อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

ความเห็นเพิ่มเติม
กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นเปห าายา
สู่นโ บา ระดับพื้นที่ใาหประสบผลสาเร็จ
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
วิท าลั พัฒนศาสตร์ ป๋ ว อึ้งภากรณ์
ยาาวิท าลั ธรรยศาสตร์
ตีกรอบความคิด : “ผลัก”นโยบาย “ดัน” ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ ในพื้นที่
ผลัก “นโยบาย”
หน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบาลัก ยีประกาศ
ยีคาสั่ง ต่อ ประเด็นนั้นๆ ในลักษณะ าหาย
การกระทา / ขอควายร่วยยือ / ยี
ยาตรการบังคับ / แรงจูงใจ
(level ชาติ – จังาวัด – ทหองถิ่น)
โดยคาดหวังว่าเมื่อมีคาสั่งแล้ว
จะเกิดผลกระทบเป็ นระบบ
อย่างต่อเนื่อง แล้วจะเกิดผล
ในทางที่ดี
ดัน “ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ”
ผูหคน (ในพื้นที) ตื่นตัว ลุกขึ้นยายีส่วน
ร่วย ในการลงยือจัดการกับประเด็น
(ปัญาา)สาธารณะนั้นๆ ดหว กาลังของ
เขาเอง
โดยคาดหวังว่าสังคมจะมี
คนที่ active ร่วมกัน
ดูแลมากขึ้น
• ขหอยูลวิชาการ
• ขับเคลื่อนทางสังคย / รณรงค์
เห็นอะไรจากกรณีศึกษา ทั้ง 4 กรณี
กรณี คนริเริ่ม ลักษณะของประเด็น กระบวนการ / เครื่องมือ ข้อสังเกต
งานชหาง
งานกาชาด
สุรินทร์
ประชา
สังคย
ประเด็นบวก ยีคู่
ขัดแ หงไย่ยากรา
ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน /
งานรณรงค์ /
replacement / ยี
กฎายา ใาญ่แวดลหอย-เอื้อ
ต่อการเคลื่อน
• ดาเนินการต่อเนื่องยา 7-
8 ปี / ผ่อนแรงไย่ไดห ลด
การตายไย่ไดห/ สสส. ัง
สนับสนุน .... อนาคตจะ
ไปอ ่างไรต่อ
แร่ใ าิน
เชี งรา
ประชา
สังคย
ประกาศของเทศบาล
เพื่อขอควายร่วยยือ
ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน /
งานรณรงค์ / ยียติสยัชชา
สุขภาพ
เพิ่งเริ่ยตหน ปีที่แลหว.. ังไย่รูห
ผลเป็นอ ่างไร
กรณี คนริเริ่ม สถานะของประเด็น กระบวนการ / เครื่องมือ ข้อสังเกต
การศึกษา
เชี งใาย่
อบจ. ประเด็นบวก / ระดับการ
เคลื่อนอ ู่ในระดับจังาวัด
ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน /
สรหางเครือข่า ทางาน
• อบจ. ทางานร่วยกับ
โครงสรหางของ ศธ.
อ ่างไร
• How to ปฎิรูป
การศึกษา (ในระบบ
การศึกษา / นอกระบบ)
ายวกกันน็อค
พังงา
ตารวจ ประเด็นบวก / ยาตรการ
ทางกฎายา ยีการบังคับ
ในระดับจังาวัด
ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน /
งานรณรงค์
ภา าลังช่วงรณรงค์..ตัวเลข
คนสวยายวกกันน๊อค ัง
สูงขึ้นเรื่อ ๆ ไาย????
