Profiel Edwin de Nies

@Win De Nies
@Win De NiesArchitect em Rabobank International

Profiel en curriculum vitae

Aangenaam, ik ben Edwin
Profiel Edwin de Nies
Inleiding
Een relatie ga je niet zo maar aan. Ik niet althans. In een relatie respecteer en vertrouw je
elkaar en accepteer je elkaar zoals je bent. En voor je een relatie met iemand aangaat, wil
je diegene graag beter leren kennen.
Ik ben meer dan een droge opsomming van opleiding en werkervaring. Ik heb zo - net als
ieder ander - mijn eigen-aardigheden. En meer nog dan wat ik in het verleden allemaal
gedaan heb, neem ik mijn persoonlijkheid mee naar mijn werk. Iedere dag weer.
Voor wie de voorkeur geeft aan een conventioneel cv: dat vind je vanaf pagina 7.
Wie mij als mens iets beter wil leren kennen: lees vooral verder.
Mijn sterke punten zijn:
- Mijn verbaal logisch redeneervermogen is sterk; ik ben goed in staat om verbale
informatie snel te trechteren tot de kern en tot logische en adequate conclusies te
komen.
- Onafhankelijk, ik durf mijn eigen benadering te volgen.
- Out of te box denken, vernieuwend, ik laat me niet beperken door bestaande
procedures wanneer dit de probleemoplossing dichterbij brengt.
- Stressbestendig, optimistisch en ontspannen, ik laat me niet van zijn stuk brengen door
weerstand of tegenstand.
- Flexibel, ik pas me gemakkelijk aan veranderende situaties aan.
- Volhardend, ik houd me aan afspraken, ben doelgericht.
- Sociaal, extravert en zelfverzekerd, ik maak in de regel gemakkelijk en op ongedwongen
wijze contact en ben in staat om vlot mensen om me heen te verzamelen.
- Hulpvaardig, toon interesse in anderen,
- Open, eerlijk en direct in mijn communicatie, maar tegelijkertijd ook oog voor de relatie.
- Gericht op de grote lijnen, zal niet verzanden in details.
Ik ben in staat mensen (mentaal) in beweging te brengen, te verbinden en te inspireren,
mede door mijn ruime werk- en levenservaring.


Ik heb me bij het schrijven van dit profiel gebaseerd op (onder andere) eerder afgelegde
psychologische assessments, testen (al dan niet via internet) en - niet in de laatste plaats
- zelfreflectie.
Pagina " van "2 8
Profiel Edwin de Nies
Persoonlijkheid
De lijst van alle persoonlijkheidskenmerken die gemeten kunnen worden met vragenlijsten
is bijzonder lang. Zonder enige moeite lukt het om wel meer dan vijftig kenmerken te
vinden die ooit door testontwikkelaars en psychologen zijn uitgewerkt. Al deze kenmerken
blijken echter terug te voeren te zijn op vijf hoofdkenmerken van persoonlijkheid. Deze
vijf kenmerken zijn: 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid',
'vriendelijkheid' en 'openheid'. In de vakliteratuur wordt ook wel gesproken over de Big
Five.
Emotioneel onbekommerd
Ik zal - in vergelijking met anderen - over het algemeen zeer kalm zal zijn. Waar anderen in
de stress zullen schieten, hou ik het hoofd koel. Ik zal niet snel nijdig worden of
verontwaardigd zijn. Ik ben doorgaans ongevoelig voor wat anderen van me vinden. Ik heb
dan ook relatief weinig last van schaamte of boosheid. Daardoor straal ik een zekere
controle en tevredenheid uit. Ik zal me dan ook niet snel uit het veld laten slaan. Ik word
vaak gezien als relaxed, laid back. Dit kan worden uitgelegd als ongevoeligheid of een
gebrek aan enthousiasme of drive, maar dat is onterecht.
Extravertheid
Ik hou zowel van gezelligheid als ook van alleen zijn. Over het algemeen ben ik energiek
zonder te bovenmatig enthousiast te zijn. Ik ben gesteld op mijn privacy maar begeef me
ook makkelijk onder groepen. Op feestjes of onder mensen hoef ik niet altijd het woord te
hebben. Indien me gevraagd wordt of wanneer daar aanleiding toe is geef ik mijn mening.
Ik heb niet de behoefte constant bezig te zijn maar ben ook niet het type om rustig
achterover te leunen. Ik voel me thuis bij iemand die - indien de situatie daar naar is - niet
bang is om in gezelschap het woord te voeren of om op de voorgrond te treden. Maar ook
met de meer introverte of echte aandachttrekkers weet ik wel om te gaan. Contacten
met anderen zijn voor mij prettig. Ik kan zowel terughoudend als spontaan overkomen. Al
met al kan ik worden gezien als een toegankelijk iemand.
Gewetensvolheid
Ik ben iemand die doorgaans minder georganiseerd is dan anderen. In mijn ogen onnodige
verplichtingen ga ik liever niet aan, maar afspraak is afspraak voor mij. Ik neem het leven
zoals het komt. Ik heb een zekere nonchalance over me. Ik handel eerder intuïtief, op
basis van gevoel, dan op basis van wat hoort of afgesproken is. Ik ben daardoor voor
anderen ietwat ongeorganiseerd en lijk daardoor vaak al snel weer met andere dingen
bezig. Anderen zullen me wellicht als gemakzuchtig of lichtzinnig betitelen. Ik ben
daarentegen dus juist ook erg flexibel. Ik ga het liefst met mensen om die het leven
nemen zoals dat komt. In een strak gestructureerde, ordelijke omgeving zal ik me niet op
mijn gemak voelen.
Personalia
Naam: Edwin de Nies Telefoon: +31 6 250 40 869
Geslacht: Mannelijk E-mail: edwin.de.nies@gmail.com
Geboortedatum: 21 mei 1965 LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/edwindenies
Pagina " van "3 8
Profiel Edwin de Nies
Vriendelijkheid
In de meeste situaties heb ik oog voor de menselijke kant. Mijn houding is vaker te
typeren als mensgericht. Ik kan heel begaan zijn met anderen. In mijn benadering van
mensen ben ik in staat rekening te houden met de gevoelens van anderen en kan ik heel
behulpzaam zijn. Mijn instinctieve neiging is om een negatieve boodschap indirect te
verpakken of niet te uiten, maar ik heb inmiddels wel geleerd om de dingen te zeggen
zoals ze zijn. In mijn oordeel over anderen ben ik in het algemeen redelijk mild. Ik sta
bekend als aardig en sociaal.
Openheid
Ik ben aan de ene kant praktisch ingesteld. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Aan de andere kant doorbreek ik graag routines of vaste patronen en sta ik open voor
nieuwe ideeën of ga ik de discussie aan. Ik houd van uitdagingen en wissel daarover graag
van gedachten. Maar het zoeken naar nieuwe ideeën en ervaringen staat niet continu
centraal in mijn leven. Ik ben over het algemeen gericht op het hier en nu, maar probeer
iets nieuws wanneer het nodig is of aantrekkelijk lijkt te zijn. Ik heb dus een pragmatische
instelling.
Kerntypering
Op basis van mijn profiel is de volgende kerntypering duidelijk op mij van toepassing:
Sterkte: Ondogmatisch

