O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hologram abduljabbar

نبذة تعريفية عن تقنية الهولوجرام2020م
د.م/عبدالجبار حسين الظفري

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hologram abduljabbar

 1. 1. ‫انًُٛٛخ‬‫اجلًٕٓسٚخ‬ ًٙ‫انؼه‬‫ٔانجؾش‬‫انؼبيل‬‫انزؼهٛى‬‫ٔصاسح‬ ‫صُؼبء‬‫عبيؼخ‬ ‫انزؼهٛى‬‫ركُٕنٕعٛب‬‫لغى‬ ‫انزؼهٛى‬‫ركُٕنٕعٛب‬‫لغى‬ ‫يبعغزري‬٘‫متٓٛذ‬ 2019-2020 ‫انجؾش‬ ٌ‫ػُٕا‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ركُٕنٕعٛب‬ Hologram Technology ‫انجبؽش‬ ‫ئػذاد‬ ٘‫انظفش‬ ‫ؽغني‬ ‫ػجذاجلجبس‬ ‫انذكزٕسح‬ ‫ئششاف‬ ‫أمحذ‬ ٖٔ‫أس‬٘‫انؼضػض‬
 2. 2. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫انٕالغ‬ ‫ذبغٛذ‬ ‫رمُٛخ‬ ‫انؼبمل‬ ‫أثٓشد‬ ٙ‫انز‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫انجبؽش‬ ‫ئػذاد‬/٘‫انظفش‬ ‫ؽغني‬ ‫ػجذاجلجبس‬
 3. 3. ‫احملزٕٚبد‬ •1‫اذلٕنٕعشاو‬ •2‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫إَٔاع‬ •3‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ػًم‬ ‫كٛفٛخ‬ •4‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫صُبػخ‬ ‫يف‬ ‫ادلغزخذيخ‬ ‫األدٔاد‬ •5‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫خصبئص‬
 4. 4. ‫اذلٕنٕعشاو‬ •Holography،‫انزصٕٚش‬ ٔ‫أ‬ ‫خ‬ ّ ًٛٛ‫انزغغ‬ ‫انصٕس‬ ْٕٔ ًٙٛ‫انزغغ‬‫ٔكزنك‬ ،‫انزٔاكش‬‫اذلٕنٕغشافٛخ‬‫رمُٛخ‬ ٍ‫ػ‬ ‫ػجبسح‬ ْٙٔ ، ‫نألعغبو‬ ‫صٕسح‬ ‫ئَشبء‬ ‫ئػبدح‬ ٗ‫ػه‬ ‫انمذسح‬ ‫متُؾٓب‬ ‫يب‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫خببص‬ ‫رُفشد‬ ‫ٔٚشٛغ‬ ،‫انهٛضس‬ ٗ‫ػه‬ ‫ثبالػزًبد‬ ‫انفعبء‬ ‫يف‬ ‫األثؼبد‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫صالص‬ ‫ثصٕسح‬ ًٙ‫انؼه‬ ‫اخلٛبل‬ ‫أفالو‬ ‫رصٕٚش‬ ‫يف‬ ّ‫اعزخذاي‬. •ٍ‫ٔديك‬ٍ‫ي‬ ‫رلًٕػخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫ٚؼزًذ‬ ‫عٓبص‬ ٔ‫أ‬ ‫رمُٛخ‬ َّ‫ثأ‬ ّ‫رؼشٚف‬ ‫األثؼبد‬ ٙ‫انضالص‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫يغإٔنٛخ‬ ‫رزٕىل‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫انعٕئ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫ثني‬ ‫رصبدو‬ ‫ؽذٔس‬ ‫ػُذ‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫ٔٚجذأ‬ ،‫ػبنٛخ‬ ‫ثكفبءح‬ ‫نألعغبو‬ ‫عٓبص‬ ‫ٔٚمٕو‬ ،ِ‫رصٕٚش‬ ُٕ٘‫ادل‬ ‫ٔاذلذف‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫انعٕئ‬ ‫ادلٕعبد‬ ِ‫ْز‬ ‫َمم‬ ‫صى‬ ِ‫رصٕٚش‬ ‫ادلشاد‬ ‫اجلغى‬ ‫ثزخؽٛػ‬ ِ‫ثذٔس‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ِ‫ْز‬ ‫الػزًبد‬ ً ‫َظشا‬ ‫ٔرنك‬ ،‫اجلغى‬ ‫ْزا‬ ‫ؽٕل‬ ‫انالصيخ‬ ‫ادلؼهٕيبد‬ ‫ركشاس‬ ‫ئيكبَٛخ‬ ‫اجلٓبص‬ ‫ْزا‬ ‫ٔٚزٛؼ‬ ،‫اجلغى‬ ‫يٕعخ‬ ‫سصذ‬ ٗ‫ػه‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫عٓبص‬ ‫ئظبءح‬ ‫ؽبل‬ ‫يف‬ ً ‫رلذدا‬ ‫ادلٕعخ‬ ‫صذس‬ ‫ئَشبء‬.
