سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز

‫اول‬ ‫فصل‬
‫امروز‬ ‫جهانی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬
1
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
•‫مرتبط‬ ‫منطقا‬ ‫رفتارهای‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬
‫جهت‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اطالق‬
‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬.‫و‬
‫آنها‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬‫شیوه‬
‫شوند‬‫می‬ ‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫فعالیتها‬.
2
‫دیجیتالی‬ ‫های‬‫شرکت‬‫نوظهور‬
•‫شرکتی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫تمامی‬‫ارتباطات‬‫مهم‬‫تجاری‬
‫سازمان‬-‫با‬،‫مشتریان‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫کارمندان‬-
‫به‬‫صورت‬‫دیجیتالی‬‫برقرار‬‫شود‬‫می‬.
•‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کلیدی‬‫شرکت‬‫نیز‬‫از‬‫طریق‬
‫های‬‫شبکه‬‫دیجیتالی‬‫که‬‫در‬‫کل‬‫سازمان‬‫اند‬‫گسترده‬-‫و‬
‫یا‬‫چندین‬‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫سازند‬‫می‬-‫انجام‬
‫شود‬‫می‬.
•‫های‬‫دارایی‬‫کلیدی‬‫سازمان‬-،‫فکری‬‫انسانی‬‫و‬‫مالی‬-‫از‬
‫طریق‬‫ابزارهای‬‫دیجیتالی‬‫مدیریت‬‫شوند‬‫می‬.
•‫ها‬‫سازمان‬‫در‬‫تالشند‬‫تا‬‫با‬‫تبدیل‬‫خود‬‫به‬‫های‬‫شرکت‬
‫دیجیتالی‬‫پذیری‬‫رقابت‬‫و‬‫کارایی‬‫خود‬‫را‬‫افزایش‬ 3
‫ها‬‫ویژگی‬
•‫محیط‬‫پیرامون‬‫خود‬‫را‬‫تر‬‫سریع‬‫درک‬‫نموده‬‫و‬‫به‬‫آن‬
‫پاسخ‬‫دهند‬‫می‬.‫این‬‫ویژگی‬‫ها‬‫آن‬‫را‬‫برای‬‫بقا‬‫در‬
‫شرایط‬‫بحرانی‬‫تر‬‫پذیر‬‫انعطاف‬‫سازد‬‫می‬.
•‫جایی‬‫جابه‬‫زمانی‬:‫کار‬‫به‬‫صورت‬‫روزی‬‫شبانه‬‫انجام‬
‫شود‬‫می‬.
•‫جایی‬‫جابه‬‫مکانی‬:‫کار‬‫در‬‫یک‬‫محیط‬‫کار‬‫جهانی‬‫و‬
‫کشوری‬‫انجام‬‫شود‬‫می‬.
4
‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫استراتژیک‬ ‫اهداف‬
•‫مزیت‬‫عملیاتی‬:
•‫ها‬‫سازمان‬‫پیوسته‬‫در‬‫تالشند‬‫تا‬‫کارایی‬‫عملیات‬‫خود‬‫را‬‫به‬
‫منظور‬‫دستیابی‬‫به‬‫سوددهی‬‫باالتر‬‫بهبود‬‫دهند‬.
•‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫و‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫از‬‫جمله‬‫ابزارهای‬
‫مهم‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫سطوح‬‫باالتر‬‫کارایی‬‫و‬‫وری‬‫بهره‬‫در‬
‫عملیات‬‫کاری‬‫هستند‬.
•،‫کاالها‬‫خدمات‬‫و‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬:
•‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫چگونگی‬‫تولید‬‫و‬‫فروش‬‫یک‬‫کاال‬‫برای‬‫کسب‬
‫درآمد‬‫باشد‬‫می‬.
•‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫و‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫از‬‫ابزارهای‬‫مهم‬
‫برای‬‫ایجاد‬،‫کاالها‬‫خدمات‬‫و‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬ 5
•‫جلب‬‫رضایت‬‫مشتری‬‫و‬‫تامین‬‫کننده‬:
•‫وقتی‬‫شرکتی‬‫مشتریانش‬‫را‬‫به‬‫خوبی‬‫بشناسد‬‫و‬‫خدماتش‬‫را‬
‫همانگونه‬‫که‬‫مشتریان‬‫خواند‬‫می‬‫ارائه‬،‫دهد‬‫مشتریان‬‫نیز‬
‫با‬‫مراجعه‬‫مجدد‬‫و‬‫خریدهای‬‫بیشتر‬‫به‬‫این‬‫توجه‬‫پاسخ‬