Zwakte: Minder oog voor uitvoering en implementatie

Kans: Omgeving die dingen of afspraken ter discussie durft te stellen
Bedreiging: Rechtlijnige, puristische, calvinistische omgeving
Daarnaast herken ik mezelf ook in de onderstaande kerntyperingen:
Sterkte Zwakte Kans Bedreiging
Creatief Chaotisch Structuur Rigiditeit, dogmatiek
Spontaan, joviaal Druk, ongeremd,
kletserig
Informele omgeving
waarin men mensen
hun gang laat gaan
Formalistische,
dwangmatige
omgeving
Zorgeloos Laconiek, achteloos Relaxed en kalme
omgeving
Overgevoelige
omgeving
Doortastend,
gepassioneerd,
boeiend, bezield
Roekeloosheid. Verzet,
weerstand oproepen
Voortvarend en
ondernemend klimaat
Onverschillige,
kleingeestige,
bekrompen omgeving
Onbevreesd Onbezonnen Omgeving die
oproept tot verzet,
actie, nieuwe ideeën
Lusteloze en passieve
omgeving
Pagina " van "4 8
Profiel Edwin de Nies
Werkstijl: Vindingrijke en onafhankelijke helper
Mijn werkstijl is die van de vindingrijke en onafhankelijke helper, waarbij ik het hoogst
scoor op de dimensies: introvert, intuïtie, voelen en waarnemen. Dit zijn enthousiaste en
loyale mensen, maar dat laten ze pas echt blijken in het gezelschap van naaste collega's
en vrienden. Ze tonen zelden hun diepste gevoelens. Hun innerlijke kwetsbaarheid wordt
gemaskeerd door een zekere rustige gereserveerdheid. Ze houden van leren, ideeën en
taal en vinden het leuk hun eigen, onafhankelijke projecten te ontwikkelen. Hun grootste
kracht ligt in hun intuïtie voor wat mogelijk is, afgezien van de voor de hand liggende
feiten die op tafel liggen. Ze presteren het best als ze een missie hebben en soms nemen
ze in zo'n geval zware verantwoordelijkheden op zich. Ze kenmerken zich door flexibiliteit,
tolerantie en ruimdenkendheid.
Ideale omgeving
Ze zoeken een collegiale, niet bureaucratische omgeving waarin ruimte is voor rustig
nadenken en verbeeldingskracht. In leidinggevende functies zullen zij zich coachend en
besluitvaardig opstellen naar hun medewerkers en aandacht hebben voor hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Mensen met deze voorkeuren zien we relatief vaak in de
meer mensgerichte beroepen zoals gezondheidszorg, psychologie, onderwijs, pastoraal
werk, kunst etc, kortom op werk dat zich richt op groei en welzijn van mensen.
Routinewerk heeft vaak niet de voorkeur. Ze hebben vaak behoefte aan een omgeving
waar ze zelfstandig kunnen werken met een behoorlijke mate van vrijheid.
Werkstijl
Deze mensen werken het liefst samen met anderen die er dezelfde opvattingen op na
houden als zij en die net als zij belang hechten aan onderwerpen waarbij de mens centraal
staat. Ze geven veel om anderen, maar hebben het vaak te druk om buiten werktijd veel
met ze om te gaan. Ze laten zelden duidelijk hun gevoelens blijken, maar blijven wel trouw
aan mensen en ideeën. Ze kunnen hun gevoelens beter schriftelijk uiten dan in een
gesprek. Ze bereiken de beste resultaten als ze alleen kunnen werken zonder gestoord te
worden. In leidinggevende functies zullen ze veelal een voorkeur hebben voor een
coachende niet autoritaire managementstijl waarbij het behouden van harmonie belangrijk
is voor ze. Ze zullen hun teamleden over het algemeen vrijheid toestaan .
Verbeterpunten
Ze zouden wat realistischer en gedetailleerder moeten leren plannen. Ook is het belangrijk
af en toe wat vasthoudender te zijn en nee te durven zeggen. Teveel meeleven met
anderen en teveel conflicten vermijden kan de effectiviteit van dit type medewerker
verminderen.
Pagina " van "5 8
Profiel Edwin de Nies
Werkervaring
Rabobank Wholesale Rural & Retail
2013 - heden Architect
Binnen de internationale en wholesale tak van de Rabobank werk ik als global
applicatie/business architect. Ik ben verantwoordelijk voor onder andere het
opstellen van visie-documenten, architecturale guidelines en
