Ctb semporna

211 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
211
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Ctb semporna

 1. 1. É. Í 2' Í¡ uv U r . ;j : H j . . . z. . '. . “. Á s ~« . -4 y V' _ 7 _Ç V? _ 7 xx y A l. ;AA " íu_ ii __ ñeigwízzñíñlílm &Wm uma» mmgiàreit fçmríbiírqgñâàíñbTrj &Ri; '24 mr : rien ílfãrçínnllgg #km *lgvmaralg @xmjçaoí“'bsg_¡ MIQÊXRL *im ¡ç-"urrgpxómç 7 ' Eb *ih 'xíãxe : meu (té : te: @Ein-I- *er 7 x ÊJL-»Iarqpxuiiuex Witt: *m* um “4Êà. aunzn¡í>xu¡rnr<›í «wa-íaç íto* Fíhudfnm ¡ñbfkitgyfxqprrau »dista qro) iikrzz. «mayor-ig @F #ha Füc-Jibgvp-it-Jn» < - 9m @i3 &Ztíañm wmwfñâkolkcgg; uarçiígçnpuâ ; camp ras. tçnxsâíanghrzgg; @me Tiki-JE. , “due ü-Yofiñvzãñ rei? Sd¡ _ y ; ótmáÍ Stsjaox-; asjâc : and uma í d¡ @Wgaurnm Í xaxqsznxi 'Lhbmmr ínLõXnvIQJÊÍÕIg/ Ê 'dire naming” “TJ . b 99:2¡ 11g» «dll 'Thzzâhíe délgkénojíã: GÇÍÍKCA? 11%: kuiñiuçàjíbm [Miki *M2163 Em¡ sLêJfwç a : même ? br asdf fm um ríeraírñña si? 'ãarõluraõiírômñh This íÍF-Jâ @ff : ic-vw FKJEXÍM pa; m: : me dmçnggp¡ »ãeLçmíge T-Iaawãgíhírazsk- ¡gxrzrgpíkgs : mà @hmm mac-sm _FílõlfêgâbL
 2. 2. __' , ~ . 7 › z ___ , á._ . lhe cõnísiól; di§iÊÉi'Tí: ihe*iewn of Semparnodiiàg 'laóoiedoT The Tie of Semparrlajlâeninsula" oroqntlii '_ 4:7 1 _, Lgahogcjl_Dofiu BagÍiJs The gçievi/ _olglio giving paradise in world-renowned _islonds such asâipad _n Í e: :- - ~Mobülflíopoloi. ljgioking. Sibúon. Mâniobüan. SiorñiVõnd Pom Pomtgrnang bihers. Tsurisis vvhógwíãir' É_ ; › -Sempórrío ore mainlg sunzíãekêrslüookingjo rerlakoriió iokelfpõ woier-sporispociiviiiesf sucli as scuboÍ v -› : :if-? divinggr snçírkellirTã: '_ ' _' . .. _r_ a; -, __ “”"“' -x-z» _ : J _-›_~; ›_›. _Ô" t " l F ' d' h t» á _' A 'V - l ' -_, ,V_. Ã- ' “í-T: : “'-_l_*; _
 3. 3. THIS IS : í : :: í : í i I' i: iii L' i' IT mag seem inadequaTe perhaps in mang wags get unchallenged in iTs commiTmenT To deliver The game Changer To iTs sTudenTs. Currenilg. This is The main ouTleT for The people of 7 , e . z- Semporna to bug Their wag out of indigence 7 i i i ' i ' “ and desTiTuTion_ ' ' ' _ -wrn T u--áv-q , 77 P** " xampus ii p¡ iviARA SEMPODNA T '
 4. 4. LeT noT The imperiurbable TranquilliTg of This dawn be misiaken for placiditg. _ " . í “ . T *Q - _ . à T_ - T - i ~' 'm T _- l _ v - s. .. - _ , w É ' _ «1 _amu_ / f . ;a *sb '“~: : °~ r 2' ^ ? Ex ; ^ C ¡__l * . V__, . i. :'- A' _= =' : u › a4¡ N13¡ ' f: 's « *
 5. 5. r ¡rãfgyhág iiíê2iaç7nj5i5ãm§igi6$é 'çjagiàbgícãngioTczs-Eçgsg? A lfÊgm iTs : husjle ; and/ ,HÍsTletsuCh os_ These' acTiviTies ThaTjlwTegpeTçple ~ Toi' “Señjpqna ÕÉZT dgilg "engggegginfêeernsjÚdimenTarg 'even jprijniTgÍííedcompÉ/ zreÊ To: similqr buT, antgmporargm”wnesrelsewherí; V ' -í ç-p , :-~~ - _ , .ç. .-› ' ' g. . _ __*“
 6. 6. .ZÉ _Í_ off/ Í_ V_ ' '« _ ñyg_ «$549 , A "z ; J t_ t SomeTimes. one wonde wheTher 'such lives would perish now ThaT one has moved info The new millenniumÍf _f . _ __ _ _ A _ _ _ y . - 4 '~ ~ - › o ” f' r "_ - _ * 'ÊÍ' í”
 7. 7. l-lnflniirdig v'. i í' Em. Íííãüíiia 'JT 3mm; i iiLi iv. vv. 'Il'll-›L_ 'r . ~i«': «'iq_f1i 1:; iagp ou; :ciqitlllg *mo iiivi É msm», ii-itviuíi¡ «Vini IR 1-. inilg aum¡ -i'= i~ li ¡_:5 : is 'L¡. Í'_l' mimo” iii'. : ii flllíl¡ v: aafiulñtgi 1' liwl üãlârmivia.
