O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Carnivores: Inspection under Philosophy of Action

A dialectic review of the act of eating animals in the context of Philosophy of Action, takne into account views by Davidson, Holton and Stocker

[This paper is in Hebrew]

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Carnivores: Inspection under Philosophy of Action

 1. 1. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אביב‬ ‫אנטין‬ ‫וסאלי‬ ‫לסטר‬ ‫ע"ש‬ ‫הרוח‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫לפילוסופיה‬ ‫החוג‬ :‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬‫בחינה‬‫הפעולה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיה‬ ‫בראי‬ ‫בקורס‬ ‫רפראט‬ ‫עבודת‬‫משותפת‬ ‫לפעולה‬ ‫אישית‬ ‫מפעולה‬ : ‫ד"ר‬ :‫מרצה‬‫יאיר‬‫לוי‬ ‫פרנס‬ ‫יואב‬ :‫מגיש‬‫י‬‫ס‬ ‫פילוסופיה‬ :‫חוג‬ :‫תואר‬‫שני‬ 18/09/2016
 2. 2. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 1 ‫כ‬-5%‫ארצות‬ ‫מאזרחי‬-( ‫כצמחונים‬ ‫עצמם‬ ‫מגדירים‬ ‫הברית‬Newport, 2016.)‫ניתן‬ ‫דומים‬ ‫נתונים‬ ‫ב‬ ‫לראות‬ ‫גם‬‫מרבית‬‫העולם‬ ‫מדינות‬‫ה‬‫כך‬ ,‫אחרות‬‫שאכילת‬‫חיים‬ ‫בעלי‬‫הינה‬‫נורמטיבי‬ ‫עניין‬ ‫ושבשגרה‬.‫כי‬ ‫להגיד‬ ‫בטוח‬ ‫יהיה‬‫ה‬ ‫מבין‬ ‫הבוגרת‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫מרבית‬‫אנשים‬‫הללו‬‫(וכותב‬‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫מוסרית‬ ‫כעוולה‬ ‫בכך‬ ‫רואים‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫לסבלם‬ ‫מודעים‬ )‫ביניהם‬ ‫האכילה‬ ‫פעולת‬‫ונשנה‬ ‫חוזר‬ ‫באופן‬.?‫והכיצד‬ ‫מדוע‬ :‫היא‬ ‫המתבקשת‬ ‫השאלה‬ ‫במסג‬ ,‫פילוסופי‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫ולתת‬ ‫לנסות‬ ‫אבקש‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬,‫הפעולה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיה‬ ‫רת‬ ‫לפעולה‬‫נפוצה‬ ‫כה‬‫ז‬‫ו‬.‫ארא‬ ‫תחילה‬.‫מכוונת‬ ‫פעולה‬ ‫והיא‬ ‫שלה‬ ‫הסוכן‬ ‫אני‬ ‫אשר‬ ‫פעולה‬ ‫אכן‬ ‫שהיא‬ ‫ה‬ ‫בהמשך‬‫אראה‬‫ע‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬‫דונ‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫חולשת‬ ‫בהגדרות‬ ‫ומדת‬( ‫דיווידסון‬ ‫לד‬Davidson, 1969/2013( ‫הולטון‬ ‫וריצ'רד‬ )Holton, 1999).‫של‬ ‫האינטרנליסטית‬ ‫העמדה‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ ‫אבקש‬ ‫האקסטרנליסט‬ ‫העמדה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫ומנגד‬ ,‫דיווידסון‬‫הולטון‬ ‫של‬ ‫ית‬‫היא‬ ‫גם‬‫מענה‬ ‫מספקת‬ ‫אינה‬ .‫הולם‬‫אמשיך‬‫ו‬ ‫יתכן‬ ‫האם‬ ‫ואבדוק‬‫הפעולה‬,"‫הרע‬ ‫"רציית‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬‫סטוקר‬ ‫של‬ ‫מאמרו‬ ‫פי‬ ‫על‬ (Stocker, 1979)‫שגם‬ ‫ואראה‬‫פיו‬ ‫על‬.‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫מתקבל‬ ‫לא‬‫מדוע‬ ‫ואראה‬ ‫אשוב‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫ובעלת‬ ‫פרדיגמטית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬‫אחרו‬ ‫לפעולות‬ ‫בניגוד‬ ,‫מיוחד‬ ‫מעמד‬‫שיכולות‬ ‫ת‬‫להיחשב‬‫הן‬ ‫גם‬ .‫מוסריות‬ ‫כעוולות‬ .‫שלה‬ ‫הסוכן‬ ‫הוא‬ ‫שאני‬ ,‫פעולה‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ,‫ראשית‬‫טעם‬ ‫יש‬ ‫סוכן‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫פעולה‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ ‫הדיון‬ ‫שמושא‬ ‫להראות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לכך‬ ‫בלהתייחס‬‫לנתח‬ ‫יכולים‬ ‫ושאנו‬ , ‫הפעולה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיה‬ ‫במסגרת‬ ‫אותה‬.‫לצורך‬‫כך‬‫ש‬ ‫בהגדרתו‬ ‫ניזכר‬‫ל‬ ‫דיווידסון‬ ‫ל‬-Agency (Davidson, 1971/2013),‫דיווידסון‬ ‫פי‬ ‫על‬ .“Action does require that what the agent does is intentional under some description..'‫עמ‬ ,‫(שם‬ "50)–,‫קרי‬‫אירוע‬‫כ‬ ‫יחשב‬‫פעולה‬‫במידה‬ ‫ו‬‫יכולים‬ ‫אנו‬‫אחד‬ ‫תיאור‬ )‫(לפחות‬ ‫למצוא‬‫שלו‬ ‫מכוון‬‫כי‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫תיאור‬ ‫קיים‬‫ש‬‫כזה‬ ‫אוכל‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫ידעתי‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫למקרים‬ ‫בניגוד‬ ,"‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫הסטייק‬ ‫את‬ ‫("אכלתי‬‫או‬ ‫טעות‬ ‫של‬ ‫מקרים‬–‫תיאור‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫דיווידסון‬ ‫דורש‬ ‫בנוסף‬ .)‫כאן‬ ‫דיוננו‬ ‫מושא‬ ‫אינם‬ ‫אילו‬ ‫אולם‬ )‫אחד‬ ‫(לפחות‬‫היא‬ ‫הפעולה‬ ‫בו‬‫פרימיטיבית‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬61).‫פעולה‬‫ד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫פרימיטיבית‬‫היא‬ ,‫יווידסון‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫הגוף‬ ‫תנועת‬ ‫את‬ ‫שמערבת‬ ‫פעולה‬52)-‫לדידו‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫ופעולות‬‫יכול‬ ‫שאדם‬ ‫הפעולות‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬–‫הללו‬ ‫הפעולות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫השאר‬"‫"אקורדיון‬ ‫כאפקט‬ ,'‫עמ‬ ,‫(שם‬59‫דיווידסון‬ .) '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫הורגת‬ ‫אשר‬ ‫באקדח‬ ‫ירייה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫מבהיר‬58)–‫האיר‬‫הוא‬ ‫וע‬ ‫לתארו‬ ‫וניתן‬ ,‫באקדח‬ ‫ירייה‬‫כ‬ ‫הן‬-"‫אשר‬ ‫ההדק‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬‫או‬ "‫אדם‬ ‫להריגת‬ ‫גרמה‬‫לחלופין‬‫כ‬-
 3. 3. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 2 "‫אדם‬ ‫"הריגת‬–‫בדיוק‬ ‫אירוע‬ ‫באותו‬ ‫מדובר‬ ‫דיווידסון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫השונים‬ ‫התיאורים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אך‬)‫(שם‬. ‫תיאו‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬:‫פרימיטיבית‬ ‫כפעולה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ ‫ר‬‫"חיתוך‬ ‫ה‬‫או‬ ,"‫ולעיסתו‬ ‫לפה‬ ‫הכנסתו‬ ,‫סטייק‬‫תיאורי‬‫ם‬‫דומים‬‫הפעולה‬ ‫לתיאור‬ ‫מספיקים‬ ‫בהחלט‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫כפרימיטיבי‬‫ת‬‫היא‬ ‫בו‬ ‫נוסף‬ ‫ותיאור‬ ‫מכוונת‬ ‫היא‬ ‫הפעולה‬ ‫בו‬ ‫תיאור‬ ‫וקיים‬ ‫היות‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ . ‫פרימיטיבית‬–.‫שלה‬ ‫הסוכן‬ ‫הוא‬ ‫שאני‬ ‫פעולה‬ ‫אכן‬ ‫הוא‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫אירוע‬ ‫אח‬ ‫פעולות‬ ‫בדבר‬ ‫מה‬‫רות‬‫מ‬ ‫בהן‬‫כגון‬ ,‫מוסרית‬ ‫עוולה‬ ‫עורבת‬‫על‬ ‫נתפר‬ ‫אשר‬ ‫בגד‬ ‫לבוש‬-‫ידי‬ ‫מעורבים‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫מוצר‬ ‫קניית‬ ‫או‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫נוסו‬ ‫אשר‬ ‫במוצרים‬ ‫שימוש‬ ,‫ילדים‬ ‫בלתי‬ ‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ‫בו‬-‫לאורך‬ ‫שונים‬ ‫בהקשרים‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫אלו‬ ‫לפעולות‬ ‫להתייחס‬ ‫ארצה‬ ?