O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu

Baixar para ler offline

Firma doradcza Y-Consulting

Doradztwo organizacyjne | Szkolenia i Procesy Rozwojowe | Diagnoza | Employer Branding | Zarządzanie Talentami | Sprzedaż Doradcza

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań doradczych w zakresie spraw personalnych, budowy wizerunku i zwiększania efektywności organizacji, a także procesami oceny i rozwoju kompetencji pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszej firmy, jej działalności, partnerów biznesowych oraz kompetencji członków naszego zespołu wraz ze skróconym opisem metodologii naszej pracy.

Firma doradcza Y-Consulting

Doradztwo organizacyjne | Szkolenia i Procesy Rozwojowe | Diagnoza | Employer Branding | Zarządzanie Talentami | Sprzedaż Doradcza

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań doradczych w zakresie spraw personalnych, budowy wizerunku i zwiększania efektywności organizacji, a także procesami oceny i rozwoju kompetencji pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszej firmy, jej działalności, partnerów biznesowych oraz kompetencji członków naszego zespołu wraz ze skróconym opisem metodologii naszej pracy.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu

 1. 1. ZAWARTOŚD DOKUMENTU: © Y-Consulting, 2016
 2. 2. Jesteśmy grupą projektową – stanowimy zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem. W myśli zasady, że firma konsultingowa bez własnej metodologii jest wyłącznie firmą usługową, we współpracy z Klientem zawsze wypracowujemy indywidualne rozwiązania – dokładamy wszelkich starao by byd firmą doradczą. Wspieramy inicjatywy zawodowe oraz budujemy środowisko profesjonalistów w Polsce. Podstawą naszej pracy jest zaufanie. Upraszczamy. Wyzwania Klientów są motorem naszych działao. Chętnie dzielimy się wiedzą. Naszą wartością jest wypracowywanie wartości. Naszym standardem jest jakośd. Rozwiązao poszukujemy zawsze z Klientem – dlatego współpracując zawsze nawiązujemy rzeczywistą partnerską relację. Każdy projekt jest dla nas odrębnym procesem. Mierzymy efekty. Na bieżąco. Łączymy doświadczenie ze świeżością spojrzenia.
 3. 3. Analizujemy, usprawniamy i budujemy procesy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), jak i całą politykę personalną firm Wdrażamy systemy motywacyjne, systemy ocen i MBO, modele kompetencyjne oraz opisy stanowisk pracy Zarządzamy procesami zwolnieo oraz łagodzimy ich skutki Tworzymy programy adaptacyjne z sesjami doradztwa zawodowego, analizami kompetencji i podnoszeniem świadomości biznesowej Projektujemy, ewaluujemy i realizujemy procesy szkoleniowe podnoszące poziom kompetencji osobistych, pracowniczych, specjalistycznych i managerskich. Wspieramy pracowników obszaru HR w budowaniu swojej roli i tworzeniu ich wizerunku Tworzymy struktury organizacyjne, w których dział HR jest zorientowany na cele biznesowe - jest partnerem managerów operacyjnych i kadry zarządzającej firmy Budujemy atrakcyjnośd oraz wizerunek firm na rynku pracy Optymalizujemy działania podnoszące zaangażowanie i lojalnośd pracowników Zwiększamy poziom zaufania pracowników do firmy Wdrażamy zmiany w kulturze organizacyjnej firmy Wypracowujemy wartości Podnosimy kompetencje i skutecznośd sprzedawców Wdrażamy standardy obsługi Klienta i systemowe podejście do sprzedaży doradczej Budujemy kulturę organizacyjną zorientowaną na Klienta Diagnozujemy potencjał pracowników - identyfikujemy ich talenty mogące służyd realizacji celów biznesowych firmy Planujemy sukcesję działów w organizacjach, ścieżki kariery i rozwoju pracowników Wyposażamy kadrę managerską w narzędzia coachingowe i mentorskie wspierające pracę z zespołami Podnosimy efektywnośd procesów organizacyjnych dotyczących ZZL oraz działao w zakresie budowania relacji z Klientami Wdrażamy zmiany w komunikacji wewnętrznej i kulturze organizacyjnej Tworzymy wskaźniki, mapujemy procesy i reorganizujemy istniejące struktury Wspieramy managerów na trzech poziomach zarządzania:  strategicznym - wypracowując strategie firm i kreując kulturę organizacji  systemowym - wdrażając zmiany w organizacji  operacyjnym (z uwzględnieniem specyfiki zarządzania pokoleniem Y) Wspieramy pracowników przygotowujących się do objęcia funkcji managerskich
