O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

landscape survey

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Survey Workshop Playground
Survey Workshop Playground
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de WarongWonglangka (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

landscape survey

  1. 1. Final Project วิชา 802214 การศึกษาและสำรวจเพื่อการออกแบบปรับปรุงภูมิลักษณ์ โจทย์ “สนามเด็กเล่นธรรมชาติ” พื้นที่ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ อย่างสนุกเพลิดเพลิน ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ขนาด 150-200 ตารางเมตร 631710134 ศุภชัย บุตรกุล 1.เลือกพื้นที่ที่น่าจะมีศักยภาพจัดทำโครงการ 2.กำหนดนิยาม และตั้งเกณฑ์พื้นที่ในอุดมคติ 3.วิเคราะห์พื้นที่ที่ีเหมาะสม จากปัจจัยสามด้านได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ / ปัจจัยด้านสังคม/ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 4.กำหนดค่าน้ำหนัก ทำการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน และวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้คะแนนสูงสุด 5.เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม วาง Zoning ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และทำการสรุป
  2. 2. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล 1.เลือกพื้นที่ที่น่าจะมีศักยภาพจัดทำโครงการ 1.สวนข้างหอชาย 3 2.ข้างสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ทิศตะวันออก 3.เนินข้างห้องน้ำ บริเวณศาลาอ่างเเก้ว สนามเด็กเล่นธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวที่เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ บริเวณพื้นที่ต้องมีความปลอดภัย ผู้ปกครองสามารถเฝ้ามองเด็กได้ 2.กำหนดนิยาม และตั้งเกณฑ์พื้นที่ในอุดมคติ 3.วิเคราะห์พื้นที่ที่ีเหมาะสม จากปัจจัยสามด้านได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ / ปัจจัยด้านสังคม/ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
  3. 3. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล SITE 01 สวนข้างหอชาย 3 ปัจจัยด้านกายภาพ ที่ตั้ง : หอชาย 3 ลักษณะทางกายภาพ : ที่ราบ ดินร่วน ไม่แห้งไม่แข็ง ความชื้นสูง มีช่อง ทางระบายน้ำขนาดใหญ่ คุณภาพเสียง : เสียงจากที่จอดรถ เสียงจากหอพัก(ไม่เป็นเสียง รบกวน) พืชพรรณในพื้นที่ : มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และไม้พุ่มและไม้คลุมดินหนา แน่น สัตว์ในพื้นที่ : สัตว์เล็กบริเวณพื้นดินและบนต้นไม้ การเข้าถึง : มีถนนสำหรับรถยนต์และทางเดินเท้า มีที่จอดรถ สาธารณูปโภค : มีไฟฟ้าและน้ำประปาจากหอพัก มีจุดบริการรถไฟฟ้า ปัจจัยด้านสังคม บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม : ทาง service ของกลุ่มคนดูแล หอพัก สภาพสังคมข้างเคียง : ที่พักและโรงอาหารของนักศึกษา ความปลอดภัย : คนในพื้นที่สามารถมองเห็นและดูแลความ ปลอดภัยได้ง่าย กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : คนเดินผ่านตลอดช่วงกลางวัน ผ่านมา พักผ่อน ทานอาหาร จอดรถ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : ตัดหญ้า(อาจมีอันตรายจาก สัตว์เล็กบริเวณพืชคลุมดิน) ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : ความเป็นไปได้สูง เป็นพื้นที่ที่ถูก ปล่อยว่างไม่ได้ใช้งาน มีความเป็นธรรมชาติและปลอดภัยสูง
  4. 4. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล SITE 01 สวนข้างหอชาย 3 มีช่องทางระบายน้ำขนาดใหญ่ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่มและไม้คลุมดินหนาแน่น