‫אנושיים‬ ‫בעל‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫של‬ ‫ייחודה‬ ‫על‬ ‫ולעמוד‬ ,‫העבודה‬‫חיים‬‫לעומתן‬‫בהקשר‬ .‫עתה‬ ‫זה‬ ‫עסקנו‬ ‫בו‬–‫האם‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬ ‫בין‬ ‫שוני‬ ‫יש‬‫לפעולו‬‫ת‬‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫הגדרתו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ?‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫אכילת‬‫כאן‬ ‫גם‬ ‫להתייחס‬ ‫ניתן‬‫לתיאורי‬‫ם‬‫נחשלת‬ ‫במדינה‬ ‫"ילד‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫אחד‬ ‫בקצה‬ "‫הבגד‬ ‫את‬ ‫"לבשתי‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫שני‬ ‫מקצה‬ "‫סבל‬–.‫אירוע‬ ‫באותו‬ ‫מדובר‬ ‫אולם‬‫ני‬‫ותיאור‬ ‫פרימיטיבית‬ ‫כפעולה‬ ‫תיאור‬ ‫לו‬ ‫למצוא‬ ‫תן‬ )‫מכוונת‬ ‫היא‬ ‫הבגד‬ ‫(לבישת‬ ‫מכוונת‬ ‫פעולה‬ ‫הוא‬ ‫האירוע‬ ‫בו‬–‫פעולות‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫מקרים‬ ‫גם‬ ,‫כן‬ ‫ועל‬ ‫דרגה‬ ‫קיימת‬ ‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫בפעולות‬ ‫והן‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫באכילת‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ .‫שלהן‬ ‫הסוכן‬ ‫אני‬ ‫אשר‬ ‫ל‬ ‫גורם‬ ‫לא‬ ‫כסוכן‬ ‫אני‬ ,‫קרי‬ ,"‫"ריחוק‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬‫של‬ ‫רמות‬ ‫מספר‬ ‫עובר‬ ‫אלא‬ ,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫סבל‬ indirection.‫אף‬‫הפעולות‬ ‫בין‬ ‫לכאורה‬ ‫הדמיון‬ ‫פי‬ ‫על‬‫זה‬ ‫בהקשר‬‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫בהמשך‬ ‫אבקש‬ , .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫קיים‬ ‫פעולה‬ ‫שהיא‬ ‫שהראינו‬ ‫(אחרי‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫אבקש‬ ‫עתה‬‫שאני‬ ‫הסוכן‬ ‫הוא‬‫שלה‬‫היא‬ )‫גם‬‫פעולה‬‫מכוונת‬‫ב‬ .-Actions, Reasons and Causes(Davidson, 1963/2013‫אנו‬ ‫אשר‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬ ‫מכוונת‬ ‫פעולה‬ ‫כי‬ ‫דיווידסון‬ ‫טוען‬ )‫לספק‬ ‫יכולים‬.‫טעמים‬ ‫לה‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫טעמים‬‫בצורת‬Proattitude)‫ועוד‬ ,‫תשוקה‬ ,‫(רציה‬‫הפעולה‬ ‫כלפי‬‫אכן‬ ‫שהפעולה‬ ‫והאמנה‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫יעדה‬ ‫את‬ ‫תשיג‬4-5.)‫לפעולה‬ ‫הסיבות‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫טעמים‬–‫והם‬ ,‫לפעול‬ ‫לך‬ ‫שגרם‬ ‫מה‬ ‫נקראים‬Primary Reasons‫כוונה‬ ‫למהי‬ ‫אנליזה‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫שבמאמר‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬ .)‫(שם‬(Intention) .‫אונטולוגי‬ ‫מעמד‬ ‫לה‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫ודיווידסון‬ ,‫מפורש‬ ‫באופן‬‫לפעולת‬ ‫לספק‬ ‫נוכל‬ ‫אשר‬ ‫הטעמים‬ ‫מהם‬ ‫אכילת‬?‫חיים‬ ‫בעלי‬‫ה‬-Proattitudes‫כי‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫רצון‬ ‫הם‬ ‫מאליהם‬ ‫הברורים‬"‫לי‬ ‫טעים‬ ‫זה‬"‫או‬ , ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫רצון‬ ‫או‬ ,)‫סותרות‬ ‫לכך‬ ‫המדעיות‬ ‫העדויות‬ ‫כי‬ ‫(אם‬ ‫בריאותי‬ ‫משיקול‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫רצון‬ ‫דווקא‬ ‫פוזיטיבי‬ ‫לא‬ ‫ממקום‬ ‫מגיע‬ ‫אשר‬–‫ואוכל‬ ,‫לאכול‬ ‫מה‬ ‫לבחור‬ ‫מוגבל‬ ‫להרגיש‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נכ‬ ‫זה‬ ‫שיקול‬ ‫(אולם‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬‫ולא‬ ,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפרטנית‬ ‫לפסיכולוגיה‬ ‫יותר‬ ‫נס‬
 4. 4. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 3 )‫בו‬ ‫אעסוק‬.‫ב‬ ‫נדבוק‬ ‫אם‬-Proattitude‫של‬‫אוכל‬ ‫שכאשר‬ ‫האמנה‬ ‫גם‬ ‫אליו‬ ‫מתלווה‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ,‫הטעם‬ ‫טעים‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫גם‬ ‫בשר‬)‫פוסל‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ,‫כמובן‬ ,‫לטעות‬ ‫עלול‬ ‫(אני‬–‫כן‬ ‫ועל‬‫לפעולת‬ ‫טעם‬ ‫קיים‬ ‫שלה‬ ‫הסוכן‬ ‫הוא‬ ‫שאני‬ ‫בשר‬ ‫אכילת‬‫מכוו‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,.‫נת‬‫שהן‬ ‫שציינו‬ ‫האחרות‬ ‫הפעולות‬ ‫במקרי‬ ‫גם‬ :‫עבורן‬ ‫טעמים‬ ‫לציין‬ ‫קל‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫לכאורה‬ ‫מוסריות‬ ‫עוולות‬"‫הבגד‬ ‫את‬ ‫לבשתי‬"‫רצון‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ,‫לבוש‬ ‫להיות‬‫"רכשתי‬‫האלקטרוני‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬"‫ברשותי‬ ‫שיהיה‬ ‫רציתי‬ ‫כי‬–‫כן‬ ‫גם‬ ‫הן‬ ‫כן‬ ‫על‬ ,‫מכוונותן‬ ‫ומבחינת‬ ,‫מכוונות‬,‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫הגדרתו‬ ‫תחת‬‫לא‬‫בין‬ ‫אל‬ ‫ביניהן‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ .‫בשר‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫ב‬ ,‫כאמור‬-Actions, Reasons and Causes‫אולם‬ ,‫למכוונות‬ ‫הגדרה‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫דיווידסון‬ ‫במאמרו‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬ ‫כן‬ ‫הוא‬Intending(Davidson, 1978/2013).‫שם‬ ‫מזהה‬ ‫הוא‬‫ו‬ ‫מכוונות‬- Proattitudes‫היא‬ ‫שפעולה‬ ‫שיפוט‬ ‫של‬ "‫"משפחה‬ ‫לאותה‬ ‫כשייכים‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫רצויה‬102‫ההבדל‬ .) ‫ש‬ ‫הוא‬ ‫השניים‬ ‫בין‬-“..desires… are expressed by prima facie judgments; intentions...are distinguished by their all-out...form”.)‫(שם‬‫ל‬ ‫הגדרתו‬-Prima facie judgements(:‫נסמן‬PF) ‫היא‬‫(שם‬ ‫מסוימת‬ ‫תכונה‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫רצויה‬ ‫היא‬ ‫שפעולה‬ ‫שיפוט‬'‫עמ‬ ,98)–,‫בשר‬ ‫באכילת‬ ,‫למשל‬ ‫שיפוט‬PF‫שיפוט‬ ,‫(ומנגד‬ ‫אותו‬ ‫לאכול‬ ‫ארצה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫לי‬ ‫טעים‬ ‫שבשר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬PF‫יכול‬ ‫אחר‬ .)‫אותו‬ ‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫אעדיף‬ ‫ולכן‬ ‫לעוולה‬ ‫גורמת‬ ‫בשר‬ ‫שאכילת‬ ‫להיות‬‫כי‬ ‫דיווידסון‬ ‫טוען‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ “Prima facie judgments cannot be directly associated with actions merely because it has desirable characteristic…”‫שיפוטי‬ .)‫(שם‬PF‫לפעול‬ ‫אותי‬ ‫להביא‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬‫שיפוטים‬ ‫אך‬ , ‫כולן‬ ‫הסיבות‬ ‫למכלול‬ ‫שמתייחסים‬–‫שיפוטי‬ ‫להם‬ ‫קורא‬ ‫זה‬ ‫(במאמר‬ ‫לפעול‬ ‫אותי‬ ‫שמביאים‬ ‫אלו‬ ‫הן‬ all-out:‫(נסמן‬AO)( ‫אחרים‬ ‫במאמריו‬ ‫אולם‬ ,Davidson, 1969/2013‫שיפוטי‬ ‫להם‬ ‫קורא‬ )All- things-considered.),‫לדידו‬“A judgment that such an action is desirable…in the light of all my reasons;…it is an intention'‫עמ‬ ,‫(שם‬ "101)‫שיפוט‬ ‫עם‬ ‫מכוונות‬ ‫מזהה‬ ‫דיווידסון‬ .‫אך‬ , ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬PF‫שהוא‬ ‫בשיפוט‬ ‫מדובר‬ ‫כאן‬ ,all-out. ‫אכיל‬ ‫כיצד‬‫להגיד‬ ‫נוכל‬ ‫עדיין‬ ‫האם‬ ?‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫תאוריה‬ ‫עם‬ ‫מתיישבת‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ת‬ ‫נוכל‬ ‫כי‬ ‫מסתמן‬ ?‫עתה‬ ‫זה‬ ‫שהבאנו‬ ‫ההגדרה‬ ‫תחת‬ ‫מכוונת‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שפעולת‬‫לבצע‬ ‫שיפוטי‬ ‫מספר‬PF‫שיפוטי‬ ‫מספר‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬ ‫וכן‬ )‫בזאת‬ ‫וכיוצא‬ ‫מזין‬ ,‫(טעים‬ ‫בשר‬ ‫אכילת‬ ‫בזכות‬PF ‫מוסרי‬ ‫(לא‬ ‫בשר‬ ‫אכילת‬ ‫כנגד‬‫עוולה‬ ,‫חברתית‬.)‫ועוד‬ ,‫בריא‬ ‫לא‬ ,,‫לסוכן‬ ‫המופיעות‬ ‫הסיבות‬ ‫כל‬ ‫תחת‬
