Curso de deseño e fotografía, O color

176 visualizações

Publicada em

parte 4 curso fotografía

Publicada em: Arte e fotografia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
176
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Curso de deseño e fotografía, O color

 1. 1. CURSO DE FOTOGRAFÍA O COLOR
 2. 2. CURSO DE FOTOGRAFÍA O COLOR
 3. 3. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Cómpre coñecer o significado psicolóxico que en certo xeito ven influenciado pola resposta fisiolóxica da retina de como seleccionar determinadas combinacións e reducir o número de cores para maximizar o seu efecto.
 4. 4. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Branco: É a cor da luz, a claridade. Representa un vacío positivo, o infinito, paz, felicidade, pureza e inocencia. Axuda a pontenciar outras cores que teña cerca. Negro: A cor negra é a oscuridade, o misterio, o silencio e pode chegar a representar a impureza e o maldito. Se brilla, confire nobreza e elegancia.
 5. 5. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Gris: Entre o branco e o negro, queda no centro, co ca l non aporta ene rxía . É a inde cis ión e pre s enta a dubida e a me lancolía . Tamén é a sociado coa dis tancia e a profundidade . Amarelo: É a cor má is luminos a . Expre sa expans ión e ten connota cions a rdente s a sociada s ó lume . É a cor do sol, do ouro e unha cor a sociada a na ture za . A cor ama re la inte rpre ta s e como excitante , xovia l, animada e impuls iva .
 6. 6. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Laranxa: Cor da forza activa, é radiante. Ten un carácter expansivo, acolledor e estimulante, e ademáis ten cualidades enerxéticas e dinámicas moi positivas. Vermello: Re coñe cido como a pa s ión e a forza , a cor da vida , a cor do s angue e a cor do lume . Éa cor da s exua lidade e o e rotismo. O ve rme llo pe rcibe s e como a trevido, de s a fiante , potente , excitante ou sociable . Tamén s e a socia o pe rigo e a forza . Tamén é unha cor cá lida e e s ta a sociada o lume .
 7. 7. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Azul: Cor fría e inma te ria l, s imboliza a profundidade . Pre senta unha sensación de placidez distintas a calma ou o reposo. Ë unha cor fría que representa a amistade, armonía, fidelidade e serenidade. Éstá asociado ó mar, ó aire e ó ceo. É un color optimista, que perde valor e atención canto máis se aclara. Verde: A cor da esperanza; é a cor más tranquila. Representa frescura, a vexetación, a natureza e a calma. Se é máis cálido (tendendo os tonos amarelos) cobra forza; se é máis frío (tende a cores azuladas) resultará sofisticado e sobrio.
 8. 8. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Violeta: A cor violeta nace da mezcla entre o vermello e o azul. É a cor da reflexión e a lucidez. Representa o misticismo, a introversión e a melancolía. Marrón: Cor servera e masculina. É confortable, evocando ambientes de outono, é equilibrado. É a cor da terra.
 9. 9. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As cores ademáis teñen outras connotacións, que se deben sobre todo a valores culturais. Estes valores veñen inducidos por factores como a política, a relixión ou a simboloxía.
 10. 10. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Negro: Establecido como a cor do loito e a aflicción (en algúns países de Oriente Medio, en cambio, é o branco). Branco: Representa a prudencia, a inocencia, a verdade e a felicidade (as veces tamén se lle asocia coa esperanza). Dourado: Cor que representa a fe, o amor e a sabeduría.
 11. 11. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Azul: Representa a leatalde e a xustiza, así como a nobreza. É a cor predominante na imaxe de empresa da mioría de empresas de servizos que queren denotar unha boa reputación. Verde: A esperanza, o civismo, a cortesía o honor son algúns dos significados simbólicos asociado a esta cor.
 12. 12. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Vermello: É a representación máis clara do amor. Ademáis, representa o valor, a coraxe e a crueldade. Laranxa: Simbólicamente representa a hipocresía, inestabilidade e o disimulo, entre outros. Marrón: Representa a penitencia, a pena e a humildade.
 13. 13. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As cores teñen tres factores de cales depende a súa intensidade: ● Tonalidade: É a cor en sí e como lle afecta a luz. ● Brillo: É a cantidade de luz que reflexa un color. ● Saturación: Refirese a pureza dunha cor, cantas lonxitudes de onda converxen nesa cor.
 14. 14. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR A temperatura de color refirese a tonalidade de cor que predomina na luz branca. Canto MAIOR sexa a temperatura de color dunha fonte luminosa, maior será a proporción de lonxitudes de onda azuis e, canto MENOR sexa a temperatura de color de dita fonte predominaran as ondas vermellas.
 15. 15. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As core s fría s son aqula s comprendida s nunha pa le ta de ve rde s e a zuis . As í, bá s icamente son core s fría s os a zuis , os ve rde s e scuros , os viole ta s ... As cores frías representan o frío, a lonxanía, a armonía. O azul representa o ceo, o aire e a auga. Os tonos fríos perdense na lonxanía e agrupanse os cores desaturados, apagados e sen vida.
 16. 16. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As core s cá lida s son aque la s comprendida s nunha pa le ta de ama re los e ve rme llos . As í, bá s icamente son core s cá lidos os ama re los , ana ranxados , ve rme llos , ma rrons e ocre s . Unha cor fría pode s e r cá lida en función da s core s que a rode an, a índa que ne s e ca so aporta unha rique za extra de ma tiz. As pa le ta s de core s fría s e /ou cá lida s axudanos a expre s a r me llor a s s ensa cions globa is dunha imaxe .
 17. 17. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR A temperatura do color midese en kelvins, como fotógrafos necesitamos saber que diferentes tipos de luz dan diferentes cores. 5000k coñecense como luz branca o luz de día, as bombillas aportan unha cor laranxa e un ceo nubrado unha cor azul.
 18. 18. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR
 19. 19. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Cando miramos os obxetos cos nosos ollos, percibimos os obxetos brancos como brancos, e os grises como grises, non impota o tipo de fonte de luz coa que os vemos. Esto debese a que o noso cerebro está entablando a conversión por nos, se nos esforzamos poderemos ver esas cores pero non son tan evidentes como o son para a cámara.

×