان‬
،‫است‬
‫بلکه‬
ً‫ا‬‫حتم‬
‫آن‬
‫را‬
‫زیر‬
‫پا‬
‫می‬
،‫گذاریم‬
‫زیرا‬
‫او‬
‫گفته‬
‫بود‬
‫که‬
‫بر‬
‫ما‬
‫پادشاه‬
‫خواهد‬
،‫شد‬
‫پس‬
‫ببینیم‬
‫رویاهای‬
‫او‬
‫چه‬
‫خواهد‬
.‫شد‬
20
‫بنابراین‬
‫در‬
‫کتاب‬
‫شریعت‬
‫موسی‬
‫مکتوب‬
‫است‬
‫که‬
‫هر‬
‫که‬
‫نطفه‬
‫ای‬
‫برای‬
‫برادر‬
‫خود‬
،‫نبراند‬
‫صندل‬
‫او‬
‫باز‬
‫شود‬
‫و‬
‫به‬
‫صورت‬
‫او‬
‫تف‬
.‫کنند‬
21
‫و‬
‫برادران‬
‫یوسف‬
‫مایل‬
‫نبودند‬
‫که‬
‫برادرشان‬
‫زنده‬
،‫بماند‬
‫و‬
‫خداوند‬
‫صندلی‬
‫را‬
‫که‬
‫بر‬
‫برادر‬
‫خود‬
‫یوسف‬
‫پوشیده‬
‫بودند‬
‫از‬
‫ایشان‬
‫باز‬
.‫کرد‬
22
‫زیرا‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫به‬
‫مصر‬
‫آمدند‬
‫توسط‬
‫خادمان‬
‫یوسف‬
‫در‬
‫بیرون‬
‫دروازه‬
‫باز‬
‫شدند‬
‫و‬
‫به‬
‫شیوه‬
‫فرعون‬
‫پادشاه‬
‫برای‬
‫یوسف‬
‫سجده‬
.‫کردند‬
23
‫و‬
‫نه‬
‫تنها‬
‫برای‬
‫او‬
‫سجده‬
،‫کردند‬
‫بلکه‬
‫بر‬
‫آنها‬
‫تف‬
‫انداختند‬
‫و‬
‫بالفاصله‬
‫در‬
‫برابر‬
‫او‬
،‫افتادند‬
‫و‬
‫از‬
‫این‬
‫رو‬
ً‫ال‬‫قب‬
‫شرمنده‬
.‫شدند‬
‫مصری‬
‫ها‬
24
‫زیرا‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫مصریان‬
‫تمام‬
‫بدیهایی‬
‫را‬
‫که‬
‫به‬
‫یوسف‬
‫کرده‬
‫بودند‬
.‫شنیدند‬
25
‫و‬
‫پس‬
‫از‬
‫فروختن‬
،‫او‬
‫برادرانم‬
‫به‬
‫خوردن‬
‫و‬
‫نوشیدن‬
.‫نشستند‬
26
‫اما‬
‫من‬
‫از‬
‫دلسوزی‬
‫برای‬
،‫یوسف‬
‫غذا‬
،‫نخوردم‬
‫بلکه‬
‫مراقب‬
‫گودال‬
،‫بودم‬
‫زیرا‬
‫یهودا‬
‫‌ترسید‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬
‫مبادا‬
،‫شمعون‬
‫دان‬
‫و‬
‫جاد‬
‫به‬
‫سرعت‬
‫او‬
‫را‬
.‫بکشند‬
27
‫اما‬
‫چون‬
‫دیدند‬
‫غذا‬
،‫‌خورم‬
‫ی‬‫نم‬
‫مرا‬
‫به‬
‫تماشای‬
‫او‬
‫واداشتند‬
‫تا‬
‫به‬
‫اسماعیلیان‬
‫فروخته‬
.‫شود‬
28
‫و‬
‫چون‬
‫روبن‬
‫آمد‬
‫و‬
‫شنید‬
‫که‬
‫یوسف‬
‫در‬
‫مدتی‬