  5. 5. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล SITE 02 ข้างสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ทิศตะวันออก ปัจจัยด้านกายภาพ ที่ตั้ง : สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ลักษณะทางกายภาพ : ที่ราบ ดินร่วน ไม่แห้งไม่แข็ง ความชื้นปานกลาง ไม่มีช่องทางระบายน้ำ อาจท่วมขังได้ คุณภาพเสียง : เสียงจากสระว่ายน้ำ(ไม่เป็นเสียงรบกวน) เสียงจาก ถนน(เสียงรบกวน) พืชพรรณในพื้นที่ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สัตว์ในพื้นที่ : สัตว์ที่หากินบนต้นไม้ การเข้าถึง : มีถนนสำหรับรถยนต์และทางเดินเท้า มีที่จอดรถ สาธารณูปโภค : มีไฟฟ้าและน้ำประปาจากสระว่ายน้ำ ปัจจัยด้านสังคม บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม : เป็นที่ให้ร่มเงาใกล้บริเวณ service ของสระว่ายน้ำ ไม่ได้ถูกใช้งาน สภาพสังคมข้างเคียง : ที่ออกกำลังกาย ความปลอดภัย : ผู้ใช้งานที่สระว่ายน้ำสามารถมองเห็นและดูแล ความปลอดภัยได้ (เฉพาะวันที่เปิด) กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : เล่นบาส วิ่ง คนเดินผ่านช่วงตอนบ่าย- เย็น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : buffer สำหรับกำหนดขอบเขต พื้นที่ให้ชัดเจน(เนื่องจากพื้นที่ติดถนนใหญ่) และระบบระบายน้ำ ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : ความเป็นไปได้สูง เป็นพื้นที่ที่ถูก ปล่อยว่างไม่ได้ใช้งาน การเข้าถึงง่าย สภาพสังคมข้างเคียงเหมาะสม
  6. 6. SITE 02 ข้างสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ทิศตะวันออก มุมมองจากนอกพื้นที่ มุมมองภายในพื้นที่ 1 มุมมองภายในพื้นที่ 2 631710134 ศุภชัย บุตรกุล
  7. 7. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล SITE 03 เนินข้างห้องน้ำ บริเวณศาลาอ่างเเก้ว ปัจจัยด้านกายภาพ ที่ตั้ง : ศาลาอ่างเเก้ว ลักษณะทางกายภาพ : เนินชันสลับราบ ดินแข็งและแห้ง ความชื้นสูง ไม่มีช่องทางระบายน้ำ น้ำไหลออกนอกพื้นที่ คุณภาพเสียง : เสียงกิจกรรมจากศาลาอ่างแก้ว(ไม่เป็นเสียงรบกวน) เสียงจากถนน(เสียงรบกวน) พืชพรรณในพื้นที่ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ ไม้พุ่มเล็กน้อย สัตว์ในพื้นที่ : สัตว์ที่หากินบนต้นไม้ การเข้าถึง : มีถนนสำหรับรถยนต์และทางเดินเท้า มีที่จอดรถ สาธารณูปโภค : มีไฟฟ้าและน้ำประปาจากอาคารข้างเคียง ปัจจัยด้านสังคม บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม : เป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ งาน สภาพสังคมข้างเคียง : ที่ออกกกำลังกาย ที่พักผ่อน ที่ทำงาน ความปลอดภัย : ผู้ใช้งานใกล้เคียงสามารถมองเห็นได้ ดูแล ความปลอดภัยยากเล็กน้อย กิจกรรมอื่นๆรอบพื้นที่ : วิ่ง พักผ่อน ทำงานในอาคาร คนไม่ ค่อยผ่าน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ : ปรับระดับและสภาพดินให้ เหมาะสม และระบบระบายน้ำ ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน : ความเป็นไปได้ปานกลาง เป็น พื้นที่ที่ถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้งาน มีความเป็นธรรมชาติ ความปลอดภัย ปานกลาง
  8. 8. เนินชันสลับราบ ไม้พุ่มเล็กน้อย มุมมองภายในพื้นที่ 631710134 ศุภชัย บุตรกุล SITE 03 เนินข้างห้องน้ำ บริเวณศาลาอ่างเเก้ว
  9. 9. 4.กำหนดค่าน้ำหนัก ทำการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน และวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้คะแนนสูงสุด 631710134 ศุภชัย บุตรกุล เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน = ดี, 2 คะแนน = ปานกลาง, 1 คะแนน - ไม่ถึงเกณฑ์ วิเคราะห์พื้นที่ เรียงตามคะแนน 1.สวนข้างหอชาย 3 : 275/300 คะแนน 2.ข้างสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ทิศตะวันออก : 260/300 คะแนน 3.เนินข้างห้องน้ำ บริเวณศาลาอ่างเเก้ว : 200/300 คะแนน
  10. 10. 631710134 ศุภชัย บุตรกุล 5.เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม วาง Zoning ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และทำการสรุป พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ SITE 01 สวนข้างหอชาย 3 พื้นที่บริเวณข้างหอพักชายอาคาร 3 มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการเข้าถึงที่ทั้วถึง ทั้งการเดิน รถยนต์ และบริการรถไฟฟ้า พื้นที่แต่เดิมเป็นทาง service ของกลุ่มคนที่ดูแลหอพัก มีความปลอดภัย เนื่องจากมีคนเดินผ่านตลอดช่วงเวลากลางวัน ผู้คนที่ทำกิจกรรมรอบพื้นที่สามารถมองเห็นและ ให้การดูแลเด็กๆได้ แต่ยังต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะมีศักยภาพที่เหมาะสมและตอบ โจทย์ในนิยามของโครงการ Walkway Observation Playground (Large Tree Zone) Learning Ground cover Zone Clean and Wash Zone

×