O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Doanh nhan 30 tuoi

135 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Doanh nhan 30 tuoi

  1. 1. Doanh nh©n 30 tuæi Sabeer Bhatia: tay ch¬i triÖu phó Sabeer Bhatia kh«ng mÊt thêi gian th¬ng tiÕc cho sù sôp ®æ cña c¸c c«ng ty dot.com.com. Vµo dÞp cuèi tuÇn, anh chµng ¢'n §é 32 tuæi, ngêi s¸ng lËp dÞch vô Hotmail nµy, lu«n bËn rén víi nh÷ng cuéc vui th©u ®ªm suèt s¸ng ë New York. Tuy thÕ, ®õng nghÜ Bhatia ham ch¬i, anh ®ang lµm viÖc cËt lùc suèt ngµy ®ªm vµ trªn kh¾p ®Þa cÇu. I't nhÊt hai lÇn mçi tuÇn, anh bay kh¾p níc Mü t×m b¹n hµng cho C«ng ty Arzoo.com míi thµnh lËp cña m×nh hoÆc trë vÒ ¢'n §é xóc tiÕn nh÷ng hîp ®ång lµm ¨n míi. Cã mét c¨n hé sang träng ë San Francisco, ba chiÕc « t« Porsche, BMW vµ Ferrari trong ga-ra, m¸y vi tÝnh bá tói, anh lµ thÇn tîng mµ giíi doanh nh©n quª h- ¬ng anh khao kh¸t v¬n tíi. Con ®êng sù nghiÖp cña Bhatia b¾t ®Çu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ Birla ë thµnh phè Pilani (¢'n §é) nhng chÝnh sè tiÒn 400 triÖu USD mµ anh vµ ®ång sù Jack Smith nhËn ®îc khi b¸n Hotmail cho h·ng Microsoft vµo n¨m 1997 míi ®a anh vµo vÞ trÝ "ng«i sao" ë Thung lòng Silicon. Trong lóc nh÷ng ngêi chung quanh thÊt väng nh×n cña c¶i tiªu tan theo ®µ tôt dèc cña cæ phiÕu th× Bhatia lóc nµo còng thµnh c«ng. Nh÷ng g× kh«ng xµi tíi, anh biÕu hÕt cho mét quü tõ thiÖn mang tªn m×nh ®Ó gióp ®ì nh÷ng n¹n nh©n ®éng ®Êt ë Gujarat hoÆc c¸c häc sinh trung häc ë Bangalore. N¨m ngo¸i, anh trë vÒ ¢'n §é n¨m lÇn ®Ó xóc tiÕn viÖc thµnh lËp mét dÞch vô míi cã tªn lµ Televoice. "Nã còng t¬ng tù nh Hotmail, chØ kh¸c lµ cã thÓ truy cËp b»ng ®iÖn tho¹i", anh nãi. Ngêi sö dông ®îc cÊp mét hép th ¶o, qua ®ã hä cã thÓ göi vµ nhËn nh÷ng bøc th tho¹i tõ mäi n¬i trªn ®Êt níc ¢'n §é mµ chØ ph¶i tr¶ tiÒn cíc b»ng mét cuéc ®iÖn ®µm néi h¹t. ¥' mét ®Êt níc mµ sè ®iÖn tho¹i b×nh qu©n ®Çu ngêi h·y cßn khiªm tèn, ý tëng Televoice cña Bhatia qu¸ lµ cã ý nghÜa x· héi to lín. Bhatia cho biÕt, trong ®Çu anh hiÖn ®ang nung nÊu nhiÒu ý tëng t¸o b¹o. "T«i kh«ng muèn bÞ gäi lµ ngµi Hotmail trong phÇn cßn l¹i cña ®êi m×nh; Hotmail ®· lµ qu¸ khø ", anh nãi. Jeffrey Koo Jr. : con h¬n cha lµ nhµ cã phíc Dßng dâi mét gia téc ®ang lµm chñ Ng©n hµng Th¬ng m¹i Chinatrust -tËp ®oµn tµi chÝnh t nh©n thµnh c«ng nhÊt §µi Loan, Jeffrey Koo Jr. sinh ra ®Ó lµm nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng. Nhng khi lín lªn, chµng trai nµy l¹i say mª lÜnh vùc mµ c¸c nhµ ng©n hµng chØ ch¬i chø kh«ng lµm: ®¸nh golf. Koo tõng ®¹i diÖn §µi Loan thi ®Êu tranh gi¶i níc Anh më réng. Nhng råi, theo së nguyÖn cña gia ®×nh, anh theo häc qu¶n trÞ kinh doanh t¹i trêng Wharton thuéc §¹i häc Pennsylvania vµ ®Æt ch©n vµo thÞ trêng chøng kho¸n New York tríc khi ®¶m nhiÖm c¬ng vÞ chñ tÞch ng©n hµng vµo n¨m 1999. "T«i vÉn mª ch¬i golf nhng t«i ph¶i v©ng lêi cha, tham gia c«ng viÖc kinh doanh cña gia ®×nh", Koo nãi.
