O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ganoderma fuzet 1

450 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Entre para ver os comentários

Ganoderma fuzet 1

 1. 1. BevezetőA pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) önmagában is érté-kes gyógyhatású gomba, melynek kedvező élettani és terápiáshatásai a különféle készítményekben a rajta kívül alkalmazotttermészetes anyagok hasonló tulajdonságaival egészülnek ki.Ez utóbbiak többségét magasabb rendű, azaz virágos(gyógy)növények adják, melyek mellett találhatunk algát, ala-csonyabb rendű gomba által termelt biológiailag aktív vegyüle-teket és egyéb, természetben előforduló anyagokat is. A készít-ményekben felhasznált gyógynövények és más természetes ere-detű anyagok többségét nem csak a hagyományos orvoslásban,hanem a modern terápiákban is felhasználják, hatásaik jelentősrészét tudományos igényességgel elvégzett kísérletek és vizs-gálatok támasztják alá.A természetes eredetű anyagok (gyógynövények, gyógygom-bák, tengeri szervezetek, állati eredetű anyagok) gyógyászaticélú felhasználási lehetőségének feltárása az utóbbi néhány év-tizedben rendkívül intenzívvé vált, és egyre több gyógyszer-gyár kutatási profiljába az új gyógyszerek hatóanyagainak le-hetséges kiindulási forrásaiként a természetes anyagok is beke-rültek. Ezt a tényt támaszthatta alá például az a felmérés, melyszerint az elmúlt 25 évben kifejlesztett mintegy 1000 félegyógyszermolekulának csupán 30%-a tisztán szintetikus ve-gyület, a többi természetes molekula vagy annak félszintetikusszármazéka, illetve olyan szintetikus vegyület, melynek szerke-zeti modelljéül valamilyen természetes anyag szolgált.A különféle természetes eredetű anyagokat az emberiség évez-redek óta egymás mellett is használja, legtöbbet azonban agyógynövényekről tudunk, melyeknek használata egyidős azemberiséggel. Érdekességként említhető meg az, hogy a nean-dervölgyi emberek egyik, Irakban talált és 60 ezer éves korúrabecsült sírhelyén, a Shanidar IV. barlangban olyan növények,pl. cickafark (Achillea spp.), ziliz/mályva (Althaea spp.), egyészak-afrikai csikófark fajta (Ephedra altissima) stb. pollenjeittalálták meg, melyeknek komoly jelentőségük van a modern fi-
 2. 2. toterápiában, és amelyeknek gyógyhatásairól minden bizonnyala történelem előtti korok emberének is lehettek ismeretei.Gyógynövénykincsünk gazdagságát jól jelzi az, hogy a Földün-kön élő 300–500 ezer virágos növényfaj mintegy 10%-át hasz-nálják fel különböző betegségek gyógyítására, nagyobb rész-ben a hagyományos (népi), kisebb részben a hivatalos orvosláskeretein belül. Hasonlóképpen beszédes számadatokkal talál-kozhatunk akkor is, ha a gyógyhatású gombák gyógyításbanvaló alkalmazhatóságát vizsgáljuk. A Földünkön élő, szabadszemmel látható, ún. nagygombák számát 140 ezerre becsülik,azonban e fajoknak csupán 10–15%-át ismerjük. Ennek ellené-re legalább ezerre tehető azon gyógyhatású gombákból előállí-tott hatóanyag-frakciók és vegyületek száma, melyeknek igenértékes terápiás hatásokat tulajdonítanak.Az utóbbi néhány évtizedben a gyógynövények és más termé-szetes eredetű anyagok öngyógyításban, egészségmegőrzésben,valamint a betegségek megelőzésében és kezelésében betöltöttszerepe komolyan felértékelődött, és sajnos ezzel párhuzamo-san megnőttek a természetes eredetű anyagok, illetve készítmé-nyek terápiás célú ajánlásai terén tapasztalható kedvezőtlen je-lenségek is (nemcsak hazánkban, hanem Európában és máskontinensek országaiban is).Annak érdekében, hogy a gyógynövények és a belőlük előállí-tott különböző készítmények alkalmazása biztonságos és ered-ményes lehessen, főként a szakhatósági munkák és az orvosokgyógyító munkájának segítése érdekében az 1980-as évek ele-jétől gyógynövény értékelő monográfiák, összegzések és aján-lások láttak napvilágot különböző tudományos szervezetek,szakhatóságok, gyógyszer-értékelésekkel foglalkozó testületekszakembereinek jóvoltából. Ilyen monografikus feldolgozásokaz E-, az ESCOP-, a WHO-, az EMEA, az Alternative Medi-cine Review, a Medline Plus és egyéb értékelő monográfiák.Ezen monográfiákban és összegző értékelésekben több mint400-féle növényi drogra, ill. gyógynövényre vonatkozóan talál-hatók adatok, többek között a hatóanyagokra, a várható hatá-sokra, az indikációkra, az ellenjavallatokra és az egyes gyógy-
 3. 3. növényekből előállított kivonatokkal végzett állatkísérletek éshumánvizsgálatok eredményeire vonatkozóan. Az e források-ban található, tudományos bizonyítékokon alapuló adatok agyógynövénykivonatokat és növényi hatóanyagokat tartalmazógyógyszer-, gyógytermék- és étrend-kiegészítő készítményekengedélyeztetésével vagy értékelésével foglalkozó szakembe-rek mellett a termékfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek, agyógynövényismeret és a fitoterápia oktatóinak, a gyakorlógyógyszerészeknek, ill. étrend-kiegészítő készítmények forgal-mazóinak is segítséget adhatnak a mindennapi munkához ésegy-egy felvetődő szakmai kérdés megválaszolásához. Hasonlómonográfiák összeállításának igénye vetődik fel a gyógyítógombák és a tengeri szervezetek esetében is, hiszen egyre többállatkísérletes adat, humán vizsgálati eredmény, ill. terápiás ta-pasztalat válik ismertté és közkincsé gyógyításra alkalmazhatógombákat, algákat tartalmazó, és az esetek legnagyobb részé-ben nem gyógyszerként vagy gyógyhatású készítményként for-galomba kerülő készítményekről, kivonatokról, természetesanyagokról vagy elkülönített és standardizált vegyületekről (pl.gyógygombákból kinyert anyagokról).Örömteli tény, hogy az európai és a hazánkban érvényben lévőgyógyszerkönyvekben (Ph. Eur. 6. és Ph. Hg. VIII.) több mint200 növényi drog található, igazolva, hogy a gyógynövények-nek és a természetes anyagoknak helyük van a modern terápiá-ban. Emellett jó tudni azt is, hogy a gyógyszerészek és az orvo-sok által jól ismert Szabványos Vényminták gyűjteményében(Formulae Normales VII.) is találhatók értékes gyógynövényalapú készítmények. Ide tartoznak például a sokunk által is-mert, ipekakuána gyökeret vagy kakukkfű kivonatot tartalmazóköhögéscsillapító orvosságok.A természetes anyagok leírásában megadott napi adagok min-den esetben száraz állapotban lévő anyagokra (gombákra,gyógynövényekre stb.) vagy azokkal egyenértékű kivonatokraés hatóanyagokra vonatkoznak és jó támpontot adhatnak azegyes készítmények várható hatásainak igényesebb értékelésé-hez.
 4. 4. Tudományos ismeretterjesztő füzetünk célja az, hogy a pecsét-viaszgombáról (Ganoderma lucidum) fontos alapadatokat ad-junk közre, illetve segítsük a természetes gyógymódok iránt ér-deklődőknek abban, hogy megérthessék, mit várhatnak és mitnem várhatnak el ettől az Ázsiában évezredek óta használt,majd a múlt század közepétől a nyugati tudományos élet szá-mára is felfedezett gombától.
