O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

с матеріали представлені на районну виставк.

3.395 visualizações

Publicada em

ис

Publicada em: Turismo
 • Login to see the comments

с матеріали представлені на районну виставк.

 1. 1. ММааттееррііааллии ппррееддссттааввллеенніі ннаа ррааййооннннуу ввииссттааввккуу ““ССууччаассннаа ооссввііттаа ККооррооссттееннщщииннии --22001111”” ННооммііннааццііяя ““ІІссттооррііяя”” ВВччииттееллььккии ііссттооррііїї ттаа ппррааввооззннааввссттвваа ММееллееннііввссььккооїї ССЗЗШШ 11--33 ссттууппеенніівв ВВаассььккііввссььккооїї ТТееттяяннии ММииккооллааїїввннии
 2. 2. ЖЖииттттєєввее ккррееддоо  ББааггааттоо ччооггоо яя ннааввччииввссяя ввіідд ссввооїїхх ннаассттааввннииккіівв ,, щщее ббііллььшшее ввіідд ссввооїїхх ттоовваарриишшіівв ,, ааллее ппооннаадд ууссее -- ввіідд ссввооїїхх ууччнніівв ((ССооккрраатт))  ІІссннууєє ллиишшее ооддннее ддооббрроо –– ззннаанннняя..ІІссннууєє ллиишшее ооддннее ззллоо –– ннееввііггллаассттввоо.. ((ССооккрраатт))
 3. 3. Опис досвіду ррооббооттии зз ппррооббллееммии ““ВВииккооррииссттаанннняя ммееттооддуу ппррооееккттіівв ннаа ууррооккаахх ііссттооррііїї””  ЦЦеейй ммееттоодд ддооппооммааггааєє ззааббееззппееччииттии  ррооззввииттоокк ттввооррччооїї ііннііццііааттииввии,,ііннттеерреессіівв йй ооссооббииссттиихх ууссттррееммлліінньь;;  ссааммооссттііййннооссттіі ууччнніівв;;  ссппрриияяєє ззддііййссннееннннюю ббееззппооссееррееддннььооггоо ззвв''яяззккуу ммііжж ннааббууттттяямм ууччнняяммии ззннаанньь іі ввмміінньь ттаа ззаассттооссуувваанннняямм їїхх уу ррооззввяяззаанннніі ппррааккттииччнниихх ззааввддаанньь
 4. 4. Проект ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм””  ММееттаа –– ппооззннааййооммииттии ууччнніівв зз ллююддииннооюю,, яяккаа ппеерреежжииллаа ііссттооррииччннуу ппооддііюю;;ппооккааззааттии,, щщоо ііссттооррііяя жжиивваа іі ррооззггооррттааєєттььссяя ннааввккооллоо ннаасс;; ддааттии ннааггооддуу ппііддггооттууввааттии 1100 ззааппииттаанньь ддлляя ііннттееррвв''юю;;ооззннааййооммииттии зз ррееааллььннииммии ппооддііяяммии;;ннааввччииттии ппііддссууммооввууввааттии ззііббрраанніі ффааккттии іі ппррааккттииккууввааттии ііссттооррииччнниийй ппііддххіідд уу ппоошшууккуу ііннффооррммааццііїї.
 5. 5. ЗЗааввддаанннняя  ННааппииссааттии ссттааттттюю ддоо ггааззееттии ннаа ооссннооввіі ііннттееррвв''юю зз ууччаассннииккоомм ііссттооррииччннооїї ппооддііїї вв УУккррааїїнніі
 6. 6. ХХіідд ввииккооннаанннняя  ВВииббррааттии ооддннуу ооссооббуу ддлляя ііннттееррвв''юю;;  ППііддггооттууввааттии 1100 ззааппииттаанньь;;  ППррооввеессттии ііннттееррвв''юю;;  ППррооааннааллііззууввааттии ззііббррааннуу ііннффооррммааццііюю;;  ППррииддууммааттии ззааггооллооввоокк;;  ННааппииссааттии ссттааттттюю..
 7. 7. ССттррууккттуурраа ссттааттттіі  ВВссттуупп  ООссннооввннаа ччаассттииннаа  ППііддссууммккии.. Представлення учасника та подій Подання Конкретної інформації підсумки
 8. 8. Розробка ууррооккіівв.. ППррооеекктт ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм ппооддіійй ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии””  ССттааттттяя вв ггааззееттуу ““ДДоолляя””.. ““ППаамм’’яяттьь ннееттллііннннаа””.. ІІннттееррвв''юю зз ВВаассяяннооввиичч ГГааннннооюю ТТооффііллііввннооюю..
 9. 9. ВВаассяяннооввиичч ТТооффіілльь ММааккссииммооввиичч
 10. 10. Розробка ууррооккіівв.. ППррооеекктт ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм ппооддіійй ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии””  ССттааттттяя вв ггааззееттуу ““ЖЖииттттяя””.. ““ЖЖииттттяя ллююддеейй вв ррооккии ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии””
 11. 11. ГГооррббааттаа ГГааннннаа ВВаассииллііввннаа
 12. 12. Розробка уроків. ППррооеекктт ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм ппооддіійй ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии”” • Стаття в газету “Назавжди в наших серцях”.Інтервю з Васянович Ганною Тимофіївною.
 13. 13. ВВаассяяннооввиичч ГГааннннаа ТТииммооффііїїввннаа
 14. 14. Розробка ууррооккіівв.. ППррооеекктт ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм ппооддіійй ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии””  ССттааттттяя вв ггааззееттуу ““ВВііссттіі””.. ““РРооббооттаа вв ттааббоорраахх……”” ІІннттееррвв''юю зз ВВаассяяннооввииччеемм ІІвваанноомм ППееттррооввииччеемм..
 15. 15. РРооззррооббккаа ууррооккіівв.. ППррооеекктт ““ІІннттееррвв''юю зз ооччееввииддццеемм ппооддіійй ВВееллииккооїї ВВііттччииззнняяннооїї ввііййннии”” ССттааттттяя вв ггааззееттуу ““ССллооввоо..”” ““ППррааццяя вв ННііммееччччиинніі……”” ІІннттееррвв''юю зз ММооййссееєєннккоо ММаарріієєюю ДДммииттррііввннооюю..
 16. 16. ММооййссееєєннккоо ММааррііяя ДДммииттррііввннаа
 17. 17. ММии ззааххиищщааєєммоо ппррооееккттии
 18. 18. Висновок На дітей спілкування з очевидцями справило велике враження; Вони зрозуміли , що учасники історичних подій про які розповідає вчитель на уроках дійсно проживають поряд з ними, що історія твориться сьогодні; Більшість учнів виконали завдання – висвітлили теоретичний матеріал та поєднали його з практичним (опитування); Основні недоліки – неконкретні питання , не повністю висвітлена тема.

×