O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Eğitimde TKY

2.623 visualizações

Publicada em

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi TKY

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Eğitimde TKY

 1. 1. Kasım, 2012 Çanakkale Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Zafer KARADAYIwww.zaferkaradayi.com
 2. 2. İÇERİK KALİTE EĞİTİMDE TKY Kalitenin Tanımı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Kalitenin Tarihsel Gelişimi Eğitimde TKY’de Crosby Modeli Önemli Araştırmacılar Deming’in 14 Temel İlkesinin Eğitime Uygulanması TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Hizmeti, Mal/Üründen Ayıran Özellikler Liderlik Eğitim Sisteminin Girdi ve Çıktıları Misyon ve Vizyon Eğitimde TKY’nin Öğretmen Üzerindeki Etkileri İletişim Eğitimde TKY’nin Öğrenci Üzerindeki Etkileri Kalite Kültürü Eğitimde Etkili TKY Uygulama Adımları İklim Eğitimde TKY’de Başarısızlığın Nedenleri Sürekli Gelişim ...Ve Başarılı Bir Örnek Sürekli Eğitim KAYNAKÇA Kalite Çemberleri TKY Uygulama Modelleri 2www.zaferkaradayi.com
 3. 3. KALİTE KALİTENİN TANIMI Kalite kavramı, net bir tanıma sahip değildir. Ancak bakış açılarına göre pekçok tanımı yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: Felsefi Tanım: Kalite bir düşünce veya madde değildir. Tanımlanamaz fakat ne olduğu bilinir. Müşteri Bazlı Tanım : Kalite; Edwards(1968) : İhtiyaçları karşılama yeteneğidir. Gilmore(1974) : Belli bir ürünün, belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir. Kuehn & Day(1962) : Ürünün, müşteri tercihlerine uygunluğudur. Juran(1988) : Kullanıma uygunluktur. 3www.zaferkaradayi.com
 4. 4. KALİTE KALİTENİN TANIMI Ürün Bazlı Tanım: Kalite; İçerik veya yaklaşımların kalitesindeki kantitatif (nicel) farklardır. Üretim Bazlı Tanım: Kalite; Crosby(1979) : İsteklere uygunluktur. Price(1985) : İlk seferde doğrusunu yapmaktır. ISO 8402: Kalite, bir mal ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu (EFQM): Kalite, bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. 4www.zaferkaradayi.com
 5. 5. KALİTE KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ Kalitenin tarihsel gelişimi dört adımda incelenebilir. 1. Muayene: Sanayi devriminin başlangıcından 1920lere kadar olan zaman aralığında, işletmelerden çıkan nihai ürünü işçilerin kontrol etmesi. 2. Kalite Kontrol: Muayene (kontrol) işlemi son kontrolden ara dönemlere ve giriş dönemlerine doğru genişlemiş ve işletmelerde Kalite Kontrol bölümleri kululmaya başlanmıştır. İstatistiksel Kalite Kontrol olarak da adlandırılır. 3. Kalite Güvence: İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Ama ürünlerin hatasız çıkmasını sağlamaktır. 4. Toplam Kalite: Kalite kontrolü sadece üretim ile ilgili birimlerin değil tüm işletmeyi ilgilendiren bir kavramdır 5www.zaferkaradayi.com
 6. 6. KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÖNEMLİ ARAŞTIRMACILAR • Armand Feigenbaum: Toplam Kalite Kontrol kavramının yaratıcısı Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve iş adamı. (1922-) • W. Edward Deming: ABDli istatistikçi. Soğuk Savaş sırasında ABDnin üretimini iyileştirmekle tanınır ama özellikle Japonya iken üzerinde çalıştığı kalite yönetimi ile ünlenmiştir. (1900- 1993) • Joseph M. Juran: Romanya doğumlu bir kalite gurusudur. Deming gibi Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrasında toparlanmasında katkısı olmuştur. (1904-2008) 6www.zaferkaradayi.com