 5. 5. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 4 ‫ה‬ ‫שיפוט‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬-All-out‫שלו‬‫אשר‬ ‫סוכנים‬ ‫יהיו‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ?‫הסיבות‬ ‫כל‬ ‫למכלול‬ ‫מתייחס‬ ‫אשר‬ , ‫ה‬ ‫שיפוט‬-AO‫(באקט‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫עליהם‬ ‫שיש‬ ‫יהיה‬ ,‫הסיבות‬ ‫מכלול‬ ‫בכל‬ ‫מתחשב‬ ‫אשר‬ ,‫שלהם‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫פעולתם‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ )‫מסוים‬ ‫קונקרטי‬‫ל‬ ‫מספר‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫אולם‬ .‫מכוונת‬‫של‬ ‫מבוטל‬ ‫א‬ ‫שלהם‬ ‫השיפוט‬ ‫אשר‬ ‫סוכנים‬,‫הסיבות‬ ‫כל‬ ‫לאור‬ ,‫יהיה‬‫עליהם‬ ‫שאין‬‫הסוכנים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ .‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫בשר‬ ‫יאכלו‬ ‫כן‬ ‫רבים‬ ‫אולם‬ ,‫לצמחונות‬ ‫יעברו‬ ‫הללו‬–‫תחת‬ ,‫לכאורה‬ .‫שלהם‬ ‫השיפוט‬ ‫כנגד‬ ‫ויפעלו‬ ‫הם‬ ,‫למכוונות‬ ‫זו‬ ‫הגדרה‬‫מכ‬ ‫באופן‬ ‫לפעול‬ ‫אמורים‬ ‫היו‬‫הם‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ‫אולם‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫ולא‬ ‫וון‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אוכלים‬ ‫וכן‬ ,)‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫כן‬ ‫(וגם‬ ‫שלהם‬ ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬ ‫פועלים‬‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫הדבר‬ ‫האם‬ . ‫הדעת‬‫זו‬ ‫תאוריה‬ ‫תחת‬‫במאמרו‬ ‫דיווידסון‬ ‫מתייחס‬ ‫בדיוק‬ ‫זו‬ ‫לבעיה‬ ?How is Weakness of the Will Possible?((1969/2013‫למאמר‬ ‫קדם‬ ‫אשר‬Intending.‫הגדרה‬ ‫דיווידסון‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬‫ו‬‫כן‬ ‫כמו‬‫מבהיר‬‫יותר‬ ‫נהיר‬ ‫באופן‬‫שיפוטים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬–PF,All-Out‫וסוג‬ :‫נוסף‬All-Things-Considered)‫(שם‬. ,‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫על‬ ‫בדיונו‬‫כ‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫דיווידסון‬ ‫מגדיר‬-Incontinence-“Agent...acts intentionally, counter to his own best judgement"‫קרי‬ ,–‫עמדה‬ .‫שלך‬ ‫השיפוט‬ ‫כנגד‬ ‫פעולה‬ ‫ל‬ ‫מאוד‬ ‫דומה‬ ‫זו‬‫של‬ ‫הקלאסית‬ ‫הגדרה‬Akrasia‫אריסטו‬ ‫של‬–‫חולשה‬ ‫לנו‬ ‫קיימת‬‫כלשהי‬‫שמונעת‬ ‫שיפוט‬ ‫להביא‬ ‫מאיתנו‬"‫לעשות‬ ‫עדיף‬ ‫"מה‬ ‫של‬( ‫אליו‬ ‫בניגוד‬ ‫פועלים‬ ‫ואנו‬ ,‫הפועל‬ ‫אל‬Stroud, 2014.) ‫דיווידסון‬‫א‬ ‫עמדה‬ ‫מציע‬‫מוטיבציה‬ ‫בין‬ ‫אל‬ ‫השוואתיים‬ ‫שיפוטים‬ ‫בין‬ ‫המקשרת‬ ,‫ינטרנליסטית‬ ‫לפעולה‬‫ו‬ ,‫עקרונות‬ ‫שני‬ ‫מציע‬:‫לפיהם‬ ‫פועלים‬ ‫אנו‬ ‫אשר‬ P1‫באחת‬ ‫לבחור‬ ‫חופשי‬ ‫והוא‬ ,‫מאחרת‬ ‫יותר‬ ‫אחת‬ ‫פעולה‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫סוכן‬ ‫כאשר‬ . ‫משתיהן‬–‫פעולות‬ ‫הן‬ ‫שתיהן‬ ‫(אם‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫הזאת‬ ‫האחת‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫הוא‬ )‫מכונות‬(Davidson, 1969/2013, p.23). P2.‫שופט‬ ‫סוכן‬ ‫כאשר‬‫עדיף‬ ‫כי‬‫את‬ ‫לעשות‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬ ,‫מהאחרת‬ ‫אחת‬ ‫פעולה‬ ‫לעשות‬ ‫האחרת‬ ‫מאשר‬ ‫זו‬ ‫האחת‬ ‫הפעולה‬.)‫(שם‬ ‫באמצעות‬P1‫הפעולה‬ .‫עצמה‬ ‫הפעולה‬ ‫ביצוע‬ ‫לבין‬ ‫לפעולה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫בין‬ ‫דיווידסון‬ ‫מקשר‬ ‫אש‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ,‫לבצעה‬ )‫(רוצים‬ ‫מוטיבציה‬ ‫בעלי‬ ‫יותר‬ ‫אנו‬ ‫אשר‬.‫בפועל‬ ‫אותה‬ ‫נעשה‬ ‫ר‬‫באמצעות‬P2
 6. 6. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 5 ‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫דיווידסון‬ ‫מקשר‬‫השוואתי‬‫עצמו‬ ‫דיווידסון‬ .‫לפעולה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫בין‬ ‫אל‬ ‫פעולות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫אינטרנליסטית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫שעמדתו‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬26.) ‫בעל‬ ‫יהיה‬ ‫שסוכן‬ ‫יתכן‬ ‫לא‬ ,‫לכאורה‬ ‫לפחות‬ ,‫כי‬ ‫טוען‬ ‫דיווידסון‬ ‫הללו‬ ‫העקרונות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ( ‫רצון‬ ‫חולשת‬‫שתמיד‬ ‫מראות‬ ‫הללו‬ ‫ההגדרות‬ ‫אולם‬ ,‫השיפוט‬ ‫כנגד‬ ‫כפעולה‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫הגדרנו‬ ‫שכן‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ )‫שלנו‬ ‫לשיפוט‬ ‫בהתאם‬ ‫נפעל‬23.)‫תחת‬ ‫במאמרו‬ ‫מסומנת‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬ ‫הקיום‬ ‫אפשרות‬ P3'‫עמ‬ ,‫(שם‬26)‫מופיע‬ ‫אשר‬ ‫לכאורה‬ ‫הפרדוקס‬ .‫ו‬ ‫במאמרו‬‫דיווידסון‬‫מנסה‬‫לפתור‬‫ש‬ ‫הוא‬ ,-P1, P2 ‫ו‬-P3‫טענ‬ ‫שלשת‬ ‫הם‬‫ביחד‬ ‫מתיישבות‬ ‫שלא‬ ‫ות‬‫את‬ ‫נקבל‬ ‫אם‬ ‫וכי‬ ,P1‫ו‬-P2‫את‬ ‫לקבל‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬P3. ‫דיווידסון‬‫יחדיו‬ ‫מתיישבים‬ ‫כן‬ ‫העקרונות‬ ‫ששלושת‬ ‫וטוען‬‫וש‬-P3‫אפשרי‬ ‫אכן‬‫עם‬ ‫בעת‬ ‫בו‬P1‫ו‬-P2 –‫(שיפוט‬ ‫תיאר‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫הפעולה‬ ‫טבע‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בין‬ ‫השוואתי‬2‫פעולות‬‫למוטיבציה‬ ‫מוביל‬ ‫אשר‬ ‫לפעולה‬‫ב‬ ‫לפעולה‬ ‫מביאה‬ ‫אשר‬.‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫בעל‬ ‫יהיה‬ ‫שאדם‬ ‫יתכן‬ ‫כן‬ ,)‫פועל‬‫הדבר‬ ‫כיצד‬ ‫עתה‬ ‫נברר‬ ‫מול‬ ‫במבחן‬ ‫נוספות‬ ‫ופעולות‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫את‬ ‫נעמיד‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫אפשרי‬ ‫הוא‬ .‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫התאוריה‬ ‫ראשון‬ ‫כצעד‬‫מבטל‬‫את‬ ‫דיווידסון‬‫הניסיו‬‫ן‬‫חולשת‬ ‫לפרש‬‫או‬ ‫לתשוקותינו‬ ‫כנפילה‬ ‫רצון‬ ‫החייתי‬ ‫והטבע‬ ‫הרע‬ ‫רציית‬‫עמד‬ ,‫(שם‬30)–‫הוא‬ ‫אותה‬ ‫בתאוריה‬ ‫תפקיד‬ ‫משחק‬ ‫אינו‬ ‫המוסר‬ ‫לדידו‬ ,‫תשוקותינו‬ ‫בשל‬ ‫שיפוטנו‬ ‫כנגד‬ ‫פעלנו‬ ‫לכאורה‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫להביא‬ ‫שניתן‬ ‫וכפי‬ ,‫רצון‬ ‫לחולשת‬ ‫מביא‬ ‫נגדיות‬ ‫דוגמאות‬ ‫להביא‬ ‫ניתן‬ ‫גם‬ ‫כך‬‫בהן‬‫בדוגמא‬ ,‫(למשל‬ ‫תשוקותינו‬ ‫וכנגד‬ ‫שיפוטינו‬ ‫כנגד‬ ‫נפעל‬ ‫נש‬ ‫כאשר‬ ,‫דיווידסון‬ ‫שמביא‬‫במיטה‬ ‫להישאר‬ ‫שעדיף‬ ‫פוט‬‫לילה‬ ‫בשעת‬‫מאוחרת‬‫לצחצח‬ ‫לקום‬ ‫ולא‬ ,‫מזמן‬ ‫לא‬ ‫צחצחתי‬ ‫כי‬ ‫שיניים‬‫אותן‬ ‫ואצחצח‬ ‫אקום‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אך‬)‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫מבקש‬ ‫דיווידסון‬ . ‫טבע‬ ‫בשל‬ ‫מבצע‬ ‫אני‬ ‫אותן‬ ‫פעולות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫מבצע‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫אותן‬ ‫הפעולות‬ ‫מתרחשות‬ ‫הן‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫יצר‬ ‫או‬ "‫"חייתי‬‫הבנה‬ ‫אי‬ ‫בגלל‬‫של‬,‫(שם‬ ‫שלנו‬ ‫המעשית‬ ‫התבונה‬ '‫עמ‬24)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ,‫הנידונה‬ ‫הבעיה‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫היטב‬ ‫מתיישב‬ ‫הדבר‬ .:‫להתייחס‬ ‫נרצה‬ ‫לא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אוכלים‬ ‫אנו‬ ‫בהם‬ ‫למקרים‬‫או‬ ‫כזה‬ ‫יצר‬ ‫בשל‬ )‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫שעדיף‬ ‫שופטים‬ ‫שאנו‬ ‫אף‬ ‫(על‬ ."‫בשר‬ ‫"תאוות‬ ‫כגון‬ ,‫אחר‬ ‫אי‬ ‫את‬-‫ההבנה‬‫הזו‬‫דיוו‬ ‫מנסה‬.‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫אותה‬ ‫בתאוריה‬ ‫לבאר‬ ‫ידסון‬‫שלושה‬ ‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫שיפוט‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ .‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫אדם‬ ‫אשר‬ ‫שיפוטים‬ ‫סוגי‬prima facie(:‫נסמן‬PF)–‫שיפוטים‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫אחרת‬ ‫על‬ ‫עדיפה‬ ‫אחת‬ ‫שפעולה‬ ,‫מסוים‬ ‫שיקול‬ ‫תחת‬ ,‫מיידים‬38‫אלו‬ ‫שיפוטים‬ .)‫הם‬ ‫השוואתיים‬‫שעדיפה‬ ‫לשפוט‬ ‫נוכל‬ ‫מסוים‬ ‫שיקול‬ ‫ותחת‬ ,‫לשפוט‬ ‫נוכל‬ ‫אחר‬ ‫שיקול‬ ‫ותחת‬ ,‫אחת‬ ‫פעולה‬ ‫שיפוטי‬ ‫שני‬ ‫להעלות‬ ‫נוכל‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ .)‫(שם‬ ‫אחרת‬ ‫פעולה‬ ‫שעדיפה‬
 7. 7. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 6 PF‫מנוגדים‬–‫להימנע‬ ‫מאשר‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫לי‬ ‫עדיף‬ ,‫לי‬ ‫טעים‬ ‫שבשר‬ ‫כך‬ ‫"לאור‬ :‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫האחד‬ ‫סובלות‬ ‫שחיות‬ ‫כך‬ ‫"לאור‬ :‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שהאחר‬ ‫בעוד‬ ,"‫ממנו‬,‫שיפוטים‬ ."‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫עדיף‬ ‫הם‬ ‫אלו‬prima facie‫המסקנה‬ ,‫הנסיבות‬ ‫שלאור‬ ‫(אלא‬ ‫נוסף‬ ‫שיפוט‬ ‫עוד‬ ‫מערבים‬ ‫שאינם‬ ‫בכך‬ ‫היא‬ )‫(הפרטית‬‫מידית‬)‫לשיפוטי‬ ‫בקשר‬ ‫שלו‬ ‫בתאוריה‬ ‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫החידוש‬ .PF‫בציטוט‬ ‫ניכר‬ :‫הבא‬“The central idea is that a moral principle…cannot coherently be treated as a universally quantified conditional… The concept of the prima facie…relates propositions)‫(שם‬ "–‫שיפוט‬ ,‫כן‬ ‫אם‬PF.‫טענות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫יחסי‬ ‫שיפוט‬ ‫הוא‬ ‫שיפוט‬PF‫של‬ ‫התאוריה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫כשלעצמו‬ ‫לפעולה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫לסוכן‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫דיווידסון‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬39.)‫ד‬‫יווידסון‬‫לעקרון‬ ‫הרצויה‬ ‫הגדרתו‬ ‫את‬ ‫משנה‬P2‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫שמקשר‬ ‫ומוטיבציה‬‫כי‬ ‫להגיד‬ ‫ויבקש‬ ,‫כ‬‫שופט‬ ‫סוכן‬ ‫אשר‬,‫השיקולים‬ ‫כל‬ ‫תחת‬(All things considered,) ‫פעולה‬ ‫לעשות‬ ‫שעדיף‬‫מהאחרת‬ ‫אחת‬-‫האחרת‬ ‫מאשר‬ ‫זו‬ ‫האחת‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬ .)‫(שם‬All things considered(:‫נסמן‬ATC).‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫במאמרו‬ ‫מפתח‬ ‫ביטוי‬ ‫מהווה‬,‫לדידו‬ ‫שיפוט‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫מעט‬ ‫בסוג‬ ‫מדובר‬‫שיפוט‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫זהו‬ .PF‫הוא‬ ‫בו‬ ‫הרלוונטי‬ ‫השיקול‬ ‫אולם‬ ,‫יחסי‬ ‫ס‬‫י‬‫ה‬ ‫בשיקולי‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ ‫השיקולים‬ ‫כל‬ ‫כום‬-PF‫השיקולים‬ ‫כל‬ ,‫בעצם‬ ‫או‬ ,‫הסוכן‬ ‫של‬ ‫השונים‬ (reasonings)‫בעת‬ ‫מעלה‬ ‫שהסוכן‬‫ש‬ ‫שהוא‬‫פעו‬ ‫לעשות‬ ‫האם‬ ‫וקל‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫לה‬38). ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬‫כי‬ ‫להגיד‬ ‫נוכל‬ ‫כי‬ ‫נראה‬‫כי‬ ‫זו‬ ‫תאוריה‬ ‫תחת‬ ‫להגיד‬‫שיפוט‬ ATC‫של‬‫כפי‬ ‫סוכן‬‫שתיארנ‬‫ו‬,‫סובלים‬ ‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫כך‬ ‫"לאור‬ :‫הבא‬ ‫הצורה‬ ‫מן‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אותו‬ ‫ולאור‬‫כך‬‫מאש‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫שלא‬ ‫אעדיף‬ ,)‫נוספים‬ ‫...(שיקולים‬ ,‫לי‬ ‫טעים‬ ‫שבשר‬‫אותו‬ ‫לאכול‬ ‫שכן‬ ‫ר‬ ")‫מסוים‬ ‫קונקרטי‬ ‫(באקט‬‫כפי‬ ,‫בשר‬ ‫אוכל‬ ‫אשר‬ ‫וסוכן‬ ,‫הישר‬ ‫השכל‬ ‫עם‬ ‫מתיישב‬ ‫הדבר‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ . ‫שתיארנ‬‫ו‬‫שיקולים‬ ‫מערך‬ ‫מנהל‬ ,‫אותו‬‫מסוג‬‫זה‬‫לשיפוט‬ ‫ומגיע‬ATC‫לעיל‬ ‫שהצגתי‬ ‫כפי‬‫שלא‬ ‫(כמובן‬ ‫לא‬ ‫מספר‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫לשער‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬ ,‫תמיד‬-‫שיקולים‬ ‫מערך‬ ‫מנהלים‬ ‫אשר‬ ‫סוכנים‬ ‫של‬ ‫מבוטל‬)‫שכזה‬. ‫אותן‬ ‫שהצגנו‬ ‫כפי‬ ‫אחרות‬ ‫פעולות‬ ‫בדבר‬ ‫מה‬–,‫חברתית‬ ‫בעוולה‬ ‫כרוכה‬ ‫הייתה‬ ‫שהפקתו‬ ‫בגד‬ ‫לבישת‬ ‫זכויות‬ ‫הופרו‬ ‫בו‬ ‫במפעל‬ ‫שיוצר‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫מוצר‬ ‫קניית‬ ‫או‬‫אדם‬‫אף‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫כזה‬ ‫במקרה‬ ? ‫שיקול‬ ‫לי‬ ‫שיש‬PF‫אי‬ ‫לטובת‬-‫אי‬ ‫או‬ ‫הבגד‬ ‫לבישת‬-‫כרוכות‬ ‫שהיו‬ ‫העוולות‬ ‫בשל‬ ‫המוצר‬ ‫קניית‬ ‫ביצי‬‫ה‬ ‫שיקול‬ ,‫רתו‬-ATC‫ש‬ ‫יהיה‬ ‫שלי‬‫כן‬‫או‬ ‫הבגד‬ ‫את‬ ‫ללבוש‬ ‫לי‬ ‫עדיף‬‫את‬ ‫לרכוש‬‫המוצר‬(‫השערה‬
