O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Μετάνοια
Μετάνοια
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 89 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

 1. 1. YnoYPrElo EoΝlKΗΣ nΑ[ElAΣ l(Al ΘPHΣκEYMΑτoΝ πAlΔΑroΠκo ιιιΣτlτoYτo ANΘo^oΓlo ^oroτExNl κΩN KElMENΩN oPΓAΝlΣMoΣ εκΔoΣEΩΣ ΔιΔ^κτlκι)Ν Bla^nΝ . AoHΝΑ
 2. 2. {
 3. 3. r Εviτιτa 7Γ16τι
 4. 4. I ΔE M' AκoYΣ: Eρloqα Φ(i Φ ιo xπρι{Φjνo Φne μυρζω σιoμγo Xωμo φΜY κoιγομοMΦιxo κdG σ'ιjΦ ιπdμcΦ Φλλο W φηoUμ. μdζl, φn6ξ. χdpτNξ βoρκoLj)€ζ γo τιq πΦα η βρoxi Γιo χοιτo π6σο ψηλωG η 86Φ 'Eρxομοι μΦ με τo πβfoβρoΙo τΦξ.' ιΦξε κ ψησ.Uμ. κιrΦoγo γ.μLoαπ1iλταθοπω&ionoλ]jx,ωμo Γ]Φ οργliMuv τo χωρ''φιo τo τΦπ6ρl βn € xoι r'jλrc σοUσΦι αη μoυΦd€Uριd. EρxΦoι μαζi φ η Φpιa μUροUδt6 τov Φoφυfurrν ιιΦω ^a1ι'oυ iiι - Ψ;
 5. 5. r ΦΘlNonΩPo ΦolΝoΠoPo f,. 1 τA πPΩτoBPoxlA Φi!σov αομαοξι bη dvo τρd, ποιχvδι M1ο .no(οv κuηYητ6. μια de ζα δ'dφoρο χρ6μαo κα, ΦφMκd ;σμ4ον .rΦ μΦκd χι ηvov 'o μrρ. βΦrt' ,rωv aη rη τρoγoωaπη τo πo1διd ηv τιjξη σ6rσαv Δεv ηξεροv σε nοιo πoβiΘυΦ Φ παυτoπ6- Φ' γ1α w ωUv τoljτη τηv 6μoΦη ξαφ9κη ρρoχi πoU πηfurω nο(oi μ. 16. o πdαοq, nou τραYoωo ιjo. nιo 6μoρφο r ιjλη ηv τ6Φ π6Θη Φ θοp. ρ-ιi κοι Φησ. ην (iδ.ιo Φ6 την Χupio MoΔjM vo τρ{γΜηαι o Σπιpτο'jλrn' μ. ην κoΘd!ια φωη τ αn Φrn, σην oUΜ μoq δ6€ 6λομΦ Σε λγo το τpσyoωιτo ηξερε ιjλn η tξ1' Φ 6ξω κ οααo 'γΦερo η ΖJμφilΦ' η κπερi€ ηθελο νo nω ΦτηΦ rηv dδ€ια on6 η 'ipn ιαoμoιjλο οε ΦΦuq no! τηξ τηv .μο€. n γοYd τηζ H ιΦoρΦljΜ μαoljΦ γιo μto oμπΦf,o η nrν Φoυoouμo ME oΦρdλα ΦoΦιΦ Φv Φυλ6no xi xλ!ιωi 'jxΙ Φ κoρad ΦΦζ ( 6λo ι)€ia ( Φαrι{ιε' Aχ! Αq ,ρ0α η βρoχi, μouρμouρΦ η φτoπ, μο βρoxj eαoγημaη γιo v' αΦξo EπoΦη. nωι γoργd rc κfuoιρι μo η ομnΦλα δ.ν rc ξrρα' ιirou aρFοι μn .i'Φ nοU Φxζει χo' η μπd.α'
 6. 6. ΞnφωU τo Φuλ4ft οvοιye τι οηκηη. τι ρryη! τηv oμρ*ο μoζ rην nΦvouv Koι μζ η βρoλn o ΦρrcW. τMωΦη obιγμεη. εie τωρo ctυχoμdη κoι τρσγo0δι γιjρω oαiΦι τ1 βρoΧ1 χαλωoop'Φι M6λq rr€ιωω η κrερινα πv ιαoμoΦa τηq τo χεφoφ6ημo atrοε βροχ1l. οσo w qdιjιΦUv τo noιδld τα oιjeφn εiχαv fu(noq φηa m τοv oUρα6 ( o φΘιvοnωρινξ nλιη ,λομnε πιλ Φαdq τo ωρ6κ μ6Jo nou φυσoljΦ δΦΦA'. xdρεUε rριγ']Fω τov πιo ''μορφ. xοριj τoυ με Φ Fρ.φUι "Kornυωβσεs. φθιv6nωφo" τoih@u τo Po^oΙ τoY xPoNoY ο κUo xΦδdwc κoιτα& cλΜ μο φoρd τov oυΦνd' dσιoΦ τo φΦo ioυ _ Νoι. 6ρα vd ηYoιyooμ. εi]m n η κUρo ytrλδ6w κα Φρε n φωvιjΦL τo Mo.Μ.o δs rtσ ω Φo a 16rΦ β6} ,ι o Φ oοo .. f ,.d.o} Φv. φnνoζov τρoγou&Ljσοv E noiιιi, ΦvοΦ, φτωα Ro o.dτε ΦΦ0υμ0 rιΦι m φηoιμε' μοWjλα' εiπαv ΕiYο Mα nρinεl K φηωμΣ εmε πdλ *εΦ. γιπi ,ρxaoι τo φ0ν6nΦρo ' το φ3ι6Πωρo; Α)ζ π φιΦ! Γσι Φ ρθa τo Φιv6noΦ ' Md, γιο vo φσΦΦυμc cμoξ .ιnο€ τo ΦoραΦ πΦ η1Φ κρUψ'ο Mο γιo νo κoιμηΘοljμε 6 ξonσaσο Mo γιo κ πβ!jμε Φ ξ.&ψdωυμε' εmαε τα 6.πρ. αηv οαη arγiww6λoord τοxελδoylnoxαr6rηκονσοπισ|'i] κιivο€ ρoτ.q ΦoV oUραν6. ioι οι πη6vεζ ηs βρoliζ βιdζoroι τ6Φ πoυ dq Ειχc δix'o ιι η μoμ6l τo Φθtvdnωρo nΦε ( oΦoi nρrnει 6 φΦoUΣ μοκα6' oΘΝ6flωρo, tιΦvoζ Αvoιξη' KcrΦιoiFι! τo μ.γαo Φλdι ιoυ xΦνou no fl 2 Δ /' Γ# l) φs ν' 'm h w ;'Λ € '{ ffi Φ' ffik**σA.##" /ι. ιογ €:ξ
 7. 7. ΣτAΣoY' ΣYΝΝEΦAκ| Κ s Ρ ξ τo ΣYNNEΦEιIlo κΑPABAκ| Πdj noλ'j ψηM. αοv κηπο τ' ουρovolj, ψηλ6rφ0 16 Ει πoU φτρori' ζΦ m πρdπo λτλδ'iMo ηξ ti6'Φq, ψΦ&εpo rd rι nοU xριjβMα α χορτσοi πoU rc αωοv' ψηλ6Ερa oκΦo ( Φ6 κει noυ τo ouΦvιo tιjΦ dlωl6j!o,.εμoJ.Φηouo!. E'oL, -Φrρo 'o. r/ωfo oιρΦ6 Γoι .α oρ fl oι μιiW τoUζ η γoλovr1 θdλωυυ, η!u κaθ. αηαjλo τo χoθΦΦτΦι σηv κρισ!iΝη nδιi ηi Yιo Φ Fcviσouv Φwεφdrc εiW πoλao0λto ια Φ. 1σοrΦM σov μοrζoυρι@q' dλλo σχiμπο MερRd μαξoω μ. φΦσrcμΦoUλο πor'iKd dΜ μ. μfulξ Φd noγπj κοιαifu η mιj αφρdτo μπqμ'iκι liuα με ζ6ο, μ. d€μ6περo με ιo σjmq'ο nou 3rμΦ κορnβaK εολ .Φυ ' αηθ.dlo{,ΦnοlfoσηsΦoΦ.ο.(1λ ! ιrυof. ΦΦβαLjρη ,p vo μ' ωηγεn π(Φo{drαv .oΦ ναπ6M o]a nξιδι; ftζ MΦ^oUλ ορρ qζa Σ.loa4. ,n04αv oνtμoo, κ6Φrοq τΦuλnθρα mq πρωNξ ηλατGq mι τΦηna Φ μοuΦdΦ τoU κυρ B.ρ6. τo Φrφiiιo κοροFnft ,μ.Φ μdw κo' aλμr! 6 το'δ. μo μalo μιo γτpoiω'rλα rc' Φ σUμι'Φ "nη μΦ τι Θaλ.4 μι (Φ μοu", τoυ εi]Φ τΦφ.Φ "( η6 0o αo &ωω" "Θ,λΦ νo ,xω φ0Φξ|" σcJWΦ Μ6 .nΜξ ΦλΦξ!κo' yoτouζ πoιΦ μοσ μoU πα mo 6μoβF τΦ&αL τo nγ1Φ 16Ε η roλi €Φiω μ. τo φκ6 Φβno ηξ nΦ ,αoΦ ωτμ'oκαη, κα το αι'μtr "Φofασio" Χι on6 τdτε rc ΩMΦυo κοpoβ6' Ν p ΦLΦbμ ω ' ο-Φ rσ -ονι rΦ&ι. j.Φ {. 'ru ΓΦο Φ το ποη αεp€Φvω( ev iχr. iοΦ n χλ.iofro τo μ6lο, α το mροβ6{ nοU .q uΦ'!t ω ηαιi πω b rο YΦΦι o XjΦs, Φ χ6Φq nop.μωiwq Avoξ. 6γα βΦλo . κoπliftε μο ει Φ βuΘ'αεiΦ Φ μΦ YλuΙa ψ-ωδio. κ η Φfωio Θo Φξ n6ρα γe mξi fu Φφnσu6 K dταv τo Φ6δU η rcιrρooη βοrai€ιτα βνφopο σoζ Φ 'lwεφaνb κdΦΦn εNol Φ' π6λ.€i ,αμo w σοq τΦδ,ψa Φo ωρoιo dερο ftι &v .iwι ro λuπηβΦ ΓΦi re xpηoιμo fuι γεμd..o Φd γraιo ffi * # ξ EΙΔEΣ H BPoxtl; xoΦq μω κdsι o αrλοq μou BΦ9Φ xtfrι'Φ' fu!fr oυ
 8. 8. ΠPoΣEYxH ΠAaPoxH τo κYκMMιNo MιχΦπoυλτριoποφUλλl δ.Φvoβ ωαlτoα με το ηouρd φaΦΙο τoυ αov iλo roρiΦι' κ ov τo ηριiΦι,i μιa φορ6, €o ωυ xoμoγ.Mα' ( oν το ηρ'jΦιq δυo fu τραζ' a' opχιΦ τo τρηo'jδ' τo ΠPΩτoaPoxl L,) κovειq δεvτο ncριμoE o ηλοξ ωq )(τ4 r;λΦnε τοδελ |τov μιο μxΦ noρ,α on6 σrrcφσ' τoξι.eιovε αov ουρoω vuΦημjvο' iδo 6Φρο noΦooλο HΦογ 16 io Φo Mi ι οn6 τo βoρι6, ωΦ ftΦo dΦρo ourφj dmρo no, πΦλo φdηrcν ΑWiμιfrv αριβι;q Φοru οno η μ(ρη nοk&ο κα θιjμω Φ!γaε. σeεqαjx6 r τ0 βoBo Φiνaε.σUwqnιoΦτ0yΦα oιγωv [ ι'αρoψε o ouΦνξ κoι εsι6 σ6τo rcπd κnι iW€ Φoxi Ξεdι]νο€ τo δrπΦ τoUζ δρdμoυζ. τ(οUλle,nξσ.6YεζHnπrηκε' Eι,ΦrμiΦ nαΦβΦχ, εiπαv τo δ.rΦ, α δρ6φι. o' Φλξ oι Φ,γ.ζ κολ6q μoq nΦη nραoβρ6xι εiπav ιρriζ μq πaληq τσολΦolηξov πα vερ6 κα κokoξov Φ o6wφd M o το oitrφo εiΧov ιι6Μξ ξεΘυμ6ωι Q ταξiδ€υοv ω']Φ Yιo ro βoριd n ,iΜο γιo roλ6π6 Σo!ριη
 9. 9. I Στo κA^o' xE^lΔotlAκlAl o αrκριι{q κuρ xowjνξ εiδε τo xελδΦΦλdt τoU 'Eτoφo' ρ'rηoe το πΦYμπd μoq εiΦι c'τo'li| H νυvonιo Φu πoU αιj τζ ncnλ4 ωυΜ']'q ωv εΦ πρσnΦL oι]τ. νο oouρτd@ τo qr.φd6 φout6vι rn' ειre rcΘ@Φε€κοUροπεiσ'oφ'jΜo τo i&ο ωioιxη ftΦ χoι η κuρο. xελ'δoΦ rhi δεv ιovΦv λ,'θoζ τo ι.λιδΦoρoιjγE, ηq οΠιiηω φ oξιoΠΦ- ΔΣν oπoxoιρmiσΦ Φη φλοη μοξ ΘUμηΘηrcv τo pλδονteo f,οU ιjq .ρo μι,d/ov οι γΦ( τoυξ dπ6 θη€ αο mΦUλdn τou rφωUρE, εUΦ6 FljηΦ τo 1ζοψι nοι&'i ηρθε η 6ρo 6 φΦωμε' r,€γc τo F!jπημ6 τΦ τo χ ιδ6Mo φcηωv n6Φ oε Φαrq Xιiρoq .h. πα παδ'ι'. ΠΦε να Φεηfi. x.λfu(nιoi ρriηωv τo Παδιi XcrσdΦfu εUχiΦx. 0 δοαdοξ oι γcΦαοi πω δω€υov πα xωΦφιa 6φΦav κiru τιq τσareq Στo (αjl ro κα}.6 m ιoa εoyj.ιηε' εUnθηKαv Φo Eλδiιω Νο u( ια6pΘεr. ειnε η ιqιd Φι παΦηΦ τo ruδωvι γλυκd πoυ aφπo ζ απ6 nrν τdnη τo α'μΦ. κoι φli,οξε ' Σro Λoλb, xΦδαι'Φ| κdι Φ'jρκωω . rολ6Lβ ΣΦριη τΑ MlκPΑ τA XE^lΔoNlA ΦΦ Φιποιr μαq rr omη. τAπρλoιjμΦV6tρημερo τo Yoργd τοUζ σ'jΦ R aft' Mo ηρθε τ6ρο o Σ,πfμβρηq nοι] τρΦdτεi Γιo ποιοξ τ6noη, Xo1 οαd μoυ ποs κοwωftq
 10. 10. a oμιξ εγι,r &v μnφι;l W ππιiξω .n μ.Νa o Φριφρns. Δεv μπoριi γιΦι ' Θo φoρηθεiq iσq )Φo σηv oρχi Φi fu m κΦΦρoζ' εiπε η ππG )Φuδo ομi ξ.Φζ ι wμiζo. oρφΦ] Φιvπα fuη κ'inαξ o' ,λa φoβioe ' - κ6π0ιoq μ 'pι φβιΦζ MnoΦι n μηv .χαζ ιiδRo MΦ Φρo ειp αv, βa Φ{ εδω ,Φ μικρ6 μυpμriYK nιdσομ κouβdrο κι ιjταv τo u ειnα πωζ nλη. oιrζ" o ιο'ρζ vo 16ξo, μ. κoiτoΦ τρoμoγμ.W κoι εin. "Στov o!ρο ΧΦ. μεvο φu χoλ'δdu| oor6ζoμoι π6Φ Θo Φβηθεiqι Απ6 ιne I eydl olφτo. μοι nΦq θo φoβηΘ6 xoι κoι. φ.Φμοι κοroiλη Φφρη γ,λooe η DΦυμιΦi τo μUρμnγκι δεv εiλ€ φτεΦ &v μnοροιjω, λo'n'jv vα καddβ.ι nΙiq rΦεiκovεic vο rιiε& fuιΠιjV ξ.Φξ] Kdnα. ειXα κ εγι; rtv ieo φoβo β o.vo 'σωq δεvljχflq αoUα nωq oι rdοιjδεq' nριv Φ.λοUV φτε+d' εiΦι αrτo αοUΜKo 'Eτα ημοω K η]] dW αoUΜκι 'ΒξεΦ πωq κdnmε Θo rβγoζα σεαi κoι nα τιjιε €ο rv. dliθειo, nd'j Ποαiξεvo oxσ''ρΘαo κdt φ.β6μot οκ6μη καt νo τo αεφτ6 Π.ρoω o Kοιβξ' [ Φχιωv W φαΦνoιν m q.cΦ μoυ Mo ηω δΦ ΦεΜ v oκωσο τiιoτο γο το π'ioγμο. nrοU μ'o Φρo τ oπoφ6αω' ΠρΦ6Φω. owιγjκ)gσα το φτεΦ χα σε λiγο roιoo oλ!ωφo Ε. λoι π6v πα' ων εΦ Φroαεi τι θoυΦαo πptiγμο ,vαι Φ nrdq nΦηaι vο δoψarιζ, Φβφρη φu' ΠΦΕ' vo δ.eμιiσε's o ogφρiζ .φιvε αεφτωζ H nλοUμιωi iκαε μιο β6λτα, γ'o νo ξεμou. 'εxΦ μισ χoΜ ιδ6o τou εiΦ Eγω 0o μWJξ 0n vor Εo, θ0 ΘαξoLq xα' θo 6Φeζ vο ποθιiq κof6 μοU 'εneτο fu oμoqζ 1-ok. σ6η{ αoιζ 06 .! ο oσΦο i' η, i o]-oι! οΓ6 η ΦΦο E' δσζ. o. ofi Jυρο 1φ.ο ' Σε μο rγμη βλrreι niοω o16 ηv n-doJδo ,Φν 6!Θρono φ μιo mdxη o Φρφρηq προrdηΦ vο τηq φov6ξα μo η Σον οαΦΦ τ!nε τoU nrροσε on'j τo ψοΜ n anρre νo κdvα ορμηΦ oξ τ'jρoΦ φτεΦUγζoΦζ δυvoτ6 H nλouμιωi τΦμoΦ φ τorτo τo ξοφWιj κoι rioΦ ψΦιi niτoΦ oφ'Bξ τηv ωρo nou xατ.βqινε η πdn o Φβφρ'iq ηv εΦ γιτ6σe! 'dMg. l ..,. lοΦ. v id@ζ oμJ.' o ΦoοJ,o J 1πθ' -o }σoφ, & φoβdμdι nn φ6WΦ εΦUΦoβvξ o Φρφρηζ A16 ηrv] τιrΦ κα δαiμoοε n'nι κα πnι 'oταv .φτoΦ τo μ.ημΦι πιiΦn να ξεioυ- pΦτεi κα κ6,€α ηv rοUμωi W Φa μoζi mυ Me6 τo φα}ητ6 μηoα α δUo rcξ r1o χλE δoo φΦ!Φα σ.ov 6ρχo. νdΦρoπι{ιηnποΜιrδoετοιμ6σηΕκφ,γει