 4. 4. We współpracy kluczowe są dla nas rola zaufania i partnerska relacja – by zebrad w procesie diagnozy dane pozwalające uzyskad możliwie najpełniejszy obraz sytuacji, a następnie rzetelnie wypracowad z firmą Klienta adekwatne rozwiązanie. Na podstawie zebranych danych i rozmów opracowujemy możliwe scenariusze rozwiązao wraz z planowymi efektami działao, co sprzyja zrozumieniu zachodzących zdarzeo oraz ich stabilizowaniu. Współpracę z Klientem rozpoczynamy zawsze od zrozumienia działalności danej firmy i celów biznesowych, które przed sobą stawia. Następnie każdorazowo przeprowadzamy diagnozę wybranych obszarów, badając w głównej mierze efektywnośd procesów i pracowników. Ustalając warunki współpracy wspólnie precyzujemy oczekiwania, jasno formułujemy obustronne zakresy odpowiedzialności i określamy potrzebne zasoby. Budowa zaufania Rozmowa o potrzebach Analiza sytuacji Przedstawienie diagnozy Projektowanie rozwiązania Wdrożenie i realizacja Badanie efektów Przeprowadzamy przedsiębiorstwa przez zmiany organizacyjne, wdrażając nowe procesy lub usprawniając już istniejące. Naszą rolą jest ocena funkcjonowania firmy w danym obszarze i prognozowanie jej rozwoju wraz z możliwymi konsekwencjami, a także rekomendowanie i wdrażanie skutecznych oraz dostosowanych rozwiązao.
 5. 5. Analiza sytuacji Badanie efektów Rozpoznanie potrzeb Diagnozę postrzegamy jako bazowy element procesu współpracy, pozwalający zdecydowad jakie działania powinny zostad podjęte w jej toku, niezależnie od planowanych zmian - wdrażania rozwiązao organizacyjnych, usprawniania istniejących procesów lub tworzenia nowych. Diagnozując dany obszar działania firmy stosujemy spojrzenie z dwóch perspektyw - systemowej, uwzględniającej całe spectrum działalności organizacji i jej biznesowe otoczenie, oraz kultury organizacyjnej. Taka diagnoza pozwala uzyskad kompletny obraz sytuacji, wykorzystywany w kolejnym etapie współpracy – projektowaniu i wdrażaniu rozwiązao organizacyjnych, które umożliwią firmie Klienta osiąganie założonych celów. Każdy proces, który przeprowadzamy podlega stałej ewaluacji, zaplanowanej wraz z kryteriami oceny już na początku jego realizacji. Obserwując zachodzące zmiany i dokonując ich oceny mamy możliwośd zweryfikowania skuteczności działao, a także szacowania ich rentowności. Nasze rozwiązania są unikatowe i zaprojektowane w kontekście rzeczywistych potrzeb konkretnej organizacji. Koncentrujemy się na osiągnięciu wspólnie założonego celu, którym może byd np. zwiększenie efektywności pracowników, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego miejsca pracy, wzrost jakości oferowanych przez Klienta usług, wzrost zaangażowania i lojalności pracowników lub też wypracowanie standardów sprzedaży i obsługi Klientów.
 6. 6. Współpraca dotyczyła zbudowania nowego Działu Obsługi Klienta firmy oraz przeprowadzenia i sfinalizowania procesów rekrutacyjnych pracowników na stanowiska związane z księgowością oraz obsługą Klienta Biznesowego. Realizacja całego procesu, tj. od momentu rozpoczęcia współpracy do momentu jej zakooczenia (i aktywnego funkcjonowania firmy w nowej lokalizacji) zajęła zaledwie 2 tygodnie. Obszar: Budowa struktur organizacji Branża: Produkcja urządzeo przemysłowych Niemiecki producent urządzeo przemysłowych Obszar: Rozwój kompetencji Branża: Automotive Amerykaoska korporacja, światowy lider produkcji rozwiązao dla układów hamulcowych, silników, systemów uszczelnieo, układów kierowniczych. Obszar: Sprzedaż i obsługa Klientów Branża: Usługi tłumaczeniowe Polskie biuro tłumaczeo specjalistycznych. Tworząc partnerskie relacje z Klientami, wspólnie wypracowujemy indywidualne rozwiązania. Poniżej przedstawiamy wybór zrealizowanych przez nas projektów.