‫که‬
‫دور‬
‫بود‬
‫فروخته‬
‫شده‬
،‫است‬
‫‌های‬
‫ه‬‫جام‬
‫خود‬
‫را‬
‫درید‬
‫و‬
‫ماتم‬
‫گرفت‬
‫و‬
:‫گفت‬
29
‫چگونه‬
‫به‬
‫چهره‬
‫پدرم‬
‫یعقوب‬
‫نگاه‬
‫کنم؟‬
‫و‬
‫پول‬
‫را‬
‫گرفت‬
‫و‬
‫به‬
‫دنبال‬
‫بازرگانان‬
،‫دوید‬
‫اما‬
‫چون‬
‫نتوانست‬
‫آنها‬
‫را‬
،‫بیابد‬
‫اندوهگین‬
.‫بازگشت‬
30
‫اما‬
‫بازرگانان‬
‫جاده‬
‫عریض‬
‫را‬
‫ترک‬
‫کرده‬
‫و‬
‫از‬
‫طریق‬
‫یک‬
‫راه‬
‫کوتاه‬
‫از‬
‫میان‬
‫تروگلودیت‬
‫ها‬
‫راهپیمایی‬
.‫کردند‬
31
‫اما‬
‫روبن‬
‫اندوهگین‬
‫شد‬
‫و‬
‫در‬
‫آن‬
‫روز‬
‫هیچ‬
‫غذایی‬
.‫نخورد‬
32
‫پس‬
‫دان‬
‫نزد‬
‫او‬
‫آمد‬
‫و‬
:‫گفت‬
‫گریه‬
‫مکن‬
‫و‬
‫اندوهگین‬
.‫نشو‬
‫زیرا‬
‫آنچه‬
‫را‬
‫که‬
‫می‬
‫توانیم‬
‫به‬
‫پدرمان‬
‫یعقوب‬
،‫بگوییم‬
‫یافته‬
.‫ایم‬
33
‫بزهای‬
‫بز‬
‫را‬
‫بکشیم‬
‫و‬
‫کت‬
‫یوسف‬
‫را‬
‫در‬
‫آن‬
‫فرو‬
.‫کنیم‬
‫و‬
‫آن‬
‫را‬
‫برای‬
‫یعقوب‬
‫بفرستیم‬
‫و‬
:‫بگوییم‬
‫آیا‬
‫این‬
‫کت‬
‫پسرت‬
‫است؟‬
34
‫و‬
‫آنها‬
‫چنین‬
.‫کردند‬
‫زیرا‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫یوسف‬
‫را‬
،‫‌فروختند‬
‫ی‬‫م‬
‫کتش‬
‫را‬
‫از‬
‫تن‬
‫او‬
‫درآوردند‬
‫و‬
‫جامه‬
‫غالم‬
‫بر‬
‫او‬
.‫پوشیدند‬
35
‫و‬
‫شمعون‬
‫کت‬
‫را‬
‫گرفت‬
‫و‬
‫آن‬
‫را‬
‫رها‬
،‫نکرد‬
‫زیرا‬
‫‌خواست‬
‫ی‬‫م‬
‫آن‬
‫را‬
‫با‬
‫شمشیر‬
‫خود‬
‫پاره‬
،‫کند‬
‫زیرا‬
‫از‬
‫زنده‬
‫ماندن‬
‫یوسف‬
‫خشمگین‬
‫بود‬
‫و‬
‫او‬
‫را‬
‫نکشته‬
.‫بود‬
36
‫آنگاه‬
‫همه‬
‫برخاستیم‬
‫و‬
‫به‬
‫او‬
:‫گفتیم‬
‫اگر‬
‫کت‬
‫را‬
‫رها‬
،‫نکنی‬
‫به‬
‫پدر‬
‫خود‬
‫خواهیم‬
‫گفت‬
‫که‬
‫تنها‬
‫تو‬
‫این‬
‫کار‬
‫بد‬
‫را‬
‫در‬
‫اسرائیل‬
‫انجام‬
.‫دادی‬
37
‫و‬
‫به‬
‫این‬
‫ترتیب‬
‫او‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫آنها‬
‫داد‬
‫و‬
‫آنها‬
‫همانطور‬
‫که‬
‫دان‬
‫گفته‬
