ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

วิชา ภาษาไทย
จัดทาโดย
นาย ลัทธวุฒิ สว่างสุข เลขที่ ๖
นางสาว นริศรา ขวัญยืน เลขที่ ๔
นางสาว วโรดม เตชศรีสุธี เลขที่ ๗
นางสาว ณัฐกานต์ อรรณพ ณ อยุธยา เลขที่ ๓
นางสาว มานิตา ศรียาภัย เลขที่ ๖
“... ( สา มทฺที ) ปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพ
กัญญา จาเดิมแต่พระนางเธอลีลาล่วงลับพระอาวาส พระทัย
นางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง ตั้งแต่พระทัยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิ
ลืมเลย เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง พระนัยเนตรทั้งสองข้าง
ไม่ขาดสายพระอัสสุชล...”
แปล
...ตอนนั้นกล่าวถึงนางมัทรี ที่เดินออกจากที่พัก ในใจก็คิดว้าวุ่นพะวงหวั่นหวาดกลัว
เอาแต่คิดถึงแต่ลูกตลอด เดินไปก็ทุกข์ไป แก้มทั้งสองข้างก็อาบไปด้วยน้าตา...
ศัพท์ยาก
พระอัสสุชล แปลว่า น้าตา
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
“... พลางพิศดูผลาผลในกลางไพรที่นางเคยได้อาศัยทรงสอยอยู่เป็น
นิตย์ผิดสังเกต เหตุไฉนไม้ที่ผลเป็นพุ่มพวง ก็กลายกลับเป็นดอกดวง
เดียรดาษอนาถเนตร แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็
สายหยุดประยงค์และยมโดย พระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูน
มอง แม่ยังได้เก็บดอกมาร้อยกรองไปฝากลูก เมื่อวันวานก็เพี้ยนผิด
พิสดารเป็นพวงผล ผิดวกลแต่ก่อนมา ...”
แปล
...นางมัทรีได้สงสัยว่าเพราะเหตุใดต้นที่มีผลไม้ขึ้นถึงมีดอกไม้ขึ้น
ส่วนต้นที่มีดอกไม้ก็มีผลไม้ขึ้น ลมพัดดอกไม้ร่างลงมามากมาย ทั้งๆที่
ตนเคยเก็บดอกไม้เหล่านี้มาร้อยประดิษฐ์อย่างสวยงามให้ลูก...
ศัพท์ยาก
มูนมาก แปลว่า มากมาย
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
แปล
“… ( สพฺพา มุยฺหนฺ เม ทิสา ) ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกแห่ง
หน ทั้งขอบฟ้าก็ดาษแดงเป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดเป็นลาง
ร้ายไปรอบข้าง ( ทกฺขิณกฺขิ ) พระนัยเนตรก็พร่าง ๆ อยู่พราย
พร้อย ในจิตใจของแม่ยังน้อยอยู่นิดเดียว ทั้งอินทรีย์ก็เสียว ๆ สั่น
ระรัวริก แสรกคานบันดาลพลิกพลัดลงจากพระอังสา ทั้งขอน้อยใน
หัตถาที่เคยถือ ก็เลื่อนหลุดลงจากมือไม่เคนเป็นเห็นอนาถ เอ๊ะ
ประหลาดหลากแล้วไม่เคยเลย …”
...นางมัทรีรู้สึกว่ามองไปทางไหนก้มืดมัว อีกทั้งท้องฟ้า
ก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดง นางมัทรีจึงรู้สึกได้ถึงลางร้ายที่จะ
เกิดขึ้น ตาก็เริ่มพร่ามัว ใจก็สั่น ตัวก็สั่น คานที่หาบไว้ก็ร่วง
ลงจากบ่า ของในมือก็ร่วงหล่น ประหลาดอย่างไม่เคยเกิด
มาก่อน....
“... โอ้อกเอ๋ยมหัศจรรย์จริง ยิ่งคิดก็ยิ่งกริ่ง ๆ กรอมพระทัย เป็นทุกข์ถึงพระลูกรัก
ทั้งสองคน เดินพลางนางก็รีบเก็บผลาผลแต่ตามได้ ใส่กระเช้าสาวพระบาท
บทจรดุ่มเดินมาโดยด่วน พอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช สะดุ้งพระทัยไหว
หวาดวะหวีดวิ่งวนแวะเข้าข้างทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดั่งตีปลา ทรงพระ
กันแสงโศกาไห้พิไรร่าว่ากรรมเอ๋ยกรรม กรรมของมัทรี …”
แปล
มหัศจรรย์จริง ยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกข์ ทุกข์เรื่องลูกของตน นางจึงรีบเดินรีบ
เก็บผลไม้ใส่กระเช้า พอเจอกับ เสือโคร่ง เสือเหลือง และสิงโต นางก็กลัว
จนใจสั่นเหมือนเวลาตีปลา และร้องไห้พูดว่าเป็นกรรมของตนเอง
ศัพท์ยาก
พญาพาฬมฤคราช แปลว่า เสือโคร่ง เสือเหลือง
และราชสีห์
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
“...โอเวลาปานฉะนี้พระลูกน้อยจะคอยหาอนึ่งมรคาก็ช่อง
แคบหว่างคีรี เป็นตรอกน้อยรอยวิถีที่เฉพาะจร ทั้งสามสัตว์
ก็มาเนื่องนอนสกัดหน้า ครั้นจะลีลาหลีกลัดตัดเอาไปทางใด
ก็เหลือเดิน ทั้งสองข้างเป็นโขดเขินขอบคันข้นกั้นไว้ ...”
แปล
...เวลาก็สายมากแล้วลูกๆคงคอยอยู่ แต่ทางที่เดินระหว่างหุบเขา ก็ดันมีสัตว์ร้ายทั้ง
สามตัวมาสกัดอีก จะไปทางอื่นก็ไม่ได้ ทั้งสองข้างทางก็โดนกั้นไว้...
ศัพท์ยาก
มรคา แปลว่า ช่องทาง
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
“... ( นีเจ โวลมฺพเก สุริเย ) ทั้งเวลาก็เย็นลงเย็นลงไร ๆ จะค่า
แล้ว ยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลย อกเอ๋ยจะทาไฉนดี จึ่ง
จะได้วิถีทางที่จะครรไล พระนางจึ่งปลงหาบคอนลงวอนไหว้แล้ว
อภิวาทน์ ข้าแต่พญาพาฬมฤคราชอันเรืองเดช ท่านก็เป็นพญาสัตว์
ในหิมเวศวนาสณฑ์ จงจงผินพักตร์ปริมณฑลทั้งสามรา มารับวันทนา
น้อมไปด้วยทศนัขเบญจางค์ ...”
แปล
... ท้องฟ้าก็จะมืดแล้วยังไม่ได้เจอลูกเลย พระนางไม่รู้ว่าจะต้องทา
อย่างไรดีถึงจะสามารถเดินต่อไปได้ จึงเอาคานทที่หาบไว้ลงแล้วยกมือไหว้
บอกสัตว์ทั้งสาม ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ โปรดรับการเคารพ
เบญจางค์ ประดิษฐ์นี้ด้วย
แปล
“… ( เม เมาะ มยา ) แห่งน้องนางนามชื่อพระมัทรี
( ราชปุตฺตี ) น้องก็กลายเป็นกัลยาณี หน่อกษัตริย์
มัททราชสุริยวงศ์ อนึ่งน้องเป็นเอกองค์อัครบริจาริกากรแห่ง
พระเวสสันดรราชฤๅษี อันจาจากพระบุรีมาอยู่ไพร น้องนี้ก็
ตั้งใจสุจริตติดตามมาด้วยกตเวที …”
... พระนางมีนามว่า มัทรี เป็นภรรยาของพระเวสสันดร
แต่ได้จากบ้านเมืองมาอยู่ป่า ตัวน้องก็ตามมาด้วยใจบริสุทธิ์
แสดงความกตัญญูจงรักภักดีต่อสามี....
“... อนึ่งพระสุริยศรีก็ย่าสนทยาสายัณห์แล้ว เป็นเวลาพระลูกแก้ว
จะอยากนมกาหนดเสวย พระเจ้าพี่ของน้องเอ๋ยพระสามรา ขอเชิญ
กลับไปยังรัตนคูหาห้องแก้ว แล้วจะได้เชยชมซึ่งลูกรักและเมีย
ขวัญ อนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้สักกึ่ง ครึ่งหนึ่งน้องจะขอไปฝาก
พระหลานน้อย ๆ ทั้งสองรา ( มคฺค เม เทถ ยาจิตา ) พระเจ้าพี่
ทั้งสามของน้องเอ่ย จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบ้าง ขอเชิญล่วงครรไล
ให้หนทาง พนาวันอันสัญจร แก่น้องที่วิงวอนอยู่นี้เถิด ...”
แปล
... พระอาทิตย์จะตกแล้ว พระนางก็บอกว่านี่ก็จะถึงเวลาที่ลูกหิวนม ขอให้พวกท่าน
กลับไปหาลูกเมียท่าน แล้วฉันจะแบ่งผลไม้ให้ ส่วนที่เหลือฉันจะเอาไปฝากลูกกับสามี
พวกท่านทั้งสามได้โปรดปล่อยฉันไปเถิดเห็นแก่ที่น้องข้อร้อง...
ศัพท์ยาก
 ครรไล แปลว่า ทาง ,ไป