managementadvies.
Ik werk hierbij samen met de domein-architecten en ben de liaison naar de
architecten in de regio’s Australië/Nieuw Zeeland, Hong Kong en Indonesië.
heb ik een belangrijke rol gespeeld om – samen met de architecten uit de
domeinen – tot een beter op Agile aansluitend PSA proces, inclusief template
voor de PSA te komen.
Daarnaast ben ik mede-initiator en lid van het Facilitators Collective, een
groep van 10 mensen binnen de automatiseringsafdeling van Rabobank
Wholesale & Rural, die kunnen worden ingezet voor het voorbereiden en
faciliteiten van meetings. Te denken valt hierbij aan: retrospectives, project
kick offs, brain storming, team building, off sites, visie-ontwikkeling, etc.
2011 - 2013 Team Manager Business Analysis Risk IT
Manager van een team van + 25 business analisten. Verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het team als zodanig, de business analyse discipline binnen
Risk IT en de persoonlijke ontwikkeling en performance management van de
interne medewerkers (16 business analisten).
In deze rol heb ik onder andere – in samenwerking met de externe Agile
coaches – een training User Stories ontwikkeld voor mijn team.
2007 - 2010 (Lead) Business Analist
Verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en documenteren van de
functionele en non-functionele requirements van verschillende systemen die
worden gebruikt voor risk management.
LogicaCMG
2001 - 2007 In de rol van functioneel ontwerper of business analist gedetacheerd,
waaronder De Nederlandsche Bank, ING Barings, de Bank Nederlandse
Gemeenten en Rabobank International
Randstad Automatiserings Diensten/Yacht
1999 - 2001 Competence Manager System Development
Verantwoordelijk voor het definiëren, faciliteiten en monitoren van de
carrièremogelijkheden van de ICT-professionals die actief waren in de System
Development Line of Competence. Samen met de andere Competence
Managers - ondersteund door Hay Management Consultants - een compleet
nieuw functiehuis ontworpen, ter vervanging van het oude. Daarnaast de
functieprofielen van de functies binnen de Line of Competence vastgesteld.
1996 - 1999 Consultant
Pagina " van "6 8
Profiel Edwin de Nies
In de rol van consultant op het gebied van netwerkbeheer en -management bij
verschillende klanten gedetacheerd, waaronder het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam, SHL Psychotechniek en Origin.
Algemene Rekenkamer
1992 - 1996 Support analist/systeembeheerder
Deel van een klein team dat verantwoordelijk was voor
eindgebruikersondersteuning en het beheer van het centrale netwerk (Novell
NetWare 3.11/3.12 met ca. 100 DOS/Windows clients).
Holland Systema BV
1987 - 1991 Actief geweest in verschillende rollen: software-ontwikkelaar, verkoop
binnendienst (sales support en orderverwerking van de afdeling computers),
verkoop buitendienst (optisch-magnetische archiveringssystemen).
Pagina " van "7 8
Profiel Edwin de Nies
Pagina " van "8 8
Opleiding
2015 Faciliteren Ruijter Company
2014 Inzicht & Invloed Bureau Zuidema
2013 Collaboration Architect AgiliX Agile
Development
Consulting B.V.
Certified
Orange Belt
2012 Coachtechnieken 1op1 SchoolvoorCoaching
2011 Agile Foundation DSDM Consortium Certificate,
License
1601
2010 Persoonlijk Management Programma De Beukelaar Groep
2010 Effectief Beïnvloeden Boertien Groep
2006 Writing Effective Use Cases Cap Gemini
2000 – 2001 Computer Science University of Liverpool
(internet)
1999 Projectleiding I Cap Gemini Certificaat
1997 Microsoft Certified Systems Engineer Akam Education Certificaat
1990 NIMA A PBNA Diploma
1989 Praktijkdiploma Marketing PBNA Diploma
1987 Application Programmer Cobol Shell Nederland
Informatieverwerking
Certificaat
1982 – 1983 Informatica Rijksuniversiteit Leiden
1977 – 1982 VWO Stevin College, Den
Haag
Diploma