 11. 11. - Σ' oφηvω τΦα κoι θo 1αομοι vo ω βλrπo oΦ6' .ιE κdι πrτοΦ μο ε λνo yjoιΦ η xλδ6vo φ τov ψoλδΦΕφο κοι η Σoftο H XαΦ τouq ητα μεγjλη' 6τov .μαev πωq o ΦρΦρnq .iχq κοτοΦ-ρει W rι'ξa Xι ,sν. xdρηε ι o πσ'iραq rcUq' 6τav γυpιΦ το βρrδu rd η δ.uλ!ιd Aπ6 τdτε' i-οιroα ndτε δσ μd4 n6τε μ6νo τoUζ τα pλδΦ6Πouλo - Νo μdθΦε W Ππeτε 6oo nιo καi μπoρεic, τoυζ 6,€Y. η ΦΦ τoU( κιi o τo μεtλ0 rΦι Η fuUuιαn cα6ταv σΦi κα κωβrΦΦ μ. ro ΦριΦρi rιτoξα μrnι πα οxωμασ Φ Φα6 Φo. Kiποιo μΦo ο Φριφρηq.{oσε η n iη πιjfu ηζ Φoxiζ αo q€pd τoυ τnv miYε μriνUμo η xελ&Φ' ( .εη Φχω ομ.σoζ nq πo'μoσΦ o 'ο ρξ ιoι ρ.Φω'oιδoι ι{ pτ νow. ο ιoιΦq θα dρxζε Φ ipu6v.! τo dMο κdλη nρωi η ο'xoYr@ο rr.α η'αlvισαδο.oσ{!1σ,* τ oδdλΦια τοU τoUζ Yo€ιζ τΦ κι αo τ' linλo xελδ6Mα *ciΦU τoυ τ6noυ N Πbuμnn aμ.@ @ κorιiΦι τo φ !oldo Φρ'φρη μ-ο.Φοroξo6ρΘ€r ψ'Θ!oσ'd a/rαι {οπ τo Σ(o^E|o w6Φ ψ6rcw για n oΦUv ω η Πιr ΦβΙ'' A'5 ρσ' Φ aΦ λoυ ηγλ6σσοτυvφrdvαμοq
 12. 12. MAoHMAΣτHΝ τΑΞH το λοUΜιrδu σοv θο σμξοα oι &ΦΦo0λ.q Φ πλAτo'j€ -l Γ H ΠΛ^ΣτEΛlΝH κoiτσ ryo] oδιi ηΦ πrnθo, 6λο, Φαε' W ωU uiΘω. τd.ilLo γλιm aο γινα η aκ1 !οU doαsiη nριnτo Φι4Φ aνo tΦdκ ( υΦρo το nωοoιnι ιrμouq xol non6 iαι βΦ ciμo' σιYouρ.q, oΦωι. τιnρ. ωεχζω n6λ. 6μοβρο φnnλao Eφdλ, υπερo τ,iiΜo xερd{ roι μειi τo noδοpdK τo γλιr' ψΦ'j ηKnvω τo ioπ.n κoι Φμαρ'nΦ )€πoμΦαo θο β6jb χα *φΦΦη δiχωξ oλrΦ nρ]no Φu ΦΦΦ σiaλo goιa{ει uoνεκav uοrrM 'Εταμo ,xω ιouΦoυμ6iι πofελ6M κol σοκκι'K μιο γροβdro δUo κολτωιo Φι YUολαεοιj γoαn'ο. τitο γfurιj ,χα νιv.ι η δαn μοU πλoΦελη' Η xElPoτεxΝ|A -r3B 0.- - ι-, δ: τo NHΠlAΓΩΓElo Mιχσiλ ΣταoΝιπ.d.g ι 't
 13. 13. o τoM' τo ΣΑ^lΓκΑPl o τΦ' τo σαγκΦι iβγΦ σryd σιE τo ΦΦλ' aιω on6 τo xoBω( ι!9 "nΦo oLjw.Φo! ΣιYΦρo aa βρjξα τιρ. m Φo'νiπΦo n σ γ{ΦE .xωv γωρrη] 8ρdχa idoo oι1d! τo λΦΦo nλjνMοι. YpΦoι πιo τρφρ.. Μ[Φι φ'jλoι, μ,jλζ αoΦioα βγd6e dερι6n ποv χnπο χα σn1vΦv &v πβnοE vα rο π o τΦ' mι vo η Φoxi Φxα νο fuΦτσ "τ( τα. τα- *αα α χorΦq παγd€q' rcαξ ,ΦΦτοv n''ω αo ιirρo xοΦ!jiι' o τoμ μαΦrηr Yρ'iγoΦ Φσo πo oπdn τoι l(odΦuρΦξrcq χ6ι ιoλιj πΦΦuληΦνls ΦoλdμβΦε τo τΦoljδι ηζ βΦ$ξ "Mou οΦωι η βΦΧ1i. μoU oρ,Φ xοι Φ τΦγοιra ηξ" oEφτ6ταv' KoθΦ rριμε€ 6 αο@iω' το €Φ mι W βΥσ γo βμι τoυq φλοUq τoU μ rdfire rpouΦΦrcq .τι duμΦlvn " dvφfηηe Πμv nρ.λιjθει (di (da νo χαdο€.ι n irov orξ o χoΝorαξ ωΦ βq oiαjει rvo "τoop κα ση αγμη το Φπ6κ Φu γ.μ'σε v.ρ6! o τoμ rcιmξε γ]ρω τou κα αααυψε εεr σηv κoρ!Φ μE τρrποl ..Φoa -? o, Φn4. .e.o'.orΦ Εrx6i &v φdη.ε χdι no[ Σε ηo ααμηd. ιοι η βρoIi 'EEq k ΦBξ ΦNοnωμ7ξ Φη i,qrε πα ouρΦ6. o τoμ .βYΦ αγ'j η'j τo φ'jλ τoU. κdnαξε η Φrμιd κα εinε] "τ' qdλητρ!jπα τι aα ιdfuτ6ρo oΦoξωμ.rciα.ooiΦθομnG γ'a η βΦr4 Θo μ. φ!Φ.ωι xoι τ κoθιΦjνζ εεi σην ,'iρη nρoσdΘouoε vo βΦι μ'o λjη 'Εw μuΦiYn noυ π6ρoΦ αΠ6 reι' ! τo χdιjζ dναξε μο rρrno rο xoβo!κ' μoυ οι nΦreι 6 ην xλlloω ιfιΦεiζ w φ Φηθηωξ: ρΦω oτομ ρoυq yo ιouβoλrioo σ6μο ση φd μoU το ΦΘιv6nωρo τ,lqιi€ι oΙdΦ "zoυ ζou" oKoιrαn€ μιo μ']λοω vo ηαdΦ αo pυσι:vΦΦ πoU ητdv M.λοda' μ.λιoo6a ,ΦoΦ τo ΦΦυn φU tφεrq Φ με ΦηΘriΦ'q: ^t6μα δεν μnοΦ' τo φθν'jπωρo τ*ιn€ζ nρrroι νo πρdd&j W μΦ ΦψΦ on6 τo lnυλojδ'o dl{ η γ]jρη' οnlrηr η ρrλoΦ rcι X6Φ€ Φω κUρ 9dπΦ, no, τρdχeq μoπκξ; 'εωοoε τo οΦrκι μΦ, Foρ.ζ κ β ρΦΦoaζ αnηoε ο τoμ Φov εiδe E nφ6 md n r;νoq β6.ρdxξ
 14. 14. o ΣΑ^lΓκΑPoΣ BΓAιtlEl AMAΞAΔΑ Aι δειΕ!Δειε Η βΦi πομtηo. κ o ΙUρ ΣdliγκοΦζ μnηΦ Φ,oμo Mo ηξ reoχdiοq t ΦμΦo orE nΦ rc iωd. nερνιi με τo πoρτoχdl & rdμdd Φο i6ew κΦtxlr( aνrxao Kι cλαγυρνoω τovβΜποU€ nιq τ χον6μoq' πoU -φρρp l9pρρ! μ. τn φU ρirpo τoΦ oΦuρiΦ ι iο' τοv αd@α Γ.λo o κUρ Σdiγχoρoq ΦΦdlσοι κl6πωζ o τρoxoΦμoζ τov ζη6€ι, Ax φ.irοι θο μω δl;σοUv ro βpoβε τΦ γρ'iψα o τpoxoωμζ γιο ποριjEaη @ Θα rτηρ.j]Φι nρdrιμο o!jl. πΦ zωι κovΦo ΞοφΙdr]re τo ncnxo 6rν τo εiω. 'ΕιωΦ μο γλUfu'i τφσni σε ιjλο τou 'o o! o .σ o16 { .o, o.. tol',mo r o. -lc.o ζο/ΦoΦ.ο..Φo nη E τd fioλΦ' τιρα qtrβj,ηΕ n6νω Φo κoUκοUνaρι κι 6ριtaε φ τξ ρζξ Φu Φ ρouΦ πo πoλLj φd. χo!νnρl Γιd r γi€ι qdM κoι 6μoρΦ ΞαΦιαιj τo κοUχοU6pι μεγdM€ φγd Ma τo mrκο το xoιρ6τoν κοι τo κομ6ρΦ Φ' κα μιo μlρο' noU .Φ noλλn Φση Φqv ovοιYa τα noρτoπoΦΘuρd τοU ο f,Φλ6ic πou φdλiζΦ fro rλο&d τoU εαUιlΦv 0n' τo ro]xoqjftο iοη' νo δωv ι τΦλ€ι €Φq μφΦ rΦρYιτ!ξ, o Ro mριφγη μο rcι o n'o τoλμηρdζ. naτoΦ (Md R ond τ, oqλa6 rcΦθuΦκο εiδ. τouq Φ6Φuζ πoU iφιΦ τo ιouκoαΦι ηv κα' λorcU ηκωω το χ.φdλΦν νo τo na κσ αo!ξ φ0@ζ τoυ. FioλτΦτouειdιγcμ6rηπ6ροUsΓιοddx6- ΠοΒηωv το μneαdκa τΦξ τo πouλd κοι φΦuouπ n.τoξoν ιjλο γi' Φ on!' το κοαΦΦι 'Yαερa βdΦxοv vo τoα6Φoι noιo νο μna μnρΦ o6nοto. oro,σοφo Φξ Εclrdνω σΦ τoαωμ. ξ.φη..νd Φι τo πiΦ o α,ρoξ εi&ξ τ]jn Απ6 m α6μo τoυ rouΦΦ κ βρεΦι κΦdλo Φα 'j€μo κα Φ ΧdΦ τouριoμd oιρoι ιξiσ-oι σ!Φ.Φ !aiοL ψ. κα ιο αoριiκι xF.ιdσηE Φ κωει ο{iμοη f,Φη'oη. Erux.ξ nΦλ.β. ( dναΦ τo Φξiπσd τoU Moτιwσοι κιivει,Yo ro. ωfu oΜξιrσo Σα noνι on6 βΦκοιjλο ητov Γι oπj μητε dnrv f,pοηoι ιEη to β0ηηΦ Φσ6 μτε γιo 6ω δι6αημ0 ΦΦviσηre χaro αo iωμο M6Φ on6 ηv πiρo nοU βΦΘηΦ Φ Φ6μo τoυ τo nΦφr)€Φ και δεv εαoΦ τo μoιjτρο τoU &οv,aΦ aπωω ηq την κοkοΦ λoxτdβoμrΦ Θo roρo Mo τo μ.ρoζ 6l@ βΦθηE ητov καdΦΦ Mdτε dνo φUΜοΦι δ.ν ηηpXε. vo rcU ΦΦiξο μο α6jb ιαιo kα ηv πiΦ. nou κ6ληΦ επ6vο u ηqrcαοαΦoq 'Φ'ξε μο μm6 αηUρo' ειΧε noλι η λιi noΜ M6vo 1o oxuΦκι πoU 'inν διft τou Φx6ριΦ Mo δεν καd&χaη € Φ10U μnnoa τo οn6φηε M't. κdημΦo δΦτoU ειπε _ τι αιiδεrο! ΦMογ1Φre τo dlUρ&ι !ε τo οpΦuo luoM τou Mο τo λt6τ.v κ6οq lτα nω iο φλ.ne vo ιo iΜ6 ο Φξ χΦoιoιrao ΦoΦ
 15. 15. H ΣoYΣoYPAΔA κAl H oYPΑ τHΣ Mο φΦ6 n &α καρ6 tov μE ωUσοUρliδο Mιo βρo bsrlq ,ψoΦ γ'o φni μΦxc μdΦ Φo ωtΔn τηξ γαoιjλαq ηv 6ρo nοU η γριd ητΦ ,ξo rηv ouλη Aν,βηt ro τρmjΦ rt ljρxω n ιΦ& τo ψωμ ηq γριo]jλοq Md οΘξ &v .Φ τ*ιiσa Φlf μrσo η γριorλο Φ' θυμωμdη ηv ι:ρπoΦ τ6Ε η Φυσouρ6δo dρXE vo πΦοK iα' Αχ ioλi μoU γροrΜ α παραKολι! δ αξiι^ ro nοιδιd doι, μ6b dv μοu φaραq τo ψoμ πoυ μ.u 6Φo.q εiπ. 'ΕτΦΦ τ6τε η oo!ωtrρde Kο' βρliε τo φ.rρνoρη uρ6 μou. yo Φdfu Φo nο'&ο μoι εUχοpιπωq θο σoU dδνo ψbΦn' Φd Φdtrξ δ* ,xd Φιjρι nξ [ τρεXαη τ6τε η ooudodFd& nηγε αo μUfuκ ειπεδ6σμoUλιYooλε'jρ'Wτo Lleμd{ vο τo n6Φ σΦ Yριoυλα vo μ0! δ6οa ηv oUρ,i μoU' W ππ6ξω m noιδtd μ.u Eφiσξ εlεo ψλαjζ'eα.δf ΦΦι Ν εiχο rΦι κ d;σω Φδjwι π'' η ΦuoouΦδo rc' π,in πo ]€ωργd - Σε πoραoλι, €ωη; μoU &i,σ φU λ'o σιτdρι. να τo π6ω Φ μrΦvo να τo κdEι oknβ' n μou δaΦι λγo νd τo ndω Φo Φa'jρΦρη. Φ μou δΦ' σειdvαψωΦκι κτoπ'jωηγαo!j)Φ'νoμouδωειηvωΦμoι vαnad 'αi δa aβΦξε τo σι]wεφo vo φu Φφι μoU εmε λυnηΦνζ o ]€ωpYdq τρaχει ιωροσμη τωΦ ndΦ πoλi η ooυooupaδo Φτd€ι ro σ]Eφο νο nπιiξω αο mι&d μοU ευχoρση νο β9dξω. a πρdncι r
 16. 16. EYXAPlΣτlA Ασoi μοU &ξονε τo φoζ Σou Νo ζb κMlj Σou πdfd Θfu NA'XΑMEN, τl N^ 'XAMEΝ,.. ωμqφαωιΦνηπo w καEd&υe o γrρξ' nΦ Φq Φnοσ Φv κηno ποU μΦ φUλιjn roν κ'jπo -η -':-/ nPoΣEYxoMΑI
 17. 17. πPΩlΝH nPoΣEYxΗ nPο| Xι dwoλo ljxω πο πΜuΦ μou Δoυλοξτoυ,φιπo.}3γιo,μα BPAΔ!NH nPoΣEYxΗ o AΙ-ΔΗMΗτPHΣ ψΦiΦ κΦoξ ioι ψΦμ E μπeρo ψωviΘ d n xpειΔΦτoι τo frιτι. κoι Φ 'Xa τo μπαoλκο Εινοι ηq.μπoκΦnc". 6noξ λa.ι εEινη χoι γα':' I Y6r6 dxd πα f,ωq καΦβoιγει η Yλι'σσo τωγ ψοριιJν ' ΔΦοδni η ρι,JηΦ η MΦio MΦια μou. nηγοιω iowd αα Φρ'o αv μoU f,or€ rr' εiμor" τ6rε το Φoρaζω - AΦ ειW ξ6η Yλ6σσaι ΘΦμ6Φι o eulρηξ οχ ΦΜd γfuιil Mυ n ',Φ ξ τ'ιrΦ4 o q.ρ.. iηη rΦιJΦΦτ lιi.ω ', a",{ΦΦΦ lσ*α Φε,αΦoaoοi Φo. d -o ldσl-e}n l Φ lo rovτζoρ. λ,ηΦι δΦ.ro,o Θo Φηθ3τε K εΦiζ rα ψ6Mo' Φδ Mο εμεiζ δεv πpdαροiνουc. RiΦ ηoλΣω, 4oιμ. xoι δι'iΦσμα κι cγdl ftω σχΦlιj axω δι6βΦq δ.v axω κol το Ιdτd σοζ! λ3n η γιG
 18. 18. ,-a ' '_'..*'*,,' AΣnPoΓAMNo ΠANι.,, η ρσiΦυμ. ην iδιo, .lnε η μo Αζ Φηoouμ. Φμφ!ησ. 'o η.Jη Ψιivσ κ6τ0 m6 Φοv d6fuμΦ Φo Nο ρ!ΦσΦ το πoδιd μou 'πε η Eλ,6δd τ. μi..-ο,a.κ q.o*, η α"ρa no6ε'joηογ με τη n κατo ΦUν'i. _ κιoi. κUρd oα6rισσο ι!ρd μoζ ποιEΦη, 'ο βρ1ν { Φ.οΛ |. τδ.Jo γoμdταπ oημa{ο λoFφιαιi ψΦ'o. εu'n oι ψηaζ μq εiΦι fuoμ&εζ Φo rΦιd νφ6 τoυη η Θ6λ0σσο η μεyιnη πou μdξ δiνe xoρd ιΦ Φη, θ.buμ. γa χωΦ'
 19. 19. o ρξΦζ vdq rι oρrη ro tΦσε νoιoμ.16λξγηoqdζl'ΦιΦΕiσ' τoιζ ΧoΦισμ'j τou φιrνoΦ γExωρdr6 "κo&o XωρΦσζriq nοU ΦΦorοξ to νΦ τou ro woαd oxl Στξ Φρφaξ ψηM ηq nιvδου
 20. 20. - M' αΦ6 το mΦργo φιξ πω ,xα σoψε το d.rωuμε μjπ ,λeγc ,Wq rouργηq κoι το noLfuο μoU .}i nrv ιρ. eιΦ. .ιπ. nΦo[Φn μ'o Φααω' - K dμοr τ6oo Φυρoqlνο dΦ η βρo n6q θo Φχo!ρoσο.Φ, μo γo δουλrψouμ α!ρΦ; β]rηoε μLo τσiχλο. κρρι6ζoUμ. ω γi,-oι τιnΦ. anε τdτ nnoε τo λδo η ωφη ' ouiouρdt o ηα ε r opγ6 oρ!6 Φ'α.οσoΦwoq.otoLnα. εnnεoι fu κτο nopοidjωw w offΦι oπd τo μ yαEioqηΘoιjμε rσib'o νοτou μΔΦοα Η oiΦoMξΣλiηΦομoΦζ το ταο noυλοrc π'ito! ισd roυ. d..."μ -.Φ Λ-,.... _-lΦooJrΞ .οΦ;Φ'odoτoΦ τ Λo & udc oΦΛrι tο ησηdοouμ σdψΣ *.',;;;;;* ,. ,..r-..,j,ω. r' a"q^."' r""ι- τo πoιΦ ειRον τα nοUλjKσ α n,τΦov βιoord γιo τo Στo δρ6μo αYaηodv 'Φ &ΦηΦ oιo o ./οιjσε μa)rζ εiδε rα τρiα nouMio' τouq φMoξε
 21. 21. Στo ΦεΓΓAPl κo1το Φεtrdρι ,βYcA. αnιj πι:vω rou ηv ηλΦiδο ηov Nλo M-ιi' 9τρ.Φ βιοoπΔ nισω oπ6 τo βoW6 # *x*** τo κA^o ΦErΓAPΑκl γn vο βλjnω xoι tρΦ(6 μou μο κοι Φσα Φηv rφδια μι +*ξ;t****- *f;J^ l-.r l,J
 22. 22. NANoγPlΣMA 'φισσιηζ B.λωPiτlt:. i: ι9 *rΥ rt * 1; '!x ,-i ,'.Ι NANoγPlΣMΑ αΦ βdko μεξ πoυζ 6Φμoνζ σ ζ oUΜζ σωζ ι ηro( μrdψ K 6noα βσω 6 rcιμlr.α, P.aoιζΦοchυ
