คุณธนชัย ฟูเฟื่อง

โทรศัพท์ / โทรสาร 053 - 600416
โดย.....
ธนชัย ฟูเฟื่ อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
จังหวัดเชียงราย
๑๘ อาเภอๆละ๑
เทศบาล = รวม
๑๘ พื้นที่
เป็นพื้นที่นาร่องของแต่ละ
อาเภอ
หารือร่วมกับทีมงาน / หน่วยงานฯ
ประสานจังหวัด..เพื่อผู้ว่าฯลงนาม
แนบโครงการฯ / แนบแผนปฏิบัติการ
พร้อมรายชื่อพื้นที่เทศบาล ๑๘ พื้นที่
ผู้ว่าฯลงนามหนังสือ ประสานท้องถิ่น
ศูนย์ฯประสานพื้นที่กาหนดวัน เวลา เพื่อปฏิบัติการ
โดย นายธนชัย ฟูเฟื่ อง
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
อันตรายจากแร่ใยหิน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งจากการ สัมผัส สูดดม เข้าสู่ร่างกาย
ก่อเกิดโรคเยื้อหุ้มปอด โรคมะเร็ง
(Asbestosis) เป็นโรคปอดเรื้อรัง ปอดเป็นแผลเนื่องจากแร่ใยหินทิ่มแทงปอด และสารในแร่ทาปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อปอด ทา
ให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจถี่ เจ็บหน้าอก ลาตัวบวม น้าหนักลด ปาก ลิ้นและเล็บขึ้นเป็นเส้นสีฟ้ า ไอแห้ง สมรรถภาพการทางานของ
ปอดเสื่อมลง
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
ป้ ายประชาสัมพันธ์
สนับสนุนให้ท้องถิ่นรณรงค์สื่อสารเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้
โดยให้ท้องถิ่นเสนอแนวคิดการดาเนินงานในรูปแบบของตนเองได้แนวคิด๑๘ แนวคิด
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
ประกาศเทศบาลตาบลแม่ยาว
เรื่อง กาหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
ให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน
---------------------
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ยาว ได้เข้าร่วมโครงการ “ ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหินอันส่งผลต่อสุขภาพ” กับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหิน (แอสเบส
ตอสประเภทไครโซไทล์) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้ างหลายชนิด เช่น กระเบื ้องมุงหลังคา
กระเบื ้องแผ่นเรียบ ฉนวนกันความร้ อน ท่อน ้าซีเมนต์ กระเบื ้องยางไวนิลปูพื ้น เป็นต้น อันเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของโรคมะเร็งปอด
โดยที่เทศบาลตาบลแม่ยาวมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อ
ถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จึงกาหนดแนวทางการขออนุญาต
ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตาบลแม่ยาว ดังนี ้
๑ . ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคารภายในพื ้นที่ตาบลแม่ยาว ให้มายื่น
ขออนุญาต ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ยาว
๒. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะให้ข้อมูล ชี ้แจงและให้คาแนะนาต่อผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือ
รื ้อถอนอาคาร เกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้ องกัน
อันตรายจากแร่ใยหิน
๓. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ปิดบริเวณสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง
ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร แสดงข้อความให้ประชาชนระมัดระวังการสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้ างซึ่งอาจมี
ส่วนผสมของแร่ใยหินและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร
ได้รับทราบและยินดีที่จะป้ องกันระวัดระวังไม่ใช้วิธีการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
๔. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร
ป้ องกัน ระมัดระวังและไม่ใช้วิธีการก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255๖
(นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยาว
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
1 de 14

คุณธนชัย ฟูเฟื่อง

  • 1. โทรศัพท์ / โทรสาร 053 - 600416 โดย..... ธนชัย ฟูเฟื่ อง
  • 3. จังหวัดเชียงราย ๑๘ อาเภอๆละ๑ เทศบาล = รวม ๑๘ พื้นที่ เป็นพื้นที่นาร่องของแต่ละ อาเภอ หารือร่วมกับทีมงาน / หน่วยงานฯ
  • 4. ประสานจังหวัด..เพื่อผู้ว่าฯลงนาม แนบโครงการฯ / แนบแผนปฏิบัติการ พร้อมรายชื่อพื้นที่เทศบาล ๑๘ พื้นที่ ผู้ว่าฯลงนามหนังสือ ประสานท้องถิ่น ศูนย์ฯประสานพื้นที่กาหนดวัน เวลา เพื่อปฏิบัติการ
  • 5. โดย นายธนชัย ฟูเฟื่ อง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย
  • 7. อันตรายจากแร่ใยหิน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งจากการ สัมผัส สูดดม เข้าสู่ร่างกาย ก่อเกิดโรคเยื้อหุ้มปอด โรคมะเร็ง (Asbestosis) เป็นโรคปอดเรื้อรัง ปอดเป็นแผลเนื่องจากแร่ใยหินทิ่มแทงปอด และสารในแร่ทาปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อปอด ทา ให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจถี่ เจ็บหน้าอก ลาตัวบวม น้าหนักลด ปาก ลิ้นและเล็บขึ้นเป็นเส้นสีฟ้ า ไอแห้ง สมรรถภาพการทางานของ ปอดเสื่อมลง
  • 12. ประกาศเทศบาลตาบลแม่ยาว เรื่อง กาหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน --------------------- ด้วยเทศบาลตาบลแม่ยาว ได้เข้าร่วมโครงการ “ ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหินอันส่งผลต่อสุขภาพ” กับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหิน (แอสเบส ตอสประเภทไครโซไทล์) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้ างหลายชนิด เช่น กระเบื ้องมุงหลังคา กระเบื ้องแผ่นเรียบ ฉนวนกันความร้ อน ท่อน ้าซีเมนต์ กระเบื ้องยางไวนิลปูพื ้น เป็นต้น อันเป็นสาเหตุหนึ่ง ของโรคมะเร็งปอด โดยที่เทศบาลตาบลแม่ยาวมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อ ถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จึงกาหนดแนวทางการขออนุญาต ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตาบลแม่ยาว ดังนี ้ ๑ . ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคารภายในพื ้นที่ตาบลแม่ยาว ให้มายื่น ขออนุญาต ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ยาว ๒. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะให้ข้อมูล ชี ้แจงและให้คาแนะนาต่อผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือ รื ้อถอนอาคาร เกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้ องกัน อันตรายจากแร่ใยหิน ๓. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ปิดบริเวณสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร แสดงข้อความให้ประชาชนระมัดระวังการสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้ างซึ่งอาจมี ส่วนผสมของแร่ใยหินและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร ได้รับทราบและยินดีที่จะป้ องกันระวัดระวังไม่ใช้วิธีการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ๔. เทศบาลตาบลแม่ยาวจะขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนอาคาร ป้ องกัน ระมัดระวังและไม่ใช้วิธีการก่อสร้ าง ดัดแปลงหรือรื ้อถอนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255๖ (นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา) นายกเทศมนตรีตาบลแม่ยาว