Recomendados

Enquête Psychische Kwetsbaarheid en Werk por
Enquête Psychische Kwetsbaarheid en WerkEnquête Psychische Kwetsbaarheid en Werk
Enquête Psychische Kwetsbaarheid en WerkCobivV
732 visualizações15 slides
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011 por
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011IngridToet
2.3K visualizações49 slides
Hooggevoeligheid por
HooggevoeligheidHooggevoeligheid
HooggevoeligheidLusanne Hogeweg
1.5K visualizações30 slides
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change por
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeTeamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
1.7K visualizações24 slides
Magazine nieuweleiders.coverstory. erna.baars[1] por
Magazine nieuweleiders.coverstory. erna.baars[1]Magazine nieuweleiders.coverstory. erna.baars[1]
Magazine nieuweleiders.coverstory. erna.baars[1]Koos Groenewoud
561 visualizações5 slides
Boek: GA DOEN wat je echt belangrijk vindt ! : Hoofdstuk - Inleiding por
Boek: GA DOEN wat je echt belangrijk vindt ! : Hoofdstuk - InleidingBoek: GA DOEN wat je echt belangrijk vindt ! : Hoofdstuk - Inleiding
Boek: GA DOEN wat je echt belangrijk vindt ! : Hoofdstuk - InleidingNick van Dam Ph.D.
390 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van alles por
Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van allesJed McKenna - Jed McKenna's theorie van alles
Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van allesnonduality01
727 visualizações109 slides
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2) por
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)Sarah Verwei
950 visualizações50 slides
Wim Zonjee - Inzicht por
Wim Zonjee - InzichtWim Zonjee - Inzicht
Wim Zonjee - Inzichtnonduality01
733 visualizações38 slides
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen op por
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen opZelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen op
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen opGéraldine Gobert
1.7K visualizações2 slides
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002 por
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002Anne de Hulster
393 visualizações7 slides
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houden por
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houdenJoan Tollifson - Niets om je aan vast te houden
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houdennonduality01
436 visualizações128 slides

Mais procurados(7)

Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van alles por nonduality01
Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van allesJed McKenna - Jed McKenna's theorie van alles
Jed McKenna - Jed McKenna's theorie van alles
nonduality01727 visualizações
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2) por Sarah Verwei
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)
Zelfsturing 130712172208-phpapp02 (2)
Sarah Verwei 950 visualizações
Wim Zonjee - Inzicht por nonduality01
Wim Zonjee - InzichtWim Zonjee - Inzicht
Wim Zonjee - Inzicht
nonduality01733 visualizações
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen op por Géraldine Gobert
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen opZelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen op
Zelf compassie : Milder voor jezelf - Zo leg je je inner criticus het zwijgen op
Géraldine Gobert1.7K visualizações
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002 por Anne de Hulster
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002
Hoogbegaafden aan het werk tbv nov 2002
Anne de Hulster393 visualizações
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houden por nonduality01
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houdenJoan Tollifson - Niets om je aan vast te houden
Joan Tollifson - Niets om je aan vast te houden
nonduality01436 visualizações
HSP - Hoogsensitieve Personen por Christiaan Nieuwlaat
HSP - Hoogsensitieve PersonenHSP - Hoogsensitieve Personen
HSP - Hoogsensitieve Personen
Christiaan Nieuwlaat572 visualizações

Destaque

Lilavati Hospital Kirtilal Manilal Mehta por
Lilavati Hospital Kirtilal Manilal MehtaLilavati Hospital Kirtilal Manilal Mehta
Lilavati Hospital Kirtilal Manilal MehtaRashmi Mehta Gembel
222 visualizações4 slides
Sdgl edu por
Sdgl eduSdgl edu
Sdgl eduGeneralcategory
228 visualizações3 slides
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIV por
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIVStatus Matters: NCCU Women Empowered Against HIV
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIVkmcoleman1
840 visualizações13 slides
Freshee Aluminium Foil 72 meter por
Freshee Aluminium Foil 72 meterFreshee Aluminium Foil 72 meter
Freshee Aluminium Foil 72 meterTANESH VYAS
78 visualizações1 slide
Freshee Aluminium Foil 1 kg por
Freshee Aluminium Foil 1 kgFreshee Aluminium Foil 1 kg
Freshee Aluminium Foil 1 kgTANESH VYAS
70 visualizações1 slide
4º caminho de òkànrà1 por
4º caminho de òkànrà14º caminho de òkànrà1
4º caminho de òkànrà1J. Alfredo Bião
105 visualizações2 slides

Destaque(14)

