O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Оформляємо в штат іноземця: алгоритм, необхідні документи, Світлана Філіппова

6.908 visualizações

Publicada em

Працевлаштування іноземців в Україні досить актуальне питання з непростою процедурою, особливо, зважаючи на усі законодавчі норми та санкції у разі нехтування даними нормами. Якщо більш детально ознайомитися із законодавством та практикою з цього питання, то все стає досить зрозумілим. Розглянемо, яким саме чином виглядає процедура оформлення в штат іноземця, а також що їй передує.
Світлана Філіппова, фахівець відділу комерційної діяльності й управління, експерт з працевлаштування іноземців, ZEST Outsourcing, детально розглянула алгоритм та необхідні документи для оформлення в штат іноземця.
Опубліковано в журналі "Праця і Закон", №9-10 (177-178), ст. 42

Publicada em: Direito
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Оформляємо в штат іноземця: алгоритм, необхідні документи, Світлана Філіппова

 1. 1. Актуальна тема Оформляємо в штат іноземця: алгоритм, необхідні документи Працевлаштування іноземців в Україні досить актуальне питання з непростою процедурою, особливо, зважаючи на усі законодавчі норми та санкції у разі нехтування даними нормами. Якщо більш детально ознайомитися із законодавством та практикою з цього питання, то все стає досить зрозумілим. Розглянемо, яким саме чином виглядає процедура оформлення в штат іноземця, а також що їй передує. Згідно зі ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебу- вають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Кон- ституцією, законами чи міжнародними догово- рами України. До іноземців застосовуються, окрім загаль- них, ще і спеціальні норми законодавства, зокрема, трудового, згідно з якими процедура працевлаштування іноземця є більш склад- ною, на відміну від працевлаштування грома- дянина України, і має додаткові санкції за їх недотримання. В Україні процедуру працевлаштування іно- земних громадян регулюють два основні норма- тивно-правові акти, а саме: ЗУ «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012 (далі – Закон № 5067-VI) та Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 437 від 27.05.2013 (далі – Порядок). Щодо працевлаштування іноземців на території України Закон № 5067-VI зазначає, що іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначе- Світлана ФІЛІППОВА, фахівець відділу комерційної діяльності й управління, експерт з працевлаштування іноземців ZEST OUTSOURCING ному Законом, якщо інше не передбачено між- народними договорами України, згода на обов’яз- ковість яких надана Верховною Радою України. Для отримання інформації з приводу отри- мання дозволу на застосування праці іноземного громадянина необхідно звернутися до Порядку. Алгоритм оформлення на роботу іноземця Крок 1 Підготовка і подання Звіту № 3-ПН «Інфор- мація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі – Звіт № 3-ПН) Перед тим, як подати документи на розгляд ко- місії з приводу видачі або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без гро- мадянства, роботодавцю необхідно скласти та по- дати Звіт № 3-ПН. Це невід’ємна складова процесу отримання дозволу на працевлаштування іноземця, без якої отримати його буде неможливо. Як за- значено у п. 4 Порядку, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без гро- мадянства роботодавець не пізніше ніж за 15 ка- лендарних днів до звернення за дозволом подає територіальному органові інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаш- туванні громадян України. Тобто центри зайнятості можуть направляти до роботодавця громадян Ук- раїни, які стоять на обліку в центрі зайнятості, для можливого проходження співбесіди на дану ва- кантну посаду. На Звіт необхідно звернути особливу увагу, адже, окрім того, що він необхідний для сприяння 42 Праця і Закон № 9-10 (177-178)
 2. 2. Актуальна тема працевлаштуванню громадян України, він також відіграє важливу роль при розгляді документів, що подаються для отримання дозволу на працев- лаштування іноземця. Усі пункти, що зазначені у Звіті, повинні від- повідати вимогам, які роботодавець висуває до майбутнього іноземного кандидата на посаду. Даний Звіт є не тільки переліком вимог до кан- дидата, але в певній мірі відображає обґрунту- вання необхідності працевлаштування саме іно- земного громадянина. Це можна відстежити у п. 5 Звіту, в якому зазначаються завдання та обов’язки, і в п. 14, де вказані додаткові вміння, знання, навички працівника. Вимоги з цих пунктів можуть бути обґрунтуванням необхідності за- стосування праці іноземця, оскільки зазначеними вимогами досить часто не володіють громадяни України, особливо, якщо звернути увагу на освіту в країнах Європи та США, вільне володіння