 5. 5. Mikológiai jellemzésA Ganoderma lucidum (Layss. ex Fr.) Karst. [korábban meg-adott auktor: (Curt.: Fr.) Karst., de megengedett auktorjelölésmég: (Fr.) Karst.] a valódi gombák (Fungi) országába, a bazidi-umos gombák (Basidiomycota) törzsébe, a Basidiomycetes osz-tályba, ezen belül a Ganodermatales rendbe, a Ganodermata-ceae (korábban Polyporaceae) családba tartozik. Fajkomplex-nek is tartják.A Ganoderma nemzetségbe is sokféle faj sorolható, de a taxo-nok csoportosítása – akár nemzetségen, akár fajkomplexen be-lül – egyre változik a molekuláris genetikai kutatások új ered-ményei következtében. Néhány fontosabb, gyógyászati értékűfaj a G. lucidumon kívül:Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat.Ganoderma atrum Zhao, Xu et ZhangGanoderma australe (Fr.) Pat.Ganoderma capense (Lloyd) TengGanoderma luteum SteyaertGanoderma tenue Zhao, Xu et ZhangGanoderma tropicum (Jungh.) Bres.Ganoderma tsugae MurrillGanoderma sinense (chinense) Zhao, Xu et ZhangAz érvényben lévő kínai gyógyszerkönyv például megkülön-bözteti és hivatalossá teszi a kínai pecsétviaszgombát (G. si-nense Zhao, Xu et Zhang), másodikként említve az előbb meg-nevezett (fényes) pecsétviaszgomba (magyarul lakkos taplónakis nevezhetjük) mellett. A két taxon között a legfontosabb alak-tani különbség, hogy a G. lucidum kalapja sárgásbarnától vö-rösbarnáig változó, a tönk hengeres, 7–15 cm hosszú, míg a G.sinense kalapja bíborfekete, fényesebb, a tönk hosszabb, 17–23cm-es.Mindkét gyógygomba nálunk használt neve részben a hagyo-mányos, részben idegen nyelvből átvett (lefordított) vagy le
 6. 6. nem fordított (angol, kínai, japán) forma: pecsétviaszgomba,patkónyelv, glossy ganoderma, ganoderma, lingzhi, reishi.Meg kell jegyezni, hogy a hazai, érvényes gombataxonómiakülön fajként említi a derestaplót [Ganoderma applanatum(Pers.) Pat.]. Ez a faj azért fontos, mert kísérleteznek a termesz-tésével, mivel hasonló hatásairól számolnak be. Termeszthető-sége hasonló a shii-take gombáéhoz, szalma táptalajon azonbankevésbé jól terem. 25°C az átszövetési hőoptimum, és 15–20°Ckörüli a termő állapotban igényelt hőmérséklet. A termőtest-képződés idején fényre és 80%-os páratartalomra van szüksége,ezért gyakran alkalmaznak takaróközeget. 2 hullám adja a ter-més nagy részét, 10–15% kihozatalra képes.A Magyarországon honos két faj megkülönböztető bélyegei,alaptulajdonságai:Ganoderma lucidum – pecsétviaszgombaA termőtestet lakkosan fénylő kéreg fedi. Eleinte bunkó alakú,majd kifejlődik a kerek, félkör vagy vese alakú, 5–25 cm átmé-rőjű kalapja, melynek színe sárga-vörösbarna, a közepe söté-tebb, bíborbarna is, a széle pedig világosabb, fehéres-sárgásfe-héres. Csövecskéi 1,5–2 cm hosszúak. A pórusok aprók, 4–6mm-esek, nyílásuk kerek. Eleinte fehéresek, később krémszí-nűek, majd dohánybarnák. A termőtest oldalt álló. A pecsétvi-aszhoz hasonló színű és fényű, kissé göröngyös felületű. Belsőállománya szívós, később fakeménységű. Fehér, de inkább ok-kerbarnás színű. A spóra 7–12-szer 5,5–7,5 µm, ellipszoid-to-jásdad. Egyik végén kissé benyomott, szemcsés-hálózatos, vi-lágosbarna.Lombos fák gyökérparazitája, termőteste a fák tövében vagy agyökerek mentén a talajon jelenik meg. Néha fenyő alatt is te-rem. Nyáron és ősszel gyakori. Nem ehető.Ganoderma applanatum – derestaplóA termőtest nagyméretű, többé-kevésbé félkör alakú, hosszantiátmérője 10–60 cm. Lapos, vastagsága 2–8 cm, felülete nemfényes, hanem matt, szürkésbarna, sávos-ráncos, kemény. Kér-
 7. 7. gének vastagsága 1 mm-ig terjed. Több példány egymás felettis elhelyezkedhet. A termőréteg csövecskéi rétegenként 1–2 cmhosszúak, a rétegek között sötétbarna elválasztó zóna található.A pórusok frissen fehérek, nyomásra és öregen barnák lesznek.Aprók, 4–6 mm-esek, nyílásuk kerek. Belső állománya vörö-ses, fahéj- vagy sötétbarna, gyakran apró fehér foltokkal tarkí-tott. A spóra 6,5–9,5-ször 5–7 µm, barna, tojásdad-ellipszoid,az egyik vége kissé benyomott, világosbarna, barna szemcsés-hálózatos díszítéssel. Kihullva a spórák gyakran borítják a ter-mőtest felületét.Főleg lombos fákon, ritkábban fenyőfákon él. Fehérkorhadástokoz. Egész évben található. Évelő. Nem ehető.Korábban nálunk is termőhelyi adottság figyelembe vételévelis csoportosították a Ganoderma-fajokat. A Ganoderma luci-dum fajkomplex taxonjai abba a csoportba tartoznak, amelyekkeményfákon élnek. A G. tsugae Murrill fajcsopotra viszontjellemző, hogy puhafa kedvelők. A nagy magyar erdész-miko-lógus Igmándy Zoltán a hazai Ganodermákat keményfa-kedve-lő taxonoknak tartotta és a G. lucidum fajcsoportba sorolta. Ha-zai mikológusok újabban a pecsétviaszgombát megtalálták sokmás fás növényen, így pl.: alma, díszalma, körte, dió, geszte-nye, mogyoró.A termeszthető Ganoderma lucidumnak két fő formáját lehetmegkülönböztetni: 1. Félkör vagy vese alakú kalapformájúak,2. Hosszan megnyúló, elágazó vagy el nem ágazó, agancssze-rűen megnyúló termőtestűek.Az első csoportra jellemző, hogy a kalap felső részének felüle-te (felbőr felszíne) vörös, barnásvörös, gyakran sötétbarna. Fő-leg fiatalabb állapotban (nem több éves, teljesen kiszáradt pél-dányokon) a kalap szélén fehéres vagy sárgásfehér perem hú-zódik végig. Ez a rész a növekedési területnek felel meg. Márfiatal állapotban is a kalap felszíne lakkszerűen fényes, idősebbkorban kevésbé élénk fényű. A felületre jellemző még koncent-rikus körök, ívszerű, de finom barázdák jelenléte. Alul, a ter-mőréteg vastag, a pórusok aprók. Nem fényes, színe mindig
 8. 8. halványabb, mint a felbőré. A tönk vékony, hengeres, felülete akalaphoz hasonló színű és fényű. Legtöbbször oldalt, excentri-kusan csatlakozik a kalaphoz. A termőtest állománya (húsa)kemény, de könnyű (a parafához szokták hasonlítani). Megtör-ve világosbarna, jellegzetes, de nem kellemetlen szagú, azon-ban keserű ízű.A második csoportra jellemző, hogy az elágazó vagy el nemágazó, agancsszerű termőtest teljes egészében lakkszerűen fé-nyes, általában vörösesbarna. Az „agancs” csúcsa (növekedésizónája) feltűnően fehér vagy sárgásfehér. A tönk és a kalap el-különülése nehezen vehető ki. Különös megjelenése miatt dí-szítő értékű, szárazon dísztárgynak is használható.TermesztésA Ganoderma lucidum életmódját tekintve fakultatív parazita.Tehát számára nem feltétlenül szükséges valamilyen gazdanö-vény, hanem szaprobiontaként korhadékon is megél. Mestersé-ges termesztésével az 1970-es években japán, kínai és malajzi-ai kutatók jelentős sikereket értek el. A kísérletek kezdetén azttapasztalták, hogy tápközeg szempontjából különös igényenincs, számára a legtöbb lombos fa fűrészpora megfelelő, akár-csak a shii-take esetében. A hővel kezelt és zsákokba töltött fű-részpor-tápközeget a beoltott micélium (inokulum) közel egyhónap alatt félig átszövi, ha a zsákok le vannak zárva. Ha eb-ben a stádiumban a zsákokat kinyitották és biztosították a pára-dús (legalább 90%-os páratartalmú) levegővel való érintkezést,valamint a legalább 25–30°C-os hőmérsékletet, akkor kb. kéthónap múlva a tenyészetek termőre fordultak, megjelentek atermőtest-kezdemények. 8–10 hétig növekedtek a gombák tel-jes, kalappal rendelkező termőtestet fejlesztve.Malajziában a tápközegbe a fűrészporon kívül kisebb (5–10%)arányban rizsdarát és aprított citromhéjat is kevertek. Steril kö-rülmények között, a gombával átszőtt, nedves, előzetesen fő-zött gabonaszemekkel (micéliummal átszőtt oltóanyag, csíravagy inokulum) végezték a zsákokba helyezett és hőkezelt táp-