 8. 8. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 7 ‫לשיפוט‬ ‫יגיעו‬ ‫שאנשים‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫אחת‬ATC‫בגלל‬ ‫שכזה‬‫אלו‬ ‫לעוולות‬ ‫חשופים‬ ‫אינם‬ ‫שהם‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫הפרת‬ ‫ללא‬ ‫יוצרו‬ ‫אשר‬ ‫בגדים‬ ‫אחר‬ ‫שחיפוש‬ ‫למשל‬ ‫או‬ ,‫מספיק‬‫טרחנית‬ ‫משימה‬ ‫היא‬ ,‫יעדיפו‬ ‫והם‬ ,‫עבורם‬ ‫מדי‬ATC,)‫להם‬ ‫זמין‬ ‫אשר‬ ‫הבגד‬ ‫את‬ ‫ללבוש‬.‫פעולת‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫שיש‬ ‫לכן‬ ‫נראה‬ ‫יש‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שבאכילת‬ ‫בכך‬ ,‫מוסרית‬ ‫עוולה‬ ‫אליהן‬ ‫שמלווה‬ ‫אחרות‬ ‫לפעולות‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫שיפוט‬ ‫לסוכן‬ATC‫אי‬ ‫שפעולת‬-‫אין‬ ,‫שתוארו‬ ‫האחרות‬ ‫שבפעולות‬ ‫בעוד‬ ,‫שעדיפה‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫האכילה‬ ‫שיפוט‬ATC.‫שכזה‬ ‫ש‬ ‫של‬ ‫אחרון‬ ‫סוג‬‫יפוט‬‫שיפוט‬ ‫הוא‬ ‫דיווידסון‬ ‫מציג‬ ‫אשר‬All-out(:‫נסמן‬AO)–‫שיפוט‬ ‫שיפוט‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬‫מותנה‬ ‫בלתי‬‫יחסי‬ ‫ואינו‬(Stroud, 2014)::‫כגון‬ ,‫מיידי‬ ‫שיפוט‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שיפוט‬ "‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫"עדיף‬–‫ללא‬‫לשיקולים‬ ‫התייחסות‬)‫(שם‬ ‫שונים‬ ‫שיקולים‬( ‫הגדרותיו‬ ‫פי‬ ‫על‬ .P1 ‫ו‬-P2,‫דיווידסון‬ ‫של‬ )‫ס‬‫שיפוט‬ ‫מבצע‬ ‫אשר‬ ‫וכן‬AO‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫יבצע‬ ‫גם‬ ‫שכזה‬‫(הקישור‬ ‫שיפוט‬ ‫בין‬AO)‫ישיר‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫הביצוע‬ ‫אל‬ ‫לפעולה‬ ‫למוטיבציה‬.‫אשר‬ ‫סוכן‬ ,‫שלנו‬ ‫הדוגמה‬ ‫תחת‬ ‫שיפוט‬ ‫יבצע‬AO‫שעדי‬.‫זאת‬ ‫יעשה‬ ‫אכן‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫ף‬‫ה‬ ‫בשיפוטי‬ ‫הייחוד‬-ATC‫לעומת‬ ‫ששיפוט‬ ‫הוא‬ ,‫זה‬ ‫שיפוט‬ATC‫שי‬ ‫הוא‬‫מסוג‬ ‫פוט‬“all things considered”‫פעולות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ (Davidson, 1969/2013, p.40‫ששיפוט‬ ‫בעוד‬ ,)AO.‫כזה‬ ‫אינו‬ ‫ה‬ ‫בתאוריית‬ ‫העיקרית‬ ‫הנקודה‬-Practical Reasoning‫שסוכן‬ ‫היא‬ ‫דיווידסון‬ ‫של‬‫יכול‬ ‫פעולה‬ ‫אותה‬ ‫לגבי‬ ‫מנוגדים‬ ‫שיפוטים‬ ‫לשני‬ ‫להגיע‬–‫לשיפוט‬ ‫להגיע‬ ‫אוכל‬ ‫אני‬ATC‫לא‬ ‫לי‬ ‫שעדיף‬ ‫שיפוט‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫ועדיין‬ ,‫הנסיבות‬ ‫כל‬ ‫תחת‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬AO‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫כן‬ ‫לי‬ ‫שעדיף‬ ‫מתייחסים‬ ‫אנו‬ ‫אליה‬ ‫בבעיה‬ ‫קורה‬ ‫אשר‬ ‫המקרה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫(נדמה‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ,( )'‫עמ‬ ,‫שם‬41.) ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬ ‫טבעה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫מה‬‫זו‬ ‫תאוריה‬ ‫תחת‬?‫עקרון‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫דיווידסון‬‫הרצון‬ (principle of continence‫רציונלי‬ ‫לאדם‬ ‫תקף‬ ‫אשר‬ )–“perform the action judged best on the basis of all available relevant reasons)‫(שם‬ "–‫לשיפוט‬ ‫מגיע‬ ‫אשר‬ ‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ,‫קרי‬ ATC‫שיפוט‬ ‫בעלי‬ ‫גם‬ ‫יהיה‬ ,‫מסוים‬AO‫ה‬ ‫לשיפוט‬ ‫בהתאם‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫ויבצע‬ ‫זהה‬-ATC.‫שלו‬‫על‬ ‫ה‬ ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬ ‫פעולה‬ ‫מבצע‬ ‫אשר‬ ‫שאדם‬ ,‫דיווידסון‬ ‫אומר‬ ,‫רצון‬ ‫חולשת‬-ATC‫את‬ ‫ומפר‬ ‫שעשה‬ ‫הרצון‬ ‫עקרון‬-‫מתנה‬‫ג‬‫באופן‬‫לא‬-‫רציונלי‬‫פי‬ ‫על‬ ,‫לרציונליות‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫הוא‬ ‫הרצון‬ ‫עקרון‬ ‫(קיום‬ )‫דיווידסון‬‫ה‬ ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬ ,‫כך‬ ‫פעל‬ ‫למדוע‬ ,‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫לדידו‬ ,‫כזה‬ ‫אדם‬ ‫נשאל‬ ‫כאשר‬ .-ATC ‫של‬:‫תהיה‬ ‫תשובתו‬ ,‫ו‬“..he had no reason”'‫עמ‬ ,‫(שם‬41).‫הסברים‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫מעלה‬ ‫דיווידסון‬
 9. 9. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 8 ‫כמו‬ ‫פסיכולוגים‬desires‫ועוד‬ ,‫עצמית‬ ‫הטעייה‬ ,–‫לחקירתו‬ ‫מושא‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫אותם‬ ‫פוסל‬ ‫אך‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫הפילוסופית‬42). ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שאכל‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫להגיד‬ ‫נוכל‬ ‫מה‬ATC‫עלי‬ ‫שאין‬ ‫שלו‬‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫ו‬ ‫חיים‬?)‫מסוים‬ ‫קונקרטי‬ ‫(באקט‬.‫רציונליות‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬ ‫שהוא‬ ‫עליו‬ ‫נאמר‬ ,‫דיווידסון‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הבא‬ ‫אך‬ ‫להגיד‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫האם‬ :‫מחשבה‬ ‫מעט‬ ‫לכך‬ ‫נקדיש‬‫ששופטים‬ ,‫האדם‬ ‫מבני‬ ‫משמעותי‬ ‫שחלק‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫עליהם‬ ‫שאין‬‫פועל‬‫בחוסר‬ ‫ים‬-?‫רציונליות‬‫כמדומני‬‫להגיד‬ ‫סביר‬ ‫זה‬ ‫שאין‬‫זאת‬– ‫פעולו‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫ובפרט‬ ,‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫על‬ ‫לא‬‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬ ‫אחרות‬ ‫ת‬‫עושה‬ ‫דיווידסון‬ ‫אשר‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ . ‫אי‬ ‫"כיצד‬ ‫לשאלת‬ "?‫האפשר‬ ‫מן‬ ‫היא‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫"כיצד‬ ‫שאלת‬ ‫של‬ ‫רדוקציה‬ ‫הוא‬-‫היא‬ ‫רציונליות‬ .)‫מענה‬ ‫עליה‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אשר‬ ‫(שאלה‬ "?‫האפשר‬ ‫מן‬,‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫אותה‬ ‫האינטרנליסטית‬ ‫התאוריה‬ ‫ה‬‫לפעולה‬ ‫למוטיבציה‬ ‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫מקשרת‬)‫רציונלי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫עקרון‬ ‫פי‬ ‫(על‬–‫לא‬‫עומדת‬ ‫תמיד‬ ‫המציאות‬ ‫במבחן‬–‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫מקרה‬ ‫בפרט‬ ,‫רבים‬ ‫מקרים‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫ניתן‬–‫בו‬‫אינו‬ ‫הדבר‬ ‫מתקיים‬–‫דיווידסו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫היא‬ ‫לכך‬ ‫והסיבה‬‫אי‬ ,‫ן‬-‫עוש‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫כי‬ ‫(נזכור‬ ‫רציונליות‬‫ה‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬‫כל‬ ‫בהינתן‬ ,‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫מספקת‬ ‫סיבה‬ ‫היא‬ ‫לו‬ ‫שחסר‬ ‫מה‬ . ‫הטיעונים‬)‫(שיפוטים‬.)‫האחרת‬ ‫הפעולה‬ ‫בזכות‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫לבעיית‬ ‫הולם‬ ‫פתרון‬ ‫נותן‬ ‫לא‬ ,‫דעתי‬ ‫לעניות‬ ,‫דיווידסון‬ ‫כי‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫ניכר‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫לבדוק‬ ‫נפנה‬ .‫רצון‬ ‫לחוסר‬ ‫שלו‬ ‫התאוריה‬ ‫במסגרת‬‫התאוריה‬‫האקסטרנליסטית‬ ‫הולטון‬ ‫ריצ'רד‬ ‫של‬‫רצון‬ ‫לחולשת‬(1999)-‫ו‬‫ה‬‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫אם‬ ‫שלו‬ ‫התאוריה‬ ‫תחת‬.