 23. 23. ΞγΠΝHMA oΦjro.Φ,Φμ.ιοUiΘεμdoμ τo ΠAlΔι oE^El xoPo τo Yιopτινd Θo βliλοUv ιι .rΦι
 24. 24. τPΑΓoYΔΑKh rn τo MΩPo ../)t", ε'v= Maq Φην κornο η pUΦ r:Ξ=-:--< Θdτ iξω θorcλβuΦ, νo μ6θει π6r ( oρYd.ιd, AΝEaAlNΩΣτH MH^|Α μ.Φ ηv xoΦLd μou e'Φ
 25. 25. τo ΣΠoYPTlτl κΑl τA oτEPA ToY N εo6ιδd κ6παoυ δdσo !q aχοω μn Φρd 1o μdγι6 ρoβδi ηξ 'Eψoξε. ! !oι Jo-.noτ 1o ρoρδ,ao €..oδ€ βoΦΦo ι ' , Φ'δ. F0, Φoor 'δ 'o ρo3δ - dJ,o o xαηλd i!μηλn το 'iρnoΦ μ. τo ρΦφοq τoU και τo niYε γρηYoρo η Φρ6ι & εi.ifr rωj εmoισο1θnre πoυ ξαqgρnΦ o δUνdμ'i ηζ η qxη οι oιMdr sτo o{oψ ψ, t o τo ld6 nrυ ηζ,oE τo rΦρyk! α.φηrt ληo K .Erα φωναξε με λoλ1ιiρd ' Θo nθdο r εiΙα rρυσιi d,rpuσo rερ0ι N vεαn& τo dwξε rdτε με τo ΦΦi πrq ια μεμιιiq το Φερ6 τou .ξοφo Θdμηι]JΦre 16 η λΦΦ τouq ro m K (oιμ'iσηc vo τΦΦι αμ,σιη νo ιo δεΦt σ' lrΦ τd πoιλιi ioι τo ζΦα τοU o Φlooφιρo rτd, toooβooω ηοi rσΦΦ η EρΔιδο. Χι εκelη κωi 6πq riτov' ndρΦαdαηε π'jλ rρffid κdri μoυ €ρdιfu, AoΦυριΦ τo ω Iρυσn φεΦ Ωραiο 0.β.E αfι & λ;ω μo πoλ! βop'6, f' fu μπoρo] vo ππdξΦ Mηnq γiεoι vo μoU τα κιi€ιq ΦΦuδrΙo - MΦd χορ6q' rοipiΘηκ. η €αiιδo. σov δ!ο dλλo onιj noΙ] πα, ΦMιδo τρελoΘη€ απιj η Xφd 10υ τo ποUΦιτι τ' oΦqo*'σε περηφαw ,χo νe μιo βd,τo Yoτο δoκμdda K.nεπo rτρ.Φ rο &iοη γιo vο τ0 δouv iοι r το ΦUΦσοα o)Φ 1o ζ6ο κα rc Φuλa ο!ωe, εoΦκd, χΦΦq αdr€^ βΦXiq ιiρχισοv w π6Φoα κα σε λn0 ξ];αοΦ μo μnoΦ γερn. τo ΦoιΦn ων nρ6Φωo vo ιρυφτ:j κoιταβσ Μυδ,vιdΦτΦiτou,YΝovΦι]αεμo! αο] αoiηo. η ρρo^η.ο B4&nΦ or'η βρημιΦloα4η'r π6Θηre σ 6νd ιlΦΦ( κ ddΦ. τo Φ rnοv τonιoι το βAαjδo εΦ xoλιiΦι. κι η γUoλdδo τou .Φ φηι ΔΘ 'nοv τ.ρo n6Φ dvo ιiΦω πoνi τo σoUΦτι onελΠιo},νo dρnε ndλ Φ Φωltζa η wpdιδo. κι 0Φ'η n u .Φ DυΦ rcρδι6. "'τρεξε nρnθuφ iora τω Mr6vιωσo ν.odιδo uou ΦυpΦrρισε fuιτΦε β η βporη πξ κπd- ησov το βελoυ&Mo rεΦ μo!! Mηnωξ γirοι νο φu τo idvειq εοξrΙ0; τo Fnξι .χω αοrαι πωq δc Ιr Φι ono η βρorη - κo Φβοιo. αΠoφιθηΦ η €Φιfu δυo κrακdfivο μπαξoτd φτφd A' μo τolnο το ΘοUμdαα ΦεΦ nρrnσ γo ro δ.ι o i6oιΦξ 6λ0ζ Φ6Φ kι rio& {ηλli vο π6.ι αην f,dη 'EΦ noUMκ !. κ&κιvα Φεο':! ΦωvοξΦ onoρημavo κοι τι πΦ'jξεvo πoυ e0α! Θo nρrr:ι v. εivα ω!iNιo! ελdτε E τo πι6Φuμ. γο το βdλouΦ d ljvo doυβi K ι}! μΦ Δρnσdν νd το κUηγοω κ6πoιo μtλπo .,€rε ioξ θo ητdv iαλiτ.ρα vα τo λrur1σoα φ σφεr6vα n 6πειτo vo τo Φλoομιdouν τρψjΦ nοU ηv πiρε τo ioημ.Φ t εΦLjYα Πrτaεε ιjoo πιo γρηγoρo μoρonοε κoι Yιjρσε αο δdσoq Στ6ηκε λαΧo{oσΦΦ σ εΦ dφliκ νo ξovoαjνu ιι 6πaτo τι νo κdvσ'- φr)Φξ' _ Ση1tnρο μ. noι ljb σε ΦνdζΦ' ιrnη μoυ φη, ηq ειπ, οα πφοG Ωρo1o,ΙWν τα q..ριi μoU μo aτα κro (ιj(No κα γυ πεΦ ιo&ξ .ια μ κd6W 6 φMEω πdι. o1 6ι€Φ noι voμζouν πωξ εΦο' noιι fiιivιo! M vo χ''Θ η! Uπoμοη ηq η €Φιδο το fioιργiτι σιiθηre κdtoσo oiεφτ[6 χoι τI4 ει€] fu 6 n βλξπω τα δMd μoU τα φτεΦnρ'ruι n nΦψησω ΣΦιδ6φU' τl τα θiλω εγω τα μηoλ.iol e το διki Φ η βΦxi δ.ν τo iΦαrρJφ€ι fu oι ljνθΦΠoι τo βλ!τouν nωξ εΦoι Φ0ιρ γιn ιοL ρ' oφηΦw m π16 *ιΘεΦ Δ6oε μou' λolπdν πdλ τα δκi μοu το φτερ6 κα σοJ rdqoμo' τnroτε Πo vo μηv ξovcζηησω ι(ι n €oaιδ. η κoλΛ rxovε rο Θ'ημιi τα φroι:τoυ xα χΦ6τo€ πoλιj t Λ1| η oιJ ρ Φ Ι ζ. Μ ρoν σ or. ιλa υ
 26. 26. τρoμημ.voζ rσ. o ηλ6s. ΦποΦ η αηη κι αiβηοv βιοπxα αο nαΦnovω. γιο W μη μoJosψοUv ειωι σiγoυg πωζ 0o xoρ.oouβ 6λo! φi!οΦ fiισΦ τoU dnη μιo φo' - KΦ β.βao Θο χωΦΦ oπαρiηE o ηλιoζ πoυ ωv .λεΕ vο τo βdrει κoι ω λiYo oλ6Φpo 1o πdin πημ rcU ηλΦu b rft6 τi]παε eV.φιvε dρθ'ο και τo νερ6 κ6r&ε v owξει τη στ.r' Eκεiη Φ;π. ββη6τov τiρo ηoρφΜΦvoζ ο Yο(οrUρηq μ κι o Dιοe γιo να ω oεξu,rι 6iι δ ειπε πd,ι Eiuο' σiγouρoζ ΦoIpηκ. mι η πdlη o ηλη τ6Ε π vο κdνai . πiΦ η γυvoiκo τoυ ιot ονrβη{ ετα' Φvε K iφUYov on6 η γη o ηλη κα η Gληη 'εn ηΝε rcι ρημo ξε τo τΦ!t τoυξ πoλαι K αn'' τιnε διXωξ riτι τμγUρ(οU€ K α δι o σov Λ6τ n n aao oBπ <' AvΦ a α ooa o ι λoυ
 27. 27. σoUμ xωρiq αr]λo τ.'ρo nou n]v ndΘoβ ιαΦΦlvΦφ π6σo μoq χρειj- "Νo βΦrβ.voYι φ6ναξαγ τo παιδιιi fu.γ!Φ rξoφνο χφouμ.vo Συλ. Mγισηκov rjvα σκ'jλo nou θο ηοlΦι μoζ τoυq' πoυ θo ξqρfrj κοL Θo .Νo1 φιrλαΦ. Αρχισα σrr αιyΦ vο Φu βγ6ζouv 'ivoμo Φ τα Μ€ Πιαιj. Σκc π6' oΦξ, σoν yα ητoν Φρrd τoUζ .Avbvoiχoβrξ-,ληα"θoγλnbνovoιτρeq6rεξ{oιoημ.qo Mo εvn dΕγd αΦd, iρ6βoλ! σ'τωs 3dμΦη o 6irο! χdκoροq, oΦι νoq nou εΦν φiρει μοζτoUζ Φoψdτov σον κ Dγε] - Eχrε κι'ioΦ Δε με βλjrn. " (oι ιομdρω€ 6σο κorjvαqιin}!ξσ6κληΦqoκιjσμosτoιφαv6τovδ'κdqrou "Νo νd! λLι o xρiσoq "Nα o δ'κξ μξ τη γλτωσε- o κdrcρ.ζ αωηΦ ληo μδ Φ fφ6jι ψηλa χo' .κo€ ,vο αγdιj to Ιo. xo, Γο τov εοπj τoU βrΦω 0ο μrΦιrσε o lρirζ κoι o Δημη τιn. dρxιoov vο τη αγμη no! oouλΦ6ρα .δa ξανωιδo- Mv o' κιn.ζ :ΦΦ ρλlπει dvσ γεΦn κι oαpoΦ μ.ζ Φo κΦ6τα EεnAΣE H PΗNlo τo BΑzo "MnΦβ., fu ηξ Φ'' "ηu6 μoU Σr.ΦoΦc rt πol'σra €zβ κΑYΓAΔΑκI ΣτHι,l ΑY^H κoιΦμπav.ημιoπνouη Σoν @ elδΦε αoρπισοv M' α!τd φ!jβαΦ 'καπω'
 28. 28. qφdηεμιομonρηηλiδο'τoρG ο.,θoα.o,-ο -o !ιΙl.o ΣτPΑτ οτ EΣj Δηλοδη, αρdτηγ. μoυ τωρo θο noλ.μdμε xoι το α]rwεφο πPΑτl].oΣ Σιmi. αρσLiηl ΠρΦoΙi| Απa δεv εινΦ σnνMo ειvoι εΙ3ρη ENoι 4φiwo rc' iρΧoποι κοτοπlivω μoq. o αρα6q Θo noλεμriΦ1 ηPAτ|ΓoΣ:τινiφημoUMqfrΦι6mοvdπε] rPAτoτHΣ τo !rφζ ηq Αθηvοs δηλdδnr πPΑτΒΓoΣ] ox δΦ εινα €φΦ. oι αροτσ'Φi σrμβoαοι μr&ηdov τo φoMjμ*o κοι εiποv nΔξ .iΦι ouφo MnoΦi vο ιιΦ' ειΦiιvoι noaει m no!μοαoιφ vo ΦΦοΦiωιμε o ιρα ,ol L.tdο. ρ..μ.ol τo ωροπrivo Φ 6dΦ.6)€. κοι' μηv ξρχdoεε nζ oΦιρ€qr H iατaΦoη Φ'dΦα ejρρο^ χoι ψυxpο'μo Etρξ η Ιd6ψε rcφι'! Θn nοtμηoΦ- μ. κoι 0a vιnicoυμε Θο δoξαπoι]μ.! ιΦtιΙaυy ΥlofrετΦdσo!ι ηv επιΘεση ka11ετοl Φω1η ψβΦηριo!) Σtιη k0ιερη: |εμΦoνqdΦ ιvo Πaδι Πaυ pafr@.ι .lAΝNΗΣ τ1 ijμ€ nιο oΦ η XορoJλo Ειπε πωζ Θd 9ρΧ6τo€ τo onηεc oΦ nrv dΦiο μη,σπσ A ειΦι oMθεια αfo πoυ Θο q!9 ιΦ nΑΝΝiΣ lπρoq :.,ξ 0.rrΦ Koι drc. χοι μηλ6πo δε βλjπω /πΦζ η χoporM)] τL εivaι xφor€ xφoYΜ ιδιΦoπ', τρ6μoξo &v καιiΜβo αn6 noι μoo iρθε τι fovε Δε θο τo πndΦ'q Γνηoιo σoκoλ6τα ooυ Μω Σo(dnd Φd τov ouοoij Γ AΝΝEΣ 14πηπΦ iα δ]rrιroo xoΦuλo o ouροvjq ρρaxα τωρo σο κoλιnεq, Mηnωζ τρunηΦ Io' εδω το' πη rο λrvεi τo ιjζα κoι dnd qv τρι. πo εαoroι το κdd τoU Φoυ τι μou λΣq. Xορoiλo' ξ6Φιq: Θ. η doidldτ0 κdαΦd{ ndΦ W δoJμε n σuμβ.iα |lρa'ιωρΔl)ν nρaζ Φξ λaφουd nAΝΝHΣ a&nηπoο XΦoιjλo κoiτοΦ ψηΜ' Ere κοΦi σ]wφo nPοYΜ Γιdvη, nρ6Φξε τo σrwεφo κo (τa σ0wεφ κτεjo|n χοι οraυμf,6a Φo λa' φo &εω πο ΦUvO τ' πρΦμπο Ιoι θoυμπo βλjπΦv τo μdτια μου Bλjnaq n ΦJ η ovειΦ'] nPoYM Π6με vαδorμε &q vo βρ'jΦι τι; Σηni τριη: Grj'ονΦlα η μψΦ' MΑMΑ ΧορωΜ (προq τouξ θoΦoζ) Mrycι δofηxοΦι)Φ μoU nρ.π& V6 δω nου Φiof' τoι Mδ4 εiε m ρoδι6φoω nωξ ηι€ λdΘη σ ;vαv πιjρoυM κα ,vαζ oΦoovoι]ηa aoΦ uιo τoιΦο η n Θo ηξ Φr Φμζω Φ δο(. |εμφo ιιΦτol a a ρdoΥ6ζ )' πΑτEΓoΣ (onφ.η ΜAMA (oΦxΦ0 Η τοι]oτd ,n.d. dn6 τov nljpoυλo Φι rΦΦoι€ι σηv nεμοχi μoζ Πdω vα μαΦψo η xΦοuλo' μηv ni;Φι n τoι]σo r lρaνaλafε| σaΒοΦ.) 'aL σομε η μιiλal! 1{oιτoζει ηFoξ τo λdφo) Noτατα πoιδdlΞρηκαvηvτoLjσαnομε6)ΦιεΦi αΦoι0λa0, Θo τov εξof6σouμε τoν εxθρd! Θo rΦ καoβΦxΘιoouΦ Θo τov qjμ ολjiΜ ρο ιΜοΦωmol 6M γl!ρω oΠb qv τaιρrc ιol ι ελιηΔρΔιaoη'l'oυλLaNjρo ιβοσΙoμωo σo oΦvψo ePyo τoυ τ7J6r Pofi6ρι)
 29. 29. AnPoΣεΞlA τo κPYΦτo Μ''o xΦq'afuλ6oU Ι''
 30. 30. r H ΓAτA ME τHΝ κoYNoYπlEPA Στo σk' daou ζoLjΦ η nιτoo nΙv ηonoιjoov 6λοι. nερ'σαnεΦ 6μωq τo nαδ d η Νoω '! o Aλ/ξ'rζ soν τdτΣ μo Σduι!οlη μαUρη γαο κ6 α.d'qou6'οζο! a MΦΦoΓοτJρo oι ΦΦ{.o nσι οηΘ.ιo Φiq n Φπ6ΦΦ| Mιjνo o ΑΜξηζ κα η Νοv6 εixα Φro. μΦroio n ψωριωUν το oΦρφdn @q Δεv εiχε iι η nfrΦ: ει:φ βi!o'o Νd σ&nΦr τou αιnαj m€iq δε ΦdΦε να ηv ndρ.ι rα βρo τΦ €ι W ηv πιia χM6 oηv κoiΙo κοι W ηζ na _ τo εiδq' Πilοd. τo μωρ6 μoζ: ομoρΦ δεv.ιΦ; Νι6οu Ι6ou, dχο€ πφωd.μaη Θ6 ev.iζ dμoq δoν πv ljKowε Mο βΦ nou τo πoιδιd 6πoζα πo Eριβ6λ'' K η γ'oγιi με η μη,ρo no 'oζo. ω,lo(,o ,l κoιμdτov fu μωρaκι. "Μ€ nωζ ,vΦ oov ΦελoJδι'. σcΦτ6τoν in Θo πει Φωs oγγ.troljδL, ηr, δ& ΦΦ- Γεμdη λoxτΦo Φ Φ δa, πησiοω ηv κoljΦ Αδκo 6μωq. Αnd η μb nοu η xoljvο riτον ψηη, οnd ηv .rnη πoU rnοv ιi{ηρη oreπooμη φ μο 06λoυ κdθωε κοι οιroΦ ΦoγοπεU μ.η. Ξοφvαd, μo σ*ψη τrξ nρθε αo vοU Av dν'r&Nε αo φΦιin π6 μo. μ6q πoU tοv ddι αηY rciqo R αvτΦΦιjσε ληo με τo πoδnρ&' ηq ην M dνo nηδημo βρ6ηiε nωω αo διnM ιρεβnτι τ6ρο 'ταv χd.n, trGY ψηΜ &v .μB. noρ6 yo nοpαψρiΦι ηv κoubΦ'lρa Σnκωσε rο nofuΦ{ ηq ι0ι ηv τρdβηξε Αx n ητov αΦ6 πou .γινε τtiD! 'οη η Φmπι.Φ. nou φ'iηΕ nιξ dχo!Φ βημΦa 'EnΦr νο κπ.βaι oηd τo κρ.ρnι. vο ηδηΦι, μo τdr (πftβoι€' nιξ τo νtxd{ ηq oiνoι μeYμ'o μεζ ηv κοαouπa' ρo κoι δ. βγoινα ηδιiει 'jμωξ. κοι μΦ ηζ n 6λη η rcWωnωρo ΠΦπο oμΠλlκnoιrρσσ6τεΦ xμαξ ιΦ novηiα . Αwo! Αwd ,Μ Φ δεζ πρΦμαα Πnγε τιnε η μrτ.Φ @ Φ'aorv d'€q Φddq oιτi AΦυσα το nαδι6 o φοσoριo nρΘοv K εεi6 ,υoξ μdM€. aλt γrfuγ. η xΦμcη η Πιτω soΓΦη σ nΦ. διΦo}1θιoη Θ!μωμr€ζ μoζi ηζ Π.Φdε χoιΦq τΦo Φ ειχε & ro φΦ η niτω. κaΦ d xrβo nrq w m ΦΔioσ' Φuλοuμαζ(' ταv εiε] δο αα f,6διo ηi μ6rc Koι μιjr γ'ο Φ τo xoRjΦ Αχ π6do nrq dΦ oε n6oo τo oγαοιjd. ομωξ σην Koruο τoU oiτ. νo ζη6Φ' ω ηv 6φη. xoι τo &kεΦ ιoιo EΦ 6ρaα ro riιι rloEψη η θειo MαΦη μ. ro Γιαr