 9. 9. közeg beoltását. A hőkezelés során a táptalajt 5 órán át 95–100°C-on tartották. A beoltás után „becsírázott” tápközeg azsákban 2–3 hét alatt átszövődött. A lezárt zsákok kinyitásával,magas páratartalmat biztosítva, 1 hónap múlva már leszedhetőtermőtestek fejlődtek. A termőre fordulás akár 3 hónapig is el-tarthat.A pecsétviaszgomba farönkön extenzív módon is tenyészthető.Kínában korábban sterilizálás nélkül, rövidebb-hosszabb farön-kökön szaporították. Több év múlva fordultak termőre. Ez azextenzív módszer felgyorsíthatóvá vált, ha a kb. egynegyedméteres farönköket fóliába helyezve sterilizálták és ezután ol-tották be micélium-darabkákkal. Az átszövődés után a farönkö-ket függőlegesen a talajba ásták úgy, hogy a termőtest-kezde-mények ne hatolhassanak a talajba. A nedves talajból viszonthasznos tápanyagokat közvetített a korhadó farönk. Ezzel a„félig intenzív” módszerrel arányos, egészséges és szép termő-testeket nyertek.Ma már az előbb vázolt eredményekre alapozva alakultak ki amodern észak-amerikai (USA, Kanada), kínai vagy akár aDXN honlapján is olvasható malajziai intenzív technológiák.Ezek során a tápközeg (táptalaj) fő összetevője például a tölgy-fa fűrészpora (80–90%), további összetevője durva gabona (pl.búza) korpa (10–20%). A megfelelő kémhatás biztosítása céljá-ból 1–2% kalcium-karbonáttal egészíthető ki a tápközeg, to-vábbá serkentheti az átszövődés intenzitását kb. 1% szacharózhozzáadása. A közeg nedvességtartalmának el kell érnie a70%-ot. Az így összeállított táptalajt hőálló polietilén zsákokbatöltik, majd vattadugóval lezárják. Ezt 15 percig 120°C-on tör-ténő hőkezelés követi. A beoltás általában főzött gabonaszem-csírával történik úgy, hogy rázatással a csírákat egyenletesenelkeverik a közeggel. Ezután az egyenletes és intenzív átszövő-déshez legalább 30°C-os hőmérséklet szükséges. A folyamatnem fényigényes, akárcsak más, termeszthető gombáknál. Vi-szont az átszövődést követően és a dugók eltávolítása után atermőtestek képződéséhez okvetlenül szükséges az oxigént biz-tosító, jó levegőellátás, a szén-dioxidot eltávolító, jó szellőzés,
 10. 10. továbbá 90–95%-os páratartalom, 20–25°C-os hőmérséklet és200-500 lux fény. A termőidőszak alatt az optimális fénymeny-nyiség 500–1000 lux. Ennél magasabb hőmérsékleten a termő-test vékony, deformált, rossz minőségű. A szellőztetés mértékeaz intenzív termőtest-növekedés idején igen fontos, a szén-dio-xid a levegőben nem lehet több 0,04–0,05%-nál. Ebben a sza-kaszban a légtér páratartalmát rendszeres párásítással kell biz-tosítani.A termesztés idején az apró termőtest-kezdemények (primordi-umok) ujjszerűek, fehéresek, egyre gyorsabban növekednek. Atönk az alapi részen színesedik, fényesedik, majd a tönk csúcsirésze oldalról ízesülő kalappá szélesedik. A fiatal kalap széles,általában vese alakú. A szélén tovább gyarapodik, amit a fehérszín mutat. A tönk felé közeledően a felület egyre sötétebblesz. Eleinte sárgásbarna, majd vöröslő vagy vörösbarna. Éret-ten lakkszerűen fényes, tönkje sötétbarna. A kalap csöves ter-mőrétege (bazidiospórákat képező himénium) halványabb, deaz idősebb példányokon többé-kevésbé vastag és barnás színű.A kiszáradt, könnyű termőtest kemény, szívós állományú. Va-lóban olyan, mint a kihűlő és megszilárduló pecsétviasz, azon-ban nem törékeny. Teljesen kiszáradva is megőrzi alakját, szí-nét és biológiai értékét! Szárazanyag-tartalma 80% körüli.Termesztés során a tápközegben maradó tönkök jobban növe-kednek, mint az oxigénben gazdagabb és szén-dioxidban sze-gényebb légtérbe jutó példányoké. Ha nem megfelelő a páratar-talom, nem képződnek vese alakú, „szabályos” kalapok, sőt elis maradhat kialakulásuk. Kedvező feltételek mellett a hossz-irányú tönknövekedés helyett inkább agancsszerűen tagozódika kalap, miközben egyre jobban terebélyesedik.Magyarországon úttörő kísérleti eredmények születtek Balázsakadémikus útmutatásával a Budapesti Corvinus EgyetemZöldség- és Gombatermesztési Tanszékén és a kecskemétiZöldségtermesztési Kutató Intézetben, ahol több távol-keletigomba domesztikálásának elméleti és gyakorlati kérdéseit vizs-gálják. A pecsétviaszgomba termeszthetőségének kutatásábanjelentős eredményeket elérő Maszlavér (2005) több éves mun-
 11. 11. kával bizonyította, hogy a genotípusok eltérő módon értékesítika különféle tápközegeket. Számos törzs tiszta tenyésztésére kü-lönböző összetételű táptalajok voltak alkalmasak. A keverékek-ben más és más arányban vett részt csertölgy, bükkfa, feketefenyő vagy nyárfa eredetű fűrészpor, továbbá búzakorpávalvagy búzaszalmával dúsított adalék. Legtöbb esetben a bükkfa-fűrészporos táptalajkeverék adta a legjobb termesztési eredmé-nyeket, a legnagyobb mennyiségű termőtesttömeget. Elvileg te-hát nincs akadálya, hogy Magyarországon is termeszthessünkpecsétviaszgombát.Felhasználás, hatóanyagA pecsétviaszgomba felhasználási területeit, gyógyászati elő-nyeit a hagyományos orvoslásban, főleg a távol-keleti gyógy-módokban sokkal előbb ismerték, mint amit a kémia és a bioló-gia szerkezetre vagy hatásra vonatkozó bizonyítékai ma sejtet-nek.Lelley (1999) és Wasser (2005) összefoglaló munkáit alapulvéve foglaljuk össze a legfontosabb tényeket.A távol-keleti országokban, elsősorban Kínában, Japánban,Koreában és Malajziában ősidők óta ismerik a pecsétviaszgom-bát. Főleg a kínai tradicionális gyógyászatban (TCM = Tradi-tional Chinese Medicine kezdőbetűinek rövidítése, ma márgyakran így nevezik az írott és elektronikus forrásmunkákban,a magyar elnevezés megfelelő rövidítése: HKO) használták, er-ről számos cikket olvashatunk. A halhatatlanság gombájánaknevezték, több mint 4000 éve ismerik és használják. Hasonlójelentőségű, mint a ginszeng. Már a Han dinasztia idején (kere-ken Kr. e. 200-tól Kr. u. 200-ig) lingzhi néven említik. A di-nasztia tagja, Wu császár e gombában a halhatatlanság egyikeszközét látta és ezért a palota falain belül tartotta.A gomba jelentőségét mutatja, hogy a Yuan dinasztia időszaká-tól (1280–1368) kezdve a gomba motívuma díszítő elemkéntelőfordult öveken, bútorokon, festményeken, ékszereken. Azészaki Song-dinasztia császára, Zhenzong elrendelte, hogy a