 พญาพาฬมฤคราชอันเรืองเดช แปลว่า ราชาแห่งสัตว์ร้าย
ราชาแห่งสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
 สามรา/สองรา แปลว่า สองคน สามคน
 ทศนัขเบญจางค์ แปลว่า การกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์
การกราบไหว้ ด้วยอาการคว่าฝ่ามือทั้ง ๒ ให้ราบพร้อมด้วยองค์ ๕ คือ
หน้าผาก ๑ ข้อศอก ๒ เข่า ๒
 หน่อกษัตริย์ แปลว่า เชื้อสายกษัตริย์
 บริจาริกากร แปลว่า ผู้ที่ทาหน้าที่หญิงรับใช้ ผู้ที่ทาหน้าที่ภรรยา
 สายัณห์ แปลว่า เวลาเย็น
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
“…( ตโย เทวปุตฺตา ) ส่วนเทพเจ้าทั้งสามองค์ได้ทรงฟังพระ
เสาวนีย์ พระมัทรีเธอไหว้วอนขอหนทาง พระพักตร์นางนองด้วยน้าพระ
เนตร เทพพระเจ้าก็สังเวชในวิญญาณ ก็พากันอุฏฐาการคลาไคลให้
มรคาแก่นางพระยามัทรี พอแจ่มแจ้งแสงศศิธร นางก็ยกหาบคอนขึ้นใส่
บ่า เปลื้องเอาพระภูษามาคาดพระถันให้มั่นคง วิ่งพลางนางทรงกันแสง
พลาง ยะเหยาะเหย่าทุกฝีย่างไม่หย่อนหยุด...”
แปล
... เมื่อเทวดาทั้งสามได้ฟังนางมัทรีขอร้องให้หลีกทาง พลางน้าตา
ไหลอาบแก้มก็สงสาร เมื่อพระจันทร์ขึ้นแล้ว สัตว์ทั้งสามจึงลุกขึ้น
เปิดทางแก่พระนาง พระนางรีบวิ่งกลับพระอาศรมทั้งน้าตา
ศัพท์ยาก  อุฏฐาการ แปลว่า ลุกขึ้น
 ศศิธร แปลว่า พระจันทร์
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
แปล
ศัพท์ยาก
แล่นเล่น แปลว่า วิ่ง
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
“…พักหนึ่งก็ถึงที่สุดบริเวณพระอาวาสที่พระลูกเจ้าเคยประพาสแล่น
เล่น ประหลาดแล้วแลไม่เห็นก็ใจหาย ดั่งว่าชีวิตนางจะวางวายลงทันที จึ่ง
ตรัสเรียนว่าแก้วกัณหาพ่อชาลีของแม่เอ่ย แม่มาถึงแล้ว เหตุไฉนพระลูกแก้ว
จึ่งมิมาเล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนแต่ไรซิพร้อมเพรียง เจ้าเคยวิ่งระรี่เรียงเคียง
แข่งกันมาคอยรับพระมารดา ทรงพระสรวลสารวลร่าระรื่นเริงรีบเอาขอคาน
แล้วก็พากันกราบกรานพระชนนี พ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลไม้ แม่กัณหาฉะอ้อน
วอนไห้ว่าจะเสวยนม ผทมเหนือพระเพลาพลางฉอเลาะแม่นี้ต่างๆ ตาม
ประสาทารกเจริญใจ ...”
เมื่อถึงที่พักก็ใจหายเพราะไม่เห็นลูกเล่นอยู่เหมือนเดิม เรียกกัณหากับชาลีก็ไม่
ออกมา ทั้งๆที่แต่ก่อนจะออกมาหาอย่างพร้อมเพรียงคอยรับเวลาแม่กลับมา ยิ้มหัวเราะ
อย่างร่าเริง เอาคานลงและกราบแม่ ชาลีก็เลือกกินผลไม้ ส่วนกัณหาก็ขอกินนม ตาม
ประสาเด็กเล็ก
“…( วจฺฉา พาลาว มาตร ) มีอุปไมยเสมือนหนึ่งลูกทรายทราม
คะนอง ปองที่ว่าจะชมแม่เมื่อสายัณห์ โอพระจอมขวัญของแม่เอ่ย เจ้ามิเคย
ได้ยากย่างเท้าลงเหยียบดิน รินก็มิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม เจ้าเคยฟังแต่เสียงพี่
เลี้ยงเขาขับกล่อมบาเรอด้วยดุริยางค์ ยามบรรทมธุลีลมก็มิได้พัดมาแผ้ว
พาน แม่สู้พยาบาลบารุงเจ้าแต่เยาว์มา เจ้ามิได้ห่างพระมารดาสักหายใจ โอ
ความเข็ญใจครั้งนี้นี่เหลือขาด สิ้นสมบัติพลัดญาติยังแต่ตัวต้องไปหามาเลี้ยง
ลูกเลี้ยงผัวทุกเวลา แม่มาสละเจ้าไว้เป็นกาพร้าทั้งสององค์ ...”
... ลูกที่รักของแม่ไม่เคยต้องลงมาเดินเหยียบดิน แม่
เลี้ยงอย่างดีริ้นไม่ได้ไต่ไรไม่ได้ตอม ฟังแต่เสียงพี่เลี้ยง
กล่อม แม่อุตส่าห์ทะนุถนอมอย่างดี ตอนนี้ไม่เหลือ
อะไรแล้วแต่ต้องมาคอยหาเลี้ยงสามี ทิ้งลูกไว้สองคน
ศัพท์ยาก ทรามคะนอง แปลว่า กาลังซน
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
แปล
แปล
“…( หสาว ) เสมือนหนึ่งลูกหงส์เหมราชปักษิน ปราศจากมุจลินท์ไป
ตกคลุกในโคลนหนอง สิ้นสีทองอันผ่องแผ้ว แม่กลับมาถึงแล้วได้เชย
ชมชื่นสบาย ที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเลาลง ลืมสมบัติทั้ง
วงศาในวังเวียง โอ แต่ก่อนเอยแม่เคยได้ยินแต่เสียงเจ้าเจรจาแจ้ว ๆ
อยู่ตรงนี้ ( อิท ปทวลญฺช ) นั่นก็รอยเท้าพ่อชาลี นี่ก็บทศรีแม่กัณหา
พระมารดายังแลเห็น โน่นก็กรวดทรายเจ้ายังรายเล่นเป็น
กองๆ สิ่งของทั้งหลายเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่ ...”
เหมือนลูกหงส์ จากบ่อมุจลินท์ (เป็นบ่อน้าในป่าหิมพานต์ ขอบสระประกอบด้วย
ต้นจิก) ไปตกโคลนจนขนสีทองหมองไป แม่ก็กลับมาหวังจะมาชมลูกให้ชื่นใจ ให้หาย
เหนื่อย แต่ก่อนเคยได้ยินเสียงอยู่แถวนี้
นั่นรอยเท้าของชาลี นี่ก็ของกัณหา
กรวดทรายกับของที่เคยเล่นก็ยังอยู่
“... ( น ทิสฺสเร ) แต่ลูกรักทั้งคู่ไปอยู่ไหนไม่เห็นเลย ( อย โส อสฺสโม )
โอ พระอาศรมเจ้าเอ๋ยน่าอัศจรรย์ใจ แต่ก่อนนี่ดูสดใสด้วยสีทอง เสียงเนื้อนกนี่
ร่าร้องสาราญรังเรียกคู่คูขยับขัน ทั้งจักจั่นพรรณลองไน เรไรร้องอยู่หริ่ง ๆ
ระเรื่อยโรย โหยสาเนียงดั่งเสียงสังคีตขับกระโคมไพร โอ เหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อ
ยามนี้ …”
แปล
แต่ลูกทั้งสองไปอยู่ไหน ที่พักที่เคยดูสดใส นกที่เคยร้อง จักจั่นที่เคยร้อง
กลับหายไป ทาให้เงียบเหงามาก
ศัพท์ยาก มุจลินท์ แปลว่า ต้นจิก
อาศรม แปลว่า กุฏิ
ปักษิน แปลว่า นก
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
แปล
“…ทั้งอาศรมก็หมองศรีเสมือนหนึ่งว่าจะโศกเศร้า เออ ชะรอยว่า
พระเจ้าลูกจะวอโยกพลัดพรากไปจากอกพระมารดาเสียจริงแล้วกระมัง
ใน ครั้งนี้ นางก็กลับเข้าไปทูลพระราชสามีด้วยสงสัยว่า พระพุทธเจ้า
ข้า ประหลาดใจกระหม่อนฉัน อันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุ หรือ
พากันไปเที่ยวลับพระเนตรนอกตาแหน่ง สิงห์สัตว์ที่ร้ายแรงคะนอง
ฤทธิ์ มาพานพบขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้าพาไปกินเป็นอาหาร ...”
ทั้งอาศรมดูเศร้าหมอง เหมือนลูกจากแม่ไปแล้ว นางจึงไปถามสามีด้วยความสงสัย
ว่า “ทาไมลูกๆไปไหนแล้วไม่บอกหรือจะหนีไปไหน นอกเหนือสายตาของท่าน สัตว์ป่าก็
น่ากลัว ถ้ามันมาลากลูกไปกินเป็นอาหาร
“…( มตา ) หรือว่าพระลูกเจ้าอาสัญสูญสิ้นพระชนมาน อยู่ในป่าพระหิมพานต์นี้แล้วแล
๚ล๚
เมื่อสมเด็จพระมัทรีเธอกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใด ท้าวเธอมิได้ตรัสปราศรัย
จานรรจา นางยิ่งกลุ้มกลัดขัดพระอุราผะผ่าวร้อน ข้อนพระทรวงทรงพระกันแสงว่า
เจ้าแม่เอ่ย แม่มิเคยได้เคืองแค้นเหมือนหนึ่งครั้งนี้ เมื่อจากบุรีทุเรศมา ก็พร้อม
หน้าทั้งลูกผัวเป็นเพื่อนทุกข์ สาคัญว่าจะเป็นสุขประสายากเมื่อยามจน ครั้นลูก
หายทั้งสองคนก็สิ้นคิด ...”