Lilavati Hospital Kirtilal Manilal Mehta por Rashmi Mehta Gembel
Lilavati Hospital Kirtilal Manilal MehtaLilavati Hospital Kirtilal Manilal Mehta
Lilavati Hospital Kirtilal Manilal Mehta
Rashmi Mehta Gembel222 visualizações
Sdgl edu por Generalcategory
Sdgl eduSdgl edu
Sdgl edu
Generalcategory228 visualizações
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIV por kmcoleman1
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIVStatus Matters: NCCU Women Empowered Against HIV
Status Matters: NCCU Women Empowered Against HIV
kmcoleman1840 visualizações
Freshee Aluminium Foil 72 meter por TANESH VYAS
Freshee Aluminium Foil 72 meterFreshee Aluminium Foil 72 meter
Freshee Aluminium Foil 72 meter
TANESH VYAS78 visualizações
Freshee Aluminium Foil 1 kg por TANESH VYAS
Freshee Aluminium Foil 1 kgFreshee Aluminium Foil 1 kg
Freshee Aluminium Foil 1 kg
TANESH VYAS70 visualizações
4º caminho de òkànrà1 por J. Alfredo Bião
4º caminho de òkànrà14º caminho de òkànrà1
4º caminho de òkànrà1
J. Alfredo Bião105 visualizações
How to empower women in india por Vidya Bharti
How to empower women in indiaHow to empower women in india
How to empower women in india
Vidya Bharti81 visualizações
Celebrities Supporting Lilavati Hospital’s Save the Child Girl Campaign por Rashmi Mehta Gembel
Celebrities Supporting Lilavati Hospital’s Save the Child Girl CampaignCelebrities Supporting Lilavati Hospital’s Save the Child Girl Campaign
Celebrities Supporting Lilavati Hospital’s Save the Child Girl Campaign
Rashmi Mehta Gembel272 visualizações
Microbial Genetics por Roshni Mehta
Microbial GeneticsMicrobial Genetics
Microbial Genetics
Roshni Mehta931 visualizações
Health Home Evaluation Overview por Center on Addiction
Health Home Evaluation OverviewHealth Home Evaluation Overview
Health Home Evaluation Overview
Center on Addiction1.6K visualizações
Unikernels and Cloud Computing por SKORDEMIR
Unikernels and Cloud ComputingUnikernels and Cloud Computing
Unikernels and Cloud Computing
SKORDEMIR866 visualizações
Women's Access to Healthcare - Georgia OBGYN Society Presentation por Georgia Commission on Women
Women's Access to Healthcare - Georgia OBGYN Society PresentationWomen's Access to Healthcare - Georgia OBGYN Society Presentation
Women's Access to Healthcare - Georgia OBGYN Society Presentation
Georgia Commission on Women1K visualizações
El palacio de Westminster por Filomena López
El palacio de WestminsterEl palacio de Westminster
El palacio de Westminster
Filomena López19.9K visualizações

Similar a Profiel Edwin de Nies

Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International) por
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Being Authentic
826 visualizações34 slides
Demo The Boomerang (Ensize International) por
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Being Authentic
587 visualizações34 slides
Karakter eigenschappen Esther por
Karakter eigenschappen EstherKarakter eigenschappen Esther
Karakter eigenschappen EstherESTHER VAN DEN BOSCH
347 visualizações3 slides
Typeopstellingen por
Typeopstellingen Typeopstellingen
Typeopstellingen Time2Assist
264 visualizações6 slides
Congres hr zorg 2015 por
Congres hr zorg 2015Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015Ute Coudyser
292 visualizações27 slides
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf por
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfeTwinning_Nederland
152 visualizações27 slides

Similar a Profiel Edwin de Nies(20)

Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International) por Being Authentic
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Demo Puzzle DISC & Driving Forces (Ensize International)
Being Authentic826 visualizações
Demo The Boomerang (Ensize International) por Being Authentic
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)
Being Authentic587 visualizações
Karakter eigenschappen Esther por ESTHER VAN DEN BOSCH
Karakter eigenschappen EstherKarakter eigenschappen Esther
Karakter eigenschappen Esther
ESTHER VAN DEN BOSCH347 visualizações
Typeopstellingen por Time2Assist
Typeopstellingen Typeopstellingen
Typeopstellingen
Time2Assist264 visualizações
Congres hr zorg 2015 por Ute Coudyser
Congres hr zorg 2015Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015
Ute Coudyser292 visualizações
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf por eTwinning_Nederland
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
eTwinning_Nederland152 visualizações
DISC type's_kenmerken por Being Authentic
DISC type's_kenmerkenDISC type's_kenmerken
DISC type's_kenmerken
Being Authentic4.2K visualizações
Workshop action type en mentaal begeleiden por Ton Kallenberg
Workshop action type en mentaal begeleidenWorkshop action type en mentaal begeleiden
Workshop action type en mentaal begeleiden
Ton Kallenberg4K visualizações
Folder krachtig sensitief por John Cornelisse
Folder krachtig sensitiefFolder krachtig sensitief
Folder krachtig sensitief
John Cornelisse391 visualizações
Exerpt Boek Complexiteit Hoera Hoofdstuk Human Dynamics por Mara Lammertzen
Exerpt Boek Complexiteit Hoera  Hoofdstuk Human DynamicsExerpt Boek Complexiteit Hoera  Hoofdstuk Human Dynamics
Exerpt Boek Complexiteit Hoera Hoofdstuk Human Dynamics
Mara Lammertzen754 visualizações
Hoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig por Frank de Mink
Hoogbegaafd, Creatief En HooggevoeligHoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig
Hoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig
Frank de Mink9.7K visualizações
Competence Indicator por Ellen Huinink
Competence IndicatorCompetence Indicator
Competence Indicator
Ellen Huinink367 visualizações
Profile Dynamics Info por guestbc64bb
Profile Dynamics InfoProfile Dynamics Info
Profile Dynamics Info
guestbc64bb3.8K visualizações
Profile Dynamics Info por mwilts
Profile Dynamics InfoProfile Dynamics Info
Profile Dynamics Info
mwilts617 visualizações
Fonck coaching aanbod por Mieke Zwart
Fonck coaching  aanbodFonck coaching  aanbod
Fonck coaching aanbod
Mieke Zwart559 visualizações
Cv coach jb por Joyce Baay
Cv coach jbCv coach jb
Cv coach jb
Joyce Baay144 visualizações
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change por angela van de Loo
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.1K visualizações
Aart-Jan's talentthema's result por AJ Eenkhoorn
Aart-Jan's talentthema's resultAart-Jan's talentthema's result
Aart-Jan's talentthema's result
AJ Eenkhoorn353 visualizações