 12. 12. birodalomban található összes pecsétviaszgombát gyűjtsék ösz-sze. A feljegyzések szerint 10 ezer gombát sikerült összegyűj-teni.Az élet meghosszabbítására használatos gomba iránti kereslet akínai és japán kultúrákban még hosszú ideig fennmaradt és mais él. Az uralkodók varázslatos gyógyszerének tartották, hasz-nálata sokáig a császárok kiváltsága volt. A gomba fogyasztásaelősegítette a fiatalság, az egészség és az életerő fenntartását,meghosszabbította az életet. Mind a mai időkig megőrizte elő-nyeit. Világszerte elismerik értékét. Még az igen szigorú Foodand Drug Administration (az Egyesült Államok Élelmiszer- ésGyógyszerügyi Hivatala, FDA) is engedélyezte étrend-kiegé-szítőként való felhasználását. Kínában – ahogyan már említet-tük – hivatalos a gyógyszerkönyvükben. Kiterjedt és kúraszerűalkalmazása javítja az immunrendszer működését, segít a le-romlott egészségi állapotú betegek gyógyulásában, kiemelt je-lentősége van a gyomor-, a vastagbél-, a máj- és a hasnyálmi-rigyrák kiegészítő kezelésében és a kemoterápia mellékhatásai-nak kivédésében. A nevek jelentése is a különleges hatásrautal!A pecsétviaszgomba elnevezéseikínai: Lingzhi [靈芝, 灵芝, língzhī]szellemek/istenek gombája [神芝, 神芝, shénzhī]halhatatlanok (gyógy)füve [仙草, 仙草, xiāncăo]szerencse (gyógy)fű [瑞草, 瑞草, ruìcăo]japán: Reishi [霊芝, れいし, reishi](a kínai karakterek japán olvasata)tízezer év gombája [万年茸, まんなんたけ, mannen-take] (ami azt jelenti, hogy aki rendszeresen fogyasztja, tízezerévig – az öröklét ázsiai megfelelője – is élhet)szerencse gombája [幸い茸, さいわいたけ, saiwai-take] (ezt azért kapta, mert rendkívül nehéz rátalálni egy hasz-nálható példányra)
 13. 13. majmok széke/trónja gomba [猿の腰掛, さるのこしかけ, saru-no-koshikake]majom gomba [猿茸, ましらたけ, mashira-take]Koson (barbár unoka/unokája) szeme [胡孫眼, こそんがん, koson-gan]koreai: Yŏngji [靈芝, 영지, yŏngji](a kínai karakterek koreai olvasata)az örök ifjúság (gyógy)füve [ 不 老 草 , 불 로 초 , bul-loch’o] (szó szerint: a meg nem öregedés füve)A távol-keleti hagyományos gyógyászatban az egész termőtes-tet, ill. kalapot használják fel, de újabban külön gyűjtik a spórá-kat, mert egyes adatok szerint ezek még több hatóanyagot tar-talmaznak. Nem lehet kis munka a spórák összegyűjtése és ké-szítmények formájában való megjelenítése! Sokkal gyakoribb,hogy a vadon termő vagy a termesztett és száraz gombát meg-darálják. A porított gomba közvetlenül fogyasztva, teaként el-készítve vagy kapszulákba téve adagolható. Ha kivonatot (ext-raktumot) készítenek belőle, akkor általában tizedannyi elegen-dő a hatás kifejtéséhez, mintha nyers (nem kivont) port alkal-maznának.Az ősi, távol-keleti kultúrákban tehát valóban csodaszer volt.Ha a mai tünet- és betegségnevekkel fejezzük ki sokféle alkal-mazását, akkor a következőket sorolhatjuk fel: ideggyengeség(neuraszténia), hosszan tartó betegség által okozott gyengeség,álmatlanság (insomnia), étvágytalanság (anorexia), szédülés,fáradékonyság, idült májgyulladás (krónikus hepatitis), magaskoleszterinszint (hiperkoleszterinémia), gombamérgezések ese-tén ellenszer (antidotum), koronária-szívbaj, magas vérnyomás(hipertenzió), magaslati rosszullét megelőzése, daganat, köhö-géssel járó időskori légcsőhurut. A közelmúltban végzett kínaikutatások arra irányulnak, hogy újabb bizonyítékokat szerezze-nek a következő betegségek kezelésének hatékonyságára: öre-gedésgátlás (életkor meghosszabbítása), érelmeszesedés gátlá-sa, vérkeringés javítása, krónikus vírusos májgyulladás, férfi
 14. 14. szexuális funkciózavar, hiperkoleszterinémia, időskori immun-működés, kemoterápia által okozott mérgezés, kábítószer általfellépő immunszuppresszió, antikarcinogén és antitumor aktivi-tás, immunstimuláns hatás. Érdekességként említhető meg,hogy a hagyományos kínai orvoslásban, akárcsak Japánban, atermőtest színe és íze szerint csoportosították a fontosabb hatá-sokat. A reishi kék és savanyú típusa (jap. aoshiba) javítja a lá-tást és májműködést, valamint idegnyugtató. A vörös és keserű(jap. akashiba) javítja a belső szervek működését, a memóriát,az életképességet. A sárga és édes (jap. kishiba) erősíti a lépműködését, léleknyugtató. A fehér és csípős (jap. shiroshiba)javítja a tüdő működését, bátorságot és erős akaratot ad. A fe-kete és sós (jap. kuroshiba) védi a vesét. A bíborszínű és édes(jap. murasakishiba) erősíti a hallást, az izületeket és az izmo-kat, javítja a szervezet harmóniáját. Ennél jóval több variáció-ról is olvashatunk a kínai és japán szakirodalomban.A tápláló (nutritív) értékű vegyületcsoportok közül a pecsétvi-aszgomba fehérje-, zsír-, szénhidrát- és rosttartalma említhetőmeg. E tekintetben nincs jelentős eltérés a vadon termő vagy atermesztett gombák között. A kivonási eljárások alkalmazása anyersfehérje és a szénhidrátok feldúsulását okozzák a nyersrostrovására.A szárazanyag %-ában kifejezett kivonat többségét (70% kö-rül) ún. folin-pozitív (Folin-reagenssel színes és fotometriásanmérhető) anyagok (aminosavak, amino-csoportot tartalmazóvegyületek) teszik ki, a többi főként glükóz (kb. 10%), fehérje(7–8%) és szervetlen vegyület (10–11%). Utóbbi csoportból fő-leg a kálium-, a magnézium- és a kalciumtartalom jelentős.A termőtestből, micéliumból és spórából eddig mintegy 400bioaktív vegyületet mutattak ki, főleg triterpenoidokat, polisza-charidokat, nukleotidokat, szteroidokat, zsírsavakat, proteine-ket (peptideket) és nyomelemeket.A pecsétviaszgombára jellemző vegyületekTerpenoidok
 15. 15. Közülük a 30 C-atom számú triterpének (l. még az általános fe-jezetben!) előfordulása a jellemző. A triterpenoidok szerkezeteigen változatos, legalább 140 különböző molekulát azonosítot-tak eddig. Többségük a gomba keserű ízét idézi elő. Közülük alegismertebb a ganoderinsav. Soknak – in vitro kísérletekben –többé-kevésbé antivirális hatásuk van. Ilyenek például: gano-derinsav B, ganoderiol F, ganoderiol B, ganodermanontriol, ga-nodermanondiol, ganolucidinsav A, lucidumol B, lucideninsa-vak (különösen a lucideninsav O), lucidenin-lakton (utóbbiHIV ellenesnek mutatkozott!) és más triterpenoidok. A spórákéteres frakciójából izolálták a ganosporinsav-A triterpént. Aspórából több új lanosztán-típusú triterpént is elkülönítettek,ezek is különböző szerkezetű ganoderinsavak. Több adat utalarra, hogy a spóra többféle triterpénsavat tartalmaz, mint a ter-mőtest. A változékonyság még nagyobb, ha a genotípusok és atermőhelyi adottságok sokféleségét is figyelembe vesszük. Fi-gyelemre méltó tény, hogy a spórák különösen gazdagok tri-terpénekben, mivel triterpén-laktonokat is tartalmaznak. Általá-ban megállapítható, hogy a pecsétviaszgomba triterpenoidjai-nak biológiai aktivitása összefügg sajátos és gyakorlati szem-pontból is lehetséges gyógyászati hatásukkal.SzénhidrátokA korábbiakban már jellemeztük az immunmoduláns polisza-charidokat. A Ganoderma termőtestéből, micéliumából és spó-rájából több mint 100 poliszacharid típust izoláltak. Molekula-tömegük 400 ezer és 1 millió dalton között van, számos közü-lük farmakológiailag aktív. Szerkezeti szempontból főleg β-D-glükánok, heteropoliszacharidok és glikoproteinek. Az elsőcsoport lineáris láncot alkotó polimer, melyben a D-glukopira-nozil csoportokra β-(1→3) kapcsolódás jellemző.A molekulák közötti változatosság oka, hogy különböző helye-ken, kisebb-nagyobb számú elágazódások vannak a 6. állású (aglukóz-egység 6.) szénatomjától kiindulva. A száraztömeg 10–