ผลัก “นโยบาย”
หน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบาลัก ยีประกาศ ยีคาสั่ง ยีนโ บา ต่อ ประเด็นนั้นๆ
ในลักษณะ าหายการกระทา / ขอควายร่วยยือ / ยียาตรการบังคับ / แรงจูงใจ
ดีกว่านั้น ยี แนวทางปฏิบัติ ยีกลุ่ยคนรับผิดชอบชัดเจน และงบ ชัดเจน
กล่องดา
ผลสุดท้าย ปัญหาจะเบาบางลง
• ในขณะที่ภาคประชาสังคยก็ยี
คาถาย กับ นโ บา แบบบนลง
ล่าง
• เรายีคาถาย กับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกลไก าน่ว งาน
ของภาครัฐ
• เราตั้งขหอสงสั ว่า าน่ว งานต่างๆ
- ขหายองค์กร ขหายระดับ - จะ
ทางานร่วยกันอ ่างไร
• าน่ว งาน VS ปัจเจก
• ิ่ง level ติดพื้นที่ ควายซับซหอน
อาจนหอ ลง
• ขหอยูลวิชาการ
• ขับเคลื่อนทางสังคย
วงกวหาง (air war
/ ground
war)
• รณรงค์
• MOU
ผลัก “นโยบาย”
นโ บา สาธารณะ
การยีส่วนร่วย กับ
ประชาธิปไต แบบ
ร่วยไตร่ตรอง
(deliberatio
n)
ดัน “ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ”
ความคิดเห็นที่ได้
....................................
.......
....................................
.......
....................................
.......
ผูหคนในพื้นที่ ตื่นตัว ลุกขึ้นยายีส่วนร่วย
ในการลงยือจัดการกับประเด็น (ปัญาา)สาธารณะนั้นๆ ดหว
กาลังของเขาเอง
ผูหคนไย่ active
ไย่รับผิดชอบใน
ควายเา็นที่เสนอ
สื่อต่างๆ
ไย่ยั่นใจว่าคนจะ
เปลี่ นพฤติกรรย
ารือเปล่า
Public Deliberation
(การใช้วิจารณญาณสาธารณะ)
1) มุ่งพัฒนาความเป็ น พลเมือง ในฐานะปัจเจก
 Active กับเรื่องส่วนรวย
 เคารพ สิทธิของปัจเจก
 เคารพ ควายคิดเา็นที่แตกต่าง โด ยุ่งทาควายเขหาใจคนอื่นที่ยีควายเา็นแตกต่าง
(เพื่อเปลี่ นควายคิดตัวเอง) ยากกว่ายุ่งเปลี่ นควายคิดคนอื่น
ประเด็นสาธารณะ คนคิดถึงทางออก ไม่เหมือนกัน ต้องมีที่ยืนให้กับเขาได้ action
2) มุ่งพัฒนา พลเมือง ในฐานะกลุ่ม
 ใาหยี วิธีการพูดคุย การปรึกษาหารือ เพื่อไตร่ตรองและใช้
วิจารณญาณเพื่อาาทางออก แกหปัญาา ในประเด็นสาธารณะที่ยักยีทั้งขหอดี และ
ขหอเสี ยีผูหไดหประโ ชน์ ยีผูหเสี ประโ ชน์ ซึ่งจะนาไปสู่ควายขัดแ หงต่อไป
 ใาห กลุ่ยสายารถปฏิบัติการ ไดหทั้งบนควายเชื่อของตนเอง และ ปฏิบัติการร่วยกับคนอื่นๆ ที่
เา็นแตกต่างไดหดหว
3) มุ่งพัฒนา นโยบายสาธารณะ
ผลจากการยีวงปรึกษาาารือขนาดเล็กๆ ในระดับชุยชน – ทหองถิ่น ในเรื่องเป็นประเด็น
สาธารณะ อาทิ GMO / สวัสดิการ / เาลหา / าเสพติด / ค่าแรง / สีผิว ารือ
พลังงาน เป็นตหน ที่ดาเนินการโด โบสถ์ โรงเรี น และชุยชน ทาใาหยีขหอสรุปจากเวที ที่
สายารถรวบรวยและนาเสนอต่อรัฐไดหว่า พลเมืองคิดเห็นอย่างไร ต่อประเด็นเหล่านี้
ทางเลือก 1 : ตหองยุ่งใาหเรื่องการศึกษา
ทางเลือก 2 : ใชหยาตรการทางกฎายา
ที่เคร่งครัด และเขหยงวด
ทางเลือก 3 : ใชหยาตรการทางดหาน
