Anúncio
KERTAS KERJA MINGGU ANTI DADAH 2022.docx
KERTAS KERJA MINGGU ANTI DADAH 2022.docx
KERTAS KERJA MINGGU ANTI DADAH 2022.docx
KERTAS KERJA MINGGU ANTI DADAH 2022.docx
Próximos SlideShares
Laporan kempen standtogetherLaporan kempen standtogether
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

KERTAS KERJA MINGGU ANTI DADAH 2022.docx

  1. MINGGU SENI ANTI DADAH 2022 SEKOLAH KEBANGSAAN MERBAU, MIRI ANJURAN UNIT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KERJASAMA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL KERTAS KERJA MINGGU SENI ANTI DADAH 2022
  2. MINGGU SENI ANTI DADAH 2022 1.0 PENGENALAN SambutanMinggu Seni Anti Dadahdiadakansetiaptahundi sekolahselarasarahan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Unit Pendidikan Pencegahan Dadah untuk menyokong Sambutan Hari Anti Dadah PeringkatKebangsaan.Aspekpendidikan dan pencegahan dadah amat penting memandangkan generasi pelapis negara khususnya, kini berdepan dengan ancaman gejala dadah yang sangat serius. Olehyangdemikian,kesedarantentangbahaya bahana dadah di peringkat lebih awal perlu diterapkan dalam lapisan komuniti masyarakat. Selain itu, menerusi aktiviti-aktiviti yang diatur, murid-murid diharap dapat memanfaatkan peluangini sebaik-baiknyauntukmemberi impakterhadappenglibatanmurid-muridsecaramenyeluruh demi melahirkan modal insan yang berkualiti. Program ini juga dibuat selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah, Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah”. 2.0 MATLAMAT 2.1 Supayamurid-muridsedarbahawadadahakanmemudaratkannyawadankesihatan sertamembahayakankeselamatanmasyarakat. 2.2 Untuk memastikanmurid-muridmempunyai pengetahuandankemahiranmengenai gaya hidupsihatdanmengamalkannya. 3.0 OBJEKTIF Objektif programini adalahsepertiberikut:- 3.1 Untuk memastikanmurid-muridmempunyai bahanbagi mempraktikkangayahidup sihat. 3.2 Untuk mendidikmurid-muridtentangkeburukandadahseawal peringkatsekolah rendahlagi. 3.3 Menyemai danmenanamsikapuntukmembencidanmenjauhkandiri daripadadadah. 3.4 Untuk memberi alternatif programsihattanpadadahkepadamurid-murid. 4.0 ANJURAN Unit Bimbingan &Kaunselingdan PanitiaPendidikanSeni VisualSKMerbau,Miri. 5.0 TARIKHDAN TEMPAT Tarikh : 10 OGOS 2022 Hari : Rabu Tempat: Silarujuklokasi tempatuntukmelaksanakanaktiviti 6.0 KUMPULAN SASARAN
  3. MINGGU SENI ANTI DADAH 2022 6.1 Murid-muridTahun1 hinggaTahun 6 SKMerbau Miri danMurid Pra Sekolah 6.2 SemuaMurid Pra SekolahA,Bdan C seramai 75 orang akan terlibat. 6.3 Seramai 5 orang setiapkelasbagi Tahun1 hinggaTahun6 seramai 185 orang 7.0 STRATEGI PELAKSANAAN 7.1 Guru PendidiakanSeni Visual memilih5orangmuriddari setiapkelas 7.2 Nama muriddiserahke UnitPerkhidmatanBimbingandanKaunseling 7.3 Pertandingandiadakanmengikutlokasi yangditetapkan 7.4 Pertandinganberlangsung 7.5 Jawatankuasapenghakimanmemilihparapemenang 7.6 Memberikanhadiahkepadapemenangsemasaperhimpunan. 8.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA JAWATANKUASA INDUK & JAWATANKUASA PELAKSANA : Pengerusi : En. Jemali bin Len (Guru Besar) Naib Pengerusi 1 : Pn. Dayangku Norraya binti Awangku Suhaili (PK HEM) Naib Pengerusi 2 : En. Zahirul Jasmi Sayombin Abdullah (PK Pentadbiran) Setiausaha : En. Zamri bin Morshidi (Guru B&K) Naib Setiausaha : Pn. Grucillla ak William(Guru B&K) AJK : En. Zulizwan bin Mohammad Jawi Matlayer (Guru B&K) Pn. Jennifer Rabi ak Tinkai (Guru B&K) Pn. Dalia binti Ibrahim(KP Pendidikan Moral) Semua Guru Pendidikan Moral Semua Guru Kelas Tahun 1 hingga 6 Semua Guru Pra Sekolah 9.0 TENTATIFPROGRAM 1000 - 1015 pagi - Murid Pra Sekolah, Tahun 4 hinggaTahun 6 berkumpul di lokasi aktiviti 1015 - 1120 pagi – Aktiviti mewarnadanmerekaciptabermula 1120 Aktiviti Sesi pagi tamat 2:30 – 2:40 pm- MuridTahun 1 hinggaTahun3 berkumpul dilokasi aktiviti 2:40 – 3:45 pm– Aktiviti mewarnaposterbermula 3:45 pm - Aktiviti Tamat
  4. MINGGU SENI ANTI DADAH 2022 10.0 PERBELANJAAN PERBELANJAAN MINGGU SENI ANTI DADAH 2022 PERKARA KATEGORI HARGA JUMLAH Hadiah Pertandingan Mewarna Pra Sekolah, Tahap1 & Tahap2 (35 orang pemenang) Tempat Pertama X 7 = Tempat Kedua X 7 = Tempat Ketiga X 7 = Saguhati X 2 X 14 = 35 ORANG 11.0 PENUTUP Diharapkan aktiviti Minggu Anti Dadah ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah diharapkan aktiviti-aktiviti sihat seperti ini akan terus berkembangdanmendapatsambutanyangbaikdari semuapihakdemi kesedaranuntukmencegah dan menghapuskandadah.Semogasemuawargasekolahdapatmemanfaatkanprogramini denganbaikdan diharapkan segala aktiviti yang dirancang akan dapat mencapai matlamatnya serta memberi impak positif kepada warga SK Sinar Bahagia, Kulai. Disediakanoleh: Disahkanoleh: …………………………………………… …………………………………………….. (ZAMRIBIN MORSHIDI) (JEMALIBIN LEN) Guru BimbingandanKaunseling, Guru Besar. SK Merbau,Miri SK Merbau,Miri Tarikh: Tarikh: ULASAN: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anúncio