 5. 5. ‫؟‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ْٙ‫يب‬ •‫يف‬ ‫ثصشٚخ‬ ‫انغًغ‬ ‫انٕعبئم‬ ‫إَٔاع‬ ٍ‫ي‬ ‫َٕع‬‫احلذٚضخ‬ ‫انزكُٕنٕعٛب‬ ‫ػبدلُب‬ ‫رذخم‬ ٙ‫انز‬ٍ‫ػ‬ ‫ػجبسح‬ ْٙ،‫اشؼخ‬‫نٛضس‬ٌ‫االنٕا‬ ٍ‫ي‬ ‫ؼٛف‬ ‫ظٕٓس‬ ٌ‫يكب‬ ‫يف‬ ‫اجلغى‬ ‫ثٕعٕد‬ ‫نهًشبْذ‬ ٙ‫ٕٚؽ‬ ‫االثؼبد‬ ‫انضالصٛخ‬ ‫نهٕالغ‬ ٙ‫ؽمٛم‬ ‫ذبغٛذ‬ َّ‫ٔكب‬ ‫انؽٛف‬ ‫ْزا‬.‫االشؼخ‬ ‫رهك‬ ‫فزًزهك‬ ‫صالصٛخ‬ ‫االعغبو‬ ‫صٕس‬ ٍٕٚ‫رك‬ ‫اػبدح‬ ٍ‫ي‬ ‫متكُٓب‬ ‫فشٚذح‬ ‫خبصٛخ‬ ‫االثؼبد‬‫ٔكبَٓب‬َّ‫أ‬ ٍ‫ي‬ ‫فجبنشغى‬ ‫ٔاظؾخ‬ ‫دباليؼ‬ ‫اذلٕاء‬ ‫يف‬ ‫إَاس‬ ‫الٕٚعذ‬‫انعٕء‬ ّٛ‫ػه‬ ‫نُٛؼكظ‬ ‫عؽؼ‬ ‫ؽىت‬ ٔ‫أ‬ ‫شؼبع‬ ٔ‫أ‬ ٙ‫ظٕئ‬ ‫يصذس‬.
 6. 6. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫إَٔاع‬ •‫ًْٔب‬ ،‫َٕػني‬ ‫ئىل‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫عٓبص‬ ‫إَٔاع‬ ‫ف‬ ّ ُ‫رص‬: •‫انشلٛك‬ ٙ‫انششحي‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬. •‫انغًٛك‬ ًٙ‫احلغ‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬.