 16. 16. 50%-át kitevő, vízben oldódó makromolekulák között fordul-nak elő a β-D-glükánokkal heteropoliszacharidokat képezőláncmolekulák, melyekben a fő cukorkomponensek a xilóz,mannóz, galaktóz, továbbá az uronsav. Ide tartoznak a protei-nekkel alkotott komplexek is, melyek közül különösen a fukózttartalmazó glikoproteinek mutatnak biológiai aktivitást.Proteinek, nukleotidokImmunbiológiailag aktív, immunglobulinhoz hasonló felépíté-sű proteinnek bizonyult a pecsétviaszgombából izolált LZ-8(LZ = Ling-Zhi kezdőbetűi), sajátos aminosav-szekvenciájú fe-hérje. Mitogén aktivitása (sejtosztódást fokozó hatása) igazol-ható egérlépsejt-, humán leukocita- és juhvörösvérsejt-kultú-rákban, de nem bizonyult lektinnek. Minden valószínűség sze-rint különleges, sajátos, immunglobulinszerű protein.Jellemző rá az adenozin és az 5-dezoxi-5’-metil-szulfanil-ade-nozinból álló nukleotidok jelenléte.Egyéb összetevőkA szteroidok közül tartalmaz szterolokat, ergoszterol-peroxi-dot, cerebrozidokat, szabad aminosavakat, oldható proteineket,a zsírsavak közül szabad olajsavat. A poláros lipidek közül pi-rofoszfatidsavat találtak. A spórákban előfordul még kolin, be-tain, különböző szabad állapotban megtalálható zsírsavak (tet-rakozánsav, sztearinsav, palmitinsav, nonadekánsav), ergoszte-rol, ergosztadientriol, β-szitoszterol, hentriakontán, tetrakozán,behénsav.A pecsétviaszgomba terápiás alkalmazásának lehetőségeiSzámos preklinikai és klinikai vizsgálat számol be farmakoló-giailag igazolt hatásokról (Wasser 2005). A publikált adatokimmunmoduláns, érelmeszesedés-gátló, gyulladásgátló, fájda-lomcsillapító, kemopreventív, radioprotektív és antitumor akti-
 17. 17. vitásokról nyújtanak tájékoztatást, de olyan hatásokról is beszá-molnak, miszerint elősegíti az alvást, csökkenti a véralvadást,vércukorszintet, a vér lipidtartalmát, továbbá májvédő, gyo-morfekély-ellenes, antioxidáns, szabadgyökfogó, öregedéstgátló, sőt antibakteriális és antivirális (ide értve HIV-elleneshatását is).Publikációk sora bizonyítja, hogy alternatív adjuvánsként hasz-nálják leukémia, karcinóma, hepatitis és diabetes betegségekesetén. A legtöbb esetben azonban hiányoznak az elfogadhatóbizonyítékként szükséges kontroll vizsgálatok. Az utóbbi évti-zedben már egyre több igényes beszámoló közlemény jelenikmeg a terápiás alkalmazhatóságról.Antitumor hatásA pecsétviasz említett poliszacharid vegyületeinek antitumoraktivitását egér-Sarcoma 180 tesztekkel próbálták bizonyítani.Az izolált ganoderinsavak (T–Z) citotoxikus aktivitását in vitrohepatoma tenyészetekkel igazolták. A termőtestből elkülönítettlanosztanoid és ergosztadientriol lehetséges inhibitor hatásátugyancsak bizonyították in vitro, humán-sejtvonalak tenyésze-tét használva.A legtöbb bizonyíték arra vonatkozik, hogy az antitumor akti-vitás a sajátos poliszacharid-frakciók immunfunkciókra gyako-rolt hatásának következménye. Főleg a β-D-glükán molekuláka leukociták felületéhez vagy a szérum-specifikus proteinekhezkötődve aktiválják a makrofágokat, a T-helper, az ölő (naturalkiller = NK) és egyéb effektor sejteket. Mindez előidézi a ci-tokinek fokozottabb termelődését, így növekszik a tumornekró-zis-faktor (TNF-a), interleukinek (IL) és interferon (IFN), to-vábbá a nitrogén-monoxid (NO) hatékonysága. Így az aktiválteffektor sejtek fokozzák a védelmi szerepet betöltő antitestekellentámadását. Különböző állatmodellekkel végzett kísérletek-ben azt tapasztalták, hogy a T-sejtek és a lokális tumornekró-zis-faktor produkciója révén károsodtak a tumort ellátó véredé-nyek. Ennek következtében csökkent a tumor növekedése. Mástesztek segítségével (pl. humán tumor sejtvonalak tenyészeté-
 18. 18. vel) is igazolták, hogy a gomba poliszacharidjai serkentették avérben a monociták és makrofágok érését, a fagocitózist (sejt-falást) és a citoplazmatikus szuperoxid termelődését. Más ered-mények szerint a Ganoderma antitumor aktivitása abban ismegnyilvánul, hogy gátlást szenved a DNS-polimeráz és az on-koproteinek poszttranszlációs módon károsodnak.Főként ázsiai országokban, a klinikai gyakorlatban is alkalmaz-zák a pecsétviaszgomba készítményeket önmagukban vagymás növényi eredetű készítménnyel, sőt kemoterápiával kom-binálva. Kevés a randomizált, placebo-kontrollhoz viszonyítottés többféle rákbetegség kezelésére vonatkozó klinikai tapaszta-lat és bizonyíték.Egy randomizált, placebo-kontrollhoz viszonyított klinikaivizsgálatban 143, előzőleg rák ellen kezelt beteg perorálisan(szájon át adagolva) kapott Ganoderma lucidum poliszacharidextraktumot (Ganopoly nevű készítményt), 1800 mg-ot, napon-ta 3-szor elosztva, 12 héten át. 27 beteg nem volt értékelhető,mert közben meghalt. 46 személy betegsége a kezelés félidejé-ben előrehaladt, 16 állapota később súlyosbodott. A 12 heteskezelés 38 esetben stabilizálta a betegek állapotát. Több sze-mélynél tapasztaltak izzadást és álmatlanságot. Jelentősebb jó-tékony hatás 5 prosztatarákos egyénnél mutatkozott. A tapasz-talatok bizonyítják, hogy igen nehéz objektív következtetésrejutni viszonylag heterogén betegpopuláció megfigyelése alap-ján. Látványos eredményre nem vezetett a kiegészítő kezelés.Gyógynövény-keveréket tartalmazó ganodermás kezelés andro-gén-függő és androgéntől nem függő prosztatarákos betegekesetében gyakran enyhíti a tüneteket, de nem képes meggátolnia betegség előrehaladását.Kemo- és radiopreventív hatásKemo- és radiopreventív aktivitása az immunrendszerre gyako-rolt hatással magyarázható. A Ganoderma-poliszacharidokhelyreállítják a ciklofoszfamid által gátolt tumornekrózis-fakto-rok termelődését egerekben (tumor necrosis factor = TNF, az