แปล
... หรือว่าลูกทั้งสองคนได้ตายอยู่ในป่าหิมพานต์นี้แล้ว เมื่อนางมัทรีถามพระ
เวสสันดรกลับไม่ตอบอะไรเลย ทาให้นางกลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมาก ตัวก็ร้อน
กระวนกระวายจนร้องไห้ออกมา พลางพูดว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่ทาให้รู้สึกแค้นใจ
ขนาดนี้ ตั้งแต่ออกจากเมืองมาร่วมทุกข์กับลูกและสามี ก็หวังว่าจะได้อยู่พร้อม
หน้ากันให้เป็นสุขในเวลาที่ตกยากบ้าง แต่พอลูกหายตัวไป
ความคิดทุกอย่างก็หยุดลง
“…บังคมทูลพระสามีก็มิได้ตรัสแต่สักนิดสักหน่อยหนึ่ง ท้าวเธอ
ก็ขึงขังตึงพระองค์ ดูเหมือนพระขัดเคืองเต็มเดือดด้วยอัน
ใด นางก็เศร้าสร้อยสลดพระทัย ดั่งเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้
เจ็บจิตนี่เหลือทน อุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนายังแพทย์เอา
ยาพิษมาวางซ้าให้เวทนา เห็นชีวานี้คงจะไม่รอดไปสักกี่วัน ...”
แปล
... ได้แต่ร้องขอความปรานีจากพระเวสสันดร แม้ว่าพระ
เวสสันดรจะเอาแต่นั่งนิ่งเหมือนมีเรื่องโกรธเคืองนางก็ตาม พอ
เห็นแบบนั้นนางก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีคนเอาเหล็กรนไฟมา
แทงที่หัวใจ เหมือนคนเป็นไข้ไปหาหมอแต่หมอก็เอา
ยาพิษให้ดื่มอีก เห็นทีคงต้องตายในไม่กี่วันแน่
“…พระคุณเอ่ย วาสนามัทรีไม่สมคะเนแล้ว พระทูลกระหม่อม
แก้วจึ่งชิงชังไม่พูดจา ทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายไป อกเอ๋ยจะอยู่
ไปไยให้ทนเวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมจะอาสัญ
ลง เพราะลูกเป็นเที่ยงแท้ ถ้าแม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรี
ไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่าง
ซากศพของมัทรี อัมโทรมตายกายกลิ้งอยู่กลางดง เสียเป็น
มั่นคงนี้แล้วแล ...”
แปล
วาสนาของนางมัทรีคงจะหมดแล้ว สามีจึงเงียบไม่พูด
อะไรเลย ลูกก็มาหายตัวไปอีก แล้วนางจะอยู่ไปทาไม
ก็คงเหมือนต้นไม้ที่พอออกลูกออกผลแล้วก็ต้องตาย นางคงต้องตรอมใจตายเพราะ
ลูกแน่ๆ ถ้าพระเวสสันดรจะนิ่งดูดายไม่ยอมพูดจาไม่มีเยื่อใย ก็คงจะต้องได้เห็นนาง
โทรมตายอยู่ในป่าเป็นแน่
 ไอศวรรย์ แปลว่า ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 นิ่งมัธยัสถ์ แปลว่า ประหยัดถ้อยคา ไม่ยอมพูด
 อาสัญ แปลว่า ความตาย
 ทุเรศ แปลว่า ไกล
 กเลวระ แปลว่า ซากศพ
ศัพท์ยาก
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
๑. มีการใช้ธรรมชาติเปรียบกับความทุกข์โศกของพระนางมัทรี
“…เหตุไฉนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวง ก็กลับกลายเป็นดอกดวงเดียรดาษ
อนาถเนตร แถวโน้มก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็สายหยุด
ประยงค์และยมโดย พระพายก็พัดร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง…”
ตัวอย่าง
สภาพธรรมชาติที่แตกต่างไปจากปกติ แสดงให้เห็นว่าเป็นลางบอกเหตุแก่พระนางมัทรีว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆ ขึ้น
“…เสียงเนื้อนกนี่ร่าร้องสาราญรังเรียกคู่คูขยับขัน ทั้งจักจั่นพรรณ
ลองไนเรไรร้องอยู่หริ่งๆ ระเรื่อยโรย โหยสาเนียงดั่งเสียงสังคีตขับ
ประโคม ไพร โอ…เหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อยามนี้…”
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
๒. มีการการเล่นเสียง
๒.๑ เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเสียงเดียวกันต่อๆ กันหลายคา
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
ตัวอย่าง “ ...สะดุ้งพระทัยไหวหวาดวะหวีดวิ่งวนแวะเข้าข้างทาง
พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดั่งตีปลา...”
“ ...ทรงพระสรวลสารวลร่าระรื่นเริงรีบรับเอาขอคาน...”
“ ...ทั้งจักจั่นพรรณลองไนเรไรร้องอยู่หริ่งๆระเรื่อยโรย...”
๒.๒ เล่นเสียงสัมผัสสระ
ตัวอย่าง
“ ...จงผินพักตร์ปริมณฑลทั้งสามรา มารับวันทนาน้อมไป
ด้วยทศนัขเบญจางค์...”
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
ตัวอย่าง
“ ...ประหลาดใจกระหม่อมฉันอันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่
แจ้งเหตุหรือพากันไปเที่ยวลับพระเนตรนอกตาแหน่ง...”
๓. มีการใช้ภาพพจน์
๓.๑ การใช้ภาพพจน์แบบอุปมา เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
“...อุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนายังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้า
ให้เวทนา...”
“…อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมอาสัญลงเพราะลูกเป็น
เที่ยงแท้…”
๓.๒ การใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์เป็นการเปรียบว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
“...หวังว่าจะเป็นเกือกทองฉลองพระบาทยุคลทั้งคู่แห่งพระคุณผัว
กว่าจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผี...”
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
๔. มีการใช้สานวนโวหาร
“...เจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน
ริ้นมิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม...”
ตัวอย่าง
เช่น สานวน มด (ในที่นี้ใช้ริ้น) ไม่ให้ไต่ไรไม่ตอม แปลว่า เลี้ยงดูบุตรอย่างทะนุถนอม
๑. ให้แง่คิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดี
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด
เช่น การที่นางมัทรีออกไปหาผลไม้มาให้พระเวสสันดรทาน (หน้าที่ของภรรยาที่ต้องดูแลสามี)
การให้นมพระโอรสและความห่วงลูก (หน้าที่ของมารดาที่ต้องดูแลบุตร)
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
๒. ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและความเป็นอยู่ตามชนชั้น
เช่น “…โอพระจอมขวัญของแม่เอยเจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน
ริ้นมิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม เจ้าเคยฟังแต่เสียงพี่เลี้ยงเขาขับกล่อมบาเรอด้วยดุริยางค์ …”
แสดงให้เห็นว่าหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ไม่เหมือนกับสามัญชนคน
ธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความยากลาบาก
อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
1 de 27