 7. 7. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ثزكُٕنٕعٛب‬ ‫انؼًم‬ ‫رمُٛخ‬
 8. 8. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ػًم‬ ‫رمُٛخ‬
 9. 9. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫صُبػخ‬ ‫يف‬ ‫ادلغزخذيخ‬ ‫األدٔاد‬ •‫نٛضس‬ ‫إلَزبط‬ ً ‫ْبيب‬ ‫اجلضء‬ ‫ْزا‬ ‫ؼزرب‬ ُ ٚ ،‫انهٛضس‬ ‫عٓبص‬ٌٕٛ‫اذلٛه‬‫رنك‬ ْٕٔ ٌَٕٛ ‫انجغٛؽخ‬ ‫انزؽجٛمبد‬ ‫يف‬ ‫ادلغزخذو‬ ‫األمحش‬ ‫انعٕء‬‫نهٕٓنٕعشاف‬ٔ‫أ‬ ‫نٛضس‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزًبد‬ ً ‫أٚعب‬ ٍ‫ديك‬ ‫ٔكًب‬ ،‫اذلٕنٕعشاو‬‫انذإٚد‬‫ئىل‬ ‫ثبإلظبفخ‬ ‫ػبنٛخ‬ ‫جبٕدح‬ ‫صٕسح‬ ‫و‬ ّ ‫ٚمذ‬ ‫ال‬ َّ‫أ‬ ‫ئال‬ ،ٙ‫انعٕئ‬ ‫ادلإشش‬ ‫يف‬ ‫ادلٕعٕد‬ ‫ادلغزخذو‬. •‫يف‬ ‫انعٕء‬ ‫ٔرشكٛض‬ ‫اعزمؽبة‬ ‫يف‬ ‫انؼذعبد‬ ِ‫ْز‬ ‫دٔس‬ ًٍ‫ٚك‬ ،‫انؼذعبد‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫عٓبص‬ ‫يف‬ ‫دٔسْب‬ ‫خيزهف‬ ٍ‫نك‬ ،‫ػبو‬ ‫ثشكم‬ ‫انكبيريا‬ًٙٛ‫انزغغ‬ "‫اذلٕنٕعشاو‬"‫اجلغى‬ ٍ‫ي‬ ‫يغبؽبد‬ ‫فٕق‬ ّ‫ػ‬ ّ ‫ٔرٕص‬ ‫انعٕء‬ ‫ق‬ ّ ‫رفش‬ ‫ؽٛش‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫يف‬ ‫ادلغزٓذف‬. •‫ئىل‬ ‫ػهٛٓب‬ ‫انغبلػ‬ ‫انشؼبع‬ ‫فصم‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫يغإٔن‬ ‫رزٕىل‬ ‫يشآح‬ ْٕ ،‫انعٕء‬ ‫ئ‬ ّ ‫رلض‬ ُّ‫ي‬ ٙ‫ادلزجم‬ ‫ٔرؼكظ‬ ٍٚ‫اجلضأ‬ ٍٚ‫ْز‬ ‫أؽذ‬ ‫متشس‬ ‫ؽٛش‬ ،ٍٚ‫عضأ‬. •‫رغٛري‬ ‫يف‬ ‫ػهٛٓب‬ ‫ٔاالػزًبد‬ ‫انؼذعبد‬ ‫اعزخذاو‬ ٙ‫األعبع‬ ‫دٔسْب‬ ،‫ادلشاٚب‬ َّ‫يكب‬ ‫ئىل‬ ّٓٛ‫ٔرٕع‬ ‫انعٕء‬ ‫ٔذبضئخ‬ ،‫يغبسْب‬ ‫ٔربذٚذ‬ ‫انهٛضس‬ ‫أشؼخ‬ ‫ادلخصص‬. •‫االػزًبد‬ ‫ٔٚزى‬ ،‫انزؾهٛم‬ ٗ‫ػه‬ ‫انمذسح‬ ‫ديزهك‬ ‫فٛهى‬ ْٕ ،‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫فٛهى‬ ‫يف‬ ّ‫العزخذاي‬ ً ‫َظشا‬ ‫األًْٛخ؛‬ ‫غبٚخ‬ ‫يف‬ ّ ‫ٔٚؼذ‬ ،‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫سصذ‬ ‫يف‬ ّٛ‫ػه‬ ‫انصٕس‬ ‫ئَشبء‬‫اذلٕنٕعشايٛخ‬‫يٕاد‬ ٍ‫ي‬ ‫يكَٕخ‬ ‫ؼجمخ‬ ٍ‫ي‬ ‫انفٛهى‬ ‫ٚزأنف‬ ‫ئر‬ ‫ٚزصف‬ ‫عؽؼ‬ ‫فٕق‬ ‫يٕظؼٓب‬ ٌٕ‫ٔٚك‬ ،‫نهعٕء‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫ؽغبع‬ ‫راد‬ّ‫ز‬ ّ ٚ‫ثُبفز‬ ‫نهعٕء‬.