 19. 19. akut fázis immunválaszában, szisztémás gyulladásos folyama-tok kialakulásában játszanak fontos szerepet, külön citokincsa-ládot képeznek). A pecsétviaszgomba-kivonat hatásosabbnakmutatkozott a szintén immunmoduláns kresztinhez (írható kres-tinnek is) képest. (A bevezetőből már említettük, hogy a kresz-tin a lepketapló (Trametes versicolor) fő hatóanyaga, szintén β-glükán, ami proteinhez kötődve fejti ki hatását.)Radioaktív hidrogén-izotóppal, tríciummal jelzett timidin nuk-leobázis beépülésével bizonyították az aktivitást. A kísérlethezmitogén lektinnel (konkanavalin A-val) kezelt lépsejttenyésze-tet használtak. A pecsétviaszgomba-kivonat 400 mg/nap/kgtestsúlyra számított adagban erősebb immunstimulánsnak bizo-nyult a kresztinhez viszonyítva, melyet 500 mg/nap/kg adagbanalkalmaztak. A γ-sugárral kezelt egerekben a T-sejtek károso-dása megszűnt a lépben, sőt a tímusz (thymus = csecsemőmi-rigy) súlya is megnőtt a kresztinnel kezelt egerekhez viszonyít-va.Morfindependens (függő) egerekben a G. lucidumból származópoliszacharid-peptid kezelés hatására normalizálódott az im-munológiai állapot, ami kezelés nélkül nem következett be. Akísérletben a morfinnal kezelt egerek lépsejtjeiben a mRNS-expresszálódás (hírvivő ribonukleinsav kifejeződése, ami aspeciális fehérjék szintézisét biztosítja) jelentősen csökken. Ahatást az említett kezelés ellensúlyozta, azaz a gének kifejező-dése helyreállítható volt. Tehát úgy tűnik, hogy az opiáttal elő-idézett immundeficiencia, a hiányos immunválasz megszüntet-hető, vagyis a függőség előnyösen befolyásolható.EnziminhibitorEnzimgátló aktivitás a pecsétviaszgomba triterpenoidjaira jel-lemző. A bevezetőben már említettük, hogy a szteroidok kép-ződésének leghatásosabb gátlói már a bioszintézis kezdeténműködésbe léphetnek. Ezek az inhibitorok a mevalonil-koen-zim-A-reduktáz (= HMG-reduktáz = 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA-reduktáz) működését gátolva az összes terpenoid létrejöt-
 20. 20. tét megakadályozzák. Természetesen a triterpénekhez tartozószterolok sem jönnek létre, vagyis a sejtek felépítésében nélkü-lözhetetlen koleszterin sem. (A koleszterin szükséges, de a sokkoleszterin már nem „hasznos”, hozzájárul az érelmeszesedés-hez!). A pecsétviaszgomba hatásos triterpenoidjai más enzim,például a farnezil-protein-transzferáz (FPT) gátlása révén is ké-pesek hatni, ezáltal akadályozva humándaganatok növekedését.Különösen a ganoderinsav A és C bizonyult hatásosnak.A Ganoderma lucidumból származó ergoszterolperoxid (5,8-e-pidioxi-5α,8β-ergosta-6,22E-dien-3β-ol) szelektíven erősíti alinolsav DNS-polimeráz-β-ra gyakorolt gátló hatását, de e hatá-sa nem érvényesül a DNS-polimeráz-α enzimre. Az ergoszte-rolperoxid önmagában hatástalannak mutatkozott, de linolsavjelenlétében gátolta a DNS-polimeráz-β-át.Reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis), asztma és pik-kelysömör (psoriasis) kezelése során gyulladásgátló hatást ta-pasztaltak. A triterpenoidok ugyanis a folyamatban alapvetőszerepet játszó foszfolipáz-A2 enzimet gátolják. A ganoderin-sav T gátolta legjobban a PLA2 (előbb megnevezett enzim rö-vidítése) kiválasztását sertés-hasnyálmirigyben és ember ízületinedvében. Több más ganoderminsav (pl. AA, O, R, S stb.) vi-szont nem mutatott ilyen hatást.ImmunmodulánsA hatás lényegét már érzékeltettük. A speciális poliszacharidokmitogén tulajdonságúak immunsejtekre, aktiválják az im-muneffektor sejteket, így a T-limfocitákat, a makrofágokat, azNK-sejteket (= natural killer, azaz természetes ölősejtek). Ezahhoz vezet, hogy a citokinekhez tartozó interleukinek (IL-1,IL-2, IL-5, IL-6, IL-12), továbbá a tumornekrózis-faktor(TNFa) és az IFN-g (interferon-gamma) termelődése fokozó-dik. Kimutatható az immunglobulinok képződésének növeke-dése is, a B-limfocitákra gyakorolt pozitív hatása következté-ben. Emlőssejtekben gátolja a hisztamin képződését, ami gyul-
 21. 21. ladásgátló hatásának egyik fontos feltétele. Mindezek szerepetjátszanak a már többször említett, sokféle gyógyhatás kifejtésé-ben, főként kiegészítő kezelések formájában (tumor-regresszió,immunműködést javító, antivirális, antibakteriális, gyulladás-gátló főleg asztma és allergia esetén, öregedést késleltető).Az immunológiai eredményeket általában egérrel, patkánnyalés tengerimalaccal végzett in vitro és in vivo vizsgálatokkal ér-ték el a kutatók.Májvédő hatásMérgező vegyületek közül a széntetraklorid (CCl4) májkárosítóhatása kísérleti úton kivédhető pecsétviaszgomba-kivonatok-kal. A májvédő (hepatoprotektív) hatás ilyen esetekben is főlega poliszacharidok és triterpenoidok együttes jelenlétének kö-szönhető. Hepatitis B vírussal (HBV) fertőzött egyének klinikaimegfigyelése során sikerült igazolni, hogy az aktív poliszacha-ridokkal való, 12 hétig tartó kezelés jelentősen csökkentette amájgyulladás mértékét.A hepatoprotektív hatás összetett mechanizmusok következmé-nye. Elsősorban az antioxidáns és szabadgyökfogó (hatástalaní-tó) aktivitás növekszik, de tapasztalható egyes májenzimek (pl.β-glukuronidáz), valamint a májkollagén képződés gátlása. Ez-zel szemben fokozódik a májsejtek fehérjeszintézise, megma-rad e sejtek kalcium-egyensúlya, jelentősen mérséklődik az ag-resszív nitrogénoxidok (pl. peroxi-nitrogénoxid-gyök) képző-dése.Reményt keltő, hogy a humánkezelések jelentősen javítják akrónikus hepatitis B vírussal fertőzött betegek állapotát.Antidiabetikus hatásA G. lucidum poliszacharid frakciói hipoglikémiás és hipolipi-démiás aktivitást mutatnak, tehát csökkentik a vércukor és avérlipidek plazmaszintjét. Patkánykísérletben 50 mg per os(szájon át adagolt) vizes kivonat mérsékelte a vér glükóz- és in-
 22. 22. zulinszintjének növekedését glükózbevitelt követően. Adrena-lin adagolás vagy orális glükózbevitel esetében gátolta a vércu-korszint emelkedését anélkül, hogy növelte volna a vér inzulin-szintjét. A glükánok (ganoderán B és D) jelentős hipoglikémiásaktivitást mutattak egerekben.Humánvizsgálatok során nyert tapasztalatok alapján megálla-pítható, hogy a 2. típusú diabetes mellitus kezelésében a Gano-derma lucidum kivonatok eredményesen alkalmazhatók.Kardiovaszkuláris és vérkeringési betegségekMagas vérnyomású patkányok koleszterinszintjét jelentősen,mintegy 20%-kal csökkentette, ha a táplálékhoz 5% aránybanporított pecsétviaszgombát kevertek. Jelentősen, közel 50%-kalcsökkent a máj triglicerid- és összkoleszterin-szintje is.Vérnyomáscsökkentő (hipotenzív) hatás igazolható, ha a micé-lium vizes kivonatát 3–30 mg/kg dózisban intravénásan juttat-ják be patkányoknak és nyulaknak. Klinikai vizsgálatok is iga-zolják, hogy a kivonatokat tartalmazó tabletták (naponta 2 db,110 mg/tabletta) bevétele már két hét múlva jelentősen, közel20%-kal csökkentette a krónikus magas vérnyomással (hiper-tenzió) kezelt betegek vérnyomását.Kimutatták, hogy kezelés hatására javult a kapilláris és artériásellenállás. A kontroll minden esetben placebo volt. Gyakran 2hét alatt normalizálódott a vérnyomás, de legtöbbször 2 hóna-pon belül mindenképpen jelentős javulás következett be.Antibakteriális és antivirális hatásAz in vitro vizsgálatokban Gram-poztív és Gram-negatív bak-tériumokra (15 vizsgált típusra) a termőtest vizes kivonata gát-ló hatást gyakorolt. Legtöbb esetben a kivonat adagolása akkoreredményes, ha más antibiotikumok hatásának fokozására al-kalmazzák, például a szinergista cefazolinnal kombinálva a kö-vetkező baktériumok törzseire: Salmonella typhi, Klebsiella
