Oromo - Testament of Zebulun.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Oromo - Testament of Zebulun.pdf
BOQONNAA 1
Zaabiloon ilma Yaaqoob fi Liyaa isa ja’affaa.
Kalaqaa fi tola ooltummaa. Waan inni bu'aa
shira Yoseef irratti raawwatameen barate.
1 Waraabbii dubbii Zaabiloon, kan inni
ilmaan isaa irratti ajaje waggaa dhibbaa fi
kudha afraffaatti, erga Yoseef du'ee waggaa
lama booda.
2 Innis akkana jedheen: “Isin ilmaan
Zaabuloon dubbii abbaa keessanii ni
dhaggeeffadhaa.
3 Ani Zaabiloon warra kootiif kennaa gaarii
taʼee dhaladhe.
4 Abbaan koo yommuun dhaladhu, uleewwan
ciccitaadhaan qooda isaa yeroo argatu,
hoolotaa fi loon baayʼee guddateera.
5 Ani bara koo hundumaa yaadaan malee
cubbuu akkan hojjedhe hin beeku.
6 Cubbuu wallaalummaa Yoseef irratti
hojjedhe malee, yakka tokko illee akkan
hojjedhes amma iyyuu hin yaadadhu; sababiin
isaas, wanta raawwatame abbaa kootti akkan
hin himneef obboloota koo wajjin kakuu
galeen ture.
7 Ani garuu obboloota koo waanan
sodaadheef, sababii Yoseefiin guyyoota
baayʼee dhoksee booʼe, sababiin isaas hundi
isaanii iccitii sana yoo hime akka ajjeefamu
walii galaniiru.
8 Yeroo isaan isa ajjeesuu barbaadanitti garuu,
cubbuu kanaan akka hin yakkamneef
imimmaan koo baayʼee isaan kakadhe.
9 Simi’oonii fi Gaad Yoseef isa ajjeesuuf
waan dhufaniif, inni immoo imimmaan
isaaniin akkana jedhe: “Yaa obboloota koo,
garaa Yaaqoob abbaa keenyatti araarami,
dhiiga qulqulluu dhangalaasuuf harka keessan
natti hin kaa’inaa, ani waanan qabuuf cubbuu
sirratti hin hojjenne.
10 Yaa obboloota koo, dhuguma cubbuu
hojjedheera yoo ta'e, adabuudhaan na adabaa,
Yaaqoob abbaa keenyaaf garuu harka keessan
narra hin kaa'inaa;
11 Jechoota kana yommuu dubbatu, utuu
akkas godhu boo'aa jiruu, ani boo'icha isaa
baachuu dadhabee, boo'uu jalqabe, kaleen
koos dhangala'ee, wanti garaacha koo keessa
jiru hundinuu ni hiikame.
12 Yoseef wajjin booʼe, garaan koos ni
dhagaʼama, lafeen qaama koos ni raafame,
dhaabbachuus hin dandeenye.
13 Yoseef immoo isa wajjin booʼuu koo,
namoota isa ajjeesuufis isa irratti dhufan
yommuu argu, isaan kadhachaa na duubaan
baqate.
14 Yeroo kana garuu Ruuben ka’ee akkas
jedhe: Kottaa obboloota koo, boolla goggogaa
abbootiin keenya qotanii bishaan hin arganne
kana keessaa tokkotti isa haa darbannu malee
isa hin ajjeesin.
15 Gooftaan Yoseef akka eegamuuf bishaan
akka isaan keessa hin baane dhorke.
16 Isaanis hamma Ismaaʼelootatti isa
gurguranitti akkas godhan.
17 Ijoollee koo, gatii isaatiin qooda hin qabu
ture.
18 Simi'oonii fi Gaad fi obboloonni keenya
ja'a kaan garuu gatii Yoseef fudhatanii ofii
isaanii fi haadhotii manaa isaanii fi ijoollee
isaaniif kophee bitatan.
19 Gatii dhiiga obboleessa keenyaa waan
taʼeef irraa hin nyaannu, inni nu irratti mootii
taʼa jedhee waan dubbateef, dhugaadhaan
miila jala ni tarkaanfanna, kanaaf abjuun isaa
maal akka taʼu haa ilaallu.