 7. 7. KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÖNEMLİ ARAŞTIRMACILAR • Philip B. Crosby: Sıfır hata görüşüyle tanınan Amerikalı kalite uzmanıdır. Florida’da Kalite Koleji adında bir okul açmıştır ve bu okul halen eğitime devam etmektedir. (1926-2001) • Kaoru Ishikawa: Japon bir kimyager olan Ishikawa, Amerikalı kalite uzmanları olan Deming ve Juran ile beraber çalışmalar yürütmüş ve Japonyanın gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır. Özellikle Kalite Çemberi ve Kalite kontrolde kullanılan istatistiksel araçlardan neden-sonuç diyagramını geliştirmiştir. 7www.zaferkaradayi.com
 8. 8. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY Başlangıçta kalite, kalite kontrol, kalite güvencesi gibi kavramlaştırmalarla gündeme gelen kalite konusu, özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yaygın bir biçimde Toplam Kalite Yönetimi kavramlaştırması içinde ele alınmıştır. Burada ifadeyi oluşturan 3 kavramdan biri toplam (total) sözcüğüdür. Burada toplam sözcüğü, bir ürün ya da hizmetin üretilmesinde yer alan bütün insanların sürece birlikte katılmasını, bütünleşmesini ifade etmektedir. Kalite sözcüğü, üretilen ürün ya da hizmetlerin önceden belirlenmiş amaç ve standartlara uygunluğunu, müşteri beklentilerini karşılamayı ifade eder. Yönetim sözcüğü ise, yukarıdakileri de içeren ve üretilmesi öngörülen ürün ve hizmetlerin uygun yönetim ve liderlik yaklaşımı rehberliğinde üretilmesini ifade eder. 8www.zaferkaradayi.com
 9. 9. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY TKY, öncelikle endüstride gündeme gelen bir konudur. Temel amacı da rekabetçi bir ortamda pazarda söz sahibi olabilmek için daha düşük maliyetli ve daha nitelikli ürünler üretmektir. Dolayısıyla bu yaklaşımın diğer sektörlere uyarlanması ve uygulanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. TKY konusu sadece örgütlerin kullanabileceği bir konu değildir. Bazı insanlar için TKY bir yaşam felsefesi olup, daha kaliteli ve nitelikli bir yaşam sürdürmeyi ve sonunda da mutlu olmayı ifade etmektedir. 9www.zaferkaradayi.com
 10. 10. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY LİDERLİK Yönetim ve Liderlik üzerinde en çok durulan boyutlardan biridir. Zira uygun bir yönetim yapısı ve buna yön veren ve rehberlik eden liderler olmadıkça örgütlerde kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilmesinden bahsetmek mümkün değildir. 10www.zaferkaradayi.com
 11. 11. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY VİZYON ve MİSYON Vizyon, bir kişi veya örgütün gelecekte ulaşmak istediği yeri yani gelecekteki resmini ifade eden kavramdır. Ancak bu resim saf hayal ürünü olmamalı, ulaşılabilir, motive edilebilir ve eyleme sevk edebilir olmalıdır. Vizyonu olmayan örgütler zaman içinde durağanlaşır ve hatta yok olur. 11www.zaferkaradayi.com
 12. 12. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY VİZYON ve MİSYON Misyon ise, bir örgütün gerçekleştirmek durumunda olduğu temel görevleridir. Misyon ve Vizyon iç içedir ve bu iki kavram örgütün amaçlarıyla yakından ilgilidir. 12www.zaferkaradayi.com
 13. 13. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY İLETİŞİM Örgütlerde bireyler, birimler ve bölümler arası iletişim vardır. TKY, örgütte birimler, bölümler, yönetenler ve çalışanlar arasındaki bütün iletişim kanallarının açık olmasını ve iletişim engellerinin kaldırılmasını gerekli kılar. Bu sayede de yatay ve dikey iletişimi teşvik eder. 13www.zaferkaradayi.com
 14. 14. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE KÜLTÜRÜ Kültür kısaca yaşam biçimidir. Kültür kavramının düşünsel, davranışsa, teknolojik, maddi, sembolik vb. birçok boyutları vardır. Kavrama bilişsel açıdan bakıldığında kültür; bir insan grubuyla ilgili olarak ortaklaşa paylaşılan zihni ve fikri yapıyı ve söz konusu yapının ortak anlamlara göre programlanmasını ifade eder. Dolayısıyla TKY’den söz etmek için örgütteki insanların ortaklaşa paylaştıkları anlamlar dünyasına ihtiyaç vardır. Bir takım kavramlara ortak anlamlar yüklemedikçe, ortaklaşa eylemden söz etmek mümkün değildir. 14www.zaferkaradayi.com
