SlideShare uma empresa Scribd logo
Food for Change Campaign
Key Message
• ระบบอาหารเรามีปัญหาวิกฤต
• เราสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มจากตัวเรา สร้างตัวเราให้เป็น
ผู้บริโภค คนกินที่มีความรู้ ช่างเลือก รู้จักเลือก เลือกสนับสนุน
เกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ยังคงผลิตรักษาความ
หลากหลาย ไม่ทาลายสุขภาพคนกิน คนปลูก และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แล้วเราก็ต้องมาสร้างทางเลือกให้ตัวเองด้วย ด้วย
การมีส่วนร่วมในการกาหนดระบบอาหารที่เราพึงปรารถนา เป็น
ผู้บริโภคช่างถาม พลเมืองที่ตื่นตัว ส่งเสียงบอกผู้ประกอบการ
บอกรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง
และให้พวกเขารู้ว่าเราจับตาดูอยู่
ตั้งคำถำม
• ทุกวันนี้เรากินอะไรกัน
แล้วอำหำรที่เรำกิน ๆ กันทุกวันนี้มำจำกไหน
ใครครอบครองระบบอาหารอยู่
ความไม่รู้อาหาร
Food Illiteracy
เนื้อหาหลัก
• ปัญหาระบบอาหาร
• อาหารไม่ปลอดภัย
• ที่มา และฤดูกาลของอาหาร
• วัฒนธรรมอาหารและการปรุง
บทเรียนและข ้อค ้นพบ
• ปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคทุกวันนี้คือ เรื่องความไม่รู้อาหาร
“Food Illiteracy”
• บรรษัท และการโฆษณามีอิทธิพลสูงมากขึ้นทุกวันในการ
กาหนดการกินของผู้คน
• เรื่องที่ดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงแล ้วยากและซับซ ้อนมาก
แค่ว่าจะลุกขึ้นมาหาอาหารดี ๆ กินก็ไม่ง่าย
• การสื่อสาร และงานข ้อมูล เป็นเรื่องสาคัญมาก แต่ก็ยากมาก
เช่นกันหากผู้คนยังชอบฟังเรื่องง่าย ๆ และคาตอบที่เป็นสูตร
สาเร็จ ซึ่งย ้อนกลับมาที่ประเด็นปัญหาใหญ่คือ “ความรู้” และ
“การสร ้างการเรียนรู้”
• แม ้จะเริ่มต ้นจากประเด็น “การกิน” และ “อาหาร”ที่ดู
เหมือนไม่ซับซ ้อน น่าสนใจ ผู ้บริโภคจานวนไม่น้อยก็มี
ความสนใจและห่วงใยเรื่องสุขภาพ
• เราไม่อาจพูดแค่เพียงเรื่อง “อาหาร” แต่เราต ้องพูดถึง
”ระบบอาหาร” และการสร ้างระบบอาหารที่ดีนั้น ไม่
เพียงแต่เกี่ยวข ้องกับคนกิน คนปลูกเท่านั้น แต่ไปเกี่ยว
ถึงความเป็นธรรมทางสังคม สิ่งแวดล ้อม เศรษฐกิจ
และที่สุดก็เกี่ยวข ้องกับการเมือง
Food for Change
Event base campaign
“The most political act we do on a daily
basis is choosing what to eat”
(Professor Jules Pretty, University of Essex, UK)
ที่สุดแล้วการปฏิบัติการการเมืองที่เราทาเป็ น
ประจาทุกวัน ก็คือ การเลือกว่าจะกินอะไร"
ขอบคุณค่ะ
Thank you
กินทุกวัน เปลี่ยนโลกทุกวัน

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a กินเปลี่ยนโลก

BDC412 HISO sec3013
BDC412 HISO sec3013BDC412 HISO sec3013
BDC412 HISO sec3013
Wongsathon Chaloeisak
 
เจตนารมณ์
เจตนารมณ์เจตนารมณ์
เจตนารมณ์joansr9
 
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552Pavit Tansakul
 
BDC412 Impossible foods
BDC412 Impossible foodsBDC412 Impossible foods
BDC412 Impossible foods
Bangkok University
 
Impossible food
Impossible foodImpossible food
Impossible food
Bangkok University
 
อาหารสุขภาพ 5
อาหารสุขภาพ 5อาหารสุขภาพ 5
อาหารสุขภาพ 5Utai Sukviwatsirikul
 
BDC412 MK
BDC412 MKBDC412 MK
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
Chuchai Sornchumni
 
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
Utai Sukviwatsirikul
 
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
Hana Looknam
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdfปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
RabbitBlock
 
Usana present sept 10
Usana present sept 10Usana present sept 10
Usana present sept 10topstarteam
 
Beauti Drink
Beauti DrinkBeauti Drink
Beauti Drink
sorayouth ngamchanpli
 
Smart Agriculture
Smart Agriculture Smart Agriculture
Smart Agriculture
Pisuth paiboonrat
 
Smart farm concept
Smart farm conceptSmart farm concept
Smart farm concept
Pisuth paiboonrat
 
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
freelance
 
การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค พัน พัน
 
Green net introduction
Green net introductionGreen net introduction
Green net introductionT_Greennet
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์ออร์คิด คุง
 

Semelhante a กินเปลี่ยนโลก (20)

BDC412 HISO sec3013
BDC412 HISO sec3013BDC412 HISO sec3013
BDC412 HISO sec3013
 
เจตนารมณ์
เจตนารมณ์เจตนารมณ์
เจตนารมณ์
 
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
Week 5 Nutrition And Sanitation In The Food Service Industry 2 2552
 