‫بود‬
‫عمل‬
.‫کردند‬
‫فصل‬
2
‫او‬
‫به‬
‫همدردی‬
‫انسانی‬
‫و‬
‫درک‬
‫همنوعان‬
‫خود‬
.‫‌خواهد‬
‫ی‬‫م‬
1
‫و‬
‫اکنون‬
،‫فرزندان‬
‫من‬
‫شما‬
‫‌خواهم‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬
‫اوامر‬
‫خداوند‬
‫را‬
‫نگاه‬
،‫دارید‬
‫و‬
‫به‬
‫همسایگان‬
‫خود‬
‫رحم‬
،‫کنید‬
‫و‬
‫نسبت‬
‫به‬
،‫همه‬
‫نه‬
‫فقط‬
‫نسبت‬
‫به‬
،‫انسان‬
‫بلکه‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫حیوانات‬
‫نیز‬
‫رحم‬
.‫کنید‬
2
‫به‬
‫خاطر‬
‫همه‬
‫این‬
،‫چیزها‬
‫خداوند‬
‫مرا‬
‫برکت‬
،‫داد‬
‫و‬
‫وقتی‬
‫همه‬
‫برادرانم‬
‫مریض‬
،‫شدند‬
‫بدون‬
‫بیماری‬
‫فرار‬
،‫کردم‬
‫زیرا‬
‫خداوند‬
‫اهداف‬
‫هر‬
‫یک‬
‫را‬
‫می‬
.‫داند‬
3
‫پس‬
‫ای‬
‫فرزندان‬
،‫من‬
‫در‬
‫دلهای‬
‫خود‬
‫شفقت‬
‫داشته‬
،‫باشید‬
‫زیرا‬
‫همانطور‬
‫که‬
‫انسان‬
‫با‬
‫همسایه‬
‫خود‬
‫رفتار‬
‫می‬
،‫کند‬
‫خداوند‬
‫نیز‬
‫با‬
‫او‬
‫چنین‬
‫خواهد‬
.‫کرد‬
4
‫زیرا‬
‫پسران‬
‫برادران‬
‫من‬
‫به‬
‫خاطر‬
‫یوسف‬
‫بیمار‬
‫بودند‬
‫و‬
‫می‬
،‫مردند‬
‫زیرا‬
‫در‬
‫دل‬
‫خود‬
‫رحم‬
.‫نکردند‬
‫اما‬
‫همانطور‬
‫که‬
‫می‬
‫دانید‬
‫پسران‬
‫من‬
‫بدون‬
‫بیماری‬
‫حفظ‬
.‫شدند‬
5
‫و‬
‫چون‬
‫در‬
‫زمین‬
‫کنعان‬
‫در‬
‫کنار‬
‫دریا‬
،‫بودم‬
‫برای‬
‫پدرم‬
‫یعقوب‬
‫ماهی‬
‫صید‬
.‫کردم‬
‫و‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫بسیاری‬
‫در‬
‫دریا‬
‫خفه‬
،‫شدند‬
‫من‬
‫بدون‬
‫صدمه‬
‫ادامه‬
.‫دادم‬
6
‫من‬
‫اولین‬
‫کسی‬
‫بودم‬
‫که‬
‫قایق‬
‫ساختم‬
‫تا‬
‫بر‬
‫دریا‬
‫حرکت‬
،‫کند‬
‫زیرا‬
‫خداوند‬
‫در‬
‫آن‬
‫به‬
‫من‬
‫فهم‬
‫و‬
‫حکمت‬
.‫داد‬
7
‫و‬
‫سکان‬
‫را‬
‫پشت‬
‫سرش‬
،‫انداختم‬
‫و‬
‫بادبانی‬
‫را‬
‫بر‬
‫روی‬
‫تکه‬
‫چوبی‬
‫راست‬
‫دیگر‬
‫در‬
‫وسط‬
.‫کشیدم‬
8
‫و‬
‫من‬
‫در‬
‫آنجا‬
‫در‬
‫امتداد‬
‫سواحل‬