การแพท ์ และสาธารณสุข
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก 3
เหตุผล
กิจกรรม
ข้อคิดสนับสนุน
ข้อคิดที่เป็ นการ
ต่อแย้ง
trade-off
ประเด็นที่ห่วงใยหัวเรื่อง (topic)
ทางเลือก A
ทาลา เด็กเป็น
เรื่องผิด
ทางเลือก B
การปล่อ เด็กไวห
จะเป็นปัญาา
สังคย
ทางเลือก C
เป็นสิทธิของ
ผูหาญิง ท้องไม่
พร้อม
ทางเลือก A
ทาลา เด็กเป็น
เรื่องผิด
ทางเลือก B
การปล่อ เด็ก
ไวห จะเป็น
ปัญาาสังคย
ทางเลือก C
เป็นสิทธิของ
ผูหาญิงกิจกรรมที่เราสามารถ
ทาร่วมกันได้
กิจกรรมที่ต่างคนต่างทา
A = กี่คน เาตุผล - ควาย
กังวล
B = กี่คน เาตุผล - ควาย
กังวล
แนวทาง
การจัด
กระบวนการ
Delibera
te
การเริ่มต้น (15%)
•ขหอตกลงร่วย
•ฉา วิดีโอ เพื่อปูพื้น ประเด็นที่จะประชุย โด เนหนใาหเา็น ขหอยูลพื้นฐาน
สถานการณ์ ทางเลือกต่างๆ และ สัยภาษณ์บุคคลต่างๆ โด ถายว่า เขา
เลือกทางเลือกไาน เพราะอะไร (เหตุผล-วิชาการ และความรู้สึก)
•เริ่ยการพูดคุ จากการ ดึงประสบการณ์ตรง / ความรู้สึก / การรับรู้
จากคนในวง ว่าใครยีประสบการณ์ตรง กับ เรื่องที่เรากาลังจะาารือ
ร่วยกัน
ช่วงกลางของการหารือ (65%)
•ใาหแต่ละคนพิจารณาทางเลือก ที่สอดคลหองกับ คุณค่า ที่แต่ละคนยี และเาตุผล
อื่นๆ ที่เลือก
•ชวนใาหพิจารณาว่าทางเลือกนั้นๆ ยี ผลกระทบที่ตายยาอะไรบหาง / อะไรคือ สิ่งที่
อยรับไดห และ อยรับไย่ไดห
•ชี้ใาหเา็น ขหอโตหแ หง / ประเด็นที่เป็นควายตึงเครี ด / รักพี่ เสี ดา นหอง
•พ า ายยองาา พื้นที่ร่วมระหว่างทางเลือกต่างๆ / พื้นที่ร่วมระหว่างข้อ
ขัดแย้งทางความคิด ที่คนที่เลือกทางเลือกต่างๆ สายารถลงยือปฏิบัติการไดห
ช่วงท้ายของการหารือ (25%)
•แต่ละคนสะทหอนควายรูหสึก (ตัวเองเา็นตัวเองชัดขึ้นไาย / ตัวเองเา็นคนอื่นชัดขึ้น
ไาย / ยุยยองของตัวเองเปลี่ นแปลงบหางไาย)
•สะทหอนควายรูหสึกในฐานะของการเป็นสยาชิกกลุ่ย (ทิศทางร่วย / อะไรคือเรื่องที่
กลุ่ย ินดี และไย่ ินดี แลกเปลี่ น)
•อะไรคือสิ่งที่ตหองทาต่อ / ตหองคุ ต่อ (อ ากคุ ดหว กันต่อไาย)
• ปัญาาสาธารณะ ซับซหอน ผลกระทบกวหางขวาง การแกหไขยีาลา ทาง แต่ละแนวทางมัก
มีสิ่งที่ (หลายคน) ต้องได้รับผลกระทบ ดังนั้น มักนาไปสู่ความขัดแย้ง
•และพบอ ู่บ่อ ๆ ว่า ในเวทีสาธารณะ ผู้เข้าร่วมมักเสนอแนวทางการแกหไขที่ขาดการ
พิจารณาอ ่างถหวนถี่ ทั้งผลทางลบและทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งชอบ โยนไปให้คนอื่นทา
โด ตนเองสยัครใจเป็นเพี งคนนั่งดูเท่านั้น
สรุป...การตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
•ภา ใตหทางเลือกในการจัดการ ปัญาาารือประเด็นสาธารณะ เรายักไย่ไดหพิจารณา ถึง ขหอดี
ขหอเสี ของแต่ละทางเลือก ไย่ไดหคานึงว่า ทาไมคนอื่นถึงเลือก / คิด ไม่เหมือนเรา เช่น
เรื่องเาลหา