Profiel Edwin de Nies

 • 2. Profiel Edwin de Nies Inleiding Een relatie ga je niet zo maar aan. Ik niet althans. In een relatie respecteer en vertrouw je elkaar en accepteer je elkaar zoals je bent. En voor je een relatie met iemand aangaat, wil je diegene graag beter leren kennen. Ik ben meer dan een droge opsomming van opleiding en werkervaring. Ik heb zo - net als ieder ander - mijn eigen-aardigheden. En meer nog dan wat ik in het verleden allemaal gedaan heb, neem ik mijn persoonlijkheid mee naar mijn werk. Iedere dag weer. Voor wie de voorkeur geeft aan een conventioneel cv: dat vind je vanaf pagina 7. Wie mij als mens iets beter wil leren kennen: lees vooral verder. Mijn sterke punten zijn: - Mijn verbaal logisch redeneervermogen is sterk; ik ben goed in staat om verbale informatie snel te trechteren tot de kern en tot logische en adequate conclusies te komen. - Onafhankelijk, ik durf mijn eigen benadering te volgen. - Out of te box denken, vernieuwend, ik laat me niet beperken door bestaande procedures wanneer dit de probleemoplossing dichterbij brengt. - Stressbestendig, optimistisch en ontspannen, ik laat me niet van zijn stuk brengen door weerstand of tegenstand. - Flexibel, ik pas me gemakkelijk aan veranderende situaties aan. - Volhardend, ik houd me aan afspraken, ben doelgericht. - Sociaal, extravert en zelfverzekerd, ik maak in de regel gemakkelijk en op ongedwongen wijze contact en ben in staat om vlot mensen om me heen te verzamelen. - Hulpvaardig, toon interesse in anderen, - Open, eerlijk en direct in mijn communicatie, maar tegelijkertijd ook oog voor de relatie. - Gericht op de grote lijnen, zal niet verzanden in details. Ik ben in staat mensen (mentaal) in beweging te brengen, te verbinden en te inspireren, mede door mijn ruime werk- en levenservaring. 
 Ik heb me bij het schrijven van dit profiel gebaseerd op (onder andere) eerder afgelegde psychologische assessments, testen (al dan niet via internet) en - niet in de laatste plaats - zelfreflectie. Pagina " van "2 8
 • 3. Profiel Edwin de Nies Persoonlijkheid De lijst van alle persoonlijkheidskenmerken die gemeten kunnen worden met vragenlijsten is bijzonder lang. Zonder enige moeite lukt het om wel meer dan vijftig kenmerken te vinden die ooit door testontwikkelaars en psychologen zijn uitgewerkt. Al deze kenmerken blijken echter terug te voeren te zijn op vijf hoofdkenmerken van persoonlijkheid. Deze vijf kenmerken zijn: 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid'. In de vakliteratuur wordt ook wel gesproken over de Big Five. Emotioneel onbekommerd Ik zal - in vergelijking met anderen - over het algemeen zeer kalm zal zijn. Waar anderen in de stress zullen schieten, hou ik het hoofd koel. Ik zal niet snel nijdig worden of verontwaardigd zijn. Ik ben doorgaans ongevoelig voor wat anderen van me vinden. Ik heb dan ook relatief weinig last van schaamte of boosheid. Daardoor straal ik een zekere controle en tevredenheid uit. Ik zal me dan ook niet snel uit het veld laten slaan. Ik word vaak gezien als relaxed, laid back. Dit kan worden uitgelegd als ongevoeligheid of een gebrek aan enthousiasme of drive, maar dat is onterecht. Extravertheid Ik hou zowel van gezelligheid als ook van alleen zijn. Over het algemeen ben ik energiek zonder te bovenmatig enthousiast te zijn. Ik ben gesteld op mijn privacy maar begeef me ook makkelijk onder groepen. Op feestjes of onder mensen hoef ik niet altijd het woord te hebben. Indien me gevraagd wordt of wanneer daar aanleiding toe is geef ik mijn mening. Ik heb niet de behoefte constant bezig te zijn maar ben ook niet het type om rustig achterover te leunen. Ik voel me thuis bij iemand die - indien de situatie daar naar is - niet bang is om in gezelschap het woord te voeren of om op de voorgrond te treden. Maar ook met de meer introverte of echte aandachttrekkers weet ik wel om te gaan. Contacten met anderen zijn voor mij prettig. Ik kan zowel terughoudend als spontaan overkomen. Al met al kan ik worden gezien als een toegankelijk iemand. Gewetensvolheid Ik ben iemand die doorgaans minder georganiseerd is dan anderen. In mijn ogen onnodige verplichtingen ga ik liever niet aan, maar afspraak is afspraak voor mij. Ik neem het leven zoals het komt. Ik heb een zekere nonchalance over me. Ik handel eerder intuïtief, op basis van gevoel, dan op basis van wat hoort of afgesproken is. Ik ben daardoor voor anderen ietwat ongeorganiseerd en lijk daardoor vaak al snel weer met andere dingen bezig. Anderen zullen me wellicht als gemakzuchtig of lichtzinnig betitelen. Ik ben daarentegen dus juist ook erg flexibel. Ik ga het liefst met mensen om die het leven nemen zoals dat komt. In een strak gestructureerde, ordelijke omgeving zal ik me niet op mijn gemak voelen. Personalia Naam: Edwin de Nies Telefoon: +31 6 250 40 869 Geslacht: Mannelijk E-mail: edwin.de.nies@gmail.com Geboortedatum: 21 mei 1965 LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/edwindenies Pagina " van "3 8