Recomendados

แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ por
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
47.9K visualizações5 slides
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 por
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 Bom Anuchit
125.4K visualizações34 slides
กาพย์เห่เรือ por
กาพย์เห่เรือกาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือWarodom Techasrisutee
247K visualizações18 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
1.3M visualizações18 slides
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด por
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดธณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
166.4K visualizações48 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง por
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงโรงเรียนเทพลีลา
424.5K visualizações45 slides
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
200.8K visualizações4 slides
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์น้องยีน' ปีนโต๊ะ
280K visualizações14 slides
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
826.8K visualizações19 slides
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด por
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดพัน พัน
245.9K visualizações20 slides
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
4.5M visualizações14 slides

Mais procurados(20)

เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง por โรงเรียนเทพลีลา
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj200.8K visualizações
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Kittichai Pinlert
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert826.8K visualizações
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด por พัน พัน
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
พัน พัน245.9K visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj232.6K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por maerimwittayakom school
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school949.3K visualizações
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por ssuserf8d051
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d05145.5K visualizações
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน por krupornpana55
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
krupornpana5594.9K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan633.7K visualizações
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA) por Napadon Yingyongsakul
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
Napadon Yingyongsakul389.8K visualizações
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ por Kruthai Kidsdee
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อแบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
Kruthai Kidsdee710.9K visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977248K visualizações
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน por Rawinnipha Joy
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
Rawinnipha Joy433.9K visualizações
ฟังก์ชันเชิงเส้น por Y'Yuyee Raksaya
ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันเชิงเส้น
ฟังก์ชันเชิงเส้น
Y'Yuyee Raksaya94.7K visualizações
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย por thnaporn999
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
thnaporn99988.3K visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong188.2K visualizações

Destaque

กัณฑ์มัทรี2๕๗ por
กัณฑ์มัทรี2๕๗กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗Milky' __
63.5K visualizações125 slides
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35 por
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35Milky' __
70.5K visualizações12 slides
กัณฑ์มัทรี por
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีMilky' __
122.5K visualizações21 slides
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร por
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารงานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารSantichon Islamic School
54.7K visualizações31 slides
มหาเวสสันดรชาดก por
มหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดกPikaya
66K visualizações76 slides
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี por
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีบทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีBlackrab Chiba
90.1K visualizações17 slides

Destaque(13)

กัณฑ์มัทรี2๕๗ por Milky' __
กัณฑ์มัทรี2๕๗กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗
Milky' __63.5K visualizações
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35 por Milky' __
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35
พระเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 30 35
Milky' __70.5K visualizações
กัณฑ์มัทรี por Milky' __
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรี
Milky' __122.5K visualizações
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร por Santichon Islamic School
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารงานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
Santichon Islamic School54.7K visualizações
มหาเวสสันดรชาดก por Pikaya
มหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดก
Pikaya66K visualizações
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี por Blackrab Chiba
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรีบทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
บทวิเคราะห์ร่ายยาวเวสสันดรมหาชาดก กัณฑ์มัทรี
Blackrab Chiba90.1K visualizações
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก por Ruangrat Watthanasaowalak
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
Ruangrat Watthanasaowalak85.1K visualizações
02 student bookanswerkey por Teacher Sophonnawit
02 student bookanswerkey02 student bookanswerkey
02 student bookanswerkey
Teacher Sophonnawit203.4K visualizações
กิจกรรมที่11.2 por Aum PM'smile
กิจกรรมที่11.2กิจกรรมที่11.2
กิจกรรมที่11.2
Aum PM'smile12.8K visualizações
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5 por Wichai Likitponrak
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
สอบกลางภาคชีวะ51 2m-5
Wichai Likitponrak13.9K visualizações
มิวเทชัน (Mutation) por Wan Ngamwongwan
มิวเทชัน (Mutation)มิวเทชัน (Mutation)
มิวเทชัน (Mutation)
Wan Ngamwongwan44.1K visualizações
dnaกับลักษณะทางพันธุกรรมม.5 por Wan Ngamwongwan
 dnaกับลักษณะทางพันธุกรรมม.5 dnaกับลักษณะทางพันธุกรรมม.5
dnaกับลักษณะทางพันธุกรรมม.5
Wan Ngamwongwan51.3K visualizações
Dnaกับลักษณะทางพันธุกรรม por Wan Ngamwongwan
DnaกับลักษณะทางพันธุกรรมDnaกับลักษณะทางพันธุกรรม
Dnaกับลักษณะทางพันธุกรรม
Wan Ngamwongwan52.5K visualizações