‫دهند‬‫می‬.‫در‬‫نتیجه‬‫سوددهی‬‫و‬‫درآمد‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.
•‫هر‬‫چه‬،‫شرکت‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫را‬‫بیشتر‬‫در‬‫امور‬‫مشارکت‬
،‫دهد‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫بهتر‬‫توانند‬‫می‬‫های‬‫ورودی‬‫شرکت‬‫را‬
‫تامین‬‫کنند‬.‫درنتیجه‬‫ها‬‫هزینه‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.
•‫بهبود‬‫گیری‬‫تصمیم‬
•‫اگر‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫با‬‫اطالعات‬‫درست‬‫در‬‫زمان‬‫مناسب‬‫نباشد‬
‫موجب‬‫تولید‬‫بیش‬‫یا‬‫کمتر‬‫از‬،‫نیاز‬‫تخصیص‬‫نامناسب‬‫منابع‬
‫و‬‫زمان‬‫پاسخگویی‬‫نامطلوب‬‫شود‬‫می‬.
•‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫و‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫به‬
‫مدیران‬‫فراهم‬‫اند‬‫نموده‬‫که‬‫هنگام‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫از‬‫های‬‫داده‬
‫بهنگام‬‫بازار‬‫استفاده‬‫کنند‬.
6
•‫مزیت‬‫رقابتی‬:
•‫هنگامی‬‫که‬‫ها‬‫شرکت‬‫به‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫مورد‬‫از‬‫اهداف‬‫تجاری‬
‫خود‬‫دست‬،‫یابند‬‫می‬‫شانس‬‫آن‬‫را‬‫دارند‬‫که‬‫به‬‫یک‬‫مزیت‬
‫رقابتی‬‫نیز‬‫دست‬‫یافته‬‫باشند‬.
•‫انجام‬‫کارها‬‫بهتر‬‫از‬‫رقبا‬،‫دریافت‬‫مبالغ‬‫کمتر‬،
‫پاسخگویی‬‫آنی‬‫به‬‫مشتریان‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫منجر‬‫به‬
‫افزایش‬‫فروش‬‫و‬‫سود‬‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫رقبا‬‫توان‬‫رسیدن‬‫به‬
‫آن‬‫را‬‫ندارند‬.
•‫بقا‬
•‫ها‬‫شرکت‬‫همچنین‬‫به‬‫این‬‫دلیل‬‫بر‬‫روی‬‫ها‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬
‫گذاری‬‫سرمایه‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫برای‬‫بقا‬‫و‬‫انجام‬‫کسب‬‫و‬
‫کار‬‫خود‬‫الزامی‬‫دانند‬‫می‬.
•‫در‬‫برخی‬‫موارد‬‫این‬‫الزامات‬‫از‬‫تغییرات‬‫در‬‫سطح‬‫صنعت‬
‫ناشی‬‫شوند‬‫می‬.
7
‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫اندازهای‬‫چشم‬
•‫فناوری‬‫اطالعات‬:
•‫ی‬‫دربرگیرنده‬‫تمامی‬‫افزارها‬‫سخت‬‫و‬‫افزارهایی‬‫نرم‬‫است‬‫که‬
‫شرکت‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫تجاری‬‫خود‬‫به‬‫آنها‬‫نیاز‬
‫دارد‬.
•‫سیستم‬‫اطالعاتی‬:
•‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫های‬‫مولفه‬‫به‬‫هم‬‫وابسته‬‫که‬‫به‬‫منظور‬
‫پشتیبانی‬‫از‬‫گیری‬‫تصمیم‬،‫کنترل‬‫و‬‫هماهنگی‬،‫تحلیل‬‫مسائل‬،
‫مصورسازی‬،‫ایجاد‬‫محصوالت‬‫جدید‬،‫اطالعات‬‫را‬‫گردآوری‬،
‫پردازش‬،‫ذخیره‬‫و‬‫توزیع‬‫کنند‬‫می‬.
•‫های‬‫سیستم‬،‫اطالعاتی‬‫حاوی‬‫اطالعاتی‬‫در‬‫مورد‬،‫افراد‬‫مکانها‬
‫و‬‫اشیاء‬‫مهم‬‫درون‬‫سازمان‬‫و‬‫یا‬‫محیط‬‫پیرامون‬‫آن‬‫هستند‬. 8
•‫سه‬‫گونه‬‫فعالیت‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬:
•‫دریافت‬(‫ورود‬):‫های‬‫داده‬‫خام‬‫را‬‫از‬‫درون‬‫سازمان‬‫یا‬‫محیط‬
‫پیرامون‬‫آن‬‫اخذ‬‫یا‬‫گردآوری‬‫کنند‬‫می‬.
•‫پردازش‬:‫های‬‫داده‬‫خام‬‫ورودی‬‫را‬‫به‬‫یک‬‫قالب‬‫معنادار‬
‫تبدیل‬‫کند‬‫می‬.