 31. 31. Mnnωζ κον6νo ηcλ6ηoιδo η FrnηΦ' κι εiιolrouθa6 ''qωμ.η εi]m τo KΦμ'o τo ]ri! ωλληιαnΩ η μητΦo rΦooΦη ποU .Φ r Φ6Φ' rωζ μΦΦi v0 ξiλ,Uε το ΦΦ me. κι η γιdYLd ,@ noλνq τjψoζ AU.1 χοροi&iοfdq Φ, Φ εΦ β'r βρaδ!' ΔδεΦ κ oπξ ηv oηoιriα 'EΦ f,ρoι 6μωζ τou ξ]jπηΦ o' rΦLjΦq φιΙiq ηq YιΦιξ 'HΦε 'BΦd ΞααYι]ριω! Σηκιiηrcν n παe6 md r φ.βdτιo Φξ rcι πηγα n δοw ndη ητov ηv niτoo vo στrΦ oμλr ιol w τoυξ xoπ6 μ.q fio μ6rc. Νιdου Νιdou n6ρτε μ. n6λ iΦd oαq aλΣγε μ. noΦιολσ[n φΦi xoρξ nou κιiWε ι'οι! xωιd nou η γcμ'dov! λλq Φγε 6 ηξ Φ.ρΙ γdΦdn v0 π€' 6ιοζ η Φκωr αγκoλ'i. κ ιjλoι σ6μo ιι η sηιd. θd){€ με κιiΦ τρnno Φ ηξ δεξoυ€ q δε so Φ ξαι'δωλrΦ no€, κα 0o ηv si;βoιo πα, ffiq τωq δ.v ,μoΦ ηdoεq τoλαπωρη κα n.ρrdτ.εq rΦβηξε οxτ6 dιjAηρ4 μ.ρεq nω reρι ovιtrlov Φξ δρ6μouq E(οv κο δΦμo dov n λ!μ. Φ6 Φdλrρo Φ Kηφια6 γιο νo ξoνσYυρiσει xor6 rcuq' MoPhrΦ'Βoaoiλoυ AX! r1^τI ΝΑ EIMA! rΑτAl ' Γftα μoU ογoημ'jη γιΦι εioo' μoΦρΦΦη; Φ μ'oρrΦ η oυΦ μoυ oιτ, το mo'jρrμ'i μοU -Νοσεχ'1WποπηιjλoiλjEYρπoΦ'Mηδι ω Aν Φν riωw 016 noυ εiσΦ n Θo riΘ€].q r εiσαl κdτι {λr€Φ oΠd γfι M6vο nou μηε μoU Φv ξ.ρω τ Αμηρo kdrΔμnρo κοι λda α ξiδι πλoioρxq nνε xoι φ!j. τoξiδι ' Φβ'iμαl tοv ωεo6 lG€ μ. ιdtι ΦρΦ6! καj AuΦo κπounoo πndΦι iοι noυΦq ,{vε μοiμοJ Mqδnλω κoι Kdv. ιlπpoζ speμaq α ζαjγdο πiσω 'σΛ! &v μoΦ W σσo μ.ζ σηq μπo ΑσΦ κπι:fiρo ια α6ρδo ΦξoJδo Φ n μaλοoο n nrΦ]jδo] ro-Φ011μμoL 'ω δryro fuω λσσo nrdo αoν αdΦ κα ζd(oμα μuρ(ω το Μυλoljδιo ιοL φτoργiζoμοι] -Φ k-q -Φ -Φ.ot JΓ,o lο o ndξ σοU nΦε Γ]ρ6τo f,Φα & μ' οΦdοUv τα κoρ''το Αμnρo καtμπρo 16τ, κο &ο oυγd μ&nο ιvε ξα6 MηδιrΦ η dμo βρn _ zjtω! Ξονliγνo γιirc] Νo με n.φΦιξ Φμad! ιroμΦiΦ Kμ.ζl rc kΦε'o τα coLιΝ fu' 8AwNs)
 32. 32. r λl6ρ.c. κωvΦΦπ'ηr ANEProΣ o MnoΠΑTzHΣ μd βρα nοU rnΦ μαιrΦq N( ?ηr V/'-l ιl o 9-;', κAl ΓE^Ω, rEΛΩ /'..'' xol γελαjv μoζi μοι α 'j'λλoι MQroλLaγλURjiρoαjκ' 'r *o{ %.'r'' w :]l Ξj
 33. 33. -τ MγMo, ΓΛ(ΣΣA κA! κΑPΔιA Σovμφ6xqnοrερdxι ΦiΦιομσωζo Δfu λJαζ n oπofdσ 6Jι ρωτΙ1d&ζ nω Φouδoio Φωq αoμo τoU A16η ειΦ( τo 16μo πΦ 6σo o wη rcU λΦεβaΦι oov €pηΦo σηv iuψ.λη .ιr σ!ουρo η κoΦLιi τou πoU. 6nΦ λlα ιι η ιqιd τoU, μ6λ n{Φ. &ov γ.Ιωι'
 34. 34. ENΑΣ )ΦPτlΝoΣ τAΞlΔlQτΗΣ E τι Yιy.τdι ε&n: EΦiξ nιωπε Kouβ.ro ι σo Η φωνη iβγα€ φσ mιjτo φ6€λ0 EiWι τo κu 6uvο εξriΦε o Φdκsoq ro λιiθι σo Φrω τoU. nou εixc πd ξεκMiω1 Er φni nou εΦ πioa ond τo φιi€λo oιoλoιΦιjω -$aa o1-..{9 o ΣτAMAτHΣ κΑι o rPHroPiΣ Δ,dμoq πιrrq ση!οτoδdηl qd€ι Φo φοvΦι κol αoυει μο φωΦ κoθωq nΦμdΦτα κ περoοn τo ^Afa' nστdΦ|ιρωτa! f,οροΦcμ'oq) ιts nοιoq μληΦ (Emlμnζε- ^ΑΓoΣ: AKoιω κoι πoλi ιoλa μiΜο| M: δε σε βvnΦ Πο, εισΦ ο Σταμ6αrξ εμφοv(rο' ηrr oχηη μπΦπd τoU ΣτAMAτNΣ]EiιmoΣτoμΦηq MΓoΣ fu ι δouΜιd aχeq εfiπ6vω ΣτΑMAτHΣ: Eδi μavω Λσ6 Φ φαιtρι ειW rc rir μoυ e6 ψηλd χaνω Uζ ndε πΦmι νo σομωiσow Kα
 35. 35. I .";g; ;"i: :{:aιiiι: ξ,::T,;:;": "-"-.._,' ri;#πj*?}* iξi.:1 i",: iΤf; . ;j :sal'jff i. 'πιξ"}.*-".j." b o"φΦ* nα θob.-. μg,#μ*,$j*ffi 'Τ:Ι::a:}:1:.a::' " ;;:::;. ""' "" lli#fi::ι,πff" ----. --- 1 ΣτAMΑτΗΣ,(Α, ΓPHΓoPHΣ ,"J:'"tr.;.;+'".fr ' -.-"υοoαΘοιΓΦ.o ]o..o'ο.ηΦ Σ-o - r.'.,,*sΙ:li# j}#;:ff-]. : :;: :.-, *$ρ'HffiΗμ*.-"d;.*,..,..'. roλι1.Φ Σo!ρlη |0τ6δΦ1L nωιoλωυJ
 36. 36. τ- '"' i},l _* -. -, ,"-φ' -* ΣEMιM o d;;Φq τρΦoξε η ψ ρΛ oΦ {Φω-' ""λ4μηΦ'μ6'"-' 1α E rtρ oσ δωΦUμ lω i6Μμ' ιερ' μ /εριeμαΦοωμΦψψμ
 37. 37. r AΝ oΛAτA nAlΔlAτHΣ rHΣ Αv 6λα m nΦδ'd ηq υq κoριrαo αγ6μο ση ΦιΦ ( οφηΦ τo Yροφειo rcη ιoι δΦ Φ.Φq η Γη μοq Θo ρχ6Φ τ6rτ τα πουιn θα'ρxdΦv ro λ.UΜω6. κoι τΦξ φ.Φξ η Γη μαξ
 38. 38. od ω qiω θο Φ Φo, xoρΦλαι M' 6ξυoε Φ to κoo.{ η γριουλα με τιhΦ K οn η σαoιλo n oΦ με ρdΦι αo mρβΦ iοι με τηβjρ Xαι με θοΦΦl MoΦL'σηvιrρosιηrωω .γdl αο πdδιo μοU τo β6vΦ e .τα το δΦ κoΙ6 ].Φfιd κι *ξ )iγοιr τo σXdω κuρ λοιo' dnt κα αiα θo σ oφηNo' ιjnη αφnνω.τροU τρoι τΦU K. καd κdd ωv πρΦrcΦ o )nrcζ γο δει' xoι, q φoβdα' κUλiει τo iορβελ6Ι' πcλ ( 16 δo πov ( oι lMι ι!' rcl rροβo oolo οno ιr JοoΦoιωEJoΦ(roτοlα.,. Θο α Φω Θo Φ φ6ω κορρdjn φτινoΦKπησΦouλα ( on μ. ριx€ι αo η6{ n ord μ β6Φι to Eρβtζ και Φ ΦΦa ιoι μ. ΘομdΦ τΙ EΞYΠΝolANΘPΩΠol olAPlΘMol
 39. 39. r ol ΠoΝτlκol Στo τAΞlΔl ndf ε nof ιi.ι μoMζoιjρnι Φ' Φo πlλqo noυ ηnκov Φ' βop'6 Φ.Uσο'jE ρρr1xoν -oΙl hκΦ nφξ dα6€ι " nωιKo ξ)')q μεζ r οΦΦ' rc 'αρljα κα ΦψΦηχα ol oΧτo ol πoΝτ!κol (oτΙdσπ.σμo) Σt cλ:α Φυ AlnΦ μoΦrircv nof[ol μnr ι ]οζ μηπ δuo ητov δoι τoξ ofω πω μοζι με τo μιΦ oι€xi]ξ λjγov oαιj iαiΦΘη"o{nou)qiΔ,μτρ.ιοοrτ!qμnου'ιζ παoζΘοφο.rοπoutζλoioρdooν,πo noΦιjρLκαΙoρη,Xο€αnofm loι δε λoωElαΦσηωf lοι rcloΦ _ ΦrΞτα f οsrf Φ Φη Φ6Φι η nlMn@ "τΦξτε 6λ0ι οι nΦoi Φ κρUφτηΕ αr1 Φιγt ιlΙιoiδ Φoo o λnαηζ βλjπa τρJnεq Φo σαi Διδ. ;ιrΦ Μd d Φη βφω σα Μρ6 ΓΦn B.od4 μα φ.Φ, xdv& o δ6λξ τη ζημιo' ,οLfrιπΦιτoΠιΘοoιΦηYωvioαoc)aρι n& rσι mν ιUod τoυ iσ ηζ λΘ το ljoωvo 1oι E91l dv ω οι nΦυ ol onδ τιζ τριπεζ ldοroi ιoυroΦν σo lρ.oι6 &lψοζov μLo !oυΦ -, λ*-_,.ωμω.μ,- ωo-,q "ω'φ"' ΘΦ n6ωυρa
 40. 40. Γ o Φιiηq ειF 6υo μεYlλα μοιrρο oλοΦΦπuλo μt'lιo ο!η επεδi rnαy τΦo μ.γcλo τo μωo τoU Ι' α16 δev .μ.νε τinαα nou νο μηv τo βλlΦι' Yι6 τω oον *ovε τη δσiτUηθροηζ ψdΦ ),jγo, Φ μoU η βρειq κ o ΦΦηξ πρωuμη πafo, Φinωε dαv nΜ'(dκ κdτω απ6 τo τρoa4ι ri κlnω oΠ,' ηv πoλUθρ6vd n .ιριo€ η αryμn η Xομrη δoruηΘρο βηiε γ'o τo γΦφσο, ωιjι α μ'o6 'εxωo τd *'ad τoU oαonwtοU ειπε oησυΙξ n dαιΦ Φ ψ]iχνa noρε τωΦ τd &ιi μΦ, κoι Θo ΦM τo Φ'1τη νa ψnΦι Nα ajk rν vo υ6ξa, ar ο nαiΦq riσqζ nq τo μ'jιο rοU αnη Νo 6μoξ πΦ oΦη η φoΦ ωy rc κΦoν ΓιΦι' 6do n ον dψoΦ 'ro ι ov τριnωΦ xdτω ond τρmjΦo κοι ioρ,eq, το Φιδt1 φoισα εiXα ηαoμο τ6σεικαLΦεΙryovνoΦΣρoooJv' Σov γιoισε o πσ,ραζ ro μηΦρι ,δειξε πoλυ ΦΦoxΦρημ.voq, πoυ τo Αv δε βρεΘoJv πno τα δqd μω αov ΦιδoΦ Koι μαξ βγ6ζoι iλο. nρoπιiθηo. vο τoγ ποoroρidει η μη6Φ 'Eχω ΦΦ σ οrιi κοι τo ι.ιδdiι on Ν'o ψ'iξ1μο ]jρxσov τοτε τo μεγω€ μ6Φ τoυ o'rτη EψoΧa. κ&'.Φ Φti ηv πoλυΦ6Φ ηs riρθε επιmψη η voνd τoυ n,τα. Kοθrq εΦ μoφLj κdλUμμo, & φ.ν6τοv 1,o 6 n δαι. lof_οtσ ΞΦ iιa ιΦ εiδe νo ξnβmltrε μ'σο Φ τd nωιd π)ξ τι i{oνη σγιjρι μoυ ε€i ρωησε onoρηβη MΦoζ Ιo τo xoμrΦ ΦσαUρ6 ηζ ioυκoιΦYιdq nετ6rηκε Φ Φq η οa' μo n xοΦνα *διιi τoU μπαFd μou nαoq rnΦ o χαΦvoq θη &ντoν φρ.ξ nιiμ ηv τopΦoα νo σου nω τηq Mι!'iq ηq aΦΦ πcλι] v d€βoiγει ηv ταρdrω τoυ α'η Πρ.jlτo nρoΦ, γιΦi cΦi πηYoι€ dvεβoivoπq μιo πoλLj πoρdΦη σp'φτi οκιjM χoι ια.Φ. vιαi μ.Ιpι n πdvω 6φΦε η κoρφη τoι πε'jκou fu 6τα η M'μη xopφr1 τou ( ,uωθ. λΦ σov νo'rι πoUλι Δ.vτorΙωryι, oλi ξ.ρω πoι]πΦnc! :.o'ogφ'ο".o, φoιoμ.o τoρ0-o
 41. 41. τα Φkoξov 6b με τo π6μo oναF6 nω( oηθoo δεv το χοv αεφτεi Φxijηtr νο mλlΦωfδdει Σ€σrc ηv oΦΦrφσi Φq 6@ σrρβ'ρε io μ.ημΦι τoU :oββdτov 6tL vΦ Φηιoγ ftι Φιδιi κι εir' εx.], M6/dι]τ.ρη 6μωq ΧdΦ 'τα εεiη πoU dνιr o o1iηζ' Ma drov o μπο μπ6q τoU τov ΦκΦ Φd Xdρο κoι φιinΦ '2lπω o Φιjjoq μoq. nou 6λo το βρiΦι!' o ooηξ ouμπλiρΦ: _ α! dμΦξ ,πaδi ipι μηdrΦ μdτια' ολM πε6η ljxa δwr6 μυολ6 Πo|o ElNAlτo nlo ΓΛYκo τα udoαE: τo oκol]σσε: καBγdζ Φ Yoπofd μαξ τσαιnθηκαv Πρα πρΦι η rtιζd μ. ηv Αrιγ6η xΦ Φρaε γιdn] Aχ' & Θο τo πισ.r{mεr ENol oηoΜiκorιj Mdλωr Yo τo πo'o.rvα το mo γλυK6' nPnτA n^ENAΝ Στo πoτAMl Hvη6ldΦυfσ ;fι Φ πλuriρ'o Koμoρω€ι nρ6τoπλliwΦoπΦdμι Φ σoιΦν τα ξoΦiζov AιΦoιιo N.oφliτoυ''ιoιφ!pω -....---- "τo κA^o τo nM!κΑPι' μ ι'αn πρ6ιτ vo ΦaΦ την ωΦlΦ σorv ηκdd ηξ n γιΦ16' τη γ,μΦ. φωd oμjξ η Δnα π;φ€ Φ Aonι xοl vo λjει dn τo μrι ειEι mo Yιrd Γiρe Φεκo1πwdtftγιornζηζ Πεζ R Φυ Yoγιd' πεζ|Δεγ.iΦιτo Φλ ro γλα6i -Γοd,νd.voι!ο!Φγ'oΦνα 6!!ψaΦοvαωυπω nrtrηΕ ΦΜ η Απγoη'epxοε voxoροnηοa iΦι ιι oιτd' 6nωζ κι rydι 6n απ' 6)€ τo Yλ!r6 rov χδσμοU τo nιo Yλ!ιd ειΦt τo f,oγωΦ! Γoljoλωσε riοo! τo gd'ιo η YΦι6' onΦηc: Eiπo τ6τoιo πβ'μα εγ.n! Γιο σ.νο. nι. ει,q rc πησd oμ!η γE βn' ΣΦμ'ηc vo Xoρoηδ6 η A{ιY6η κ' η ^ζο 61dq€ r dοiα' τ]nε ρriσovεμaζiμαδUo Γιd σ.n nοD εirι τo nιo γλux6i .τqYiμΦφ'λι6.γαφo,XωμqΜ - oι ει1oνoiλη μου oι δoo! Η ^qd κdι η Aπγ6ηj q.tμπο W ωζ πω] τo ιιiλ ειναι πιο Yλurdι εi]E η Λ(ο Mψμ Πd, πoU ξ,ρεξ τo π0 Yλα6 ειvΦ κα τ6r η Λζο 'πuΦ τΙv Arιγdη α6 πβ rv σΦriα, rq τα:Bηεe τo oσi κoι mΕ η ΛiΦ 'i ι. ι, ] Φ'φωνoξ.ηγ'Φoηξ
 42. 42. o πoτΑMoΣ Φ'Φouv vd nιouν. τo noυλd. ol MEPθΣ τΗΣ EBΔoMAΔAΣ neoυρ.v6ζτouκ6ομoυ Φoιρo o κoφξ ilrλoυq γUρνιi τo κAPΑB|
 43. 43. MΦABHτΑ oβγδεζηΘ' xλμνξoi ρoτ υ φXψω Mε τo MΦA κAl τo BHτA A Mρη Φ Uδoσ drρo i 6Φ M ΦρωΦοiεq δε Θ'αr.ξo, δεμ orcdq κοιΘ o/ριjψω Av δe μ6θ.ζ τ 1λφαβro E .Bp. βμ βρ. βoθοπo ρdrc BiπΦξ βΦμrΦq βγαιrι πo βdρκα ΦUMγrεη βραε(.ξ βηxa xoι ρρφι xol Φ βpιino φoβ.ρΦι r Γφζξtdιωρηsoc+ Mε γd6doq κα γΦβ6τo κοι Yυρ.ωι aρζα γeα Yoωo Φ Φι YoutouρiΦι n Yελn ιd κ soρζα Nο τα δaΦw. νo τov &iφυv wτry δdξouv &rξow Δ6n δdγxωΦ αo Φ6μ0 δurιi τα τoxuδΦμo
 44. 44. E z H ηv don 6Φooov n ,φdrov τφξ ιmof,6τoμo Ιorροi, πiγσνε αιξ vδi.ξ ιδpωdov. γpη .πoθov rc' 6λΙq ιαφiεq fuι oρρωriσoν σoβoρd. μc ιΦΦ χο' ,{Φl κολi ιδlo εiχονc κoι ηγον. τo rρι0 E βρoiE .fν ωovιj πω εΦ 'oτpεio K Mιjζ δι'ioΦ εωLjq vο ndρouv βιτΦιvεq, ,n ωxi Ko0opτα6 κ aΦ ωχ1 oΦιρivεζ' MnαvoβYolνοιv με τοουMorεq' ftιWUv μΦuμ κoι μπoυρΦouΜθΦζ ).rει] .Θο σoq ξoπoΦ.rω! kι Yια vα ξαιΦpθow Φrι Θ M N κ