‫הולטון‬‫ה‬ ‫שאלת‬ ‫בין‬ ‫מנתק‬-Akrasia(‫השיפוט‬ ‫כנגד‬ ‫פעולה‬‫הסוכן‬ ‫של‬‫לבין‬ ) ‫רצון‬ ‫חולשת‬–‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫ומציג‬‫כמצב‬‫הסוכן‬ ‫בו‬“…Formed an intention which they revise”'‫עמ‬ ,‫(שם‬13)–‫יומיים‬ ‫בעוד‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫להפסיק‬ ,‫(למשל‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫לסוכן‬ ,‫קרי‬‫הוא‬ ‫אותה‬ ) .‫מפר‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫מקרה‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫להגיד‬ ‫נוכל‬ ‫האם‬‫אותה‬ ‫שהצגנו‬ ‫כפי‬–‫כאן‬ ‫שהופרה‬ ?‫שנוצרה‬ ‫כוונה‬‫תחת‬ ,‫זו‬ ‫לבעיה‬ ‫בדיוק‬ ‫מתייחס‬ ‫הולטון‬ ,‫המזל‬ ‫למרבית‬‫הפרק‬“Stigma of weakness of will”'‫עמ‬ ,‫(שם‬9): “I have a friend who believes that all the arguments point to the same conclusion: he should not eat meat. But he is not moved. ‘I am’, he says disarmingly, ‘inconsistent’. Now there is something very odd about that, but, although he is akratic, he doesn’t attract the stigma that attaches to weakness of will. Indeed, I would never
 10. 10. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 9 call this friend weak willed. Suppose, however, that he announces that he has decided to give up meat; his intention is firm. If I then find him roasting himself a suckling pig in a pit, I shall say that he is weak willed, and quite rightly. It is the failure to persist in the intention that makes all the difference.” (ibid. p.9) ‫מקרים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫כאן‬ ‫מפריד‬ ‫הולטון‬–‫בו‬ ‫מקרה‬ ,‫האחד‬‫הסוכן‬‫הוא‬Akratic‫ושפט‬‫עדיף‬ ‫כי‬ ‫השני‬ .‫עושה‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫והוא‬ ‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫לו‬–‫יש‬ ‫בו‬ ‫מקרה‬‫לסוכן‬‫כוונה‬(Intention‫להפסיק‬ ) ‫בש‬ ‫לאכול‬,‫אותה‬ ‫ומשנה‬ ‫אותה‬ ‫מפר‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ ,‫ר‬.‫אצלו‬ ‫התגבשה‬ ‫שכבר‬ ‫כוונה‬ ‫מחליף‬‫בו‬ ‫המקרה‬ ‫יסכם‬ ‫אלא‬ ,‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫זה‬ ‫למקרה‬ ‫יקרא‬ ‫לא‬ ‫הולטון‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫תחת‬ ‫נופל‬ ‫דנים‬ ‫אנו‬ ‫בכך‬‫"חוסר‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫שמקרה‬‫עקביות‬"(inconsistency).)‫(שם‬ ‫הסוכן‬ ‫אצל‬‫במאמרו‬“How is Strength of Will Possible?"(2009):‫ואומר‬ ‫הולטון‬ ‫מוסיף‬ Imagine someone who is convinced that all the arguments point the same way: he should give up meat. Yet suppose he does not. He is, therefore, akratic. But is he weak-willed? That, I contend, depends on other factors. Has he repeatedly vowed to give up, only to find himself succumbing time and again in the face of rare steaks and slow-cooked offal? Or does he unblushingly affirm whilst conceding practical inconsistency—that he has never had any intention of giving up, and never will? In the first case we surely would accuse him of weakness of will; in the second I think we would not. Although there is something very odd, indeed culpable, about his behaviour, it is not what we ordinarily think of as weakness of will. (ibid. p.3) ‫שהפעולה‬ ‫רק‬ ‫שלא‬ ‫ואומר‬ ‫זה‬ ‫בקטע‬ ‫מוסיף‬ ‫הולטון‬‫של‬ ‫במצב‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫(אכילת‬ ‫המדוברת‬ ‫עם‬ ‫סוכן‬Akrasia)‫"חוסר‬ ‫על‬ ‫מעידה‬‫עקביות‬‫גם‬ ‫אלא‬ ,"‫הסוכן‬ ‫אצל‬‫הי‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫שלסוכן‬‫יתה‬ ( ‫כוונה‬intention‫כן‬ ‫לעשות‬ )–‫לאכול‬ ‫לא‬‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫אינה‬ ‫ושזו‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬–‫אלא‬‫עקביות‬ ‫חוסר‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫להפסיק‬ ‫הכוונה‬ ‫בגיבוש‬.‫עוד‬ ‫מעמיק‬ ‫אינו‬ ‫הולטון‬‫במושג‬( ‫אלו‬ ‫במאמרים‬1999, 2009)‫העקביות‬ ‫"חוסר‬ ‫את‬ ‫ומשאיר‬.‫ועומד‬ ‫תלוי‬ ‫כמושג‬ "‫אינה‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫זו‬ ‫תאוריה‬ ‫תחת‬ ‫גם‬‫רואה‬ ‫כפי‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫בפעולת‬‫שתיארנ‬‫ו‬‫כ‬ ‫אותה‬-‫מעמדה‬ ‫כן‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ,"‫רצון‬ ‫"חולשת‬ ‫ל‬ ‫(מעבר‬-‫עקביות‬ ‫"חוסר‬"‫הסוכן‬ ‫אצל‬).
 11. 11. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 10 ‫הולמת‬ ‫תשובה‬ ‫לנו‬ ‫הביאו‬ ‫לא‬ ‫רצון‬ ‫לחולשת‬ ‫העיקריות‬ ‫הגישות‬‫וקוהרנטית‬‫עמה‬ ‫לשאלה‬ .‫התחלנו‬‫אחרת‬ ‫שאלה‬ ‫לבחון‬ ‫ננסה‬-‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אוכלים‬ ‫אנו‬ ‫כי‬ ‫יתכן‬ ‫האם‬‫אל‬ ‫נמשכים‬ ‫שאנו‬ ‫כיוון‬ ?‫הרע‬‫עיון‬‫במאמרו‬‫של‬Stocker,“Desiring the bad: An essay in moral psychology” (1979)‫ל‬ ‫יכול‬.‫זו‬ ‫סוגיה‬ ‫לנו‬ ‫באר‬ ‫יגיד‬ ‫קודמיו‬ ‫על‬‫סטוקר‬:“They have depicted the psyche, especially the interrelations between motivation and evaluation, as far too simple, far too unified, and far too rational'‫עמ‬ ,‫(שם‬ "739)–‫אינטרנליסטיות‬ ‫עמדות‬ ‫כנגד‬ ‫חזיתית‬ ‫למתקפה‬ ‫יוצא‬ ‫בכך‬ )‫דיווידסון‬ ‫אצל‬ ‫שראינו‬ ‫(כפי‬ ‫לפעולה‬ ‫למוטיבציה‬ ‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫המקשרות‬.‫סקירת‬ ‫דרך‬ ,‫מציג‬ ‫סטוקר‬ ‫המוטיבציה‬ ‫שאלת‬ ‫בה‬ ‫אקסטרנליסטית‬ ‫עמדה‬ ,‫הרע‬ ‫לרציית‬ ‫האפשרות‬‫השיפוט‬ ‫משאלת‬ ‫נפרדת‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫המוסרי‬739.).‫כן‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫נראה‬ ‫עמדת‬ ‫כנגד‬ ‫במאמרו‬ ‫יוצא‬ ‫סטוקר‬“Guise of The Good”‫ב‬ ‫הביטוי‬ ‫(מקור‬-(Velleman, 1992)(–‫עמדה‬‫הייתה‬ ‫ומתמיד‬ ‫שמאז‬‫כבשגרה‬,‫פילוסופים‬ ‫בקרב‬“..the philosophical view is overwhelmingly that the good or only the good attracts.”(Stocker, 1979, p.740). ‫אינטרנליסטיות‬ ‫עמדות‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬‫ש‬ ‫היא‬ ‫התפיסה‬‫(בעל‬ ‫בו‬ ‫רוצה‬ ‫שהסוכן‬ ‫דבר‬ ‫כל‬Proattitude ‫או‬Desire‫טוב‬ ‫הוא‬ ,)‫אליו‬‫ובפרט‬ ,–‫הוא‬ ‫שדבר‬ ‫שיפוט‬‫יכול‬ ‫טוב‬‫אות‬ ‫להניע‬‫ו‬‫לפעולה‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬ 739).