20 Kanaaf barreeffama seera Musee keessatti,
namni obboleessa isaatiif sanyii hin kaasne,
kophee isaa akka hiikamu, isaanis fuula isaatti
akka tufan barreeffameera.
21 Obboloonni Yoseef obboleessi isaanii akka
jiraatu waan hin barbaanneef, Gooftaan
kophee obboleessa isaanii Yoseef irratti
uffatan isaan irraa hiike.
22 Gara Gibxii yommuu dhufan karra alaatti
tajaajiltoota Yoseefiin waan hiikamaniif, akka
mootii Fara’oon Yoseefitti sagadan.
23 Isaanis isaaf sagadachuu qofa utuu hin
taʼin, battaluma sanatti isa duratti kufanii
tufamanii, akkasitti duratti ni qaanaʼan. warra
Gibxii.
24 Kana booda warri Gibxii wanta hamaa
Yoseef irratti raawwatan hundumaa
dhagaʼaniiru.
25 Erga inni gurguramee booda obboloonni
koo nyaatanii dhuguuf taaʼan.
26 Ani garuu, Yihudaan Simiʼoon, Daaniifi
Gaad ariifatanii akka isa hin ajjeesne waan
sodaateef, Yoseefitti garaa laafe, hin nyaadhu,
boolla sana nan eega ture.
27 Isaan garuu akkan hin nyaanne yommuu
argan, hamma inni Ismaaʼelootatti
gurguramutti akkan isa eegu na kaaʼan.
28 Ruuben yommuu dhufee Yoseef akka
gurgurame yommuu dhagaʼe, uffata isaa
cicciree gaddee akkas jedhe.
29 Fuula abbaa koo Yaaqoob akkamittan
ilaala? Innis qarshii fudhatee daldaltoota
duukaa fiige garuu akkuma isaan argachuu
dadhabeen gaddaan deebi'e.
30 Daldaltoonni sun garuu karaa balʼaa sana
dhiisanii karaa gabaabaatiin Troglodytes
keessa deemaniiru.
31 Ruuben garuu ni gadde, guyyaa sanas
nyaata hin nyaanne.
32 Daanis gara isaa dhufee akkana jedhe: Hin
boo'inaa, hin gaddiin; sababni isaas abbaa
keenya Yaaqoobiin waan jechuu dandeenyu
arganneerra.
33 Kottaa re'ee tokko ajjeesnee uffata Yoseef
itti cuuphamna; akkas jennee Yaaqoobitti haa
erginu: Beeki, kun uffata ilma keetii ti?
34 Isaanis akkas godhan. Yoseef yommuu
gurguranitti uffata isaa irraa baasanii uffata
garbicha itti uffatan.
35 Simiʼoon Yoseef lubbuun jiraachuu isaa fi
isa hin ajjeesne jedhee waan aareef, billaa
isaatiin cicciruu waan barbaadeef, uffata sana
fuudhee, dhiisuu hin barbaanne.
36 Achiis hundi keenya kaanee akkana jenne:
Uffata sana yoo hin kennine, Israaʼel keessatti
wanta hamaa kana si qofa akka raawwatte
abbaa keenyaan ni jenna.
37 Akkasitti isaanitti kenne, isaanis akkuma
Daan jedhe raawwatan.
BOQONNAA 2
Nama namaaf mararfannaa fi hubannoo
namoota biroof akka qabaatu ni dhaama.
1 Ammas ijoollee, ani isin ajaja Gooftaa akka
eegdan, ollaa keessanittis gara laafina akka
qabaattan, namoota qofaaf utuu hin taʼin
bineensotaaf illee gara laafina akka qabaattan.
2 Waan kana hundumaaf jedhee Gooftaan na
eebbise, obboloonni koo hundinuu yommuu
dhukkubsatan, Gooftaan kaayyoo tokkoon
tokkoon isaanii waan beekuuf, dhukkuba
tokko malee nan miliqe.
