HISTÓRIA DE AMOR 
A revista francesa "Le magazine ddeess vvooyyaaggeess ddee ppêêcchhee"" nnaa ssuuaa eeddiiççããoo nnº 
55...
UUmm ttuubbaarrããoo,, 
uumm hhoommeemm,, 
uumm mmuuiittoo oobbrriiggaaddoo ppoorr tteerr ssaallvvoo aa mmiinnhhaa vviiddaa...
OO hhoommeemm aaiinnddaa tteemm mmuuiittoo 
oo qquuee aapprreennddeerr ccoomm ooss aanniimmaaiiss. 
UUmm bboomm ddiiaa ppa...
FIM
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!

269 visualizações

Publicada em

Tubarão agradecido a um pescador.
Shark grateful to a fisherman.

Publicada em: Diversão e humor
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

A gratidao de um tubarao, The gratitude of a shark!

  1. 1. HISTÓRIA DE AMOR A revista francesa "Le magazine ddeess vvooyyaaggeess ddee ppêêcchhee"" nnaa ssuuaa eeddiiççããoo nnº 5566,, ttrraazz uummaa nnoottíícciiaa eessppaannttoossaa:: uummaa hhiissttóórriiaa ddee aammoorr aaddmmiirráávveell. ""AArrnnoolldd PPooiinntteerr uumm ppeessccaaddoorr pprrooffiissssiioonnaall ddoo ssuull ddaa AAuussttrráálliiaa lliibbeerrttoouu uummaa ggrraannddee ffêêmmeeaa ddee TTuubbaarrããoo BBrraannccoo ((CCaarrcchhaarrooddoonn ccaarrcchhaarriiaass)) ddaass rreeddeess ddee ppeessccaa eemm qquuee ttiinnhhaa ffiiccaaddoo pprreessaa,, lliivvrraannddoo--aa ddee uummaa mmoorrttee cceerrttaa. AAggoorraa eessttee ppeessccaaddoorr tteemm uumm pprroobblleemmaa:: eellee aaffiirrmmaa ::""HHáá ddooiiss aannooss qquuee eellaa nnããoo mmee llaarrggaa.. EEllaa sseegguuee--mmee ppaarraa ttooddaa aa ppaarrttee.. AA ssuuaa pprreesseennççaa ffaazz ffuuggiirr ooss ppeeiixxeess qquuee qquueerroo ppeessccaarr.. NNããoo sseeii mmaaiiss oo qquuee ffaazzeerr.."" EEffeettiivvaammeennttee,, ddiiffíícciill ddee ssee lliivvrraarr ddee uumm ttuubbaarrããoo ddee uummaa eessppéécciiee pprrootteeggiiddaa mmeeddiinnddoo 55 mmeettrrooss,, eessttaabbeelleecceeuu--ssee uummaa aaffeeiiççããoo mmúúttuuaa eennttrree AArrnnoolldd ee ""CCiinnddyy"". AArrnnoolldd ddiizz ""AA ppaarrttiirr ddoo mmoommeennttoo qquuee ppaarroo oo bbaarrccoo eellaa aapprrooxxiimmaa--ssee,, vviirraa--ssee ddee ccoossttaass ppaarraa qquuee eeuu llhhee aaccaarriicciiee oo vveennttrree ee oo ppeessccooççoo,, eellaa ggrruunnhhee,, rroollaa ooss oollhhooss,, bbaattee ccoomm aass bbaarrbbaattaannaass......““ SSiimmpplleessmmeennttee aaddmmiirráávveell!!!!!!””
  2. 2. UUmm ttuubbaarrããoo,, uumm hhoommeemm,, uumm mmuuiittoo oobbrriiggaaddoo ppoorr tteerr ssaallvvoo aa mmiinnhhaa vviiddaa..
  3. 3. OO hhoommeemm aaiinnddaa tteemm mmuuiittoo oo qquuee aapprreennddeerr ccoomm ooss aanniimmaaiiss. UUmm bboomm ddiiaa ppaarraa vvooccêê !!
  4. 4. FIM

×