 8. 8. The Bqjau LauT of Semporna are among The nomadic sea borne people who relg on The sea for Their livelihood. Make-shifT house-boaTs such as This are rapidlg being replaced bg houses on sTi| Ts aT The coasTal area. ” . .~x»-¡. ;»'. .. g _à ›~. ~ . .s men-y euigggf 1.x : L&“-§E_V_ )
 9. 9. 'tg-T T' T” (T'>' -*-”' "°* “c ¡› '-' *hs-gua* : c: 1:. " 4 bi. . 4 M _ s_ #pf - das. 7_ . ...39 This is onlg The initial effect of exposure To modernizaTion on These people. lmagíne the immense changes Theg are capable of making if Theg have education aT Their disposal l
 10. 10. TÊÍÀÍTÍ* ; PT lvl T: 'ília *: ri›: _ii'i'ie lrjl”l". li'l*gi'di 'iiuwii 'air-ie flw ; iriam-mw ; Pílídliíhlli *is »silnievineirz 'iiie . . " 'midi Ii i: i'm. rinilgi «mr im "F-ich 'il-io ? mf vuv-. ggi : Tay 'iiirgigg 11min ~i' “r -illiavlir-. Iira *iiioinnl-Valhlfb* "IT 1111?? a um: que u' ; !~'Vl'Ai""l= i . t Ti. .. . v ' ' n. _ _ r' , . iTT . à, A ã ñ ' I . of . f' ' J _| .g I ' j Tí . _ . i. 'J T; - ' / l/
 11. 11. c 5 49 arms ! EFI wma -. '- ¡ - - Q ¡_ à v ' ' . *L5 o í v O "rlc/ .lplrg TI: : father ro ardor 'ihz boa¡ bjx¡ 'mb everLdxcrg rouiirie ii' ordg i'm: :Túld b: xiuorrbd ih: : z/ zraiixcsg rouñre ai' ? Ls . Lqiicl Then dzñrúizlg be rrore ¡IOFÚTBYÍÚÍZ : Tui 'im *i cirichorirg his Foiberà bocii or hi5 . aqui for 'Thai morrer. í» _ _y "IP '
 12. 12. ¡Tihrà Íííâílhiêíiihfâxêfiñ mhrvah@~: xgi ihgair iñlêfâ, Lêêíycãiiíifrfeifnz &mag; -m/ @uikoii arma* ! bai Iññízjfmdírñoãc #532361 ceixcizçzugqçgii¡ : mai: 33513] image; Íbxaü '! @U. “Õi 15:2; : ma: iíñüâjrr' iavxrgqg¡ 11:3: ITCÕÍÊJUIÍÍQÍIhIêv #W231i vüñrçííâ : ñreiüv Iféwmí)
 13. 13. Simplícitg of life in the sprowling stilt houses on the woter teoches the children to be close to their noture. However. simplicitg is insufficient when life in this modern world is possing them fast. These children need to be ou foit with todogs competitive world in order to be ot por with their peers elsewhere.