•ไย่ไดห ไตร่ตรองว่า การเลือก แนวทางแก้ปัญหาแต่ละทาง มีใครได้รับผลกระทบบ้าง และ
เขารู้สึกอย่างไร และในทางแก้ปัญหาสาธารณะนั้น ตนเองต้องทาอะไร
•เราจะใช้วิจารณญาณ ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ เยื่อรูหสึกว่าเรื่องนั้นๆ ุ่ง ากในการ
ตัดสินใจ เพราะจะมี ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเราจะเป็ นผู้รับผลกระทบนั้น
ทางเลือก A
ทาลา เด็กเป็น
เรื่องผิด
ทางเลือก B
การปล่อ เด็ก
ไวห จะเป็น
ปัญาาสังคย
ทางเลือก C
เป็นสิทธิของ
ผูหาญิง
กิจกรรมที่เราสามารถ
ทาร่วมกันได้ในนาม
ชุมชน
กิจกรรมที่ต่างคนต่างทา
ในนามปัจเจก
A = กี่คน เาตุผล - ควาย
กังวล
B = กี่คน เาตุผล - ควาย
• เป้ าหมายสูงสุด ของการเขหาเวทีการใชหวิจารณญาณ ก็คือ การเปลี่ยนวิธีคิด
ของเรา ที่มีต่อ วิธีคิดของคนอื่น - - - ไม่ใช่ มุ่งเปลี่ยนวิธีคิดคนอื่น ให้
มาคิดเหมือนเรา
• Public Deliberation does not change the way
people think.
• Public Deliberative does change the way
people think about other people think.
1 de 23

Mais conteúdo relacionado

Destaque(9)

honey jose presentationhoney jose presentation
honey jose presentation
Honey jose502 visualizações
Ordinary differential equationOrdinary differential equation
Ordinary differential equation
JUGAL BORAH4.6K visualizações
Corporate lawCorporate law
Corporate law
Mubashir Hassan5.7K visualizações
Chris Richards CV - April 16Chris Richards CV - April 16
Chris Richards CV - April 16
Chris Richards271 visualizações
Syllabus Feminist Climate JusticeSyllabus Feminist Climate Justice
Syllabus Feminist Climate Justice
Corrie Ellis727 visualizações
ave CVave CV
ave CV
AVELINI TARIMO161 visualizações
Shaban cvShaban cv
Shaban cv
Shaban Kashindye138 visualizações

Similar a อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

Communty diagnosisCommunty diagnosis
Communty diagnosisPornpirom-Chaweewan Uttho
3.8K visualizações47 slides
Participatory action researchParticipatory action research
Participatory action researchUltraman Taro
1.2K visualizações47 slides
Research processResearch process
Research processUltraman Taro
934 visualizações22 slides
Ldp workshop 4-5 Oct 2016Ldp workshop 4-5 Oct 2016
Ldp workshop 4-5 Oct 2016LDPThailand
682 visualizações69 slides
3.public policy 533.public policy 53
3.public policy 53Nursing Room By Rangsima
489 visualizações25 slides

Similar a อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล(20)

Communty diagnosisCommunty diagnosis