 • 4. Profiel Edwin de Nies Vriendelijkheid In de meeste situaties heb ik oog voor de menselijke kant. Mijn houding is vaker te typeren als mensgericht. Ik kan heel begaan zijn met anderen. In mijn benadering van mensen ben ik in staat rekening te houden met de gevoelens van anderen en kan ik heel behulpzaam zijn. Mijn instinctieve neiging is om een negatieve boodschap indirect te verpakken of niet te uiten, maar ik heb inmiddels wel geleerd om de dingen te zeggen zoals ze zijn. In mijn oordeel over anderen ben ik in het algemeen redelijk mild. Ik sta bekend als aardig en sociaal. Openheid Ik ben aan de ene kant praktisch ingesteld. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Aan de andere kant doorbreek ik graag routines of vaste patronen en sta ik open voor nieuwe ideeën of ga ik de discussie aan. Ik houd van uitdagingen en wissel daarover graag van gedachten. Maar het zoeken naar nieuwe ideeën en ervaringen staat niet continu centraal in mijn leven. Ik ben over het algemeen gericht op het hier en nu, maar probeer iets nieuws wanneer het nodig is of aantrekkelijk lijkt te zijn. Ik heb dus een pragmatische instelling. Kerntypering Op basis van mijn profiel is de volgende kerntypering duidelijk op mij van toepassing: Sterkte: Ondogmatisch
 Zwakte: Minder oog voor uitvoering en implementatie
 Kans: Omgeving die dingen of afspraken ter discussie durft te stellen Bedreiging: Rechtlijnige, puristische, calvinistische omgeving Daarnaast herken ik mezelf ook in de onderstaande kerntyperingen: Sterkte Zwakte Kans Bedreiging Creatief Chaotisch Structuur Rigiditeit, dogmatiek Spontaan, joviaal Druk, ongeremd, kletserig Informele omgeving waarin men mensen hun gang laat gaan Formalistische, dwangmatige omgeving Zorgeloos Laconiek, achteloos Relaxed en kalme omgeving Overgevoelige omgeving Doortastend, gepassioneerd, boeiend, bezield Roekeloosheid. Verzet, weerstand oproepen Voortvarend en ondernemend klimaat Onverschillige, kleingeestige, bekrompen omgeving Onbevreesd Onbezonnen Omgeving die oproept tot verzet, actie, nieuwe ideeën Lusteloze en passieve omgeving Pagina " van "4 8
 • 5. Profiel Edwin de Nies Werkstijl: Vindingrijke en onafhankelijke helper Mijn werkstijl is die van de vindingrijke en onafhankelijke helper, waarbij ik het hoogst scoor op de dimensies: introvert, intuïtie, voelen en waarnemen. Dit zijn enthousiaste en loyale mensen, maar dat laten ze pas echt blijken in het gezelschap van naaste collega's en vrienden. Ze tonen zelden hun diepste gevoelens. Hun innerlijke kwetsbaarheid wordt gemaskeerd door een zekere rustige gereserveerdheid. Ze houden van leren, ideeën en taal en vinden het leuk hun eigen, onafhankelijke projecten te ontwikkelen. Hun grootste kracht ligt in hun intuïtie voor wat mogelijk is, afgezien van de voor de hand liggende feiten die op tafel liggen. Ze presteren het best als ze een missie hebben en soms nemen ze in zo'n geval zware verantwoordelijkheden op zich. Ze kenmerken zich door flexibiliteit, tolerantie en ruimdenkendheid. Ideale omgeving Ze zoeken een collegiale, niet bureaucratische omgeving waarin ruimte is voor rustig nadenken en verbeeldingskracht. In leidinggevende functies zullen zij zich coachend en besluitvaardig opstellen naar hun medewerkers en aandacht hebben voor hun ontwikkelingsmogelijkheden. Mensen met deze voorkeuren zien we relatief vaak in de meer mensgerichte beroepen zoals gezondheidszorg, psychologie, onderwijs, pastoraal werk, kunst etc, kortom op werk dat zich richt op groei en welzijn van mensen. Routinewerk heeft vaak niet de voorkeur. Ze hebben vaak behoefte aan een omgeving waar ze zelfstandig kunnen werken met een behoorlijke mate van vrijheid. Werkstijl Deze mensen werken het liefst samen met anderen die er dezelfde opvattingen op na houden als zij en die net als zij belang hechten aan onderwerpen waarbij de mens centraal staat. Ze geven veel om anderen, maar hebben het vaak te druk om buiten werktijd veel met ze om te gaan. Ze laten zelden duidelijk hun gevoelens blijken, maar blijven wel trouw aan mensen en ideeën. Ze kunnen hun gevoelens beter schriftelijk uiten dan in een gesprek. Ze bereiken de beste resultaten als ze alleen kunnen werken zonder gestoord te worden. In leidinggevende functies zullen ze veelal een voorkeur hebben voor een coachende niet autoritaire managementstijl waarbij het behouden van harmonie belangrijk is voor ze. Ze zullen hun teamleden over het algemeen vrijheid toestaan . Verbeterpunten Ze zouden wat realistischer en gedetailleerder moeten leren plannen. Ook is het belangrijk af en toe wat vasthoudender te zijn en nee te durven zeggen. Teveel meeleven met anderen en teveel conflicten vermijden kan de effectiviteit van dit type medewerker verminderen. Pagina " van "5 8