Similar a ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

มัทนะพาธา por
มัทนะพาธามัทนะพาธา
มัทนะพาธาkrudow14
4K visualizações3 slides
สามัคคีเภทคำฉันท์ por
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์Nakkarin Keesun
21.3K visualizações7 slides
Ppt1 por
Ppt1Ppt1
Ppt1Kalasom Mad-adam
2.3K visualizações112 slides
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ por
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์Prasit Koeiklang
2.3K visualizações68 slides
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม por
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมวรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมmayavee16
61.2K visualizações112 slides

Similar a ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(20)

มัทนะพาธา por krudow14
มัทนะพาธามัทนะพาธา
มัทนะพาธา
krudow144K visualizações
สามัคคีเภทคำฉันท์ por Nakkarin Keesun
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
Nakkarin Keesun21.3K visualizações
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ por Prasit Koeiklang
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
ไวยากรณ์เบื้องต้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
Prasit Koeiklang2.3K visualizações
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม por mayavee16
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมวรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
mayavee1661.2K visualizações
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง por Chinnakorn Pawannay
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทองสุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง
Chinnakorn Pawannay14.5K visualizações
งานนำเสนอตัวละคร por bambookruble
งานนำเสนอตัวละครงานนำเสนอตัวละคร
งานนำเสนอตัวละคร
bambookruble4K visualizações
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ] por AY'z Felon
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]
AY'z Felon388 visualizações
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ] por Jatupol Yothakote
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]
Ppt1767.pptm [บันทึกอัตโนมัติ]
Jatupol Yothakote586 visualizações
เกด por TN'Ton ThongSen
เกดเกด
เกด
TN'Ton ThongSen722 visualizações
fff por gutonzabza191
ffffff
fff
gutonzabza191356 visualizações
Presentation1 por kutoyseta
Presentation1Presentation1
Presentation1
kutoyseta2.1K visualizações
test por suksan
testtest
test
suksan451 visualizações
ในหลวงดวงใจไทยทั้งชาติ por niralai
ในหลวงดวงใจไทยทั้งชาติในหลวงดวงใจไทยทั้งชาติ
ในหลวงดวงใจไทยทั้งชาติ
niralai447 visualizações
สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้] por Nongkran Jarurnphong
สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]
สื่อฯช่วยสอน เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก(ปรับ) [โหมดความเข้ากันได้]
Nongkran Jarurnphong72.9K visualizações

Mais de Warodom Techasrisutee

The Cold war por
The Cold warThe Cold war
The Cold warWarodom Techasrisutee
4.4K visualizações21 slides
Allies in World War I and World War II por
Allies in World War I and World War IIAllies in World War I and World War II
Allies in World War I and World War IIWarodom Techasrisutee
1.8K visualizações25 slides
อิเหนา por
อิเหนาอิเหนา
อิเหนาWarodom Techasrisutee
139.9K visualizações22 slides
สหกรณ์ por
สหกรณ์สหกรณ์
สหกรณ์Warodom Techasrisutee
674 visualizações2 slides
รำวงมาตรฐาน por
รำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐานWarodom Techasrisutee
4.3K visualizações18 slides
เขาหินซ้อน por
เขาหินซ้อนเขาหินซ้อน
เขาหินซ้อนWarodom Techasrisutee
1.5K visualizações6 slides

Mais de Warodom Techasrisutee(16)

Allies in World War I and World War II por Warodom Techasrisutee
Allies in World War I and World War IIAllies in World War I and World War II
Allies in World War I and World War II
Warodom Techasrisutee1.8K visualizações
รำวงมาตรฐาน por Warodom Techasrisutee
รำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐาน
Warodom Techasrisutee4.3K visualizações
เขาหินซ้อน por Warodom Techasrisutee
เขาหินซ้อนเขาหินซ้อน
เขาหินซ้อน
Warodom Techasrisutee1.5K visualizações
King Rama III of Thailand por Warodom Techasrisutee
King Rama III of ThailandKing Rama III of Thailand
King Rama III of Thailand
Warodom Techasrisutee1.6K visualizações
Black thursday and Black tuesday por Warodom Techasrisutee
Black thursday and Black tuesdayBlack thursday and Black tuesday
Black thursday and Black tuesday
Warodom Techasrisutee5.4K visualizações
ประเพณีไทย por Warodom Techasrisutee
ประเพณีไทยประเพณีไทย
ประเพณีไทย
Warodom Techasrisutee221 visualizações
France America and England before World War I por Warodom Techasrisutee
France America and England before World War IFrance America and England before World War I
France America and England before World War I
Warodom Techasrisutee265 visualizações

ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

 • 1. วิชา ภาษาไทย จัดทาโดย นาย ลัทธวุฒิ สว่างสุข เลขที่ ๖ นางสาว นริศรา ขวัญยืน เลขที่ ๔ นางสาว วโรดม เตชศรีสุธี เลขที่ ๗ นางสาว ณัฐกานต์ อรรณพ ณ อยุธยา เลขที่ ๓ นางสาว มานิตา ศรียาภัย เลขที่ ๖
 • 2. “... ( สา มทฺที ) ปางนั้นส่วนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรเทพ กัญญา จาเดิมแต่พระนางเธอลีลาล่วงลับพระอาวาส พระทัย นางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง ตั้งแต่พระทัยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิ ลืมเลย เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง พระนัยเนตรทั้งสองข้าง ไม่ขาดสายพระอัสสุชล...” แปล ...ตอนนั้นกล่าวถึงนางมัทรี ที่เดินออกจากที่พัก ในใจก็คิดว้าวุ่นพะวงหวั่นหวาดกลัว เอาแต่คิดถึงแต่ลูกตลอด เดินไปก็ทุกข์ไป แก้มทั้งสองข้างก็อาบไปด้วยน้าตา... ศัพท์ยาก พระอัสสุชล แปลว่า น้าตา ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 3. “... พลางพิศดูผลาผลในกลางไพรที่นางเคยได้อาศัยทรงสอยอยู่เป็น นิตย์ผิดสังเกต เหตุไฉนไม้ที่ผลเป็นพุ่มพวง ก็กลายกลับเป็นดอกดวง เดียรดาษอนาถเนตร แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็ สายหยุดประยงค์และยมโดย พระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูน มอง แม่ยังได้เก็บดอกมาร้อยกรองไปฝากลูก เมื่อวันวานก็เพี้ยนผิด พิสดารเป็นพวงผล ผิดวกลแต่ก่อนมา ...” แปล ...นางมัทรีได้สงสัยว่าเพราะเหตุใดต้นที่มีผลไม้ขึ้นถึงมีดอกไม้ขึ้น ส่วนต้นที่มีดอกไม้ก็มีผลไม้ขึ้น ลมพัดดอกไม้ร่างลงมามากมาย ทั้งๆที่ ตนเคยเก็บดอกไม้เหล่านี้มาร้อยประดิษฐ์อย่างสวยงามให้ลูก... ศัพท์ยาก มูนมาก แปลว่า มากมาย ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 4. แปล “… ( สพฺพา มุยฺหนฺ เม ทิสา ) ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกแห่ง หน ทั้งขอบฟ้าก็ดาษแดงเป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดเป็นลาง ร้ายไปรอบข้าง ( ทกฺขิณกฺขิ ) พระนัยเนตรก็พร่าง ๆ อยู่พราย พร้อย ในจิตใจของแม่ยังน้อยอยู่นิดเดียว ทั้งอินทรีย์ก็เสียว ๆ สั่น ระรัวริก แสรกคานบันดาลพลิกพลัดลงจากพระอังสา ทั้งขอน้อยใน หัตถาที่เคยถือ ก็เลื่อนหลุดลงจากมือไม่เคนเป็นเห็นอนาถ เอ๊ะ ประหลาดหลากแล้วไม่เคยเลย …” ...นางมัทรีรู้สึกว่ามองไปทางไหนก้มืดมัว อีกทั้งท้องฟ้า ก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดง นางมัทรีจึงรู้สึกได้ถึงลางร้ายที่จะ เกิดขึ้น ตาก็เริ่มพร่ามัว ใจก็สั่น ตัวก็สั่น คานที่หาบไว้ก็ร่วง ลงจากบ่า ของในมือก็ร่วงหล่น ประหลาดอย่างไม่เคยเกิด มาก่อน....
 • 5. “... โอ้อกเอ๋ยมหัศจรรย์จริง ยิ่งคิดก็ยิ่งกริ่ง ๆ กรอมพระทัย เป็นทุกข์ถึงพระลูกรัก ทั้งสองคน เดินพลางนางก็รีบเก็บผลาผลแต่ตามได้ ใส่กระเช้าสาวพระบาท บทจรดุ่มเดินมาโดยด่วน พอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช สะดุ้งพระทัยไหว หวาดวะหวีดวิ่งวนแวะเข้าข้างทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดั่งตีปลา ทรงพระ กันแสงโศกาไห้พิไรร่าว่ากรรมเอ๋ยกรรม กรรมของมัทรี …” แปล มหัศจรรย์จริง ยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกข์ ทุกข์เรื่องลูกของตน นางจึงรีบเดินรีบ เก็บผลไม้ใส่กระเช้า พอเจอกับ เสือโคร่ง เสือเหลือง และสิงโต นางก็กลัว จนใจสั่นเหมือนเวลาตีปลา และร้องไห้พูดว่าเป็นกรรมของตนเอง ศัพท์ยาก พญาพาฬมฤคราช แปลว่า เสือโคร่ง เสือเหลือง และราชสีห์ ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 6. “...โอเวลาปานฉะนี้พระลูกน้อยจะคอยหาอนึ่งมรคาก็ช่อง แคบหว่างคีรี เป็นตรอกน้อยรอยวิถีที่เฉพาะจร ทั้งสามสัตว์ ก็มาเนื่องนอนสกัดหน้า ครั้นจะลีลาหลีกลัดตัดเอาไปทางใด ก็เหลือเดิน ทั้งสองข้างเป็นโขดเขินขอบคันข้นกั้นไว้ ...” แปล ...เวลาก็สายมากแล้วลูกๆคงคอยอยู่ แต่ทางที่เดินระหว่างหุบเขา ก็ดันมีสัตว์ร้ายทั้ง สามตัวมาสกัดอีก จะไปทางอื่นก็ไม่ได้ ทั้งสองข้างทางก็โดนกั้นไว้... ศัพท์ยาก มรคา แปลว่า ช่องทาง ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 7. “... ( นีเจ โวลมฺพเก สุริเย ) ทั้งเวลาก็เย็นลงเย็นลงไร ๆ จะค่า แล้ว ยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลย อกเอ๋ยจะทาไฉนดี จึ่ง จะได้วิถีทางที่จะครรไล พระนางจึ่งปลงหาบคอนลงวอนไหว้แล้ว อภิวาทน์ ข้าแต่พญาพาฬมฤคราชอันเรืองเดช ท่านก็เป็นพญาสัตว์ ในหิมเวศวนาสณฑ์ จงจงผินพักตร์ปริมณฑลทั้งสามรา มารับวันทนา น้อมไปด้วยทศนัขเบญจางค์ ...” แปล ... ท้องฟ้าก็จะมืดแล้วยังไม่ได้เจอลูกเลย พระนางไม่รู้ว่าจะต้องทา อย่างไรดีถึงจะสามารถเดินต่อไปได้ จึงเอาคานทที่หาบไว้ลงแล้วยกมือไหว้ บอกสัตว์ทั้งสาม ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ โปรดรับการเคารพ เบญจางค์ ประดิษฐ์นี้ด้วย
 • 8. แปล “… ( เม เมาะ มยา ) แห่งน้องนางนามชื่อพระมัทรี ( ราชปุตฺตี ) น้องก็กลายเป็นกัลยาณี หน่อกษัตริย์ มัททราชสุริยวงศ์ อนึ่งน้องเป็นเอกองค์อัครบริจาริกากรแห่ง พระเวสสันดรราชฤๅษี อันจาจากพระบุรีมาอยู่ไพร น้องนี้ก็ ตั้งใจสุจริตติดตามมาด้วยกตเวที …” ... พระนางมีนามว่า มัทรี เป็นภรรยาของพระเวสสันดร แต่ได้จากบ้านเมืองมาอยู่ป่า ตัวน้องก็ตามมาด้วยใจบริสุทธิ์ แสดงความกตัญญูจงรักภักดีต่อสามี....
 • 9. “... อนึ่งพระสุริยศรีก็ย่าสนทยาสายัณห์แล้ว เป็นเวลาพระลูกแก้ว จะอยากนมกาหนดเสวย พระเจ้าพี่ของน้องเอ๋ยพระสามรา ขอเชิญ กลับไปยังรัตนคูหาห้องแก้ว แล้วจะได้เชยชมซึ่งลูกรักและเมีย ขวัญ อนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้สักกึ่ง ครึ่งหนึ่งน้องจะขอไปฝาก พระหลานน้อย ๆ ทั้งสองรา ( มคฺค เม เทถ ยาจิตา ) พระเจ้าพี่ ทั้งสามของน้องเอ่ย จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบ้าง ขอเชิญล่วงครรไล ให้หนทาง พนาวันอันสัญจร แก่น้องที่วิงวอนอยู่นี้เถิด ...” แปล ... พระอาทิตย์จะตกแล้ว พระนางก็บอกว่านี่ก็จะถึงเวลาที่ลูกหิวนม ขอให้พวกท่าน กลับไปหาลูกเมียท่าน แล้วฉันจะแบ่งผลไม้ให้ ส่วนที่เหลือฉันจะเอาไปฝากลูกกับสามี พวกท่านทั้งสามได้โปรดปล่อยฉันไปเถิดเห็นแก่ที่น้องข้อร้อง...
