Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

Helmet.2.pptx

  1. การสร้างค่านิยมสวมใส่หมวกกันน๊อค
  2. กำหนดแนวกำรปฏิบัติกำรสร้ำงค่ำนิยม 3 ช่วง ช่วงที่ 1 พูดนิดๆสะกิดจิตใต้สำนึก วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค 60 การสร้างความเข้าใจ ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 1 สัปดาห์ - วันจันทร์ ประชาสัมพันธ์เรื่องของระเบียบกฎหมายจราจร และประโยชน์ ของหมวกกันน็อค และข้อกาหนดสาหรับนักศึกษา - วันอังคาร จัดสัมภาษณ์นักศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับ ผลกระทบทางสมอง จากอุบัติเหตุ - วันพุธ ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ - วันพฤหัสบดี แนะนาหมวกกันน็อครูปแบบต่างๆ และเล่าเหตุการณ์ถึง ความสูญเสียของพ่อแม่ - วันศุกร์ กาชับมาตรการที่จะเริ่มใช้ในสัปดาห์หน้า(ช่วงที่ 2 )ประสานงาน อาจารย์ดูแลนักศึกษาให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจการส่วมใส่หมวกกันน็อค
  3. ช่วงที่ 2 ช่วงสร้างกระแส เช็คเรตติ้ง กาหนดมาตรการ 4 ขั้นตอน (มีการจัดอบรมในคาบSMART Hour) - 1(ตรวจ) จัดเขตลงและจูงรถเข้า อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ เรียกบุคคลที่ไม่สวมหมวก - 2(จด) จดบันทึกรายชื่อ บุคลากร นักศึกษาที่ไม่สวมหมวกกันน็อค ลง ในแบบฟอร์มจดบันทึก - 3(แจ้ง) เมื่อบุคลากรหรือนักศึกษากระทาผิดตั้งแต่ 3 ครั้ง จะทาการ บันทึกให้ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง ส่วนบุคลากรแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และ ถ้ายังกระทาผิดซ้าจะถูกลงโทษโดยให้ทากิจกรรมสาธารณะ 4 ชั่วโมง/ครั้ง - 4(ตัด) เมื่อถูกลงโทษทากิจกรรมสาธารณะครบ 20 ชั่วโมง จะต้องถูก พิจารณาหักคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน หากตัดครบ คะแนนจะถูกตั้ง กรรมการสอบความผิดและมีโอกาสพักการเรียน
  4. ช่วงที่ 3 แจกโปรเติมใจ เมื่อครบภาคเรียน จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยบน ท้องถนนและมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาห้องที่มีวินัยด้านการขับขี่ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมากที่สุด ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1. หมวกกันน็อคหาย 2. การจัดเก็บหมวกกันน็อคเมื่อเข้าเรียน 3. ครูปฏิบัติหน้าที่มาไม่ทันตรวจนักศึกษา 4. บุคลากรไม่ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
Anúncio