іноземними мовами та досвід роботи за кордоном в певних сферах або компаніях. Також важливим у даному Звіті є те, що надалі роботодавець повинен дотримуватись усіх пе- рерахованих у Звіті вимог до кандидата, а іно- земець – виконувати саме ті обов’язки, на тих умовах праці та у тій організації, які були зазначені у звіті і надалі будуть відображені у трудовому договорі з іноземцем. Цей аспект є досить важ- ливим, оскільки ч. 5 ст. 53 Закону № 5067-VI пе- редбачено відповідальність у вигляді стягнення штрафу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент вияв- лення порушення, за кожну особу з роботодавця у разі застосування праці іноземного громадянина на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, або іншим роботодавцем. Крок 2 Формування пакета документів, необхідних для отримання дозволу Наступним кроком після подачі звіту є підго- товка документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземця. Як зазначалося вище, основним нормативним актом, що регулює питання отримання дозволу на працевлашту- вання іноземного громадянина, є Порядок. П. 6 Порядку визначено перелік документів, не- обхідних для отримання дозволу на працев- лаштування, зокрема: 1. Заява згідно з додатком до Порядку. 2. Копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства. 3. Копії сторінок паспортного документа іно- земця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку. 4. Дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра. 5. Документ, виданий лікувально-профілак- тичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ. За результатами огляду наркологічний заклад, уповноважений місцевим органом охорони здо- ров’я на проведення профілактичних наркологічних оглядів, може видавати Сертифікат про проход- ження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140/о згідно зі зразком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 06.11.1997 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення», в якому також може бути вказано на відсутність наркологічних протипоказань для виконання (про- вадження) конкретної роботи чи займання посади, яку вказано у заяві роботодавця. Перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови в наданні до- зволу на імміграцію в Україну, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я № 415 від 19.10.2001, до них відносяться: • захворювання на ВІЛ (СНІД); • туберкульоз (активна форма); • інші захворювання, що знаходяться в стадії загострення, до періоду одужання або закінчення періоду носійства збудників інфекційних хвороб відповідно до Міжнародної статистичної класи- фікації хвороб десятого перегляду, що прийнята 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я. Медичні довідки про відсутність зазначених ін- фекційних захворювань можуть надаватись ліка- рями за відповідними спеціальностями «Фтізіатрія» та «Інфекційні захворювання» за формою пер- винної облікової документації № 028/о «Консуль- таційний висновок спеціаліста», затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров’я № 110 від 14.02.2012 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх за- повнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та під- порядкування». 6. Довідку, скріплену печаткою та завірену під- писом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства, не пов’язана з належністю до громадянства Ук- раїни і не потребує надання допуску до державної Праця і Закон № 9-10 (177-178) 43
 3. 3. Актуальна тема таємниці. У разі наявності в роботодавця режим- но-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу. 7. Довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення до- зволу перебувають на території України, не відбу- вають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження. Строк дії даної довідки складає один місяць. 8. Довідку уповноваженого органу країни по- ходження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не від- бувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження. На відміну від довідки, виданої в Україні про те, що іноземець не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримі- нальне провадження, строк дії такої довідки, виданої за кордоном, найчастіше складає шість місяців. Усі документи, що були видані на території іншої держави, необхідно належним чином засвідчити та перекласти на українську мову. В залежності від того, якою країною виданий документ, його необхідно апостилювати або провести консульську чи дипломатичну легалі- зацію, після чого він перекладається на україн- ську мову та засвідчується нотаріально. Гаазька Конвенція 1961 р., до якої Україна приєдналася у 2002 р., та яка набула чинності 22.12.2003, відміняє легалізацію іноземних офі- ційних документів на території держав-учасниць даної