Communty diagnosis
Pornpirom-Chaweewan Uttho3.8K visualizações
Participatory action researchParticipatory action research
Participatory action research
Ultraman Taro1.2K visualizações
Research processResearch process
Research process
Ultraman Taro934 visualizações
Ldp workshop 4-5 Oct 2016Ldp workshop 4-5 Oct 2016
Ldp workshop 4-5 Oct 2016
LDPThailand682 visualizações
3.public policy 533.public policy 53
3.public policy 53
Nursing Room By Rangsima489 visualizações
ABC.pdfABC.pdf
ABC.pdf
6091315 visualizações
ABC.pdfABC.pdf
ABC.pdf
60913117 visualizações
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
Albert Sigum1.3K visualizações
51298376 raaylaeiiydh-ngwichaakaar-2-20354-prablaasud251298376 raaylaeiiydh-ngwichaakaar-2-20354-prablaasud2
51298376 raaylaeiiydh-ngwichaakaar-2-20354-prablaasud2
Pisan Chueachatchai341 visualizações
บทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่ายบทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่าย
บทบาทหน้าที่กรรมการสงเคราะห์และเครือข่าย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ1.3K visualizações
Ummoa101Ummoa101
Ummoa101
Nithimar Or537 visualizações
1.Health Community_Concept1.Health Community_Concept
1.Health Community_Concept
Nursing Room By Rangsima498 visualizações
สรุปคำบรรยายหลังเรียน (ผศ.พิมล)สรุปคำบรรยายหลังเรียน (ผศ.พิมล)
สรุปคำบรรยายหลังเรียน (ผศ.พิมล)
ประพันธ์ เวารัมย์310 visualizações
ใบความรู้ที่ 1ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 1
Prapatsorn Chaihuay273 visualizações
ชวนถกแถลงประเด็นต่างๆ ชวนถกแถลงประเด็นต่างๆ
ชวนถกแถลงประเด็นต่างๆ
weeraboon wisartsakul516 visualizações

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

 • 1. ความเห็นเพิ่มเติม กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นเปห าายา สู่นโ บา ระดับพื้นที่ใาหประสบผลสาเร็จ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิท าลั พัฒนศาสตร์ ป๋ ว อึ้งภากรณ์ ยาาวิท าลั ธรรยศาสตร์
 • 2. ตีกรอบความคิด : “ผลัก”นโยบาย “ดัน” ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ ในพื้นที่ ผลัก “นโยบาย” หน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบาลัก ยีประกาศ ยีคาสั่ง ต่อ ประเด็นนั้นๆ ในลักษณะ าหาย การกระทา / ขอควายร่วยยือ / ยี ยาตรการบังคับ / แรงจูงใจ (level ชาติ – จังาวัด – ทหองถิ่น) โดยคาดหวังว่าเมื่อมีคาสั่งแล้ว จะเกิดผลกระทบเป็ นระบบ อย่างต่อเนื่อง แล้วจะเกิดผล ในทางที่ดี ดัน “ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ” ผูหคน (ในพื้นที) ตื่นตัว ลุกขึ้นยายีส่วน ร่วย ในการลงยือจัดการกับประเด็น (ปัญาา)สาธารณะนั้นๆ ดหว กาลังของ เขาเอง โดยคาดหวังว่าสังคมจะมี คนที่ active ร่วมกัน ดูแลมากขึ้น • ขหอยูลวิชาการ • ขับเคลื่อนทางสังคย / รณรงค์
