Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Site plannig

 1. ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและวางผังบริเวณ องคประกอบที่มีผลตอการออกแบบ 1. องคประกอบทางดานกายภาพ Physical Factor 2. องคประกอบทางดานสังคม Social Factor 3. องคประกอบทางดานเศรษฐศาสตร Economic Factor 4. องคประกอบทางดานการเมือง Political Factor
 2. Physical Factor องคประกอบทางดานกายภาพ แบงออกเปน 2 สภาพแวดลอม 1) Natural Environments สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ไดแก -1. Land แผนดิน -2. Plant พืชพรรณ -3. Water น้ํา -4. Climate & Microclimate สภาพภูมิอากาศ -5. Wildlife สัตว
 3. 2) Man-Made or Cultural Environments สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดแก -1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ -2. Transportation การคมนาคม -3. Circulation การสัญจร -4. Utility สาธารณูปโภค -5. Facility สาธารณูปการ -6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม
 4. Natural Environments 1. Land แผนดิน 1.1 Geology ธรณีสัญฐาน - การเกิดรูปทรงของแผนดินแบบตางๆ (Land Form) - การเกิดดินชนิดตางๆ (Soil Formation) - ความลึกของชั้นหิน และบริเวณแผนดินที่มีปญหา
 5. 1.2 Soil ดิน 1.2.1 ชนิดของดิน (Soil Type) - ลักษณะของเนื้อดิน - ความอยูตัวของดิน - ความอุดมสมบูรณของดิน, ความลึกของหนาดิน - ความสามารถในการอุมน้ํา – ระบายน้ําของดิน - ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน - ความยาก – งาย ในการปรับปรุงสภาพของดิน
 6. 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) - ความลาดชันของพื้นที่ (Slope) - ทางระบายน้ําตามธรรมชาติ - บริเวณที่มีปญหา (Sensitive Area) - การกัดเซาะพังทลายของผิวดิน (Erosion) - น้ําทวมถึง, น้ําทวมขัง (Flood) - บริเวณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ - ปริมาตรของที่ดินที่จะตองมีการเคลื่อนยาย
 7. 1.2.3 สภาพเดิมของพื้นที่ (Existing Conditions) - บริเวณที่มีทิวทัศนสวยงาม (Visual Quality) - บริเวณที่มีตนไมเดิม - บริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของสัตว - บริเวณที่มีความสําคัญทางนิเวศวิทยา - บริเวณที่ความสําคัญทางประวัติศาสตร - บริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานเดิม
 8. 2. Plant พืชพรรณ 2.1 ชนิดของพืชพรรณเดิม (Existing Plant) - ชนิดของพืชพรรณที่สามารถนําเขามาได - คุณลักษณะของพื้นที่ - สภาพภูมิอากาศพื้นถิ่น - ความอุดมสมบูรณของดิน - ชนิดของสัตวที่อาจพบได - ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 9. 2.2 ปริมาณและคุณภาพ (Quantity and Quality of Plant Material) - ความสําคัญในการเก็บรักษา - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - ปริมาณของพืชพรรณที่จะตองนําเขา
 10. 2.3 ตําแหนงของพืชพรรณนั้นๆ (Location of Existing Plant) - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - การใชสอยบริเวณ, ความขัดแยงของบริเวณ - ลักษณะภูมิอากาศพื้นถิ่น - บริเวณที่มีมุมมองที่สวยงาม
