O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych

Ad

Copyright Y-Consulting 2016

Ad

Prawidłowo sformułowany cel powinien byd:
precyzowany
ierzalny
mbitny
ealny
erminowy

Ad

Termin używany w marketingu na określenie zestawu kolejnych
reakcji Klienta wobec produktu. Litery składające się na ten a...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Próximos SlideShares
Personal Branding
Personal Branding
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio
1 de 44 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Anúncio

Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych

 1. 1. Copyright Y-Consulting 2016
 2. 2. Prawidłowo sformułowany cel powinien byd: precyzowany ierzalny mbitny ealny erminowy
 3. 3. Termin używany w marketingu na określenie zestawu kolejnych reakcji Klienta wobec produktu. Litery składające się na ten akronim oznaczają: ttention (uwaga) nterest (zainteresowanie) esire (pożądanie) ction (działanie) atisfaction (satysfakcja) Obecnie niektórzy dodają jeszcze jedną literę:
 4. 4. echa aleta orzyśd
 5. 5. Parafraza, dzięki której uporządkujesz wypowiedź Klienta. Metoda aktywnego słuchania, dzięki której pokażesz rozmówcy, że go słuchasz i rozumiesz jego wypowiedź Podsumowanie wypowiedzi rozmówcy.
 6. 6. POSTAWA (motywacja) UMIEJĘTNOŚCI (doświadczenie) WIEDZA (merytoryka) Kompetencja
 7. 7. A (1) - Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowao wskazujących na jej opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach B (2) - Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona wykorzystywana w sposób nieregularny. Wymagane jest aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób C (3) - Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym - pozwalającym na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadao zawodowych D (4) - Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą realizację zadao z danego zakresu oraz przekazywanie innych własnych doświadczeo E (5) - Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolnośd do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu działao
 8. 8. Suma posiadanych przez jednostkę umiejętności praktycznych popartych doświadczeniem i wiedzy merytorycznej wspartych na odpowiedniej postawie wyrażającej się motywacją i zaangażowaniem. Kompetencje w takim znaczeniu zorientowane są bardziej na wyniki niż na proces, co oznacza, że podczas ich nabywania największy nacisk kładzie się na rezultaty. Każda kompetencja, z definicji może podlegad procesowi jej rozwoju. Utożsamia się je z wykształceniem oraz zawodowym stażem pracy. Trzecim elementem są umiejętności pracownika – dana osoba może mied formalne wykształcenie oraz przewidzianym dla danego stanowiska stażem zawodowym, ale jeśli nie będzie posiadała stosownych umiejętności do wykonywania pracy, jej przydatnośd do określonej pracy będzie znikoma.
 9. 9. Prawidłowo sformułowana odpowiedź na pytania kompetencyjne: ytuacja (zarysowanie kontekstu) emat (sprecyzowanie obszaru lub zadania do wykonania) kcja (podjęte działanie) ezultat (uzyskany efekt)
 10. 10. - Proszę opowiedzied o sytuacji kiedy coś, co Pan zaplanował okazało się nierealne do wykonania w przewidzianym terminie? - Proszę opowiedzied o sytuacji kiedy przekazywał Pan trudną informację zwrotną? - W jaki sposób motywuje Pan swój zespół do pracy? - Kiedy musiał Pan poradzid sobie z konfliktem z bliskim współpracownikiem? - Proszę opowiedzied, które aspekty pracy są najbardziej stresujące? - Proszę opowiedzied o sytuacji kiedy wykazał się Pan jakąś inicjatywą w pracy? - W jaki sposób informuje Pan swoich podwładnych o wynikach ich pracy? - Proszę opowiedzied mi o sytuacji kiedy musiał Pan obstawad przy trudnej decyzji?