3 Kanaaf, yaa ijoollee koo, garaa keessan
keessatti gara laafina qabaadhaa, sababiin
isaas akkuma namni ollaa isaa godhu,
Gooftaan immoo akkasuma isaaf in godha.
4 Ilmaan obboloota koo garaa isaaniitti gara
laafina waan hin argisiisneef, Yoseefiin
dhukkubsataa fi du'aa turan; ilmaan koo garuu
akkuma isin beektan dhukkuba malee
eegamanii turan.
5 Biyya Kanaʼaan, qarqara galaanaa
yommuun turetti, Yaaqoob abbaa kootiif
qurxummii nan qabadhe; namoonni baay'een
galaana keessatti ukkaamfamanis, osoon hin
miidhamin itti fufe.
6 Gooftaan bidiruu galaana irra deemtu kan
tolche ana jalqaba ture.
7 Achiis geejjibaa tokko isa duubaan gadi
buuse, muka qajeelaa kan biraa gidduu jiru
irrattis doonii tokko nan diriirseera.
8 Anis hamma gara Gibxii dhufnutti mana
abbaa kootiif qurxummii qabadhee qarqara
galaanaa irra deeme.
9 Gara laafinaan immoo nama hin beekne
hundumaaf qabe.
10 Namni tokko orma yoo ta'e, yoo
dhukkubsate, yoo dulloome, ani qurxummii
sana bilcheessuun, akka gaariitti nan tolcha,
akka nama hundumaattis nan gadda, isaanittis
mararfadha.
11 Kanaafis Gooftaan yommuu qurxummii
qabadhu qurxummii baay'eedhaan na quubse;
namni ollaa isaa wajjin qooddatu Gooftaa
biraa dachaa dachaa in argata.
12 Waggaa shaniif qurxummii qabadheen
nama arge hundumaaf kenne, mana abbaa koo
hundumaas nan ga'a.
13 Yeroo gannaa qurxummii nan qaba, yeroo
qorraa immoo obboloota koo wajjin hoolota
nan tiksa ture.
14 Amma waanan hojjedhe isinitti nan hima.
15 Yeroo qorraa nama tokko qullaa taʼee
rakkate arge, isatti mararfadhee, mana abbaa
koo keessaa uffata tokko dhoksee hatadhee
isa rakkina keessa jiruuf kenne.
16 Kanaaf, yaa ijoollee koo, wanta Waaqayyo
isiniif kennu irraa, gara laafina fi araara nama
hundumaaf osoo hin shakkiin argisiisaa, nama
hundumaas garaa gaariidhaan kennaa.
17 Nama isa rakkateef kennuudhaaf qarshii
yoo hin qabaanne, garaa laafinaan isaaf
mararfadhaa.
18 Harki koo nama isa barbaachisutti
kennuudhaaf meeshaa akka hin arganne nan
beeka, kiiloo torbaa booʼaa wajjin ture,
garaan koos gara laafina isaatiin gara isaatti
hawwe.
19 Kanaaf, yaa ijoollee koo, Gooftaan akka
isin mararfatuu fi gara laafina, nama
hundumaatti gara laafina.
20 Sababni isaas, bara dhumaattis Waaqayyo
gara laafina isaa lafa irratti ni erga, bakka
araara argate hundumaattis isa keessa in
jiraata.
21 Namni ollaa isaatti hammam mararfate,
Gooftaan immoo isa irrattis akkasuma.
22 Gara Gibxiitti yommuu gad buune, Yoseef
hammeenya nurratti hin baane.
23 Yaa ijoollee koo, isinis of eeggadhaa,
hammeenya tokko malee of tolfadhaa, wal
jaalladhaas; tokkoon tokkoon keessan
obboleessa isaa irratti hamaa hin gaafatinaa.
24 Kuni tokkummaa in cabsa, fira hundumaas
addaan qooda, lubbuus ni dhiphisa, fuula
namaas ni dadhabsiisa.
25 Kanaaf bishaan ilaalaa, yommuu walitti
yaaʼan, dhagaa, muka, lafaa fi wantoota kan
biraa akka haxaaʼan beekaa.