 23. 23. oxytoca, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus au-reus.Legtöbb tapasztalatot a Helicobacter pylori által okozott gaszt-roduodenális (gyomor- és nyombél) betegségek (pl. gyomor-gyulladás, gyomorfekély, gyomorrák) kezelése során nyerték.A pecsétviaszgomba kivonata, akárcsak más, e vonatkozásbanugyancsak hatásos bazídiumos gombáé, képes lefékezni a bak-térium növekedését. Különösen hatásosnak találták az éteresfrakciók vegyületeit. Szilikagél-oszlopkromatográfiával egyP3-nak nevezett, igen hatásos frakciót izoláltak. Ennek mini-mális gátló hatása 200 mg/ml volt. Kiderült, hogy a vizes kivo-natokban található (vízben oldódó) hatóanyagok együtt felelő-sek az antibakteriális hatásért. Más, krónikus fertőzések általelőidézett tünetek (pl. krónikus bronchitis) enyhítésére is alkal-masak a pecsétviaszgomba fajok, ill. ezek kivonatai.Vírusok közül különösen a HIV-re és az EBV-re gyakorolt an-tivirális hatást tanulmányozták. A kivonatok in vitro körülmé-nyek között jelentősen gátolták a HIV (az AIDS, azaz AcquiredImmune Deficiency Syndrome = szerzett immunhiányos tünet-együttes kialakulásáért felelős vírus) továbbá a legtöbbszörkarcinogenezissel együtt járó EBV (Epstein-Barr-vírus) repli-kációját, szaporodását. Számos eredmény tanúsítja, hogy bizta-tó in vitro eredmények születtek az influenza A vírustörzsek ésa hólyagos szájüreggyulladást okozó vírusok gátlása terén is.Az antivirális hatás lényege, hogy a G. lucidum poliszacharid-jai és triterpenoidjai azáltal gátolhatják a vírusok replikációját,hogy a poliszacharid-komponensek felismerik a vírus felszínénelhelyezkedő antigéneket, kapszidfehérjéket, majd hozzákötőd-nek, a triterpenoidok pedig behatolnak a vírus belsejébe, aholgátolják az mRNS-transzkripciót, ezáltal a vírusfehérjék képző-dését. A mechanizmus lényege ugyan eléggé általánosnak tű-nik, mivel más, antivirális növényi vegyület (pl. fenolkarbonsa-vak, polifenolok, triterpenoidok, specifikus heteropoliszachari-dok) is hasonló módon juthat érvényre. Részben ez a tény is in-dokolja, hogy a pecsétviaszgomba-kivonatok más gomba- ésnövényi hatóanyagokkal együtt adagolva még biztosabb antivi-
 24. 24. rális hatást eredményeznek akár in vivo körülmények között is.Teljesen analóg a szinergista hatás immunmoduláció vonatko-zásában is.Különös antivirális triterpén-származék a pecsétviaszgombatermőtestében képződő lucidenin-lakton (HIV-ellenes!), a luci-deninsavak, továbbá a ganoderinsavak, ganoderiolok, ganoluci-dinsavak, lucidumolok, ganodermamontriol és ganodermanon-diol. Fontos megjegyezni, hogy a termeszthető Ganoderma ap-planatusban olyan polioxigenált lanosztanoid triterpéneket ta-láltak, amelyek in vitro körülmények között gátolják az onko-gén EBV (Epstein-Barr-vírus) szaporodását.Immunszuppresszív hatásért felelősnek találták az LZ-8 prote-int (LZ = Ling-Zhi kezdőbetűi). Csökkenteni képes a HBV-fer-tőzés által előidézett szövet- és sejtkárosodást a májban. Egér-be intraperitoniálisan (hashártyán belülre) injektálva 8–12mg/kg dózisban lefékezi a HBsAg-re (hepatitis-B-vírus felszíniantigénre) specifikus antitestek képződését, ezáltal helyreállítjaa HBV fertőzésre adott immunválaszt.Adagolási lehetőségekInjekció készítésére a pecsétviaszspórák éppen úgy alkalmasak,mint a termőtest. A kivonatok sterilezhetők. A kezelés intravé-násan vagy intraperitoniálisan hatásosabb, mint perorálisan. Aporított gomba leveskészítésre is alkalmas, de teát, szirupot,tablettát, kapszulát, tinktúrát és mézes keveréket is lehet készí-teni belőle. Ha előzőleg extrahálják, akkor a hatóanyagok fel-dúsulnak. Ekkor a kivonatokból kisebb adagok is hatásosak le-hetnek.Például 1 grammos tablettából naponta 3-szor 1 darabot szok-tak bevenni, 20%-os tinktúrából 3-szor 10 ml-t, szirupból na-ponta 4–6 ml-t. Jóval nagyobb dózisra van szükség akkor, hapl. gombamérgezés antidotumaként alkalmazzák a gombaport.Ebben az esetben célszerű 120–200 g-ból vízzel főzetet készí-teni és naponta 3–5 alkalommal elfogyasztani.
 25. 25. Ritkán okoz mellékhatást. Szájon át, naponta 1,5–9 g kivonatotfogyasztva álmosság, szomjúság, puffadás, gyakoribb vizelésés székletürítés fordulhat elő, esetleg növekszik az izzadásvagy kiütést is okozhat. Nagy adagban (1–2 g) bevett C-vita-min mérsékeli vagy megszünteti a melléktüneteket. Véralva-dás-gátló hatása miatt figyelembe kell venni más, ilyen hatásúgyógyszerek (pl. aszpirin, warfarin) egyidejű alkalmazásánakveszélyét.A 10:1 arányú koncentrált, 10% poliszacharid és 4% triterpéntartalomra standardizált kivonatból a megelőzésre ajánlott adag150–350 mg, ami 1500–3000 mg nem koncentrált és nem stan-dardizált kivonatnak felel meg. A terápiás adag ugyanebből akészítményből 750, ill. 7500 mg. Súlyos esetekben, például da-ganatos megbetegedéseknél az ajánlott napi adag 2000–10000mg (200–1000 mg 10:1 arányú koncentrált, standardizált kivo-nat) is lehet, ennek eldöntése azonban a szakorvos feladata.Állatokkal (egér, patkány, kutya) végzett toxikológiai vizsgála-tok egyértelműen bizonyítják, hogy huzamos ideig alkalmazvasem okoz súlyváltozást vagy vérképváltozást. Egérnél a vizeskivonat (5 g/ kg per os 30 napon át) semmilyen káros követ-kezménnyel nem járt.
 26. 26. Felhasznált fontosabb forrásmunkákKínai nyelvű források:[戴玉成] Dai Yu-cheng, [杨祝良] Yang Zhu-liang: Kínagyógyászati célú valódi gombáinak javított elnevezései. [《中国药用真菌名录及部分名称的修订》]. In: Mycosystema,2008. vol. 27. No. 6. pp. 801–824.[李時珍, 李时珍] Li Shi-zhen: A gyógynövények részletes át-tekintése [《本草綱目》, 《本草纲目》] (1578)[林志彬 编著] Lin Zhi-bin: Ganoderma lucidum : A mítosz-tól a tudományig [《灵芝从神奇到科学》]. 北京 : 北京大学医学出版社, 2008. 139 p. ISBN 978-7-81116-565-4灵芝 : Lingzhi : Ganoderma. In: 《中华人民共和国药典》.2005 年版一部. p. 130.[ 神 農 , 神 农 ] Shen Nong: Shen Nong gyógynövénykönyve[《神農本草經》, 《神农本草经》] (i. e. II-I. század)Angol nyelvű források:Beinfield, H., Korngold, E.: Chinese traditional medicine: anintroductory owerview. Alternative Therapies 1/1: 44–52.1995.Berger, A. et al.: Cholesterol-lowering properties of Ganoder-ma lucidum in vitro, ex vivo, and in hamsters and minipigs. Li-pids in Health and Disease 3: 2. 2004.[曹琦珍] Cao Qi-zhen, [林志彬] Lin Zhi-bin: Ganoderma lu-cidum polysaccharides peptide inhibits the growth of vascularendothelial cell and the induction of VEGF in human lung can-cer cell. Life Sciences 78: 1457–1463. 2006.[藤田 瑠美] Fujita, R. et al.: Anti-androgenic activities ofGanoderma lucidum. J of Ethnopharmacology 102: 107–112.2005.