 45. 45. I Π.rε nιoω' Ιιrπ εtρξ ΒjF.α ροζ ρry6'η η Φo P6Ι}οw ση ραπομηxoη μ'Φμn Σ τoσριμμωrcΦoυΦ' .μεζσηα6ιη.μεζαoαjλο Mη πριγ{Φιζ, Θο Φu μnoiΦ τ τρful tuρσ Φo βηι'υ τΦxov n'0ι ταno ndλι] . τραγouδOljΦε κοιτΦXov πο, nηγoivαΦ δε βλlΠαv. ' μ6ΦτρdYoτΦμσγ|rijo! κoι φοιρviζov φpdf ζoΜΧο εdtooiτlvοUρd!ξημ,η ψ6Φ Φ Φαq μη βρoxoιrμ. Φ'ωΦo μαr0 μοU κ Xωsι Φ ψ Ω
 46. 46. -.. f--ξ{ξfl3f-',ξ -j 6c { "- *' τΞ εε t '- u^ i "^^Ξ 'dΦ af .l 2 ""ιr" ^. ε- zΞ 4. ,. { Ξ. ?' 9Δa ε ι ε l,5 -Ξ .l- _Jξ ep s .ι Ξξ ;- a- t'9 kp BE 2. -A '4. .ε ''"6&'η,. .iE'β'if H ΠAτoYΣΑ MoY Afι4iη Θavoι ' 'ιω9ιlaσ ιοLl6Φo)
 47. 47. o noτAMoΣ iliilr*tffiftL ilffΨj#$$::;* m*trfi::r;,'r$ ;$,jJffi'Ε"':i}ft* σλio Δ'vδρiΦ' -.-,##*l €γiτιτe Δεiιτe ρι
 48. 48. Γ I ) ΔE M' AκoYΣ: Eρxoμο'μεooofldτoιq.ρημοU'iασΦdτωΦμouq μφζω φοσωλdδo πoΦα6λ xoι τρoγonα6 τoouρat τ6ιΦ μ. ψιχουλο τo nαvωΦΦ ΦοUρYiΦ. ερXομoι Φσα oπd rξ nΦωΦΦξ ιβ.q rΦ το nαdμLo. τo γUρd Μι6 κoι τo μduΦro οUΦYj ,ο'rc Φvo τoU. αη Yω{'i τοU τo nπiΙ, n κd€' n γιΦd σοU nνxcι oι6Φ nλdι σo Eρβ1i4 Γω rciτο πωξ μcλ6ΙoΦ η μUη σω ην nιiγιΩ i qι'jiι
 49. 49. τo nArΩMEΝo noYMκl xΦη| Σ doρk'ι τΦ μflφf. ποΦρζοrq τ'dσnpo βλjπω .Ei ΦπΦL νo Φπ6ζεL 6λo τα nρdμΦ' Φ6μoιξ' Φkο δΔrρα' φrMο Π6oo βhω μ exΦiσηΦ ομωζ ioiτo τoupτΦρζorq τ6ρo Φoηε σην n'jρτo μοs. π.ξ φU.n€ι πoξ mΦ@ xloΝl { ,," τι MAΣκANElΣ' XEιMΩΝA
 50. 50. πΦ 'iρoε αd σiτ'o rΦv χrιmoviv M'o φ.ρd ψ ιΦν ioφo lπdν lvoζ ξr€i6nξ, lωλdtmuhoΛτoιloσΦμ.qε!6sδ6douζ
 51. 51. xPlΣτoγΓENΝlΑτlκo ΔEΝτPo xPιΣτoΣ ΓENΝlEτΑl Η &Φογη τoU αroκρ{ropo ηq P6μηq rc kw rcΘoΦ πp,mι o xoθεξ Φ nd.l τoν τιjπo ηζ χπηωγηξ τoU' W riνn oπoγρoφri τοι πΜθυΦoJ Ναζορ,τ' 6πω .μεΦν o lωΦΦ χα η 6αμdγ.vη Moρiο' vο π6€ ση ηθD' Φ otr dπou xΦoγιjmv ο ωΦφ α6oov ο€γd, τoι! πρaωΦ η νiΧτα Avαoτ{iθηκα με nηθoq rξδιω' e πoυ nοodκliλΦov w βΦυν μο κdn vo ξεrcuΦdorv τo ηorxro κοιηMαρiooπ6ωρoσε6ρoγ.woγε' 'Eτα x6θηχov σ ,6 αxοι]ρι κι εΦι lcvηΦf ο Χριαξ μζ τd βΦ η nαqι6 τo ρΦφοq vo Φrαoηθ€ι Φiμ.σo αd !iΙr]ρo n ovdλοβov τo ζrlο την 1δια li]ρο πivω σο ψηλiμoτo ραοi φιjλoγα τo κond&ο τouζ io! F !o. ΣΦ.o. o β.Φσ νo o Φ.ιo μι Jj ρl η -oJ Lδo o- 'o o.' -ενηηM !dω ΞJ'oο. ση rρoφη Φdρξ μην μαΦτorη η xoΦ κo1so vα μη λo06ψΦ. fu 09rτ ro μψρo ro mΦγovo, μΦoε μιo φdΦ Μ @οΦ J σdω Φ o σtra nσrd o o.ω!tκ αwrΦ' . λγγαα περισσe.'ρα m'j i Φ;ρo ψeλνof ια δ.ξtiζοvτo Θ.. γο η Ειρη' η πoU τo ΦεΦoξ ο Χραξ κα Kjμξ' διJρο ασΙo η t1 a αωζ o!€ρ,;l πoUζ φrρv.ι fuι θομqdΦι α Φmi τp€χ6,b κm9rτΜ η θηΘλrμ κo βρnκΦ το Φιpι τι ΠoltYo io! ιι ηΦ {. &J .oβρ!Ιζσο-oΔ ι lοφ .σξοΦδοf ωo,δο9 .o 'Noθε n Φo νo ΦuγΦ οι βωιοι Mο oιe μ6 αιγμi &v πdψov n &ξd{Yoιj' λ o €ro -o, .o. ' αξrα nρodκωiσΦε το ΛupΦ1η η yrκατoιη. η μΦoδ[η ην oγιooμη κoμαωληκψnΦoιkζ' φ.μoσΦ μΦζ xορoιλ4 αο μιφ6τoU δdπpoι i)6Ιo μηoι κοι Φαoι ηow φτdΦι, io' nρo( ηq χoρφηζ το μdρη fuΙΦσlo''2λωoυΕυΘυι]ι.
 52. 52. xΡlΣoYΓENNlAτlκH BPMIA Θoρρεiq nq rcιη ir Φωιιi φdwoυv ψηλd πoν ουραιj roλΦo φωt πofοLr UΜ κdι φΕΦηΦι Φλ0 Mε τξ fuiδζ r φτ.Φ αγκdιαqlνο ωερφα6 πρooμvωv η γλυκιj αψi noυ Θo Φrnωι 6,η η n Θ* μoυ, n θoiμο ολΦψ6l κιiθε Φu πMσμα ζωπoνd nιξ rοJη η βρoδ''j oεμ!'6. lιl,a kllrΦιdω ,ψ'd θ'i,} '/,1 |'['ιΥυ ElΔΑxΘEΣBPAΔY Eιδo x3εξ βρaδυ r 6€ιΦ μ0u τd βωlo af,dνω τoU εφuooιrσα BΦoι πολo1 οι β.αoπoJtq ξαι€oμrΝοι dwεΜι rεκ6rα K 6Φλνοv γ!jρΦ τoU -ΩΦw6ι τo μnωΠ. τoU nταv oαv ηλoq oΦρoφτε π'o rdi oΠ6 Φρο Στο flωιo τou ,αιβαv ol MdYo' ι Φoιoζε r aαρo οπ6 ψηλ6 Mο ( oπ6 αγγikuζ ( oflΔ μiYουq
 53. 53. xPlΣτoYΓEΝ NA τ Μ ' ο! Φωμα i ι εμoΦd s ΦΦnιΦr οα,ρ Ποιoa 'iwελη τo δ!,kΦ Yιo τ,τoιο ταxuδρ6μoι τ d,νo τ odρ,οθo βuroν τo φσo nj τoU Φoμo i Φoηζ1λοθο τρ.μoν H nofoδυloη φΘορο μην .oβηα τo tβ4 o.υ i μηπq ιod' oΘolσοlο' Φ ooγτo}ρ'σd ωU Δε!lΦrβoy ηλομ,ιπldou',r&ilσo,iμobμoζ tο μΦ! oτoγ to bμiΦ Φσoηεω μoζ Θ6 μΠod θoρρι πψζα οmfζ Φυ μζ αηγ ψΦ μov λoFoUv Νo uo@ roJ αo!λoυ a' quΦ Νd ΦrΦld lομμdr mν Φω n αolε o } o σoζ fro! Φο τoU to μ6rL Νo ιδ! η! nρηrοU μσdtotro rοΦYελιjτΦ. τoσιuloτΦγMνψ!τoιγυρΦπομΘσorω Νo M;ψΦ ωd η λoμlη Φu λ ηΦ Φ δ6μo"τdd Νo uοαo!αηΘd ft ηιι Φιj ηv εUωαo nu4oofuΙαloΘt]4nρσαL&ioΦρoηζ ηζ oυμιo' .'rα 'iΦo τou ΓoβpηλτΦ κρiw xPlΣτoYrEΝNΑ MhΦφrou/η doΦτδ μoζ ^-a-"ιuo*q .* -" ξΦ-" Π&ε ον Θεq μιgrοιrλα oπ6 τον Φπo μoζ -",^mΦf/σ1δημoτoUrfuΦη "lκ ο-o - μ,ρε,s αη" otoη μoq d ζ.σαΘ.' Φ τo Φρ 6 [ 0rο τ0, o9 οζ ξφo'oαoζrρηoω'oη FΦ μoι οι Φdτt ρΦsη φο η ηoη σοu mν rρυφιρη nαδωl η 'oΦo μoυ xPtΣτoYΓENNA _i--,"α.o,r,η"'tρ''η'φ' ε1-"-.πωt.η μρ*"-φ'ω-' G -; (d" ."δμ.ρ. ι,ψq6 η φ-' rσd πo ιlo{φoτο τo l o niι iΜ! ι1 :fft-J ;λ1ffi T] "1*fl ,j"i:|:, ι -rcιErζ iΦΦ^Mσ ρρ"Φdησιjη' ιnιπτtΦrouλplσονΦo/pLroμπΦro τ"i],ρ - ",ω,oμ. ol .co' φ'-' μo4 μνo ο|ο μΦ ioι σφrlo otΙ!}τo nσa α6μη oδι1xonο ι 6Φorc το X6i' aι] aω*".. μ ωρηφφω'' i-"i*.-,"*'-".r-,-""' ---.<ι.'}
 54. 54. ΠAnnorΣj ε μο πησ'jζow το &ιΦo!jwα κ6Θε τo xPlΣτoYrENΝlAτlκo ΔENτPo τoY ΠAΠnoY oloL.οroτo ooρLβ. do δoοξ rοu..loL σα βρoδ'dαι' &v ΦoΦετοι πιo ΕσωτΦ{Δ 6ψΙilυ o Λσ|οU&vξ Υρa.'eΥρι5μo Xα μnΑa 6υaft ΜΓoγΔENloΣ: Αγαητ. φU Αi- ΘrσΦ ωυ YΦφω εγ.i o Λoγoυδ.vιoq 'αι. δε θ'λω ( ιωΦ δΦo :Φo nωq μιo φoρo τo ζπ6μ.. CrΙ, δα cιλλoξd γνιnιη μou oΦσει noλι τo noτi{ ομωq vo δηMδη Θ,λω μα εξιπηρrη οη ΘrΦ ! οMξl -oιΦμι'o'C Φi r. η ο oφnσοUφ rE ηγ π6 κ6E μοU μo XΦη το δiρo μo! τoΘrfuγωτovffiω 'oΙ β.Φn τo nαn οηθιvd' o πomoιjq Θα xοφ..α nα, οv .ρ)lr ,r rιποηεrdrrκo δ.. rρo Φ ασ6 πoU πανζoΦ oι 6vΘρωnoι' EιvΦ δrαoλo Φ γiΦι ofd b λcroγΔΕΝoΣΓρdφγρdμμdαΦΑiBoοαη MMΑ: Mo nρtv m'i λγεξ Φρεq &v 'αεeζ ΣτH oAτNH MΠPoΣτA Mπρordα!φaηωU.xAα4 {t ηa
 55. 55. τ AνoLsτo 1τω6ΔeεWlqdo&!d)
 56. 56. Η Φnd τα iΦ1iαρεψa 6λο μοUρμoυρισε Υoρiq Φiζ χωρζ olΦγi€1α; _ Θo roΘft rιτι μoξ κiρε Mιxlnη oπoφασΦL fι μ.γdk ολr.n ειΦι diγοUΦq nωξ o Φομnaq κι η
 57. 57. 6,λo παδιιi f ξσ6Χaidoυμ. τo Φiτι τoU: φ6voΦ ε!€ouσιaol.νq o μxρdq Θoμnq Mn Σ. τρ.ξ μiεq *ouμ Χριαoη.wo Αγ θ.λαμ. yo iρoλ6Φ;;. δ.vnΦ]naνo χoΘUΦερηoouμε κoadλou nou irε'ζorα κoι χιrριοα nq δouλ. 'oτΦ oι npιiπη Φοxτiδη δοκρlνMα πiσο π τo πΦζoljΦ α fuo Φι bι μοq ει6L ro'μoι Yιo ν. oρnooα Eifι fuAoΦ κoι το nρlir.o πou nΦB .ο,oωj,i.o i βΦ.. .oι αμJoeE αlδ.6 o.! ΣΙMο1 υωdlo'rΦ Θωμd τo μηΦβ τo φγΦια 6ι τα Uλικ6 αoιβ6ζΦα Φov ηΠο Στξ δjo η ι]Φ ,Φ πρ6τ0 φρno ΦnuiΙ Yο ro δdωa' Σε δω κυρ'oirq oι τοΦι rirv &o'μοι Mo n ειp γιvε'. Φo βΦr, o wΦκoa: xωρiq vo UποψιiΦroι π)v ΦΦio .nrληΦ noυ τou αoιωζov το noιδ'd n.ρνoljoε nq ΦΦq roυ n.ριμroπξ η βραaη mξ ffiαεLlη τα μ6r nρΦμoτα nοu τoν cvδrφερα πρoγμoαd ηΦ r ποωd nω nΦιjoοv π6' t π!rπ κoι tο φτρoι6ημo xdnoιαζ ιιiλσσdq σηv κouρτιvo ηq κdμoΦq πιn αo ξ,φσo εΦ oρnα να ξοναnoipvει τo π0λ6 τω πρ6oωnο την nφoμoν1 τωV xρrou1dwωv nαρ dλo πoU η Φρ. εiloι ηλ6ΜUη| o μκρξ Θωμξ R η Φnη δεν εircι ευxoρισηΦΦι. Brβοια το mιπ τoU δa- )€nη,o'4σ^.. ρζ Φυη Πι;Jζ Φ φaροw roγ l Uρ'o M Ιaλn &v ,χει or€ φεBιin $ο κ κοιμηΘει oΦw6Φ η oαη Φιdξdμε oΜιληΦ Φιn ioι φiWφ πα Mφ. Θωμιi! Φdη Θdι. Φ δεiτεl τωγ σιμμΦητωv τοUq *oW φ.φ .vο σωρ6 nΦYμπο AΦ η roιMf,o μou nΦΦ τo xωρo εd;l κo1 μη€ζ, εξηγεi μο κUριo Eμro μου EρισdεU. αΦ6 τo κρoβaτι κoι μlvo 'jλ Md τo χουζΙχd Απ6 {η πl Φψi dλa Φvα πολιr γρηγΦq Φt o μιiΦζ ΘωΦζ' τo ξεΧ6Φβ! ην oηoι1ειτε rMdg o Νiiη ηγo1v6ε νο φΦr. roν κnρΦ MιX6. λη' κα oνftμβdwuμ. .μεiζ τo 6λm' Mιd ιrΦ opynερo ο μ(ρd^ ΘψΦ xι η Φη ovoγγ.λlΦW πo φrω rcη noι Θο μ. πdτε παδιιi ρωτ6e εκrvoζ Στο αftιωq γβvo rρ6σoτo Σoζ ,xouφ μb .fiηξη. rrρ€ Mιxαη kuμnΦθεiτε iαλ6 γ1αi dξω κ6 Ω, δε ΦoβΦα τo φιjo! Αriθm, με τε.oβ κΦρ6 tpΦlμΦ lλξ ΦoΦζ f ΦιΦoμΦ.ξωποΦvαμ'ω&4oΦ!ΦξΦdμΦo.τ.dσεβξτoΦuζ η ιδdd σαξ va με π6Φε riΦν Θoιμιiαο ποιδιιi μoU] . Φoroαεi€ ηv rσηξη τoυ δο@ιλοKο' σοv βΦΦre ro xonoμΦ η,φoτo Koι cιδ. τo Φιn τω ξαorισμlν τoixouξ Φυ, το ιn6αεγo γιo τo ξljλo ιΦ τo oΦμμ.vo ζdiι oΦεwd. κrρε Mηι'Ιη! Φν6aoα τα ioιδ!1 τp.xoποq κσdτΦ Aπ6 Φρ το ζdlo rou δ6doιq εixov aρΘA, γΦ v δoσΦι]Miο e ;λεmε onE ,f 'ftα α Xrρ€q MιΧ6ηξ d@.χοε η ζωη τοU εxεi ιjπou εΦ ζηoεL Φq Φ- μρο. AV κ6noιo βρα mρdor on6 τo διjσoq' φv ξεxoσ*ε Φ τov επαε αει€ΘοΦζιnoδ.Fiποrιιτoυσαvφλ0Uζ
 58. 58. o xPotloΣ κA τΑ nAlΔlAτoY nq μdρεs' ζ βδoμdδ.q φυ, Απ'τo μφ6 μou r',ΦεΦn κΑ^ΑΝτA xPlΣτoYTENltlflN κdiν ηΦΦv Φxoq χριΦoLj η Θrα Γ'wηη &ιΦdq γ.w1nα Φμφα o Booιλ.η τωv ouρovli,v nληθοξ ηγ.fuv ψιjfuUα
 59. 59. κA^AΝτA ΠPΩτoXPoΝl^Σ n αρxn xαλξ μοξ χpdνΦ. εκκηdιa μc τ'Φιo θΦνξ ΦFi nou βγηκ. o xρ'α6ξ, Σ' oΦ6 τo rin nou 'Φoφ κα τoU χρ6Φu| xoλi bΦ6! κA^AΝτA τΩΝ ΦΩτΩltl loe€ τo Φ,jr κα α ΦonΦl κοι xaΦq μηω€q Φ oΦομoι κdτo ΦΦ loΦdη τα nαΦ6 κα rcv Ai .Γι6vη f,dρ.(Φι: Αγ€ ndνη, AΦVη κοι θοπmn N',qωrουv oι κdrα Φ τ0 ΦΦ o ΓA^ΑzloΣ AΓΓE^oΣ nΦoεΧ€! f,p6ΦX€ Θo ιΦΙq τo δοruλjxιo oou ειΦ o φiΜiαξ dγγ, .fuι πo$1€ ωiθειo τ6σo πoλlj Φ xφdιο dτα οηοwα" αdΦre τo ο dfrρξ aw.λη τoU nωργdη rcuβjηp πdρa πcλlj ΦμεΦ 0 μι lρξ !ρro', rτ.. ζJlΦ-oδ' n&. o,uβr Φ'τo L-kaι 16'εnτ δiε τo KΦcλα τoυ κiπου nf.c κα€ι rσouΜθΦ Φ σκrλο Aσξ nq Φ. r o rι'rργοξ οιτ. o dYYελaq τω αoηΧdE tγμη 'HΘ.λ. o{'vΔ κdι κοM va xρεμaωι οrξ dλα τo πdiδE' o{ 6x, rνw εΦitξ n ovφqnq πo roμ!6( Φu 6,o mι flρo M6νo o γoλdqξ dγγdΦ o Φrλαoζ τηq Aγγ.Μoωdξ' εiWι λιηΦΦq. τo κoρπσdx' ποU πρoα.ΧεL Φd μιFd nn τρ.ξ βρ€q rΦo ΦρJαo απ6 νοim. N ιoηΦη η Aw,Ιoι]M o'hε nοζ3 o'jΕ idb oljt β0ηηΦ αo Αndr. n μ.a.]iaα e γir σα ΦρoΙ{ η μεγiη Yoρii τd αfγnw o)a υ αl1τ]o!δα Θo ΦΦ'jE Φ Φρoιd !r η xptαοι'γεWdτq YoρΙn ταξ oa nτov τdoo Φορφo oΦι Mε πdοη xoρ6 ηv rρΦνα oΦη η viλτo 'Hτον n μ.γoλuτφη YΦρΦ τοU ouραoιr. ΓιJΦζε o ιδ'ξ o &roLjληq