26 Sulula baay'eetti yoo qoodaman garuu lafti
isaan liqimsiti, ni badu.
27 Isin illee yoo qoqqoodamtan akkasuma
taata. Kanaaf Isin waan Gooftaan uume
hundumaaf mataa lamatti hin qoodinaa .mataa
tokko, garba lama, harka lama, miila lamaa fi
qaamolee hafan hundumaa qaba.
28 Israaʼel keessatti akka qoodamtan, mootota
lama duukaa akka deemtan, wanta jibbisiisoo
hundumaas akka hojjettan barreeffama
abbootii kootiin baradheera.
29 Diinonni keessan immoo boojiʼamtanii isin
in fudhatu, Ormoota gidduutti immoo
dadhabinaafi rakkina baayʼeedhaan in
kadhatamtu.
30 Wantoota kana boodas Gooftaa ni yaadattu,
gaabbii ni galtu, inni immoo gara laafessa fi
gara laafessa waan ta’eef, isiniif araara.
31 Ilmaan namootaa foon waan ta’aniif,
gocha hamaa ofii isaaniitiinis waan
gowwoomfamaniif, hamaa irratti hin lakkaa’u.
32 Wantoota kana booda immoo Gooftaan
ofii isaatii ifni qajeelummaa isinitti in ka’a,
gara biyya keessaniittis ni deebitu.
33 Maqaa isaatiif jecha Yerusaalemitti isa in
argitu.
34 Ammas hammeenya hojii keessaniin isa
aarsiftu;
35 Hanga yeroo xumuraattis isatti in gatamtu.
36 Ammas yaa ijoollee koo, du'uu kootti hin
gaddinaa, dhuma kootti dhufuu koottis hin
gataminaa.
37 Ani ilmaan isaa gidduutti akka bulchaa
tokkootti isin gidduutti deebi'ee nan ka'a;
warri seera Waaqayyoo fi abboommii abbaa
Zaabiloon eegan hundumaa gosa koo
gidduutti nan gammada.
38 Warra Waaqayyoon hin sodaanne irratti
garuu Gooftaan ibidda bara baraa fidee
dhaloota hundumaatti isaan in balleessa.
39 Ani garuu akkuma abbootiin koo godhan
amma gara boqonnaa kootti ariifachaa jira.
40 Isin garuu bara jireenya keessanii
hundumaa humna keessan hundumaan
Waaqayyo gooftaa keenya sodaadhaa!
41 Wanta kana erga dubbatee booda,
dulloomuu gaarii taʼee, rafe.
42 Ilmaan isaas saanduqa du'aa mukaa keessa
isa kaa'an. Booda immoo ol isa baatanii
Hebroonitti, abbootii isaa wajjin awwaalan.

Recomendados

Oromo - Testament of Gad.pdf por
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
6 visualizações4 slides
Oromo - Testament of Benjamin.pdf por
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
12 visualizações5 slides
Oromo - 2nd Esdras.pdf por
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações20 slides
Oromo - Testament of Naphtali.pdf por
Oromo - Testament of Naphtali.pdfOromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
5 visualizações4 slides
Oromo - Book of Baruch.pdf por
Oromo - Book of Baruch.pdfOromo - Book of Baruch.pdf
Oromo - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
7 visualizações5 slides
Oromo - 2nd Maccabees.pdf por
Oromo - 2nd Maccabees.pdfOromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Oromo - Testament of Zebulun.pdf

Oromo - Bel and the Dragon.pdf por
Oromo - Bel and the Dragon.pdfOromo - Bel and the Dragon.pdf
Oromo - Bel and the Dragon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações2 slides
Oromo - 1st Maccabees.pdf por
Oromo - 1st Maccabees.pdfOromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações21 slides
Oromo - Testament of Judah.pdf por
Oromo - Testament of Judah.pdfOromo - Testament of Judah.pdf