Конвенції. Також, згідно з Мінською Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, існує низка країн, з якими в України підписані двосторонні договори, наприклад: Білорусь, Польща, Росія тощо. Для документів, виданих у даних країнах, немає необхідності у легалізації та проставленні апостилю. У разі якщо певний документ не буде належ- ним чином легалізований та засвідчений, це буде слугувати причиною для відмови у видачі дозволу на працевлаштування іноземця. Для окремих категорій іноземців, визначених п. 2, 5 Порядку, передбачене подання додаткових документів, зазначених у п. 7 Порядку (див. табл. на с. 45). Законодавством встановлено окремий перелік документів для отримання дозволу на застосу- вання праці іноземців чи осіб без громадянства, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання їх біженцями або особами, які потребують до- даткового захисту. До них відносяться: 1. Заява згідно з додатком до Порядку. 2. Копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні. 3. Дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра. Фахівцям центру зайнятості забороняється вимагати будь-які інші документи, окрім за- значених у Порядку. Крок 3 Подача документів до центру зайнятості Документи можна подавати до центру зайня- тості вже на наступний день після закінчення п’ятнадцятиденного строку з моменту подання Звіту № 3-ПН. Під час подачі документів фахівець центру зайнятості складає опис документів, які подаються представником роботодавця. Якщо в описі все вказано правильно, представник роботодавця письмово погоджується з описом під таблицею з переліком поданих документів. При цьому представник вказує реквізити дору- чення, за яким він представляє інтереси компанії, ПІБ, дату і підпис. Після цього фахівець центру зайнятості робить копію опису, яка віддається представнику працедавця. За вхідним номером, який зазначається на описі, в подальшому можна буде дізнатися результати рішення комісії. Крок 4 Розгляд документів Для розгляду документів та прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі, продовження дії або анулювання дозволу центру зайнятості на- дається 15 днів з моменту реєстрації документів. Після прийняття рішення територіальний орган оформляє його наказом та повинен протягом трьох робочих днів надіслати його роботодавцю і розмістити результати розгляду на сайті та на інформаційній дошці відповідного центру зай- нятості, яким приймалось рішення. Крок 5 Оплата за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Якщо прийнято позитивне рішення, робото- давцю необхідно перерахувати кошти на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соці- 44 Праця і Закон № 9-10 (177-178)
 4. 4. Актуальна тема Таблиця. Категорії іноземців, для яких передбачене подання додаткових документів Категорії іноземців згідно з п. 2, 5 Порядку Додаткові документи згідно з п. 7 Порядку Іноземці, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для вико- нання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), ук- ладених між вітчизняними та інозем- ним суб’єктом господарювання Копія договору (контракту), укладеного між вітчизняним та іноземним суб’єктами госпо- дарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Ук- раїну для виконання певного обсягу робіт (по- слуг) Іноземці, які відповідно до графіка спе- цифічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (ст. II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до «внутрішньо- корпоративних цесіонаріїв» Рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без грома- дянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між ними, про переведення на ро- боту в Україну з визначенням строку роботи в Україні Іноземець, який претендує на зай- няття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади Копії установчих документів, засвідчених в ус- тановленому порядку Іноземець, який є суб’єктом автор сь - кого права і суміжних прав та запрошу- ється в Україну для здійснення таких прав Засвідчені нотаріально копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право) ального страхування України (далі – ФЗДССУ) на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України. Сума оплати за отримання дозволу складає чотири мі- німальні заробітні плати, встановлені Державним бюджетом України на відповідний рік. У 2014 р. ця сума складає: 1 218 грн * 4 = 4 872 грн за один дозвіл. На перерахунок коштів роботодавцю надається 30 календарних днів з дня прийняття рішення про видачу дозволу, у випадку якщо дані кошти не надходять на рахунок у визначений законо- давством термін, рішення про видачу дозволу підлягає скасуванню. Крок 6 Отримання дозволу Для отримання дозволу роботодавець повинен підтвердити платіж квитанцією. Для цього необ- хідно завчасно подати