‫کشتی‬
‫گرفتم‬
‫و‬
‫برای‬
‫خانه‬
‫پدرم‬
‫ماهی‬
‫صید‬
‫کردم‬
‫تا‬
‫اینکه‬
‫به‬
‫مصر‬
.‫رسیدیم‬
9
‫و‬
‫از‬
‫طریق‬
،‫شفقت‬
‫صید‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫هر‬
‫غریبه‬
‫تقسیم‬
.‫کردم‬
10
‫و‬
‫اگر‬
‫مردی‬
‫غریبه‬
‫یا‬
‫مریض‬
‫یا‬
‫پیر‬
،‫بود‬
‫ماهی‬
‫را‬
‫آب‬
‫پز‬
‫‌کردم‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫آنها‬
‫را‬
‫خوب‬
،‫‌پوشاندم‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬
‫را‬
‫به‬
‫همه‬
،‫‌ها‬
‫ن‬‫انسا‬
‫بر‬
‫حسب‬
،‫نیاز‬
‫تقدیم‬
،‫‌کردم‬
‫ی‬‫م‬
‫با‬
‫ناراحتی‬
‫و‬
‫دلسوزی‬
‫بر‬
.‫آنها‬
11
‫از‬
‫این‬
‫رو‬
‫خداوند‬
‫هنگام‬
‫صید‬
‫ماهی‬
‫نیز‬
‫مرا‬
‫با‬
‫فراوانی‬
‫ماهی‬
‫سیر‬
.‫کرد‬
‫زیرا‬
‫کسی‬
‫که‬
‫با‬
‫همسایه‬
‫خود‬
‫شریک‬
‫است‬
‫چندین‬
‫برابر‬
‫بیشتر‬
‫از‬
‫خداوند‬
‫دریافت‬
‫می‬
.‫کند‬
12
‫به‬
‫مدت‬
‫پنج‬
‫سال‬
‫ماهی‬
‫گرفتم‬
‫و‬
‫از‬
‫آن‬
‫به‬
‫هر‬
‫کسی‬
‫که‬
‫دیدم‬
‫دادم‬
‫و‬
‫برای‬
‫تمام‬
‫خانه‬
‫پدرم‬
‫بسنده‬
.‫کردم‬
13
‫و‬
‫در‬
‫تابستان‬
‫ماهی‬
‫صید‬
‫‌کردم‬
‫ی‬‫م‬
‫و‬
‫در‬
‫زمستان‬
‫با‬
‫برادرانم‬
‫گوسفند‬
.‫‌داشتم‬
‫ی‬‫م‬
14
‫اکنون‬
‫آنچه‬
‫را‬
‫انجام‬
‫دادم‬
‫به‬
‫شما‬
‫اعالم‬
‫خواهم‬
.‫کرد‬
15
‫در‬
‫زمستان‬
‫مردی‬
‫را‬
‫دیدم‬
‫که‬
‫از‬
‫برهنگی‬
‫مضطرب‬
‫بود‬
‫و‬
‫بر‬
‫او‬
‫دلسوزی‬
‫کردم‬
‫و‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫جام‬
‫را‬
‫پنهانی‬
‫از‬
‫خانه‬
‫پدرم‬
‫دزدیدم‬
‫و‬
‫به‬
‫کسی‬
‫که‬
‫مضطرب‬
‫بود‬
.‫دادم‬
16
‫پس‬
‫ای‬
‫فرزندان‬
،‫من‬
‫آیا‬
‫از‬
‫آنچه‬
‫خدا‬
‫به‬
‫شما‬
‫عطا‬
‫کرده‬
،‫است‬
‫‌دریغ‬
‫ی‬‫ب‬
‫به‬
‫همه‬
‫‌ها‬
‫ن‬‫انسا‬
‫شفقت‬
‫و‬
‫رحمت‬
‫نشان‬
‫دهید‬
‫و‬
‫به‬
‫هر‬
‫انسانی‬
‫با‬
‫دلی‬
‫خوب‬
.‫ببخشید‬
17
.