Oromo - Testament of Judah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 visualizações5 slides
Oromo - Susanna.pdf por
Oromo - Susanna.pdfOromo - Susanna.pdf
Oromo - Susanna.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações3 slides
Oromo - Testament of Dan.pdf por
Oromo  - Testament of Dan.pdfOromo  - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 visualizações4 slides
Oromo - Judith.pdf por
Oromo - Judith.pdfOromo - Judith.pdf
Oromo - Judith.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações11 slides

Similar a Oromo - Testament of Zebulun.pdf(20)

Dayak bible gospel of john por EternalWord
Dayak bible   gospel of johnDayak bible   gospel of john
Dayak bible gospel of john
EternalWord597 visualizações
Dayak bible gospel of john por EternalWord
Dayak bible   gospel of johnDayak bible   gospel of john
Dayak bible gospel of john
EternalWord670 visualizações
Burqaa gammachuu dhugaa por haramaya university
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
haramaya university8K visualizações
Burqaa gammachuu dhugaa por haramaya university
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
haramaya university13.6K visualizações
Qoricha Maraatuu5.pdf por walaansoodhokataa
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
walaansoodhokataa493 visualizações
tajaajila wangeelaa por MAGARSAA ALLANEE
tajaajila wangeelaatajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaa
MAGARSAA ALLANEE7.4K visualizações

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 visão12 slides
Armenian - The Apocrypha.pdf por
Armenian - The Apocrypha.pdfArmenian - The Apocrypha.pdf
Armenian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações165 slides
Albanian - The Apocrypha.pdf por
Albanian - The Apocrypha.pdfAlbanian - The Apocrypha.pdf
Albanian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações151 slides
English - The Protevangelion.pdf por
English - The Protevangelion.pdfEnglish - The Protevangelion.pdf
English - The Protevangelion.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Afrikaans - The Apocrypha.pdf por
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações153 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Oromo - Testament of Zebulun.pdf

  • 2. BOQONNAA 1 Zaabiloon ilma Yaaqoob fi Liyaa isa ja’affaa. Kalaqaa fi tola ooltummaa. Waan inni bu'aa shira Yoseef irratti raawwatameen barate. 1 Waraabbii dubbii Zaabiloon, kan inni ilmaan isaa irratti ajaje waggaa dhibbaa fi kudha afraffaatti, erga Yoseef du'ee waggaa lama booda. 2 Innis akkana jedheen: “Isin ilmaan Zaabuloon dubbii abbaa keessanii ni dhaggeeffadhaa. 3 Ani Zaabiloon warra kootiif kennaa gaarii taʼee dhaladhe. 4 Abbaan koo yommuun dhaladhu, uleewwan ciccitaadhaan qooda isaa yeroo argatu, hoolotaa fi loon baayʼee guddateera. 5 Ani bara koo hundumaa yaadaan malee cubbuu akkan hojjedhe hin beeku. 6 Cubbuu wallaalummaa Yoseef irratti hojjedhe malee, yakka tokko illee akkan hojjedhes amma iyyuu hin yaadadhu; sababiin isaas, wanta raawwatame abbaa kootti akkan hin himneef obboloota koo wajjin kakuu galeen ture. 7 Ani garuu obboloota koo waanan sodaadheef, sababii Yoseefiin guyyoota baayʼee dhoksee booʼe, sababiin isaas hundi isaanii iccitii sana yoo hime akka ajjeefamu walii galaniiru. 