 10. 10. ‫؟‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ‫ظٓشد‬ ‫يىت‬ •‫ػبو‬ ‫ٔثبنزؾذٚذ‬ ٙ‫ادلبظ‬ ٌ‫انمش‬ ٍ‫ي‬ ‫انشاثغ‬ ‫انؼمذ‬ ‫يف‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫رهك‬ ‫ثذأد‬ 1947‫دُٚٛظ‬ ‫انؼبمل‬ ‫زلبٔنخ‬ ‫ئصش‬‫عبثٕس‬‫يف‬ ‫انزكجري‬ ‫لٕح‬ ‫نزؽٕٚش‬ ‫اجملغى‬ ‫نهزصٕٚش‬ ‫احملبٔنخ‬ ‫رهك‬ ‫خالل‬ ‫فزٕصم‬ َٙٔ‫اإلنكرت‬ ‫ادلٛكشٔعكٕة‬. ‫يكزًهخ‬ ٍ‫رك‬ ‫مل‬ ‫انعٕء‬ ‫يٕاسد‬ ٌ‫أل‬ ‫عُٕاد‬ ‫ػذح‬ ‫رأخشد‬ ‫انزغشثخ‬ ٌ‫أ‬ ‫غري‬ ٘‫أؽبد‬ ‫انهٛضس‬ ‫ظٕٓس‬ ٍ‫ثبنزضاي‬ ً ‫فؼهٛب‬ ‫ثذأ‬ ٘‫ٔانز‬ ‫اجملغى‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫نظٕٓس‬ ‫ػبو‬ ،ٌٕ‫انه‬1960. •‫ػبو‬ ‫انؼبمل‬ ‫يف‬ ‫نشخص‬ ‫ْٕنٕعشاو‬ ‫أٔل‬ ‫ٔظٓش‬1967‫ثؼذْب‬ ‫جنؼ‬ ‫ؽىت‬ ‫صالصٛخ‬ ‫اجملغًخ‬ ‫انصٕس‬ ‫ٚعى‬ ‫ْٕنٕعشاو‬ ‫أٔل‬ ‫رُفٛز‬ ‫يف‬ ‫كشٔص‬ ‫نٕٚذ‬ ‫انؼبمل‬ ‫األثؼبد‬‫ٔانغًُٛبعشايف‬‫ػبو‬ ٍٚ‫انجؼذ‬ ‫راد‬1972.
 11. 11. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ‫رؼًم‬ ‫كٛف‬ •‫انزصٕٚش‬ ‫ٚزؽهت‬ًٙٛ‫انزغغ‬‫زلذد‬ ‫عغى‬ ‫ٔعٕد‬ ‫أًْٓب‬ ‫يزؽهجبد‬ ‫ػذح‬ ‫رٕافش‬ ‫اجلغى‬ ٗ‫ػه‬ ّ‫شؼبػ‬ ‫نٛغمػ‬ ‫انهٛضسٚخ‬ ‫نألشؼخ‬ ‫دلصذس‬ ‫اظبفخ‬ ‫انزصٕٚش‬ ‫َمؽخ‬ ٌٕ‫نٛك‬ ‫جببَت‬ ِ‫رصٕٚش‬ ‫ادلغزٓذف‬"‫رغغٛم‬ ‫ٔعػ‬"‫اجلغى‬ ٍ‫ي‬ ‫ادلزفشلخ‬ ‫األشؼخ‬ ‫نٛغًغ‬. ‫انزصٕٚش‬ ‫نُغبػ‬ ‫ٔٚشرتغ‬ًٙٛ‫انزغغ‬ٌٕ‫يك‬ ِ‫رصٕٚش‬ ‫ادلغزٓذف‬ ‫اجلغى‬ ٌٕ‫ٚك‬ ٌ‫أ‬ ‫األشؼخ‬ ‫رمبؼغ‬ ٍ‫ػ‬ ‫انُبذبخ‬ ‫اجملغًخ‬ ‫انصٕسح‬ ‫إلظٓبس‬ ‫يُبعجزني‬ ‫ٔثٛئخ‬ ‫يٕاد‬ ٍ‫ي‬ ٗٓ‫أث‬ ‫يف‬ ‫انهٛضسٚخ‬‫أشكبذلب‬.‫ؽٛش‬‫يزغبٔٚخ‬ ‫يشاٚب‬ ٗ‫ػه‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫عٓبص‬ ّ‫ٕٚع‬ ٍٚ‫ْز‬ ‫أؽذ‬ ‫اعمبغ‬ ‫اػبدح‬ ‫صى‬ ‫شؼبػني‬ ‫ئىل‬ ‫انهٛضسٚخ‬ ‫األشؼخ‬ ‫نشؽش‬ ‫انغؽؼ‬ ‫انزغغٛم‬ ‫ٔعػ‬ ٗ‫ػه‬ ‫انشؼبع‬ ‫رنك‬ ‫فُٛؼكظ‬ ‫اجلغى‬ ٗ‫ػه‬ ‫انشؼبػني‬.ّ‫ٚزغ‬ ‫ثًُٛب‬ ‫انُبذبخ‬ ‫انصٕسح‬ ‫يغ‬ ‫ٚزؼبسض‬ ‫أال‬ ‫ثششغ‬ ‫انزغغٛم‬ ‫ٔعػ‬ ‫ئىل‬ ‫يجبششح‬ ‫اٜخش‬ ‫انشؼبع‬ ‫اجلغى‬ ٍ‫ػ‬ ‫ادلُؼكظ‬ ‫انشؼبع‬ ٍ‫ي‬‫الؽذاس‬‫انصٕسح‬ ‫ُٔٚفزا‬ ‫ثًُٛٓب‬ ‫انزُبغى‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ثٕاعؽخ‬ ‫ادلغزٓذفخ‬.