 27. 27. [福沢 正隆] Fukuzawa M. et al.: Possible involvement oflong chain fatty acids in the spores of Ganoderma lucidum (Re-ishi Houshi) to its antitumor activity. Biological and Pharma-ceutical Bulletin 31/10: 1933–1937. 2008.Ganoderma. In: Pharmacopoeia of the People’s Republic ofChina : (English Edition). Vol. I. Beijing, Chemical IndustryPress, 2000. p. 93.Gill, S. K., Rieder, M. J.: Toxicity of traditional Chinese me-dicine, Ganoderma lucidum, in children with cancer. CanadianJ of Clinical Pharmacology 15/2: e275–e285. 2008.Halpern, G. M.: Healing mushrooms. New York, NY : SquareOne Publishers, 2007. 182 p. ISBN 978-0-7570-0196-3[宮崎 利夫] Miyazaki, T. and [西島 基弘] Nishijima, M.:Studies on Fungal Polysaccharides XXVII. Structural Exami-nation of a Water-soluble, Antitumor Polysaccharide of Gano-derma lucidum. Chem. Pharm. Bull., 1981. 29(12): 3611–3612.1981.[水野 卓] Mizuno, T. et al.: Fractionation, Chemical Modifi-cation and Antitumor Activity of Water-Insoluble Polysacchar-ides of the Fruiting Body of Ganoderma lucidum. Nippon Nō-geikagaku Kaishi 59: 1143–1151. 1985.[水野 卓] Mizuno, T. et al.: Fractionation, Structural Featuresand Antitumor Activity of Water-Soluble Polysaccharide from”Reishi”, the Fruit Body of Ganoderma lucidum. Nippon Nō-geikagaku Kaishi 58: 871–880. 1984.Russell, M. P. R.: Ganoderma – a therapeutic fungal biofacto-ry. Phytochemistry 67: 1985–2001. 2006.Sliva, D.: Ganoderma lucidum (Reishi) in Cancer Treatment.Integrative Cancer Therapies 2/4: 358–364. 2003.[鵜飼 茂夫] Ukai S. et al.: Polysaccharides in fungi XIII. :Antitumor activity of various polysaccharides isolated fromDictyophora indusiata, Ganoderma japonicum, Cordyceps ci-cadae, Auricularia auricula-judae, and Auricularia species. In:Chemical and Pharmaceutical Bulletin 31/2: 741–744. 1983.
 28. 28. Wasser, S. P.: Reishi or Ling Zhi (Ganoderma lucidum). In:Encyclopedia of Dietary Supplements. New York : MarcelDekker, 2005. pp. 603–622.Német nyelvű források:Hänsel, R.: Traditionelle Reizkörpertherapie, gesehen als Im-munstimulation. Deutsche Apotheker Z. 124: 54–59. 1984.Hegnauer, R., Hegnauer, M.: Chemotaxonomie der Pflanzen.Band I-X., XI.a, b. Basel : Boston : Berlin : Birkhäuser Verlag.1962–1996.Lindequist, U., Teuscher, E., Narbe, G.: Neue Wirkstoffe ausBasidiomyceten. Z f. Phytotherapie 11: 139–149. 1990.Wagner, H.: Pharmazeutische Biologie : Drogen und ihre In-haltsstoffe. 3., neu bearb. u. erw. Aufl. Stuttgart : New York :Gustav Fischer Verlag, 1985. 496 p. ISBN 3-437-20341-XWagner, H., Wiesenauer, M.: Phytotherapie. Phytopharmakaund pflanzliche Homöopathika. Stuttgart : Jena : New York :Gustav Fischer Verlag, 1995. 414 p. ISBN 3-437-00775-0Magyar nyelvű források:[Dr.] Babulka P.: A XXI. század gyógyítói: a gombák. [elekt-ronikus dokumentum]. 2005.[Dr.] Balázs A.: Gyógynövények szerepe az elhízás megelőzé-sében és kezelésében. [összefoglaló referátum]. In: Orvosi Heti-lap, 2010. 151. évf. 19 szám. pp. 763–773.[Dr.] Borcsa B.: A hagyományos kínai gyógyászat immunmo-duláns hatású növényei - rövid áttekintés. In: KomplementerMedicina, 2008. XII. évf. 3. szám. pp. 29–31.Bugja Judit, Balázs Andrea: A pecsétviaszgomba (Ganoder-ma lucidum) gyógyászati alkalmazásának lehetőségei : (irodal-mi áttekintés). In: Hajtatás, korai termesztés, 2005. XXXVI.évf. 4. szám. pp. 32–34.Dr. Fisher, Howard W.: Reishi a megoldás : R&M az immun-rendszernek. Ford. Bakos Mária. Sepsiszentgyörgy : Társ Ki-
 29. 29. adó, 2008. (Reishi Rescue : R&R for your immune system). 70p. ISBN 978-973-1723-05-1Gombahatározó I-II. Szerk. Rimóczi Imre, Vetter János. Buda-pest : OEE Mikológiai Társasága, 1990. 473 p. ISBN 963 825108 5Grünert, H., Grünert, R.: Gombák : Gunter Steinbach soro-zata. Ford. Dr. Forró László. Budapest : Magyar Könyvklub,1995. Természetkalauz sorozat. (Pilze). 287 p. ISBN 963 548170 5Gyógy- és aromanövények. 3. átd., bőv. kiad. Szerk. BernáthJenő. Budapest : Mezőgazda Kiadó, 2000. 667 p. ISBN 9639239 96 8[Dr.] Jakucs E.: A mikológia alapjai. 4. átdolg. kiad. [Buda-pest] : ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 225 p. ISBN 978 963 284038 3[Dr.] Jakucs E.: Gyógyító gombáink. In: Természet Világa :Természettudományi Közlöny, 1996. 127. évf. 12. szám. pp.547–550.Kalmár Z.: A gombák csodálatos világa. Budapest : Mezőgaz-dasági Kiadó, 1968. 111 p.[Dr.] Lelley, J.: A gombák gyógyító ereje : Mikoterápia azegészség szolgálatában. Ford. dr. Lelley János. Budapest : Me-zőgazda Kiadó, 1999. 155 p. ISBN 963 9121 74 6Maszlavér P[etra]: A Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P.Karst termesztésre alkalmas törzseinek megválasztása hőmér-sékleti igényük szerint. In: Kertgazdaság, 2006. 38. évf. 3.szám. pp. 3–9.Maszlavér Petra: A pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum(Curt.: Fr.) Karst hazai termeszthetőségének lehetőségei.[Doktori értekezés]. Budapest : Budapesti Corvinus EgyetemZöldség- és Gombatermesztési Tanszék, 2008. 115 p.Mikológia. Szerk. Jakucs Erzsébet, Vajna László. Budapest :Agroinform Kiadó, 2003. 477 p. ISBN 963 502 776 1Nagyné Gasztonyi Magdolna, Vígh László: Süngomba (He-ricium erinaceus) és pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum)
 30. 30. különböző kivonatainak jellemzése. In. Élelmezési Ipar, 2008.LXII. évf. 1. szám. pp. 9–12.Priszter Sz.: A nagygombák magyar és latin névjegyzéke. In:Mikológiai Közlemények – Clusiana, 1988. [26. évf.] 1–2.szám. pp. 1–158.Szabó László.: A gombák nitrogéntartalmú metabolitjai. In:Mikológiai Közlemények, 1972. [10. évf.]. 3. szám. pp. 115–127.Szabó László: Immunstimuláns poliszaharidokat tartalmazógombák. In: Mikológiai Közlemények, 1987. [25. évf.] 2–3.szám. pp. 151–158.Szabó L. Gy.: Gyógynövényismeret : (speciális kollégiumhozalapok) : biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (ki-egészítő ajánlott ismeretek). Pécs : PTE, TTK, NövényélettaniTanszék [elektronikus dokumentum]Szabó L. Gy.: Gyógynövények és élelmiszernövények A-tól Z-ig. Pécs : Melius Alapítvány, 2009. [elektronikus dokumen-tum]Szabó L. Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató : gyógyszeré-szeknek : orvosoknak : kertész- és agrármérnököknek : bioló-giatanároknak. Baksa : Schmidt und Co. : Pécs : Melius Ala-pítvány, 2005. 302 p. ISBN 963 218 185 9Zsigmond Győző: Gomba és hagyomány : etnomikológiai ta-nulmányok. Budapest : Sepsiszentgyörgy : LKG-Pont Kiadó,2009. 174 p. ISBN 963 8756 74 9

×