 11. 11. Doświadczenie Korzyści Mało Dużo WIEDZA WIEDZA NETWORKING NETWORKING Pareto Konferencji
 12. 12. • Wizytówki – czytelne, standardowych rozmiarów i gotowe do notowania • Zaufanie • Uśmiech
 13. 13. Pamiętaj o minglowaniu!
 14. 14. Zasada 24 godzin Zasada 3x3
 15. 15. • to też ludzie i mają swoje potrzeby i prawo do preferencji, • są wrażliwi i mają uczucia, • są najważniejszymi osobami naszej działalności, • nie są zależni od nas, to my jesteśmy zależni od nich, • nie zakłócają naszej pracy, ale są jej celem, • robią nam uprzejmośd, przychodząc właśnie do nas, • są częścią naszej statystyki, • są istotą naszego interesu, • zasługują na tyle uwagi i uprzejmości, ile jesteśmy im tylko poświęcid.
 16. 16. Tradycyjne podejście do Klienta Humanitarne podejście do Klienta  klient to nasz wróg  sprzedaż to pojedynek z klientem, ktoś musi wygrad, a ktoś przegrad  trafiony, zatopiony  presja na zamknięcie transakcji; koniecznie już i teraz  liczy się tylko wielkośd sprzedaży, obrót  podejście zimne, hermetyczne  sprzedaż to monolog wygłaszany przed klientem, zalewanie klienta potokiem "kwiecistych" słów  stosunek między nami a klientem jest nasycony podejrzliwością, żeby nie powiedzied strachem  wszystkie chwyty dozwolone, czyli zielone światło dla "specjalnych technik", manipulacji, chytrych sztuczek itp.; wszystko, by tylko "usidlid" klienta  alienacja agenta od klienta, czyli liczy się tylko "ja"  siła perswazji  nastrój agresji i brak sympatii  ciągły niepokój  nieustanna walka konkurencyjna  my nie sprzedajemy, lecz służymy  nasz klient, nasz pan - to nie slogan, to prawda  klient naprawdę lubi i chce kupowad  podążad za klientem i przewidywad jego potrzeby  klient jest bardziej świadomy swoich preferencji  podejście elastyczne - nie dziś, to innym razem  byd w stałym, ale nienachalnym kontakcie z klientem; kliencie nie obawiaj się, jestem zawsze przy Tobie  klient staje się leniwy i nie ma czasu, oczekuje naszej pomocy  komunikacja, porozumienie  dialog w miejsce monologu  my pytamy, klient odpowiada; uważnie słuchad klienta  klient nie jest głupi, jest świadomy tego, że cudów nie ma  nie składad obietnic bez pokrycia  agent i klient to partnerzy  nie ma "ja" czy "ty", jest "my"  jasne i jawne reguły, czyli bez manipulacji, chwytów "specjalnych technik"  najtrudniejszym konkurentem jesteśmy sami dla siebie
 17. 17. 1) Pytania otwarte pozwalają: • rozpocząd rozmowę, tak jak chce tego rozmówca, • przywoład szerokie pole wypowiedzi, • zebrad dużą ilośd informacji dotyczących pragnieo, odczud, zainteresowao, potrzeb, • zmian, a nie tylko powierzchownych opinii i motywów mało znaczących, • budowad atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia; Przykład: Co jest dla Pani najważniejsze, jeżeli chodzi o…? 2) Pytania alternatywne pozwalają: • zawęzid pole rozmowy do obszaru poszukiwao, • uzyskad istotne dla nas konkretne informacje, • zbadad szybkośd podejmowania decyzji; Przykład: Planuje Pan zakup dla syna czy córki? 3) Pytania o opinię (sondujące) pozwalają: • utrzymad dobrą atmosferę podczas rozmowy, • poznad system wartości, • sprawdzid samodzielnośd tworzenia i odwagę wypowiadania sądów, • określid poziom indywidualizmu osoby; Przykład: Jak Pani sądzi, który wzór i kolor torebki będzie idealnie komponował do Pani urody? 4) Pytania zamknięte pozwalają: • w szybki i jednoznaczny sposób uzyskad odpowiedź, • sprowadzid rozmowę na interesujący nas tor ograniczając skłonnośd do gadulstwa i ucieczek w nieistotne dygresje lub inne tematy. Przykład: Czy chce skorzystad Pani z naszego transportu?