 12. 12. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ‫اعزخذاو‬ ‫رلبالد‬ •ًٙ‫احلغ‬ ‫ٔاٜخش‬ ‫انشلٛك‬ ٙ‫انششحي‬ ‫يف‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫رهك‬ ‫إَٔاع‬ ‫رُؾصش‬ ٍ‫ي‬ ‫يزُٕػخ‬ ‫رلبالد‬ ‫ػذح‬ ‫يف‬ ‫يُٓب‬ ‫االعزفبدح‬ ٍ‫ٔديك‬ ‫انغًٛك‬ ‫انؼاليبد‬ ‫ٔٔظغ‬ ‫نهزغبسح‬ ‫ٔانرتٔٚظ‬ ‫انصٕس‬ ‫رغغٛم‬ ‫يضم‬ ‫األغشاض‬ ‫رلغى‬ ‫ششٚػ‬ ‫ثبعزخذاو‬ ‫انزضٔٚش‬ ‫ٔيُغ‬ ‫انغهغ‬ ‫أغهفخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫انزغبسٚخ‬ ٌ‫االئزًب‬ ‫ثؽبلبد‬ ‫ظٓش‬ ٗ‫ػه‬ ‫يؽجٕع‬.
 13. 13. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ‫رؽجٛمبد‬ •‫فٛٓب‬ ٍ‫ديك‬ ‫ال‬ ٙ‫انز‬ ‫احلبالد‬ ‫يف‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫رهك‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزًبد‬ ٍ‫يك‬ ‫اجلٕٚخ‬ ‫ادلُخفعبد‬ ‫ربذٚذ‬ ‫يضم‬ ‫نهصٕسح‬ ‫انضبنش‬ ‫ؼذ‬ ُ ‫انج‬ ‫اعزخذاو‬ ‫ٔػذو‬ ‫األثؼبد‬ ٙ‫صالص‬ ‫اجملغى‬ ‫أػًبق‬ ‫يف‬ ‫اَغٛبثٓب‬ ‫ثفعم‬ ‫نهؽبئشاد‬ ‫يف‬ ‫ذلب‬ ‫انهغٕء‬ ٍ‫ديك‬ ‫،كًب‬ ‫األثؼبد‬ ّ ٙ‫صُبئ‬ ‫انزصٕٚش‬ ٗ‫ػه‬ ‫االلزصبس‬ ‫رشغٛم‬‫انزٕسثُٛبد‬‫األثؼبد‬ ‫خ‬ ّ ٛ‫صالص‬ ‫صٕسح‬ ٍٕٚ‫رك‬ ٗ‫ػه‬ ‫رغبػذ‬ ‫ؽٛش‬ ‫رشددارٓب‬ ‫ٔلٛبط‬ ‫شفشارٓب‬ ‫اْزضاصاد‬ ‫فؾص‬ ‫جببَت‬ ‫أػؽبذلب‬ ‫رٕظؼ‬ ‫انغًُٛب‬ ‫يف‬ ‫انزمُٛخ‬ ِ‫ثٓز‬ ‫االعزؼبَخ‬ ‫ٚزى‬ َّ‫أ‬ ‫جببَت‬ ‫ٔربهٛهٓب‬ ٌ‫يكب‬ ّ ٘‫أ‬ ‫يف‬ ‫انذسايٛخ‬ ‫ادلشبْذ‬ ‫متضٛم‬ ‫ثٓذف‬ ‫ثذلخ‬ ‫انٕالغ‬ ‫حملبكبح‬ ‫عٕاَت‬ ًُٙٚ ‫دبب‬ ‫انفعبء‬ ٔ‫أ‬ ‫اجلجبل‬ ‫لًى‬ ٗ‫ػه‬ ٔ‫أ‬ ‫انجؾبس‬ ‫يف‬ ‫عٕاء‬ ُٙ‫انف‬ ‫انؼًم‬ ‫يغ‬ ‫نٛزؼبٚش‬ ‫نهًشبْذ‬ ُْٙ‫انز‬ ‫اخلٛبل‬.