8 Yeroo isaan isa ajjeesuu barbaadanitti garuu, cubbuu kanaan akka hin yakkamneef imimmaan koo baayʼee isaan kakadhe. 9 Simi’oonii fi Gaad Yoseef isa ajjeesuuf waan dhufaniif, inni immoo imimmaan isaaniin akkana jedhe: “Yaa obboloota koo, garaa Yaaqoob abbaa keenyatti araarami, dhiiga qulqulluu dhangalaasuuf harka keessan natti hin kaa’inaa, ani waanan qabuuf cubbuu sirratti hin hojjenne. 10 Yaa obboloota koo, dhuguma cubbuu hojjedheera yoo ta'e, adabuudhaan na adabaa, Yaaqoob abbaa keenyaaf garuu harka keessan narra hin kaa'inaa; 11 Jechoota kana yommuu dubbatu, utuu akkas godhu boo'aa jiruu, ani boo'icha isaa baachuu dadhabee, boo'uu jalqabe, kaleen koos dhangala'ee, wanti garaacha koo keessa jiru hundinuu ni hiikame. 12 Yoseef wajjin booʼe, garaan koos ni dhagaʼama, lafeen qaama koos ni raafame, dhaabbachuus hin dandeenye. 13 Yoseef immoo isa wajjin booʼuu koo, namoota isa ajjeesuufis isa irratti dhufan yommuu argu, isaan kadhachaa na duubaan baqate. 14 Yeroo kana garuu Ruuben ka’ee akkas jedhe: Kottaa obboloota koo, boolla goggogaa abbootiin keenya qotanii bishaan hin arganne kana keessaa tokkotti isa haa darbannu malee isa hin ajjeesin. 15 Gooftaan Yoseef akka eegamuuf bishaan akka isaan keessa hin baane dhorke. 16 Isaanis hamma Ismaaʼelootatti isa gurguranitti akkas godhan. 17 Ijoollee koo, gatii isaatiin qooda hin qabu ture. 18 Simi'oonii fi Gaad fi obboloonni keenya ja'a kaan garuu gatii Yoseef fudhatanii ofii isaanii fi haadhotii manaa isaanii fi ijoollee isaaniif kophee bitatan. 19 Gatii dhiiga obboleessa keenyaa waan taʼeef irraa hin nyaannu, inni nu irratti mootii taʼa jedhee waan dubbateef, dhugaadhaan miila jala ni tarkaanfanna, kanaaf abjuun isaa maal akka taʼu haa ilaallu. 20 Kanaaf barreeffama seera Musee keessatti, namni obboleessa isaatiif sanyii hin kaasne, kophee isaa akka hiikamu, isaanis fuula isaatti akka tufan barreeffameera. 21 Obboloonni Yoseef obboleessi isaanii akka jiraatu waan hin barbaanneef, Gooftaan kophee obboleessa isaanii Yoseef irratti uffatan isaan irraa hiike. 22 Gara Gibxii yommuu dhufan karra alaatti tajaajiltoota Yoseefiin waan hiikamaniif, akka mootii Fara’oon Yoseefitti sagadan. 23 Isaanis isaaf sagadachuu qofa utuu hin taʼin, battaluma sanatti isa duratti kufanii tufamanii, akkasitti duratti ni qaanaʼan. warra Gibxii. 24 Kana booda warri Gibxii wanta hamaa Yoseef irratti raawwatan hundumaa dhagaʼaniiru. 25 Erga inni gurguramee booda obboloonni koo nyaatanii dhuguuf taaʼan.