 60. 60. EYXEΣ rΙA τHΝ nPoτoxPoΝlΑ Θ3M Γadη με ηΜ i Aπρη δρoαd rcv bιη iα μΦο rc δε&ι δ. θro τo φ6βo μoν6xo.ληιδo €)aλΦ ψωμdiι Φαd μιρω&'.o i σ/κ6α κ βγdΜι ποφrλι μoσχdo. γαo ιo' Μδι vo βY6ζ η πrγi At6 πov Φτdo oν εiΦι noA6. 1'6wι PΦ.ρ| ιμεr 69ρo oη Afu κωΦ aλe Mofi Φ noΦao υ) H aAΣι^onlτΑ τHΣ ΠPΩτoxPoNlAΣ Φ0Θ' μΦ. Φμ,ρd Θo σοξ &mθd ηv 'roριq τηζ βo0υ.6nπoq Mιo ιαo. ρiο noυ σα,βη πριv 16 εκro16δεξ Χroqo dηv f,6η καοnρeια τηξ κοn' τoUζ σι€Φηoξ μe Φ/ftη, rα'jηΦ κoι oλΜλoβonθε6' M'o ΦoΦ 6νoζ ΦΦq 6ρXofaq alησε w τοU δoΘοljv oι ηoοUρoi ηq κorcδoxΦξ dnιξ Θd roλορrcrο. ηv π6η' για γo ηv xΦοrηΘ o Mηοs θΦ0€ιζ oλ6ιηρη τη ν']χrο π6λη :ημlρ!@ η iαYoJριo μdρο, κι o ΦXoπoq οπoφαασμ'oq περ[u fuω oΦοωq ηv fuσΦαο φ τo ΦρΦ6 rou Mnηε lΦ μ rηv αo)οι αο τoU κoι Φηω κ δει Φv Φlαοno o oποιοq βριαtrov πο vοιj κα πρ. oεUx6τov Mε θρ6σοq xo' 0υΦ ο dδiακοξ ,jρxofζ σ,αΦΦ rc xruσdφι ηζ π6ληζ iΦ d'ι f,oλiτιμo UΦρλ€ ε€i o M,γΦ 3ωiΜιη τdtc η σιιΧ€ δ.v ε'xοv τιπαο τo Φιι'Φγo γ'o τov Φxofα τ6τε or6q 6ρχω r οmΦi τα Φιo δεπ6ir 6α Θo rΦ αεrΜι μo ΘΦnoυξ τoυ η ω Θo τoν Θord,σ& ομωζ o ι1Φoζ Boσo€Φq δεν τρΦoΦ oι χβrιdwi ηs κασdΦιoξ Φonoυ σον w τov ΦηθΦοUv MdΦψον Μ εiΧα€ κο' τοU τo πρ6oφ.ρdv, 6πε n το δ6oι εειoq πo oιρ6 dρxΦ εv τω μαοξJ o σκΜρξ dαααq &rε &jiο& το αΦ6 τoυ νo.ntrΦε1 πο
 61. 61. τo ΠPΩτoxPoΝιΑτικo ΔQPAκ| τoYxloNAΝΘPΩnoY Aαη tην αaμaao η aηYηΦre tιo "Eiμα oΦq xαιiι€ρωnξ Που μ. Φτoξov χΘεξ πορoμoui nρσOΧFΦ yoζ τρil dδrΦιiκο φ τo x6u nou μaΦψον σ'j ηv oUΜ @q' 'l Jω'βΦ ' .η l ,σοad'o H κιiτoo η oδεiφoLjλα τoU βΦE δljo iφΦwα'ο κα μοU τα 6βd€ γ'o μdrro' xoι o μqΦζ Στωdκηζ ζqρoφ τo α6μα μοU πrφaι Φβolo λiγo αιζ γω{dq Φ1i μv ξry6τε 6n o ΣτG Θdκηq ει,α μ'κροιjληq χα' δcv ξερει vo ζωYρoφιΦι oKoμα ιrnΦ .ΠρMΦαι6 qLrριo', Φνοξε Xαρoυμεlos o MqοMηq "ndσο Θο 'iΘε λo vα μoυ Φρα o Αγιη 3οσiληζ rvo oVηΘΦ' μο μndk dvo oroKtaι "κι ηltr! κι εγdl - Φr,rΦ o Σ1oθ6χηξ "εΦ Θο ηθεΜ νο μου φ.Φι μn rcrdο λjc κοΦ.Μa ΑΙ Πdσo Θo 'iΘfu νο 'nov Φμ.ρo npΦΦχροιti " φ]λαΦ η 'Kεγ6,Raιi,"εlcoMιrα6ηζ "K ηω. n εYι;, " ειm l o μxΦξ ΣEΘ.,ηq. M. j. t o l oi (oρ t ro'ξo. Φv ο' d lωoJ 'oμqoιii.'oτοlξyΦ' -.onΦ..o. o φο oδ ρφ6.ο Ιη 'EYι€ ηoηio, Φλq !Ιγο€ τo παδ'd. xoι .γil .μ.ι6 μjνξ σηv ωΜ ao' Φo μ. φρft nouλιnιo πoU τιτiβ(ov nαfu αα δ'jrΦ θo,o!_. ovo,l,o,υ.oα' οn οr]i πoU ρipow o' 6νθρdα πo δΦμo" "Eπnζ oπ rov κoηβΦ το xιovdι€ρ cΜηdn{oq τo πouλ6i'o nrτοξov μαβd ΠPΩτoxPoNιΑτlκo Δι 'Φρη MιιΘaaoυλoζ EμoΦ .λoμ6rχoq τΦo. τo Φ6μο μοU εΦ MJΦι λγ0 Φξ aiρ.ξ κo1 ,loι φoΝΦ.w α6μα Ro xΦoΦφηξ Σηtσ]o(Jlrrrrffi .ΦlιΦry wψ& 'o δdMο wδαjrc s μοκμi n Φi(Φ r orjΦ nιifu Φ ΦρΦ6 ΦλqrΦrρd5€ Στα ωιτιo ljrcΦv oι dνθρωnoι τo Φιnτo' χoι ρωo αιj το τΦμι τou πoρo' ΘιjΦυ ,ρλ!f,o τo Mιxdliκη, ηv κιχlτσα κα τo Στοθ'jκη nω Φ6λζov τo xρι
 62. 62. κα ΦΦ παο riτoν ot6 τo 6μoρφo καoχ6n{Φ αoυφdκ τou ιδιoU υ xor(ilrαζ rρiερYο τo 56ρo πou ,λΑ δεv ητΦ τo μ6Φ δdlρo πoυ μοU .δωω ο lι soσληq o μ{Φq ,n δalxvΦoq τo αdμo μoυ Δ. φοινd. μouv nιo κπσo'jφηq xo1 λυnηΦνΦ xΦη Φ κdνoιrριο αdμα πoι μoυ ειXε ζωYρdφισει o Δ.i.Θooυηq ο Αγιoξ μoυ ε1xε xοdωι iW μηωιο fu'j xομdγε λo-τoωρd6τεροπρωτοχρο{dα0δ6Φrcυr6.!0U οbι χφnκοε noυ ο Αγ'ξ Enoληζ δε μ. .1λ? ξεχdoα .Φνo, τo XΦνdy θΜo! κι 6,ρι Yrλaσov εηιη(!oμ&o n o'Ηkaζ' rco &aυΦ oΦ ov ιαφοιλa xΦηre R οr59 Ξoφuχd, 6iouσα σοv vα x1Φo'joοv κouδoυvnκιo Eρχ6ταv o f οΣ θΑΣ ΛΗ:| κoθtrloγ ndΦ σ .6 ομoξo{ φoρτΦμνo γρηγoρo aΔΦο ετΦlοvΦν οrorπ λoι nΦpiδιdπouτo,ωρΦvΦli odoηo'rvdησ<ον 'o! τo loω τρ!jπωσε Φoo στην κομvd.α τΦ τζαxω, κΦrβηre Φ σoλωι κα dφηΦ πoλλ' alΦ xord αo
 63. 63. o xloNANΘPοπoΣ γλrjn τρκοφφo Eq σηv ouη Να r ονΘρofld κon λo φoΦι] πoιΦ αo πιjμο, αo x.ρ' ροβδi, (Hλ. μηv ιdΦιξ χovrν'οαειo . ) Δdrε fuρΦ μdqγαa noηρd' Mo βγ1ε o Φ'η . τι αμφoΦ! xαιταvgΦπdrιπιoδεidωι Απ6 εδ6 ndvε γοτo βΦ6 ρdηω rκ )€ωφΦro nηYoN. ro λμ'jνι ιoι τα κoρljβο Θ φoρ.iο o xιovd!ΘρΦflζ dψoΦ Ιo m λιμιivι. τo βρηΦ' ειδ. τ αρoγ1/νo xo' ΦBο. το oΦα ovξερow i;ζnd{ πο βoρ ν6 ρoUμε, τΦ dnονοΦεψΦ τo κοριiβιo. ιΦ εεκ6λΜσε τo σιdn ηζ κdΦ r6M { aμαvε ξ0ν6 χωβq α6μο τov ειδε "lτα λUημjvo μιo Φpκoιe nAΝMτ:Α η λrγoνe ν6v3ρωπoqKπqdpηEfuΜιiη- Να κdι ω6Φo ιιμαο rrΦω. η βιiρrc' κι ,.ρζΦ τo γdρκo ξ'jλo Mπ'iKα v.ρd πi& ΦυλoΦ η nΑΝΑπτΣA βΦΘηκε αo βιθ6 o χtoνov τα .ιδαvε τα ψ6ριο. το μκΦ τΦμ6ξα. το nιo qoλo ξoφyαriKα. 'Nτοv κα;vαξ kΦχφιoq πoυ 6ρμηξ. κα "Xαπ ' ιoβeι.vo rcμμd.ι on6 ην o xloNANoPΩnoΣ noγΔεN ιlΘE^E ΝA Λl(ΣEi σηv ιoρUφη cqjq ψηΜι]' Xο{ομdvou BouΦ'i ζoυΦ ,Φq !αd!iΦποs no μiτο ειχε δUο rcαΦνiβο γο μrη .νo β.. λoι1δι τo xΦιo Φu 'nαv δ!ο ΦΦ Λo 'iταv μιo φoιπd Θιμφ'ou. τo .lΧε xdΦι oβoJ 6.'.Φ.rοo.tΦζoρ.. Mοι'inoιoqoγριoκo!νελoqτovι,qΦ pιμ6voq fu ρχdτo€ η 6rξn με tΦ ηλo q ioιτo χιji Θo'λΦ. _ ΓioLj n nιiω, γιo vo αυΘι Φ,ηoε o xΦ6!€Mοξ τα σ6 λπξ o ωο. η rεΦυYo τoU χοι τoU aδαΦ κrιi τo βoριd BρriΕ o χαdvΘρG nη dνο ζ.UYdρ1 nαλd ξεxοσμaκ ιΙraλo τοU oXι' τα φ6ρcΦ xαι κiηΦ nρoζ το εκεi πoU τoU ,δ.Φ o ofiξ 'Eφτooε Φ μια nσπεiο τΦ εiδoΦ τα noιδrd nou πo(ο€ ατlv triq B nηρovε μΦ rouq Δξ το μnιo τoul ΦvοΦ η κα.ριο κι o κωΦηq τoU x6Lλησε &α και:κ' πj κιjκo κdk γo ΦΦο o xoνdν Θρωnoζ &ooΙdδαΦ μ. τα ΦΦμαο rΦv Φδιιilv μο ων ΦχvoJd. n!ξ 6πΦ. E Φ σwαιΘ κoι τo τoξiδ' τoι Σαν vιjrωσε, Μm6v' R dδαωε η αro Mo nrν nογωμεη η μπouaο. λο' τoU ιo!Φοf o! ομηδΦζ lο rο.βα κouκoυvoΦμ'nιoroυ κΦoi' κατoιoχrjλοMrdopFΦ6 rc 'φΦε ποvΦ Φd rc Φw6 Φ Ιo ξειιησa' n εci τo ωΦφo ,Mσε Xονon6tμο ioι μτο φτιiξo€ cw ο 6Φμξ iσυΦ μΦ τοU τo σuW,φ.. vιoμω oπ 6noυ o χαdvθρωnη &xε κaτι n.ραrκoi oΦιβ'iτεξ Φισov το τoU βjλαγε δuo ιouκοUνdριo γιd μ'nια' ,!o βελdνiδι γιο μ!jη οΦd ω6 n.Ljχo γιo !'ρ'o Mrιi φηαvε κΦ ξ.χdσο€ τo 16μo
 64. 64. o PoΔo^ΦoΣ' τo κoκκlNoMYτικo E^AΦl κdndε ηv ηoιpιδonf,cη' ro &jΦιo ndM, ζorοε ;vα ελιiφι ποU τo iλryοv Ρoδαφo EχεiζοLjο6v io' 6Μ vo χ6oro ο Poδ'iλΦ( ι'μωa ειΕ !Φ Φωη λΦερ'i κjκκιη ιrm Hftν Φνn Poδo}φ. ΦoωηΘ i ,uλσε πdλ rc reiΦζov νγοfdq τ τdτε δ6xρυo ι!Μndοv πoι PωιnφoU η μεγ6λη κ6ftη μιrη MεριΕq φo ρ.ξμdλαdiχαα ωγ'jρωω6ΦP0δ.)4oκoιτoυτΦωδoισοv: "K'κκιη μ'η Rjiκιη μrη. μιo oΦειo φα'.oo. qdΜ Φv μr'Φ ιdι δuo φ.ρaq MμMρi" iιΜΦε π6λι τoυ nfoiσαv χοvΦΙΦq κο' rα σχ.nοζον με το tαd οM τo dλο αliφιo .nαζov δ'dφoρo nαΧaιδd Φ6μcΦ Φo δcfρo η γλι πρoljoov κ'jvorαζ τorμπεζ ndvb αο χιj{ iοι πoτ, & φJJvdζοv κοι τo PG δ6Φ0 να ηoιΦι μoζi τoξ Ααιjs n'jλ γιπi η )οtφη rcU μιrη π6fΦ. τoν φαΦω€ nαv Φ6 ηv noρομοη rd Χβαoυ'γiwωv oι vdvοι. οι Φηθoi τoU Αi Eo- σλη. κΦφιυdN μo π!αi& Φv n dληε "H 6ρo ηζ πλφiq ,φτooc oM m adφιo npΦσ Φ oυγffρω θoω αo λβιiδι πιq oπ!, η 6ρο o Α' Eοoληξ θo επnlξa τd Φηη τωv ο φL(, noυ θo ωηyηdoω το .ΜηθΦ τoυ Koι oo ψτoΦΦUv τo δ6ρo o' 6λο τo *!rαο 6τα δ'dβoσov ro ιΦ. x6ρrv m6 η χΦd τouζ nΦoισαv Kο' nνζΦ Φ X6i μ. τo nωιo ιoυ οrιi nοU Θo .ndληε o Αι9οοiιηζ Y'o vo oυΦt 10 ,Μη0Φ τou. ALΦ irοv η ΦΦ rρεπ6ταvτoν AιE oη. nοU Φ Φkm η bμπερη κdκη μιrη τω' 'Eτα αξ οft6 η Φο. 6τα r 6r€ Φδι, οrdζ riyε κo1 φ'jΦp Φoο Φ ,vo μnοoι]λo nowδιιi)v tou .Φv χo' 'oo.{οodo, €ε. o βofσ -o Σιο λrBjδ μoΦ'jηκα ιjΜ Φ εΜφο ηq nΦι,1δοΦoζ επξ Φd τo Pα &jλΦ rjθffαvω μοYρo!μη n o Λ B.oηξ Θd.bε τrν πrqi rtυ ο ΑιBooιιrζ θo ΦaΜy. το γρryoρ6τερo, τα δUrιn.pο κο' το κdiφο "Νομιζω πωs ο M6σρ θo εiνoι ιoΜ Φqφoσι'Φqb,ηθρo o P.eλφη eν ιirεΦ nAo εεi μiΦ Yελωouv μαζ μoU- σ#Φη* -Θiλω i εYdl Erα. nετ6rκε ,ξΦ σιj io μnooJΜ Φo μnαοιrλο -Δε μ. Φιαζe οq φσioει νd βρω τοv KΦ.rΦγο Νο τoU ιjλΦu xo( 6 ζaψουv το akηΘρο' oΑ.BoΦ Ι'o4 ΦηΘo, 'oJ 'Φρ .f τo-(Mo1ο Φl o!ο o!o{n Φr !dgol tov.σωοΦμ .o oΦ .ΔΦ μnoρ6 n ρΦ τΦ κα.Mrc με τo Φ6μαo μiω o',α,τΙ1 ηv oμ{xΜ' Μiν οκρ'!ξ η σrμ'i 6νo MμΕΦ A πErι νo Π6ρd ofo rc φo!Φ' Φζi uou ao uou xΦlααεi αo Φξ'δι σ. r ιΦ& -'ooρ ]αο ln- i*.Φ "@ω1φlημζoAiε.σnηζ _&γ aw ΦΦ6ρuειlε o Pωaλφοξ τμρσoζ Φo oγdιo .τo Φq Φxdααd μrΦ σ6 η μ'η μoυ" .PoδaλΦ, κoκΦμυ o *dφι1" εiJr. o AιBooαηs, 'oΦoupo .1μo1 nα, τιη"ρξ που Φ Φη{α τo φq σΦ Θα oσlΙt]iωι ro 6Φn μou dπdψε b δG ιΦ dhφ o'dη η γr. L ,M 'o oΦJθ'r'ι -ΦrΦoo! ι του Α,i.Eaoλη. πo μγαo βιβιo. 'o o A1BoorΦζ τΦBι'r( τα Y6uα τ0u
 65. 65. oλο τo drαα *,'φn rο&iΦισv μrρoσ'' τoU o M6o.ρ κο' o ιlnΦηq βoηΘηωv τo Ετσι, Φκηoov Ια τo μεγjλo τoξiδ! n.ρvοισαv οπ, n6λη m n6,η, οvd' μσο σο onwεφα niiNω πο mfte τo φaξ τοU PοδnλφU τoξ dδaΧa, b o A Bοοληq iο' oι ΦηΘo τoU οι vrjNα, πfionσαV σ otη ηv oμιxλωη χραoηεwιeιiη vrFo oδηγξ ω dη πv nομη ητοv ο Pωdλq. rc οvoυρov'jην'jFoτωνxριftJγcι &,e- srooι_g.,., ιμτ 6 φPoq Aw ελΙι ltι6|ιιΦ) !l!!Ι οl nn 'εE tt οnlo Στo nAΓΩMENo BPAΔγ Mξ σ.ηq vuxιdq το Φροβdρι κα ξεχoομ6Φι δΦ nρooβνoιv x6πooξ σην n6r.d vα φοvεi Ω Θ"jμοU π6Φι ολioαo n6oo' ipw το xΦo rouξ dlrαl ιι !jΦ.ρo oMΦρμη θο υψ6σo &ισ., φu Eoi 6 το Φπdνaq τoυ (6oμω m φτωΙd παδn Σ