BDC412 Impossible foods
BDC412 Impossible foodsBDC412 Impossible foods
BDC412 Impossible foods
 
Impossible food
Impossible foodImpossible food
Impossible food
 
อาหารสุขภาพ 5
อาหารสุขภาพ 5อาหารสุขภาพ 5
อาหารสุขภาพ 5
 
BDC412 MK
BDC412 MKBDC412 MK
BDC412 MK
 
Presentation งานกลุ่ม1
Presentation งานกลุ่ม1Presentation งานกลุ่ม1
Presentation งานกลุ่ม1
 
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
 
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิศรีกิจ
 
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdfปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food).pdf
 
Usana present sept 10
Usana present sept 10Usana present sept 10
Usana present sept 10
 
Beauti Drink
Beauti DrinkBeauti Drink
Beauti Drink
 
Smart Agriculture
Smart Agriculture Smart Agriculture
Smart Agriculture
 
Smart farm concept
Smart farm conceptSmart farm concept
Smart farm concept
 
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
กลุ่มควายโบ้ --พลังงานหมุนเวียนกับเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
 
การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค
 
Green net introduction
Green net introductionGreen net introduction
Green net introduction
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานฉบับสมบรูณ์
 

Mais de Yui Nawaporn

ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
Yui Nawaporn
 
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญการทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
Yui Nawaporn
 
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้านเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
Yui Nawaporn
 
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1 Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
Yui Nawaporn
 
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่องคุณธนชัย ฟูเฟื่อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
Yui Nawaporn
 
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุลอ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
Yui Nawaporn
 
ความเห็นเพิ่มเติม
ความเห็นเพิ่มเติมความเห็นเพิ่มเติม
ความเห็นเพิ่มเติมYui Nawaporn
 

Mais de Yui Nawaporn (7)

ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ุูพลังข้อมูล โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
 
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญการทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การทำงานของ BioThai โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
 
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้านเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น หมอชาวบ้าน
 
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1 Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
Reflect wrap up 17_july2015pdf 1
 
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่องคุณธนชัย ฟูเฟื่อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
 
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุลอ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
 
ความเห็นเพิ่มเติม
ความเห็นเพิ่มเติมความเห็นเพิ่มเติม
ความเห็นเพิ่มเติม
 

กินเปลี่ยนโลก

 • 1. Food for Change Campaign
 • 3. • เราสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มจากตัวเรา สร้างตัวเราให้เป็น ผู้บริโภค คนกินที่มีความรู้ ช่างเลือก รู้จักเลือก เลือกสนับสนุน เกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ยังคงผลิตรักษาความ หลากหลาย ไม่ทาลายสุขภาพคนกิน คนปลูก และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม แล้วเราก็ต้องมาสร้างทางเลือกให้ตัวเองด้วย ด้วย การมีส่วนร่วมในการกาหนดระบบอาหารที่เราพึงปรารถนา เป็น ผู้บริโภคช่างถาม พลเมืองที่ตื่นตัว ส่งเสียงบอกผู้ประกอบการ บอกรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง และให้พวกเขารู้ว่าเราจับตาดูอยู่
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 15. เนื้อหาหลัก • ปัญหาระบบอาหาร • อาหารไม่ปลอดภัย • ที่มา และฤดูกาลของอาหาร • วัฒนธรรมอาหารและการปรุง
 • 16. บทเรียนและข ้อค ้นพบ • ปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคทุกวันนี้คือ เรื่องความไม่รู้อาหาร “Food Illiteracy” • บรรษัท และการโฆษณามีอิทธิพลสูงมากขึ้นทุกวันในการ กาหนดการกินของผู้คน • เรื่องที่ดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงแล ้วยากและซับซ ้อนมาก แค่ว่าจะลุกขึ้นมาหาอาหารดี ๆ กินก็ไม่ง่าย • การสื่อสาร และงานข ้อมูล เป็นเรื่องสาคัญมาก แต่ก็ยากมาก เช่นกันหากผู้คนยังชอบฟังเรื่องง่าย ๆ และคาตอบที่เป็นสูตร สาเร็จ ซึ่งย ้อนกลับมาที่ประเด็นปัญหาใหญ่คือ “ความรู้” และ “การสร ้างการเรียนรู้”
 • 17. • แม ้จะเริ่มต ้นจากประเด็น “การกิน” และ “อาหาร”ที่ดู เหมือนไม่ซับซ ้อน น่าสนใจ ผู ้บริโภคจานวนไม่น้อยก็มี ความสนใจและห่วงใยเรื่องสุขภาพ • เราไม่อาจพูดแค่เพียงเรื่อง “อาหาร” แต่เราต ้องพูดถึง ”ระบบอาหาร” และการสร ้างระบบอาหารที่ดีนั้น ไม่ เพียงแต่เกี่ยวข ้องกับคนกิน คนปลูกเท่านั้น แต่ไปเกี่ยว ถึงความเป็นธรรมทางสังคม สิ่งแวดล ้อม เศรษฐกิจ และที่สุดก็เกี่ยวข ้องกับการเมือง
 • 18.
 • 19.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49. “The most political act we do on a daily basis is choosing what to eat” (Professor Jules Pretty, University of Essex, UK) ที่สุดแล้วการปฏิบัติการการเมืองที่เราทาเป็ น ประจาทุกวัน ก็คือ การเลือกว่าจะกินอะไร"