•‫خروج‬:‫اطالعات‬‫پردازش‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫افرادی‬‫که‬‫از‬‫آن‬
‫استفاده‬‫خواهد‬،‫کرد‬‫منتقل‬‫کند‬‫می‬.
9
•‫ابعاد‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬:
"‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫نمایانگر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬".
1-‫ها‬‫سازمان‬
•‫افراد‬،‫ساختار‬،‫فرایندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫ها‬‫سیاست‬‫و‬‫خط‬‫ها‬‫مشی‬‫و‬
‫فرهنگ‬‫عناصر‬‫کلیدی‬‫یک‬‫سازمان‬‫هستند‬.
•‫ساختار‬:
•‫سطوح‬‫و‬‫های‬‫تخصص‬،‫مختلف‬
•‫تقسیم‬‫دقیق‬‫کارها‬
•‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬:
•‫ها‬‫سازمان‬‫کارها‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫و‬‫فرایندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫هماهنگ‬‫کنند‬‫می‬.
•‫اغلب‬‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫سازمان‬‫شامل‬‫قواعد‬‫رسمی‬‫هستند‬‫که‬‫در‬‫طول‬
‫زمان‬‫برای‬‫تحقق‬‫وظایف‬‫ایجاد‬‫اند‬‫شده‬.
•‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫بسیاری‬‫از‬‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫خودکار‬ 10
•‫فرهنگ‬:
•‫هر‬‫سازمان‬‫یک‬‫فرهنگ‬‫یا‬‫ی‬‫مجموعه‬‫بنیادین‬‫از‬،‫مفروضات‬‫ها‬‫ارزش‬‫و‬
‫های‬‫شیوه‬‫انجام‬‫کار‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫دارد‬‫که‬‫توسط‬‫اکثریت‬‫اعضای‬‫آن‬
‫پذیرفته‬‫شده‬‫است‬.
•‫ها‬‫سیاست‬:
•‫های‬‫دیدگاه‬‫متفاوت‬‫در‬‫سطح‬‫سازمان‬‫غالبا‬‫در‬‫مورد‬‫نحوه‬‫انجام‬‫امور‬
‫شرکت‬‫و‬‫نحوه‬‫توزیع‬‫منابع‬‫و‬‫ها‬‫پاداش‬‫با‬‫یکدیگر‬‫در‬‫تعارضند‬.
•‫تعارض‬‫مبنای‬‫های‬‫سیاست‬‫سازمانی‬‫است‬.
2-‫مدیریت‬
•‫ی‬‫وظیفه‬،‫مدیریت‬‫درک‬‫های‬‫موقعیت‬‫مختلف‬‫پیش‬‫روی‬،‫سازمان‬
‫گیری‬‫تصمیم‬‫و‬‫تنظیم‬‫های‬‫برنامه‬‫اجرایی‬‫برای‬‫حل‬‫مسائل‬‫سازمانی‬
‫است‬.
•،‫مدیران‬‫های‬‫چالش‬‫کاری‬‫موجود‬‫در‬‫محیط‬‫سازمان‬‫را‬‫درک‬‫کنند؛‬‫می‬
‫برای‬‫گویی‬‫پاسخ‬‫به‬‫آنها‬‫استراتژی‬‫سازمانی‬‫تدوین‬‫کنند؛‬‫می‬‫و‬
‫منابع‬‫مالی‬‫و‬‫انسانی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫به‬‫ها‬‫برنامه‬‫تخصیص‬
‫دهند‬‫می‬.
•‫مدیران‬‫باید‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جدید‬‫ایجاد‬‫کنند‬‫و‬‫حتی‬‫هر‬‫چند‬
‫وقت‬‫یکبار‬‫سازمان‬‫را‬‫بازسازی‬‫کنند‬. 11
3-‫فناوری‬
•‫تمامی‬،‫ها‬‫فناوری‬‫همراه‬‫با‬‫افراد‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫اجرا‬‫و‬
‫مدیریت‬،‫آنها‬‫منابعی‬‫را‬‫تشکیل‬‫دهند‬‫می‬‫که‬‫توان‬‫می‬‫در‬
‫سراسر‬‫سازمان‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاشت‬.
•‫زیرساخت‬IT‫ای‬‫شالوده‬‫فراهم‬‫سازد‬‫می‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫آن‬‫توان‬‫می‬
‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫ایجاد‬‫کرد‬.
"‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫درک‬ ‫به‬-‫و‬ ‫سازمانی‬ ،‫مدیریتی‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬
،‫فنی‬‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬".
12
1 de 12