 • 6. Profiel Edwin de Nies Werkervaring Rabobank Wholesale Rural & Retail 2013 - heden Architect Binnen de internationale en wholesale tak van de Rabobank werk ik als global applicatie/business architect. Ik ben verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van visie-documenten, architecturale guidelines en managementadvies. Ik werk hierbij samen met de domein-architecten en ben de liaison naar de architecten in de regio’s Australië/Nieuw Zeeland, Hong Kong en Indonesië. heb ik een belangrijke rol gespeeld om – samen met de architecten uit de domeinen – tot een beter op Agile aansluitend PSA proces, inclusief template voor de PSA te komen. Daarnaast ben ik mede-initiator en lid van het Facilitators Collective, een groep van 10 mensen binnen de automatiseringsafdeling van Rabobank Wholesale & Rural, die kunnen worden ingezet voor het voorbereiden en faciliteiten van meetings. Te denken valt hierbij aan: retrospectives, project kick offs, brain storming, team building, off sites, visie-ontwikkeling, etc. 2011 - 2013 Team Manager Business Analysis Risk IT Manager van een team van + 25 business analisten. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team als zodanig, de business analyse discipline binnen Risk IT en de persoonlijke ontwikkeling en performance management van de interne medewerkers (16 business analisten). In deze rol heb ik onder andere – in samenwerking met de externe Agile coaches – een training User Stories ontwikkeld voor mijn team. 2007 - 2010 (Lead) Business Analist Verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en documenteren van de functionele en non-functionele requirements van verschillende systemen die worden gebruikt voor risk management. LogicaCMG 2001 - 2007 In de rol van functioneel ontwerper of business analist gedetacheerd, waaronder De Nederlandsche Bank, ING Barings, de Bank Nederlandse Gemeenten en Rabobank International Randstad Automatiserings Diensten/Yacht 1999 - 2001 Competence Manager System Development Verantwoordelijk voor het definiëren, faciliteiten en monitoren van de carrièremogelijkheden van de ICT-professionals die actief waren in de System Development Line of Competence. Samen met de andere Competence Managers - ondersteund door Hay Management Consultants - een compleet nieuw functiehuis ontworpen, ter vervanging van het oude. Daarnaast de functieprofielen van de functies binnen de Line of Competence vastgesteld. 1996 - 1999 Consultant Pagina " van "6 8
 • 7. Profiel Edwin de Nies In de rol van consultant op het gebied van netwerkbeheer en -management bij verschillende klanten gedetacheerd, waaronder het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, SHL Psychotechniek en Origin. Algemene Rekenkamer 1992 - 1996 Support analist/systeembeheerder Deel van een klein team dat verantwoordelijk was voor eindgebruikersondersteuning en het beheer van het centrale netwerk (Novell NetWare 3.11/3.12 met ca. 100 DOS/Windows clients). Holland Systema BV 1987 - 1991 Actief geweest in verschillende rollen: software-ontwikkelaar, verkoop binnendienst (sales support en orderverwerking van de afdeling computers), verkoop buitendienst (optisch-magnetische archiveringssystemen). Pagina " van "7 8
 • 8. Profiel Edwin de Nies Pagina " van "8 8 Opleiding 2015 Faciliteren Ruijter Company 2014 Inzicht & Invloed Bureau Zuidema 2013 Collaboration Architect AgiliX Agile Development Consulting B.V. Certified Orange Belt 2012 Coachtechnieken 1op1 SchoolvoorCoaching 2011 Agile Foundation DSDM Consortium Certificate, License 1601 2010 Persoonlijk Management Programma De Beukelaar Groep 2010 Effectief Beïnvloeden Boertien Groep 2006 Writing Effective Use Cases Cap Gemini 2000 – 2001 Computer Science University of Liverpool (internet) 1999 Projectleiding I Cap Gemini Certificaat 1997 Microsoft Certified Systems Engineer Akam Education Certificaat 1990 NIMA A PBNA Diploma 1989 Praktijkdiploma Marketing PBNA Diploma 1987 Application Programmer Cobol Shell Nederland Informatieverwerking Certificaat 1982 – 1983 Informatica Rijksuniversiteit Leiden 1977 – 1982 VWO Stevin College, Den Haag Diploma