її до центру зайнятості разом із супровідним листом. Зазвичай на на- ступний день можна отримати дозвіл. Основною вимогою для цього є наявність коштів на рахунку ФЗДСС України. Для того щоб отримати дозвіл, необхідно видати доручення на представника від роботодавця, в якому буде зазначено повно- важення з отримання дозволу на працевлашту- вання іноземця (див. додаток 1 на с. 46). Дозвіл видається на строк не більш як на один рік. Дія такого дозволу може бути продов- жена на той самий строк. для отримання дозволу Особливі умови Чисельність кваліфікованих інозем- ців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), повинна не перевищувати половину загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів) – Такий іноземець чи особа без гро- мадянства є засновником або спів- засновником підприємства, уста- нови, організації – Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, зазначених в абз. 5 п. 2 По- рядку, видається не більш як на три роки. Дія та- кого дозволу може бути продовжена на два роки. Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видається на строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, але не більш як на один рік. Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки. Крок 7 Оформлення іноземця в штат Після того як дозвіл отримано, роботодавець має усі права для оформлення іноземця на за- конних умовах у штат компанії. Відповідно до ст. 8 КЗпПУ, трудові відносини іноземних гро- мадян на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються згідно з ЗУ «Про міжна- родне приватне право» № 2709-IV від 23.06.2005. У свою чергу в ст. 54 ЗУ № 2709-IV зазначено дві категорії іноземних громадян, праця яких на території України не підпадає під регулювання вітчизняними законами, до них відносяться: • іноземці та особи без громадянства, які пра- цюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжна- родних організацій в Україні, якщо інше не пе- редбачено міжнародним договором України; Праця і Закон № 9-10 (177-178) 45
 5. 5. Актуальна тема Додаток 1. Зразок доручення на представлення інтересів у центрі зайнятості ТОВ «АБВ» ДОРУЧЕННЯ «01» вересня 2014 р. м. Київ № ______ Товариство з обмеженою відповідальністю «АБВ», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 12378945, в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі статуту Товариства, уповноважує Петрова Петра Петровича (паспорт серії МЕ № 000000, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 07.07.2007, зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Малиновського, буд. 105, кв. 1235) представляти інтереси ТОВ «АБВ» у Київському міському центрі зайнятості при оформленні дозволу на працевлаштування іноземних громадян. Для цього йому надається право подавати від імені Товариства заяви, листи, клопотання, давати усні та письмові пояснення, отриму- вати дозволи на працевлаштування та вчиняти інші дії, необхідні для виконання даного доручення. Для виконання цього доручення йому надається право подавати від імені підприємства заяви, документи, необхідні для оформлення дозволу на працевлаштування іноземців в Україні, одержу- вати вказаний дозвіл та виконати всі інші дії, пов’язані з цим дорученням. Доручення дійсне з 02.09.2014 по 31.12.2014. Підпис особи, яка одержала доручення Петров Петров П. П. Генеральний директор Іванов Іванов І. І. • іноземці та особи без громадянства, які за межами України уклали з іноземними роботодав- цями – фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором України. Виходячи з цього трудові відносини усіх інших категорій іноземців регулюються саме КЗпПУ та спеціальними нормативно-правовими актами. Для оформлення в штат іноземця необхідно скласти та підписати низку кадрових документів, зокрема, завести трудову книжку в разі її від- сутності. До таких кадрових документів відносяться: • трудовий договір (контракт); • заява про прийняття на роботу; • наказ про прийняття на роботу (див. додаток 2 на с. 47); • особовий листок з обліку кадрів; • автобіографія; • посадова інструкція; • правила внутрішнього трудового розпорядку (ознайомити під підпис); • інші документи, передбачені документообігом підприємства. У свою чергу іноземець повинен надати наступні документи: • оригінал та копію паспорта (в т. ч. закор- донного); • довідку про присвоєння індивідуального по- даткового номера; • дві фотокартки 3 х 4; • копію документа про освіту або кваліфікацію. Крок 8 Підписання трудового договору та пові- домлення центру зайнятості Щодо підписання трудового договору з іно- земцем важливим є те, що строк його дії повинен відповідати строку, вказаному в самому дозволі на працевлаштування. Наприклад: дозвіл виданий 01.09.2014 та дійсний до 01.09.2015. У такому випадку трудовий договір повинен