 14. 14. ‫رمُٛخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزًبد‬ ‫يغزمجم‬‫اذلٕنٕعشاو‬.. •‫َزظش‬‫ادلشئٛخ‬ ‫احملبدصبد‬ ‫يف‬ ‫يغزمجال‬ ‫انزمُٛخ‬ ‫رهك‬ ‫اعزخذاو‬ ‫انؼهًبء‬ ٕٚ‫انفٛذ‬ ‫يضم‬ ‫يجبششح‬‫كَٕفشاَظ‬‫كٕعٛهخ‬ ‫رغزخذو‬ ٌ‫أ‬ ٍ‫ديك‬ ‫كًب‬ ‫رغغٛم‬ ‫يف‬ ٔ‫أ‬ ‫انؼهًٛخ‬ ‫ادلبدح‬ ‫يغ‬ ‫انزفبػم‬ ‫يف‬ ‫عٕاء‬ ‫رؼهًٛٛخ‬ ‫صالصٛخ‬ ‫ثأثؼبد‬ ‫احملبظشاد‬.‫اعزذػبء‬ ‫ركهفخ‬ ‫ػهٛٓب‬ ‫االػزًبد‬ ‫ٔعٕٛفش‬ ‫يؼُٛخ‬ ‫عبيؼخ‬ ‫يف‬ ‫نهزذسٚظ‬ ‫انؼبدلٛني‬ ٍٚ‫احملبظش‬.ٌ‫أ‬ ٍ‫ٔديك‬ ‫ثم‬ ‫احملبظش‬ ‫رنك‬ ‫ٚمٕو‬‫ثبنمبء‬‫عبيؼخ‬ ٍ‫ي‬ ‫أكضش‬ ‫يف‬ ‫ٔاؽذح‬ ‫زلبظشح‬ ٌ‫آ‬ ‫يف‬ ‫انؼبمل‬ ‫دٔل‬ ‫دبخزهف‬‫ٔاؽذ‬.ٗ‫ٔٚغؼ‬‫عٓبص‬ ‫الثزكبس‬ ٌٕ‫ادلخرتػ‬ ‫جيغذ‬ ‫حبٛش‬ ‫ادلغزمجم‬ ‫يف‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫رمُٛخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫ٚؼزًذ‬ ‫رهفبص‬ ‫يُزصف‬ ‫ؽىت‬ ‫ديزذ‬ ‫األثؼبد‬ ٙ‫صالص‬ ‫كؽٛف‬ ُّ‫ي‬ ‫ادلُؼكغخ‬ ‫انصٕسح‬ ‫ٔالؼٛخ‬ ‫اكضش‬ ‫ٚشكم‬ ّ‫أيبي‬ ّ‫يشبْذر‬ ٍ‫ي‬ ‫انفشد‬ ٍ‫ديك‬ ‫دبب‬ ‫انغشفخ‬.