 • 3. เห็นอะไรจากกรณีศึกษา ทั้ง 4 กรณี กรณี คนริเริ่ม ลักษณะของประเด็น กระบวนการ / เครื่องมือ ข้อสังเกต งานชหาง งานกาชาด สุรินทร์ ประชา สังคย ประเด็นบวก ยีคู่ ขัดแ หงไย่ยากรา ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน / งานรณรงค์ / replacement / ยี กฎายา ใาญ่แวดลหอย-เอื้อ ต่อการเคลื่อน • ดาเนินการต่อเนื่องยา 7- 8 ปี / ผ่อนแรงไย่ไดห ลด การตายไย่ไดห/ สสส. ัง สนับสนุน .... อนาคตจะ ไปอ ่างไรต่อ แร่ใ าิน เชี งรา ประชา สังคย ประกาศของเทศบาล เพื่อขอควายร่วยยือ ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน / งานรณรงค์ / ยียติสยัชชา สุขภาพ เพิ่งเริ่ยตหน ปีที่แลหว.. ังไย่รูห ผลเป็นอ ่างไร
 • 4. กรณี คนริเริ่ม สถานะของประเด็น กระบวนการ / เครื่องมือ ข้อสังเกต การศึกษา เชี งใาย่ อบจ. ประเด็นบวก / ระดับการ เคลื่อนอ ู่ในระดับจังาวัด ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน / สรหางเครือข่า ทางาน • อบจ. ทางานร่วยกับ โครงสรหางของ ศธ. อ ่างไร • How to ปฎิรูป การศึกษา (ในระบบ การศึกษา / นอกระบบ) ายวกกันน็อค พังงา ตารวจ ประเด็นบวก / ยาตรการ ทางกฎายา ยีการบังคับ ในระดับจังาวัด ขหอยูลวิชาการ าลักฐาน / งานรณรงค์ ภา าลังช่วงรณรงค์..ตัวเลข คนสวยายวกกันน๊อค ัง สูงขึ้นเรื่อ ๆ ไาย????
 • 5. ผลัก “นโยบาย” หน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบาลัก ยีประกาศ ยีคาสั่ง ยีนโ บา ต่อ ประเด็นนั้นๆ ในลักษณะ าหายการกระทา / ขอควายร่วยยือ / ยียาตรการบังคับ / แรงจูงใจ ดีกว่านั้น ยี แนวทางปฏิบัติ ยีกลุ่ยคนรับผิดชอบชัดเจน และงบ ชัดเจน กล่องดา ผลสุดท้าย ปัญหาจะเบาบางลง • ในขณะที่ภาคประชาสังคยก็ยี คาถาย กับ นโ บา แบบบนลง ล่าง • เรายีคาถาย กับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกลไก าน่ว งาน ของภาครัฐ • เราตั้งขหอสงสั ว่า าน่ว งานต่างๆ - ขหายองค์กร ขหายระดับ - จะ ทางานร่วยกันอ ่างไร • าน่ว งาน VS ปัจเจก • ิ่ง level ติดพื้นที่ ควายซับซหอน อาจนหอ ลง • ขหอยูลวิชาการ • ขับเคลื่อนทางสังคย วงกวหาง (air war / ground war) • รณรงค์ • MOU
 • 7. นโ บา สาธารณะ การยีส่วนร่วย กับ ประชาธิปไต แบบ ร่วยไตร่ตรอง (deliberatio n)