 18. 18. Odkrycie potrzeb Pytania zamknięte Pytania alternatywne Pytania otwarte
 19. 19. Faza wstępna – pytania otwarte: • Zbieranie informacji • Analiza potrzeb • Budowanie relacji • Aktywizowanie rozmówcy Faza klaryfikacji – pytania alternatywne: • Zawężenie tematu do obszaru poszukiwań Faza końcowa – pytania o opinię, pytania zamknięte
 20. 20. Odkrycie potrzeb Faza koocowa Faza klaryfikacji Faza wstępna
 21. 21. Dziękuję za uwagę! Zapraszam także na FanPage Y-Consulting. Zapraszam do kontaktu. Tel.: e-mail:
 22. 22. Kogo poszukujemy? Więcej: slideshare.yconsulting.pl
 23. 23. Przesłanie CV Selekcja aplikacji Formularz rekrutacyjny Wywiad telefonicznyRozmowa rekrutacyjnaCase studies Wywiad pogłębiony Rozmowa finalizująca Nawiązanie współpracy Przebieg procesu rekrutacyjnego
 24. 24. Członek Koalicji Na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji Laureat konkursu Forum odpowiedzialnego Biznesu 2013r, 2014r i 2015r. Laureat konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forbesa i PwC
 25. 25. Wieloetapowy proces rekrutacyjny Kompleksowy program rozwoju kompetencji Nacisk na podnoszenie świadomości biznesowej Narzędzia zarządzania wiedzą i platformy komunikacji Zapraszamy do aplikowania!
 26. 26. Początek przygody Przykładamy dużą wagę do wyboru osób, z którymi współpracujemy. Wynika to z naszych przekonao i wewnętrznych standardów, a w prosty sposób przekłada się na jakośd naszej pracy i korzystanie z efektu synergii zespołu. Zaawansowany proces selekcyjny Poddajemy Kandydatów wieloaspektowej ocenie uwzględniającej nie tylko doświadczenie zawodowe, znajomośd procesów, portfolio realizowanych projektów i realny poziom kompetencji, ale również uważnośd, sposób nawiązywania kontaktu, znajomośd realiów rynkowych, poziom świadomości biznesowej, przekonania, wiedzę merytoryczną oraz aktywnośd zawodową. Jasnośd reguł W naszym zespole panują jasne zasady i istnieją przejrzyste ścieżki rozwoju zawodowego – ścieżka projektów rozwojowych oraz ścieżka procesów doradczych. Pełnia satysfakcji Praca w Y-Consulting zorganizowana jest całkowicie projektowo. Każda osoba w zespole posiada indywidualną ścieżkę kariery. Jako zespół systematycznie organizujemy wspólne spotkania, podczas których wszyscy dokonują przeglądu swoich osiągnied, dzielą się wiedzą i wymieniają doświadczeniem.
 27. 27. OGÓLNYPROCES ROZWOJOWY: Ustalenie celów osobistych na staż Plan rozwoju osobistego współpracownika oraz wyznaczenie indywidualnych celów rozwojowych Program mentoringowy ROZWÓJKOMPETENCJI: Szkolenie wdrażające (onboarding) Szkolenie nt. planowania pracy i zarządzanie zadaniami Szkolenie dot. sprzedaży doradczej i networkingu Szkolenie nt. Employer Brandingu, Zarządzania Talentami i strategicznej roli HR Szkolenie dot. procesów i narzędzi consultingu oraz rynku firm doradczych Szkolenie nt. procesów rozwojowych w organizacjach Szkolenie dot. leadershipu, coachingu i feedbacku Szkolenie dot. Personal Brandingu i korzystania z social media” DZIAŁANIAWSPIERAJĄCE: Standardy pracy w Y-Consulting Tabela zarządzania zadaniami i dyspozycyjności Diagnoza barier efektywności i rozmowa oceniająca Ocena pracownicza: 360º z informacją zwrotną Listy referencyjne Exit interview (rozmowa podsumowująco- ewaluacyjna) Pisemne opinie i ocena Programu Rozwoju Ygreków Każdy Uczestnik PRY zapraszany jest na spotkania Klubu Alumni Y-C, będące okazją do podtrzymania kontaktu oraz więzi pomiędzy wszystkimi osobami związanymi z Y-C – zarówno w przeszłości, jak też aktualnie tworzących zespół. Spajamy y-grekową społecznośd, którą łączą podobne doświadczenia i wartości - a wszystko to w klimacie dobrej zabawy i uciechy.
 28. 28. Zapraszamy do dołączenia!

×