 15. 15. ‫رمُٛخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزًبد‬ ‫يغزمجم‬‫اذلٕنٕعشاو‬.. •‫كششغ‬ ‫يذْش‬ ‫ػشض‬ ٍ‫ي‬ ٌ‫انٛبثب‬ ‫دٔنخ‬ ّ‫ث‬ ‫رمذيذ‬ ‫ػًب‬ ‫االغفبل‬ ٍ‫ديك‬ ‫ٔال‬ ٌ‫أ‬ ‫ؽٕل‬ ‫ثالدْب‬ ‫يف‬ ‫انؼبمل‬ ‫كبط‬ ‫ثبعزعبفخ‬ ‫نفٕصْب‬ ٙ‫أعبع‬‫ثبيكبَٓب‬‫َمم‬ ‫نؼبو‬ ‫انؼبمل‬ ‫كأط‬ ‫يجبسٚبد‬2022‫انذٔل‬ ‫يالػت‬ ‫يف‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ثزمُٛخ‬ ‫و‬ ٙ‫انفؼه‬ ‫ادلجبساح‬ ‫ٔلذ‬ ‫يغ‬ ‫رضايُب‬ ٖ‫األخش‬. •‫حبٕايل‬ ‫انٕاؽذح‬ ‫ادلجبساح‬ ‫ثزغؽٛخ‬ ‫ٔعزمٕو‬200‫ٔعزعغ‬ ٘‫د‬ ‫ارش‬ ‫كبيريا‬ ‫رلغبد‬‫ثضسع‬ ‫أٚعب‬ ‫عزمٕو‬ ‫كًب‬ ‫انالػجني‬ ‫ؽشكبد‬ ‫نززجغ‬‫يبٚكشٔفَٕبد‬ ‫ٔالؼٛخ‬ ‫أكضش‬ ‫ثشكم‬ ‫انصٕد‬ ‫َمم‬ ٗ‫ػه‬ ‫نزغبػذ‬ ‫ادلالػت‬ ‫أسظٛخ‬ ‫ربذ‬ .‫ثبنؼبمل‬ ٌ‫يكب‬ ٘‫أ‬ ‫يف‬ ‫ادلهؼت‬ ‫يف‬ ‫ادلجبساح‬ ‫ؽعٕس‬ ٍ‫ي‬ ٌٕ‫ادلشغؼ‬ ٍ‫نزًك‬.
 16. 16. ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫خصبئص‬ •‫االذببْبد‬ ‫كبفخ‬ ٍ‫ي‬ ّ‫ٔسؤٚز‬ ‫اجلغى‬ ‫يشبْذح‬ ‫خ‬ ّ َٛ‫ئيكب‬ ‫ٚزٛؼ‬. •‫انهٛضس‬ ‫ألشؼخ‬ ‫اعزؼبدرٓب‬ ‫ادلشاد‬ ‫انصٕس‬ ‫ثؼط‬ ‫أعضاء‬ ‫رؼشٚط‬. •‫صٕسح‬ ٍ‫ي‬ ‫أكضش‬ ‫ٔسصذ‬ ‫انزمبغ‬ ‫فشصخ‬ ‫ش‬ ّ ‫ٕٚف‬‫ْٕنٕغشافٛخ‬‫ٔاؽذ‬ ‫نٕػ‬ ‫فٕق‬. •‫ذلب‬ ‫آخش‬ ‫ؼشف‬ ‫سؤٚخ‬ ‫ػُذ‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫صٕسح‬ ‫أعضاء‬ ‫أؽذ‬ ٙ‫خيف‬.
 17. 17. ‫انًُٛٛخ‬‫اجلًٕٓسٚخ‬ ًٙ‫انؼه‬‫ٔانجؾش‬‫انؼبيل‬‫انزؼهٛى‬‫ٔصاسح‬ ‫صُؼبء‬‫عبيؼخ‬ ‫انزؼهٛى‬‫ركُٕنٕعٛب‬‫لغى‬ ‫انزؼهٛى‬‫ركُٕنٕعٛب‬‫لغى‬ ‫يبعغزري‬٘‫متٓٛذ‬ 2019-2020 ‫انجؾش‬ ٌ‫ػُٕا‬ ‫اذلٕنٕعشاو‬ ‫ركُٕنٕعٛب‬ Hologram Technology ‫انجبؽش‬ ‫ئػذاد‬ ٘‫انظفش‬ ‫ؽغني‬ ‫ػجذاجلجبس‬ ‫انذكزٕسح‬ ‫ئششاف‬ ‫أمحذ‬ ٖٔ‫أس‬٘‫انؼضػض‬

×