 15. 15. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY İKLİM İklim, bir örgütle ilgili olarak psikolojik açıdan örgütteki insan ilişkilerinin niteliğini ifade eder. Bir örgütte TKY uygulanabilmesi için olumlu bir örgüt iklimine ihtiyaç vardır. Rasyonellik, bürokrasi, formalizasyon ilkelerine sıkı sıkıya bağlı örgütlerde olumlu bir iklim oluşmayacağı gibi TKY’nin uygulanması da mümkün değildir. 15www.zaferkaradayi.com
 16. 16. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY SÜREKLİ GELİŞİM – KAIZEN FELSEFESİ Burada amaç insanın niteliklerini, üretim süreçlerini ve ürünlerin niteliğinin sürekli iyileştirilmesidir. Japonların gelişimlerinde uyguladıkları “Kaizen” felsefesi bunun başlangıcı olmuştur. Kai : Değişim Zen : Daha iyi Kaizen: Sürekli Gelişim 16www.zaferkaradayi.com
 17. 17. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY SÜREKLİ GELİŞİM – DEMING DÖNGÜSÜ Bu kavram en iyi, Planla (Plan) – Uygula (Do) – Kontrol et (Check) – Önlem al (Act) çevrimi ile anlatılabilir. Herhangi bir alana, probleme veya sürece, bu yaklaşımın bir kez uygulanması istenen sürekli iyileştirmeyi sağlamaz. Sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi için bu çevrimin artarda, sürekli ve sistematik bir şekilde uygulanması gerekir. 17www.zaferkaradayi.com
 18. 18. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY SÜREKLİ EĞİTİM Eğitim, bireysel ya da örgütsel olabilir. Eğitimi de insanlar kendi kendilerine gerçekleştirebilecekleri gibi planlı eğitimlerle de yapılabilir. Ayrıca TKY hatalar da bir eğitim aracı olabilir. Yani TKY hatalar bir ceza aracı değil bir eğitim aracı olarak görülür. TKY’de eğitim ve öğrenmenin sürekliliğinden söz edilir. Bunun nedenleri arasında, bilgi birikiminin sürekli artması, yeni yöntem ve tekniklerin gündeme gelmesi ve bunların daha nitelikli insan gücünü gerekli kılması sayılabilir. 18www.zaferkaradayi.com
 19. 19. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİ Kalite Çemberi, az bir harcamayla yüksek kaliteyi, yüksek üretimi ve yüksek morali kazanmanın ve sağlamanın yararlı bir yoludur. Kalite çemberleri, aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan sayıları beş ile on kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur. 19www.zaferkaradayi.com
 20. 20. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI • Kalitenin iyileştirilmesi ve hataların azaltılmasını sağlamak • Çalışanların motivasyonu ve katılımını geliştirmek • Kurum içi iletişimi geliştirmek • Daha uyumlu yönetici çalışan ilişkinin gelişmesine ortam hazırlamak • Çalışanların eğitilmelerini sağlamak 20www.zaferkaradayi.com
 21. 21. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI • Problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığı kazandırmak • Kişilerin liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak • İşe bağımlılığı artırmak • Maliyetleri düşürmek • İş güvenliği konularına ilgiliyi artrmaktır 21www.zaferkaradayi.com
 22. 22. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 1. Kurum çalışanlarından oluşmuş küçük bir gruptur. 2. Her çember 5 – 10 üyeden oluşur. 3. Grubun bir lideri vardır. 4. Lider bir otorite pozisyonunda değildir. 5. Belirli bir çalışma alanı için organize olmuştur. 6. Düzenli olarak toplanırlar. 7. Kalite ve verimlilik probleminin nedenleri araştırılır. 8. İnsan kullanma yaklaşımı değil, insan oluşturma / takım kurma çalışmalarıdır. 22www.zaferkaradayi.com
 23. 23. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 9. Çalışanların problem çözümüne dolayısıyla kararlara katılmalarını sağlayan biçimsel mekanizmadır. 10. Organizasyonun çevresine uyuma yardımcı olurlar. 11. Gönüllülük esasına dayandığı için demokratik bir yönetim biçimidir. 12. Çalışanları daha fazla sorumluluk almaya yöneltir. 13. Kuruma maddi olarak büyük kazanç sağlar. 14. İş doyumunu arttırır. Devamsızlık ve işe geç gelmeler azalır. 23www.zaferkaradayi.com
 24. 24. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY KALİTE ÇEMBERLERİ Kalite çemberleri çalışmalarında genelde şu teknikler kullanılır; • Beyin fırtınası • Bilgi toplama • Pareto analizi • Neden – Sonuç ilişkisi • Histogram • Kontrol teknikleri • Balık kılçığı diyagramı 24www.zaferkaradayi.com
 25. 25. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY TKY UYGULAMA MODELLERİ •EFQM Mükemmellik Modeli (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) •TÜSİAD - KalDer Modeli •Amerika Kalite Derneği (ASQ) Modeli •Özdeğerlendirme Sistemi 25www.zaferkaradayi.com
 26. 26. - TKY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI TKY YÖNETİM ANLAYIŞI Organizasyon için iyi olan insan için de iyidir. İnsan için iyi olan organizasyon için de iyidir. Dikey iş akışı. Yatay iş akışı. Başarı kural ve standartlara uymadır. Başarı verim ve kalitedir. İnsanlar araçtır. İnsanlar amaçtır. Kalite denetimleri artırarak sağlanmaya çalışılır. Kalite süreçleri geliştirerek sağlanır. Kalite pahalıdır. Kalite ucuzdur. Ürün odaklıdır. Müşteri odaklıdır. Verim azdır. Verim fazladır. 26www.zaferkaradayi.com
 27. 27. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - TKY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI TKY YÖNETİM ANLAYIŞI Yöneticiler kural ve standartları belirler. Yöneticiler sistemi kurar. Çalışanların gelişime katkısı yoktur. Çalışanlar sistemi geliştirirler. Standartlara uymak. Tarafların doyumu ve başarısı. Çalışanların kontrolu. Kendi kendini kontrol. Kurallar kaliteyi belirler. Müşteri kaliteyi belirler. Sıçramalarla gelişme. Sürekli gelişme. Maliyete dayalı. Sonuca dayalı. 27www.zaferkaradayi.com
 28. 28. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Eğitimde TKY uygulanırken Deming’in modeli temel alındığında öğrenme ve öğretme sürecinde sürekli bir iyileşmenin sağlanması gerekecektir. Geleneksel Eğitim Anlayışı 28www.zaferkaradayi.com
 29. 29. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Eğitimde Toplam Kalite Anlayışı 29www.zaferkaradayi.com
 30. 30. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ 1. Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi, 2. Belirlenen hedefe ilk seferde ulaşılması, 3. Hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi, 4. Gelişmeleri takip etmenin ilke edinilmesi, 5. Nitelikli eğitime önem verilmesi, 6. Etkin bir iletişim ağının kurulması, 7. Yönetimde takım çalışmasına önem verilmesi, 8. Yönetimde motivasyonun sağlanması, 9. Demokratik bir yönetim sisteminin kurulması. 30www.zaferkaradayi.com
 31. 31. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TKY’DE CROSBY MODELİ 1. Zayıf öğrencilere ekstra yardım ve yol gösterme. 2. Öğretim programını alt ünitelere bölerek her bir ünite için daha alt düzeyde spesifik hedefler ve bunlara ilişkin kriterler belirleme. 3. Öğretmen ve öğrencinin, önceden belirlenmiş performans standartlarına ulaşabilmeleri konusunda ikna edilmesi. 4. Öğretmen ve öğrencilerin, sınavlardaki performansa göre ödüllendirilmesi. 5. Öğrencilere sınavlara hazırlık konusunda rehberlik edilmesi. 31www.zaferkaradayi.com
 32. 32. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DEMING’İN 14 TEMEL İLKESİNİN EĞİTİME UYGULANMASI 1. Ürün ve hizmetin geliştirilmesine yönelik amaçlarda istikrar oluşturulması. 2. Ürüne ilk aşamada kalite sağlanması, böylece kaliteye dayalı denetime gerek kalmaması. 3. İşin, etiket fiyatına göre değerlendirilmesinden vazgeçilmesi, onun yerine toplam kalşte maliyetinin en aza indirilmesi. 4. Kaliteyi ve üretkenliği arttırmak için üretim ve hizmet sisteminin sürekli geliştirilmesi ve maliyetlerin sürekli azaltılması. 5. Denetimin, insanların ve makinaların daha iyi çalıştırılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılması. 6. Korkunun ortadan kaldırılması. 7. Bölümler arası engellerin ortadan kaldırılması. 32www.zaferkaradayi.com
 33. 33. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DEMING’İN 14 TEMEL İLKESİNİN EĞİTİME UYGULANMASI 8. İşgörenlerden sıfır hata ve yeni üretkenlik seviyeleri istemek için sloganlarıni teşviklerin ve hedeflerin ortadan kaldırılması. 9. İş standartlarının (kotalar) yok edilmesi. 10. Liderliğe önem verilmesi, liderliğin elden ele geçirilmesi. 11. Hedeflere dönük yönetimden vazgeçilmesi. 12. Sayılara, sayısal amaçlara dönük yönetimden vazgeçip denetimcilerin sorumluluğunun, sırf kalite rakamlarına dayalı olmaktan kurtarılması. 13. Etkili bir eğitim ve kişisel gelişim programının başlatılması. 14. Örgütsel dönüşümü sağlamak için herkesin çalışmaya oturtulması. 33www.zaferkaradayi.com
 34. 34. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ HİZMETİ, MAL/ÜRÜNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER • Soyutluk (taşınamaz, depolanamaz) • Ayrılmazlık (hizmeti üreten ve tüketen hizmetin bir parçasıdır) • Hizmetin üretilmesi sırasında alıcısı ile etkileşim, yüz yüze ilişki • Eş zamanlı üretim tüketim • Dayanıksızlık • Heterojenlik (hizmetin kalitesi ve kapsamı hizmeti veren kişiye, içinde bulunulan duruma göre değişebilir) 34www.zaferkaradayi.com
 35. 35. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GİRDİ VE ÇIKTILARI Girdileri: Çıktıları: • Öğrenciler • Eğitilmiş öğrenciler • Eğiticiler • Bilimsel araştırma ve • Derslikler bulgular • Ders araç ve gereçleri • Araştırma sonuçları • Laboratuvarlar • Yayınlar • Binalar • Topluma verilen çeşitli • Sosyal tesisler hizmetler (danışmanlık, hakemlik, bilirkişilik vs.) • Eğitim programları 35www.zaferkaradayi.com
 36. 36. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY’nin eğitimde başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir: • Öğrenci odaklılık, • Önleyici Yaklaşım – Etkin PDR eğitimi, • Grup Çalışması – Öğretmen, öğrenci, idareci sınıf içi-dışı etkinlikleri, • İstatistik ve Analizden Yararlanma – Ölçme ve değerlendirme birimi,mevcut durum ve hedef belirleme, • Çalışanların Eğitimi – Hizmet içi eğitim, • Üst Yönetimin Liderliği – MEB’nın yeniden yapılanması, • Tedarikçilerle İşbirliği – Dıştan destek ve gönüllü kayılıkcılık, • Sürekli Gelişme – İyinin daha iyisi için çalışma. 36www.zaferkaradayi.com
 37. 37. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TKY’NİN ÖĞRETMEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  Öğrenci ile öğretmen arasındaki resmi ilişki yerine;  Öğrenci ile diyalog kuran,  Öğrenci üzerine odaklaşan,  Ona rehberlik eden,  Eleştiren değil yol gösteren,  Öğrenci ile koordineli çalışan,  Bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan,  Bilgiyi sınıf içerisinde değil, dış ortamlarda da arayan, 37www.zaferkaradayi.com