 • 8. ดัน “ให้เป็ นเรื่องสาธารณะ” ความคิดเห็นที่ได้ .................................... ....... .................................... ....... .................................... ....... ผูหคนในพื้นที่ ตื่นตัว ลุกขึ้นยายีส่วนร่วย ในการลงยือจัดการกับประเด็น (ปัญาา)สาธารณะนั้นๆ ดหว กาลังของเขาเอง ผูหคนไย่ active ไย่รับผิดชอบใน ควายเา็นที่เสนอ สื่อต่างๆ ไย่ยั่นใจว่าคนจะ เปลี่ นพฤติกรรย ารือเปล่า
 • 9. Public Deliberation (การใช้วิจารณญาณสาธารณะ) 1) มุ่งพัฒนาความเป็ น พลเมือง ในฐานะปัจเจก  Active กับเรื่องส่วนรวย  เคารพ สิทธิของปัจเจก  เคารพ ควายคิดเา็นที่แตกต่าง โด ยุ่งทาควายเขหาใจคนอื่นที่ยีควายเา็นแตกต่าง (เพื่อเปลี่ นควายคิดตัวเอง) ยากกว่ายุ่งเปลี่ นควายคิดคนอื่น ประเด็นสาธารณะ คนคิดถึงทางออก ไม่เหมือนกัน ต้องมีที่ยืนให้กับเขาได้ action
 • 10. 2) มุ่งพัฒนา พลเมือง ในฐานะกลุ่ม  ใาหยี วิธีการพูดคุย การปรึกษาหารือ เพื่อไตร่ตรองและใช้ วิจารณญาณเพื่อาาทางออก แกหปัญาา ในประเด็นสาธารณะที่ยักยีทั้งขหอดี และ ขหอเสี ยีผูหไดหประโ ชน์ ยีผูหเสี ประโ ชน์ ซึ่งจะนาไปสู่ควายขัดแ หงต่อไป  ใาห กลุ่ยสายารถปฏิบัติการ ไดหทั้งบนควายเชื่อของตนเอง และ ปฏิบัติการร่วยกับคนอื่นๆ ที่ เา็นแตกต่างไดหดหว 3) มุ่งพัฒนา นโยบายสาธารณะ ผลจากการยีวงปรึกษาาารือขนาดเล็กๆ ในระดับชุยชน – ทหองถิ่น ในเรื่องเป็นประเด็น สาธารณะ อาทิ GMO / สวัสดิการ / เาลหา / าเสพติด / ค่าแรง / สีผิว ารือ พลังงาน เป็นตหน ที่ดาเนินการโด โบสถ์ โรงเรี น และชุยชน ทาใาหยีขหอสรุปจากเวที ที่ สายารถรวบรวยและนาเสนอต่อรัฐไดหว่า พลเมืองคิดเห็นอย่างไร ต่อประเด็นเหล่านี้
 • 11. ทางเลือก 1 : ตหองยุ่งใาหเรื่องการศึกษา ทางเลือก 2 : ใชหยาตรการทางกฎายา ที่เคร่งครัด และเขหยงวด ทางเลือก 3 : ใชหยาตรการทางดหาน การแพท ์ และสาธารณสุข
 • 13. ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก 3 เหตุผล กิจกรรม ข้อคิดสนับสนุน ข้อคิดที่เป็ นการ ต่อแย้ง trade-off ประเด็นที่ห่วงใยหัวเรื่อง (topic)
 • 14. ทางเลือก A ทาลา เด็กเป็น เรื่องผิด ทางเลือก B การปล่อ เด็กไวห จะเป็นปัญาา สังคย ทางเลือก C เป็นสิทธิของ ผูหาญิง ท้องไม่ พร้อม
 • 15. ทางเลือก A ทาลา เด็กเป็น เรื่องผิด ทางเลือก B การปล่อ เด็ก ไวห จะเป็น ปัญาาสังคย ทางเลือก C เป็นสิทธิของ ผูหาญิงกิจกรรมที่เราสามารถ ทาร่วมกันได้ กิจกรรมที่ต่างคนต่างทา A = กี่คน เาตุผล - ควาย กังวล B = กี่คน เาตุผล - ควาย กังวล
 • 17. การเริ่มต้น (15%) •ขหอตกลงร่วย •ฉา วิดีโอ เพื่อปูพื้น ประเด็นที่จะประชุย โด เนหนใาหเา็น ขหอยูลพื้นฐาน สถานการณ์ ทางเลือกต่างๆ และ สัยภาษณ์บุคคลต่างๆ โด ถายว่า เขา เลือกทางเลือกไาน เพราะอะไร (เหตุผล-วิชาการ และความรู้สึก) •เริ่ยการพูดคุ จากการ ดึงประสบการณ์ตรง / ความรู้สึก / การรับรู้ จากคนในวง ว่าใครยีประสบการณ์ตรง กับ เรื่องที่เรากาลังจะาารือ ร่วยกัน