Recomendados

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیYashar Gorgani
319 visualizações12 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌هاسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌هاYashar Gorgani
549 visualizações14 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 visualizações13 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
226 visualizações8 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتیYashar Gorgani
181 visualizações17 slides
Biz dev presentation 4 por
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4Mohammad Emaminejad
106 visualizações54 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز

سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال por
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالمحسن ترابي كمال
1.7K visualizações27 slides
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری por
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی  در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتریبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی  در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتریAbolfazl Noroziyan Behgoo
821 visualizações31 slides
Knowledge management por
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge managementOmid Aminzadeh Gohari
1.5K visualizações50 slides
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
1.4K visualizações31 slides
performance evaluation por
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluationmohammad reza azin
92 visualizações19 slides
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی por
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیEmbracing Agile - چابک سازی سازمانی
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیMohammad Rastegar
333 visualizações14 slides

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز(20)

سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال por محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
محسن ترابي كمال1.7K visualizações
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری por Abolfazl Noroziyan Behgoo
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی  در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتریبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی  در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری
Abolfazl Noroziyan Behgoo821 visualizações
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K visualizações
performance evaluation por mohammad reza azin
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
mohammad reza azin92 visualizações
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی por Mohammad Rastegar
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیEmbracing Agile - چابک سازی سازمانی
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی
Mohammad Rastegar333 visualizações
برون سپاریPpt por iran
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
iran658 visualizações
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق por Modirinfo
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفقرازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق
رازهای نوشتن طرح کسب و کار موفق
Modirinfo297 visualizações
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن... por Mohammad Alikhani
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
Mohammad Alikhani280 visualizações
New intelligent media4 por Gostaham Kourosh
New intelligent media4New intelligent media4
New intelligent media4
Gostaham Kourosh241 visualizações
Management functions33333 por guest8692e2
Management functions33333Management functions33333
Management functions33333
guest8692e21.2K visualizações
Management functions por guest1478eec
Management functionsManagement functions
Management functions
guest1478eec1.1K visualizações
Management functions por guest8692e2
Management functionsManagement functions
Management functions
guest8692e2788 visualizações
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم por Esmat Hajvahedi
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سومارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم
Esmat Hajvahedi2.3K visualizações
Cognitive computing in telecommunication por Mehdi Arabzadeh Yekta
Cognitive computing in telecommunicationCognitive computing in telecommunication
Cognitive computing in telecommunication
Mehdi Arabzadeh Yekta44 visualizações
New intelligent media4 por Gostaham Kourosh
New intelligent media4New intelligent media4
New intelligent media4
Gostaham Kourosh270 visualizações
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر por SAEED MOGHADDAM
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهرپلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر
پلن برنامه استراتژیک شرکت آمیزه های پلیمری ابهر
SAEED MOGHADDAM248 visualizações
Document management system (dms) por Ali Mirfallah
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
Ali Mirfallah655 visualizações
Mis 1 por guest73dd52
Mis 1Mis 1
Mis 1
guest73dd521.4K visualizações
1st day basic management por داکتر نبیل
1st day basic management 1st day basic management
1st day basic management
داکتر نبیل11 visualizações

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز