O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Xu hướng thu đông 2014

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Mais de Yen Voogt (20)

Anúncio

Xu hướng thu đông 2014

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SLIMMER STYLE Trình bày: Gijs Voogt & Trần Thị Hải Yến XXuu hhưướớnngg TThhuu đđôônngg 22001144
  2. 2. Xu hướng Thu đông 2014 11 SSAANNSSAANN >> Phong cách BST?
  3. 3. Xu hướng Xuân hè 2014 22 GGIISSYY >> Phong cách BST?
  4. 4. Xu hướng Xuân hè 2014 33 CCuullootttteess SSttyyllee nnôôỉỉ bbââṭṭ
  5. 5. Xu hướng Xuân hè 2014 44 CCaarrrroottss SSttyyllee nnôôỉỉ bbââṭṭ
  6. 6. Xu hướng Xuân hè 2014 55 SSaannggrriiaa SSắắcc mmààuu nnổổii bbậậtt nnhhấấtt TThhuu đđôônngg 22001144
  7. 7. CCảảmm ơơnn đđãã tthheeoo ddõõii!!

×