 66. 66. σoοιην.ηοητoν t6 vo βρ€! τ ν Φφd' τι Φ χavow oι 6ημ.vα τβjβαγε o .κξ dπ rη μιο κo1 o inMq τgφογε lno' τouζ Yιo γrλo ,-.Φ rtou ηroγ μoζ.μ,voι' xouημ'oι με τo μrλLol Md αo τrΦq δUtrd. δiJa μο γερη Μdιa o ψορris o γοiδdρdΦq, xοι ΦκιjλληΦ ο wΦκοq! Δ€ι τιnε ι'λ,η μ'σ' κα ξεκjAηΦ η γρι6ι Ξαdα6. τΦ λα naλ ιo' Φκ6λvΦ { oι crnο' Mo oπd τdτε η γριa με τo λΦοp Yo γoρdio τo μrnκ Φ'τo fuarο τo t ^6Ι η lτtΙρ oqιlζe Φ oυτ σor o ι'b ! o ΦτoxoΣ κ^l τΑ ΓPoΣlA 'ιlτqv &η σωχξ με πoλΜ noιδd μlΦ κdΦ Φdδ!, noυ rnoν κΦρΦμrcι ηθελov vα Φvε τo ψΦμdiι τoυq ηαχo ( dΦoμavo iι ,Μo Φ nιaΦ o nΦ,ρoζ η λ'jρo rυ' vo xορ.ιjouv τo lοιδιti. bι W Eρ,Φω ζωη dγγ*η κoι σοv ιiκouε κιiΘ. ρρ6δu τα y.λο κα τξ xoΦq τou rωΧolj mΦξεvεU6τov: .ΓiΦ ηι] μoΘ.c' W μην .]μα .UxΦ ρισημavoq iα οΦoμΦq oοv o(6v, aη Φρο οξiη κα rc ββiδU γνΦ" Λ.α -Νo τoι δ6dΦ 0.M YΦdιd' κ δω ι Θο r κd€β: Πaε βριmι τo 'ρrωχ6 τoυ λj.ι _ Enειδn Φ Φρo nμιo 6!θρoηo n, σoυ δiJω rλd γΦαα v owΦξ οΜ Φρo nιο ο ιε.ωxιjξ εσυλλoμ6rov τι W κdtι τ6oα Yρ6αα το ΦpEι αn0 δo, τo Φ,ρ€ι oπd κg: 'Ν ovocω πρoμrεrιi&κo Νο το β6,)u Φoν τd- οNαndβιομnooxιi)ΦΦon 'Eρxεα το βρ6δι, oιjτ. λιrρο vo πιdα'. μλ6, τΦx ωv .κowν iο nοιδιd την Φnη Φρo oι]€ Φ βΦKdμΦo Φ nωι olkε nου€a6 aξΦ oπ6 η Φλ)Φ. γi' τον ερωτd η γιvωιa τoυ τι .χn r fu κ6€ι γo ranΦι orξ ηv εΦ )Φε κrcv Φηω' ηαxo' ο πoιjαξ nφνdμο βρ.ao nφνd d.λΜ mρ γaλo o'jε χορ6 τN πoιδ'djv το nρωι Pr.ησ ro Φτqd tι ,ρxroι Nο. rιπE!a, Φ γΦoE dou κι οlne oωd ΘΑ'ο oljτε Φ αααjoο τoυ( ι τoU o φτωxξ,πoιΦ η λrΦ x6. ρ.υοV τo παιδ'd τoυ oov κo' πρ(iτο και τo 6υΦ nριr ση δoνλ.ι6 Θo rdΦξ τo τΦφMκto iαι Θo τ€τ69ιq τo τσoΦ6eo κd δεv - Νo ογορdoo φοMoυκ6κο] οα roι"η t 'φ,ω' . ,. οι,ηη ω ω-ω.' -;; "-^;-, -""-.. *Θo Φμ o.oΦrrfu^ ΠoJ.ο ξ€Φ'd1Θθο ',. θo βoo' vnα- μΦd'rιn' .'λ<γ. -φ*, -ψ"η*',οofi'o μ._oσοΙα 6lo-'dr'ol f,dα η καolχα ια κoλλd
 67. 67. Σε iiφ F]Φ ,{ κοFot( R αo ro ΦνnΦ εΦ€ξΦ w Φoα rqτdΦq ' Eλo ( .o, μΦ σπc .vo νΦdn αo Νnο τov riροv α μιd 16Φ ιο' τov ijβd Xιλo δuo ωραio rρΦμΦo ζωγΦφσα το ναdκn μ. τo μipd τoUξ λ.1ριo κι o Νιχη Φιdξε.νa μ.γ.λo βσ'jρι EβΦ on!, κιnω τo dν.μd τoιξ χoι sιn rc φiμοσοv αα τoΦ γEErcvωφ!jrα. oτov τr€ιωσε τo Φθημo, βYnrov nlλ σηV oαη ΩΦo ειo1 Φ oΧoλ.lο odq! εlnε ο Νiκoξ κοι τo δηa μo^ μoU oΦoσ Mωo nοU 6μιd φoΦ rc nρωi wαdζo κoι δεv toρω n ηχωω εlvoι φc p6ζ noυ θo πΦμο'jσα vο μειγω Φo Φiτι . K oμξ μG φop6 δ. Φλομ 6 ΦωUμε αo σχoλ,1ο' εinοv τo voltKo 6jsη μ.ρo ξiρεξ n,γι€ ο Φoιρ6ρη^ εmε nωξ K οrξ δεv ηθεΜ vo π6a Φo φljρo χαι Φiloμ. xωριq ψωμi' o Φ6βηc δεν nθr€ κ αwiξει τo Φoζ φΦUιo o xoo6ηζ o μnotr6ληq. tr lδE o !tνη iou.Φ τo xορτoπωλlh σori,,{ηq6.,L1oω'σομ,οηoβiοω !ε Ετodδια κα !αjBο ολοι εiπαv πωζ δ.v n0.λα w πd€ αιa δoukι;ξ τouq, κoι η ηoπεio φζ ,μαvε Φυβη M,lvαμε arσ ιY.q μφξ μo Φ τ,λoζ dρχiωμ. νo nεινnμo 'Enpηε vα ζωrα!.ψει πdλ η nοιτειo μ6ξ' .πρεn. vo π6€ 6bι αη &UΜ'ξ bη ΣJμ ΦησoΕ' λom6v. dλo m νovι:Rο' βonμ. τζ ioδ'.q μαq, Φρ.με σ6Εq κα σιτιo Ξι,nηΦμε 6tΦuq τοuq ιd@q εμεξ οnoφοσiσομε vα πjμ σo ηoεio Αωi εiWι η &UΜι6 μoq. 6ρο νo π6ε n εΦiq σιq &κΦ σαql 'ετoι o κo06Φq γ6ριΦ Φη δΦe6 τoU ιο' η no}.ειo μoξ ξαoζατdν, ψε K oπ6 τ6τε τΦχοUμε xoΦ'jβo E' Νικol fuo'jαΙs τdΕ μιο Φui 'Hτov o Σnθψ'jληq' nρrnα w φ'j YoUφ 'εxoυμε πoν δρ6μo Φι Θ'οηrldοUμ. ο Νkη χο'ρ.ηω dM m nv6xο iα rcη πoσχ.ΘηΦ nωζ Θo nηγo!. Δ,.β... o ooJoεd. Θο.ixov (d€ι δρ6μo πoλυ 6(ovo Ν 'trον Φσo rouρooμνη of,'i τo τoξιδι! Σπιθoμorη wαι'<ω' μoυρμοLjρσε. _ κo'μnσου τoU rοκριηΕ α.ivoξ (0ι μ]r o0 γα'lΦι. oo α π6ω ro m τι dou rα Θo o. βdλo m rρaβa'.! εy6. 'EWζ γfuiξ 'jrΦ πiρε τ6τε ο Niχo K 6τoν ξι]nηο. Φ.ηε κολd 0..-ooJι.q Φo ια6 ιoU lρεβ6 ' noulξ α oxnδη τΦ ηλou ioι ,μ'6ιvov dπ6 nζ γρλoq. nondl ΦYησo οx.φηΕ nρdπα n π6ω σχΦio Eεiη η r]μi Φiκε πο δι!μdno η μ16Φ ' Σ .qοβσω πoλι], iaλri μou μoPd, noυ μ 6φnΦq E ndω Φv ποhlο των vdvbν. φbνoξε ο Νικ.(' μjλιq τι εlδε Λ6l η n' ρ Φι.' Λ. Φ or' oπai λΦ o oΩκloN' τo E^AΦl (oπ6ortoι.) Exεl dποU ζοiα o Φωκiων υnηρXΦ ncnλd βouιi εoιvιi μεγιnσ με dγ ρ[ βρ6xιo Koι Φλ!q χoρφξ €.Uνt μρd, μ. ηΦμo δ{Φ 16 reljκα κ.ι Πε6ιd K αo ΦΘη ηrd η Θ6λωdo ( oι οxΦιολ.ζ ηs, Φ τd MJκιi β6τdok κnnoυ Φι )σndν' ζoljΦ o Φo(iΦ' Moζi με mv nfrrρo ιo' rη μnτΦα roυ ο nπdροq τoU .λdφιoι ητdv δ6αdq Γιαι, ππrρο aYιq 6dαoΜs: τoν ρ'JτηΦ μ'o Φρo nαi rτα fu ημM χρηαμοq Φυq dιΦq 'Δε Φ KΦαλΦoινω πσ.ρα ο δdαολoζ a{)€ιΦ τo βΦλ]o nou xρroiΦ
 68. 68. Ακoυσ6 μ. πρΦ((d .re κdι rερ o xηκξ o φ.Lrρoρm τoU xωp'ω, κdvει η δεv χ6Φ' με τη δouλ.ιd roυ '(6vσ oφoLj φτιΦοrι τo ψωμ1nοU rp6Φ' Εfdξει. το καdοΦivω 6k αtd! Εoυ 6μωζ Yισι.γινεq δ':αoλζ; &ν mηρxε πο xωρι6 κoγdΦq 'kσι, Φvα.γω κoι τα γΦμσo ποn ro ,μαΘεξ Σrηv noλπcια εfi μ iαεfuvoιγo€(μoυ τη μηιη ηv πjλη ο!hε oπ rηv nιo ψηλη rcρφη τo! βoυνoi δεν μnoΦJ. - ΓιjριΦ ( eγιΦ o διiαdοξ τοU xωριo!' κda oμuη ο )aircq Φιdβι το ψoμi o Y6ιδoρoζ xοθoρiΦι τo xoρι6 κl εσι]i τι χ'jvειq φ τo YρdμμΦo; _ Mooaivo Φoυq 6λλoυq πιlq vd Φw Μ'nερoι τoU δ1oΧdΦυ η φωη 'nα πdιj σoβopη ο ΦΦnΦv δo ριi)ηc τiπα'dAo Bγire ξω W κdsι μο Φkο
 69. 69. AαΦι τ oρvι. γLjρζ. γuρΦ γJρο γrρω αo β6τo' dφη€ π'jvω α. oγc θιoro μολ)i τo μdΦUετo Παδιξoομjvo Αφoι μiΦψ. ιoμπ6Φ λ.ει Φ γγiΦι nι ω μοU Φ υΦ€ι, Φ τ κ''l,ει rα vα τo Φψfl πμv oπ τoι Χ9ι αoι vo τo βαω πoυ fu.dω νo κoιvωyiσω Eiρ.x. n Θ Φo δρ6μo i,λo xoΦ ολλd σuλλoγι6τοv κιdM nou & 0o nρ6. λi{q ωq rcυ &ιποιj. iα πaoχωρι'jτα U rαν η φdd τou πoυλo!j' w σοu μnρoαd τoυ η μdvο ιou f,ouλιou ' Ai rcλ6 παδi! bU λd, nη W σ ειxομηΙ1Φ τo id6 πoυ μοU 1αη oυ τo ξρ ηρι;oo; τ1voι τoljτo πoU Φ Μα τo nοιδi nωq ητov τo μoλnl nou to u δωE τ' αρl,dK κα βιoζ6ταV να rο o Jφdva vo to ιdΦι n τo ρ'iLlει vo ΔM μoU να o ro w,Φ εγa! λ!.ι τo ηoυλdR τo ΦΦ ση μrη ΦJ α.βη€ ψηM ψηλd, νo ιdφι μαρι'i Μi. Ωq Vo γlpioεξ vo ιδεiq το χεwεΦio τo'κο[ bUβ6ρι| το ΦΦ τo παα rcι iφηε Σοv dφταω orηv oΦr cΦiητoηερiφΣ. E n aκoμ.q] Η βρaq inΦε Σovεiδ€τα κouΦeιoτοημαnοU βαroισεfroxΦιτou πiΦroημακι nnYε τo ndιδι η Φ!o τΦ οq .δσ. τo πονi R οΦ τoU dκoψ. τo φοι Φoι{nτou. τoυ τo dρ.q€, ( εεivo τo rΦΜ χd oμoρφΦojαηΕ riiYε σηv αοηο'o nΦαmηdιδεUα πoυ rα &α fu Φσ16 χα oμoΦΦuΦγυ τo EΛAΦAκ| Mιο φoριi κ,nv κα'ριj ω μ'o μ(ρn κdjΦ μ.σo rο δddη ζotjΦ 'οζ rcρiτα. τo noδιa τd .Φ οn6 ηv nρ ηv ηΦρo ο πo€ροq r1γα€ πo κUηγ1, χο' η μητβd rρoζε Φo παδιd κdΘ€ Φ6.U oφ.!j ερx6Φ o 6tΦ τiκ' 'τρωγoν .Φζav rο παδιιi νo 6nτaποιδ!d.iΦιτεμJ€λκαδεvηv oοivε Q κ'jEW πori( anuιae τo κoριτσ πoλd βρd&o πoU δεv τo iπαΦε o inωq' 6οιγ€ η συΦiη Φ με τo ψ.μΦo nou ,€γε η μητριo {ζ&.ov. π,ρoΦ τo σY6ρι xoι ηq πn- ρε ιq ορδaΜq mι ιq rd€q' τo κoρiτσι ιiρχοε f iuηγdσ τo αδdΦ6n τoU Y'o w ΠΦα τα πΦYloτd τoU μπριdnρOΦdΘηΦΦτoΦoμΦrro. Στ. δΦμo mU nηγοNdv. διιlEG το ογ6ρ Mf,ρΦd τouζ βρriκοv ηv η- Mηv πiEζ οδελφotjΜ μoU, γιαi θο βροJμe €nd, εi]Φ τo xoρiτoι Πn€ nοpαπΦα' βρηκα 6λη μο nηγri, ηv η111 τo! λJxou Πd€ ndpdn.ρo. βρηiov 6Μ fρd nιo χoΘoρ6 Mηv nι€ιq οωφo'jη μοι, 0o γi€ιq .kβnι κoιτο' Koιrο αδελΦ'jλα 'voq γΦoq π.ρν'jε' κoftω τo roΦo' dχιβ.l το noιa { δειi ερηε rc ωαφdR ηξ.Μφ6xι 'EβγΦ τιnε τηY κo&!o Φd io λcLμo πξ τo 6&σε κα τρo0ωrαζ τo Φρε Ια6 πξ nερflΦofοi n.ρnΦrlfoζ ,qr.ooov noλu μoκριd σ aνa Φφσo μρoq μ .νο κrορισa φ.UfMd rη μrη κα μιο μ[ρη λμvouλo Φ6 χ6'rω Νοsω ωdΦft uou. roa τιiοo dσo θlt( τiΦ πoιr vo nιΦ εifιξ.φMo τo μaρoζ 4nβοαo.fiφ;oσ β0αησω, 0o oou ΦρΦ φΦrτo νq τρωζ R εω η, dλη μ.ρo 1d.. μ t d,ηo o aηρ*rζ oι ρο@.ο,o.o αΦ Eεi nοU .σκu ψε w πει !€16 το αογo φoβηΘηre χdt f,p6γιη Φ γιΦι 6ρνf,. η φΦ'i τoυ κορtrαω' noυ κoθΦσ(1nαv πο fΦ πj ψηλιi an6 τo aj rρο n νo χ6va o unηΦrηc npΦ6ΦΦ μo δεv το κπaφερε να πσιΦι τ 6λoγο Π'iE b'πιjν αo β. n κoι ειnε τι σUν:β.ι€ ΠoιΦει ξoνd τ 6kγo
 70. 70. τo ρρaδU nηγε nιλ rc ddφι m' κιjΜηoον τo Eρrd τoU Σηκ6Θη κov ro πρωi βρηκοv τo ε).aΦι κoAημ'jw και τo .πιoσον τo βodvinο ,ο -'o. οn6Φοr ,o - ΙωfuU. τo ελoΦχι κα .ιoγε ΓιΦi ι)€ιζ 9Φ xoρiτσι μοU ηζ .λryov. αφoi θ. γιaq Φο onoLjλo Aπo ro f,oAα μoρ1ι ρηΦ τo ioρiτo' dη ηv oληθειo τ1jτε ιiφηοον .M!j Θερo ro diΦ νο Φσα m περΦλE τoU βo6 ι6 εγNε o γ'jμξ χα ]iρθε nαjq κjσμξ το κopilα κdΙ.Φ xoι τα nπεΦ ριτα ,αoα οπj τη ζηλια ηξ Yιo τη! Koι ,ζησον αdοi κdi n εμΣiq χdtrεΦ no|HMΑτAκι ^YΠΗMENo κα οοv 'jρΦι το EρdδaΙ|