  • 3. 26 Ani garuu, Yihudaan Simiʼoon, Daaniifi Gaad ariifatanii akka isa hin ajjeesne waan sodaateef, Yoseefitti garaa laafe, hin nyaadhu, boolla sana nan eega ture. 27 Isaan garuu akkan hin nyaanne yommuu argan, hamma inni Ismaaʼelootatti gurguramutti akkan isa eegu na kaaʼan. 28 Ruuben yommuu dhufee Yoseef akka gurgurame yommuu dhagaʼe, uffata isaa cicciree gaddee akkas jedhe. 29 Fuula abbaa koo Yaaqoob akkamittan ilaala? Innis qarshii fudhatee daldaltoota duukaa fiige garuu akkuma isaan argachuu dadhabeen gaddaan deebi'e. 30 Daldaltoonni sun garuu karaa balʼaa sana dhiisanii karaa gabaabaatiin Troglodytes keessa deemaniiru. 31 Ruuben garuu ni gadde, guyyaa sanas nyaata hin nyaanne. 32 Daanis gara isaa dhufee akkana jedhe: Hin boo'inaa, hin gaddiin; sababni isaas abbaa keenya Yaaqoobiin waan jechuu dandeenyu arganneerra. 33 Kottaa re'ee tokko ajjeesnee uffata Yoseef itti cuuphamna; akkas jennee Yaaqoobitti haa erginu: Beeki, kun uffata ilma keetii ti? 34 Isaanis akkas godhan. Yoseef yommuu gurguranitti uffata isaa irraa baasanii uffata garbicha itti uffatan. 35 Simiʼoon Yoseef lubbuun jiraachuu isaa fi isa hin ajjeesne jedhee waan aareef, billaa isaatiin cicciruu waan barbaadeef, uffata sana fuudhee, dhiisuu hin barbaanne. 36 Achiis hundi keenya kaanee akkana jenne: Uffata sana yoo hin kennine, Israaʼel keessatti wanta hamaa kana si qofa akka raawwatte abbaa keenyaan ni jenna. 37 Akkasitti isaanitti kenne, isaanis akkuma Daan jedhe raawwatan. BOQONNAA 2 Nama namaaf mararfannaa fi hubannoo namoota biroof akka qabaatu ni dhaama. 1 Ammas ijoollee, ani isin ajaja Gooftaa akka eegdan, ollaa keessanittis gara laafina akka qabaattan, namoota qofaaf utuu hin taʼin bineensotaaf illee gara laafina akka qabaattan. 2 Waan kana hundumaaf jedhee Gooftaan na eebbise, obboloonni koo hundinuu yommuu dhukkubsatan, Gooftaan kaayyoo tokkoon tokkoon isaanii waan beekuuf, dhukkuba tokko malee nan miliqe. 3 Kanaaf, yaa ijoollee koo, garaa keessan keessatti gara laafina qabaadhaa, sababiin isaas akkuma namni ollaa isaa godhu, Gooftaan immoo akkasuma isaaf in godha. 4 Ilmaan obboloota koo garaa isaaniitti gara laafina waan hin argisiisneef, Yoseefiin dhukkubsataa fi du'aa turan; ilmaan koo garuu akkuma isin beektan dhukkuba malee eegamanii turan. 5 Biyya Kanaʼaan, qarqara galaanaa yommuun turetti, Yaaqoob abbaa kootiif qurxummii nan qabadhe; namoonni baay'een galaana keessatti ukkaamfamanis, osoon hin miidhamin itti fufe. 6 Gooftaan bidiruu galaana irra deemtu kan tolche ana jalqaba ture. 7 Achiis geejjibaa tokko isa duubaan gadi buuse, muka qajeelaa kan biraa gidduu jiru irrattis doonii tokko nan diriirseera. 8 Anis hamma gara Gibxii dhufnutti mana abbaa kootiif qurxummii qabadhee qarqara galaanaa irra deeme. 9 Gara laafinaan immoo nama hin beekne hundumaaf qabe. 10 Namni tokko orma yoo ta'e, yoo dhukkubsate, yoo dulloome, ani qurxummii sana bilcheessuun, akka gaariitti nan tolcha, akka nama hundumaattis nan gadda, isaanittis mararfadha. 11 Kanaafis Gooftaan yommuu qurxummii qabadhu qurxummii baay'eedhaan na quubse; namni ollaa isaa wajjin qooddatu Gooftaa biraa dachaa dachaa in argata. 12 Waggaa shaniif qurxummii qabadheen nama arge hundumaaf kenne, mana abbaa koo hundumaas nan ga'a. 13 Yeroo gannaa qurxummii nan qaba, yeroo qorraa immoo obboloota koo wajjin hoolota nan tiksa ture. 14 Amma waanan hojjedhe isinitti nan hima. 15 Yeroo qorraa nama tokko qullaa taʼee rakkate arge, isatti mararfadhee, mana abbaa koo keessaa uffata tokko dhoksee hatadhee isa rakkina keessa jiruuf kenne.