 • 18. ช่วงกลางของการหารือ (65%) •ใาหแต่ละคนพิจารณาทางเลือก ที่สอดคลหองกับ คุณค่า ที่แต่ละคนยี และเาตุผล อื่นๆ ที่เลือก •ชวนใาหพิจารณาว่าทางเลือกนั้นๆ ยี ผลกระทบที่ตายยาอะไรบหาง / อะไรคือ สิ่งที่ อยรับไดห และ อยรับไย่ไดห •ชี้ใาหเา็น ขหอโตหแ หง / ประเด็นที่เป็นควายตึงเครี ด / รักพี่ เสี ดา นหอง •พ า ายยองาา พื้นที่ร่วมระหว่างทางเลือกต่างๆ / พื้นที่ร่วมระหว่างข้อ ขัดแย้งทางความคิด ที่คนที่เลือกทางเลือกต่างๆ สายารถลงยือปฏิบัติการไดห
 • 19. ช่วงท้ายของการหารือ (25%) •แต่ละคนสะทหอนควายรูหสึก (ตัวเองเา็นตัวเองชัดขึ้นไาย / ตัวเองเา็นคนอื่นชัดขึ้น ไาย / ยุยยองของตัวเองเปลี่ นแปลงบหางไาย) •สะทหอนควายรูหสึกในฐานะของการเป็นสยาชิกกลุ่ย (ทิศทางร่วย / อะไรคือเรื่องที่ กลุ่ย ินดี และไย่ ินดี แลกเปลี่ น) •อะไรคือสิ่งที่ตหองทาต่อ / ตหองคุ ต่อ (อ ากคุ ดหว กันต่อไาย)
 • 20. • ปัญาาสาธารณะ ซับซหอน ผลกระทบกวหางขวาง การแกหไขยีาลา ทาง แต่ละแนวทางมัก มีสิ่งที่ (หลายคน) ต้องได้รับผลกระทบ ดังนั้น มักนาไปสู่ความขัดแย้ง •และพบอ ู่บ่อ ๆ ว่า ในเวทีสาธารณะ ผู้เข้าร่วมมักเสนอแนวทางการแกหไขที่ขาดการ พิจารณาอ ่างถหวนถี่ ทั้งผลทางลบและทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งชอบ โยนไปให้คนอื่นทา โด ตนเองสยัครใจเป็นเพี งคนนั่งดูเท่านั้น สรุป...การตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
 • 21. •ภา ใตหทางเลือกในการจัดการ ปัญาาารือประเด็นสาธารณะ เรายักไย่ไดหพิจารณา ถึง ขหอดี ขหอเสี ของแต่ละทางเลือก ไย่ไดหคานึงว่า ทาไมคนอื่นถึงเลือก / คิด ไม่เหมือนเรา เช่น เรื่องเาลหา •ไย่ไดห ไตร่ตรองว่า การเลือก แนวทางแก้ปัญหาแต่ละทาง มีใครได้รับผลกระทบบ้าง และ เขารู้สึกอย่างไร และในทางแก้ปัญหาสาธารณะนั้น ตนเองต้องทาอะไร •เราจะใช้วิจารณญาณ ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ เยื่อรูหสึกว่าเรื่องนั้นๆ ุ่ง ากในการ ตัดสินใจ เพราะจะมี ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเราจะเป็ นผู้รับผลกระทบนั้น
 • 22. ทางเลือก A ทาลา เด็กเป็น เรื่องผิด ทางเลือก B การปล่อ เด็ก ไวห จะเป็น ปัญาาสังคย ทางเลือก C เป็นสิทธิของ ผูหาญิง กิจกรรมที่เราสามารถ ทาร่วมกันได้ในนาม ชุมชน กิจกรรมที่ต่างคนต่างทา ในนามปัจเจก A = กี่คน เาตุผล - ควาย กังวล B = กี่คน เาตุผล - ควาย
 • 23. • เป้ าหมายสูงสุด ของการเขหาเวทีการใชหวิจารณญาณ ก็คือ การเปลี่ยนวิธีคิด ของเรา ที่มีต่อ วิธีคิดของคนอื่น - - - ไม่ใช่ มุ่งเปลี่ยนวิธีคิดคนอื่น ให้ มาคิดเหมือนเรา • Public Deliberation does not change the way people think. • Public Deliberative does change the way people think about other people think.