 • 10. ศัพท์ยาก  ครรไล แปลว่า ทาง ,ไป  พญาพาฬมฤคราชอันเรืองเดช แปลว่า ราชาแห่งสัตว์ร้าย ราชาแห่งสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร  สามรา/สองรา แปลว่า สองคน สามคน  ทศนัขเบญจางค์ แปลว่า การกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ การกราบไหว้ ด้วยอาการคว่าฝ่ามือทั้ง ๒ ให้ราบพร้อมด้วยองค์ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ข้อศอก ๒ เข่า ๒  หน่อกษัตริย์ แปลว่า เชื้อสายกษัตริย์  บริจาริกากร แปลว่า ผู้ที่ทาหน้าที่หญิงรับใช้ ผู้ที่ทาหน้าที่ภรรยา  สายัณห์ แปลว่า เวลาเย็น ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 11. “…( ตโย เทวปุตฺตา ) ส่วนเทพเจ้าทั้งสามองค์ได้ทรงฟังพระ เสาวนีย์ พระมัทรีเธอไหว้วอนขอหนทาง พระพักตร์นางนองด้วยน้าพระ เนตร เทพพระเจ้าก็สังเวชในวิญญาณ ก็พากันอุฏฐาการคลาไคลให้ มรคาแก่นางพระยามัทรี พอแจ่มแจ้งแสงศศิธร นางก็ยกหาบคอนขึ้นใส่ บ่า เปลื้องเอาพระภูษามาคาดพระถันให้มั่นคง วิ่งพลางนางทรงกันแสง พลาง ยะเหยาะเหย่าทุกฝีย่างไม่หย่อนหยุด...” แปล ... เมื่อเทวดาทั้งสามได้ฟังนางมัทรีขอร้องให้หลีกทาง พลางน้าตา ไหลอาบแก้มก็สงสาร เมื่อพระจันทร์ขึ้นแล้ว สัตว์ทั้งสามจึงลุกขึ้น เปิดทางแก่พระนาง พระนางรีบวิ่งกลับพระอาศรมทั้งน้าตา ศัพท์ยาก  อุฏฐาการ แปลว่า ลุกขึ้น  ศศิธร แปลว่า พระจันทร์ ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 12. แปล ศัพท์ยาก แล่นเล่น แปลว่า วิ่ง ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร “…พักหนึ่งก็ถึงที่สุดบริเวณพระอาวาสที่พระลูกเจ้าเคยประพาสแล่น เล่น ประหลาดแล้วแลไม่เห็นก็ใจหาย ดั่งว่าชีวิตนางจะวางวายลงทันที จึ่ง ตรัสเรียนว่าแก้วกัณหาพ่อชาลีของแม่เอ่ย แม่มาถึงแล้ว เหตุไฉนพระลูกแก้ว จึ่งมิมาเล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนแต่ไรซิพร้อมเพรียง เจ้าเคยวิ่งระรี่เรียงเคียง แข่งกันมาคอยรับพระมารดา ทรงพระสรวลสารวลร่าระรื่นเริงรีบเอาขอคาน แล้วก็พากันกราบกรานพระชนนี พ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลไม้ แม่กัณหาฉะอ้อน วอนไห้ว่าจะเสวยนม ผทมเหนือพระเพลาพลางฉอเลาะแม่นี้ต่างๆ ตาม ประสาทารกเจริญใจ ...” เมื่อถึงที่พักก็ใจหายเพราะไม่เห็นลูกเล่นอยู่เหมือนเดิม เรียกกัณหากับชาลีก็ไม่ ออกมา ทั้งๆที่แต่ก่อนจะออกมาหาอย่างพร้อมเพรียงคอยรับเวลาแม่กลับมา ยิ้มหัวเราะ อย่างร่าเริง เอาคานลงและกราบแม่ ชาลีก็เลือกกินผลไม้ ส่วนกัณหาก็ขอกินนม ตาม ประสาเด็กเล็ก
 • 13. “…( วจฺฉา พาลาว มาตร ) มีอุปไมยเสมือนหนึ่งลูกทรายทราม คะนอง ปองที่ว่าจะชมแม่เมื่อสายัณห์ โอพระจอมขวัญของแม่เอ่ย เจ้ามิเคย ได้ยากย่างเท้าลงเหยียบดิน รินก็มิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม เจ้าเคยฟังแต่เสียงพี่ เลี้ยงเขาขับกล่อมบาเรอด้วยดุริยางค์ ยามบรรทมธุลีลมก็มิได้พัดมาแผ้ว พาน แม่สู้พยาบาลบารุงเจ้าแต่เยาว์มา เจ้ามิได้ห่างพระมารดาสักหายใจ โอ ความเข็ญใจครั้งนี้นี่เหลือขาด สิ้นสมบัติพลัดญาติยังแต่ตัวต้องไปหามาเลี้ยง ลูกเลี้ยงผัวทุกเวลา แม่มาสละเจ้าไว้เป็นกาพร้าทั้งสององค์ ...” ... ลูกที่รักของแม่ไม่เคยต้องลงมาเดินเหยียบดิน แม่ เลี้ยงอย่างดีริ้นไม่ได้ไต่ไรไม่ได้ตอม ฟังแต่เสียงพี่เลี้ยง กล่อม แม่อุตส่าห์ทะนุถนอมอย่างดี ตอนนี้ไม่เหลือ อะไรแล้วแต่ต้องมาคอยหาเลี้ยงสามี ทิ้งลูกไว้สองคน ศัพท์ยาก ทรามคะนอง แปลว่า กาลังซน ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร แปล
 • 14. แปล “…( หสาว ) เสมือนหนึ่งลูกหงส์เหมราชปักษิน ปราศจากมุจลินท์ไป ตกคลุกในโคลนหนอง สิ้นสีทองอันผ่องแผ้ว แม่กลับมาถึงแล้วได้เชย ชมชื่นสบาย ที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเลาลง ลืมสมบัติทั้ง วงศาในวังเวียง โอ แต่ก่อนเอยแม่เคยได้ยินแต่เสียงเจ้าเจรจาแจ้ว ๆ อยู่ตรงนี้ ( อิท ปทวลญฺช ) นั่นก็รอยเท้าพ่อชาลี นี่ก็บทศรีแม่กัณหา พระมารดายังแลเห็น โน่นก็กรวดทรายเจ้ายังรายเล่นเป็น กองๆ สิ่งของทั้งหลายเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่ ...” เหมือนลูกหงส์ จากบ่อมุจลินท์ (เป็นบ่อน้าในป่าหิมพานต์ ขอบสระประกอบด้วย ต้นจิก) ไปตกโคลนจนขนสีทองหมองไป แม่ก็กลับมาหวังจะมาชมลูกให้ชื่นใจ ให้หาย เหนื่อย แต่ก่อนเคยได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ นั่นรอยเท้าของชาลี นี่ก็ของกัณหา กรวดทรายกับของที่เคยเล่นก็ยังอยู่
 • 15. “... ( น ทิสฺสเร ) แต่ลูกรักทั้งคู่ไปอยู่ไหนไม่เห็นเลย ( อย โส อสฺสโม ) โอ พระอาศรมเจ้าเอ๋ยน่าอัศจรรย์ใจ แต่ก่อนนี่ดูสดใสด้วยสีทอง เสียงเนื้อนกนี่ ร่าร้องสาราญรังเรียกคู่คูขยับขัน ทั้งจักจั่นพรรณลองไน เรไรร้องอยู่หริ่ง ๆ ระเรื่อยโรย โหยสาเนียงดั่งเสียงสังคีตขับกระโคมไพร โอ เหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อ ยามนี้ …” แปล แต่ลูกทั้งสองไปอยู่ไหน ที่พักที่เคยดูสดใส นกที่เคยร้อง จักจั่นที่เคยร้อง กลับหายไป ทาให้เงียบเหงามาก ศัพท์ยาก มุจลินท์ แปลว่า ต้นจิก อาศรม แปลว่า กุฏิ ปักษิน แปลว่า นก ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 16. แปล “…ทั้งอาศรมก็หมองศรีเสมือนหนึ่งว่าจะโศกเศร้า เออ ชะรอยว่า พระเจ้าลูกจะวอโยกพลัดพรากไปจากอกพระมารดาเสียจริงแล้วกระมัง ใน ครั้งนี้ นางก็กลับเข้าไปทูลพระราชสามีด้วยสงสัยว่า พระพุทธเจ้า ข้า ประหลาดใจกระหม่อนฉัน อันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุ หรือ พากันไปเที่ยวลับพระเนตรนอกตาแหน่ง สิงห์สัตว์ที่ร้ายแรงคะนอง ฤทธิ์ มาพานพบขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้าพาไปกินเป็นอาหาร ...” ทั้งอาศรมดูเศร้าหมอง เหมือนลูกจากแม่ไปแล้ว นางจึงไปถามสามีด้วยความสงสัย ว่า “ทาไมลูกๆไปไหนแล้วไม่บอกหรือจะหนีไปไหน นอกเหนือสายตาของท่าน สัตว์ป่าก็ น่ากลัว ถ้ามันมาลากลูกไปกินเป็นอาหาร