‫במאמרו‬ ‫סטוקר‬ ‫של‬ ‫המשימה‬:‫היא‬“…to establish that the (believed) good need not attract, that not only the (believed) good, but also the (believed) bad, can attract, and that the interrelations between motivation and evaluation are various and complex" '‫עמ‬ ,‫(שם‬741)–‫ל‬ ‫שמוטיבציה‬ ‫להראות‬ ,‫קרי‬‫להגיע‬ ‫יכולה‬ ‫פעולה‬‫בהכרח‬ ‫לא‬‫הפעולה‬ ‫מהיות‬‫טובה‬ ‫טובה‬ ‫שהיא‬ ‫מאמינים‬ ‫שאנו‬ ‫מכך‬ ‫(או‬‫רע‬ ‫שהיא‬ ‫מכך‬ ‫אפילו‬ ‫אלא‬ ))‫כזאת‬ ‫שהיא‬ ‫מאמינים‬ ‫שאנו‬ ‫(או‬ ‫ה‬ –‫שאנו‬ ‫שדי‬ ‫וגורס‬ ,‫המדובר‬ "‫ה"טוב‬ ‫אותו‬ ‫מהו‬ ‫על‬ ‫לדיון‬ ‫במאמרו‬ ‫להיכנס‬ ‫מבקש‬ ‫לא‬ ‫סטוקר‬ ‫ש‬ ‫מאמינים‬‫טובה‬ ‫היא‬ ‫הפעולה‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬740(5))‫המשימה‬ .‫העמדה‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ ‫היא‬ ‫הנוספת‬ ‫האינטרנליסטית‬‫לפעולה‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫שמקשרת‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬742(7)). ‫סטוקר‬‫להראות‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫בראשון‬ :‫שלבים‬ ‫לשני‬ ‫טיעונו‬ ‫את‬ ‫מחלק‬‫לא‬ ‫טובה‬ ‫שפעולה‬ ‫בפעולה‬ ‫שהרוע‬ ‫להראות‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫ובשני‬ ,‫לפעולה‬ ‫אותנו‬ ‫שמניעה‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫בהכרח‬‫שאנו‬ ‫(או‬ ‫שהפעול‬ ‫מאמינים‬)‫רעה‬ ‫היא‬ ‫ה‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫לפעולה‬ ‫אותנו‬ ‫להניע‬ ‫שיכול‬ ‫זה‬ ‫הוא‬742‫את‬ ‫פוסל‬ ‫הוא‬ .) ‫של‬ ‫האפשרות‬Competing good‫לאי‬ ‫כהכרחית‬-‫שאומר‬ ‫ההסבר‬ ‫את‬ ‫פוסל‬ ,‫(כלומר‬ ‫הטוב‬ ‫רציית‬ ‫כטובה‬ ‫בה‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫אחרת‬ ‫פעולה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מסוימת‬ ‫טובה‬ ‫פעולה‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫שאנו‬‫יותר‬‫ונעדיף‬
 12. 12. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 11 ‫אותה‬ ‫לעשות‬‫בשל‬‫שבה‬ ‫הטוב‬)‫וגו‬ ,‫כי‬ ‫רס‬‫ל‬ ‫הראוי‬-competing good‫הוא‬:“Lack of this desire is commonplace. Through ...illness, through general apathy, through despair… one may feel less and less motivated to seek what is good'‫עמ‬ ,‫(שם‬ "744.)‫להתייחס‬ ‫ננסה‬ ‫אם‬ ‫ז‬ ‫תאוריה‬ ‫תחת‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫למקרה‬,‫ו‬‫נרצה‬‫שאין‬ ‫להגיד‬‫ב‬competing good,‫(כלומר‬ ‫בנמצא‬ ‫שמושך‬ ‫אחר‬ "‫"טוב‬ ,"‫בשר‬ ‫של‬ ‫הנהדר‬ ‫"טעמו‬ ‫בשל‬ ‫אינה‬ ‫הפעולה‬ ‫לעשיית‬ ‫נמשכים‬ ‫שאנו‬ ‫שהעובדה‬ )‫אותנו‬–‫מאיתנו‬ ‫מונעים‬ ‫אשר‬ )‫אדישות‬ ,‫(למשל‬ ‫מורכבים‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫מצבים‬ ‫מגוון‬ ‫בשל‬ ‫אלא‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬‫כטובה‬ ‫בה‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫(או‬ ‫הטובה‬)‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫ולא‬‫באופן‬ ‫מתייחס‬ ‫סטוקר‬ . :‫רציונלי‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫הטוב‬ ‫אל‬ ‫נמשך‬ ‫שאינו‬ ‫שאדם‬ ‫לטענה‬ ‫מפורש‬“Another variant of the claim that the (believed) good must attract is that if people are not attracted to what they believe good , then they are, so far at least, irrational'‫עמ‬ ,‫(שם‬ "745)–‫סטוקר‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫לדיווידסון‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫כאן‬ ‫מתייחס‬‫הם‬ ‫הטוב‬ ‫אל‬ ‫נמשכים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫ומבקש‬ )‫ועוד‬ ‫אנוכיות‬ ,‫אדישות‬ :‫(למשל‬ ‫מורכבים‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫מצבים‬ ‫בשל‬"‫רציונליות‬ ‫"חוסר‬ ‫בשל‬ ‫ולא‬ )‫(שם‬.‫רצי‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫וטוען‬ ‫לדיווידסון‬ ‫מתייחס‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬‫רציונלית‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫הרע‬ ‫ית‬–‫ההשלכות‬ ‫אז‬ ‫של‬‫הדבר‬'‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫עצמן‬ ‫חברות‬ ‫ועל‬ ‫בחברה‬ ‫הסוכן‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ‫על‬ ‫וחלות‬ ‫יותר‬ ‫רחבות‬ ‫הן‬749.) ‫מוסרית‬ ‫עוולה‬ ‫בהן‬ ‫שניכרת‬ ‫אחרות‬ ‫בפעולות‬ ‫דנו‬ ‫כאשר‬–‫כרוך‬ ‫שהיה‬ ‫בגד‬ ‫לבישת‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫בו‬ ‫שהופרו‬ ‫ממפעל‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מוצר‬ ‫קניית‬ ‫או‬ ,‫ילדים‬ ‫בהעסקת‬–‫ני‬‫מקיים‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫כר‬ ,‫שיפוט‬All-things considered‫אני‬ ‫כי‬ ‫ונדמה‬ ‫מאחר‬ ,‫הזאת‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫כן‬ ‫מעדיף‬ ‫שאני‬ , )‫אלקטרוני‬ ‫מוצר‬ ,‫(בגד‬ ‫מהן‬ ‫משהו‬ ‫מרוויח‬–‫קיים‬competing good‫נוכל‬ ‫האם‬ .‫מקבל‬ ‫שאני‬ ‫על‬ ‫להצביע‬competing good‫חי‬ ‫בעל‬ ‫אכילת‬ ‫באקט‬ ‫שכזה‬‫שלילית‬ ‫תהיה‬ ‫שהתשובה‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ ?‫ים‬. ‫באופן‬ ‫לפעולה‬ ‫אותנו‬ ‫להניע‬ ‫יכול‬ ‫עצמו‬ ‫הרע‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫סטוקר‬ ‫מראה‬ ‫טיעונו‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בשלב‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ,‫הרע‬ ‫בדיוק‬ ‫הוא‬ ‫שנרצה‬ ‫מה‬ ‫בהם‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫מצבים‬ ‫ישנן‬ ‫לדידו‬ .‫ישיר‬competing good.‫מאחוריו‬ ‫מסתתר‬ ‫אשר‬?‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫שמקרה‬ ‫לומר‬ ‫נרצה‬ ‫האם‬‫מ‬ ‫נובע‬-‫מ‬- desired badness of the act?‫שלא‬ ‫כמדומני‬–‫כדי‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫עושים‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫לומר‬ ‫נרצה‬ ‫לא‬ .‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫סבל‬ ‫לגרום‬‫במאמרו‬ ‫העצמית‬ ‫הפגיעה‬ ‫למקרה‬ ‫יותר‬ ‫דומה‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫מקרה‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫סטוקר‬ ‫של‬748‫(שזה‬ ‫בעצמו‬ ‫לפגוע‬ ‫יכול‬ ‫אדם‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫סטוקר‬ .)‫ו‬‫בבירור‬‫מעשה‬‫רוב‬ ‫אשר‬ ‫כ‬ ‫ישפטו‬ ‫הסוכנים‬,)‫רע‬.‫רוח‬ ‫ומצב‬ ‫שנאה‬ ‫כמו‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫מצבים‬ ‫בשל‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫יעשה‬ ‫שהוא‬ ‫והסיבה‬ ‫אף‬ ‫על‬‫שהסוכן‬‫רע‬ ‫בדבר‬ ‫שמדובר‬ ‫יודע‬–‫לו‬ ‫אכפת‬ ‫לא‬‫רוצה‬ ‫עדיין‬ ‫והוא‬‫לעשות‬.‫כן‬‫מקרה‬ ‫נקביל‬ ‫אם‬ ,‫לנו‬ ‫גורם‬ ‫אשר‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫נוכל‬ ‫האם‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫לזה‬
 13. 13. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 12 ?‫כן‬ ‫לעשות‬ ,‫לכאורה‬‫ש‬ ‫במקרה‬ ‫אם‬‫שנאה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫המצב‬ ‫עצמית‬ ‫פגיעה‬ ‫ל‬ '‫עמ‬ ,‫(שם‬ ‫אשמה‬ ‫או‬ ‫עצמית‬748‫במקרה‬ ,)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬‫להיות‬ ‫יכול‬‫ש‬‫מדובר‬‫מסוים‬ ‫בסוג‬ ‫של‬"‫אדישות‬"–( ‫לחלוטין‬ ‫אדיש‬ ‫אינו‬ ‫הסוכן‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫שכן‬ ,‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫שכזה‬ ‫ניתוח‬ ‫אולם‬‫בכל‬ ‫כי‬ ‫קיים‬ ‫הוא‬ ,‫זאת‬‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫שעדיף‬ ‫שיפוט‬‫מצבים‬ ‫לניתוח‬ ‫לפנות‬ ‫נבחר‬ ‫אם‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שחורג‬ ‫דבר‬ ,‫אחרים‬ ‫לתחומים‬ ‫הפעולה‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫מתחום‬ ‫נחרוג‬ ,‫שכאלו‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ ‫המבוקש‬ ‫הניתוח‬ ‫ממסגרת‬. ‫שיפוט‬ ‫בין‬ ‫שמתקיים‬ ‫רכיב‬ ‫אותו‬ ‫הוא‬ ‫מה‬All things considered‫פעולה‬ ‫ביצוע‬ ‫לבין‬ ‫דיו‬ ‫קרא‬ ‫(לו‬ ‫זה‬ ‫לשיפוט‬ ‫בניגוד‬‫"אי‬ ‫וידסון‬-"‫רציונליות‬(1969/2013, p. 42‫אותה‬ ‫היא‬ ‫מה‬ .)) ‫"חוסר‬-‫עקביות‬( "Holton, 1999, p.9?‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫בעת‬ ‫מתקיימת‬ ‫אשר‬ )‫אותם‬ ‫מהם‬ ‫לכאורה‬ ‫אשר‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫מצבים‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫לי‬ ‫לגרום‬ ‫יכולים‬,‫שלי‬ ‫השיפוט‬ ‫כנגד‬ (Stocker, 1979, p.748)?‫וחשב‬ ‫דין‬ ‫לתת‬ ‫ראוי‬‫ולא‬ ,‫שכאלו‬ ‫מושגים‬ ‫על‬ ‫מעמיק‬ ‫פילוסופי‬ ‫ון‬ ‫להסתפק‬‫לגביהם‬ ‫וחשבון‬ ‫ודין‬ ‫פשר‬ ‫מתן‬ ‫ללא‬ ‫בהעלאתם‬.‫הולמת‬ ‫תאוריה‬ ‫מציאת‬ ‫עד‬‫שתית‬‫ן‬‫מענה‬ ‫למסתורין‬)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫(בפרט‬ ‫הללו‬ ‫המושגים‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬–‫מסתורין‬ ‫רצון‬ ‫כחולשת‬ ,‫כמדומני‬ ,‫הנראה‬-‫ה‬ ‫"מהי‬ ‫לשאלה‬ ‫לענות‬ ‫נאלץ‬‫כאשר‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫אוכל‬ ‫שסוכן‬ ‫סיבה‬ ‫חולשת‬ ‫"כיצד‬ ‫לשאלה‬ ‫דיווידסון‬ ‫של‬ ‫לתשובתו‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬ "?‫לאכול‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫שעדיף‬ ‫שופט‬ ‫הוא‬ ‫האפשר‬ ‫מן‬ ‫היא‬ ‫רצון‬–“…For this, the agent has no reason”(Davidson, 1969/2013, p. 42) ‫מבקש‬ ‫הייתי‬ ‫המשך‬ ‫לדיון‬‫מחשבה‬ ‫לניסוי‬ ‫להתייחס‬‫אקסטרנליסטי‬‫הס‬ ‫מן‬:‫הבא‬ ‫וג‬,‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫בחברה‬ ‫(והנורמה‬ ‫בשר‬ ‫טעם‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ,‫כלל‬ ‫החי‬ ‫מן‬ ‫בשר‬ ‫אין‬ ‫בו‬ ‫במקום‬ ‫וגדל‬ ‫נולד‬ ‫אשר‬ )‫בשר‬ ‫לאכול‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫גר‬–‫בשר‬ ‫אוכלים‬ ‫כן‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫עובר‬‫נחשף‬ ‫הוא‬ .‫שגרתי‬ ‫באופן‬‫לעוולות‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫באכילת‬ ‫הכרוכות‬‫לא‬ ‫או‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לאכול‬ ‫יבחר‬ ‫הוא‬ ‫האם‬?‫התשובה‬ ‫כי‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ ‫שלילית‬ ‫תהיה‬–‫כי‬ ‫ניכר‬‫הנורמטיבי‬ ‫לממד‬ ‫משקל‬ ‫יש‬.‫בחייו‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫בילה‬ ‫הוא‬ ‫בו‬‫הנקודה‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫אותה‬‫להדגיש‬‫זה‬ ‫בניסוי‬‫כי‬ ‫היא‬,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אכילת‬ ‫של‬ ,‫זו‬ ‫ספציפית‬ ‫פעולה‬‫יתכן‬ ‫ו‬‫מתפרשת‬‫באופן‬‫הפעולה‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫מתחום‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬–‫כי‬ ‫ניכר‬‫ממד‬ ‫גם‬ ‫לה‬ ‫יש‬‫נורמטיבי‬ (‫ומוסר‬ ‫חברתי‬‫י‬)‫יתכן‬ ,‫רצון‬ ‫כחולשת‬ ‫זו‬ ‫בפעולה‬ ‫דנים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ .‫ועל‬‫הולמת‬ ‫תשובה‬ ‫למצוא‬ ‫מנת‬ ‫מ‬ ‫יותר‬‫"אי‬-( "‫רציונליות‬Davidson, 1969/2013)‫ו‬‫"חוסר‬-‫עקביות‬( "Holton, 1999),‫ראוי‬ ‫ה‬ ‫תחת‬ ‫לחקירתה‬ ‫להתייחס‬‫הללו‬ ‫תחומים‬‫עוקבים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ,‫המוסרית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫תחום‬ ‫תחת‬ ‫(או‬
 14. 14. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 13 )‫סטוקר‬ ‫של‬ ‫עמדתו‬ ‫אחרי‬.‫נט‬,‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ,‫היא‬ ‫ייתי‬‫יותר‬ ‫אקסטרלניסטית‬–‫פעולתו‬ ‫בניתוח‬ ‫ל‬ ‫עלינו‬ ‫אדם‬ ‫של‬‫נורמטיביים‬ ‫ממדים‬ ‫גם‬ ‫בחשבון‬ ‫הביא‬‫וזמן‬ ‫חברה‬ ‫ובהקשרי‬.‫נכנסים‬ ‫כאשר‬ ‫נוספת‬ ‫מעניינת‬ ‫סוגיה‬ ,‫הללו‬ ‫לתחומים‬‫ניתוח‬ ‫תהיה‬ ‫לחקירה‬‫שגודלו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫באכילת‬ ‫המוסר‬ "‫חופש‬ ‫"תרנגולי‬ ‫(כגון‬ "‫"מוסרי‬ ‫באופן‬‫א‬‫לכאו‬ ‫שר‬‫ר‬‫ה‬‫חופשיים‬)‫סבל‬ ‫ללא‬‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫וכיצד‬ , ‫אחר‬ ‫פנים‬ )‫מקבלת‬ ‫לא‬ ‫(או‬ ‫מקבלת‬ ‫בשר‬ ‫באכילת‬‫ות‬.‫כאלו‬ ‫במקרים‬‫תהיה‬ ‫לחקירה‬ ‫נוספת‬ ‫סוגיה‬ ‫במידה‬ ‫רצון‬ ‫חולשת‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫להיות‬ )‫מפסיקה‬ ‫לא‬ ‫(או‬ ‫מפסיקה‬ ‫בשר‬ ‫אכילת‬ ‫פעולת‬ ‫כיצד‬ ‫לשקול‬ ‫ל‬ ‫מתייחסים‬ ‫ואנו‬‫אכילת‬,‫מעבדה‬ ‫בתנאי‬ ‫שגודל‬ ‫מתורבת‬ ‫בשר‬‫המדע‬ ‫בחזית‬ ‫נמצא‬ ‫אשר‬ ‫תחום‬ .‫אלו‬ ‫בימים‬
 15. 15. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 14 ‫ביבליוגרפיה‬ Holton, R. (2003). How is strength of will possible? In Christine Tappolet & Sarah Stroud (eds.), Weakness of Will and Practical Irrationality (pp. 39-67). Oxford, Oxford University Press. Holton, R. (1999). Intention and weakness of will. Journal of Philosophy 96 (5):241- 262. Davidson, D. (2013). Agency, Essays on Actions and Events (2nd. ed.) (pp.43-61). Oxford, Oxford University Press (Original work published 1971) Davidson, D. (2013). Actions, Reasons and Causes, Essays on Actions and Events (2nd. ed.) (pp.3-19). Oxford, Oxford University Press (Original work published 1963) Davidson, D. (2013). How is Weakness of the Will Possible? Essays on Actions and Events (2nd. ed.) (pp.21-42). Oxford, Oxford University Press (Original work published 1969) Davidson, D. (2013). Intending, Essays on Actions and Events (2nd. ed.) (pp.83-102). Oxford, Oxford University Press (Original work published 1978) Stroud, S. (2014), Weakness of Will, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), Retrieved from: http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/weakness-will/. Stocker, M. (1979). Desiring the bad: An essay in moral psychology. Journal of Philosophy 76 (12):738-753. Velleman, J. David (1992). The Guise of the Good. Noûs 26(1): 3-26
 16. 16. ‫פרנסס‬ ‫יואב‬ 18/09/2016 15 Newport, F. (n.d.). In U.S., 5% Consider Themselves Vegetarians. Retrieved August 25, 2016, from http://www.gallup.com/poll/156215/consider-themselves- vegetarians.aspx.

×