‫و‬
‫اگر‬
‫امکاناتی‬
‫ندارید‬
‫که‬
‫به‬
‫کسی‬
‫که‬
‫نیاز‬
‫دارد‬
،‫ببخشید‬
‫با‬
‫رحمت‬
‫بر‬
‫او‬
‫دلسوزی‬
.‫کنید‬
18
‫‌دانم‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬
‫دست‬
‫من‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫وسیل‬
‫را‬
‫پیدا‬
‫نکرد‬
‫که‬
‫به‬
‫او‬
‫نیاز‬
‫داشته‬
،‫باشد‬
‫و‬
‫هفت‬
‫فرسخ‬
‫با‬
‫او‬
‫گریه‬
،‫کردم‬
‫و‬
‫‌هایم‬
‫ه‬‫رود‬
‫از‬
‫روی‬
‫شفقت‬
‫به‬
‫سوی‬
‫او‬
‫اشتیاق‬
.‫داشتند‬
19
،‫پس‬
‫فرزندان‬
،‫من‬
‫خود‬
‫را‬
‫نیز‬
‫به‬
‫هر‬
‫کس‬
‫با‬
‫رحمت‬
‫ترحم‬
،‫کنید‬
‫تا‬
‫خداوند‬
‫نیز‬
‫بر‬
‫شما‬
‫شفقت‬
‫و‬
‫رحمت‬
.‫کند‬
20
‫زیرا‬
‫در‬
‫روزهای‬
‫آخر‬
‫نیز‬
‫خدا‬
‫رحمت‬
‫خود‬
‫را‬
‫بر‬
‫زمین‬
‫خواهد‬
‫فرستاد‬
‫و‬
‫هر‬
‫کجا‬
‫که‬
‫رحمت‬
‫بیابد‬
‫در‬
‫او‬
‫ساکن‬
‫می‬
.‫شود‬
21
‫زیرا‬
‫در‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫درج‬
‫که‬
‫انسان‬
‫بر‬
‫همسایگان‬
‫خود‬
‫دلسوزی‬
،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫خداوند‬
‫نیز‬
‫بر‬
‫او‬
‫به‬
‫همان‬
‫میزان‬
.‫است‬
22
‫و‬
‫چون‬
‫به‬
‫مصر‬
‫فرود‬
،‫آمدیم‬
‫یوسف‬
‫هیچ‬
‫‌ای‬
‫ه‬‫کین‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫ما‬
.‫نداشت‬
23
‫ای‬
‫فرزندان‬
،‫من‬
‫شما‬
‫نیز‬
‫از‬
‫آنها‬
‫اعتنا‬
،‫کنید‬
‫بدون‬
‫کینه‬
‫توزی‬
‫خود‬
‫را‬
‫تأیید‬
‫کنید‬
‫و‬
‫یکدیگر‬
‫را‬
‫دوست‬
.‫بدارید‬
‫و‬
‫هر‬
‫یک‬
‫از‬
‫شما‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫برادرش‬
‫بد‬
‫حساب‬
.‫نکنید‬
24
‫زیرا‬
‫این‬
‫وحدت‬
‫را‬
‫می‬
‫شکند‬
‫و‬
‫همه‬
‫اقوام‬
‫را‬
‫از‬
‫هم‬
‫جدا‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫روح‬
‫را‬
‫آزار‬
‫می‬
‫دهد‬
‫و‬
‫چهره‬
‫را‬
‫فرسوده‬
‫می‬
.‫کند‬
25
،‫بنابراین‬
‫آبها‬
‫را‬
‫مشاهده‬
‫کنید‬
‫و‬
‫بدانید‬
‫که‬
‫وقتی‬
‫با‬
‫هم‬
‫روان‬
‫می‬
،‫شوند‬
،‫سنگها‬
،‫درختان‬
‫زمین‬
‫و‬
‫چیزهای‬
‫دیگر‬
‫را‬
‫جارو‬
‫می‬
.‫کنند‬
26
‫اما‬
‫اگر‬
‫به‬
‫نهرهای‬
‫بسیار‬
‫تقسیم‬
،‫شوند‬
‫زمین‬
‫آنها‬
‫را‬
‫می‬
‫بلعد‬
‫و‬
‫ناپدید‬
‫می‬
.‫شوند‬
27
‫اگر‬
‫تقسیم‬
،‫شوید‬
‫شما‬
‫نیز‬
‫چنین‬
‫خواهید‬
.‫بود‬
‫پس‬
‫برای‬
‫هر‬
‫آنچه‬
‫خداوند‬
‫آفرید‬
‫به‬
‫دو‬
‫سر‬
‫تقسیم‬
،‫نشوید‬
‫جز‬
‫یک‬
‫سر‬
‫و‬
‫دو‬
‫شانه‬
‫و‬
‫دو‬