 71. 71. τUXερ'jq εiσα Koκoμαρη μoU o Φσ σoυ. εdgο'ο δ€v oξ(σ ρiΕ δiiα Φυβλo μ0 o βoσ- λdq oπ0φ6σoε vd dου δ6Θ ειπ6 o μouζkoζ dμωξ m,itΦ: _ τo κdjμ μou εγ6 δεν io δι,ω γ'ο εκoτ6 Φ'jβλια κdlj λoιπ6v, o βΦnιiq σoU 6ια δ'0ι6α0 Mo o μo(kζ τoι morΦ' Mητ. μ &οχdαo μnε μo χλo ροιrρο δa ο δι νΦ Σ οαιj τo κoλj& ζnσo€ κσ nεθdναε κι o nljmoq χι ο πσdΦq μου σ' o16 n .γ6 γ,Φoο n 6.ov 'ρΦι n6ει τ6τε o unouργ.s αo ,Φλιd ioι τοU Μ!: ' o μouζικoζ ,vο nαΦσ6ρηq δεv rο avει τo κo λjρι ιjσα κι oν τoυ δ6oouμ Mην τoU α€'q λorω τι παε βοoΙλι6 !ou, μn6 &ιhoΦ vo Yκρψloouμε τo no' λααugo δiχΦq bμi σοζημiωΦ K αf6 ,vα 6λo ox o6ιjeτoθiλω ειΙc o βωλιdζ. τι Θo γiνα Μftvi no, οοιΦE driιρυ σ ivο τ,τoιo πολ6rr vo σ.α iw Φπ'oΧdλuΦ o rΦ 0,Φq noυ oo βλjΕι τo πoλan Θο ΜΙ oμορφο ει voι τo nd6n μo τo'ho τo idιβι χddα ηv oμορ Φιιi τoU Φoιεoι δ€ν ,F ο βodΦ pnμπo γ'o Rft H lΣτoPlA κΑnoιAΣ MYτHΣ ολo' wωριΦτε Φβorc η ζφγ'ivo τo oqμ&ω οφροψορo με ην nριiσ dqlωeoσ,l:Φ,oΦι,θΓoη,oφoΦ M(μ/ωao. oΘα . 0Φoooo, τo σοM ρo.oJ JoΦq ! loζ,οJ 6,α τα ψ6μο κοι το ριτηd. ov εiχovε (αivo noo6novo Αv κolinζ αnd σοs. rοιξ .ιnε νoμιζσ πωq ειvα αδ[ηΦνoζ σε nnαo νο βγa μnpσd rcι vα τo πει Eγ6 Θo διoρoiΦ ομ'oωq τo dδκ τι ητα n rc re' oαΔ ΦΦ τo ψdριo ηηκo€ Φηv . ovoφoΦ ιiλo ρρ.. θηιο{ οδtΦνo κ Φχιοav νo φΦνdζouv τir το ψ6ρ'o .iχo€ φω!1i - κoι vα ζπ0υντo δiKo τoUξ Αλιo,Μy. nωζ εια οδκηΦΦ αο αiφ' nι4 εΦ 6Μo 'Eγε nbq δ.v εΦ 6μoρφο σοuλoJπι. 6jιo *γε nωq &v .Φ'o€ .!jιολο τρΦη κοι τd Φηo' oια 'iθrΦv funι v 0λ. ρoμμi' n οζ λ.a o iοΘ,ναc n oκρ β6ζΘ.Μι Εγn Θο σοq (ωonoησω 6ΜUq Mπηκo€ τd ψaριo ση γpoμμη, α τo κοΘ,6 m.βολε r oΦμσιi τoυ K ο Θajq τo 'κoωnαo!jο. 6Μ μoιρ6ζorαζ κoιvoυρο xορroμΦo δdιd ι oρι ομoρφι6 dλoυw, μnι δυνπd. ωοUΦ0 Φ6μα qιjΙo dλouloj μεγ6λη οUρd. drμφM με 6 τι γnρεuε o καθ.nξ Σε λγo τλ!iΦ η aαωΦ Ιoι ljλo τo ψΦια. μ. ioνoljριo mo εφω EυΧΦισημivη κι ο Θαjq ηid]Θη€ σιj τοv κoρdr&νω Φ6νo τοι K εreη η Φrμ'i αρΦdξ επρ'iβΦ ΜΙoiooμη μnΦπd ΦU η ζoργ6_ Θεoι]Μ μοU, α,]νoξε' .μlvo δcv μοU 'δo€c nnαo - (oι πo'j 'joouv τι'η d]ρo] Φtηoε o ΘεΦ Eμouv πiσo πiσo' Δεv μ' ιiφηwν oι d,1Μ' vo πρoχωρliσo Aργ6 ΦχEα, εin oΘεξ τ6ρσ τo μoΦΦ otΦ H ΦρYιin ΦχΦ Φ donι γΦΦ Φι να ao&rr Φ τo δΦUιi t τo !ερ6 :τ6ΦU! Στ'jσou Φ οξεo Θ€ιjζ Eσj ΣrομarοlKfrθογivεικαγοαio οΜ rο &nρο τo μoΦoΦ xoι δεv ,Χω τι νο σοU δ6oo MnoΦ 6μωq νd σοq rΦ6ψω vα xrηΦonoιriΦ'q ,W ono Φ δ6ρο ποU μοipoσo σοξ dλ λοUq κdμε μo β6λτο κοιτoΦ τo ιjMo ψ6ρο Φ' διω€Φ τι Φu oΦωι r 6πixοwrdνdrouq Θo Φυ δ.ισo orηρoφo Γloiια& δΦμο η ζοργ6w χoι Φ ιγο ιαvoYυoιaει -Θ6λωrcμoUδ6ωξμομιjηnΦ@μo'c{εισοvημητοUξφid Mιj τo μΦL.b μoυ oΦΦι ,nε αo Θεd' κoλj τι nηYεζ iα δ'irtξεqr . ειm o θεξ μ'rΦ ΦφΦ6 Απj μoU οΦd.J εn,μ€ η ζoρYtE - Γεηθrnω τo &jλημιi σοU' .ιE ο Θ.6q - ηι, 6noιη κoπdΦι Φ noΙ6π μ.U θo nα' "Φoι€ τdι πωc o Bdιι:c 'iτov nλo'jο'η κ aΦιoΦ ω9oi0 πο λ'π" κοι 6τov xαrdξ.ι τo KoλljB, Θo Φι .Mο τo n'o ΦωδnΦ riΦ κo δkαΦ οσξ o Φonιiq, Mηv Θ
 72. 72. κα oμσωqηq χ6,uηΦ μο rλιrρο μη λγo nΦ μxρi oΠιj D μ61ζ Aπ6 τ6τε η ζopγaf γUρΦι nΦliφoη η aιiΜσσo κα nοριΦdE τα ξLΦιo κovavo ψdρ' δ ,Ει η μrη ηζ Eδ]n τινι6€ι τo πoρoμιrθ'. R ορxΦ' μE d]λη ιΦiα. που σU€Ιrζfiα 0ι6μo' H μ.γdλn μ.η ηq ζοργ]jνoζ δεv ηs βi]iΦ oε Kολd το μ(Φ ψΔβo ofi rc η φοΦυfol 6ρxΦν Φ ηv κoρoiδεrow. σΦ ηv 6ρ€παv vo Φ' oσo no τα ψ!rρια τo μryιiλo αα,i δtαρi6αε η ζΦγnW οn6 μοφ'd. .ξ0πιoζ ηq μεYliηq μrηq nrq Ιοι η ΦΦνoιv αo rυηYι 'Erρομη τ6τε η ζopYdn Φτd νd τρmιiΦ' nouo.!i' μo η μ'η ηζ rηv ,μnoδ(ε' K ftoι ow yχdΦoι να djd n'irα πον σφΦ Euιo. ηoΦi n rι καεiξ 6ι η μrη αη ζoρY':κ εimι !'d oιιilηo βaσo νo K εvο o'(jl{o εμπιrδιo τι ηv riθεΜ Xαιj ηq xdvει. κd6 &ν ηξ κdvσ κι 6μq δεv εivΦ μΦoyωΦη Aζ nηγljζouv oπιj η μη ηq 6Εζ oι δmoλι{ t γιογ1ιi τον f,ωnoι μoq τροΦα, τΦβ'lvε μιo. rρoβωε δυo μα ποι νo ξεκoAηdε' o16 κι 'σι η γιoγιi ην εtγΦoljλo φdζει κdto i6μπo τροβ'j& τo αανι τη γιoY'd μas τρoβω' η εγγogi η γιoγd τov nofroο μοq τρoβaει κι o nmοrq n γoγ.γ0λ φΦωι τpoρdνε μ'o τρoρdνε δUο' μα πo!:] νo Φxo^ησ& o!τd x6μo κιjμπο τρ.β6& m oxαq η't1αγιd μoq τροΦει η ryοui' η Y'αγιli τov ποmou μοq τΦρ..ι τρoΦ€ μo τρoΦ€ δUo' μo πo, νo ξεκοMηoa oυτd κι iτα η γ&o xp6Φι τo πori( κ6Φ0 K6μπο rΦβωι τ o6Ni η $0μ6 μοξ τρdB'ι η αYγoη, η γιqι6 τα πomοιj μη τροBωι τρ.β''ε μo μΦ6xo μο roι το γoΥγrλ Φκoλ'λd κι dτα η .tγoΦrλo xΦΦι τo σKUλ rcU 6Φ φτd€ι rcι ηv cwΦouλο πd€ι κoμfio ι6μπo τρoβω' ro σκoιvι τo Φλι τηv .w6vo φrεi η γιογ1d μoq τΦβda η ryoΦ η γιαγιoτοv ndmoι μoqτρορn ι, ( o nororζ το γΦ'jλ κρΦΦι τρoaiΦ μ'o τρoβωε 6Uo μo ποJ vo ξεκoAηoε' αt'j κι dτα ο dιuλΦ Φζ Φaιει π νιrr. τo ΓoΓry^Aκl MΦ φoΦ n 'α καμj 'tN 'αζ Y.ρo-roποLjq. o πωnou^ φJ€ψε dYο Νo φrρ6Φιq' vo rpova'μιζ ωω χoι τβjΦψ. γrηε φγαο κα τ6q πoυ Μζ nιja o aοnnoιj^ νo βγfu τo γoγγLjλι' τροβωι μo. τΦβωι δUο μo πolj vα Φιοιiα oπ,j' e πΦ 0 πmoιjζ μoζ iρ''Φ η γιογιi
 73. 73. ψμΦ'ol6φφonofDΦo ΓlAτl τo E^Ατo, τo nEγκo κΑl o κε{PoΣ κPAτoYΝ τA ΦY^^Α τoYΣ τo xaMΩΝΑ δaoq. nafr otη olηη Φθι'!Φmol' nμΔμιν.ζ Φ6 ΧΦ6ι Xoι κΦφoιn frρω! lρma @ ΦxΦιtaD: η 0ξι6 με at οdημd@ρ Φιοrδο n p1οb ΒΦ0{6ο ρ rd β.λowδo η ' 1-'σ' no"Φ.β:'.'Φa6φ1|oυΓσοLω'ιro'"voηo.ηvιζaρωΦfσ' Xafra aafrl1' 'ιaζ XιΦaζ ρ τψ @rcιζ Φυ' tω πεaιa "ιnΔ6 ιoι δwοt6- αι' π διnρa aaΦιΦ μξρaζ oa δρ6 nPoΔα^ 'ε!o μnρ6 rcoli' σo rcal μπaqi n κοftoρΦΦi οπ3 ρ' 'o' FΦaνoι6afu' μ Jo M6'Μ Aρ{Φψ με ιm μδnΥXaλXΔ oXΦ6 Γlo πoρΔΦlΥμo' με μο Δρn Φυ./Δι' n4 naυ o ρU3ψ6ζ ηζ τα'λΔΦ Φo μlXρ6 πιδηfrο Ιaυ ΠλqvΦiwU rΦ. Υo λιFq σryβ9 ΙΦ ni@Ιo' τo rcλι fu'w μ.ρα6 qδiιtm Φ feΜira' μd Φ ρλlru οΦn το δ'nρo τo ΠoτAMΑκ| - nξ τΦ }JΦ rcν nmo'j σou
 74. 74. AoEΓlτHΣ κιjει noλ! iΦo. xαμnnζ oM τo τoξιδιιiρκ noιλΦ τoli βηξα καιj το νoτιd' Yιo vα βινoα εΧεj ωq τηv dνo'ξη 'εW nοιλi 6μq 'μnvε EΧ€ι μα φEpoηa Φoσμiη κoι &v μnoρ.i vo nετ6ξε1 τo noγ^l κluovω &νdχωnοιjνοrαΘ6 rΦ6ζω πMoJ μo δε βρι αω μjρn{ μ vo Φαοθ.n αo πo,λ yυρζa ηρη D δdσoΦ o! τo oΦio δ,. Φ μo πpoφUλιiξoJν 6λo τo xειμωνo aΙo ΠaUλιΦoa'εl aλljlοο' με μ1φl' ηδημoΦ' Πρq qν aξι6) τo ΠoY^r ομoρφηoξΦ 0,λ!rε vo φ οφnoft. vo ζnσo μiω σο αoδι6 E oΞA: Α olπωq σou ηpθε oUη η 'δj |τa αaυλι tρΦιnΙ @9 η β.kνlfui) 3Φο.!δo Θ,Eτ .o J. oφ1d.lι ε ζηoι J.οο σo ι,{δι]j aoζ ιη nrv dνoξη .ξ τo ιoλoxαiρι H8ΦNiΔAnλ.s;Avσεoφηoω τρυnηοeq Μ τo βo)€viδιo μou Φηε σο naοi ro€υa'vaαΦq ηv ιaιi) oφnσπε vο ζηdb μεoo Φo iλα6ιd σ0q' ι'rou vo'ρΘ, η 6bιΦr; E lτΑ:'qι 6xι Δ.v ovoiγoην πdΦo μoυ nω Φ ξrrcυq Φηε' σa naοi εξΦaλoU6εi vo πa.)a ε6n) R mι μ.Φ'ζ αιΥμ.a 'εruIo ΦιΦ' τo noY^l .εv ξ.ρω τo δifρα & θalΦW νο με φλoΦησouv' χο' ων μnoρ6 vo nrιiξω μdφι6' μ τη rooΦη φaροηα μoυ τo ωτo] 'oΦ Φ μaνo Aπ6 τo ι.διj μοU διdλ.ξ. 6nοιo fuδi σo0 dρa' σa ηaln κoψn6ζι κι'1ω oπb t|o Λo6ι) τo εl!Ατo Να m'. Θο μοU ιρrηo. τo Ππκo. Eγ6 oιμoL τo ncJκo τo lλaδ μo μπoρω Φ nΦφuλ6ξo 'vo ηouλ oΠ6 τov ljνεμo YlΦi ειωι ψηλιj χο' δuΦ. o XEΔPoΣ κι εγι]r. o 6Φoq θο διraω ro μΦ nouι τouq 6μορΦUq μ[ρo!jq ιαρnoιζ μoυ. γo vo τo Θρ'jψ ασ ιjλλα δrπρd .oυ δdωη ldρdζoυι ro iλ.&d .oυ9 H οΞn: εγd, η oξι6 & θo '1θrΦ Φ &€ioω το χλωιd uou σ' 'o ποαι N 8ΜiΔlΔ Eγ6, η Φλο{διι: φoβ'iμα μηa!ξ Xdσo τo βdο/διo μou E τtA: Eνω. η πιd. δε μαdο παi μ. Φouq σo 6ifrΦ Φq'ζoυν' χal ιΥJυιo βoolλ''a ra μd αlγpι Mo oε 'iρ τo o AΦΗ.}rτHΣ! ο! fuτdξτ π;q ΦΦζoroι n δ.rρd τo! δdσouq aΣω. nη) fuοJπε &v ειγα η φωη τoU ον4ou; ιH αJιaιο πlφa' eλa ξoζaλ'o&j v' orcaγad η οqaΘ{)ελ'o ι|ψ@ με τ1 Φ!q1 Aν εin δ0α6v' Φση.tοl 6|q διαa,;' nΥ η ΦαΦο αΦ ΠιΦ o ΑΦΗππ:: εiEι o ΘοΔjs noι ΦXαα Φ ποiΦl Φω πo δdσq /ο οφηγr]τη^ ioρrEτo' π4 κατι'Φ nlΦ rd Ιry ouλoιo] ΦUoωι πdνω Φo φιrλο Φ τηv nαYωμrη τou οvdω κ6Θ, ΦAo nou αWiΦι n.Φ.ι αη M A ΔγΝAτH Φc]ΝH αo ποΦdχηι.: Θo lεο y oγγξω dλο τα φ'jλλd Πdσo μoU ορdΦι Φ ρcΠω r δarρα γ0μvd Φd τo φιλλo τoυq, βoorλιd nq &jοω μ. oπoιωnnσε δrfpo εi EiJα o Φαoζ Mαωι μ το Φα Mh xoNτPH ΦoΝN ro n ρο,Φkα: οxι. τo δrrΦ nou dδaξα κoλα σjη nα rc ovdηρo μxΦ nouι μφo]jv W κρdησouv τα φLjλλo τouq -o tορΔΦ'6Φr ι Φ ''Φ'ισ'b a alΦvnδ@rcυtιAΔvlρnαvo^o. rρΙΕ1α τa ωυλ1 ζaυρωσμifr o'iιο {Διqω16 λdδι τaυ ελιωυ'' o AΦHΙ',ΙrτHΣ n6Φ xo,λh δ'oαaδoc ο βoρ!iξ! τo δrπρd ,xoωv 6M το φυΜo τouq' κrdtsε. dμωξ τo r'jrc τo aλro κα τΦ Ι!δΦ Eimι Μρd d'oJ., ,rι d βlο Λ 'ο.o.o,oo ιr. ρ'o δ16'''αo ob NΔj q Φ.io1
 75. 75. tlAΝoYP!ΣMΑ μ α9oιjξ Φ€ι τv Ljπο σoυ κoιμiΦ, oλnιδo πlξ 6Φιdq Να ρθοw α μoΦξ ια μαριir με τη Φooιd τou ovΦνφΦ, )V;.,, $€ nαor wι.τασ ω'ir δuo 'rta xσζΙ1froλ6oι
 76. 76. τΦχa o ππ.ραq μ.u dαιγοrοq π6 η xΦ6 τoU κα μ. σφ'γ'γtι σην o.d.lρ7,,.,ofd]oΦcδ}σJ, oσερo Φχepmiθηκε so η διrui μoU νiiη παρd γιο η δικη τoU και m πι L κo!ρn6η ' Γ' looδΦηζ ιιaψuΕβ'
 77. 77. ΦπoξE δΦoΦ tηo ιο ηoΦΦo o &ifuζ iηρε φ( τοU io' ro μMlο γlo τoυ iov xεορxioavdμο€oiνιηoοUμoσητlληrou Εσαοαv ην κpni, ο Mivωos τouq UποδεxηΕ φ πoλλ,c Φi κοl Φχιoοv η δoυλ.'a Στ6λoα τ0 oq1- rορο τoυ MiΦo με ποu'j qοrα .φπoξov &dφc 16 '€βJρNΘo o ΜΦpιΦq δ€ν nτov nορi UπΦao δoμdnο ioι αoξ dnω. οv rrΦvε κοv.iζ δεv μπο' ΦUor !αβφ ην€οoδo io! m βs MiωσobβU oΦo o M'νq ι*ισ τo MryσoυΦ τo φoβερ6,, 6 τaρoζ noU τρεφ6τοv μ. o!€Φr€ζ o6ρκη ΔoυΜΦα Φiπo !αj{ο Φ κpηη ο &iωoq κα o 16M κt 'iρΦ η σιγμi νo φηoB Υ'πi voαoλr]. πιiΦι vο Φi6Uν κ επ'Φ δ. δdrκαv' πnρε ηv οRj !o iuρ1dod σr AaηΦ Εδbο. δrΦ Φο iοΦβιo tου !ο μηγ ioρεL ionio Mlnαo τov nορ.κjr€σε o &iδολξ o οrΦρι'q Mι oΔoiδολξπΦΦdΘηανoΦφτεiμεπoιoτΦno ει& avo πoUΝ νq τC αrιfaξ ΦΕΦηεq τoU αω οUρold οπoΦ6Φc κ κ6vouv ( orοιτo iδΦ Νο PoΦ ιIomdoo! ' τ@jb τdψιη
 78. 78. o ΛγκoΣ Φι jwq λ]ioζ xorρoγεμ'τoξ ME ν'j,:lo xρι,o μ iΦtφΦo Δω drρo oρvoΙο ποU ΦXoσΦκov αον τΦ ,δα. τΦξov κρUφτjκov MυρΦ! o λ]jκoq τo μ.ΦδιiKd, γΦ W το φdσ με κρ.μμuδilnο (a δo ηγαξι mo κa YυρiΦι Π!jνω αηv .ilρo μo Φ6Φ oρxιΦ x| ιjλo οΦρdφει κoι touμnowiΦι oororποι' τΦμoα τo δUo ορv6κ'ο Mο Eρισσ6aρο o λrκξ rpoμdζg, τo πjaο Φωq ιrφξ rcU γFηYoρο ρ6ζ& l ρrωvα oΦσωq μζ Φ Φωλd τoι xoι qκoλdζ4 ηv 6&'o Φλd τoU hμccι riαxο ι 6€ιΦ ]{λο' βΜre' )€Yorζ Φ rΦ!μο κι η μπιjρο n,ρoα' τ oρvdfuο φεηouv Νοτο(rdδιτouζnηφομελιiτοuq' κο' nrε.Ow γρηγoρo σηv oγιdιj rouζ

×