 7. 7. Współpraca Interim Management dotyczyła zaprojektowania i przeprowadzenia wielopłaszczyznowego procesu reorganizacyjnego Biura Obsługi Klienta w Dział Realizacji Zamówieo i Obsługi Klientów. Wdrożyliśmy nowy podział obowiązków i strukturę stanowisk funkcyjnych, zmapowaliśmy i wdrożyliśmy nowe funkcjonalne procesy kontaktu z Klientem Biznesowym i Indywidualnym oraz realizacji zamówieo i obsługi Klientów spójny z funkcjonowaniem Działu Produkcji i Działu Księgowego. Długofalowa współpraca z firmą wyróżnioną m.in. Godłem Teraz Polska i certyfikatem GreenEvo przyznanym przez Ministra Środowiska RP, dotycząca rozwijania standardów obsługi Klientów oraz umacniania firmowej strategii sprzedaży doradczej i eksperckiej w Polsce i zagranicą, a także reorganizacji wewnętrznej struktury i procesów zarządzania pracownikami. Współpraca opiera się na rozbudowanym procesie diagnostycznym, w którym została zastosowana metodyka i narzędzia łączące dwie perspektywy – systemową, uwzględniającą całe spectrum działalności firmy i jej biznesowe otoczenie, oraz kultury organizacyjnej, stymulującej pracowników do przejawiania konkretnych zachowao w miejscu pracy. W ramach współpracy wypracowaliśmy i wdrożyliśmy model efektywnej komunikacji wewnętrznej firmy oraz system zarządzania pracą i priorytetami zadao w Dziale Eksportu. Ponadto zbudowaliśmy standardy telefonicznej, mailowej i bezpośredniej obsługi Klientów, wraz z właściwą segmentacją Klientów i uspójnieniem polityki tworzenia i przesyłania materiałów handlowych firmy. Kluczowym etapem współpracy było wdrożenie w firmie standardów tzw. sprzedaży doradczej (tj. nastawionej na wypracowanie adekwatnych do potrzeb rozwiązao dla Klientów i opartej o wiedzę ekspercką firmy i jej pracowników) wraz z zasadami badania realnych potrzeb Klientów i sposobami prezentowania oferty firmy. Wewnętrzny wskaźnik jakości procesu obsługi Klientów wykazał, iż już po 3 miesiącach od wdrożenia zmian, stopieo realizacji zapytao ofertowych zwiększył się z 10% do niemalże 100%. Współpraca dotyczyła zaprojektowania i przeprowadzenia diagnozy organizacyjnej, służącej zidentyfikowaniu funkcjonowania procesu zarządzania Pracownikami i ich pracą oraz uporządkowaniu i zwiększeniu transparentności procedur. Dokonaliśmy analizy struktury stanowisk, zarządzania zadaniami i pracą, analizy kultury organizacyjnej, identyfikacji barier efektywności procesów i Pracowników, analizy postawy i potencjału Pracowników oraz audytu kompetencji managerskich. Obszar: Diagnoza organizacyjna Branża: Automatyka biurowa Dostawca urządzeo wielofunkcyjnych oraz usług z zakresu optymalizacji systemów przepływu dokumentów i redukcji kosztów. Obszar: Sprzedaż doradcza i obsługa Klientów Branża: Budowlana Polski producent i eksporter zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy budynków pasywnych i energooszczędnych. Obszar: Interim Management Branża: Budowlana Polski producent i eksporter zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy budynków pasywnych i energooszczędnych.