  2. 2. ¥' tuæi 37, cha thÓ chÕ ngù ®îc nh÷ng kh¸t väng phiªu lu cña m×nh ®Ó ngåi yªn trªn c¬ng vÞ míi, Koo ®· thµnh lËp mét c«ng ty liªn doanh c«ng nghÖ cao ë Thung lòng Silicon lÊy tªn lµ Crimson Ventures. Nhng anh chØ næi tiÕng tõ n¨m 1998 khi thµnh lËp GigaMedia, mét nhµ cung cÊp dÞch vô Intemet b¨ng th«ng réng ë §µi Loan, trong ®ã h·ng Microsoft gãp 10% cæ phÇn. HiÖn thêi, GigaMedia cã 60.000 thuª bao nhng ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khiÕn mét phÇn t sè nh©n viªn cã nguy c¬ mÊt viÖc. Koo vÉn lµ phã chñ tÞch c«ng ty, song giê ®©y anh muèn quan t©m ®Õn nh÷ng ngµnh kinh doanh truyÒn thèng. Anh muèn ®a Ng©n hµng Chinatrust v¬n xa h¬n trªn trêng quèc tÕ b»ng c¸ch lµm cho nã trong s¸ng h¬n, tiªn tiÕn h¬n vÒ c«ng nghÖ. N¨m ngo¸i, anh ®· khai tr¬ng dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn ®Çu tiªn ë §µi Loan. Anh còng liªn kÕt víi m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ b×nh d©n 7-11 ®Ó cung cÊp cho ngêi göi tiÒn dÞch vô rót tiÒn tù ®éng ATM vµ kÕt nèi lnternet 24/24 giê mçi ngµy. Koo tin tëng c«ng nghÖ chÝnh lµ lîi thÕ mµ anh cã thÓ sö dông ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng quèc doanh to lín nhng cång kÒnh vµ kÐm hiÖu qu¶. Choak Bulakul: cao båi thêi Web Choak Bulakul cêi s¶ng kho¸i mçi khi cã ai gäi m×nh lµ Richard Branson cña Th¸i Lan bëi v× anh h©m mé nhµ doanh nghiÖp ngêi Anh lõng lÉy ®ã vµ cè g¾ng b¾t chíc «ng trong c«ng viÖc kinh doanh. T¸m n¨m vÒ tríc, khi kÕ thõa c¬ nghiÖp cña cha - n«ng tr¹i Chokchai - anh bçng thÊy m×nh cã nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Trang tr¹i ®ang nî h¬n 1 triÖu USD, l¹i cßn bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cè d×m xuèng. "T«i nãi víi cha: cho con hai n¨m vµ nÕu kh«ng thµnh c«ng th× con còng ch¨ng thiÕt sèng n÷a", anh nhí l¹i. Nhng råi trang tr¹i ®· sinh l·i tríc khi kú h¹n hai n¨m kÕt thóc. §Ó vùc dËy c¬ nghiÖp, chµng chñ n«ng tr¹i 33 tuæi Clhoak tù ®éng hãa toµn bé viÖc canh t¸c 8.000 mÉu ®Êt vµ x©y dùng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kü thuËt sè mçi ngµy v¾t ®îc 35 tÊn s÷a (gÊp ®«i s¶n lîng tríc ®©y) tõ 5.000 con bß. Lîng s÷a nµy ®îc ®a vÒ nhµ m¸y chÕ biÕn riªng cña Choak ®Ó xö lý vµ lµm ra s÷a t- ¬i ®ãng hép hoÆc kem ¨n díi th¬ng hiÖu Choakchai. Trang chñ cña n«ng tr¹i, farmchokchai.com, chÝnh lµ bíc khëi ®Çu trªn con ®êng th¬ng m¹i ®iÖn tö cña anh. Choak ®· tõng theo häc ngµnh n«ng nghiÖp t¹i §¹i häc Vermont ë Mü. Anh thÝch ngåi trªn yªn ngùa h¬n mÆc complª vµ quanh m×nh lóc nµo còng ®eo lØnh kØnh c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng ®ñ lo¹i "Internet qu¸ thùc ®· thay ®æi thÕ giíi", anh thõa nhËn. Tony Zhang: ®iÒu chØnh ®Ó tiÕn lªn Tony Zhang ®· l·ng phÝ nh÷ng n¨m th¸ng thanh xu©n vµo viÖc bu«n b¸n bÊt
  3. 3. ®éng s¶n ë Mü. Trë l¹i thµnh phè Thîng H¶i quª h¬ng sau mêi n¨m xa c¸ch, Zhang khëi nghiÖp b»ng viÖc ®ång s¸ng lËp ra Park 97, mét trong nh÷ng hép ®ªm thêi thîng nhÊt thµnh phè; sau ®ã anh x©y dùng Chinanow.com, mét ®Þa chØ th«ng tin trùc tuyÕn ®îc rÊt nhiÒu ngêi khai th¸c. Tuy cha sö dông ®îc tÊm b»ng kü s c¬ khÝ lÊy ®îc tõ §¹i häc Cali-fornia ë Los Angeles nhng Zhang ®ang híng Chinanow.com vµo lÜnh vùc in Ên vµ qu¶ng c¸o. Gièng nh mäi tÝn ®å cña Intemet, Zhang tiªu tèn nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c vµo c«ng viÖc kinh doanh trªn m¹ng ®Ó råi bÞ g¹t qua mét bªn bëi cuéc suy sôp cña thÞ trêng c«ng nghÖ cao. "Ai còng bÞ thiÖt h¹i v× sù sôp ®æ cña thÞ trêng nhng vÊn ®Ò lµ h·y xem ai cã thÓ thÝch nghi víi t×nh huèng míi", anh nãi. Bé m¸y nh©n sù cña Chinanow.com ®· bÞ c¾t gi¶m tõ 70 ngêi xuèng cßn 10 ng- êi nhng Zhang hy väng nã sÏ tiÕp tôc sèng nhê vµo doanh sè cña c«ng viÖc in Ên. "NhiÒu ngêi ®æ x« vµo Trung Quèc ®Ó hèt b¹c råi thÊt väng n·o nÒ nhng Tony Zhang th× kh¸c; nÕu c«ng viÖc kh«ng tiÕn triÓn, anh ta biÕt c¸ch ®iÒu chØnh nã ®Ó tiÕn lªn", mét ®ång sù cña Zhang t¹i Chinanow.com nhËn xÐt vÒ «ng chñ 36 tuæi cña m×nh nh vËy. Shabnam Melwani : ngêi yªu lnternet bÈm sinh Bíc khëi nghiÖp ®Çu tiªn cña Shabnam Melwani, còng lµ thµnh c«ng lín nhÊt cña c« cho ®Õn nay, lµ cïng víi b¹n bÌ s¸ng lËp C«ng ty Soundbuzz vµo th¸ng 11- 1999. Ch¼ng bao l©u sau khi trang chñ ©m nh¹c cã trô së t¹i Singapore nµy khai tr¬ng, Melwani ®îc mêi dù mét héi nghÞ vÒ ©m nh¹c kü thuËt sè t¹i Cannes. T¹i héi nghÞ, ngay sau bµi thuyÕt tr×nh cña Jay Samit, «ng trïm trong kü nghÖ ©m nh¹c võa ®îc mêi phô tr¸ch th«ng tin cho C«ng ty §Üa nh¹c EMI, Melwani ®· nh¶y lªn s©n khÊu vµ mêi «ng ta ®i ¨n tra. Qu¸ ng¹c nhiªn tríc sù th¸o v¸t cña Melwani, «ng Samit nhËn lêi. T¸m th¸ng sau, Soundbuzz ký ®îc hîp ®ång ph©n phèi ©m nh¹c kü thuËt sè víi EMI, trë thµnh ®Þa chØ ©m nh¹c ®Çu tiªn ë ch©u A' liªn kÕt víi mét th¬ng hiÖu quèc tÕ tÇm cì mµ nhê ®ã nh÷ng nghÖ sÜ hµng ®Çu nh Faye Wong, Andy Lau vµ Janet Jackson trë nªn quen thuéc víi kh¸ch hµng Soundbuzz. Nhng tiÒn b¹c kh«ng c¸m dç næi nhµ n÷ doanh nghiÖp truyÒn th«ng 32 tuæi. T chÊt ®éc lËp cña Melwani ®· ®a c« ®Õn §¹i häc Boston n¨m 1988 ®Ó häc vÒ qu¶n trÞ hÖ thèng th«ng tin. Sau khi tèt nghiÖp, c« ®¶m nhËn c¬ng vÞ gi¸m ®èc th«ng tin cña MTV ch©u A'. Tµi th¸o v¸t cña c« vÒ c«ng nghÖ th«ng tin còng nh vÒ kinh doanh ®· gióp C«ng ty Soundbuzz tr¸nh ®îc cuéc khñng ho¶ng cña thÞ trêng c«ng nghÖ cao gÇn ®©y. B©y giê, Melwani thÝch tËp yoga vµ nh÷ng b÷a ¨n tè i yªn tÜnh h¬n lµ ¸nh ®Ìn s©n khÊu. C« kh«ng bao giê ë l¹i v¨n phßng sau 7 giê 30 tèi dï mçi ngµy thøc dËy, c«ng viÖc ®Çu tiªn cña c« lµ xem hép th ®iÖn tö. Víi mét ngêi yªu Internet bÈm sinh nh Melwani, cã lÏ ®ã lµ ®iÒu duy nhÊt kh«ng bao giê thay ®æi.

×