‫دست‬
‫و‬
‫دو‬
‫پا‬
‫و‬
‫همه‬
‫اعضای‬
‫باقی‬
.‫مانده‬
28
‫زیرا‬
‫به‬
‫نوشته‬
‫پدران‬
‫خود‬
‫‌ام‬
‫ه‬‫آموخت‬
‫که‬
‫در‬
‫اسرائیل‬
‫متفرق‬
‫خواهید‬
‫شد‬
‫و‬
‫از‬
‫دو‬
‫پادشاه‬
‫پیروی‬
‫خواهید‬
‫کرد‬
‫و‬
‫هر‬
‫کار‬
‫زشتی‬
‫را‬
‫انجام‬
‫خواهید‬
.‫داد‬
29
‫و‬
‫دشمنان‬
‫شما‬
‫را‬
‫به‬
‫اسارت‬
‫خواهند‬
‫برد‬
‫و‬
‫در‬
‫میان‬
‫غیریهودیان‬
‫با‬
‫‌ها‬
‫ی‬‫ناتوان‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ت‬‫مصیب‬
‫بسیار‬
‫مورد‬
‫التماس‬
‫قرار‬
‫خواهید‬
.‫گرفت‬
30
‫و‬
‫پس‬
‫از‬
‫این‬
‫چیزها‬
‫خداوند‬
‫را‬
‫به‬
‫یاد‬
‫آورید‬
‫و‬
‫توبه‬
،‫کنید‬
‫و‬
‫او‬
‫به‬
‫شما‬
‫رحم‬
‫خواهد‬
،‫کرد‬
‫زیرا‬
‫او‬
‫مهربان‬
‫و‬
‫رحیم‬
.‫است‬
31
‫و‬
‫او‬
‫را‬
‫به‬
‫حساب‬
‫شرارت‬
‫بر‬
‫پسران‬
‫آدمی‬
،‫‌گذارد‬
‫ی‬‫نم‬
‫زیرا‬
‫آنها‬
‫جسم‬
‫هستند‬
‫و‬
‫به‬
‫واسطه‬
‫اعمال‬
‫شریرانه‬
‫خود‬
‫فریب‬
.‫‌خورند‬
‫ی‬‫م‬
32
‫و‬
‫پس‬
‫از‬
‫این‬
،‫چیزها‬
‫خود‬
،‫خداوند‬
‫نور‬
،‫عدالت‬
‫برای‬
‫شما‬
‫ظاهر‬
‫خواهد‬
،‫شد‬
‫و‬
‫به‬
‫سرزمین‬
‫خود‬
‫باز‬
‫خواهید‬
.‫گشت‬
33
‫و‬
‫او‬
‫را‬
‫به‬
‫خاطر‬
‫نام‬
‫او‬
‫در‬
‫اورشلیم‬
‫خواهید‬
.‫دید‬
34
‫و‬
‫بار‬
‫دیگر‬
‫با‬
‫شرارت‬
‫اعمال‬
‫خود‬
‫خشم‬
‫او‬
‫را‬
،‫برانگیختید‬
35
‫و‬
‫شما‬
‫توسط‬
‫او‬
‫تا‬
‫زمان‬
‫کمال‬
‫رانده‬
‫خواهید‬
.‫شد‬
36
‫و‬
،‫اکنون‬
‫فرزندان‬
،‫من‬
‫غمگین‬
‫مباشید‬
‫که‬
‫من‬
‫در‬
‫حال‬
‫مرگ‬
،‫هستم‬
‫و‬
‫از‬
‫این‬
‫که‬
‫به‬
‫پایان‬
‫خود‬
‫‌روم‬
‫ی‬‫م‬
‫غمگین‬
.‫نباشید‬
37
‫زیرا‬
‫من‬
‫در‬
‫میان‬
‫شما‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫فرمانروایی‬
‫در‬
‫میان‬
‫پسرانش‬
‫برخواهم‬
.‫خاست‬
‫و‬
‫من‬
‫در‬
‫میان‬
‫قبیله‬
‫خود‬
‫شادی‬
‫خواهم‬
،‫کرد‬
‫کسانی‬
‫که‬
‫شریعت‬
‫خداوند‬
‫و‬
‫احکام‬
‫پدر‬
‫خود‬
‫زبولون‬
‫را‬
‫نگاه‬
.‫دارند‬
38
‫ا‬ّ‫م‬‫ا‬
‫خداوند‬
‫آتش‬
‫ابدی‬
‫را‬
‫بر‬
‫‌خدایان‬
‫ی‬‫ب‬
‫خواهد‬
‫آورد‬
‫و‬
‫ایشان‬
‫را‬
‫در‬
‫تمام‬
‫‌ها‬
‫ل‬‫نس‬
‫نابود‬
‫خواهد‬
.‫کرد‬
39
‫اما‬
‫من‬
‫اکنون‬
‫مانند‬
‫پدرانم‬
‫به‬
‫سوی‬
‫استراحت‬
‫خود‬
‫می‬
.‫شتابم‬
40
‫اما‬
‫از‬
‫خداوند‬
‫خدای‬
‫ما‬
‫با‬
‫تمام‬
‫قوت‬
‫خود‬
‫در‬
‫تمام‬
‫روزهای‬
‫زندگی‬
‫خود‬
.‫بترسید‬
41
‫و‬
‫چون‬
‫این‬
‫سخنان‬
‫را‬
،‫گفت‬
‫در‬
‫پیری‬
‫خوب‬
‫به‬
‫خواب‬
.‫رفت‬
42
‫و‬
‫پسرانش‬
‫او‬
‫را‬
‫در‬
‫تابوت‬
‫چوبی‬
.‫گذاشتند‬
‫و‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫او‬
‫را‬
‫بردند‬
‫و‬
‫با‬
‫پدرانش‬
‫در‬
‫حبرون‬
‫دفن‬
.‫کردند‬

Recomendados

English - The Protevangelion.pdf por
English - The Protevangelion.pdfEnglish - The Protevangelion.pdf
English - The Protevangelion.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Afrikaans - The Apocrypha.pdf por
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações153 slides
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfSanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfSamoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações11 slides
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRussian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações10 slides
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRomanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfPortuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações11 slides
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfPolish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações11 slides
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfOromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides
Odia (Oriya) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Odia (Oriya) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfOdia (Oriya) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Odia (Oriya) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações10 slides
Norwegian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Norwegian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfNorwegian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Norwegian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides
Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfNepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações10 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Persian - Testament of Zebulun.pdf