 8. 8. Współpraca dotyczyła analizy polskiego rynku pracy pod kątem potencjalnego zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów w nowopowstającym, pierwszym w Europie, Centrum Inżynieryjnym firmy Klienta. Projekt miał na celu ustalenie, jakiego typu kompetencje i na jakim poziomie wykazują najlepsi polscy managerowie, dyrektorzy i inżynierowie w branży – m.in. od dostępu do najwyższej klasy specjalistów firma uzależniała podjęcie decyzji co do kraju lokalizacji na naszym kontynencie swojego Centrum. Nasze działania i zdobyte informacje o kompetencjach potencjalnych pracowników przysłużyły się do podjęcia ostatecznej decyzji o zbudowaniu Centrum Inżynieryjnego na terenie Dolnego Śląska. Współpraca dotyczyła przeprowadzenia szkolenia w zakresie rozwijania kompetencji managerskich członków zarządów firm, zrzeszonych w organizacji skupiającej największe działające w Polsce firmy z branży energetycznej. Celem szkolenia było zapoznanie Uczestników z zasadami świadomego budowania i zarządzania swoim wizerunkiem w relacjach biznesowych, oraz prowadzenia wystąpieo publicznych. Szkolenie zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy w oparciu o rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwao w zakresie bieżących sytuacji wymagających efektywnego prezentowania. Szkolenie miało formę interaktywną, a w jego realizacji pomocne były opracowane przez firmę Y-Consulting materiały – dwiczenia oraz podręcznik dla każdego z Uczestników. Satysfakcjonujące referencje Związku odnośnie projektu i współpracy oraz stały, pozytywny kontakt z firmami członkowskimi skutkuje nawiązywaniem kolejnych relacji biznesowych. Współpraca dotyczyła zaprojektowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego typu work-life balance, z wykorzystaniem narzędzi trenerskich, konsultingowych i coachingowych, kierowanego do całej struktury Działu Personalnego funkcjonującego w Polsce i globalnie, począwszy od stanowiska Dyrektora Personalnego, poprzez Global Talent Development Managera, po HR Biznes Partnerów i HR Partnerów. Proces szkoleniowy został zaprojektowany na bazie analizy potrzeb osoby zarządzającej strukturą HR w Polsce, oraz pogłębiony indywidualnym rozpoznaniem wśród Uczestników oczekiwao i poziomu wybranych kompetencji. Obszar: Zarządzanie talentami Branża: Energetyczna Skandynawska korporacja, będąca producentem i dostawcą energii wodnej, jądrowej, elektrycznej i cieplnej. Obszar: Rozwój kompetencji Branża: Energetyczna Związek Pracodawców Elektrociepłowni zrzeszający takie firmy jak m.in. PGE, Dalkia, PGNiG Termika, Energa, Fortum Power & Heat. Obszar: Zarządzanie talentami Branża: Zaawansowane technologie Amerykaoski koncern, globalny lider w obszarze technologii dźwięku i wysokiej jakości rozwiązao audio-video.
 9. 9. Współpraca dotyczyła realizacji systemowego procesu szkoleniowego z zakresu sprzedaży i obsługi Klientów organizowanego dla Beneficjentów Fundacji, młodych przedsiębiorców. Współpraca służyła poszerzaniu kompetencji młodych przedsiębiorców i przygotowaniu ich do nawiązywania relacji biznesowych typu B2C i B2B. Szkolenia zaprojektowaliśmy w oparciu o diagnozę i analizę rzeczywistych potrzeb i oczekiwao przedsiębiorców współpracujących z Fundacją. Na tej podstawie powstał cykl rozwojowy składający się z pięciu kilkugodzinnych spotkao warsztatowych oraz dwóch całodniowych szkoleo, podczas których Uczestnicy zdobywali wiedzę, rozwijali umiejętności oraz poszerzali świadomośd biznesową w zakresie m.in. typów sprzedaży sytuacyjnej, etapów procesu sprzedaży, badania potrzeb swoich Klientów i ich obsługi, wsparcia sprzedaży i budowania pozycji firmy poprzez kreowanie wizerunku personalnego przedsiębiorcy oraz tworzenia profesjonalnych dokumentów firmowych. Współpraca dotyczyła zaprojektowania 6-miesięcznego procesu mentoringowo-szkoleniowego dla początkujących przedsiębiorców - zaprojektowania i przeprowadzenia szkoleo i warsztatów oraz stworzenia narzędzi ewaluacyjnych oceniających efekty przeprowadzonego procesu rozwojowego. Szkolenia i warsztaty zostały merytorycznie i organizacyjnie zaprojektowane jako metody rozwojowe uzupełniające się wraz z