  • 4. 16 Kanaaf, yaa ijoollee koo, wanta Waaqayyo isiniif kennu irraa, gara laafina fi araara nama hundumaaf osoo hin shakkiin argisiisaa, nama hundumaas garaa gaariidhaan kennaa. 17 Nama isa rakkateef kennuudhaaf qarshii yoo hin qabaanne, garaa laafinaan isaaf mararfadhaa. 18 Harki koo nama isa barbaachisutti kennuudhaaf meeshaa akka hin arganne nan beeka, kiiloo torbaa booʼaa wajjin ture, garaan koos gara laafina isaatiin gara isaatti hawwe. 19 Kanaaf, yaa ijoollee koo, Gooftaan akka isin mararfatuu fi gara laafina, nama hundumaatti gara laafina. 20 Sababni isaas, bara dhumaattis Waaqayyo gara laafina isaa lafa irratti ni erga, bakka araara argate hundumaattis isa keessa in jiraata. 21 Namni ollaa isaatti hammam mararfate, Gooftaan immoo isa irrattis akkasuma. 22 Gara Gibxiitti yommuu gad buune, Yoseef hammeenya nurratti hin baane. 23 Yaa ijoollee koo, isinis of eeggadhaa, hammeenya tokko malee of tolfadhaa, wal jaalladhaas; tokkoon tokkoon keessan obboleessa isaa irratti hamaa hin gaafatinaa. 24 Kuni tokkummaa in cabsa, fira hundumaas addaan qooda, lubbuus ni dhiphisa, fuula namaas ni dadhabsiisa. 25 Kanaaf bishaan ilaalaa, yommuu walitti yaaʼan, dhagaa, muka, lafaa fi wantoota kan biraa akka haxaaʼan beekaa. 26 Sulula baay'eetti yoo qoodaman garuu lafti isaan liqimsiti, ni badu. 27 Isin illee yoo qoqqoodamtan akkasuma taata. Kanaaf Isin waan Gooftaan uume hundumaaf mataa lamatti hin qoodinaa .mataa tokko, garba lama, harka lama, miila lamaa fi qaamolee hafan hundumaa qaba. 28 Israaʼel keessatti akka qoodamtan, mootota lama duukaa akka deemtan, wanta jibbisiisoo hundumaas akka hojjettan barreeffama abbootii kootiin baradheera. 29 Diinonni keessan immoo boojiʼamtanii isin in fudhatu, Ormoota gidduutti immoo dadhabinaafi rakkina baayʼeedhaan in kadhatamtu. 30 Wantoota kana boodas Gooftaa ni yaadattu, gaabbii ni galtu, inni immoo gara laafessa fi gara laafessa waan ta’eef, isiniif araara. 31 Ilmaan namootaa foon waan ta’aniif, gocha hamaa ofii isaaniitiinis waan gowwoomfamaniif, hamaa irratti hin lakkaa’u. 32 Wantoota kana booda immoo Gooftaan ofii isaatii ifni qajeelummaa isinitti in ka’a, gara biyya keessaniittis ni deebitu. 33 Maqaa isaatiif jecha Yerusaalemitti isa in argitu. 34 Ammas hammeenya hojii keessaniin isa aarsiftu; 35 Hanga yeroo xumuraattis isatti in gatamtu. 36 Ammas yaa ijoollee koo, du'uu kootti hin gaddinaa, dhuma kootti dhufuu koottis hin gataminaa. 37 Ani ilmaan isaa gidduutti akka bulchaa tokkootti isin gidduutti deebi'ee nan ka'a; warri seera Waaqayyoo fi abboommii abbaa Zaabiloon eegan hundumaa gosa koo gidduutti nan gammada. 38 Warra Waaqayyoon hin sodaanne irratti garuu Gooftaan ibidda bara baraa fidee dhaloota hundumaatti isaan in balleessa. 39 Ani garuu akkuma abbootiin koo godhan amma gara boqonnaa kootti ariifachaa jira. 40 Isin garuu bara jireenya keessanii hundumaa humna keessan hundumaan Waaqayyo gooftaa keenya sodaadhaa! 41 Wanta kana erga dubbatee booda, dulloomuu gaarii taʼee, rafe. 42 Ilmaan isaas saanduqa du'aa mukaa keessa isa kaa'an. Booda immoo ol isa baatanii Hebroonitti, abbootii isaa wajjin awwaalan.