 11. 3. Water น้ํา 3.1 สภาพธรรมชาติในพื้นที่ (Existing Water Feature) - ขนาด ระดับ ความลึก - ความสวยงาม - ปญหาและแนวทางแกไข - การนํามาใชประโยชนในการออกแบบ - ความสําคัญในการเก็บรักษา - ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
 12. 3.2 ปริมาณและคุณภาพ - ความสามารถในการนํามาใชประโยชน - ความเปนไปไดในการแกไขปรับปรุง - ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง - ผลกระทบตอพื้นที่อื่นๆ 3.3 ระดับน้ําใตดิน - ระดับสูงสุด – ต่ําสุด - การเปลี่ยนแปลงระดับ, ความคงตัวของระดับ
 13. 3.4 ทิศทางการไหลของน้ําธรรมชาติ - ปริมาณและความแรงของกระแสน้ํา - บริเวณที่จะไดรับผลกระทบกระเทือน - การเปลี่ยนแปลงสภาพของ Land Form - รองน้ําธรรมชาติ - การชะลาง
 14. 4. Climate and Microclimate สภาพภูมิอากาศ 4.1 แสงแดด (Sunlight) - ทิศทางของแสง - ชวงเวลาที่ไดรับแสง - การสะทอนแสง (Glare) และการเก็บความรอน - อุณหภูมิและความรอน (Temperature and Heat)
 15. 4.2 ลม - ทิศทางของลม - ความรุนแรงของกระแสลม - สิ่งที่พัดพามากับลม - อันตรายที่อาจจะเกิดจากลมมรสุม - ความสม่ําเสมอของลม
 16. 4.3 ฝน - ปริมาณน้ําฝน, ปริมาณตอป - อัตราการระเหยตอน้ําฝน - คุณภาพของน้ําฝน - ความชื้นสัมพัทธ - ความสม่ําเสมอของฝน
 17. 4.4 ฤดูการ - การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของฤดูการ - ชวงเวลาของฤดูการ
 18. 5. Wildlife สัตว 5.1 ชนิดของสัตว - ความเปนไปไดในการอนุรักษ - ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ใหม - คุณคาในการพัฒนาใหเปนสิ่งดึงดูดใจ - ระบบนิเวศวิทยาของสัตว
 19. 5.2 ปริมาณของสัตว - การสงเสริมหรือควบคุมปริมาณของสัตว - การใชที่ดินและกิจกรรมตางๆ ในบริเวณใกลเคียง
 20. Man-Made Environments 1. Surrounding Land Use การใชที่ดินโดยรอบ - การจัดการใชที่ดินภายในพื้นที่ - การปดกั้น หรือเชื่อมตอระหวางภายในและภายนอกพื้นที่ - กฎหมาย และพ.ร.บ.ตางๆ - ทัศนภาพที่เกิดขึ้น
 21. 2. Transportation การคมนาคม - ชนิด (Mode) และความสะดวกในการสัญจร - การเขาถึงพื้นที่ - จุดเชื่อมตอระหวางการสัญจรภายใน และภายนอกพื้นที่ - สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวกที่รองรับ
 22. 3. Circulation ระบบการสัญจร - ชนิดและปริมาณ - ความสะดวก - ความขัดแยงในจุดตัด, จุดเชื่อมของการสัญจรชนิดตางๆ - สิ่งรองรับและอํานวยความสะดวก
 23. 4. Utility สาธารณูปโภค - ตําแหนงที่ใกลกับจุดตอเชื่อมกับสาธารณูปโภคภายนอก - วิธีการนําเขามาใชในพื้นที่ - พื้นที่หรือบริเวณที่จะตองจํากัดการใชงาน - ความขัดแยงในเรื่องของทัศนภาพ
 24. 5. Facility สาธารณูปการ - ตําแหนงของสาธารณูปการ - ขอกําหนดควบคุมตางๆ - ความสะดวกในการติดตอ - จุดเชื่อมจุดตอระหวางภายในพื้นที่กับสาธาณูปโภค
 25. 6. Existing Structure สิ่งกอสรางเดิม - ตําแหนงสิ่งกอสรางเดิม - การใชบริเวณที่มีสิ่งกอสรางเดิม - ความยาก – งาย ในการรื้อถอน - ความเปนไปไดในการพัฒนาหรืออนุรักษ
 26. Social Factor องคประกอบทางดานสังคม 1. จํานวนประชากร ความหนาแนน เพศ อาชีพ รายได และ กลุมอายุ 2. เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ ความนับถือ 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี 4. ประวัติศาสตร 5. วิถีชีวิติ กิจกรรม ความตองการ และความเปนอยูของสังคม
Anúncio