procesem mentoringowym i dzięki temu efektywniejsze w rozwijaniu kompetencji uczestników. W ramach współpracy zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl warsztatów i szkoleo, wykorzystując autorskie programy i dwiczenia, a także przygotowując specjalnie opracowane materiały szkoleniowe, pozwalające uczestnikom na świadomą pracę szkoleniową, a także wspierające ich proces mentoringowy i przydatne do samodzielnego wykorzystania jako narzędzia autocoachingowe po zakooczeniu udziału w procesie. Proces szkoleniowy został poprzedzony oceną wiedzy i umiejętności uczestników w momencie ich przystąpienia do Programu, i zaprojektowany na podstawie zdefiniowanych jako bazowe kompetencji przedsiębiorców w obszarze planowania strategicznego, wypracowywania modelu biznesowego firmy, prowadzenia sprzedaży i obsługi Klientów oraz zarządzania własnymi zadaniami i priorytetami. Przeprowadziliśmy także szkolenie dla Mentorów dotyczące tworzenia modeli biznesowych w metodyce Lean Canvas, by poszerzyd ich kompetencje współpracy z uczestnikami procesu. Ponadto, zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy ewaluację całego programu rozwojowego na kilku poziomach oceny efektywności - począwszy od oceny reakcji uczestników, oceny przyrostu kompetencji, stopnia powarsztatowego wykorzystania nabytych kompetencji po stopieo osiągniętych rezultatów biznesowych uczestników. Wykorzystaliśmy do tego specjalnie zaprojektowane narzędzia i wskaźniki, uwzględniające specyfikę projektu jako grupy niezależnych uczestników. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Youth Business Poland jest organizacją wspierającą młodych przedsiębiorców w rozwoju ich kompetencji i pomysłów biznesowych. YBP jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, wspierającej przedsiębiorczośd w blisko 40 krajach świata. Współpracujemy jako mentorzy przedsiębiorczości oraz trenerzy modeli biznesowych. Przedstawiamy nasze projekty związane z tymi obszarami:
 10. 10. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – agencja zajmująca się wspieraniem działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocją przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. konferencję „Wspieramy e-Biznes. Globalne trendy ICT w polskich Start-Upach”, podsumowującą projekt „Akademia e-Biznesu” inicjowany przez PARP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci m.in. z Uber, Microsoft BizSpark, Google Developers Group, Migam.pl, AmbasadaBitcoin.pl i wielu innych. Young Business Club – Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców wspiera i kształci początkujących przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie, poprzez ich relację z doświadczonymi praktykami biznesu. Activatorium Festiwal Przedsiębiorczości BOSS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Polish Business Club Twój StartUpOrganizacje z którymi współpracowaliśmy: Stowarzyszenie Young Business Club zostało założone przez liderów uznanych, polskich i międzynarodowych organizacji wspierających przedsiębiorczośd, takich jak m.in. Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Forum Młodych LEWIATAN. Platforma Wspieramy e-Biznes - web.gov.pl jest elementem projektu systemowego PARP, którego celem jest popularyzacja idei społeczeostwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Współpraca dotyczyła realizacji zamkniętego cyklu warsztatów strategicznych na początkowym etapie powstawania Stowarzyszenia, podczas których wraz z Zarządem zostały wypracowane fundamenty rozwoju organizacji Young Business Club, tj. wizja, wartości, misja oraz podstawy strategii dalszego jej rozwoju, doprecyzowano również zakre działania Stowarzyszenia i jego przewagi rynkowe. Podczas facylitowanych spotkao określono krótko- i długofalowe cele do osiągnięcia, sformułowano również zadania do wykonania, by zrealizowad wyznaczone założenia. Zorganizowaliśmy we współpracy z PARP – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Activatorum (warszawską społecznością startupową) W organizacjach tych prowadziliśmy doradztwo, warsztaty, szkolenia i prelekcje dotyczące m.in. zarządzania, planowania i sprzedaży doradczej.