 14. 14. In the middle ot' the ocean the little island of . , ls this the kind of life gearned Lompuo gives life' to its inhabitants. ' e bg the people of the Bqjau Laut. Sli: = l - E; _'» 7._ _ , grití-i; gl"" __ _ -É - Ri. .. _'_ * _ ~-_ Flrent thegoware whateducatior), can _do _for them itÍorxtlg theg wouldjet “itembrace them? .~. ¡, « . _ _ v.
 15. 15. How else can one be entertained in the middle of the ocean? Seriouslg. entertainment aside. g the gounger lass should be »xy l pursuing a course in personal grooming at , KPTM Semporna. instead l e i . _ n. of passing the dog with H , se V. ' a 'I s something as trivial “ n¡ as this!
 16. 16. 7 . - fíly_ Full of vim and = ' vigourl Undeterred bg the absence of "Mbasic amenities_ _ __ these children of. ; _ the Bajau Laut of 1 Semporna would not let angthing dampen their zest tor lite. Would it not be iniquitous to deng them of the game Changer?
 17. 17. f' z' '_ . .L : " r_ '_ / l 5 i 4 ' 1'? ” " ---- '~ a; :;. «;«:4xae. -:m4gw-'f*“" . . NCEÍÉfÍAÊE? i: HUÊIÍ" ? oii tfznçy i ' A + Be warg then: let instead the game Changer stand in lieu of the idleness.
 18. 18. l l 7* The game Changer likerKláTMlsempórnaàsírl' V', “ x able to offer the' people of SemporñCÍ . rewards that are . far more outspread l and Tattractive than this bridgexçah Tí_ v_ ' extend to those who frequent _it_ l- A.
 19. 19. lLeíimíiiihafrüfaineáitirunükibtiitesheaiiühh' iilhtafriicocs meagre @5ílinÍ-3i§llKãf@Tli@M§gg©u¡i©Íi üiitolKlkeiiüiiiheür à _L. u! . ! í ç. --t q . a. - « v_ x¡ l “v/ i . ,r « V z g. «V , i / à-Lr E' 3 l 4a. .. x1 , , , I' é* . n “r-aum_ ; à ' l f s 7' a ; '_~, 'c'l'¡ l [i L 7' Ú A , , 'z' ¡¡ lllltll / l 'ii v Alll ~ -. N» V z , .. li _ . . , . z ; fr/ g r ___¡ H l ; z . . _ › ~ M 1 , 'é', ' _l v' n P, ¡yvà - _ ' A' _/ I f. . ; '17 _ñ . 7:' 'l &ÍÍ l l
 20. 20. THE BUUTS UF EDUCATION ARE BFFTER YET THE FRUIT IS SWEET - Nelson Mandela . › l. V"? 'Já/ t' ¡N53! r¡ i ; *i/ .ãçfãi: " : j r V6', t' g . E( M: KPTM is~the main education provider” in Semporna. ? Look! This is the outcome of this . .~- '~› 3-mr , ; à . game Changer on these goung adultsÍof Sempornag' l, i.
 21. 21. A. ; Z. ; i7“ , à Tihe existence of all of these orçganisations wocilçii not! be possible if not for KPTM Sempoma. . f -“ -9 these not living proots . f the important role that this college is plaging in then lives of ' : Í z thel/ pieople iof Semporna? - v «) . a ; Ír-«r - «F air-t' “ 4°? - ' _ ' “j_~ Í-, Íãà *at : 'z -<? --': "rv. -j
 22. 22. lrlowever. when the brightness of the sun» leaves the- dbgi in steps the siubdluedl stillhess. and of the dusk that never Fails- to lencl repose- to those who» have spemt the. whole» @lag battlihgi their livelihood;
 23. 23. ~ . , i _ a . , . , , . - , l'Í“"eaÍt<-: l wheriii thiegi @eaaíutiihiíseanehraíiiü "t" 'MP5 _ - r #lt . . . _z 4'92"? ? "q-*Êrç “WlTl"1°*(SlIlGPTÓGTZÓJSPlIFMQKQ baatsstñgwerhaps: 'lli12IEzdQT2FI1mimQl| ®ñ'@hd @mudas 1T. ©É*'T: Q@Zâlli1I5t uncertaintg would-help-tp brave the sea. But_ lite should not 'be_l_eft toàchcãmeeíillierthisí" Theg need to be taught to take control of their lives instead ot" the other_'_wag around. *- -, °.-~ , . ' . ›- , , . ... .;-. -.. g _ s_ ¡V____ - r ' - . . lilbwt sürieà arieí theiíiiiaí ifaitl @ad ” ' 5, . ._

×