 38. 38. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TKY’NİN ÖĞRETMEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  Öğrenci ile öğretmen arasındaki resmi ilişki yerine;  Bilim ve teknolojideki değişmeleri takip eden,  Öğrencileri araştırmaya iten,  Öğrencinin her türlü ihtiyacını bilen,  Başarısızlığı yargılayan değil, nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir,  Öğrencinin ilgi alanı,becerisi ve yeteneği doğrultusunda eğitim alma ortamı hazırlanır. 38www.zaferkaradayi.com
 39. 39. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TKY’NİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  Öğrencide oluşacak değişimler;  Öğrenci artık derslerde sıkılmayacak, düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecektir.  Araştırma ve incelemeye yönelecektir.  Eğitim olgusunu sadece okulda değil, okul dışı yapılacak aktivitelerle kendini sürekli geliştirebilecektir. 39www.zaferkaradayi.com
 40. 40. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE ETKİLİ TKY UYGULAMA ADIMLARI 1. Adım: Üst düzey takımın 3. Adım: Olumlu başlangıç. kendini TKY’ne adaması 4. Adım: TKY’nin işlerliğinin  1. Aşama: Okulun üst düzey korunması. personelini TKY’ne teşvik etme 5. Adım: Yaptırım yap; Başarıyı ve yetiştirme. tanı ve taktir et (kabul et  2. Aşama: TKY’ni okula uygulama. /ödüllendir).  3. Aşama: Kendini verme/adama. 6. Adım: Yeniden odaklan ve 2. Adım: Uygulayıcıların yeniden motive et. belirlenmesi ve eğitimi. 40www.zaferkaradayi.com
 41. 41. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMDE TKY’DE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ  Eğitimde TKY uygulamalarını başarısız kılan önemi nedenler; 1. Üst düzey yönetim liderliğinin yetersizliği 2. Kalite için alt yapı eksikliği 3. “Yeni kalite programı” hakkındaki kuşkuları anlamakta başarısızlık 4. Yönetimin, teşvik yaklaşımının sonuç verdiği varsayımına inancı 5. Küçük çaplı başlamamak ve pilot çalışmadan öğrenmemek 6. Kalite hedeflerine ulaşmanın ana araçları olarak belirlenen tekniklere çok fazla güvenmek 7. Zaman ve kaynak gereksinmesini gereğinden az öngörmek 41www.zaferkaradayi.com
 42. 42. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ...VE BAŞARILI BİR ÖRNEK  ABD’de Mt Edgecumbe Lisesi’nin kalite yolculuğu 1988 yılında başlamıştır. Mt Edgecumbe’un elde ettiği olumlu sonuçların bir kısmı aşağıda verilmiştir.  Mezunların %68’i kolej ya da üniversiteye gitmekte, %28’i ise teknik/ticaret okullarına ya da askeri hizmetlere gitmektedir. Taşra liselerinde koleje devam edenlerin ortalaması is %5’dir.  Okulu bırakma oranı %0-%5 aralığındadır.  Öğrencilerin %97’si aldıkları eğitimin kalitesinin, bulundukları çevrede sunulanlardan daha iyi olduğuna inanmaktadır.  1992 mezunlarının %92’si çocuklarının da buraya devam etmesini istemektedir. 42www.zaferkaradayi.com
 43. 43. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ...VE BAŞARILI BİR ÖRNEK  Mezunların %75’i, eğitime devam etmelerinde okulun büyük rol oynadığı kanısındalar.  Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı önemli oranda azalmıştır.  Veli memnuniyeti artmıştır. 43www.zaferkaradayi.com
 44. 44. EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAYNAKÇA • Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları. • Bridge, B. (2003). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları. İstanbul: Beyaz Yayınları. • Aksu, M. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. • Şişman, M. ve Turan, S. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. • Ensari, H. (2002). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. • Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. http://tr.wikipedia.org 44www.zaferkaradayi.com

×