 11. 11. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, o czym świadczą prowadzone od początku istnienia firmy działania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): PSTD Jako eksperci Polish Society for Training & Development (PSTD, organizacji zrzeszającej profesjonalistów obszaru procesów rozwojowych i szkoleo) koordynowaliśmy pierwszą edycję ogólnopolskiego projektu Badania Benchmarków Oceny Jakości i Efektywności Polityk Szkoleniowych. W ramach Badania przeprowadzonego wśród Managerów Personalnych badano rzeczywistą skutecznośd szkoleo, skupiając się na trzech głównych obszarach: „Standardzie realizacji projektu szkoleniowego”, „Partnerstwie na rzecz szkolenia” oraz „Ocenie efektywności projektów szkoleniowych”. Wnioski z całości Badania zostały opracowane i wydane w postaci Raportu Rynkowego, ukazującego ocenę efektywności polityk szkoleniowych ponad 130 badanych organizacji. KLUBY Podnosimy standardy zawodowe i kompetencyjne wśród trenerów i pracowników działów personalnych tworzących politykę szkoleniową w swoich organizacjach poprzez wolontariat pracowniczy polegający na koordynowaniu regularnych spotkao branżowych – Warszawskiego Klubu Trenera oraz Klubu Coacha w Warszawie i Łodzi. W Forum Partnerów Rozwoju stwarzajmy przestrzeo dla współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk biznesowych oraz coachingowych i trenerskich, z naciskiem na rzeczywiste podnoszenie standardów zarządczych, a także rozwój kultur organizacyjnych przedsiębiorstw na polskim rynku. W ramach działao CSR doskonaliliśmy kompetencje m. in. poprzez szkolenia, warsztaty i wystąpienia przy współpracy z m.in. powyższymi organizacjami. 11
 12. 12. PROGRAM STAŻOWY – PROGRAM ROZWOJU YGREKÓW Otrzymaliśmy tytuł Dobrej Praktyki za:  Program rozwoju Ygreków w latach 2013, 2014 i 2015;  Program mentoringowo-szkoleniowy dla młodych przedsiębiorców za rok 2014. FOB to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, która powstała w czerwcu 2013 roku i zrzesza ponad 160 pracodawców. Koalicja promuje dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzy standardy w tym zakresie. Liderzy Zrównoważonego Rozwoju to konkurs organizowany przez magazyn Forbes i firmę PwC, przeznaczony dla małych, średnich i dużych firm, które z sukcesem łączą działalnośd biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. PRY został nominowany w 2014r. dobrą praktyką w 4. Edycji konkursu, w ostatecznej klasyfikacji zajmując 6 miejsce. WYRÓŻNIENIA NASZE WYPOWIEDZI W MEDIACH Jakośd i efektywnośd procesów szkoleniowych w Polsce. Jak firmy pomagają rosnąd innym firmom Opinie studentów na temat wydarzeo organizowanych przez Centrum Karier CC Dbamy o rozwój przedsiębiorstw PISZĄ O NASPUBLIKACJE Powszechny Branding. Zbiór dobrych praktyk doskonalenia systemu szkoleniowego. Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwao rynku pracy. Program Rozwoju Ygreków jest cyklicznie realizowanym i systematycznie ulepszanym procesem. To autorski program rozwoju młodych talentów, oparty o uznane praktyki w obszarze zarządzania talentami, skuteczne narzędzia managerskie i specyfikę współpracy z reprezentantami tzw. „pokoleo Y i Z”. Został zaprojektowany pod realne potrzeby i oczekiwania studentów i młodych absolwentów - reprezentantów tzw. „pokolenia Y i Z”: możliwości zdobywania pierwszych wartościowych doświadczeo zawodowych, łączenia rozwoju i realizacji celów zawodowych i osobistych w elastycznym wymiarze czasu pracy, a także uczestnictwa w programie stażowym kształtującym odpowiednią postawę zawodową poprzez zwiększanie świadomości biznesowej oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności, m.in. w budowaniu relacji z Klientem biznesowym, rozumieniu istoty komunikacji zespołowej i profesjonalizmu. Chętnie nawiązujemy współpracę ze studentami i absolwentami, oferując 6-miesięczny bezpłatny, kompleksowo zaprojektowany Program Stażowy. Umożliwiamy Uczestnikom zdobywanie pierwszych doświadczeo zawodowych. Kształtujemy odpowiednią postawę zawodową, zwiększamy świadomośd biznesową oraz rozwijamy wiedzę i umiejętności, m.in. rozumienia i budowania relacji doradczej z Klientem Biznesowym, organizacji własnej pracy i zarządzania zadaniami oraz rozumienia istoty kompetencji i pracy z nimi. Dobry pracownik w zmiennym otoczeniu biznesowym. Partnerstwo na rzecz szkolenia w organizacji. Zaangażowanie kadry managerskiej a procesy szkoleniowe w organizacji. Istota współpracy na rzecz szkolenia w organizacji. Personal branding na Facebooku i Goldenline. Wypowiedz ekspercka prognozująca sytuację rynku pracy. Wypowiedz na temat budowy wizerunku personalnego w social media. Dlaczego mężczyźni są lepszymi HR-owcami niż kobiety? Współpraca dla rozwoju. HR-owcy najmniej wiarygodnymi pracownikami.
 13. 13. W imieniu całego zespołu Y-Consulting dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do odwiedzenia strony Y-Consulting na Facebooku. Tel.: e-mail: Tel.: e-mail:

×