 • 17. “…( มตา ) หรือว่าพระลูกเจ้าอาสัญสูญสิ้นพระชนมาน อยู่ในป่าพระหิมพานต์นี้แล้วแล ๚ล๚ เมื่อสมเด็จพระมัทรีเธอกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใด ท้าวเธอมิได้ตรัสปราศรัย จานรรจา นางยิ่งกลุ้มกลัดขัดพระอุราผะผ่าวร้อน ข้อนพระทรวงทรงพระกันแสงว่า เจ้าแม่เอ่ย แม่มิเคยได้เคืองแค้นเหมือนหนึ่งครั้งนี้ เมื่อจากบุรีทุเรศมา ก็พร้อม หน้าทั้งลูกผัวเป็นเพื่อนทุกข์ สาคัญว่าจะเป็นสุขประสายากเมื่อยามจน ครั้นลูก หายทั้งสองคนก็สิ้นคิด ...” แปล ... หรือว่าลูกทั้งสองคนได้ตายอยู่ในป่าหิมพานต์นี้แล้ว เมื่อนางมัทรีถามพระ เวสสันดรกลับไม่ตอบอะไรเลย ทาให้นางกลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมาก ตัวก็ร้อน กระวนกระวายจนร้องไห้ออกมา พลางพูดว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่ทาให้รู้สึกแค้นใจ ขนาดนี้ ตั้งแต่ออกจากเมืองมาร่วมทุกข์กับลูกและสามี ก็หวังว่าจะได้อยู่พร้อม หน้ากันให้เป็นสุขในเวลาที่ตกยากบ้าง แต่พอลูกหายตัวไป ความคิดทุกอย่างก็หยุดลง
 • 18. “…บังคมทูลพระสามีก็มิได้ตรัสแต่สักนิดสักหน่อยหนึ่ง ท้าวเธอ ก็ขึงขังตึงพระองค์ ดูเหมือนพระขัดเคืองเต็มเดือดด้วยอัน ใด นางก็เศร้าสร้อยสลดพระทัย ดั่งเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้ เจ็บจิตนี่เหลือทน อุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนายังแพทย์เอา ยาพิษมาวางซ้าให้เวทนา เห็นชีวานี้คงจะไม่รอดไปสักกี่วัน ...” แปล ... ได้แต่ร้องขอความปรานีจากพระเวสสันดร แม้ว่าพระ เวสสันดรจะเอาแต่นั่งนิ่งเหมือนมีเรื่องโกรธเคืองนางก็ตาม พอ เห็นแบบนั้นนางก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีคนเอาเหล็กรนไฟมา แทงที่หัวใจ เหมือนคนเป็นไข้ไปหาหมอแต่หมอก็เอา ยาพิษให้ดื่มอีก เห็นทีคงต้องตายในไม่กี่วันแน่
 • 19. “…พระคุณเอ่ย วาสนามัทรีไม่สมคะเนแล้ว พระทูลกระหม่อม แก้วจึ่งชิงชังไม่พูดจา ทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายไป อกเอ๋ยจะอยู่ ไปไยให้ทนเวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมจะอาสัญ ลง เพราะลูกเป็นเที่ยงแท้ ถ้าแม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรี ไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่าง ซากศพของมัทรี อัมโทรมตายกายกลิ้งอยู่กลางดง เสียเป็น มั่นคงนี้แล้วแล ...” แปล วาสนาของนางมัทรีคงจะหมดแล้ว สามีจึงเงียบไม่พูด อะไรเลย ลูกก็มาหายตัวไปอีก แล้วนางจะอยู่ไปทาไม ก็คงเหมือนต้นไม้ที่พอออกลูกออกผลแล้วก็ต้องตาย นางคงต้องตรอมใจตายเพราะ ลูกแน่ๆ ถ้าพระเวสสันดรจะนิ่งดูดายไม่ยอมพูดจาไม่มีเยื่อใย ก็คงจะต้องได้เห็นนาง โทรมตายอยู่ในป่าเป็นแน่
 • 20.  ไอศวรรย์ แปลว่า ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  นิ่งมัธยัสถ์ แปลว่า ประหยัดถ้อยคา ไม่ยอมพูด  อาสัญ แปลว่า ความตาย  ทุเรศ แปลว่า ไกล  กเลวระ แปลว่า ซากศพ ศัพท์ยาก ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 • 21. ๑. มีการใช้ธรรมชาติเปรียบกับความทุกข์โศกของพระนางมัทรี “…เหตุไฉนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวง ก็กลับกลายเป็นดอกดวงเดียรดาษ อนาถเนตร แถวโน้มก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็สายหยุด ประยงค์และยมโดย พระพายก็พัดร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง…” ตัวอย่าง สภาพธรรมชาติที่แตกต่างไปจากปกติ แสดงให้เห็นว่าเป็นลางบอกเหตุแก่พระนางมัทรีว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆ ขึ้น “…เสียงเนื้อนกนี่ร่าร้องสาราญรังเรียกคู่คูขยับขัน ทั้งจักจั่นพรรณ ลองไนเรไรร้องอยู่หริ่งๆ ระเรื่อยโรย โหยสาเนียงดั่งเสียงสังคีตขับ ประโคม ไพร โอ…เหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อยามนี้…” อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
 • 22. ๒. มีการการเล่นเสียง ๒.๑ เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเสียงเดียวกันต่อๆ กันหลายคา อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/ ตัวอย่าง “ ...สะดุ้งพระทัยไหวหวาดวะหวีดวิ่งวนแวะเข้าข้างทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดั่งตีปลา...” “ ...ทรงพระสรวลสารวลร่าระรื่นเริงรีบรับเอาขอคาน...” “ ...ทั้งจักจั่นพรรณลองไนเรไรร้องอยู่หริ่งๆระเรื่อยโรย...” ๒.๒ เล่นเสียงสัมผัสสระ ตัวอย่าง “ ...จงผินพักตร์ปริมณฑลทั้งสามรา มารับวันทนาน้อมไป ด้วยทศนัขเบญจางค์...”
 • 23. อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/ ตัวอย่าง “ ...ประหลาดใจกระหม่อมฉันอันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่ แจ้งเหตุหรือพากันไปเที่ยวลับพระเนตรนอกตาแหน่ง...” ๓. มีการใช้ภาพพจน์ ๓.๑ การใช้ภาพพจน์แบบอุปมา เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง “...อุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนายังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้า ให้เวทนา...” “…อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมอาสัญลงเพราะลูกเป็น เที่ยงแท้…”
 • 24. ๓.๒ การใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์เป็นการเปรียบว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง “...หวังว่าจะเป็นเกือกทองฉลองพระบาทยุคลทั้งคู่แห่งพระคุณผัว กว่าจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผี...” อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/ ๔. มีการใช้สานวนโวหาร “...เจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน ริ้นมิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม...” ตัวอย่าง เช่น สานวน มด (ในที่นี้ใช้ริ้น) ไม่ให้ไต่ไรไม่ตอม แปลว่า เลี้ยงดูบุตรอย่างทะนุถนอม
 • 25. ๑. ให้แง่คิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด เช่น การที่นางมัทรีออกไปหาผลไม้มาให้พระเวสสันดรทาน (หน้าที่ของภรรยาที่ต้องดูแลสามี) การให้นมพระโอรสและความห่วงลูก (หน้าที่ของมารดาที่ต้องดูแลบุตร) อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/
 • 26. ๒. ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและความเป็นอยู่ตามชนชั้น เช่น “…โอพระจอมขวัญของแม่เอยเจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน ริ้นมิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม เจ้าเคยฟังแต่เสียงพี่เลี้ยงเขาขับกล่อมบาเรอด้วยดุริยางค์ …” แสดงให้เห็นว่าหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ไม่เหมือนกับสามัญชนคน ธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความยากลาบาก อ้างอิงจาก : https://jirawanjane.wordpress.com/