закінчуватися саме 01.09.2015. Він може бути складений як українською мовою, так і двома мовами. Після підписання договору з іноземцем ро- ботодавець повинен повідомити центр зайня- тості, яким видано дозвіл, протягом трьох днів з моменту його укладення. У разі якщо робо- тодавець не повідомить у зазначений термін центр зайнятості, дозвіл буде анульовано. Для повідомлення центру зайнятості необхідно скласти супровідний лист, в якому буде за- значено ПІБ іноземця та дата прийняття його на посаду, та додати до даного листа копію договору, засвідчену роботодавцем. На даному етапі процедура оформлення в штат іноземця може вважатися завершеною. В подальшому роботодавець здійснює кадрове діловодство так само, як і у випадку з громадя- нином України. Можливі зміни у законодавстві Міністерство соціальної політики України оприлюднило проект Змін, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України № 437 46 Праця і Закон № 9-10 (177-178)
 6. 6. Актуальна тема Додаток 2. Зразок наказу про прийняття на роботу іноземця ТОВ «АБВ» НАКАЗ «01» вересня 2014 р. Київ № 01/09-14-01 Про прийняття на роботу Ділана Еванса НАКАЗУЮ: Прийняти Ділана Еванса на посаду інженера-програміста у відділ інформаційних технологій за строковим трудовим договором з 01.09.2014 по 01.08.2015. Встановити графік роботи – п’ять днів на тиждень, тривалість робочого тижня – 40 год. Підстава: дозвіл на працевлаштування № 00100 Генеральний директор Іванов Іванов І. І від 27.05.2013. Серед них можна виділити на- ступні: П. 6 Порядку: • окрім перекладу сторінки паспорту особи з особистими даними, необхідно буде додавати сторінки з усіма відмітками, які підтверджують факт перетину державного кордону України (у разі відсутності відміток територіального органу Адміністрації Держприкордонслужби в паспор- тному документі особи додати копії інших доку- ментів, що підтверджують даний факт); • письмова згода іноземця чи особи без гро- мадянства на обробку його/її персональних да- них, пов’язана з видачею чи продовженням дії дозволу. П. 10 Порядку: • територіальний орган приймає документи за описом, копії опису та заяви з відміткою про дату та номер реєстрації документів видаються роботодавцю або уповноваженій ним особі в день звернення. На відміну від діючого Порядку, окрім опису, буде видаватися копія заяви; • у разі, якщо роботодавець подає документи, які не відповідають п. 6–9 Порядку, до розгляду не приймаються та до опису не включаються. П. 24 Порядку: • якщо за наслідками розгляду заяви про ви- дачу або продовження дії дозволу прийнято рі- шення про відмову у видачі, продовженні дії до- зволу, роботодавець має право звернутися до територіального органу із заявою у довільній формі про повернення поданих документів. До- кументи повинні повернути роботодавцю або уповноваженій ним особі особисто, протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви, що підтверджується підписом. Територіальній орган залишає собі завірені копії поданих документів. П. 25 Порядку: • окрім наявних на даний момент причин анулювання дозволу, пропонують доповнити положенням про застосуванням праці іноземця або особи без громадянства на умовах суміс- ництва. П. 26 Порядку: • у даному пункті пропонується вказати термін оскарження рішення про відмову у видачі, про- довженні дії, анулюванні дозволу, який склада- тиме не більше 10 робочих днів з моменту прий - няття такого рішення. П. 27 Порядку: • строк подання копії трудового договору після укладення його з іноземцем пропонують збіль- шити з трьох до десяти робочих днів. Підсумовуючи вищевикладене, можна зро- бити висновок, що при оформленні іноземця в штат, особливу увагу необхідно приділити нор- мативним актам, які регулюють дане питання. Досить важливим моментом є дотримання строків, зазначених у законодавстві. При під- готовці документів перед подачею до центру зайнятості необхідно дуже уважно перевірити правильність оформлення документів, особливо тих, що були видані іноземною державою, якщо вони не будуть належним чином легалі- зовані та засвідчені, це буде причиною для відмови у видачі дозволу на працевлаштування. Важливо також не забувати слідкувати за змі- нами розміру мінімальної заробітної плати для правильності розрахунків з ФЗДССУ, оскільки без оплати неможливо буде отримати дозвіл. При оформленні іноземного громадянина в штат роботодавець повинен пам’ятати, що іно- земець має ті самі права, що і громадянин Ук- раїни, тому кадрове діловодство проводиться таким самим чином, як і для громадянина Ук- раїни. Дотримуючись усього вищезазначеного, результатом буде отримання дозволу на за- стосування праці іноземця чи особи без гро- мадянства та оформлення даної особи в штат на законних підставах. Праця і Закон № 9-10 (177-178) 47

×